Tekstivälja kohandamise viisid

Pärast tekstivälja lisamist vormimallile saate seda kohandada, muutes dialoogiboksis Tekstiväli: atribuudid vajalikke atribuute ja sätteid. Dialoogiboksi avamiseks topeltklõpsake vormimallil tekstivälja, mille atribuute soovite muuta.

Järgmises tabelis on kirjeldatud tekstivälja kohandamise võimalusi ning millal neid kasutada. Kuigi tabel ei paku üksikasjalikku teavet dialoogiboksi Tekstiväli: atribuudid suvandite kohta, saate siiski teada, kui palju suvandeid on tegelikult saadaval.

Märkused: 

  • Kui koostate brauseriga ühilduv vormimall, pole dialoogiboksis Tekstiväli: atribuudid teatud funktsioonid saadaval. Näiteks ei toetata lõigupiire.

  • Kui teie vormimalli aluseks on andmebaas, skeem või mõni muu olemasolev andmeallikas, siis ei pruugi te saada kohandada juhtelemendi kõiki aspekte. Näiteks võite saada muuta juhtelemendi suurust, kuid mitte selle välja või rühma nime, mis on tuletatud olemasolevast andmeallikast.

Vahekaart

Toiming

Üksikasjad

Andmed

Seostuva välja nime muutmine

Uue tühja vormimalli kujundamisel saate muuta juhtelemendi välja või rühma vaikenime, et see oleks andmeallikaga töötamisel lihtsamini tuvastatav. Näiteks väli nimega „Müügiesindaja“ on mõistetavam kui väli nimega „väli1“.

Märkus.: Välja nime muutmine ei muuda andmeallika mahukama tekstivälja ja tavalise tekstivälja vahelist seost. Kui peate tekstivälja seostama mõne muu väljaga, paremklõpsake tekstivälja ja seejärel kiirmenüü käsku Muuda seost.

Andmed

Andmetüübi muutmine

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, saate muuta juhtelemendile vaikimisi määratud andmetüüpi. Vaikimisi on tekstiväljale andmetüübiks Tekst (string), kuid saate seda vajadusel muuta. Kui soovite näiteks, et kasutajad sisestaksid Briti rahaühikuid tekstiväljale Tehingu väärtus, võite andmetüübiks valida Täisarv (integer), ja seejärel valida vormindussuvandid, et tekstiväljale tipitud väärtused kuvataks koos inglise naela valuutatähisega £.

Lisateave andmetüüpide kohta

Järgmises tabeli on toodud tekstiväljadele saadaolevad andmetüübid.

Andmetüüp

Kirjeldus

Tekst (string)

Kasutage andmete puhul nagu nimed, aadressid, telefoninumbrid, isikukoodid, jne.

Täisarv (integer)

Kasutage andmete puhul, mis sisaldavad positiivseid või negatiivseid täisarve nagu 1234, -1234 või $1234.

Kümnendarv (double)

Kasutage andmete puhul, mis sisaldavad kümnendkohti nagu 1234,12; -1234,12 või $1234,12.

Tõene/väär (loogiline)

Kasutage andmete puhul, mida saate esitada väärtustega 1 (tõene) või 0 (väär).

Hüperlink (anyURI)

Kasutage hüperlinkide puhul, nagu UNC-tee (Universal Naming Convention) või URL (Uniform Resource Locator).

Kuupäev (date)

Kasutage andmete puhul, mis on esitatud kui nt 3/14/2007 või 14. märts 2007.

Kellaaeg (time)

Kasutage kellaajal põhinevate väärtuste puhul nagu nt 9:46:55 või 09:46 EL.

Kuupäev ja kellaaeg (dateTime)

Kasutage nii kuupäeva kui ka kellaaega sisaldavate andmete puhul nagu nt 3/14/2007 11:30 EL.

Andmed

Vaikeväärtuse määramine

Kui soovite, et kasutajale kuvataks esmakordsel vormi avamisel juhtelemendi sees vaiketekst, saate tippida selle teksti väljale Väärtus. Juhtelemendi vaikeväärtuseks saab määrata ka andmeallika mõne teise välja väärtuse. Vaikeväärtused erinevad kohatäitetekstist (mida kirjeldatakse selles artiklis allpool) selle poolest, et need salvestatakse vormi faili (XML-fail) alati andmetena.

Andmed

Arvutustulemuste kuvamine

Juhtelemendil arvutustulemuste kuvamiseks klõpsake välja Väärtus kõrval asuvat nuppu Valemi lisamine Nupu pilt , et seostada valemid ja funktsioonid juhtelemendiga. Näiteks saate luua valemi, mis kuvab veeruarvude summa korduvas tabelis. Selleks kasutage tekstivälja koos funktsiooniga Summa. Teise võimalusena saate seostada funktsiooni Täna mingi kindla tekstiväljaga nii, et vormi avamisel kuvatakse sellel tekstiväljal praegune kuupäev.

Andmed

Tekstivälja muutmine kohustuslikuks

Et tuletada kasutajatele meelde andmete sisestamist, märkige ruut Ei tohi olla tühi. Kui kasutajad avavad vormi, kuvatakse juhtelemendil punane tärn meeldetuletuseks, et seda ei tohi tühjaks jätta. Andmeid saab esitada alles siis, kui väärtus on juhtelementi sisestatud.

Andmed

Andmete valideerimise lisamine

Juhtelemendi andmete valideerimise reeglite määramiseks klõpsake üksust Andmete valideerimine. Näiteks kui teil on vaja, et osade numbrid sisestataks kindlas vormingus – kolm numbrit, siis sidekriips ja siis kaks numbrit –, võite selle tagamiseks kasutada andmete valideerimist.

Andmed

Reeglite rakendamine

Kui klõpsate valikut Reeglid, saate luua reegli, mis teeb ühe või mitu toimingut automaatselt, kui kasutajad muudavad juhtelemendi väärtust. Ostutellimuse vormil saate näiteks seada reegli, et kui kasutaja tipib tekstiväljale Ulatus arvust 10 suurema arvu, kuvatakse dialoogiboks, milles on teade "Rohkem kui kümne erineva kauba korraga tellimisel võib tarneaeg pikeneda." Saate reeglit kasutada ka välisest andmeallikast värskenduste toomiseks automaatselt. Näiteks aktsiaostuvormil saate kasutada reeglit tekstiväljal aktsiate kursi toomiseks ja kuvamiseks reaalajas, nii juhul, kui vorm on avatud, kui ka juhul, kui kasutaja taotleb teavet.

Kuva

Kohatäiteteksti kuvamine

Kui soovite kasutajatele kuvada juhiseid tekstiväljale sisestatava teksti kohta, saate juhised tippida väljale Kohatäide. Näiteks saab tekstiväljal Hotellis veedetud ööde arv kasutada kohatäiteteksti, mis teavitab kasutajaid sisestatavast andmetüübist.

Nagu vaikeväärtuski, kuvatakse kohatäitetekst tekstisisestusjuhtelemendi sees, kui kasutaja avab vormi esimest korda. Kohatäitetekst erineb aga vaikeväärtustest järgmisel kolmel moel.

  • Kohatäiteteksti ei salvestata vormifaili (XML-faili) kunagi andmetena.

  • Kui vaikeväärtus kuvatakse juhtelemendis hariliku tekstina, siis kohatäitetekst on alati tuhm.

  • Brauseriga ühilduvad vormimallid toetavad vaikeväärtusi, aga mitte kohatäiteteksti.

Kuva

Tekstivälja muutmine kirjutuskaitstuks

Et kasutajad ei saaks juhtelemendi sisu muuta, märkige ruut Kirjutuskaitstud. Kui kasutate tekstivälja näiteks valemi tulemite kuvamiseks, saate tekstivälja muuta kirjutuskaitstuks, mis ei lase kasutajatel seda tulemit üle tippida. Kuigi kirjutuskaitsega tekstivälja ei kuvata vormil tuhmina, ei saa kasutajad siiski tekstiväljale teksti tippida.

Kuva

Õigekirjakontrolli või funktsiooni Automaattäide väljalülitamine

Et kasutajad ei saaks tekstikirje juhtelemendis õigekirja kontrollida ega selle juhtelemendi vormile eelnevalt tipitud kirjeid uuesti kasutada, tühjendage vaikimisi märgitud ruudud Luba õigekirjakontroll ja Luba automaattäide. Näiteks saate keelata õigekirjakontrolli pärisnimesid sisaldavatel tekstiväljadel. Funktsiooni Automaattäide võite keelata privaatsuse tõttu, näiteks juhul, kui vormi kasutavad paljud inimesed.

Kuva

Kasutajatele mitme tekstirea tippimise lubamine

Kui soovite, et tekstiväljal kuvataks mitut tekstirida, märkige ruut Mitmerealine. Seejärel otsustage, kas lubate lõigupiiride kasutamise tekstiväljal või mitte.

Kuva

Lõigupiiride lubamine

Kui märgite ruudu Mitmerealine ja soovite, et kasutajad saaksid tekstiväljale tippida andmelõike, märkige ruut Lõigupiirid. Selle suvandi kasutamine on kasulik juhul, kui soovite, et kasutajad vastaksid tekstiväljal lihtsatele küsimustele ning sisestatavad andmed oleksid lihtteksti vormingus, kuna kasutajad esitavad need lõpuks andmebaasi. Kui märgite brauseriga ühilduval vormimallil ruudu Mitmerealine, ei saa te ruutu Lõigu murdmispiirid tühistada.

Kuva

Teksti murdmise lubamine

Kui märgite ruudu Mitmerealine, märgib InfoPath ruudu Murra teksti ridu automaatselt. Kui kasutaja tipib tekstiväljale teksti, tõstetakse seda ühelt realt teisele. Kui tekstiridade murdmine on lubatud, saate loendist Kerimine valida soovitud kerimissuvandeid. Näiteks saate määrata kerimisribade kuvamise tekstiväljal, kui kasutaja tipib rohkem teksti kui tekstiväljal on võimalik kuvada. Et kerimissuvandid töötaksid õigesti peab tekstivälja kõrgus ja laius olema fikseeritud. Kui märgite brauseriga ühilduval vormimallil ruudu Mitmerealine, ei saa te tühjendada ruutu Murra teksti ridu ega määrata suvandeid loendis Kerimine.

Kuva

Märkide arvu piiramine

Tekstiväljal märgiarvu piiramiseks märkige ruut Tekstivälja piirang: ja tippige seejärel lubatud märgiarv. Näiteks saate personaliosakonna vormimallil kasutada seda funktsiooni selleks, et kasutajad ei saaks tekstiväljale Töötaja ID tippida üle viie märgi. Kui teie vormimall on ühendatud andmebaasiga või välise XML-skeem ja sellele andmeallikale on seatud märgipikkuse piirang, siis kuvab Microsoft Office InfoPath andmete valideerimistõrke automaatselt, kui kasutajad ületavad teie vormimallil põhineva vormi täitmisel need piirid. Selleks, et kursor liiguks järgmisele vormi juhtelemendile automaatselt, kui kasutaja on juhtelemendi märgiarvu piirangu ületanud, märkige ruut Piirini jõudmisel liigu automaatselt järgmise elemendini. Seda funktsiooni ei toetata brauseriga ühilduvates vormimallides.

Kuva

Tingimusvormingu lisamine

Klõpsake dialoogiboksi Tingimusvorming avamiseks nuppu Tingimusvorming. Selles dialoogiboksis saate kasutajate sisestatavate väärtuste põhjal muuta juhtelemendi ilmet, sh selle nähtavust. Näiteks saate müügiaruande vormimallil kasutada tingimusvormingut, mis teatab kasutajale, kui kulutatud summa ületab eelarve.

Suurus

Suuruse, täidise ja veeriste reguleerimine

Juhtelemendi suuruse saate käsitsi määrata, sisestades väärtused väljadele Kõrgus ja Laius. Juhtelemendis ja sellest väljaspool olevate vahede piiritlemiseks saate muuta täidet. Täiteks nimetatakse juhtelemendi sisu või veeriseid ümbritsevat ruumi, mis jääb juhtelemendi äärise ja vormimalli ümbritseva teksti või juhtelementide vahele.

Suurus

Tekstivälja joondamine sildiga

Teksti paremaks sildiga joondamiseks juhtelemendi sees klõpsake nuppu Joonda. InfoPath kohandab automaatselt juhtelemendi kõrguse, alumise täite ja alumise veerise sätted sobivaks.

Täpsemalt

Kohtspikri määramine

Kui soovite, et kursori juhtelemendi kohale viimisel kuvataks kasutajale selgitav märkus, sisestage soovitud tekst kohtspikri väljale. Hõlbustusvahendid (nt kuva ülevaatuse utiliidid), mis muudavad ekraanil oleva teabe sünteeskõneks või värskendatavaks Braille kirjas kuvaks, kasutavad teabe tõlgendamisel just taolisi kohtspikreid.

Täpsemalt

Navigeerimisjärjestuse muutmine

Juhtelemendi asukohta saab vormimalli üldises navigeerimisjärjestuses muuta. Navigeerimisjärjestus on fookuse ühelt väljalt või objektilt teisele liikumise järjestus, kui kasutaja vajutab tabeldusklahvi (TAB) või klahve SHIFT+TAB. Juhtelementide navigeerimisjärjestuse vaikesäte on vormimallis 0, kuid navigeerimisjärjestus ise algab numbrist 1. See tähendab, et juhtelement, mille väljal Navigeerimisindeks on number 1, on tabeldusklahvi (TAB) vajutamisel navigeerimisjärjestuses esimene. Juhtelement, mille väljal Navigeerimisindeks on number 2, on navigeerimisjärjestuses teine jne. Kõik juhtelemendid, mille väärtus väljal Navigeerimisindeks on aga 0, on navigeerimisjärjestuses viimased. Kui soovite navigeerimisel mõne juhtelemendi vahele jätta, sisestage väljale Navigeerimisindeks väärtus -1.

Täpsemalt

Kiirklahvide määramine

Kiirklahvi määratlemiseks saate väljale Kiirklahv tippida tähe või numbri. Kiirklahvid võimaldavad kasutajatel hiirt liigutamata juhtelemendini liikuda. Kui otsustate oma vormimallis kiirklahve rakendada, peate teisi kasutajaid neist kiirklahvidest teavitama. Näiteks saate tekstivälja sildi järele tippida teksti (ALT+M), millega annate kasutajatele teada, et tekstivälja Müügiagent jaoks on olemas kiirklahv.

Täpsemalt

Koostetoimingute määramine ja kohandamine

Et määrata, kuidas kasutaja juhtelementi sisestatav teave mitme vormi kombineerimisel kuvatakse, klõpsake nuppu Ühendamissätted. Näiteks saate valida tekstiväljal asuva teksti eesliiteks mingi kindla sõna või eraldada tekstiväljaüksused semikooloniga.

Täpsemalt

Tekstiväljale ViewContexti identifikaatori hankimine

Juhtelemendi tuvastamiseks koodis võite kasutada väärtust ViewContext. Näiteks kui teate elemendi ViewContext väärtust, saate seda kasutada objekti Vaade meetodiga ExecuteAction, et programmiliselt teostada juhtelemendiga seotud XML-andmete redigeerimistoiming.

Täpsemalt

Sisestusulatuse määramine ja kohandamine

Selleks et määrata juhtelemendi jaoks kavandatav kasutaja sisestuse tüüp, klõpsake üksust Sisestusulatus. See aitab parandada juhtelemendi käsitsikirja ja kõnesisestuse tuvastamist. Näiteks kui kasutate juhtelemendi jaoks sisestusulatust IS_URL, teab InfoPath, et tühikuid sõnade vahel tuleb eirata.

Brauseri vormid

Sätete kohandamine andmete postitamiseks tagasi serverisse

Vahekaart Brauseri vormid kuvatakse vaid juhul, kui kujundate brauseriga ühilduvat vormimalli. Selle abil saate määrata, kas andmed saadetakse serverisse, kui kasutaja muudab andmeid tekstiväljal.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×