Veebiteenusel põhineva vormimalli koostamine

Saate luua vormimalli, mida saate veebiteenuses kasutada kas andmepäringu või andmete esitamiseks või nii andmepäringu kui ka andmete esitamiseks.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Ühilduvus

Enne alustamist

Andmepäringu andmeühendusega vormimalli koostamine

Andmeesitamise andmeühendusega vormimalli koostamine

Andmepäringu ja -esitamise andmeühendusega vormimalli koostamine

Ülevaade

Vormil võib olla üks esmane andmeühendus, mida kutsutakse peamiseks andmeühenduseks, ning lisaks üks või mitu teisest andmeühendust. Vormi otstarbest sõltuvalt võib andmeühendus välisest andmeallikast (nt Microsoft SQL Server või veebiandmebaas või veebiteenus) vormiandmete kohta päringuid teha või sinna andmeid esitada.

Kui koostate veebiteenusel põhinevat vormimalli, saate vormimalli konfigureerimisel valida, kas lubate sellel vormimallil põhinevatel vormidel veebiteenustest andmeid vastu võtta, neid saata või mõlemat. Kui koostate vormimalli, millel lubate veebiteenusest andmeid vastu võtta, loob Microsoft Office InfoPath vormi põhiandmeühendusena andmepäringu andmeühenduse. Sellel andmeühenduse põhjal loob InfoPath põhilise andmeallikas koos päringuväli, andmeväli ja rühm, mis põhinevad veebiteenuse XML-skeem. Päringuväljad sisaldavad andmeid, mida kasutatakse veebiteenuses vormile saadetavate andmete määratlemisel. Kui sellel vormimallil põhinevad vormid kasutavad põhiandmeühendust, loob InfoPath päringu, kasutades päringuväljadel asuvaid andmeid. Seejärel saadab InfoPath andmepäringu andmeühenduse abil päringu veebiteenusele. Veebiteenus tagastab päringutulemid sama ühenduse kaudu.

Kuna päringutes ja andmeväljadel kasutatavad andmestruktuurid peavad ühtima veebiteenuses kasutatava andmetalletusviisiga, ei saa te muuta põhiandmeallikas olemasolevaid välju ega rühmi. Saate ainult välju või rühmi lisada põhiandmeallika juurrühma. Linke andmeallikate kohta lisateabe saamiseks leiate lõigust Vt ka.

Kui koostate vormimalli, millega veebiteenusesse andmeid saata, loob InfoPath vormi põhiandmeühendusena andmeesitamise andmeühenduse. See lubab teie kasutajatel esitada veebiteenusesse andmeid oma vormidel. InfoPath lisab ka menüüsse Fail käsu Esita ja aktiveerib vormi tööriistaribal Standardne nupu Edasta. Vormi esitamise suvandeid saate ka kohandada. Kui loote andmeesitamise andmeühenduse, määratleb InfoPath andmete vastuvõtmiseks veebiteenuses saadaolevad parameetrid. Selle teabe põhjal saate määrata veebiteenusesse esitatavad väljad.

Kui koostate vormimalli nii veebiteenusesse andmete saatmiseks kui ka veebiteenusest andmete vastuvõtmiseks, loob InfoPath nii andmepäringu kui ka andmeesitamise andmeühenduse.

InfoPath kasutab veebiteenustega suhtlemisel järgmisi veebiteenusestandardeid.

 • SOAP (Simple Object Access Protocol).    SOAP on suhtlusprotokoll, mis määratleb veebiteenusega suhtlemisel kasutatavad XML-sõnumeid.

 • WSDL (Web Services Description Language).    WSDL on XML-skeemi standard, mille abil kirjeldatakse veebiteenuse asukohta, suhtlusprotokolle ja liideseid. InfoPath saab kasutada ainult dokumendi/literaali laadis veebiteenuseid.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration).    UDDI on kataloogiteenus, mis kirjeldab ettevõtete pakutavaid veebiteenuseid.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Andmeesitamise andmeühendust ei saa konfigureerida brauseriga ühilduv vormimall, mis lubaks kasutajatel esitada Microsoft ADO.NET DataSeti tunnustavasse veebiteenusesse koos vormiandmetega ka teabe muudatuste kohta. Teave muudatuste kohta sisaldab kasutaja tehtud muudatusi andmebaasis talletatud andmetes. Andmebaas kasutab veebiteenust kasutajate ühendamisel andmebaasiga. ADO.NET saab teavet muudatuste kohta kasutada andmebaasis andmete värskendamise määratlemiseks. Pöörduge oma veebiteenuse administraatori poole, kui veebiteenus nõuab andmebaasis andmete värskendamist. Kui nõuab, peaksite kujundama vormimalli, mille vorme saab täita ainult rakenduse InfoPath abil.

Lehe algusesse

Enne alustamist

Veebiteenusel põhineva vormimalli koostamiseks vajate veebiteenuse administraatorilt järgmist teavet.

 • Veebiteenuse asukoht.

 • Kinnitus, et veebiteenuse puhul kasutatakse dokumendi-/literaalilaadi kodeeringut. InfoPathis saab kasutada ainult dokumendi-/literaali laadis veebiteenuseid.

 • Veebiteenusetoimingu nimi, mis saadab andmeid sellel vormimallil põhinevatele vormidele või saab sealt andmeid.

Lehe algusesse

Andmepäringu andmeühendusega vormimalli koostamine

Päringu andmeühendusega vormimalli koostamiseks peate tegema järgmist.

 1. Looge vormimall.    Kui loote veebiteenusest andmeid vastuvõtva vormimalli, loob InfoPath veebiteenuse ja sellel vormimallil põhineva vormi vahel põhiandmeühenduse koos andmepäringu andmeühendusega. InfoPath loob ka vormimalli põhiandmeallika.

 2. Lisage juhtelement andmepäringu tulemite kuvamiseks.    Et lubada kasutajatel vormi avamisel põhiandmeallika väljadel asuvaid andmeid vaadata ja redigeerida, saate lisada juhtelemendi vormimallile ning seejärel siduda selle põhiandmeallika väljaga.

1. etapp: vormimalli loomine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotises Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus ikooni Veebiteenus.

 4. Brauseriga ühilduvat vormimalli kujundades märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Märkige andmeühendusviisardis ruut Võta andmed vastu ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige viisardi järgmisele lehele veebiteenuse asukoht ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite veebiteenust otsida serveri Universal Description Discovery and Integration (UDDI) abil, klõpsake üksust Otsi UDDI-st; sisestage selle UDDI serveri URL, kust otsida soovite; määrake, kas otsing toimub pakkuja või pakutava teenuse järgi; sisestage märksõna ning klõpsake seejärel nuppu Otsi. Teie märksõnale vastavad veebiteenused kuvatakse loendis Otsingutulem. Klõpsake veebiteenust, mida kasutada soovite ning seejärel nuppu OK.

 8. Valige loendist Valige toiming veebiteenusetoiming, millega andmed vormile tagastatakse, ja klõpsake nuppu Edasi.

 9. Kui andmeühendusviisard leiab veebiteenuse skeemist mõne tundmatu elemendi, palutakse teil viisardi järgmisel lehel määrata kõigi parameetrite näidisväärtused, määratlemaks, millised väljad või rühmad tuleks põhiandmeallikale lisada.

  Kuidas?

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Sea näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

  Tehnilised üksikasjad

  Kui konfigureerite andmeühendust veebiteenusega andmeühendusviisardis, loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele selle faili InfoPathi saatmisega. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatu elemendi leidmisel kasutab InfoPath tundmatu elemendi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 10. Kui veebiteenus muudatuste teavet aktsepteerib, küsitakse viisardi järgmisel lehel, kas soovite kaasata muudatuste teabe päringu andmetesse. Enamikul juhtudel jätke märgituks ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel ja klõpsake seejärel nuppu Edasi. Kui te ei soovi muudatuste teavet kaasata, tühjendage ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: See märkeruut pole aktiivne, kui koostate brauseriga ühilduvat vormimalli.

  Tehnilised üksikasjad

  See leht kuvatakse viisardis ainult siis, kui veebiteenuse WSDL-fail (Web Services Description Language) näitab, et veebiteenus tagastab Microsoft ADO.NET DataSeti.

 11. Tippige viisardi järgmisele lehele andmeühenduse nimi ja klõpsake nuppu Valmis.

2. etapp: andmepäringu tulemite kuvamiseks juhtelemendi lisamine

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 2. Lohistage juhtelement oma vormimallile.

 3. Valige dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine väli, millega soovite juhtelementi siduda.

Lehe algusesse

Andmeesitamise andmeühendusega vormimalli koostamine

Andmeesitamise andmeühendusega vormi koostamiseks tehke järgmist.

 1. Looge vormimall.    Kui loote veebiteenusesesse andmeid esitava vormimalli, loob InfoPath veebiteenuse ja sellel vormimallil põhineva vormi vahel põhiandmeühenduse koos andmeesitamise andmeühendusega. InfoPath loob ka vormimalli põhiandmeallika.

 2. Lisage juhtelement ja siduge see väljaga, või seadke juhtelemendi atribuute väljal asuvaid andmeid kuvama.    Et lubada kasutajatel põhiandmeallika väljadel asuvaid andmeid redigeerida, saate lisada vormimallile juhtelemendid ning seejärel siduda need põhiandmeallika väljadega.

 3. Esitamissuvandite konfigureerimine.    Saate konfigureerida, milliseid andmeid soovite veebiteenuses esitada, ning vormi andmeesitussuvandid.

1. etapp: vormimalli loomine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotises Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus ikooni Veebiteenus.

 4. Brauseriga ühilduvat vormimalli kujundades märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Märkige andmeühendusviisardis ruut Esita andmed ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige viisardi järgmisele lehele selle veebiteenuse asukoht, kuhu kasutajad saavad oma andmed esitada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite veebiteenust otsida serveri Universal Description Discovery and Integration (UDDI) abil, klõpsake üksust Otsi UDDI-st; sisestage selle UDDI serveri URL, kust otsida soovite; määrake, kas otsing toimub pakkuja või pakutava teenuse järgi; sisestage märksõna ning klõpsake seejärel nuppu Otsi. Teie märksõnale vastavad veebiteenused kuvatakse loendis Otsingutulem. Klõpsake veebiteenust, mida kasutada soovite ning seejärel nuppu OK.

 8. Klõpsake nuppu Edasi.

 9. Valige loendist Vali toiming veebiteenusetoiming, mis võtab esitatud andmed ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 10. Tippige viisardi järgmisele lehele andmeühenduse nimi ja klõpsake nuppu Valmis.

2. etapp: Juhtelemendi lisamine ja selle sidumine väljaga või juhtelemendi atribuutide seadmine väljal asuvate andmete kuvamiseks

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 2. Lohistage juhtelement oma vormimallile.

 3. Valige dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine väli, millega soovite juhtelementi siduda.

3. etapp: andmeesitamissuvandite konfigureerimine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Andmeühendused.

 2. Märkige dialoogiboksi Andmeühendused jaotises põhiandmeühendus ruut andmeesitamise andmeühendus ning seejärel nuppu Muuda.

 3. Topeltklõpsake andmeühendusviisardis nuppu Edasi.

 4. Et valida, milliseid vormi andmeid iga parameetri puhul veebiteenuses esitada, tehke viisardi järgmisel lehel ühte järgmistest.

  Välja või rühma andmete esitamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetri suvandid üksust Väli või rühm.

  3. Klõpsake üksust Muuda Nupu pilt .

  4. Klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda välja või rühma, mille andmeid tahate edastada, ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  5. Klõpsake väljal Kaasa üksust Vaid tekst ja tütarelemendid, et edastada vaid selle välja andmed ja selle välja või rühma tütarelemendid; või klõpsake üksust XML-alampuu, sealhulgas valitud element, et edastada välja nimi, välja andmed ja valitud rühma või välja tütarelemendid.

  Kõigi vormi andmete esitamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetrisuvandid üksust Terve vorm (XML-dokument, sealhulgas töötlemisjuhised).

  Andmete esitamine stringina

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetrisuvandid üksust Terve vorm (XML-dokument, sealhulgas töötlemisjuhised).

  3. Märkige ruut Edasta andmed stringina.

   Märkus.: Tavaliselt märgitakse see ruut digitaalselt allkirjastatud andmete edastamiseks. Enamasti võib selle ruudu tühjendada.

  ADO.NET DataSet objektide tehnilised üksikasjad

  Kui veebiteenus nõuab ADO.NET DataSeti objekti, valige selle andmeühenduse konfigureerimisel andmekogumi sõlm. Kui kasutate ActiveX Data Objects (ADO) andmekogumit nõudva veebiteenuse andmeühenduse puhul mõnda teist tüüpi sõlme, siis andmete esitamise toiming ebaõnnestub.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. Klõpsake nuppu Valmis.

 7. Klõpsake nuppu Sule.

 8. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Edastamise suvandid.

  Nupu Edasta nime muutmiseks vormi tööriistaribal Standardne ja käsu Edasta muutmiseks vormi menüüs Fail tippige uus nimi dialoogiboksi Edastamissuvandid väljale Pealdis.

  Näpunäide.: Nupule ja käsule kiirklahvi määramiseks tippige kiirklahvina kasutatava märgi ette ampersand (&). Näiteks kui soovite nupu ja käsu Edasta kiirklahviks seada klahve ALT+D, tippige sõna E&dasta.

 9. Kui te ei soovi, et inimesed saaksid käsku Edasta või tööriistariba Standardne nuppu Edasta vormi täitmisel kasutada, tühjendage märkeruut Kuva menüüüksus Edasta ja tööriistariba nupp Edasta.

  Pärast seda, kui kasutaja on vormi edastanud, jätab InfoPath vormi vaikimisi avatuks ning kuvab teate selle kohta, kas edastamine õnnestus. Selle vaikekäitumise muutmiseks klõpsake üksust Täpsemalt ning tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormi sulgemiseks või uue tühja vormi loomiseks pärast vormi edastamist klõpsake loendis Pärast edastamist.

  • Edukast edastamisest teavitava kohandatud teate loomiseks märkige ruut Kasuta kohandatud teateid ning tippige oma teated väljadele Õnnestumisel ja Ebaõnnestumisel.

   Näpunäide.: Välja Ebaõnnestumisel võite kasutada selleks, et teavitada kasutajat sellest, mida teha, kui vormi ei saa edastada. Näiteks võite soovitada kasutajal vorm salvestada ning kellegi poole abi saamiseks pöörduda.

  • Kui te pärast vormi edastamist teateid kuvada ei soovi, tühjendage märkeruut Kuva õnnestumiste ja ebaõnnestumise teateid.

Lehe algusesse

Andmepäringu ja -esitamise andmeühendusega vormimalli koostamine

Päringu vormimalli koostamiseks nii andmepäringu kui ka andmeesitamise andmeühendusega peate tegema järgmist.

 1. Looge vormimall.    Kui loote veebiteenusesesse nii andmeid päriva kui ka esitava vormimalli, loob InfoPath vormimalli ja veebiteenuse vahel põhiandmeühenduse koos andmepäringu ja andmeesitamise andmeühendusega. InfoPath loob ka vormimalli põhiandmeallika.

 2. Väljal asuvate andmete kuvamiseks lisage juhtelement ja siduge see väljaga.    Et lubada kasutajatel põhiandmeallika väljadel asuvaid andmeid vaadata ja redigeerida, saate lisada oma vormimallile juhtelemendid ning seejärel siduda need põhiandmeallika väljadega.

 3. Konfigureerige esitamissuvandeid.    Saate konfigureerida, milliseid andmeid soovite veebiteenuses esitada, ning vormi andmeesitussuvandid.

1. etapp: vormimalli loomine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormi kujundamine jaotises Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus ikooni Veebiteenus.

 4. Brauseriga ühilduvat vormimalli kujundades märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Märkige andmeühendusviisardis ruut Võta andmed vastu ja esita ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige järgmisel viisardi lehel veebiteenuse asukoht ja toiming, mis saadab andmeid vormimallile ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite veebiteenust otsida serveri Universal Description Discovery and Integration (UDDI) abil, klõpsake üksust Otsi UDDI-st; sisestage selle UDDI serveri URL, kust otsida soovite; määrake, kas otsing toimub pakkuja või pakutava teenuse järgi; sisestage märksõna ning klõpsake seejärel nuppu Otsi. Teie märksõnale vastavad veebiteenused kuvatakse loendis Otsingutulem. Klõpsake veebiteenust, mida kasutada soovite ning seejärel nuppu OK.

 8. Valige loendist Valige toiming veebiteenusetoiming, millega andmed vormile tagastatakse, ja klõpsake nuppu Edasi.

 9. Kui andmeühendusviisard leiab veebiteenuse skeemist mõne tundmatu elemendi, palutakse teil viisardi järgmisel lehel määrata kõigi parameetrite näidisväärtused, määratlemaks, millised väljad või rühmad tuleks põhiandmeallikale lisada.

  Kuidas?

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Sea näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

  Tehnilised üksikasjad

  Kui konfigureerite andmeühendust veebiteenusega andmeühendusviisardis, loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele selle faili InfoPathi saatmisega. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatu elemendi leidmisel kasutab InfoPath tundmatu elemendi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 10. Kui veebiteenus muudatuste teavet aktsepteerib, küsitakse viisardi järgmisel lehel, kas soovite kaasata muudatuste teabe päringu andmetesse. Enamikul juhtudel jätke märgituks ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel ja klõpsake nuppu Edasi. Kui te ei soovi muudatuste teavet kaasata, tühjendage ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: See märkeruut pole aktiivne, kui koostate brauseriga ühilduvat vormimalli.

  Tehnilised üksikasjad

  See leht kuvatakse viisardis ainult siis, kui veebiteenuse WSDL-fail (Web Services Description Language) näitab, et veebiteenus tagastab ADO.NET DataSeti.

 11. Tippige viisardi järgmisele lehele andmepäringu andmeühenduse nimi ja klõpsake nuppu Edasi.

 12. Tippige viisardi järgmisele lehele selle veebiteenuse asukoht, kus kasutajad saavad oma vormid esitada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: Kui soovite veebiteenust otsida serveri Universal Description Discovery and Integration (UDDI) abil, klõpsake üksust Otsi UDDI-st; sisestage selle UDDI serveri URL, kust otsida soovite; määrake, kas otsing toimub pakkuja või pakutava teenuse järgi; sisestage märksõna ning klõpsake seejärel nuppu Otsi. Teie märksõnale vastavad veebiteenused kuvatakse loendis Otsingutulem. Klõpsake veebiteenust, mida kasutada soovite ning seejärel nuppu OK.

 13. Valige loendist Valige toiming veebiteenusetoiming, mis võtab esitatud andmed ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 14. Selleks, et valida milliseid vormi andmeid iga parameetri puhul veebiteenuses esitada, tehke viisardi järgmisel lehel ühte järgmistest.

  Välja või rühma andmete esitamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetri suvandid üksust Väli või rühm.

  3. Klõpsake üksust Muuda Nupu pilt .

  4. Klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda välja või rühma, mille andmeid tahate edastada, ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  5. Klõpsake väljal Kaasa üksust Vaid tekst ja tütarelemendid, et edastada vaid selle välja andmed ja selle välja või rühma tütarelemendid; või klõpsake üksust XML-alampuu, sealhulgas valitud element, et edastada välja nimi, välja andmed ja valitud rühma või välja tütarelemendid.

  Kõigi vormi andmete esitamine

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetrisuvandid üksust Terve vorm (XML-dokument, sealhulgas töötlemisjuhised).

  Andmete esitamine stringina

  1. Klõpsake loendis Parameetrid seda veebiteenuse parameetrit, mis andmed vormist vastu võtab.

  2. Klõpsake jaotises Parameetrisuvandid üksust Terve vorm (XML-dokument, sealhulgas töötlemisjuhised).

  3. Märkige ruut Edasta andmed stringina.

   Märkus.: Tavaliselt märgitakse see ruut digitaalselt allkirjastatud andmete edastamiseks. Enamasti võib selle ruudu tühjendada.

  ADO.NET DataSet objektide tehnilised üksikasjad

  Kui veebiteenus nõuab ADO.NET DataSeti objekti, valige selle andmeühenduse konfigureerimisel andmekogumi sõlm. Kui kasutate ADO.NET DataSeti nõudva veebiteenuse andmeühenduse puhul mõnda teist tüüpi sõlme, siis andmete esitamise toiming ebaõnnestub.

 15. Klõpsake nuppu Edasi.

 16. Tippige viisardi järgmisele lehele andmeesitamise andmeühenduse nimi ja klõpsake nuppu Edasi.

2. etapp: väljal asuvate andmete kuvamiseks juhtelemendi lisamine ja selle sidumine väljaga

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 2. Lohistage juhtelement vormimallile.

 3. Dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine valige väli, millega soovite juhtelementi siduda.

3. etapp: andmeesitussuvandite konfigureerimine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Edastamise suvandid.

  Nupu Edasta nime muutmiseks vormi tööriistaribal Standardne ja käsu Edasta muutmiseks vormi menüüs Fail tippige uus nimi dialoogiboksi Edastamissuvandid väljale Pealdis.

  Näpunäide.: Nupule ja käsule kiirklahvi määramiseks tippige kiirklahvina kasutatava märgi ette ampersand (&). Näiteks kui soovite nupu ja käsu Edasta kiirklahviks seada klahve ALT+D, tippige sõna E&dasta.

 2. Kui te ei soovi, et inimesed saaksid käsku Edasta või tööriistariba Standardne nuppu Edasta vormi täitmisel kasutada, tühjendage märkeruut Kuva menüüüksus Edasta ja tööriistariba nupp Edasta.

  Pärast seda, kui kasutaja on vormi edastanud, jätab InfoPath vormi vaikimisi avatuks ning kuvab teate selle kohta, kas edastamine õnnestus. Selle vaikekäitumise muutmiseks klõpsake üksust Täpsemalt ning tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormi sulgemiseks või uue tühja vormi loomiseks pärast vormi edastamist klõpsake loendis Pärast edastamist.

  • Edukast edastamisest teavitava kohandatud teate loomiseks märkige ruut Kasuta kohandatud teateid ning tippige oma teated väljadele Õnnestumisel ja Ebaõnnestumisel.

   Näpunäide.: Välja Ebaõnnestumisel võite kasutada selleks, et teavitada kasutajat sellest, mida teha, kui vormi ei saa edastada. Näiteks võite soovitada kasutajal vorm salvestada ning kellegi poole abi saamiseks pöörduda.

  • Kui te pärast vormi edastamist teateid kuvada ei soovi, tühjendage märkeruut Kuva õnnestumiste ja ebaõnnestumise teateid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×