Valikurühma lisamine

Valikurühm on juhtelement, mille abil saab kasutajatele esitada üksteist välistavate valikuvõimaluste komplekti. Vaikimisi sisaldab valikurühm kahte valikujaotist, millest üks kuvatakse kasutajale vormi vaikevalikuna.

Selle artikli teemad

Valikurühma kasutamine

Kasutaja kogemused

Ühilduvus

Valikurühma lisamine

Paigutuse näpunäited

Valikurühma kasutamine

Valikurühma võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad vormil valida kahe või enama jaotis vahel.

 • Vormimalli kujundamisel saate aluseks võtta mõne olemasoleva XML-skeem, mis sisaldab elementi xsd: choice. Sel juhul saate selle elemendi valikurühma abil oma vormimalli kaasata, andes kasutajatele võimaluse seda vajadusel kasutada.

Valikurühmad sisaldavad vähemalt kahte valikujaotist. Vaikimisi on üks neist jaotistest vormil kuvatud, kuid kasutaja võib selle eemaldada või mõne teise jaotisega asendada. Ostutaotluse vormil näiteks võite vaikimisi kuvada uue lauaarvuti ostutaotluse jaotise, kuid anda kasutajatele võimaluse see jaotis täiesti eemaldada või hoopis sülearvuti ostutaotlusega asendada.

Choice group on form with shortcut menu visible

Valikurühma valikujaotised sisaldavad juhtelemente, mida kasutajad vormi täitmisel kasutavad. Valikujaotised asuvad alati valikurühmades. Kui proovite vormimallile lisada ainult valikujaotist, loob Microsoft Office InfoPath automaatselt ka seda jaotist sisaldava valikurühma.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid valikurühmadega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Jaotis.    Jaotised sarnanevad valikurühma valikujaotistega – nende abil saate kasutajatele esitada omavahel seotud juhtelementide komplekti. Jaotisi kasutatakse aga ainult juhtelementide korraldamiseks ning erinevalt valikujaotistest ei saa kasutajad neid vormi täitmisel eemaldada ega asendada.

Valikuline jaotis.    Valikurühma lisamisel vormimalli kuvatakse alati vaikejaotis, kui kasutaja avab teie vormimallil põhineva vormi esimest korda. Valikulised jaotised seevastu on vaikimisi peidetud. Kasutaja saab valida, kas ta soovib valikulise jaotise vormi kaasata või mitte. Näiteks eelmainitud ostutaotluse vormi puhul võib mõni kasutaja soovida tellitava arvuti kohta oma kommentaarid lisada. Kui lisate vormimallile valikulise jaotise, saate selle jaotise sisse lisada näiteks rikkaliku teksti välja nimega "Märkused". Kasutaja saab märkuste jaotise soovi korral lisada vormil vastavaid juhiseid klõpsates.

Korduv jaotis.    Sarnaselt korduvate valikurühmadega annavad korduvad jaotised kasutajale võimaluse lisada vormi vajadusel rohkem kui ühe jaotise. Kasutage korduvaid jaotisi vormimallis juhul, kui soovite, et kasutajad saaksid jaotise vormi lisada mitu korda, kuid mitte olemasolevaid jaotisi asendades.

Korduv valikurühm.    Korduvad valikurühmad on nagu tavalised valikurühmad, kuid kasutajad saavad neid vormile lisada ka mitmekaupa. Näiteks eelmainitud ostutaotluse vormi puhul saab kasutaja taotleda kas lauaarvutit või sülearvutit. Vahel aga võib juhtuda, et kasutaja soovib taotleda mõlemat tüüpi arvutit või mitut laua- või sülearvutit. Korduva valikurühma kasutamisel saab kasutaja täita näiteks lauaarvuti taotlemise teavet sisaldava jaotise. Seejärel saab kasutaja valikurühma uuesti lisada, seekord sülearvuti taotlemise teabe sisestamiseks.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Valikurühmad on nii ilmelt kui ka käitumiselt üsna sarnased jaotiste ja muude paigutusega seotud juhtelementidega. Põhilise erinevusena saavad kasutajad valikurühma vaikejaotise asendada mõne muu jaotisega või valikurühma hoopis kustutada.

Kui kasutaja viib kursori vaikevalikujaotisele, kuvatakse jaotise vasakpoolses ülemises nurgas väike lilla nupp. Selle nupu klõpsamisel kuvatakse kiirmenüü vaikejaotise eemaldamise või asendamise käskudega.

Shortcut menu for choice group

Näpunäide.: Valikurühma abil saavad kasutajad vaikejaotise eemaldada või asendada, kuid nad ei saa vormile lisada mitut jaotist. Kui soovite, et kasutajad saaksid vormile lisada täiendavaid jaotisi, peaksite valikurühma asemel kasutama korduvat valikurühma. Kasutaja jaoks on need valikurühmad üpris sarnased. Lisaks vaikejaotise eemaldamise või asendamise käskudele kuvatakse kiirmenüüs aga ka valikurühma mitme eksemplari lisamise käsud.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui loote InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole valikurühmad ega valikujaotised tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Lehe algusesse

Valikurühma lisamine

Valikurühma lisamine vormimallile sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud valikurühm kujundusrežiim valitud kujul.

A choice group selected in design mode

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Valikujaotised on alati seotud rühmadega. Valikujaotise iga juhtelement on seotud väli, mis kuulub selle valikujaotise rühma. Järgmises näites on vormimalli valikujaotis Lauaarvuti seotud tööpaani Andmeallikas rühmaga lauaarvuti.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Valikujaotise lisamine uude tühja vormimalli

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

Valikurühma lisamisel loob InfoPath rühmad, mis on seotud selles valikurühmas asuvate valikujaotistega. Lisaks loob InfoPath spetsiaalse rühma vormimalli valikurühma ja andmeallika vahelise seose visuaalseks kajastamiseks. Seda tüüpi rühmade puhul on andmeallikas rühma sildi kõrval märge (choice) (valik).

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Valikurühm.

  Vormimallil kuvatakse kahte valikujaotist sisaldav valikurühm.

 4. Kui soovite valikurühma lisada veel valikujaotisi, viige kursor vormimallil valikurühma ja klõpsake siis tööpaanil Juhtelemendid väärtust Valikujaotis.

 5. Valikurühma valikujaotistesse juhtelementide lisamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Juhtelementide lisamiseks vaikevalikujaotisse lohistage soovitud juhtelemendid tööpaanilt Juhtelemendid vormimalli valikujaotisse sildiga Valikujaotis (vaikeväärtus).

  • Juhtelementide lisamiseks alternatiivsetesse valikujaotistesse lohistage soovitud juhtelemendid tööpaanilt Juhtelemendid vormimalli valikujaotisse sildiga Valikujaotis.

Valikurühma lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast. Oletagem näiteks, et soovite vormimalli kujundamisel aluseks võtta mõne XML-skeemi, mis sisaldab elementi xsd: choice. Sel juhul saate valikurühma lisamiseks lohistada sobiva rühma tööpaanilt Andmeallikas oma vormimallile. Kui lisate valikurühma aga tööpaani Juhtelemendid kaudu, palub InfoPath teil valikurühma siduda mõne andmeallikas leiduva rühmaga, nagu järgmistes juhistes kirjeldatud.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Valikurühm.

 4. Valige dialoogiboksis Valikurühma sidumine rühm, mille kõrval on sõna (choice) (valik), ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. Lisage vormimallil valikurühma vähemalt kaks valikujaotist ja siduge need siis andmeallika vastavate rühmadega.

  Märkus.: Valitud rühmad peavad kuuluma 4. juhises valitud rühma (choice).

 6. Lisage igasse valikujaotisse soovitud juhtelemendid ja siduge need juhtelemendid siis andmeallika vastavate väljadega.

  Märkus.: Väljad peavad kuuluma 5. juhises valitud rühmadesse. InfoPath kasutab juhtelementide siltidena nende väljade nimesid. Vajadusel muutke sildi teksti.

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda valikurühmade ja valikujaotiste ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Kuna kiirmenüü nupp kuvatakse ainult siis, kui kasutaja viib kursori valikujaotisele, ei pruugi kogenematud kasutajad kohe mõista, kuidas vaikevalikujaotist asendada. Vormimalli kujundamisel võiksite valikujaotise kohale lisada lühikese selgituse, mis juhendab kasutajaid valikujaotise asendamisel mõne meelepärase jaotisega.

 • Vaikimisi pole valikujaotisi ümbritsevad äärised vormi täitvatele kasutajatele kuvatud. Seetõttu näevad kasutajad vormi avamisel üksnes jaotistes sisalduvaid juhtelemente. Kui soovite valikujaotise seda ümbritsevast tekstist ja juhtelementidest eristada või lihtsalt kasutajate tähelepanu jaotisele tõmmata, saate dialoogiboksis Äärised ja varjustus lisada valikurühmas asuvatele valikujaotistele äärised või mõne taustast erineva värvi.

 • Mitme valikujaotise suuruse korraga muutmiseks valige valikujaotised, mille suurust soovite muuta. Klõpsake menüü Vorming käsku Atribuudid ja tehke siis vahekaardil Suurus soovitud muudatused.

 • Vahel võib näida, et valikujaotise juhtelementides sisalduv tekst ja nendest juhtelementidest vasakul asuvad sildid pole päris kohakuti. Teksti ja sildi joondamiseks topeltklõpsake soovitud juhtelementi. Klõpsake vahekaardil Suurus nuppu Joonda ja siis nuppu Rakenda. Paigutustabeli erinevates lahtrites asuvate siltide ja juhtelementide kohakuti seadmiseks paremklõpsake silti sisaldavat lahtrit, klõpsake kiirmenüü käsku Tabeliatribuudid ning siis klõpsake vahekaardi Lahter jaotises Vertikaaljoondus väärtust Joonda keskele.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×