Valemite ülevaade

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui te pole Excel Onlineiga varasemast tuttav, siis avastate kindlasti õige pea, et tegemist pole pelgalt ruudustikuga, kus saate arve veergudesse ja ridadesse sisestada. Jah, muidugi saate Excel Onlinei kasutada näiteks arvuveeru või -rea summa leidmiseks, kuid samuti saate selles programmis arvutada kodulaenu tagasimakseid, lahendada matemaatikaülesandeid või leida enda sisestatud muutujatel põhineva optimaalse stsenaariumi.

Kõike seda teeb Excel Online lahtritesse sisestatavate valemite abil. Valem teeb teie töölehe andmetega arvutusi või muid toiminguid. Valem algab alati võrdusmärgiga (=), millele võivad järgneda tehtemärgid (nt pluss- või miinusmärk) ja funktsioonid, mis muudavad valemid tõeliselt võimsaks.

Järgnev valem näiteks korrutab arvu 2 arvuga 3 ja lisab seejärel tulemile arvu 5, et saada vastuseks 11.

=2*3+5

Järgmises valemis kasutatakse aga funktsiooni PMT laenumakse arvutamiseks (1073,64 €), mis põhineb viieprotsendisel intressimääral (5% jagatuna 12 kuuga võrdub kuu intressimäär) 30-aastase laenuperioodi (360 kuud) jooksul, kui laenu suurus on € 200 000.

=PMT(0,05/12;360;200000)

Järgmises näites näete, millist tüüpi valemeid saate töölehele sisestada.

 • =A1+A2+A3    – liidab lahtrite A1, A2 ja A3 väärtused.

 • =SQRT(A1)    – kasutab funktsiooni SQRT lahtris A1 asuva väärtuse ruutjuure tagastamiseks.

 • =TODAY()    – tagastab tänase kuupäeva.

 • =UPPER("tere")    – teisendab teksti „tere" tekstiks „TERE", kasutades töölehefunktsiooni UPPER.

 • =IF(A1>0)    – testib lahtrit A1, määratlemaks, kas see sisaldab väärtust, mis on suurem kui 0.

Valemi osad

Valem võib sisaldada ka funktsioone, viiteid, tehtemärke ja konstante.

Valemi osad
Valemi osad

1. Funktsioonid: funktsioon PI() annab arvu π väärtuse: 3,142...

2. Viited: viide A2 annab lahtris A2 oleva väärtuse.

3. Konstandid: arvud või tekstväärtused, mis sisestatakse otse valemisse, nt väärtus 2.

4. Tehtemärgid: tehtemärk ^ (tsirkumfleks) tähendab arvu astendamist ja tehtemärk * (tärn) korrutamist.

Konstantide kasutamine valemites

Konstant on väärtus, mida ei arvutata – see jääb alati samaks. Konstandid on näiteks kuupäev 9.10.2008, arv 210 ja tekst "Kvartalisissetulekud". avaldis või sellest tulenev väärtus ei ole konstant. Kui kasutate valemis lahtriviidete asemel konstantide väärtusi, (nt =30+70+110), muutub tulemus vaid siis, kui muudate valemit ennast.

Tehtemärkide kasutamine valemites

Tehtemärgid määravad, mis tüüpi arvutusi soovite valemi elementidega teha. Arvutustel on olemas vaikejärjestus (see järgib üldisi matemaatikareegleid), kuid sulgude abil saate seda järjestust muuta.

Tehtemärkide tüübid

Tehtemärke on nelja tüüpi: aritmeetilisi, võrdlus-, teksti- ja viitemärke.

Aritmeetilised tehtemärgid

Põhiliste matemaatiliste tehete (nt liitmine, lahutamine, korrutamine või jagamine) teostamiseks, arvude ühendamiseks ja arvuliste tulemite saamiseks kasutage järgmisi aritmeetilisi tehtemärke.

Aritmeetiline tehtemärk

Tähendus

Näide

+ (plussmärk)

Liitmine

3+3

– (miinusmärk)

Lahutamine
Negatiivne arv

3–1
–1

* (tärn)

Korrutamine

3*3

/ (kaldkriips)

Jagamine

3/3

% (protsendimärk)

Protsent

20%

^ (katusmärk)

Astendamine

3^2

Võrdlusmärgid

Kahte väärtust saate võrrelda järgmiste tehtemärkide abil. Kahe väärtuse võrdlemisel nende tehtemärkidega on tulemiks loogikaväärtus – TRUE (Tõene) või FALSE (Väär). 

Võrdlusmärk

Tähendus

Näide

= (võrdusmärk)

Võrdne väärtusega

A1=B1

> (märk Suurem kui)

Suurem kui

A1>B1

< (märk Väiksem kui)

Väiksem kui

A1<B1

>= (märk Suurem või võrdne)

Suurem kui või võrdne

A1>=B1

<= (märk Väiksem või võrdne)

Väiksem kui või võrdne

A1<=B1

<> (märk Ei võrdu)

Pole võrdne väärtusega

A1<>B1

Teksti aheldusoperaator

Ja-märgi (&) abil saate ühe või mitu tekstistringi üheks tekstiks liita.

Teksti tehtemärk

Tähendus

Näide

& (ja-märk)

Ühendab ehk liidab kaks väärtust, andes tulemuseks ühe liittekstiväärtuse

"Põhja"&"tuul" annab tulemiks "Põhjatuul"

Viitemärgid

Järgmiste tehtemärkide abil saate lahtrivahemikke arvutusteks ühendada.

Viitemärk

Tähendus

Näide

: (koolon)

Vahemiku tehtemärk, mis annab tulemiks ühe viite kõigile kahe viite vahele jäävatele lahtritele, sh mõlemad viited

B5:B15

; (semikoolon)

Agregaadimärk, mis ühendab mitu viidet üheks viiteks

SUM(B5:B15,D5:D15)

(tühik)

Ristumiskoha märk, mis annab tulemiks ühe viite kahele viitele ühiste lahtrite kohta

B7:D7 C6:C8

Tehete teostamise järjestus Excel Onlinei valemites

Mõnel juhul võib arvutuse sooritamise järjestus mõjutada valemi tagastatavat väärtust. Seetõttu on oluline mõista nii seda, kuidas järjestus määratletakse, kui ka seda, kuidas järjestust soovitud tulemite saamiseks muuta.

Arvutamisjärjestus

Valemite arvutamine väärtuste kindlas järjekorras. Valem algab alati võrdusmärgiga (=). Excel Online tõlgendab nimega valemi võrdusmärgi järgnevad märgid. Pärast võrdusmärki arvutatavad elemendid (operandid), nt konstantide või lahtriviiteid. Need on eraldatud arvutuse tehtemärke. Excel Online arvutab valemi vasakult paremale, vastavalt valemi iga tehtemärgi kindlas järjekorras.

Tehtemärkide järgnevus

Kui ühendate ühes valemis mitu tehtemärki, teostab Excel Online tehted alljärgnevas tabelis toodud järjekorra alusel. Kui valem sisaldab ühesuguse järgnevusega tehtemärke (nt kui valem sisaldab nii korrutus- kui ka jagamismärki), loeb Excel Online tehtemärke vasakult paremale.

Tehtemärk

Kirjeldus

: (koolon)

(üks tühik)

, (koma)

Viitemärgid

Negatiivne arv (nt –1)

%

Protsent

^

Astendamine

* ja /

Korrutamine ja jagamine

+ ja –

Liitmine ja lahutamine

&

Ühendab kaks tekstistringi (aheldamine)

=
<>
<=
>=
<>

Võrdlus

Sulgude kasutamine

Lugemisjärjestuse muutmiseks pange sulgudesse valemi see osa, mis tuleb arvutada esimesena. Järgmine valem annab näiteks tulemiks 11, sest Excel Online arvutab korrutuse enne liitmist. Valem korrutab omavahel 2 ja 3 ning liidab siis tulemile 5.

=5+2*3

Kui aga muudate sulgude abil süntaksit, liidab Excel Online esmalt 5 ja 2 ning korrutab seejärel tulemi kolmega, andes vastuseks 21.

=(5+2)*3

Järgmises näites sunnivad valemi esimest osa ümbritsevad sulud Excel Onlinei arvutama esmalt B4+25 ning seejärel jagama tulemi lahtrite D5, E5 ja F5 väärtuste summaga.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Funktsioonide ja pesastatud funktsioonide kasutamine valemites

Funktsioonid on eelnevalt määratletud valemid, mis teostavad arvutusi kindlas järjestuses või struktuuris teatud väärtuste (argumentide) abil. Funktsioonide abil saab teostada nii lihtsaid kui ka keerukaid arvutusi.

Funktsioonide süntaks

Funktsiooni süntaksit iseloomustab järgmine näide sellest, kuidas funktsioon ROUND ümardab arvu lahtris A10.

Funktsiooni struktuur
Funktsiooni struktuur

1. struktuuri. Funktsiooni struktuur algab võrdusmärgiga (=), millele järgneb funktsiooni nimi, vasaksulg, eraldades need komaga ja paremsulg funktsiooni argumendid.

2. Funktsiooni nimi. Saadaolevate funktsioonide loendi toomiseks klõpsake lahtrit ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F3.

3. Argumendid. Argumentideks võivad olla arvud, tekst, loogikaväärtused (nt TRUE või FALSE), massiivid, veaväärtused (nt #N/A) või lahtriviited. Teie poolt määratud argument peab esitama sellele argumendile kehtiva väärtuse. Argumentideks võivad olla ka konstandid, valemid või muud funktsioonid.

4. Argumendi kohtspikker. Süntaksi ja argumentidega kohtspikker kuvatakse funktsiooni tippimisel. Näiteks tippige =ROUND( ja kuvatakse kohtspikker. Kohtspikrid kuvatakse ainult sisefunktsioonide jaoks.

Funktsioonide sisestamine

Kui loote funktsiooni sisaldava valemi, saate töölehefunktsioone sisestada dialoogiboksi Funktsiooni lisamine abil. Funktsiooni sisestamisel valemisse kuvab dialoogiboks Funktsiooni lisamine funktsiooni nime, selle kõik argumendid, funktsiooni ja kõigi argumentide kirjelduse, funktsiooni praeguse tulemi ja kogu valemi praeguse tulemi.

Valemite loomise ja redigeerimise hõlbustamiseks ning tippimis- ja süntaksivigade vähendamiseks saate kasutada valemite automaatteksti funktsiooni. Kui tipite = (võrdusmärgi) ja esimesed tähed või kuvamispäästiku, kuvab Excel Online lahtri all dünaamilise ripploendi tipitud tähtedele või päästikule vastavate funktsioonide, argumentide ja nimedega. Seejärel saate soovitud üksuse ripploendist valemisse sisestada.

Funktsioonide pesastamine

Teatud juhtudel võib olla vaja kasutada funktsiooni mõne muu funktsiooni argumendina. Näiteks kasutab järgmine valem pesastatud funktsiooni AVERAGE ning võrdleb tulemit väärtusega 50.

Pesastatud funktsioonid

1. Funktsioonid AVERAGE ja SUM on IF-funktsioonis pesastatud.

Sobivad tulemused.    Kui pesastatud funktsiooni kasutatakse argumendina, peab see andma tulemuseks sama tüüpi väärtuse, mida argument kasutab. Kui argument nõuab näiteks väärtust TRUE või FALSE, peab ka pesastatud funktsioon tagastama väärtuse TRUE või FALSE. Kui funktsioon seda ei tee, kuvab Excel Online veaväärtuse #VALUE!

Pesastustasemete piirangud.    Üks valem võib sisaldada kuni seitset pesastatud funktsioonide taset. Kui ühte funktsiooni (nt funktsiooni B) kasutatakse argumendina teises funktsioonis (käesolevas näites on selleks funktsioon A), toimib funktsioon B teise taseme funktsioonina. Nii näiteks on funktsioonid AVERAGE ja SUM mõlemad teise taseme funktsioonid, kuna kuuluvad funktsiooni IF argumentide hulka. Pesastatud funktsioonis AVERAGE pesastatud funktsioon omakorda oleks seega kolmanda taseme funktsioon jne.

Viidete kasutamine valemites

Viide identifitseerib töölehel lahtri või lahtrivahemiku ja teatab rakendusele Excel Online, kust otsida väärtusi või andmeid, mida soovite mõnes valemis kasutada. Viidete abil saate ühes valemis kasutada töölehe eri osadest pärit andmeid või kasutada ühe lahtri väärtust mitmes valemis. Lisaks saate viidata sama töövihiku muudel lehtedel asuvatele lahtritele ja muudele töövihikutele. Viiteid muudes töövihikutes asuvatele lahtritele nimetatakse linkideks või välisviideteks.

Viitelaad A1

Vaikeviitelaad.    Vaikimisi kasutab Excel Online viitelaadi A1, mis viitab veergudele tähtedega (A kuni XFD, kokku 16 384 veergu) ja ridadele numbritega (1 kuni 1 048 576). Neid tähti ja numbreid nimetatakse rea- ja veerupäisteks. Lahtrile viitamiseks sisestage veerutäht, millele järgneb reanumber. B2 näiteks viitab lahtrile, mis asub veeru B ja rea 2 ristumispunktis.

Et viidata...

asutage

Lahtrile veeru A ja rea 10 ristumiskohas

A10

Lahtrivahemikule veerus A ja ridades 10 kuni 20

A10:A20

Lahtrivahemikule reas 15 ja veergudes B kuni E

B15:E15

Kõigile lahtritele reas 5

5:5

Kõigile lahtritele ridades 5 kuni 10

5:10

Kõigile lahtritele veerus H

H:H

Kõigile lahtritele veergudes H kuni J

H:J

Lahtrivahemikule veergudes A kuni E ja ridades 10 kuni 20

A10:E20

Mõnele muule töölehele viitamine.    Alljärgnevas näites arvutab töölehefunktsioon AVERAGE samas töövihikus asuva töölehe Turundus vahemiku B1:B10 keskmise väärtuse.

Leheviite näide
Viide sama töövihiku mõne muu töölehe lahtrivahemikule

1. Viitab töölehele nimega Turundus

2. Viitab lahtrivahemikule B1 kuni B10 (kaasa arvatud)

3. Eraldab tööleheviite lahtrivahemiku viitest

Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheline erinevus

Suhtviited.    Lahtri suhtviide valemis (nt A1) põhineb valemit sisaldava lahtri ja viidatava lahtri suhtelisel paigutusel. Kui valemit sisaldava lahtri paigutus muutub, siis muutub ka viide. Kui kopeerite või sisestate valemi põiki üle ridade või piki veerge, kohandatakse viidet automaatselt. Vaikimisi kasutavad uued valemid suhtviiteid. Näiteks kui kopeerite või sisestate suhtviite lahtrist B2 lahtrisse B3, muutub viide automaatselt =A1 asemel viiteks =A2.

Kopeeritud valem suhtviitega
Kopeeritud valem suhtelise viitega

Absoluutviited.    Lahtri absoluutviide valemis (nt $A$1) viitab alati lahtrile mõnes kindlas asukohas. Kui valemit sisaldava lahtri paigutus muutub, jääb absoluutviide samaks. Kui kopeerite või sisestate valemi põiki üle ridade või piki lahtreid, siis absoluutviidet ei kohandata. Uued valemid kasutavad vaikimisi suhtviiteid, mille peate tõenäoliselt ise absoluutviideteks ümber lülitama. Näiteks kui kopeerite või sisestate absoluutviite lahtrist B2 lahtrisse B3, jääb see mõlemas lahtris samaks (=$A$1).

Kopeeritud valem absoluutviitega
Kopeeritud valem absoluutviitega

Segaviited.    Segaviide sisaldab kas absoluutveergu ja suhtelist rida või absoluutrida ja suhtelist veergu. Veeru absoluutviide võtab kuju $A1, $B1 jne, rea absoluutviide võtab kuju A$1, B$1 jne. Kui valemit sisaldava lahtri paigutus muutub, siis suhtviide muutub, kuid absoluutviide jääb samaks. Kui kopeerite või sisestate valemi põiki üle ridade või piki veerge, kohandatakse suhtviidet automaatselt, ent absoluutviide ei muutu. Näiteks kui kopeerite või sisestate segaviite lahtrist A2 lahtrisse B3, võtab see =A$1 asemel kuju =B$1.

Kopeeritud valem segaviitega
Kopeeritud valem segaviitega

Ruumiline viitelaad

Hõlpsalt mitmele töölehele viitamine.    Kui soovite analüüsida andmeid, mis asuvad töövihiku mitme töölehe samas lahtris või lahtrivahemikus, kasutage ruumilist viidet. Ruumiline viide sisaldab lahtri- või vahemikuviidet, millele eelneb töölehenimede vahemik. Excel Online kasutab kõiki viite algus- ja lõpunimede vahel salvestatud töölehti. Näiteks funktsioon =SUM(Leht2:Leht13!B5) liidab kõik väärtused, mida sisaldab lahter B5 kõigil töölehtedel vahemikus Leht 2 kuni Leht 13 (k.a).

 • Ruumiliste viidete abil saate viidata muudel lehtedel asuvatele lahtritele, määratleda nimesid ja luua valemeid, kasutades järgmisi funktsioone: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA ja VARPA.

 • Ruumilisi viiteid ei saa kasutada massiivivalemites.

 • Ruumilisi viiteid ei saa kasutada koos lõikepunkti tehtemärk (üksik tühik) ega ilmutamata ühisosa kasutavates valemites.

Mis juhtub töölehtede teisaldamisel, kopeerimisel, lisamisel või kustutamisel?    Järgmised näited selgitavad, mis juhtub, kui teisaldate, kopeerite, lisate või kustutate ruumilisse viitesse kaasatud töölehti. Näited lisavad lahtrid A2 kuni A5 töölehtedele 2 kuni 6 valemi =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) abil.

 • Lisamine või kopeerimine    Kui lisate või kopeerite töölehtede Leht2 ja Leht6 (käesoleva näite lõpp-punktid) vahele töölehti, kaasab Excel Online arvutustesse kõigi lisatud lehtede lahtrite A2 kuni A5 väärtused.

 • Kustutamine    Kui kustutate Leht2 ja Leht6 vahelt mõne lehe, eemaldab Excel Online nende väärtused arvutusest.

 • Teisaldamine    Kui teisaldate mõne Leht2 ja Leht6 vahel asuva lehe viidatud lehevahemikus välja jäävasse asukohta, eemaldab Excel Online nende väärtused arvutusest.

 • Lõpp-punkti teisaldamine    Kui teisaldate lehe Leht2 või lehe Leht6 mõnda muusse asukohta samas töövihikus, korrigeerib Excel Online arvutust, võttes arvesse nende punktide vahele jääva uue lehevahemiku.

 • Lõpp-punkti kustutamine    Kui kustutate töölehe Leht2 või Leht6, korrigeerib Excel Online arvutust, võttes arvesse nende punktide vahelise lehevahemiku.

Viitelaad R1C1

Kasutada võite ka viitelaadi, mille korral on nummerdatud nii töölehe read kui ka veerud. Viitelaad R1C1 on kasulik eelkõige makrodes rea- ja veerupositsioonide arvutamiseks. Laadi R1C1 korral tähistab Excel Online lahtri asukoha tähega R, millele järgneb reanumber, ja tähega C, millele järgneb veerunumber.

Viide

Tähendus

R[-2]C

suhtviide samas veerus kaks rida kõrgemal asuvale lahtrile

R[2]C[2]

Suhtviide kaks rida allpool ja kahe veeru võrra paremal asuvale lahtrile

R2C2

Absoluutviide teises reas ja teises veerus asuvale lahtrile

R[-1]

Suhtviide aktiivse lahtri kohal asuvale tervele reale

R

Absoluutviide praegusele reale

Kui salvestate makrot, salvestab Excel Online mõne käsu viitelaadi R1C1 abil. Kui salvestate näiteks käsu, mis lisab nupu Automaatsumma klõpsamisel lahtrivahemikuvalemi, salvestab Excel Online selle valemi laadis R1C1 (mitte A1) viiteid kasutades.

Nimede kasutamine valemites

Lahtrite, lahtrivahemike, valemite, konstantide ja rakenduse Excel Online tabelite tähistamiseks saate luua määratletud nimesid. Arusaadav nimi lihtsustab esmapilgul arusaamatuks jääda võiva lahtriviite, konstandi, valemi või tabeli otstarbe mõistmist. Järgnevalt on toodud levinumad näited nimede kasutamisest ja sellest, kuidas nende kasutamine valemites muudab töö selgemaks ja hõlbustab valemite mõistmist.

Näite tüüp

Näide, mis kasutab nimede asemel vahemikke

Näide, mis kasutab nimesid

Viide

=SUM(A16:A20)

=SUM(Müük)

Konstant

=PRODUCT(A12;9,5%)

=PRODUCT(Hind;Käibemaks)

Valem

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16;A20);A16:B20;2;FALSE);"dd.mm.yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Müük);Müügiteave;2;FALSE);"dd.mm.yyyy")

Tabel

A22:B25

=PRODUCT(Hind;Tabel1[@Maksumäär])

Nimede tüübid

Saate luua ja kasutada mitut tüüpi nimesid.

Määratletud nimi.    Nimi, mis tähistab lahtrit, lahtrite vahemikku, valemit või konstantset väärtust. Määratletud nime saate ise luua. Mõnikord loob Excel Online määratletud nime siiski teie eest (nt prindiala seadmisel).

Tabeli nimi.    Excel Onlinei tabeli nimi. Tabel on siinses tähenduses ühe kindla teemaga seotud andmete kogum, mida talletatakse kirjetes (ridades) ja väljadel (veergudes). Excel Online loob iga lisatava Excel Onlinei tabeli jaoks vaikenime „Tabel1“, „Tabel2“ jne, kuid Excel Onlinei tabelite nimesid on tähenduse lisamiseks võimalik muuta.

Nimede loomine ja sisestamine

Nime loomine valikust nime loomineabil. Saate hõlpsalt luua nimesid olemasolevaid rea- ja veerusildid kaudu, kasutades lahtrivalikut töölehel.

Märkus.: Vaikimisi kasutavad nimed absoluutseid lahtriviiteid.

Nime saate sisestada järgmiselt.

 • Tippides    – tippige nimi näiteks valemi argumendina.

 • Funktsiooni Valemi automaattekst kasutades    – klõpsake valemite automaatteksti ripploendit, kus sobivad nimed on teie jaoks automaatselt ära toodud.

Massiivivalemite ja massiivikonstantide kasutamine

Excel Online ei toeta massiivivalemeid luua. Saate vaadata loodud Exceli töölauarakenduses Massiivivalemite tulemused, kuid te ei saa redigeerida või need ümberarvutamine. Kui teil on Exceli töölauarakendus olemas, klõpsake nuppu Ava Excelis töötamiseks massiivi.

Järgmine massiivinäide arvutab aktsiahindade ja osakute massiivi koguväärtuse, arvutades ja kuvades kõigi osakute väärtused lahtrirea abita.

Ühe tulemi andev massiivivalem
Ühe tulemi andev massiivivalem

Kui sisestate valemi ={SUM(B2:D2*B3:D3)} massiivivalemina, korrutab see iga aktsia osakud ja hinna ning liidab seejärel nende arvutuste tulemid.

Mitme tulemi arvutamine.    Mõni töölehefunktsioon tagastab väärtuste massiive või nõuab väärtuste massiivi argumendina. Mitme tulemi arvutamiseks massiivivalemiga peate sisestama massiivi lahtrivahemikku, millel on sama arv ridu ja veerge nagu massiiviargumentidel.

Näiteks kolme kuu (veerus A) kolme müüginäitajaga (veerus B) andmete korral määratleb funktsioon TREND müüginäitajate sirgjoonelised väärtused. Kõigi valemi tulemite kuvamiseks sisestatakse see veerus C kolme lahtrisse (C1:C3).

Mitu tulemit andev massiivivalem
Mitu tulemit andev massiivivalem

Kui sisestate valemi =TREND(B1:B3;A1:A3) massiivivalemina, annab see kolm erinevat tulemit (22196, 17079 ja 11962), mis põhinevad kolmel müüginäitajal ja kolmel kuul.

Massiivikonstantide kasutamine

Tavalisse valemisse saate sisestada viite väärtust sisaldavale lahtrile või väärtuse (nn konstandi) enda. Massiivivalemisse saate samamoodi sisestada viite massiivile või lahtrites sisalduvate väärtuste massiivi (massiivikonstandi). Massiivivalemid tunnistavad konstante sarnaselt teiste valemitega, kuid massiivikonstandid tuleb sisestada kindlas vormingus.

Massiivikonstandid võivad sisaldada arve, teksti, loogikaväärtusi (nt TRUE või FALSE) või veaväärtusi (nt #N/A). Erinevat tüüpi väärtused võivad olla samas massiivikonstandis (nt {1\3\4;TRUE\FALSE\TRUE}. Massiivikonstantide arvud võivad olla täisarvulises, kümnendarvulises või teaduslikus vormingus. Teksti ümber peavad olema jutumärgid (nt ''teisipäev''). 

Massiivikonstandid ei tohi sisaldada lahtriviiteid, erineva pikkusega veerge või ridu, valemeid, erimärke ($-dollarimärk), sulge ega protsendimärki (%).

Massiivikonstantide vormindamisel tehke kindlasti järgmist.

 • Ümbritsege need looksulgudega ( { } ).

 • Eraldage erinevate veergude väärtused kurakaldkriipsudega (,). Näiteks väärtuste 10, 20, 30, ja 40 esitamiseks sisestage {10\20\30\40}. Seda massiivikonstanti nimetatakse massiiviks mõõtmetega 1 korda 4 ja see vastab viitele mõõtmetega 1 rida korda 4 veergu.

 • Eraldage erinevate ridade väärtused semikooloniga (;). Näiteks väärtuste 10, 20, 30 ja 40 esitamiseks ühes reas ning väärtuste 50, 60, 70 ja 80 esitamiseks kohe seal all sisestage massiiv mõõtmetega 2 korda 4: {10\20\30\40;50\60\70\80}.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×