Sissejuhatus tabelitesse

Andmebaasi kasutamisel salvestatakse andmed tabelitesse – teemapõhistesse kirjetesse korraldatud andmeid sisaldavatesse loenditesse. Näiteks võite nimede, meiliaadresside ja telefoninumbrite loendi salvestamiseks luua kontaktandmete tabeli.

Sellest artiklist leiate rakenduse Microsoft Access 2010 tabelite ülevaate ja uute ning eemaldatud tabelifunktsioonide teabe. Selles artiklis õpetatakse, kuidas luua tabelit, lisada tabelisse välju ja määrata tabelile primaarvõti. Samuti tutvustatakse välja ja tabeli atribuutide määramist.

Andmebaasi kujundamist tuleks alustada kõigi selle tabelite kavandamisest, samuti tuleks otsustada nende omavahelised seosed. Enne tabelite loomist peate hoolikalt läbi mõtlema enda vajadused ja määratlema kõik vajalikud tabelid. Andmebaasi plaanimist ja kujundamist tutvustava teabe leiate artiklist Andmebaasi kujunduse alused ja jaotise Vt ka linkide kaudu.

Märkus.: Veebitabelite puhul pole kujundusvaade saadaval. Selle asemel saate kasutada kujundusfunktsioone, mis on nüüd kaasatud andmelehevaatesse. Lisateavet veebiandmebaaside loomise kohta leiate artiklist Veebi kaudu ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Välisandmed

Tabeli- ja väljaatribuudid

Andmetüübid

Tabeliseosed

Võtmed

Seoste kasutamise eelised

Tabelipiirangute loetelu

Mis on uut?

Erinevused võrreldes rakendusega Access 2007

Erinevused võrreldes rakendusega Access 2003

Uue tabeli loomine

Ülevaade

Tabel on andmebaasiobjekt, kus saate talletada teatud teemat käsitlevaid andmeid (nt töötaja- või tooteteavet). Tabel koosneb kirjetest ja väljadest.

Iga kirje sisaldab andmeid teatud teema ühe üksuse (nt kindla töötaja) kohta. Kirjet nimetatakse tihti ka reaks või üksuseks.

Iga väli sisaldab andmeid tabeli teema ühe aspekti (nt eesnime või meiliaadressi) kohta. Välja nimetatakse tihti ka veeruks või atribuudiks.

Kirje koosneb väljaväärtustest (nt Contoso, Ltd. või keegi@example.com). Väljaväärtust nimetatakse tihti ka faktiks.

Customers table in Access showing layout of records and fields

1. Kirje

2. Väli

3. Välja väärtus

Andmebaas võib sisaldada palju tabeleid, millest igaühes talletatakse erineva teema kohast teavet. Iga tabel võib sisaldada palju eri tüüpi andmetega välju (nt teksti-, arvu-, kuupäeva- ja hüperlingivälju).

Välisandmed

Saate luua lingi mitmesuguste välisandmeallikatega (nt muude andmebaaside, tekstifailide ja Exceli töövihikutega). Kui loote lingi välisandmetega, saab Access kasutada seda linki tabelina. Olenevalt välisandmeallikast ja lingi loomise viisist saate lingitud tabeli andmeid redigeerida ja luua lingitud tabelit hõlmavaid seoseid. Lingi abil ei saa siiski välisandmete kujundust muuta.

Tabeli- ja väljaatribuudid

Tabelitel ja väljadel on atribuudid, mida saate seada nende tunnuseid või käitumist reguleerima.

Tabelite ja väljade atribuudilehed

Kujundusvaates avatud tabel.

1. Tabeliatribuudid

2. Väljaatribuudid

Accessi andmebaasi tabeliatribuudid mõjutavad kogu tabeli ilmet või käitumist. Tabeliatribuute seatakse kujundusvaates tabeli atribuudilehel. Näiteks saate seada tabeliatribuudi Vaikevaade, et määrata, kuidas tabel vaikimisi kuvatakse.

Väljaatribuut rakendub tabeli kindlale väljale ja määratleb ühe välja tunnustest või välja käitumise aspekti. Mõne väljaatribuudi saate seada andmelehevaade. Samuti saate seada väljaatribuute kujundusvaates paanil Väljaatribuudid.

Andmetüübid

Igal väljal on andmetüüp. Välja andmetüüp näitab, millist liiki andmeid saab väljal talletada (nt suurt hulka teksti või manustatud faile).

Andmetüübi säte

Andmetüüp on väljaatribuut, kuid see erineb muudest väljaatribuutidest järgmisel viisil.

 • Välja andmetüüp tuleb seada tabeli kujundusruudustikus, mitte paanil Väljaatribuudid.

 • Välja andmetüüp määratleb välja muud atribuudid.

 • Välja andmetüüp tuleb seada välja loomisel.

  Märkus.: Accessis uue välja loomiseks sisestage andmelehevaates uude veergu andmed. Kui loote välja, sisestades andmed andmelehevaates, määrab Access teie sisestatud väärtuse põhjal väljale automaatselt andmetüübi. Kui teie sisestatud väärtus ei eelda muid andmetüüpe, seab Access andmetüübiks Tekst. Vajadusel saate andmetüüpi muuta lindi kaudu (lint on uue Microsoft Office Fluenti kasutajaliides

Andmetüübi automaatse tuvastamise näited

Järgmises tabelis näidatakse, mil määral andmetüübi automaatne tuvastamine andmelehevaates töötab.

Kui sisestate järgmise väärtuse:

Office Access 2007 loob järgmise andmetüübiga välja:

Erik

Tekst

http://www.contoso.com

Kasutada saab mis tahes kehtivat Interneti-protokolli prefiksit. Näiteks on kehtivad prefiksid http://, https:// ja mailto.

Hüperlink

1

Arv, pikk täisarv

50 000

Arv, pikk täisarv

50 000,99 kr

Arv, kahekordne

50000,389 kr

Arv, kahekordne

12/67

Kuupäeva- ja kellaajavorming vastab kasutajalokaadile.

Kuupäev/kellaaeg

31.12.2006

Kuupäev/kellaaeg

10:50:23

Kuupäev/kellaaeg

10:50:00

Kuupäev/kellaaeg

17:50:00

Kuupäev/kellaaeg

12.50 eurot

Valuuta sümbol vastab kasutajalokaadile.

Valuuta

21.75

Arv, kahekordne

123,00%

Arv, kahekordne

3,46E+03

Arv, kahekordne

Tabeliseosed

Kuigi igas tabelis talletatakse andmeid erineva teema kohta, on ühe andmebaasi tabelite teemad tavaliselt omavahel seotud. Andmebaas võib sisaldada näiteks järgmisi teemasid:

 • klientide tabel, kus on loetletud ettevõtte kliendid ja nende aadressid;

 • toodete tabel, kus on loetletud tooted, mida müüte (sh kõigi tooteartiklite hinnad ja pildid);

 • tellimuste tabel, mille kaudu saate jälitada klienditellimusi.

Kuna talletate eraldi tabelites andmeid erinevate teemade kohta, peate need andmed kuidagi omavahel siduma, et saaksite hõlpsalt nende tabelite seotud andmeid kombineerida. Erinevates tabelites talletatavate andmete ühendamiseks saate luua seosed. Seos on kahe tabeli vaheline loogiline ühendus, mis määrab nende tabelite ühised väljad.

Võtmed

Välju, mis on mõne tabeliseose osad, nimetatakse võtmeteks. Võti koosneb tavaliselt ühest väljast, kuid võib koosneda ka mitmest väljast. Võtmeid on kahte liiki:

 • Primaarvõti    – tabelil võib olla ainult üks primaarvõti. See koosneb ühest või mitmest väljast, mis tähistavad kordumatult igat tabelis talletatavat kirjet. Sageli on primaarvõtmeks kordumatu tunnusnumber (nt ID, seerianumber või kood). Näiteks võib teil olla klientide tabel, kus igal kliendil on kordumatu kliendi-ID. Kliendi-ID väli on tabeli Kliendid primaarvõti. Kui primaarvõti sisaldab mitut välja, koosneb see tavaliselt olemasolevatest väljadest, mis koos annavad tulemuseks kordumatud väärtused. Näiteks saate isikuandmete tabeli primaarvõtmena kasutada perekonnanime, eesnime ja sünnikuupäeva kombinatsiooni.

 • Välisvõti    – tabelil võib olla ka üks või mitu välisvõtit. See sisaldab väärtusi, mis vastavad mõne muu tabeli primaarvõtme väärtustele. Näiteks võib teil olla tabel Tellimused, kus igal tellimusel on kliendi ID, mis vastab mõnele tabeli Kliendid kirjele. Kliendi-ID väli on tabeli Tellimused välisvõti.

Võtmeväljade vaheline väärtuste vastavus moodustab tabeliseose aluse. Tabeliseose abil saate ühendada seotud tabelite andmeid. Oletame näiteks, et teil on tabel Kliendid ja tabel Tellimused. Tabelis Kliendid tähistab iga kirjet primaarvõtme välja ID.

Iga tellimuse seostamiseks kliendiga tuleb lisada tabelile Tellimused välisvõtmeväli, mis vastab tabeli Kliendid ID väljale. Seejärel peate looma nende kahe võtme vahelise seose. Tabelisse Tellimused kirje lisamisel kasutage kliendi ID väärtust, mis pärineb tabelist Kliendid. Kui soovite vaadata mõne tellimuse kliendi teavet, saate seose abil tuvastada, millistele tabeli Tellimused kirjetele tabeli Kliendid andmed vastavad.

An Access table relationship shown in the Relationships window

Aknas Seosed kuvatud tabeliseos.

1. Primaarvõti, mida tähistab väljanime kõrval olev võtmeikoon.

2. Välisvõti — pange tähele, et võtmeikoon puudub.

Seoste kasutamise eelised

Andmete eraldi säilitamisel seotud tabelites on järgmised eelised.

 • Ühtsus    – kuna iga andmeüksus salvestatakse ainult üks kord ühte tabelisse, on vähem võimalusi andmete vastuolulisuseks või ebaühtsuseks. Näiteks salvestate kliendi nime üks kord kliendiandmete tabelisse, selle asemel, et salvestada seda korduvalt (ja võimalik, et ebaühtselt) tellimuseandmeid sisaldavasse tabelisse.

 • Tõhusus    – andmete talletamisel ainult ühes kohas kulub vähem kettaruumi. Pealegi saab väiksematest tabelitest tavaliselt andmeid kiiremini kätte kui suurtest tabelitest. Kui te ei kasuta erinevate teemade jaoks erinevaid tabeleid, ilmneb tabelites tühiväärtusi (andmete puudumine) ja liiasust, mis mõlemad võivad raisata ruumi ja mõjutada jõudlust.

 • Arusaadavus    – kui teemad on õigesti tabelitesse eraldatud, on andmebaasi kujundust hõlpsam mõista.

Näpunäide.: Kavandage oma tabelid seosepõhiselt. Saate otsinguviisardi abil luua välisvõtmevälja, kui vastavat primaarvõtit sisaldav tabel on juba olemas. Otsinguviisard loob seose teie eest.

Lehe algusesse

Tabelipiirangute loetelu

Rakenduses Access 2010, on tabelil järgmised piirangud.

Atribuut

Maksimum

Märkide arv tabeli nimes

64

Märkide arv välja nimes

64

Väljade arv tabelis

255

Avatud tabelite arv

2048; see piirang hõlmab Accessi siseselt avatud tabeleid

Tabeli maht

2 gigabaiti miinus süsteemiobjektide jaoks vajaminev ruum

Märkide arv väljal Tekst

255

Märkide arv väljal Memo

65 535, kui andmeid sisestatakse kasutajaliidese kaudu;
2 gigabaidi ulatuses märke, kui andmeid sisestatakse programmeerimise teel

OLE-objekti välja suurus

1 gigabait

Registrite arv tabelis

32

Väljade arv registris

10

Märkide arv valideerimisteates

255

Märkide arv valideerimisreeglis

2048

Märkide arv tabeli- või väljakirjelduses

255

Märkide arv kirjes (v.a memo- ja OLE-objekti väljad), kui väljade atribuudi UnicodeCompression väärtuseks on seatud Jah

4000

Märkide arv väljaatribuudisättes

255

Lehe algusesse

Mis on uut?

Erinevused võrreldes rakendusega Access 2007

Tabeli loomine rakenduses Access 2010 on väga sarnane tabeli loomisele rakenduses Access 2007. Siiski on rakenduses Access 2010 mõni tabelitega seotud uus funktsioon:

 • Andmemakrod    – nüüd saate seostada makrosid tabelisündmustega, mis võimaldab teil toiminguid teha niipea, kui mõnda kirjet muudetakse, mõni kirje lisatakse või kustutatakse. Nende makrode abil saab näiteks valideerida andmeid ja arvutada.

 • Andmetüüp Arvutatud    – see uus andmetüüp võimaldab teil luua välja, mis põhineb sama tabeli muude väljade arvutusel. Näiteks võite luua välja Rea summa, mis sisaldab väljade Kogus ja Ühiku hind korrutist. Kui te siis värskendate välja Kogus või Ühiku hind, värskendatakse väli Rea summa automaatselt.

 • Ühenduvus veebiteenusega    – lisaks välisandmeallikatega (nt Exceli töövihikute ja SharePointi loenditega) linkimisele saate nüüd luua ühenduse andmetega veebisaitidel, mis pakuvad veebiteenuse liidest. Näiteks võite linkida veebikaupluse saidil olevate andmetega ja seejärel luua oma rakenduse toodete vaatamiseks või tellimuste loomiseks.

 • Tabeli- ja väljamallid on asendatud mudelitega    – rakenduse Access 2007 võeti kasutusele tabeli- ja väljamallid. Tabelimallid olid tühjad tabelid, mille abil sai luua uusi tabeleid. Need ühildusid järgmiste teenuse Windows SharePoint Services siseloenditega:

  • Kontaktid

  • Tööülesanded

  • Probleemid

  • Sündmused

  • Varad

   Kui soovite rakenduses Access 2010 lisada oma andmebaasi valmisosi, saate kasutada mudeleid. Mudelid võivad sisaldada tabeleid ja ka muid andmebaasiobjekte (nt päringuid ja vorme).

   Märkus.: Selles teemas ei käsitleta mudeleid. Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

Erinevused võrreldes rakendusega Access 2003

 • Mudelid on asendanud tabeliviisardi    – rakendusest Access 2007 varasemates versioonides sai mõnele tabeliviisardi küsimusele vastates luua kiiresti tabeli. Rakenduses Access 2007 asendati tabeliviisard tabeli- ja väljamallidega. Rakenduses Access 2010, on tabeli- ja väljamallid asendatud mudelitega.

  Märkus.: Selles teemas ei käsitleta mudeleid. Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

 • Andmelehe loomine    – nüüd saate tabeleid ja välju luua ja muuta andmelehevaates töötades.

Lehe algusesse

Uue tabeli loomine

Looge uus tabel, kui teil on uus andmeallikas, mis ei kuulu ühtegi teie olemasolevasse tabelisse.

Saate luua tabeli, luues uue andmebaasi, lisades tabeli olemasolevasse andmebaasi või importides mõne muu andmeallika (nt Microsoft Office Exceli töövihiku, Microsoft Office Wordi dokumendi, tekstifaili, veebiteenuse või mõne muu andmebaasi) tabeli või linkides sellega. Kui loote uue tühja andmebaasi, lisatakse teie eest automaatselt uus tühi tabel. Seejärel saate sisestada tabelisse andmed, et alustada väljade määratlemist. 

Selle artikli teemad

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

Tabeli loomine importimise või linkimise teel

Uue tabeli loomine välisandmete importimise või linkimise abil

SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks

Tabeli loomine veebiteenuse abil

Primaarvõtmena kasutatavate väljade määratlemine

Primaarvõtme määramine või muutmine

Primaarvõtme eemaldamine

Välja lisamine andmete sisestamise teel

Väljaatribuutide seadmine andmelehevaates

Tabeli avamine andmelehevaates

Välja ümbernimetamine

Välja andmetüübi muutmine

Välja vormingu muutmine

Muude väljaatribuutide seadmine

Välja atribuutide seadmine kujundusvaates

Tabeli avamine kujundusvaates

Välja andmetüübi muutmine

Muude väljaatribuutide seadmine

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Uus ja seejärel nuppu Tühi andmebaas.

 2. Tippige väljale Faili nimi uue andmebaasi failinimi.

 3. Kui soovite andmebaasi salvestamiseks otsida mõne muu asukoha, klõpsake kaustaikooni.

 4. Klõpsake nuppu Loo.

  Avaneb uus andmebaas ja luuakse uus tabel nimega Tabel1, mis avaneb andmelehevaates.

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

 1. Klõpsake menüüd Fail, valige käsk Ava ja tehke siis ühte järgmistest:

  • kui teie soovitud andmebaas asub jaotise Viimatised andmebaasid loendis, klõpsake seda seal;

   või

  • kui jaotise Viimatised andmebaasid loendis andmebaasi pole, klõpsake jaotises Ava dokument soovitud suvandit.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas, mida soovite avada, ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Andmebaasi lisatakse uus tabel, mis avaneb andmelehevaates.

Lehe algusesse

Tabeli loomine importimise või linkimise teel

Saate luua tabeli, importides mujal talletatavad andmed või linkides nendega. Saate importida ja linkida andmeid Exceli töölehelt, teenuse Windows SharePoint Services loendist, XML-failist, mõnest muust Accessi andmebaasist, Microsoft Office Outlooki kaustast ja mujalt.

Andmete importimisel kopeerite andmed praeguse andmebaasi uude tabelisse. Lähteandmete hilisem muutmine imporditud andmeid ei mõjuta ja imporditud andmete muutmine ei mõjuta lähteandmeid. Pärast ühenduse loomist andmeallikaga ja andmete importimist saate andmeid kasutada allikaga ühendust loomata. Saate muuta imporditud tabeli kujundust.

Andmetega linkimisel loote praeguses andmebaasis lingitud tabeli, mis on reaalajas link mujal talletatava teabe juurde. Lingitud tabelis andmete muutmisel muudate neid allikas. Kui andmeid muudetakse allikas, kajastub muudatus ka lingitud tabelis. Iga kord, kui kasutate lingitud tabelit, peate saama luua ühenduse andmeallikaga. Lingitud tabeli kujundust ei saa muuta.

Märkus.: Lingitud tabeli abil ei saa redigeerida Exceli töölehe andmeid. Lahendusena importige lähteandmed Accessi andmebaasi ja seejärel looge Excelist link selle andmebaasiga. Lisateavet Excelist Accessiga linkimise kohta leiate Exceli spikrist või jaotise Vt ka linkide kaudu.

Uue tabeli loomine välisandmete importimise või linkimise abil

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi ja lingi ühte saadaolevatest andmeallikatest.

 2. Järgige iga juhise juures kuvatavate dialoogibokside juhiseid.

  Access loob uue tabeli ja kuvab selle navigeerimispaanil.

Näpunäide.: Saate importida või linkida ka SharePointi loendi, kasutades menüü Loo vastavat käsku.

Lehe algusesse

SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks

Saate luua oma andmebaasis tabeli, mis impordib andmeid SharePointi loendist või lingib nendega. Eelmääratletud malli abil saate luua ka uue SharePointi loendi. Rakenduse Access 2010 eelmääratletud mallid on Kontaktid, Tööülesanded, Probleemid ja Sündmused.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu SharePointi loendid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • SharePointi loendi loomine malli põhjal

   1. Klõpsake malli Kontaktandmed, Ülesanded, Probleemid või Sündmused.

   2. Tippige dialoogiboksis Uue loendi loomine selle SharePointi saidi URL, kuhu loendi luua soovite.

   3. Tippige väljale Määratlege uue loendi nimi loendi nimi ja väljale Kirjeldus selle kirjeldus.

   4. Lingitud tabeli avamiseks pärast selle loomist märkige ruut Ava loend, kui see on valmis (vaikimisi märgitud).

  • Uue kohandatud loendi loomine

   1. Klõpsake käsku Kohanda.

   2. Tippige dialoogiboksis Uue loendi loomine selle SharePointi saidi URL, kuhu loendi luua soovite.

   3. Tippige väljale Määratlege uue loendi nimi loendi nimi ja väljale Kirjeldus selle kirjeldus.

   4. Lingitud tabeli avamiseks pärast selle loomist märkige ruut Ava loend, kui see on valmis (vaikimisi märgitud).

  • Andmete importimine olemasolevast loendist

   1. Klõpsake väärtust Olemasolev SharePointi loend.

   2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab imporditavaid andmeid.

   3. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja klõpsake nuppu Edasi.

   4. Märkige iga imporditava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

  • Olemasoleva loendiga linkimine

   1. Klõpsake väärtust Olemasolev SharePointi loend.

   2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi sait selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab loendit, millega soovite linkida.

   3. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja klõpsake nuppu Edasi.

   4. Märkige iga lingitava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

Lehe algusesse

Tabeli loomine veebiteenuse abil

Saate luua oma andmebaasis tabeli, mis loob ühenduse veebiteenuse liidest pakkuva veebisaidi andmetega.

Märkus.: Veebiteenusetabelid on kirjutuskaitstud.

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi ja lingi nuppu Veel ja seejärel käsku Andmeteenused.

 2. Kui ühendus, mida soovite kasutada, on juba installitud, jätkake 5. juhisega. Kui mitte, jätkake järgmise juhisega.

 3. Klõpsake käsku Installi uus ühendus.

 4. Valige kasutatav ühendusfail ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Laiendage dialoogiboksis Lingi loomine veebiteenuse andmetega ühendus, mida soovite kasutada.

 6. Valige lingitav tabel.

  Access kuvab väljad dialoogiboksi paremal poolel.

 7. Võite tippida lingitud tabeli nime ka väljale Määra lingi nimi. Access kasutab navigeerimispaanil seda nime lingitud tabeli nimena.

 8. Klõpsake nuppu OK.

  Access loob lingitud tabeli.

Lehe algusesse

Tabeli primaarvõtme seadmine

Tabeli primaarvõtme määramisel on järgmised eelised.

 • Access loob primaarvõtme jaoks automaatselt registri, mis võib parandada andmebaasi jõudlust.

 • Access kontrollib, kas igal kirjel on primaarvõtme väljal väärtus.

 • Access kontrollib, kas kõik võtmevälja väärtused on kordumatud. Kordumatud väärtused on üliolulised, kuna vastasel korral ei saa kindlat kirjet muudest kirjetest usaldusväärselt eristada.

Kui loote andmelehevaates uue tabeli, loob Access selle jaoks automaatselt primaarvõtme ning määrab sellele väljanime ID ja andmetüübi Automaatnumber.

Kujundusvaates saate primaarvõtit muuta ja eemaldada või seada primaarvõtme tabelile, millel seda veel pole.

Primaarvõtmena kasutatavate väljade määratlemine

Võimalik, et primaarvõtmena kasutatavad andmed on teil juba olemas. Näiteks võivad teil olla töötajate ID-numbrid. Kui loote töötajateabe jälitamiseks andmebaasi, võite kasutada selle tabeli primaarvõtmena olemasolevat töötaja-ID-d. Kui töötaja ID on kordumatu ainult kombineerituna osakonna ID-ga, peate primaarvõtmena kasutama mõlemat välja koos. Võimalikul sobival primaarvõtmel on järgmised tunnused:

 • välja või väljakombinatsiooni igal kirjel on kordumatu väärtus;

 • väli ega väljakombinatsioon pole kunagi tühi ega nullväärtusega – see sisaldab alati väärtust;

 • väärtused ei muutu.

Kui primaarvõtmena kasutatavaid sobilikke andmeid pole, saate luua primaarvõtme jaoks uue välja. Seda tehes seadke välja andmetüübiks Automaatnumber, et tagada selle vastavus eelpool toodud loendi kolmele tunnusele.

Primaarvõtme määramine või muutmine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtit soovite seada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Valige tabeli kujundusruudustikus väli või väljad, mida soovite kasutada primaarvõtmena.

  Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektor.

  Mitme välja valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga soovitud välja reavalijat.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

  Primaarvõtmena määratavast väljast või väljadest vasakul kuvatakse võtme indikaator.

Primaarvõtme eemaldamine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtme soovite eemaldada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake praeguse primaarvõtme reaselektor. Kui primaarvõti koosneb mitmest väljast, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga välja reavalijat.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

  Varem primaarvõtmeks määratud väljalt või väljadelt eemaldatakse võtme indikaator.

Märkus.: Uue tabeli salvestamisel primaarvõtit määramata palub Access teil luua primaarvõtme jaoks uue välja. Kui klõpsate nuppu Jah, loob Access kõigi kirjete varustamiseks kordumatu väärtusega ID-välja, mille andmetüüp on Automaatnumber. Kui tabel juba sisaldab automaatnumbri välja, kasutab Access seda primaarvõtmena. Kui klõpsake nuppu Ei, siis Access ei lisa välja ja primaarvõtit ei seata.

Lehe algusesse

Tabeli atribuutide seadmine

Saate seada atribuudid, mis rakenduvad kogu tabelile või tervetele kirjetele.

 1. Valige tabel, mille atribuudid soovite seada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Atribuudileht.

  Show/Hide group on the Design tab in Access

  Kuvatakse tabeli atribuudileht.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Üldist.

 5. Märkige iga seatava atribuudi kõrval vasakul asuv ruut ja seejärel sisestage vastava atribuudi säte.

  Saadaolevad tabeliatribuudid

  Tabeli atribuut

  Toiming

  Vaadete kuvamine SharePointi saidil

  Saate määrata, kas SharePointi saidil saab kuvada tabelil põhinevaid vaateid.

  Märkus.: Selle sätte mõju oleneb andmebaasiatribuudi Kuva SharePointi saidil kõik vaated sättest.

  Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

  Laiendatud alamandmeleht

  Saate tabeli avamisel laiendada kõik alamandmelehed.

  Alamandmelehe kõrgus

  Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kõigi ridade kuvamiseks alamandmelehe akent laiendada, jätke selle atribuudi väärtuseks 0".

  • Kui soovite alamandmelehe kõrgust reguleerida, sisestage soovitud kõrgus tollides.

  Suund

  Saate seada vaate suuna vastavalt sellele, kas teie keeles loetakse vasakult paremale või paremalt vasakule.

  Kirjeldus

  Saate lisada tabeli kirjelduse. See kuvatakse tabeli kohtspikrites.

  Vaikevaade

  Saate seada tabeli avamise vaikevaateks Andmeleht, PivotTable-liigendtabel või PivotChart-liigenddiagramm.

  Valideerimisreegel

  Saate sisestada avaldise, mis peab olema tõene iga kord, kui lisate mõne kirje või muudate seda.

  Valideerimistekst

  Saate sisestada teate, mis kuvatakse siis, kui mõni kirje rikub atribuudi Valideerimisreegel avaldist.

  Filter

  Saate määratleda kriteeriumid ainult vastenduvate ridade kuvamiseks andmelehevaates.

  Järjestusalus

  Saate andmelehevaates ridade vaikesortimisjärjestuse määramiseks valida ühe või mitu välja.

  Alamandmelehe nimi

  Saate määrata, kas andmelehevaates kuvatakse alamandmeleht ning kui jah, siis milline tabel või päring sisaldab alamandmelehe ridu.

  Alamväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli või päringu väljad, mida kasutatakse tabeli jaoks määratud atribuudile Ülemväljade linkimine vastaval alamandmelehel.

  Ülemväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli jaoks määratud atribuudile Alamväljade linkimine vastava tabeli väljad.

  Filtreerimine laadimisel

  Saate automaatselt rakendada atribuudi Filter filtrikriteeriumid (seades väärtuse Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Järjestusalus laadimisel

  Saate automaatselt rakendada atribuudi Järjestusalus sortimiskriteeriumid (seades väärtuse Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Näpunäide.: Kui vajate atribuudiväljal sätete sisestamiseks või redigeerimiseks rohkem ruumi, vajutage välja Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F2. Kui seate atribuudi Valideerimisreegel väärtuseks avaldise ja soovite selle koostamisel abi, klõpsake atribuudivälja Builder button Valideerimisreegel kõrval olevat nuppu, et kuvada avaldisekoostur.

 6. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusesse

Välja lisamine tabelisse

Kõik jälitatavad andmed saate talletada väljal. Näiteks kontaktide tabelis võite luua väljad Perekonnanimi, Eesnimi, Telefoninumber ja Aadress. Toodete tabelis võite luua väljad Toote nimi, Toote ID ja Hind.

Enne väljade loomist proovige eraldada andmed väikseimateks kasulikeks osadeks. Hiljem on andmeid palju hõlpsam kombineerida kui osadeks jaotada. Näiteks selle asemel, et luua väli Täisnimi, võiksite luua eraldi väljad Perekonnanimi ja Eesnimi. Siis saate hõlpsalt otsida või sortida eesnime, perekonnanime või mõlema järgi. Kui plaanite andmeüksust aruandesse lisada, sortida, otsida või arvutada, paigutage see üksus eraldi väljale. Lisateavet andmebaasi kujundamise ja väljade loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Pärast välja loomist saate seada ka väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist.

Välja lisamine andmete sisestamise teel

Kui loote uue tabeli või avate andmelehevaates olemasoleva tabeli, saate lisada tabelisse välja, sisestades andmed andmelehe veergu Lisa uus väli.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Sisestage andmed veergu Lisa uus väli.

 1. Looge või avage tabel andmelehevaates.

Märkus.: Tabelite loomise kohta leiate lisateavet jaotisest Uue tabeli loomine.

 1. Sisestage veergu Lisa uus väli loodava välja nimi.

  Kasutage kirjeldavat nime, et välja oleks lihtsam tuvastada.

 2. Sisestage uuele väljale andmed.

Lehe algusesse

Arvutatud välja loomine

Arvutatud väli tuleb luua kujundusvaates.

 1. Avage kujundusvaates tabel, kus soovite arvutatud välja luua.

 2. Tippige tabeli kujundusruudustiku esimesele tühjale reale tiitli Välja nimi alla arvutatud välja nimi.

 3. Valige jaotises Andmetüüp väärtus Arvutatud.

  Avaneb avaldisekoostur.

 4. Sisestage avaldisekoosturisse soovitud arvutus. Näiteks kui teie tabelis on Väli1 ja Väli2 ja soovite luua arvutatud välja (Väli3), mis on võrdne Välja1 ja Välja2 jagatisega, sisestage avaldisekoosturisse väärtus [Väli1]/[Väli2].

  Lisateavet avaldiste kohta leiate artiklist Sissejuhatus avaldistesse.

 5. Kui olete arvutuse sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

  Näpunäide.: Soovitatav on aktiveerida andmelehevaade, et kontrollida, kas arvutatud väli töötab soovitud viisil.

Lehe algusesse

Välja atribuutide seadmine

Pärast välja loomist saate seada väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist.

Väljaatribuutide seadmisega saate näiteks teha järgmist:

 • reguleerida välja andmete ilmet;

 • vältida valede andmete sisestamist väljale;

 • määrata välja vaikeväärtused;

 • kiirendada väljalt otsimist ja välja sortimist.

Mõne saadaoleva väljaatribuudi saate seada andmelehevaates töötades. Väljaatribuutide täielikule loendile pääsete aga juurde ja saate neid seada kujundusvaates.

Väljaatribuutide seadmine andmelehevaates

Andmelehevaates töötades saate välja ümber nimetada, muuta selle andmetüüpi, atribuuti Vorming ja mõnda muud atribuuti.

Tabeli avamine andmelehevaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mille soovite avada.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.

Välja ümbernimetamine

Kui lisate välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, määrab Access väljale automaatselt üldise nime. Access määrab esimesele uuele väljale nime Väli1, teisele uuele väljale nime Väli2 jne. Välja nime kasutatakse vaikimisi selle sildina kõikjal, kus see kuvatakse (nt andmelehe veerupäisena). Väljade ümbernimetamine kirjeldavate nimedega muudab nende kasutamise kirjete vaatamisel või redigeerimisel hõlpsamaks.

 1. Paremklõpsake selle välja päist, mille soovite ümber nimetada (nt Väli1).

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta veerg ümber.

 3. Sisestage välja päisesse uus nimi.

  Väljanimed võivad koosneda kuni 64 märgist (tähest ja numbrist) koos tühikutega.

Välja andmetüübi muutmine

Kui loote välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, kontrollib Access neid andmeid, et määratleda välja jaoks sobiv andmetüüp. Näiteks kui sisestate väärtuse 01.01.2006, tuvastab Access need andmed kuupäevana ja seab välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg. Kui Access ei suuda andmetüüpi täpselt määratleda, seatakse andmetüübiks vaikimisi Tekst.

Välja andmetüüp määratleb, milliseid muid väljaatribuute saate seada. Näiteks atribuudi Lisa ainult lõppu saate seada ainult väljale, mille andmetüüp on Hüperlink või Memo.

Mõnel juhul võite soovida välja andmetüüpi käsitsi muuta. Oletame näiteks, et sisestate ruuminumbreid, mis sarnanevad kuupäevadega (nt 10/2001). Kui sisestate andmelehevaates uuele väljale väärtuse 10/2001, valib andmetüübi automaatse tuvastamise funktsioon selle välja jaoks andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kuna ruuminumbrid on sildid, mitte kuupäevad, tuleb kasutada andmetüüpi Tekst. Välja andmetüübi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Andmeleht.

 2. Valige jaotise Andmetüüp ja vorming loendis Andmetüüp soovitud andmetüüp.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Saadaolevad andmetüübid

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Jõudluse optimeerimiseks on soovitatav välja Tekst või Number loomisel kasutada kõige sobivamat väljasuurust. Näiteks kui kavatsete talletada kindla pikkusega sihtnumbreid, määrake vastav pikkus välja suuruseks. Väljasuuruse määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja_suurus. Lisateavet leiate jaotisest Muude väljaatribuutide seadmine.

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Number asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatavat arvväärtust saab loogilisemalt sortida ja filtreerida.

Välja vormingu muutmine

Lisaks uue välja andmetüübi määratlemisele võib Access olenevalt teie sisestatud andmetest seada väljale ka atribuudi Vorming. Näiteks kui sisestate väärtuse 10:50, seab Access andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg ja atribuudi Vorming väärtuseks Keskmine kellaaeg. Välja atribuudi Vorming käsitsi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Andmeleht.

 2. Sisestage jaotise Andmetüüp ja vorming loendisse Vorming soovitud vorming.

  Märkus.: Olenevalt välja andmetüübist ei pruugi mõne välja (nt tekstivälja) puhul loend Vorming saadaval olla.

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Klõpsake andmelehevaates välja, mille atribuute soovite seada.

 2. Valige menüü Andmeleht jaotises Andmetüüp ja vorming soovitud atribuudid.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Lehe algusesse

Välja atribuutide seadmine kujundusvaates

Kujundusvaates tabeliga töötades saate seada kõiki väljaatribuute. Kujundusvaates saate seada välja andmetüübi tabeli kujundusruudustikus ja muud atribuudid paanil Välja atribuudid.

Tabeli avamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

Välja andmetüübi muutmine

 1. Leidke tabeli kujundusruudustikust väli, mille andmetüübi soovite seada.

 2. Valige veeru Andmetüüp loendist soovitud andmetüüp.

  Saadaolevad andmetüübid

  Andmetüüp

  Kasutusvaldkond

  Maht

  Tekst

  Tärgid

  Kasutatakse teksti ja arvude puhul, mida ei kasutata arvutustes (nt toote ID). Tekstina talletatud arvväärtusi saab loogilisemalt filtreerida, kuid ei saa hõlpsalt arvutustes kasutada.

  Kuni 255 märki.

  Memo

  Tärgid (pikkus üle 255 märgi) või rikkaliku teksti vormingus tekst.

  Kasutatakse teksti puhul, mis on pikem kui 255 märki, või millele on rakendatud rikkaliku teksti vorming. Näiteks märkmed, pikemad kirjeldused ja lõigud, milles on kasutatud selliseid vorminduselemente nagu paks kiri või kursiiv.

  Kuni 1 GB märke või 2 GB talletusruumi (2 baiti märgi kohta), millest saab kuvada 65 535 märki juhtelemendis.

  Arv

  Arvväärtused (täis- või murdarvud)

  Kasutatakse nende arvude talletamiseks, mida kasutatakse arvutustes, v.a rahalised väärtused (rahaliste väärtuste puhul tuleb kasutada andmetüüpi Valuuta).

  1, 2, 4, või 8 baiti või 16 baiti, kui kasutatakse koostepaljunduse ID jaoks.

  Kuupäev/kellaaeg

  Kuupäevad ja kellaajad

  Kasutatakse kuupäevade ja kellaaegade talletamiseks. Pidage meeles, et iga talletatud väärtus sisaldab nii kuupäeva- kui ka kellaajakomponenti.

  8 baiti

  Valuuta

  Rahalised väärtused

  Kasutatakse rahaliste väärtuste (valuuta) talletamiseks.

  8 baiti

  Automaatnumber

  Kordumatu arvväärtus, mille Access lisab uue kirje lisamisel automaatselt.

  Kasutatakse kordumatute väärtuste genereerimiseks, mida saab kasutada primaarvõtmetena. Automaatnumbriväljade väärtusi saab lisada järjestikuliselt või kindla väärtuse kaupa või korrapäratult.

  4 baiti või 16 baiti, kui kasutatakse koostepaljunduse ID jaoks.

  Jah/Ei

  Kahendväärtused (jah/ei)

  Kasutada saab üht kolmest vormingust: Jah/Ei, Tõene/Väär või Sees/Väljas.

  1 bitt (8 bitti = 1 bait)

  OLE-objekt

  OLE-objektid või muud kahendandmed

  Kasutatakse OLE-objektide talletamiseks teistest Microsoft Windowsi programmidest.

  Kuni 1 GB

  Manus

  Pildid, kujundid, kahendfailid, Office'i failid

  Tegu on eelistatud andmetüübiga digitaalpiltide ja mis tahes tüüpi kahendfailide talletamiseks.

  Tihendatud manuste jaoks 2 GB. Tihendamata manuste jaoks ligikaudu 700 kbit, olenevalt sellest, kui palju saab manust tihendada.

  Hüperlink

  Hüperlingid

  Kasutatakse hüperlinkide talletamiseks, et pakkuda ühe klõpsuga juurdepääsu veebilehtedele URL-i (Uniform Resource Locator) või failidele UNC-vormingus (universal naming convention) oleva nime kaudu. Linkida saab ka andmebaasis talletatud Accessi objekte.

  Kuni 1 GB märke või 2 GB talletusruumi (2 baiti märgi kohta), millest saab kuvada 65 535 märki juhtelemendis.

  Otsimisviisard

  Pole tegelikult andmetüüp; käivitab otsimisviisardi.

  Kasutatakse otsimisviisardi käivitamiseks, et saaksite luua välja, mis kasutab liitboksi teises tabelis, päringus või väärtuste loendis oleva väärtuse leidmiseks.

  Tabeli või päringu põhjal: seotud veeru maht.

  Väärtuse põhjal: väärtuse talletamiseks kasutatava tekstivälja maht.

  Märkus.: Accessi andmebaasifaili maksimaalne suurus on 2 GB.

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Number asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatavat arvväärtust saab loogilisemalt sortida ja filtreerida, kuid seda ei saa eriti hõlpsalt kasutada arvutustes.

  • Andmetüüpide Tekst ja Number väljasuuruse või andmetüübi täpsemaks määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja_suurus.

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Valige tabeli kujundusruudustikus väli, mille atribuute soovite seada. Access kuvab selle välja atribuudid paanil Välja atribuudid.

  Märkus.: Välja andmetüüp määratleb atribuudid, mida on võimalik seada.

 2. Sisestage paanil Välja atribuudid iga atribuudi jaoks soovitud sätted või vajutage klahvi F6 ja seejärel valige nooleklahvide abil soovitud atribuut.

  Saadaolevad väljaatribuudid

  Märkus.: Iga välja jaoks pole kõik atribuudid saadaval. Välja andmetüüp määratleb, millised atribuudid väljal on.

  Välja atribuut

  Kirjeldus

  Välja suurus

  Määrab andmetüübina Tekst, Arv või Automaatnumber sisestatavate andmestringi maksimaalse pikkuse.

  Näpunäide.: Parima jõudluse tagamiseks määrake vähim piisav atribuudi Välja suurus väärtus.

  Vorming

  Saate kohandada välja kuvamise või printimise vaikeviisi.

  Kümnendkohad

  Määrab arvude kuvamisel kasutatava kümnendkohtade arvu.

  Uued väärtused

  Määrab, kas uue kirje lisamisel väli Automaatnumber inkremenditakse või määratakse sellele juhuslik väärtus.

  Sisestusmask

  Kuvab märgid, mis juhendavad andmete sisestamist. Lisateavet sisestusmaski loomise ja kasutamise kohta leiate jaotisest Vt ka.

  Pealdis

  Määrab vormide, aruannete ja päringute siltidel vaikimisi kuvatava teksti.

  Vaikeväärtus

  Määrab uute kirjete lisamisel automaatselt välja vaikeväärtuse.

  Valideerimisreegel

  Avaldis, mis peab sellele väljale väärtuse lisamisel või väärtuse muutmisel olema tõene.

  Valideerimistekst

  Saate sisestada teate, mis kuvatakse siis, kui sisestatav väärtus rikub atribuudi Valideerimisreegel avaldist.

  Nõutav

  Määrab, kas andmete sisestamine sellele väljale on kohustuslik.

  Luba nullpikkus

  Lubab (määrates atribuudi väärtuseks Jah) nullpikkusega stringi ("") sisestamise teksti- või memoväljale.

  Indekseeritud

  Kiirendab juurdepääsu välja andmetele, luues ja kasutades indeksit.

  Unicode-tihendus

  Tihendab sellel väljal talletatava teksti, kui teksti on vähe (< 4096 märki).

  IME-režiim

  Reguleerib Windowsi Ida-Aasia versioonis märkide teisendamist.

  IME-lauserežiim

  Reguleerib Windowsi Ida-Aasia versioonis lausete teisendamist.

  Toimingusildid

  Lisab väljale nutikad sildid.

  Lisa ainult lõppu

  Jälitab väljaväärtuste ajalugu (seades atribuudi väärtuseks Jah).

  Tekstivorming

  Teksti talletamiseks HTML-ina ja RTF-vormingu lubamiseks valige atribuudi väärtus RTF-vorming. Ainult vormindamata teksti talletamiseks valige atribuudi väärtus Lihttekst.

  Teksti joondus

  Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

 3. Atribuudiväljal atribuudisätte sisestamiseks või redigeerimiseks täiendava ruumi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F2, et kuvada väli Suum.

  Näpunäide.: Sisestusmaski või valideerimisavaldise koostamisel abi saamiseks klõpsake atribuudivälja kõrval koosturi kuvamiseks nuppu Builder button .

 4. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lisateavet andmetüüpide ja väljaatribuutide kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×