Tingimusvormingute lisamine, muutmine ja eemaldamine

Märkus.: See artikkel on oma töö ära teinud ja aegub peagi. Kuna soovime vältida tõrketeateid selle kohta, et ühte või teist lehte ei leitud, eemaldame lingid, millest oleme teadlikud. Kui olete ise loonud sellele lehele viivaid linke, eemaldage need. Üheskoos aitame tagada veebi korraspüsimise.

Tingimusvorming on teile abiks andmete visuaalsel uurimisel ja analüüsil, kriitiliste probleemide avastamisel ning andmemustrite ja -trendide tuvastamisel.

Tingimusvormingu abil on andmeribade, värviskaalade ja ikoonikomplektide kaudu lihtne esile tõsta huvipakkuvaid lahtreid või lahtrivahemikke, rõhutada kõrvalekalduvaid väärtusi ja visualiseerida andmeid. Tingimusvorming muudab lahtrivahemiku ilmet tingimuste (või kriteeriumide) alusel. Kui tingimus on tõene, vormindatakse lahtrivahemik selle tingimuse alusel; kui tingimus on väär, siis ei vormindata lahtrivahemikku selle tingimuse alusel.

Andmeid saate sortida ja filtreerida vormingu, sealhulgas lahtri taustavärvi ja fondi värvi järgi, olenemata sellest, kas olete lahtrid vormindanud käsitsi või tingimuslikult. Järgmises näites on esitatud tingimusvorming, mis kasutab lahtri taustavärve, kolme noolega ikoonikomplekti ja andmeribasid.

Tingimusvormingu jaoks kasutatavad lahtri taustavärvid, ikoonikomplektid ja andmeribad

Tingimusvormingu saate rakendada lahtrivahemikule, Exceli tabelile või PivotTable-liigendtabeli aruandele. Tingimusvormingu kasutamisel PivotTable-liigendtabeli aruandes on oluline pöörata tähelepanu mitmele erinevusele.

Märkus.: Tingimusvormingu loomisel saate viidata üksnes muudele sama töölehe lahtritele või teatud juhtudel ka sama parajasti avatud töövihiku töölehtede lahtritele. Tingimusvormingut ei saa kasutada mõnele muule töövihikule osutavates välisviidetes.

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming erineb lahtrivahemikule või Exceli tabelile rakendatud tingimusvormingust mitmel viisil.

 • Kui muudate PivotTable-liigendtabeli aruande paigutust filtreerimise, tasemete peitmise, tasemete ahendamise ja laiendamise või mõne välja teisaldamise teel, säilib tingimusvorming seni, kuni aruande aluseks olevate andmete välju pole eemaldatud.

 • Ala Väärtused väljade tingimusvormingu ulatus võib põhineda andmehierarhial ja selle määratlevad ridades ühe või mitme veeru või veergudes ühe või mitme rea osas kõik emataseme (hierarhias ühe taseme võrra kõrgema taseme) nähtavad tütartasemed (hierarhias ühe taseme võrra madalamad tasemed).

  Märkus.: Andmehierarhias ei päri tütred ema tingimusvormingut ja ema omakorda ei päri tütarde tingimusvormingut.

 • Väärtustealal on väljade tingimusvormingu ulatuse määramiseks kolm võimalust: valiku, vastava välja või väärtusevälja järgi.

Vaikimisi määratakse väljade ulatus väärtustealal valiku järgi. Soovi korral saate kasutusele võtta vastavat välja või väärtusevälja kasutava ulatuse määramise viisi: selleks klõpsake nuppu Rakenda vormindusreegel või kasutage dialoogiboksi Uus vormindusreegel või Vormindusreegli redigeerimine.

Määramisviis

Kasutage seda määramisviisi siis, kui soovite

Ulatuse määramine valiku alusel

 • valida külgnevate väljade kogumi väärtustealal (nt ühe piirkonna kõik toodete kogusummad);

 • valida mittesidusate väljade kogumi väärtustealal (nt erinevate piirkondade toodete kogusummad andmehierarhia mitmel tasemel).

Ulatuse määramine väärtusevälja alusel.

 • vältida paljude mittesidusate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias kõiki tasemeid;

 • kaasata vahe- ja kogusummad.

Ulatuse määramine vastava välja alusel.

 • vältida paljude mittesidusate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias ühte taset;

 • vahesummad välistada.

Kui rakendate tingimusvormingu väärtustealal suurimate, väikseimate, keskmist ületavate või keskmisele alla jäävate väärtustega väljadele, põhineb reegel vaikimisi kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

 • veerule ja tema emareaväljale;

 • reale ja tema emaveeruväljale.

Märkus.: Kiiranalüüs pole saadaval rakenduses Excel 2010 ega varasemates versioonides.

Valitud tingimusvormingu rakendamiseks valitud andmetele kasutage nuppu Kiiranalüüs Kiiranalüüsi nupp . Kiiranalüüsi nupp kuvatakse automaatselt, kui valite arvutustabelis andmed.

 1. Valige arvutustabelis andmed. Valiku paremas allnurgas kuvatakse nupp Kiiranalüüs.

  Valitud andmed koos nupuga Kiiranalüüs

 2. Klõpsake nuppu Kiiranalüüs Kiiranalüüsi nupp või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Q.

 3. Viige hiirekursor vahekaardil Vorming olevatele suvanditele, et näha andmete vahetut eelvaadet, ja valige soovitud vorming.

  Kiiranalüüsi galerii vahekaart Vorming

  Märkused: 

  • Vahekaardil Vorming kuvatavad vormindussuvandid olenevad valitud andmetest. Kui teie valik sisaldab ainult teksti, siis kuvatakse suvandid Tekst sisaldab, Duplikaatväärtused, Kordumatud, Võrdne ja Eemalda vorming. Kui valik sisaldab ainult arve või nii teksti kui ka arve, kuvatakse suvandid Andmeribad, Värviskaala, Ikoonikomplekt, Suurem kui, Esimesed 10% ja Eemalda vorming.

  • Kuvatakse ainult nende vormindussuvandite vahetu eelvaade, mida saab valitud andmete korral kasutada. Näiteks kui valitud lahtrid ei sisalda kattuvaid andmeid, ent te valite suvandi Duplikaatväärtused, siis vahetu eelvaade ei tööta.

 4. Kui kuvatakse dialoogiboks Tekst sisuga, sisestage soovitud vormindussuvand ja klõpsake nuppu OK.

Kui kasutatava tingimusvormingu vajadused on keerukamad, võite vormingukriteeriumide määramiseks kasutada loogikavalemit. Näiteks soovite võib-olla võrrelda väärtusi funktsiooni tulemiga või hinnata valitud vahemikust välja jäävates lahtrites olevaid andmeid, mis võivad asuda sama töövihiku muul töölehel.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Tingimusvorming

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 3. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtuseväli>.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Rida> puhul väärtused <Väärtuseväli>.

 4. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Kasuta vormindatavate lahtrite määratlemiseks valemit.

  1. Sisestage valem jaotises Redigeerige reegli kirjeldust loendiboksi Vorminda väärtused, kus see valem on tõene väljale.

   Valemit tuleb alustada võrdusmärgiga (=) ja valem peab tagastama loogikaväärtuse TRUE (1) või FALSE (0).

  2. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

  3. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

   Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

   Näide 1: kahe tingimusvormingu kasutamine kriteeriumidega, mis kasutavad teste AND ja OR    

   Siin esitatud näites vormindab esimene reegel kaks lahtrit rohelisena, kui mõlemad tingimused on tõesed. Kui selle testi tulem pole Tõene, vormindab teine reegel lahtrid punasena, kui ükskõik kumb tingimus on väär.

   Lahtrid B4 ja B5 vastavad tingimustele ja on seega vormindatud rohelistena

   Korteriostja on oma eelarves määranud kuni 75 000 eurot sissemaksuks ja kuni 1 500 eurot kuumakseks. Kui nii sissemakse kui ka kuumakse vastavad tingimustele, siis lahtrid B4 ja B5 vormindatakse rohelistena.

   Kui sissemakse või kuumakse ei vasta ostja eelarvele, siis vormindatakse lahtrid B4 ja B5 punastena. Muutke väärtusi (nt intressimäär, laenutähtaeg, sissemakse või ostuhind) ja vaadake, mis juhtub tingimusvorminguga lahtritega.

   Esimese reegli valem (rakendab rohelise värvi)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Teise reegli valem (rakendab punase värvi)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Näide 2. Kõigi ülejäänud ridade varjustamine funktsioonide MOD ja ROW abil     

   Selle töölehe kõigile lahtritele rakendatud tingimusvorming varjustab lahtrivahemiku iga teise rea sinise lahtrivärviga. Kõigi töölehe lahtrite valimiseks võite klõpsata ruutu, mis asub rea 1 kohal ja veerust A vasakul. Funktsioon MOD tagastab jäägi, mis saadakse arvu (esimese argumendi) jagamisel jagajaga (teise argumendiga). Funktsioon ROW tagastab praeguse rea numbri. Kui jagate praeguse reanumbri kahega, on paarisarvu korral jääk alati 0 ning paaritu arvu korral 1. Kuna 0 on väär (FALSE) ja 1 on tõene (TRUE), vormindatakse kõik paaritud read. Reegel kasutab seda valemit: =MOD(ROW();2)=1.

   Iga teine rida on sinise varjustusega

   Märkus.: Lahtriviited saate valemisse sisestada lahtreid otse töölehel või teistel töölehtedel valides. Lahtrite valimine töölehel lisab lahtrite absoluutviited. Kui soovite, et Excel iga lahtri viidet valitud vahemikus reguleeriks, kasutage lahtrite suhtelisi viiteid.

Valemite tingimusvormingus kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Tingimusvormingu rakendamiseks valemite kasutamine.

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad teil mõista andmete jaotust ja variatsioone. Kahevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kahe värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise ja kollase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelisema värvi ja väiksema väärtusega lahtritele kollasema värvi, nagu allpool näha.

Kõikide lahtrite vormindamine kahevärvilise skaala abil

Näpunäide.: Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Tingimusvorming

 3. Valige kahevärviskaala.

  Kahevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide. Ülemine värv tähistab suuremaid ja alumine värv väiksemaid väärtusi.

Väljade ulatuse vaikemääramisviisi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid: klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtusesilt>.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid (v.a vahesummad ja üldsumma): klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Reasilt> puhul väärtused <Väärtusesilt>.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste põhjal (vaikesäte).

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kahevärviline skaala.

 7. Loendiboksist Tüüp sätete Miinimum ja Maksimum jaoks soovitud väärtuste valimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    – valige Madalaim väärtus ja Kõrgeim väärtus.

   Sel juhul ei pea te miinimum- ja maksimumväärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus.

  • Protsendi vormindamine:    sisestage miinimum- ja maksimumväärtus.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki.

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõiki väärtusi proportsionaalselt, kuna väärtuste jaotus on proportsionaalne.

  • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus. Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete vildaka visualiseerimise.

  • Valemitulemuse vormindamine:    valige väärtus Valem ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

    Märkused: 

    • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

    • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala väärtuste Miinimum ja Maksimum valimiseks klõpsake mõlema puhul nuppu Värv ja seejärel valige värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad teil mõista andmete jagunemist ja muutumist. Kolmevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kolme värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid, keskmisi või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise, kollase ja ja punase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelise värvi, keskmise väärtusega lahtritele kollase värvi ja väiksema väärtusega lahtritele punase värvi.

Näpunäide.: Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks mõne muu väärtuse peale veaväärtuse.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Tingimusvorming

 3. Valige kolmevärviskaala. Ülemine värv tähistab kõrgemaid väärtusi, keskmine värv keskmisi väärtusi ja alumine värv madalamaid väärtusi.

  Kolmevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide.

Väljade ulatuse vaikemääramisviisi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste põhjal.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kolmevärviline skaala.

 7. Valige miinimumi, keskmise ja Maksimum tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    valige Keskpunkt.

   Sel juhul ei pea te väikseimat ja suurimat väärtust sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning sisestage järgmised väärtused – Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

  • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent ning seejärel sisestage soovitud väärtused väljadele Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum. Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil ja sisestage Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete vildaka visualiseerimise.

  • Valemitulemuse vormindamine:    valige väärtus Valem ning sisestage järgmised väärtused – Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

   Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

   Märkused: 

   • Lahtrivahemiku jaoks saate määrata väikseima, keskmise ja suurima väärtuse. Veenduge, et sätte Miinimum väärtus oleks väiksem kui sätte Keskpunkt väärtus, mis peab omakorda olema väiksem kui sätte Maksimum väärtus.

   • Sätete Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erinevad tüübid. Näiteks võite sätte Miinimum väärtuseks määrata arvu, sätte Keskpunkt väärtuseks protsentiili ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

   • Paljudel juhtudel toimib keskmise väärtusena kõige paremini vaikeväärtus 50 protsenti, kuid võite seda eri vajadustega sobitamiseks muuta.

 8. Minimaalse, keskmise ja maksimaalse värviskaala valimiseks klõpsake välja Värv iga väärtuse puhul ja seejärel valige värv.

  • Täiendavate värvide valimiseks või kohandatud värvide loomiseks klõpsake nuppu Veel värve.

  • Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Andmeriba aitab näha lahtri väärtust muude lahtrite suhtes. Andmeriba pikkus näitab lahtris olevat väärtust. Pikem riba tähistab suuremat ja lühem väiksemat väärtust. Andmeribad on kasulikud suurte andmehulkade puhul suurematele ja väiksematele arvudele osutamiseks (nt pühadeaegse lelude müügi aruandes suurimate ja vähimate summade eristamiseks).

Siinses näites kasutatakse andmeribasid eriti oluliste positiivsete ja negatiivsete väärtuste esiletoomiseks. Andmeribasid saate ka vormindada, näiteks nii, et andmeriba algab negatiivsete väärtuste korral lahtri keskpaigast ja ulatub vasakule.

Positiivseid ja negatiivseid väärtusi esile toovad andmeribad

Näpunäide.: Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne teie määratud väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Andmeribad ning klõpsake sobivat andmeribaikooni.

  Tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramisviisi saate muuta raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Andmeriba.

 7. Valige sätete Miinimum ja Maksimum väärtus Tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    – valige Madalaim väärtus ja Kõrgeim väärtus.

   Sel juhul ei pea te sätete Miinimum ja Maksimum jaoks väärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus.

  • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamine    – valige väärtus Täide ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida ühe andmeriba suurimaid väärtusi (nt ülemine 20. protsentiil) ja teise andmeriba vähimaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil), kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete moonutatud kujutamise.

  • Valemitulemuse vormindamine     – valige väärtus Valem ja sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  Märkused: 

  • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

  • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste valimiseks klõpsake nuppu Riba värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud ribavärv kuvatakse väljal Eelvaade.

 9. Andmeriba kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult riba.

 10. Andmeribadele pideväärise rakendamiseks valige loendiboksis Ääris väärtus Pidevääris ja valige siis äärise jaoks soovitud värv.

 11. Pideväärise ja astmikäärise vahel valimiseks valige loendiboksis Täidis väärtus Ühtlane täide või Astmiktäide.

 12. Negatiivsete ribade vormindamiseks klõpsake nuppu Negatiivne väärtus ja telg ning valige siis dialoogiboksis Negatiivse väärtuse ja telje sätted negatiivse riba täite- ja äärisevärvide suvandid. Telje jaoks saate valida nii paigutussätted kui ka värvi. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 13. Ribade suuna muutmiseks võite valida soovitud sätte loendiboksis Riba suund. Vaikimisi on selle sätte väärtuseks seatud Kontekst, kuid vastavalt sellele, kuidas soovite andmeid esitada, saate suunaks valida vasakult paremale või paremalt vasakule.

Ikoonikomplekti saate kasutada andmetele marginaalide lisamiseks ja andmete jaotamiseks kolme kuni viide läviväärtuse abil eraldatud kategooriasse. Iga ikoon tähistab väärtustevahemikku. Kolme noole ikoonikomplektis näiteks tähendab roheline ülesnool suuremaid väärtusi, kollane kõrvale osutav nool keskmise suurusega väärtusi ja punane allanool väiksemaid väärtusi.

Siinse näide kasutab mitmesuguseid tingimusvormingu ikoonikomplekte.

Samade andmete erinevad ikoonikomplektid

Soovi korral võite kuvada ainult teatud tingimusele vastavate lahtrite ikoonid (nt kuvada hoiatusikooni lahtrites, mille väärtus on langenud allapoole teatud kriitilist väärtust, kuid mitte kuvada ikoone lahtrites, mille väärtus on sellest kriitilisest väärtusest suurem). Ikooni peitmiseks tuleb tingimuste määramisel valida ikooni kõrval asuvast ikoonide ripploendist väärtus Lahtriikooni pole. Samuti võite luua oma ikoonikomplektide kombinatsioone: näiteks roheline märkeikoon, kollane valgusfoorituli ja punane lipuke.

Näpunäide.: Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne teie määratud väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ikoonikomplekt ning seejärel valige ikoonikomplekt.

  Tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramisviisi saate muuta raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Kolm foorituld (ääriseta) ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Ikoonikomplekt.

  1. Valige ikoonikomplekt. Vaikesätteks on Kuupäev, mis esineb. Ikoonide ja nende vaikevõrdlusmärkide ning läviväärtuste arv võib kõigis ikoonikomplektides olla erinev.

  2. Võrdlusmärke ja läviväärtusi saate muuta. Kõigi ikoonide väärtustevahemikud on võrdse suurusega, kuid neid suurusi saate muuta vastavalt oma vajadustele. Veenduge, et läviväärtused oleksid ülalt alla loogilises järjestuses suurimast väikseimani.

  3. Tehke ühte järgmistest.

   • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv.

   • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent.

    Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

    Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

   • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil. Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

    Kasutage protsentiili, kui soovite suurte väärtuste (nt ülemine 20. protsentiil) visualiseerimiseks kasutada teatud ikooni ja väikeste väärtuste (nt alumine 20. protsentiil) jaoks mõnda muud ikooni, kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete kujutamist moonutada.

   • Valemitulemuse vormindamine:    – valige väärtus Valem ja sisestage siis valem igale väljale Väärtus.

    • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

    • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

    • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

    • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  4. Selleks, et esimene ikoon tähistaks väiksemaid väärtusi ja viimane suuremaid väärtusi, märkige ruut Pööra ikoonide järjestus ümber.

  5. Ikooni kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult ikoon.

   Märkused: 

   1. Ikooni mahutamiseks peate tõenäoliselt veerulaiusi muutma.

   2. Kuvatava ikooni suurus sõltub lahtris kasutatava fondi suurusest. Fondi suurendamisel muutub vastavalt suuremaks ka ikoon.

Lahtrivahemikust kindlate lahtrite leidmise lihtsustamiseks võite need lahtrid vormindada võrdlusmärkide alusel. Näiteks võite kategooriate alusel liigitatud laotöölehel kollase värviga esile tõsta need kaubad, mille vaba kogus laos on alla 10. Samuti võite jaemüügi koondtöölehel esile tuua kõik kauplused kasumiga üle 10%, müügimahuga alla 100 000 krooni ja asukohaga piirkonnas "Kagu".

Siinsed näited kasutavad tingimusvormingu valmiskriteeriumide (nt Suurem kui ja Esimesed 10%). See vormindab üle 2 000 000 elanikuga linnade lahtrid rohelise taustaga ja keskmiste kõrgete temperatuuride esimesed 30% oranžilt.

Vormindus tõstab esile üle 2 miljoni elanikuga linnad ja kõrgete temperatuuride esimesed 30%

Märkus.: PivotTable-liigendaruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa tingimusvormingut rakendada teksti ega kuupäeva, vaid ainult arvude alusel.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk, näiteks Vahemikus, Võrdub tekstiga, mis sisaldab või Kindel kuupäev.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramisviisi saate muuta raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks, valides seejärel töölehel või teistel töölehtedel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Järgmisel nädalal ruut Vorminda ainult lahtrid, kus on.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda ainult lahtrid, kus on ühte järgmistest.

  • Vormindamine arvu, kuupäeva või kellaaja alusel:    valige loendist väärtus Lahtri väärtus, seejärel valige võrdlusmärk ning siis sisestage arv, kuupäev või kellaaeg.

   Näiteks valige väärtus Vahemikus ning sisestage siis 100 ja 200 või valige Võrdne ja sisestage 1.01.2009.

   Võite ka sisestada valemi, mis annab tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  • Vormindus teksti alusel:    valige väärtus Kindel tekst, valige võrdlusmärk ja seejärel sisestage tekst.

   Nt valige väärtus Sisaldab ja seejärel sisestage Hõbe või valige Algab ja sisestage Tri.

   Päringud lisatakse otsingustringi ja saate kasutada metamärke. Stringi suurim lubatud pikkus on 255 märki.

   Võite ka sisestada valemi, mis peab andma tulemuseks teksti.

   • Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  • Vormindus kuupäeva alusel:    valige väärtus Kindlad kuupäevad ja valige kuupäevade võrdlus.

   Nt valige Eile või Järgmine nädal.

  • Tühjade või täidetud lahtrite vormindamine:    valige väärtus Tühjad või Tühjad puuduvad.

   Tühi väärtus on lahter, mis andmeid ei sisalda ja mis erineb ühte või mitut tühikut sisaldavast lahtrist (tühikuid käsitletakse tekstina).

  • Veaväärtusi või tõeseid väärtusi sisaldavate lahtrite vormindamine:    valige väärtus Vead või Vigu pole.

   Veaväärtuste hulka kuuluvad: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! ja #NULL!.

 7. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming. Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 8. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Lahtritevahemiku suurima ja vähima väärtuse saate leida teie enda määratava katkestusväärtuse abil. Näiteks saate leida viis esimest müügiartiklit piirkondlikus aruandes, viimase 15% hulka kuuluvad kaubad kliendiuuringus või 25 kõige suurema palga saajat osakonnas.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk, näiteks Esimesed kümme üksust või Viimased 10%.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramisviisi saate muuta raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Vorminda ainult suurimad või vähimad väärtused soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Ainult ülemiste ja alumiste väärtuste vormindamine.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis asuvad väärtus Ülemine või Alumine.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  • Ülemise või alumise arvu määramiseks sisestage arv ja seejärel tühjendage ruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–1000.

  • Ülemise või alumise protsendi määramiseks sisestage arv ja seejärel märkige ruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–100.

 8. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 9. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming. Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 10. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Saate leida lahtritevahemiku keskmisest või standardhälbest suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks võite leida keskmisest kõrgemate näitajatega töötajad aasta tööviljakuse analüüsis või kindlaks määrata toodetud materjalid, mis jäävad kvaliteedihinnangus kahest standardhälbest madalamale.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk (nt Üle keskmise või Alla keskmise).

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramisviisi saate muuta raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuseväli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult keskmisest suuremad või väiksemad väärtused.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis on järgmist.

  • Kõigi vahemiku lahtrite keskmisest väärtusest väiksemate või suuremate väärtustega lahtrite vormindamiseks valige Üle või Alla.

  • Kõigi vahemiku lahtrite ühest, kahest või kolmest standardhälbest üles- või allapoole jäävate lahtrite vormindamiseks valige standardhälve.

 7. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 8. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 9. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Märkus.: PivotTable-aruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa ainu- või duplikaatväärtuste alusel tingimusvormingut rakendada.

Siin esitatud näites kasutatakse tingimusvormingut veerus Õpetaja nende õpetajate leidmiseks, kes annavad tunde rohkem kui ühes aines (dubleeritud õpetajate nimed tõstetakse roosa värviga esile). Hinded, mis leitakse veerus Hinne ainult üks kord (ainuväärtused), tõstetakse esile rohelise värviga.

Veerus C olevad korduvad väärtused on roosad, veerus D olevad kordumatud väärtused rohelised.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Tingimusvorming

 3. Valige Dubleeritud väärtused.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist.

   1. Veenduge, et vastav tööleht või tabel on valitud loendiboksis Kuva vormindusreeglid.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoog, valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoog.

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult ühesed või dubleeritud väärtused.

 5. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda kõik väärtus ühene või dubleeritud.

 6. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 7. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Kui soovite olemasolevat vormingulaadi rakendada oma töölehel muudele või uutele andmetele, saate tingimusvormingu andmetele kopeerimiseks kasutada funktsiooni Vormingupintsel.

 1. Klõpsake lahtrit, mille tingimusvormingut soovite kopeerida.

 2. Valige Avaleht > Vormingupintsel.

  Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi

  Kursor muutub pintslikujuliseks.

  Näpunäide.:  Kui soovite pintslit kasutada ka järgmistesse lahtritesse tingimusvormingu kleepimiseks, võite nuppu Vormingupintsel topeltklõpsata.

 3. Tingimusvormingu kleepimiseks lohistage pintsel üle vormindatavate lahtrite või lahtrivahemike.

 4. Pintsli kasutamise lõpetamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Märkus.: Kui olete kasutanud valemit reeglis, mis rakendab tingimusvormingu, võib juhtuda, et peate pärast tingimusvormingu kleepimist korrigeerima valemis sisalduvaid suhtelisi ja absoluutviiteid. Lisateavet leiate teemast Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine.

Kui teie töölehel on üks või mitu tingimusvorminguga lahtrit, saate lahtrid tingimusvormingute kopeerimiseks, muutmiseks või kustutamiseks kiiresti üles leida. Kindla tingimusvorminguga lahtrite või kõigi tingimusvorminguga lahtrite leidmiseks saate kasutada käsku Erivalikud.

Kõigi tingimusvorminguga lahtrite otsimine

 1. Klõpsake mõnda lahtrit, millel pole tingimusvormingut.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsing ja asendus kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Tingimusvorming.

Ainult sama tingimusvorminguga lahtrite otsimine

 1. Klõpsake mõnda lahtrit, millel on otsitav tingimusvorming.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Otsing ja asendus kõrval olevat noolt ning seejärel käsku Erivalikud.

 3. Klõpsake raadionuppu Tingimusvormingud.

 4. Klõpsake jaotises Andmete valideerimine raadionuppu Sama.

Tingimusvormingu eemaldamine töölehelt    

 • Menüüs Avaleht valige Tingimusvorming > Eemalda reeglid > Eemalda kogu lehe reeglid.

Tingimusvormingu eemaldamine vahemikult, tabelilt või PivotTable-liigendtabelilt    

 1. Valige lahtrivahemik, tabel või PivotTable-liigendtabel, mille tingimusvormingud soovite eemaldada.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Tingimusvorming ja siis käsku Eemalda reeglid.

 3. Olenevalt sellest, millise ulatuse olete valinud, klõpsake käsku Eemalda valitud lahtrite reeglid, Eemalda selle tabeli reeglid või Eemalda selle PivotTable-liigendtabeli reeglid.

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad teil mõista andmete jaotust ja variatsioone. On kaht tüüpi värviskaalasi – kahevärviskaalasid ja kolmevärviskaalasid.

Kahevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kahe värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise ja kollase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelisema värvi ja väiksema väärtusega lahtritele kollasema värvi.

Kolmevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kolme värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid, keskmisi või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise, kollase ja punase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelise värvi, keskmise väärtusega lahtritele kollase värvi ja väiksema väärtusega lahtritele punase värvi.

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Valige Avaleht > Tabelid > Tingimusvorming > Värviskaalad ja valige seejärel värviskaala.

Andmeriba aitab näha lahtri väärtust muude lahtrite suhtes. Andmeriba pikkus näitab lahtris olevat väärtust. Pikem riba tähistab suuremat ja lühem väiksemat väärtust. Andmeribad on kasulikud suurte andmehulkade puhul suurematele ja väiksematele arvudele osutamiseks (nt pühadeaegse lelude müügi aruandes suurimate ja vähimate summade eristamiseks).

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Valige Avaleht > Tabelid > Tingimusvorming > Andmeribad ja valige seejärel andmeriba.

Ikoonikomplekti saate kasutada andmetele marginaalide lisamiseks ja andmete jaotamiseks kolme kuni viide läviväärtuse abil eraldatud kategooriasse. Iga ikoon tähistab väärtustevahemikku. Kolme noole ikoonikomplektis näiteks tähendab roheline ülesnool suuremaid väärtusi, kollane kõrvale osutav nool keskmise suurusega väärtusi ja punane allanool väiksemaid väärtusi.

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Valige Avaleht > Tabelid > Tingimusvorming > Ikoonikomplektid ja valige seejärel ikoonikomplekt.

Lahtrivahemikust kindlate lahtrite leidmise lihtsustamiseks võite need lahtrid vormindada võrdlusmärkide alusel. Näiteks võite kategooriate alusel liigitatud laotöölehel kollase värviga esile tõsta need kaubad, mille vaba kogus laos on alla 10. Samuti võite jaemüügi koondtöölehel esile tuua kõik kauplused kasumiga üle 10%, müügimahuga alla 100 000 krooni ja asukohaga piirkonnas "Kagu".

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Tabelid käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

 3. Valige soovitud käsk, näiteks Vahemikus, Võrdub tekstiga, mis sisaldab või Kindel kuupäev.

 4. Sisestage soovitud väärtused ja seejärel valige vorming (täide, tekst või äärisevärv), ja klõpsake nuppu OK.

Lahtritevahemiku suurima ja vähima väärtuse saate leida teie enda määratava katkestusväärtuse abil. Näiteks saate leida viis esimest müügiartiklit piirkondlikus aruandes, viimase 15% hulka kuuluvad kaubad kliendiuuringus või 25 kõige suurema palga saajat osakonnas.

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Tabelid käsku Ülemised/alumised reeglid.

 3. Valige soovitud käsk, näiteks „Esimesed kümme üksust“ või „Viimased 10%“.

 4. Sisestage soovitud väärtused ja seejärel valige vorming (täide, tekst või äärisevärv), ja klõpsake nuppu OK.

Saate leida lahtritevahemiku keskmisest või standardhälbest suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks võite leida keskmisest kõrgemate näitajatega töötajad aasta tööviljakuse analüüsis või kindlaks määrata toodetud materjalid, mis jäävad kvaliteedihinnangus kahest standardhälbest madalamale.

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Tabelid käsku Ülemised/alumised reeglid.

 3. Valige soovitud käsk (nt Üle keskmise või Alla keskmise).

 4. Sisestage soovitud väärtused ja seejärel valige vorming (täide, tekst või äärisevärv), ja klõpsake nuppu OK.

Lahtrivahemikust leiate kordumatud või korduvad väärtused.

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabelis.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Tabelid käsku Tõsta lahtrireeglid esile ja valige seejärel käsk Duplikaatväärtused.

 3. Sisestage soovitud väärtused ja seejärel valige vorming (täide, tekst või äärisevärv), ja klõpsake nuppu OK.

Tingimusvormingu kopeerimiseks ja kleepimiseks on kaks võimalust.

 • Kasutage muudele andmeteletingimusvormingu kopeerimiseks vormingupintslit.

 • Kopeerige vorming tingimusvorminguga lahtritesse ja kleepige teistesse lahtritesse. Selleks tehke järgmist.

  1. Valige lahtrid, mille tingimusvormingu soovite kopeerida teistesse lahtritesse.

  2. Paremklõpsake valikut > Kopeeri või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

  3. Valige sihtalal tingimusvormingu kleepimiseks esimene soovitud lahter.

   Märkus.: Kuna soovite kleepida ainult vormingu, siis ärge paremklõpsake > Kleebi või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+V. Kui kopeerisite andmeid, mille arvuvorming erineb sihtala andmete vormingust, siis kohandage kindlasti pärast vormingu kleepimist sihtala arvuvormingut.

Tingimusvormingu saate eemaldada valitud lahtritest või tervelt töölehelt.

 • Valitud lahtrite tingimusvormingu eemaldamiseks tehke järgmist.

  1. Valige töölehel lahtrid.

  2. Valige Avaleht > Tingimusvorming > Eemalda reeglid > Eemalda valitud lahtrite reeglid.

 • Terve töölehe tingimusvormingu eemaldamiseks valige Avaleht > Tingimusvorming > Eemalda reeglid > Eemalda kogu lehe reeglid.

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Lisateave

Tingimusvormingu rakendamine valemi abil

Tingimusvormingu reeglite järjestuse haldamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×