Kenttäkoodit: = (Kaava) -kenttä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

= (Formula)-kenttäkoodin laskee luvun käyttämällä matemaattinen kaava.

Kaava -komennolla Asettelu -välilehden, joka tulee näkyviin, kun napsautat taulukon, voit lisätä tämän kentän asiakirjan sisällä. Voit myös lisätä sen kenttä -valintaikkunan avulla.

Kenttä-valintaikkuna avataan Windowsissa valitsemalla Lisää -välilehden Teksti-ryhmässä Pikaosat ja napsauttamalla sitten Kenttä. Mac-tietokoneessa valitaan ensin Lisää-välilehti ja sitten Kenttä. (Jos Kenttä-vaihtoehtoa ei näy, sinun on ehkä valittava ensin Teksti.)

Kenttäkoodin perusteella Word tietää, mitä asiakirjaan lisätään, kun kenttäkoodin arvo (esimerkiksi päivämäärä tai sivujen lukumäärä) on selvitetty. Yleensä tulokseksi saatava arvo esitetään yksinkertaisesti asiakirjan osana. Voit vaihdella tuloksen ja kenttäkoodin tarkastelun välillä painamalla Windowsissa Alt+F9 -näppäinyhdistelmää ja Mac-tietokoneessa fn+Option+F9 -näppäinyhdistelmää.

Vihje: Jos sinulla on laskentataulukkosovellusta, kuten Excel, tai sen osa asiakirjaan on usein helpompi upottaa kuin = (Formula)-kentän.

Syntaksi

Kun tarkastelet = (Formula)-kenttäkoodia asiakirjassa, syntaksi näyttää seuraavanlaiselta:

{ = Kaava [Kirjanmerkki ] [\#Numeroiden esitysmuoto ] }

Ohjeet

Kaava on lauseke, jossa voi olla mitä tahansa numeroita, lukuihin viittaavia kirjanmerkkejä, luvuiksi ratkaistavia kenttiä sekä käytettävissä olevia operaattoreita ja funktioita. Lauseke voi viitata taulukossa oleviin ja funktioiden palauttamiin arvoihin.

Tietoja:

Operaattorit

Voit käyttää = (Kaava) ‑kentässä mitä tahansa arvoja sekä seuraavia matemaattisia operaattoreita ja relaatio-operaattoreita.

+

Yhteenlasku

Vähennyslasku

*

Kertolasku

/

Jakolasku

%

Prosentti

^

Potenssit ja neliöjuuret

=

Yhtä suuri kuin

<

Pienempi kuin

< =

Pienempi tai yhtä suuri kuin

>

Suurempi kuin

> =

Suurempi tai yhtä suuri kuin

< >

Eri suuri kuin

Funktiot

= (Kaava) -kenttä voi käyttää seuraavien funktioiden palauttamia arvoja. Funktioissa, joissa on tyhjät sulkeet, voi käyttää miten monta argumenttia tahansa. Argumentit on erotettava toisistaan Microsoft Windowsin Ohjauspaneelissa aluekohtaisissa asetuksissa määritetyllä luetteloerottimella, joka on joko pilkku (,) tai puolipiste (;). Argumentit voivat olla lukuja, kaavoja tai kirjanmerkkien nimiä. Funktioissa KESKIARVO(), LASKE(), MAKS(), MIN(), TULO(), ja SUMMA() voi käyttää argumentteina myös viittauksia taulukon soluihin.

ITSEISARVO(x)

Palauttaa luvun tai kaavan positiivisen arvon huolimatta siitä, onko arvo oikeasti positiivinen vai negatiivinen.

JA(x;y)

Palauttaa arvon 1, jos loogiset lausekkeet x ja y ovat kumpikin tosia, tai arvon 0 (nolla), jos jompikumpi lauseke on epätosi.

KESKIARVO( )

Palauttaa arvoluettelon keskiarvon.

LASKE( )

Palauttaa luettelon kohteiden määrän.

DEFINED(x)

Palauttaa arvon 1 (tosi), jos lauseke x on kelvollinen, tai arvon 0 (epätosi), jos lauseketta ei voi laskea.

EPÄTOSI

Palauttaa arvon 0 (nolla).

KOKONAISLUKU(x)

Palauttaa arvossa tai kaavassa x desimaalierottimen vasemmalla puolella olevat luvut.

MIN( )

Palauttaa luettelon pienimmän arvon.

MAKS( )

Palauttaa luettelon suurimman arvon.

JAKOJ(x;y)

Palauttaa jäännöksen, joka muodostuu, kun x-arvo jaetaan y-arvolla.

EI(x)

Palauttaa arvon 0 (nolla) (epätosi), jos looginen lauseke x on tosi, tai arvon 1 (tosi), jos lauseke on epätosi.

TAI(x;y)

Palauttaa arvon 1 (tosi), jos loogisista lausekkeista x ja y jompikumpi tai molemmat ovat tosia, tai arvon 0 (nolla) (epätosi), jos molemmat lausekkeet ovat epätosia.

TULO( )

Palauttaa arvoluettelon tulon. Esimerkiksi funktio { = TULO (1;3;7;9) } palauttaa arvon 189.

PYÖRISTÄ(x;y)

Palauttaa x-arvon pyöristettynä tiettyyn desimaalien määrään. y; x voi olla luku tai kaavan tulos.

ETUMERKKI(x)

Palauttaa arvon 1, jos x on positiivinen arvo, tai arvon –1, jos x on negatiivinen arvo.

SUMMA( )

Palauttaa arvo- tai kaavaluettelon summan.

TOSI

Palauttaa arvon 1.

Taulukkoviittaukset

Kun teet laskutoimituksia taulukossa, viittaat taulukko soluihin muodossa A1, A2, B1, B2 jne. Kirjain viittaa tässä muodossa sarakkeeseen ja numero riviin. Microsoft Wordin soluviittaukset ovat Microsoft Excelistä poiketen aina absoluuttisia viittauksia, eikä niiden tilalla ole dollarimerkkiä. Jos siis viittaat Wordissa esimerkiksi soluun A1, Excelissä viittaus olisi $A$1.

Soluviittauksia kuvaava taulukko

Viittaaminen yksittäisiin soluihin

Jos haluat viitata kaavoissa soluihin, erota yksittäisiä soluja koskevat viittaukset toisistaan pilkulla ja määritetyn alueen ensimmäiset ja viimeiset solut toisistaan kaksoispisteellä seuraavien esimerkkien mukaisesti.

Seuraavien solujen keskiarvo:

Taulukko, jossa solualue on valittu

=keskiarvo(b:b) tai =keskiarvo(b1:b3)

Taulukko, jossa solualue on valittu

=keskiarvo(a1:b2)

Taulukko, jossa solualue on valittu

=keskiarvo(a1:c2) tai =keskiarvo(1:1;2:2)

Taulukko, jossa solualue on valittu

=keskiarvo(a1;a3;c2)

Koko riviin tai sarakkeeseen viittaaminen

Voit viitata laskutoimituksessa koko riviin tai sarakkeeseen seuraavasti:

  • Käytä aluetta, jossa on vain siihen viittaava numero tai kirjain. Esimerkiksi 1:1 viittaa taulukon ensimmäiselle riville. Tällä määrityksellä laskutoimitukseen otetaan automaattisesti mukaan kaikki rivin solut, jos lisäät myöhemmin uusia soluja.

  • Käytä aluetta, jonka solut on määritetty. Esimerkiksi a1:a3 viittaa sarakkeeseen, jossa on kolme riviä. Tällä määrityksellä laskutoimituksessa otetaan mukaan vain nämä tietyt solut. Jos lisäät myöhemmin muita soluja ja haluat ne mukaan laskutoimitukseen, laskutoimitusta on muokattava.

Viittaaminen toisessa taulukossa oleviin soluihin

Jos haluat viitata toisessa taulukossa oleviin soluihin tai taulukon ulkopuolella olevaan soluun, määritä taulukolle kirjanmerkki. Esimerkiksi kenttä { =keskiarvo(Taulukko2 b:b) } laskee keskiarvon kirjanmerkillä Taulukko2 merkityn taulukon B-sarakkeelle.

Kirjanmerkki

Vähintään yhteen arvoon viittaavan kirjanmerkki nimi.

\# Numeroiden esitysmuoto

Määrittää numeromuotoisen tuloksen esitysmuodon. Tätä kutsutaan esitysmuotovalitsimeksi, koska kentän tuloksen muoto määritetään symbolien avulla.

Esimerkiksi valitsin \# # ##0,00 € kentässä { = SUM(ABOVE) \# ##0,00 €"} näyttää tuloksen muodossa "4 455,70 €". Jos kentän tulos ei ole luku, valitsimella ei ole vaikutusta.

Huomautus: Lainausmerkkejä ei tarvitse ympärille yksinkertaisia numeerinen kuvia, jotka eivät sisällä välilyöntejä, esimerkiksi { MaaliskuuMyynti \ # $#, ## 0.00 }. Monimutkaisempia numeerinen kuvien ja tekstin ja välilyöntejä sisältävien Kirjoita numeroiden esitysmuodon lainausmerkkien sisään kuvan kohde-esimerkkien. Word lisää lainausmerkit esitysmuodon valitsimet, jos lisäät kentän käyttämällä kenttä -komento Lisää -välilehden tai Asettelu -valikon (joka näkyy, kun napsautat taulukkoa) kaava -komento.

Voit luoda numeroiden esitysmuotovalitsimen yhdistämällä seuraavia esitysmuotokohteita.

Esitysmuotokohde

0 (nolla)

Määrittää tuloksen näyttämiseen vaadittavien numeeristen paikkojen määrän. Jos tulokseen ei sisälly numeroa kyseisessä kohdassa, Word näyttää kohdassa luvun 0 (nolla). Esimerkiksi { = 4 + 5 \# 00,00 } näyttää muodon 09,00.

#

Määrittää tuloksen näyttämiseen vaadittavien numeeristen paikkojen määrän. Jos tulokseen ei sisälly numeroa kyseisessä kohdassa, Word näyttää kohdassa välin. Esimerkiksi { = 9 + 6 \# ### € } näyttää tulokseksi 15 €.

X

Sijoittaa luvut x-paikkamerkin vasemmalle puolelle. Jos paikkamerkki on desimaalimerkin oikealla puolella, Word pyöristää tuloksen siihen kohtaan. Esimerkiksi
{ = 111053 + 111439 \# x## } näyttää tulokseksi "492".
{ = 1/8 \# 0,00x } näyttää tulokseksi "0,125".
{ = 3/4 \# .x } näyttää tulokseksi ".8".

. (desimaalierotin)

Määrittää desimaalierottimen paikan. Esimerkiksi { = SUM(ABOVE) \# ###,00 € } näyttää summan muodossa 495,47 €.

Huomautus: Voit käyttää Windowsin Ohjauspaneelin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä desimaalierotinta.

välilyönti (numeroiden ryhmittelymerkki)

Erottaa kolmen numeron sarjat. Esimerkiksi { = NetProfit \# # ### ### €} näyttää summan muodossa 2 456 800 €.

Huomautus: Windows Käytä ryhmittelymerkkiä, joka on määritetty Ohjauspaneelin aluekohtaisissa asetuksissa mukaan.

- (miinusmerkki)

Lisää negatiiviseen tulokseen miinusmerkin tai lisää välilyönnin, jos tulos on positiivinen tai 0 (nolla). Esimerkiksi { = 10 - 90 \# -## } näyttää tuloksen muodossa -80.

+ (plusmerkki)

Lisää plusmerkin positiiviseen tulokseen, miinusmerkin negatiiviseen tulokseen tai välilyönnin, jos tulos on 0 (nolla). Esimerkiksi { = 100 - 90 \# +## } näyttää tuloksen muodossa +10 ja { = 90 - 100 \# +## } muodossa -10.

%, $, * ja niin edelleen

Sisällyttää tulokseen määritetyn merkin. Esimerkiksi { = netprofit \# "## %" } näyttää arvon 33 %.

"positiivinen; negatiivinen"

Määrittää eri lukumuotoilut positiivisille ja negatiivisille tuloksille. Jos esimerkiksi kirjanmerkki Myynti95 on positiivinen arvo, kenttä { Myynti95 \# "# ##0,00;-# ##0,00 €" } näyttää arvon tavallisessa esitysmuodossa, esimerkiksi 1 245,65 €. Negatiivinen arvo näkyy lihavoituna ja miinusmerkkisenä, esimerkiksi -345,56 €.

"positiivinen; negatiivinen; nolla"

Määrittää eri lukumuotoilut positiiviselle ja negatiiviselle tulokselle sekä nollatulokselle (0). Esimerkiksi Myynti95-kirjanmerkin arvon mukaan { Myynti95 \# "# ##0,00 €;(# ##0,00 €);0 €" } näyttää positiivisen ja negatiivisen arvon sekä nolla-arvon (0) seuraavasti: 1 245,65 €, (345,56 €), 0 €

'teksti'

Lisää tulokseen tekstin. Kirjoita teksti puolilainausmerkkeihin. Esimerkiksi { = { Price } *8,1 % \# "##0,00 € 'on ALV' " } näkyy muodossa 347,44 € on ALV.

`numeroitu kohde`

Näyttää Lisää otsikko -komennon avulla tai lisäämällä SEQ-kenttänumeroitu edellisen kohteen.

Kirjoita tunniste, kuten ”taulukko” tai ”kuva” gravisaksenttien ('). Arabialaiset numerot näkyvät numeroina. Esimerkiksi { = SUM(A1:D4) \ # ”## 0.00” on kokonaissumma taulukossa' ' table' ” } näyttää” 456,34 on kokonaissumma taulukossa 2 ”.

Kuvatekstin lisääminen objektin, Windows, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella tai Mac-Control + napsautus kohdetta ja valitse sitten Lisää otsikko.

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Seuraava kenttä vähentää arvosta, joita edustaa kirjanmerkkiBruttomyynti. Numeroiden esitysmuodon valitsin näyttää tulokset valuuttasymbolin kanssa, esimerkiksi $ muodossa 14 786,17:

{ = Bruttomyynti-29 897,62 \# "# ##0,00 €" }

Esimerkki 2

Seuraava = (Formula)-kenttä laskee asiakirjan sivujen kokonaismäärän numerointi alkaa 47, milloin sivu se näyttää tuloksen, kuten ”sivu 51 92”:

Sivu { PAGE }/{ = (47 - 1) + { NUMPAGES } }

Esimerkki 3

Seuraavat esimerkit viittaavat taulukossa oleviin arvoihin. Esimerkkien soluviittaukset viittaavat taulukon soluihin, joissa on = (kaava) &#8209;kenttä. Jos kenttää ei ole viitatussa taulukossa, merkitse taulukko kirjanmerkillä ja määritä sitten kirjanmerkki ja sen jälkeen soluviittaukset.

{ = SUM(ABOVE) } (lisättynä taulukon soluun)

Solujen summa kentän yläpuolella olevasta solusta sarakkeen yläreunaan tai ensimmäiseen tyhjään soluun tai virheelliseen arvoon.

{ = SUMMA(Taulukko3 C3) }

Taulukko3-kirjanmerkillä merkityn taulukon kolmannen rivin kolmannessa sarakkeessa olevan solun sisältö.

{ = MIN(Taulukko3 A3:D3) }

Taulukko3-kirjanmerkillä merkityn taulukon ensimmäisen rivin ensimmäisten neljän solun pienin arvo.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×