Office
Logi sisse

Tühja andmelehe avamine

Selles artiklis selgitatakse, kuidas toimub uue tühja andmelehe avamine programmis Microsoft Office Access 2007. Lisaks sellel käsitletakse selles artiklis brauserkujundamisfunktsiooni kasutamist. See on uus funktsioon, mis võimaldab andmelehti ilma tabelikujundajata ulatuslikult kujundusvaate abil kavandada.

Selle artikli teemad

Tühjade andmelehtede avamine

Tühja andmelehe loomine uues andmebaasis

Tühja andmelehe lisamine olemasolevasse andmebaasi

Mallandmelehe lisamine olemasolevasse andmebaasi

Manuse või OLE-objekti andmetüübi määramine

Otsinguvälja lisamine andmelehele

Uue andmelehe seostamine ülejäänud andmebaasiga

Välja andmetüübi muutmine

Andmelehe väljade haldamine

Kuidas Access määrab teabe käsitsi sisestamisel andmetüüpe

Kuidas Access määrab teabe kleepimisel andmetüüpe

Tühjade andmelehtede avamine

Andmeleht on tabeli andmete või päringu tulemite visuaalne esitus. Andmelehed koosnevad programmi Microsoft Office Excel 2007 töölehtedest, ent nende funktsionaalsus on teatud juhtudel teistsugune. Näiteks saab tavapäraselt andmelehe igale väljale lisada ainult ühe kirje ja üldjuhul tuleb konkreetsele väljale sisestada ainult määratud tüüpi andmeid (nt kuupäev või kellaaeg, väärtused Ei/Jah). Väli võib kehtestada andmetele ka teatud piiranguid väärtuste või pikkuse suhtes, mida Office Excel 2007 vaikimisi ei tee. Näiteks on teatud tekstiväljadele lubatud sisestada maksimaalselt 256 märki.

Uued andmelehe funktsioonid

Office Access 2007 lihtsustab tabeli loomise protsessi. Nüüd saab avada tühja andmelehe (tabeli) ja erinevalt varasemast, kui kujundustoiminguid sai teha ainult tabelikujundajaga, on enamik kujundustoiminguist tehtavad otse andmelehel. Näiteks juhul, kui loote uue andmelehe, saate seada uue tabeli enamiku väljade andmetüübi vaid andmeid väljale käsitsi sisestades või kleepides. Näiteks kui sisestate tühjale väljale kuupäeva, seab Access selle välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg. Kui sisestate teksti (nt nime), rakendab Access väljale andmetüübi Tekst jne.

Ka väljade nimesid saab seada või muuta ilma tabelikujundaja abita, samuti saab lisada uusi välju ruudustiku vasakul või paremal küljel (olenevalt teie keelesätetest) olevatesse veergudesse teksti sisestamise teel. Peale selle saab väljade kuvavormingu lisamiseks kasutada vorminduskäske (nt Paks või Kursiiv), mis varem olid saadaval ainult tabelikujundaja kaudu.

Märkus.: Ehkki Access teeb tabeli loomise senisest kiiremaks ja hõlpsamaks, peavad loodavad tabelid siiski vastama andmebaasi kujundusreeglitele.

Lisateavet nende reeglite kohta vt artiklist Andmebaasi kujunduse põhitõed.

Tühja andmelehe avamisprotsess

Tühja andmelehe avamisel lisandub andmebaasi uus tühi tabel. Andmebaasi ei saa avada ilma uut tabelit loomata. Kui Access on uue andmelehe laadinud, juhinduge järgmisest:

 • Igale väljale saab sisestada nime või nõustuda Accessi pakutavate vaikenimedega.

 • Väljadele saab andmeid sisestada kas käsitsi või kleepides. Nüüdsest pole enam tarvis seada iga välja andmetüüpi, kuna Access tuletab andmetüübi teie sisestatavate andmete põhjal. Näiteks kui sisestate uue tabeli esimesele väljale nime, määrab Access sellele väljale andmetüübi Tekst. Kui sisestate järgmisele väljale kuupäeva, määrab Access sellele väljale andetüübi Kuupäev/kellaeg jne. Lisateavet selle kohta, kuidas Access seab andmetüüpe andmete sisestamisel, vaadake selle artikli jaotistest Kuidas Access määrab teabe käsitsi sisestamisel andmetüüpe ja Kuidas Access määrab teabe kleepimisel andmetüüpe.

  Märkus.: Teatud andmetüüpe ei saa seada lihtsalt väljale andmete sisestamise teel. Näiteks ei saa seada faili kleepimisega tühjale väljale andmetüüpe Manus ja OLE-objekt. Samal moel ei saa andmeloendi kleepimise teel väljale luua otsinguvälju. Lisateavet nende andmetüüpide kasutamise kohta vt selle artikli jaotistest Andmetüüpide Manus või OLE-objekt seadmine ja Otsinguvälja lisamine andmelehele.

 • Kui peate väljale määratud andmetüüpi hiljem muutma, saab selleks kasutada Accessi pakutavaid tööriistu.

Kujundusreeglite mõju andmelehtedele

Andmelehe avamisel ja selle täitmise juurde asumisel pidage meeles, et relatsioonandmebaaside puhul kehtib rida kujundusreegleid, mida tuleb andmelehtede loomisel järgida. Nimetatud reeglid kindlustavad andmebaaside õige töötamise ja tagavad teile andmebaasist õigete andmete tagastamise. Kujundusreeglite olemust käesolev artikkel lähemalt ei käsitle.

Lisateavet andmebaasi kujundamise reeglite kohta leiate artiklist Andmebaasi kujunduse põhitõed.

Accessi meetod primaarvõtme lisamiseks uutele andmelehtedele

Vaikimisi loob Access kõigi uute andmelehtede puhul primaarvõtme välja nimega "ID" ja seab selle välja andmetüübiks Automaatnumber. Samuti peidab Access vaikimisi selle välja andmelehevaates, ent saate selle välja mis tahes ajal kuvada, paremklõpsates mõnd veerupäist ja klõpsates käske Too veerud peidust välja ning kuvades dialoogiboksis Veergude toomine peidust välja peidetud välja. Järgnev joonis kujutab uue tabeli puhul kuvatud dialoogiboksi Veergude toomine peidust välja:

Dialoogiboks Veergude toomine peidust välja

Välja ID ning mis tahes muu peidetud välja kuvamiseks saab avada tabeli kujundusvaates ; samuti võib tabeli väljaloendi kuvada paanil Väljaloend. Lisateavet tööpaani kasutamise kohta vt vt selle artikli jaotisest Uue andmelehe seostamine ülejäänud andmebaasiga.

Lehe algusesse

Tühja andmelehe loomine uues andmebaasis

Kui peate looma lihtsa andmebaasi (nt kontaktiloendi), saate uue andmebaasi luua tühja andmelehega. Office Access 2007 teeb selle toimingu võrreldes varasemate versioonidega kiiremaks ja hõlpsamaks, kuna teil pole tarvis uue tabeli loomiseks kasutada kujundusvaadet. Tuletame meelde, et andmelehevaates saab sooritada kõiki kujundustoiminguid peale otsinguvälja loomise. Lisateavet tabelisse otsinguväljade lisamise kohta leiate selle artikli jaotisest Otsinguvälja lisamine andmelehele.

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

 1. Käivitage Access ja klõpsake lehe Programmiga Microsoft Access alustamine jaotises Uus tühi andmebaas nuppu Tühi andmebaas.

 2. Sisestage jaotise Tühi andmebaas boksi Failinimi uue andmebaasi nimi. Uue andmebaasi asukoha muutmiseks klõpsake kausta ikooni. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Loo.

  Access loob uue andmebaasi ja avab andmelehevaates tabeli, mille nimi on Tabel1:

  Uue andmebaasi uus tühi tabel.

 3. Topeltklõpsake andmelehel esimese veeru päist (värvilist lahtrit nimega Lisa uus väli) ja sisestage välja nimi.

 4. Klõpsake järgmise veeru päist või nihutage kursor nooleklahvide abil järgmisele päisele ning sisestage selle välja nimi. korrake eelkirjeldatud toimingut, kuni olete tabeli väljade nimetamisega lõpule jõudnud.

 5. Sisestage väljanime alla esimesse tühja lahtrisse sinna sobivad andmed.

  Access kasutab sisestatud andmeid välja andmetüübi määramiseks. Näiteks kuupäeva sisestamisel seab Access välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg.

  NB!: Pidage meeles, et väli peab sisaldama vaid üht tüüpi andmeid. Näiteks ei tohi kuupäeva väljal olla klientide nimesid ega hinna väljal telefoninumbreid.

  Lisateavet selle kohta, kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe, vt selle artikli jaotistest Kuidas Access määrab teabe käsitsi sisestamisel andmetüüpe ja Kuidas Access määrab teabe kleepimisel andmetüüpe.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine.

 7. Sisestage väljale Tabeli nimi uue tabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

  Märkused: 

  • Access lisab tabeli loomisel sellesse primaarvõtme välja ID ja seab selle välja andmetüübiks Automaatnumber. Samuti peidab Access vaikimisi selle välja. Saate selle välja kuvada, paremklõpsates mõnd veerupäist ja klõpsates käsku Too veerud peidust välja ning kuvades veeru dialoogiboksis Veergude toomine peidust välja.

   või

   Paremklõpsake tabeli dokumendi vahekaarti ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  • Primaarvõtit saab eemaldada ainult kujundusvaates avatud tabelist. Selle kohta leiate lisateavet artiklist Primaarvõtme lisamine, seadmine, muutmine või eemaldamine.

  • Kui vajate abi andmebaasi kujundamisel või teavet primaarvõtmete otstarbe kohta, vt artiklit Andmebaasi kujunduse põhitõed.

Lehe algusesse

Tühja andmelehe lisamine olemasolevasse andmebaasi

Kui lisate olemasolevasse andmebaasi uue andmelehe (tabeli), jääb see iseseisvaks seni, kuni seostate selle olemasolevate tabelitega. Näiteks oletagem, et teil on tarvis jälgida riigiameti esitatud tellimuste täitmist. Selleks lisate müügiandmebaasi tabeli Riigiameti kontaktid. Et kasutada ära relatsioonandmebaaside pakutavat funktsionaalsust  – näiteks antud kontakti esitatud tellimuste otsinguks , peate uue tabeli ja tellimuse andmeid sisaldava tabeli (või tabelite) vahele looma seose.

Lisateavet andmebaasi kujundamise ja tabelite seoste kohta vt artiklitest Andmebaasi kujunduse põhitõed ja Seose loomine, redigeerimine või kustutamine.

Peale selle pidage meeles, et uude tabelisse peate väljad Manus või OLE-objekt lisama käsitsi kas loendis Andmetüüp (asub vahekaardil Andmeleht rühmas Andmetüüp ja vorming) või tabelikujundajas. Nende väljatüüpide lisamise kohta vt selle artikli järgnevat jaotist Andmetüüpide Manus või OLE-objekt seadmine.

Andmelehe lisamine andmebaasi

 1. Avage muudetav andmebaas.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Accessi lindi pilt

  Access lisab uue tühja tabeli ja avab selle andmelehevaates.

  Olemasolevasse andmebaasi lisatud uus andmeleht

 3. Topeltklõpsake andmelehel esimese veeru päist (värvilist lahtrit nimega Lisa uus väli) ja sisestage välja nimi.

 4. Klõpsake järgmist välja või nihutage kursor nooleklahvide abil järgmisele väljale ning sisestage selle välja nimi. Korrake eelkirjeldatud toimingut, kuni olete tabeli väljade nimetamisega lõpule jõudnud.

 5. Sisestage väljanime alla esimesse tühja lahtrisse sinna sobivad andmed.

  Access kasutab sisestatud andmeid välja andmetüübi määramiseks. Näiteks kuupäeva sisestamisel seab Access välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg.

  Lisateavet selle kohta, kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe, vt vt selle artikli jaotisest Kuidas Access määrab teabe käsitsi sisestamisel andmetüüpe.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine.

 7. Sisestage väljale Tabeli nimi uue tabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Mallandmelehe lisamine olemasolevasse andmebaasi

Lisaks tühjadele tabelitele pakub Office Access 2007 kasutamiseks ka malltabelite komplekti. Iga malltabelitest vastab programmi Office Access 2007 pakutavale andmebaasimallile. Näiteks saate lisada tabeli, mis on kujundatud aktsepteerima andmeid Aktiva, Kontakt ja Väljastuskuupäev. Malltabelid pakuvad võimalust väiksemate andmebaaside loomiseks väiksema ajakuluga, kuna teil pole tarvis sisestada väljade nimesid ega määrata andmetüüpe.

Oluline on meeles pidada, et malltabeleid saab lisada ainult olemasolevasse andmebaasi.

Malltabeli lisamine andmebaasi

 1. Avage muudetav andmebaas.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabelimallid ja seejärel ühte loendis saadaolevatest mallidest.

  Accessi lindi pilt

  Access avab uue tabeli andmelehevaates. Iga uue tabeli väli sisaldab nime ja andmetüüpi; saate ilma lisatoiminguteta asuda andmeid sisestama.

 3. Sisestage vajalikud andmed.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine.

 5. Sisestage väljale Tabeli nimi uue tabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Manuse või OLE-objekti andmetüübi määramine

Kui kasutate uue tabeli loomiseks andmelehevaadet, saate enamiku andmetüüpidest seada andmete sisestamisega välja esimesele reale. Siiski ei saa sel moel seada andmetüüpe Manus ega OLE-objekt; need andetüübid tuleb määrata käsitsi vahekaardi Andmeleht loendis Määra andmetüüp või tabelikujundaja abil. Selles jaotises toodud juhised selgitavad, kuidas nende meetodite abil andmetüüpe määrata.

Loendi Määra andmetüüp kasutamine

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Tabel avatakse andmelehevaates.

 2. Valige uus väli.

  Vaikimisi paiknevad uued väljad andmelehe paremal või vasakul küljel (olenevalt teie Windowsi piirkonna- ja keelesätetest) ning päises kuvatakse Lisa uus väli.

  Andmelehe uus väli

  Märkus.: Peate valima uue välja. Olemasoleva välja andmetüüpi ei saa muuta tüübiks Manus ja OLE-objekt.

 3. Kui soovite lisada välja andmetüübiga OLE-objekt, topeltklõpsake päiserida ja sisestage välja nimi. Muul juhul jätke järgmine juhis vahele, kuna juhul, kui lisate välja Manus, muudab Access päiserea kirjaklambriikooniks.

 4. Klõpsake esimeses tühjas andmereas päise all.

 5. Klõpsake menüü Andmetüüp ja vormindus jaotise Andmeleht loendi Andmeleht (paikneb jaotise ülaosas) kõrval olevat allanoolt ja valige kas OLE-objekt või Manus.

  Andmetüüpide loend

  Kui valite andmetüübiks Manus, seab Access päiserea kuvama kirjaklambriikooni: Uue tabeli väli, mille andmetüübiks on seatud Manus

 6. Salvestage tehtud muutused.

 7. Uuele väljale andmete lisamiseks topeltklõpsake esimest tühja rida ja otsige andmed üles dialoogiboksi Manused kaudu.

  Lisateavet failide manustamise kohta andmebaasi on artiklis Andmebaasi kirjetele failide manustamine.

Tabelikujundusvaate kasutamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake Kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige veerus Välja nimi tühi rida ja sisestage uue välja nimi.

  Märkus.: Peate valima uue välja. Olemasoleva välja andmetüüpi ei saa muuta tüübiks Manus ega OLE-objekt.

 3. Klõpsake veerus Andmetüüp uue välja nime kõrval olevat noolt ja valige loendist kas OLE-objekt või Manus.

 4. Salvestage tehtud muutused.

Lisateavet failide manustamise kohta andmelehe kirjetele vt artiklist Andmebaasi kirjetele failimanuste lisamine.

Lehe algusesse

Otsinguvälja lisamine andmelehele

Otsinguväli on järgmine funktsioon, mis tuleb uue andmelehe puhul käsitsi seada. Otsinguväljal kuvatakse väärtuste hulk loendi vormis. Reeglina kasutate otsinguloendit alati, kui valite Accessi andmebaasis mõne rippmenüü üksuse. Otsinguvälju saab luua kahte tüüpi.

 • Tabelipõhised loendid     kasutavad muudest tabelitest andmete toomiseks päringuid. Päring paikneb uue andmelehe aluseks olevas tabelis. Tabelipõhiseid loendeid kasutatakse juhul, kui peate kasutama andmebaasis kusagil mujal paiknevaid väärtusi. Näiteks oletame, et haldate klienditeeninduse probleemide andmebaasi. Teave probleemi kohta paikneb ühes tabelis, ent probleemide lahendamisega tegelevate isikute loend paikneb teises tabelis, milles olevad andmed sageli muutuvad. Tabelipõhise loendi kasutamisel pole teil tarvis käsitsi sisestada pikka nimede loendit, lisaks pakub tabelipõhine loend alati kõige kaasaegsemaid andmeid. Tabelis olevaid andmeid saab kasutada tabelipõhiste loendite asustamiseks või kasutada mõne muu päringu tagastatud andmeid tabelipõhise loendi asustamiseks.

 • Väärtustepõhised loendid     on suhteliselt lühikesed üksuste loendid, mida kasutatakse andmebaasis korraga vaid ühes kohas. Näiteks oletame, et kasutate Accessi ettevõtte vara kajastava teabe talletamiseks ja haldamiseks. Saate luua otsinguvälja nimega Tingimus (või midagi sarnast) ja lubada kasutajatel valida sellest loendist väärtusi (nt Hea, Rahuldav, Nõrk jne). Väärtuste loendi saab luua üksuste sisestamisega vahetult uue andmelehe aluseks olevasse tabelisse.

Tabelipõhise otsinguloendi lisamisel loob Access seose andmelehe aluseks oleva tabeli ja selle tabeli vahel, millest otsinguväli andmeid võtab. Saadav otsinguväli muutub ühtlasi võõrvõtmeks  – veeruks, mille väärtused on vastavuses teises tabelis olevate primaarväärtustega. Kui vajate lisateavet Accessi seoste, primaarvõtmete ja võõrvõtmete kohta, vt artiklit Andmebaasi kujunduse põhitõed.

Väärtustepõhiseid või tabelipõhiseid otsinguloendeid saab lisada ka viisardi abiga või luua neid käsitsi tabelikujundaja abil. Viisard pakub otsinguvälja loomiseks hõlpsaimat ja kiireimat meetodit, seetõttu selgitatakse käesoleva jaotise juhiste varal selle meetodi kasutamist.

Otsinguvälja lisamine andmelehevaates

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Otsinguveerg.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Tabelipõhise loendi loomine    

   1. Valige suvand Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ning klõpsake seejärel nuppu Järgmine.

   2. Jaotises Vaade valige suvand, valige väljastatud loendist tabel või päring ning klõpsake nuppu Järgmine.

    Kui soovite näiteks kasutada otsinguväljal tabeli väärtusi, valige käsk Tabelid. Kui soovite kasutada päringut, valige käsk Päringud. Et näha loendit kõigi andmebaasis olevat tabelite ja päringutega, valige käsk Mõlemad.

   3. Teisaldage otsinguloendis kuvatavad väljad paanilt Saadaolevad väljad paanile Valitud väljad ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   4. Soovi korral määrake eelmises juhises valitud väljadele üks või enam sortimisvalikut ning klõpsake nuppu Järgmine.

   5. Soovi korral saate reguleerida iga otsinguloendis oleva veeru laiust, klõpsake nuppu Järgmine.

   6. Soovi korral sisestage jaotises Millist silti te oma otsinguveerule soovite tekstivälja nimi.

   7. Soovi korral märkige ka ruut Luba mitu väärtust.

    Kui valite selle suvandi, saate loendist valida ja salvestada mitu üksust.

   8. Klõpsake nuppu Valmis. Kui Access küsib, kas tabel salvestada, klõpsake nuppu Jah.

    Access lisab otsingupäringu uude tabelisse. Vaikimisi toob see päring teie määratud väljad ja lähtetabeli primaarvõtme väärtused. Seejärel seab Access vastavalt lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüübile otsinguvälja andmetüübi. Näiteks kui lähtetabeli primaarvõtme väli kasutab andmetüüpi Automaatnumber, seab Access otsinguväljale andmetüübi Number.

   9. Pöörduge tagasi andmelehevaatesse, minge oma otsinguväljale ja valige loendist üksus.

  • Väärtustepõhise loendi loomine    

   1. Valige suvand Tipin soovitud väärtused ise ja klõpsake nuppu Järgmine.

   2. Sisestage väljale Veergude arv loendis kuvatavate veergude arv ja sisestage seejärel esimesse tühja lahtrisse mõni väärtus.

    Kui sisestate esimese väärtuse, kuvatakse selle lahtri all uut tühja lahtrit.

   3. Kui esimene väärtus on sisestatud, kasutage tabeldusklahvi (TAB) või allanooleklahvi järgmise lahtri valimiseks ning sisestage siis teine väärtus.

   4. Korrake juhiseid 2 ja 3, kuni loend on valmis, ning klõpsake nuppu Järgmine.

   5. Soovi korral tippige uue välja nimi ning klõpsake nuppu Valmis.

Otsinguvälja lisamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis allub uuele andmelehele ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige väli, mida soovite teisendada.

  või

  Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige siis uue välja nimi.

 3. Klõpsake veeru Andmetüüp allanoolt ja valige käsk Otsinguviisard.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 4. Täitke eelmises jaotises viisardi kasutamise kohta antud juhised.

Märkus.: Otsinguvälja loomisel saab kasutada ka uut funktsiooni, mida nimetatakse mitme väärtusega loenditeks. Lisateavet mitme väärtusega loendite ja nende töötamise aluseks oleva tehnoloogia (mitme väärtusega väljade funktsiooni) kohta vt artiklitest Mitut väärtust talletava otsinguvälja lisamine või muutmine, Sissejuhatus mitme väärtusega väljadesse ja Mitut väärtust salvestava loendi kasutamine.

Lehe algusesse

Uue andmelehe seostamine ülejäänud andmebaasiga

Vaikimisi jääb uuel andmelehel olev teave ülejäänud andmebaasis olevast teabest eraldatuks seni, kuni loote vähemalt ühe seose oma andmelehe aluseks oleva tabeli ja andmebaasis olevate teiste tabelite vahel. Office Access 2007 lihtsustab seoste loomise protsessi, kuna nüüdsest saab tööpaanilt välju avatud andmelehele pukseerida.

Uue meetodi abil saab luua kahte tüüpi seoseid.

 • Võõrvõtme lisamine uue andmelehe aluseks olevasse tabelisse. Sel moel saab uue andmelehe paigutada üks-mitmele-seose poolele "mitmele".

 • Uuel andmelehel oleva primaarvõtme teisele tabelile ühiskasutusse andmine. Sel moel saab uue andmelehe paigutada üks-mitmele-seose poolele "üks".

Mõlemat tüüpi seoste sisseseadmiseks saab kasutada otsinguviisardi abi tabelipõhise otsinguvälja loomiseks.

Tähtis    Tabelitevaheliste seoste edukaks loomiseks peate tundma andmebaaside kujundamise põhimõtteid.

Lisateavet andmebaasi kujundamise ja tabelite seoste kohta vt artiklitest Andmebaasi kujunduse põhitõed, Primaarvõtme lisamine, määramine, muutmine ja eemaldamine, Tabeliseoste juhend ja Seose loomine, redigeerimine või kustutamine.

Võõrvõtme lisamine uuele andmelehele

 1. Kui uus andmeleht pole veel andmelehevaates avatud, tehke seda. Selleks topeltklõpsake tabelit navigeerimispaanil.

 2. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Ilmub tööpaan Väljaloend, millel olev loend kuvab andmebaasis olevad teised tabelid.

 3. Laiendage soovitud tabeli kirjet.

 4. Pukseerige loendist Väljaloend primaarvõtme väli teie avatud andmelehele kahe olemasoleva välja vahele. Kui valisite kehtiva pukseerimissihtkoha, muutub hiirekursor kiireks.

  Välja pukseerimine väljaloendist kahe veeru vahele

  Kui olete uue välja lohistamise lõpetanud, käivitatakse otsinguviisard.

 5. Toimingu lõpuleviimiseks minge järgmise juhistekomplekti juurde.

Otsinguviisardi kasutamine seose loomiseks

 1. Teisaldage otsinguloendis kuvatavad väljad paanilt Saadaolevad väljad paanile Valitud väljad ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 2. Soovi korral määrake eelmises juhises valitud väljadele üks või enam sortimisvalikut ning klõpsake nuppu Järgmine.

 3. Soovi korral saate reguleerida iga otsinguloendis oleva veeru laiust, klõpsake nuppu Järgmine.

 4. Soovi korral sisestage jaotises Millist silti te oma otsinguveerule soovite tekstivälja nimi.

 5. Soovi korral märkige ka ruut Luba mitu väärtust.

  Kui valite selle suvandi, saate loendist valida ja salvestada mitu üksust.

 6. Klõpsake nuppu Valmis. Kui Access küsib, kas tabel salvestada, klõpsake nuppu Jah.

  Access lisab otsingupäringu uude tabelisse. Vaikimisi toob see päring teie määratud väljad ja lähtetabeli primaarvõtme väärtused. Seejärel seab Access vastavalt lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüübile otsinguvälja andmetüübi. Näiteks kui lähtetabeli primaarvõtme väli kasutab andmetüüpi Automaatnumber, seab Access otsinguväljale andmetüübi Number.

Uuel andmelehel oleva primaarvõtme teise tabelisse lisamine

 1. Kui teil on uus andmeleht avatud, sulgege see.

 2. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, kuhu soovite lisada uue võõrvõtme.

 3. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Ilmub tööpaan Väljaloend, millel olev loend kuvab andmebaasis olevad teised tabelid koos teie uue andmelehega.

 4. Klõpsake tööpaanil teie uue andmelehe kõrval olevat plussmärki (+) ja pukseerige primaarvõtme väli (selle vaikenimi on ID) tööpaanilt avatud andmelehel sobivasse asukohta.

  Vaikimisi peate uue välja pukseerima oma andmelehele kahe olemasoleva välja vahele. Kui valisite kehtiva pukseerimissihtkoha, muutub hiirekursor kiireks.

  Välja pukseerimine väljaloendist kahe veeru vahele

  Kui olete uue välja lohistamise lõpetanud, käivitatakse otsinguviisard.

 5. Otsinguviisardi lõpuleviimiseks täitke eelmise juhistekomplekti juhised.

Lehe algusesse

Välja andmetüübi muutmine

Tabeli loomisel andmelehevaates võib ilmneda, et teie sisestatud andmed osutuvad Accessis vale tüüpi andmetena käsitletuks. Näiteks juhul, kui sisestate USA sihtnumbri viis esimest numbrit, rakendab Access väljale andmetüübi Number, mis takistab edaspidi mujal maailmas paiknevate sihtnumbrite sisestamist. Sellist laadi probleemide kõrvaldamiseks saate välja andmetüüpi muuta.

Accessis on kaks viisi andmetüübi muutmiseks: kas vahekaardil Andmeleht olevate käskude või tabelikujundaja abil. Järgmised juhised selgitavad mõlema meetodi kasutamist.

Tähtis    Andmetüüpide muutmine võib kaasa tuua olemasolevate andmete kustutamise Accessi poolt. Näiteks juhul, kui muudate tekstivälja andmetüübiks Number ja väli sisaldab nii tähti kui ka numbreid, kustutab Access olemasolevad andmed, kuna programm ei saa tekstimärkidega arvutusi teha.

Lindi käskude kasutamine andmetüübi muutmiseks

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Tabel avatakse andmelehevaates.

 2. Valige muudetav väli.

 3. Klõpsake menüü Andmeleht jaotise Andmetüübid ja vormindamine loendis Seatud andmetüübid rühma ülaosas olevat suvandit.

  Märkus.: Lint on osa kasutajaliidesest Microsoft Office Fluenti kasutajaliides.

 4. Kui Access küsib muudatuse kinnitust, klõpsake nuppu Jah ainult juhul, kui olete jätkamise vajaduses kindel.

 5. Salvestage tehtud muutused.

Tabelikujundaja kasutamine andmetüübi muutmiseks

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake Kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake veergu Andmetüüp ja valige uus andmetüüp.

 3. Kui Access küsib muudatuse kinnitust, klõpsake nuppu Jah ainult juhul, kui olete jätkamise vajaduses kindel.

 4. Salvestage tehtud muutused.

Lehe algusesse

Andmelehe väljade haldamine

Hulgaliselt tabelihaldustoiminguid saab sooritada, paremklõpsates päiserida ja valides avanevas kiirmenüüs vastava käsu. Näiteks saab sel moel lisada välja konkreetsesse asukohta, kustutada või ümber nimetada, veergu kuvada või peita ning käivitada otsinguviisardi ja teisendada veeru otsinguväljaks.

Kiirmenüü käskude kasutamine

 • Paremklõpsake veeru päist ja valige kiirmenüüs vastav käsk.

  Kiirmenüü kuvatakse sellel pildil:

  Tabeli välja kiirmenüü

Lehe algusesse

Kuidas Access määrab teabe käsitsi sisestamisel andmetüüpe

Kui loote tühja andmelehe, määrab Access igale väljale andmetüübi sinna esmasel andmete sisestamisel. Järgnevas tabelis on toodud erinevad andmetüübid, mida saab sisestada, ja andmetüüp, mida Access igale neist rakendab.

Märkus.: Andmete sisestamisega tühjale väljale ei saa määrata andmetüüpe Manus või OLE-objekt. Teavet nende andmetüüpide määramise kohta vt selle artikli teemast Manuse või OLE-objekti andmetüübi määramine.

Kui tipite:

Loob programm Office Access 2007 välja, mille andmetüüp on:

Ivo

Tekst

Tekstiplokk või tekst ja numbrid, mis ületavad 256 tähemärki.

Memo

Märkus.: Brauserkujundusvaates ei saa RTF-vormingut kasutada. RTF-vormingu lubamise kohta leiate lisateavet artiklist Andmete sisestamine või redigeerimine RTF-vormingus teksti toetavasse juhtelementi või veergu.

http://www.contoso.com

Access tunneb ära järgmised Interneti-protokollid: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Märkus.: Et Access tunneks ära protokolli ja määraks hüperlingi andmetüübi, peate protokolli järele lisama mitte-tühikumärgi.

Hüperlink

50 000

Number, pikk täisarv

50 000

Number, pikk täisarv

50 000.99

Number, topelt

50000.389

Number, topelt

31.12.2006

Windowsi regiooni- ja keelesätetes määratud kuupäeva- ja kellaajasätted määravad selle, kuidas Access vormindab kuupäeva/kellaaja andmeid.

Nende sätete määramine ja muutmine

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja siis käsku Control Panel (Juhtpaneel).

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaadet, topeltklõpsake ikooni Clock, Language, and Region (Kell, keel ja piirkond).

  või

  Kui kasutate klassikalist vaadet, topeltklõpsake ikooni

  Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake jaotises Standards and Formats (Standardid ja vormingud) nuppu Customize (Kohanda).

  Kuvatakse dialoogiboks Customize Regional Options (Piirkonnasuvandite kohandamine).

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätet, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks arvuvormingu osaliseks või täielikuks muutmiseks klõpsake vahekaarti Number (Arv) ja muutke soovitud sätet. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Help (Spikker) (?) ja seejärel klõpsake suvandit.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)    

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätet, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks arvuvormingu osaliseks või täielikuks muutmiseks klõpsake vahekaarti Arv ja muutke soovitud sätet. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja seejärel klõpsake suvandit.

Microsoft Windows XP (kategooriavaade)

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Kuupäev/kellaaeg

31. detsember 2006

Märkus.: Access ei tunne päevade nimesid (Esmaspäev, Teisipäev jne) kehtiva sisestusena andmetüübi Kuupäev/kellaaeg valikuks. Peate sisestama kuu nime.

Kuupäev/kellaaeg

10:50:23

Kuupäev/kellaaeg

10:50 EL

Kuupäev/kellaaeg

5:50PL

Kuupäev/kellaaeg

€ 12.50

Access tunneb ära Windowsi kuupäeva- ja kellaajasätetes määratud valuutasümboli.

Nende sätete määramine ja muutmine

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja siis käsku Control Panel (Juhtpaneel).

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaadet, topeltklõpsake ikooni Clock, Language, and Region (Kell, keel ja piirkond).

  või

  Kui kasutate klassikalist vaadet, topeltklõpsake ikooni

  Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake vahekaardi Formats (Vormingud) jaotises Current formats (Praegused vormingud) nuppu Customize this format (Kohanda seda vormingut).

  Kuvatakse dialoogiboks Customize Regional Options (Piirkonnasuvandite kohandamine).

 4. Klõpsake vahekaarti Currency (Valuuta) ja valige loendis Currency symbol (Valuutatähis) soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Help (Spikker) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)    

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja valige loendis Valuutasümbol soovitud sümbol. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)    

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja valige loendist Valuutatähis soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Valuuta

21.75

Number, topelt

123.00%

Number, topelt

3,46E+03

Number, topelt

Lehe algusesse

Kuidas Access määrab teabe kleepimisel andmetüüpe

Andmete kleepimisel uuele töölehele saab paigutada ühele või mitmele väljale segustatud või mittekooskõlalisi andmeid. Näiteks oletagem, et kleebite mitmeveerulisi kontaktandmeid, mis hõlmavad üle maailma eri paigust pärit sihtnumbreid  – ehk kirjete ja numbrite segu.

Andmete kleepimisel töötleb Access iga kirjet (iga veeru rida) ja määrab iga kirje andmetüübi. Seejärel püüab Access valida sellise andmetüübi, millega saaks kogu teabe ilma kadudeta või kärbeteta talletada. Selle tõttu võib Access mõnikord väljale määrata laiema andmetüübi.

Järgnev loend sisaldab näiteid selle kohta, kuidas Access andmetüüpe valib.

 • Kui Access leiab segustatud andmetüüpe, seab programm üldjuhul välja andmetüübiks Tekst, kuna andmetüüp Tekst pakub suurimat paindlikkust.

 • Kui Access leiab numbreid koos ühe valuutatähisega, seab Access välja andmetüübiks Number ja lõikab valuutatähise ära. Sel moel on tagatud laialdasemad sortimis- ja filtreerimisvõimalused ja suurem hulk kokkuvõttefunktsioone. Kui soovite valuutatähist kasutada, võite numbriväljale rakendada valuutavormingu või teisendada välja andmetüübiks Valuuta.

 • Kui kleebite valuutatähiseid sisaldavaid andmeid, rakendab Access väljale andmetüübi Tekst ja säilitab kõik sümbolid.

 • Kui kleebite korraga eri vormingutes kuupäevi ja kellaaegu (nt 12/14/2005 ja 14.12.2005), rakendab Access andmetüübi Kuupäev/kellaaeg ja kuupäeva üldvormingu.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×