SharePointi loendi andmete importimine või linkimine

SharePointi loendi andmete importimine või linkimine

Saate tuua andmeid SharePointist Accessi kahel viisil – importimise või linkimise teel.

Importimisel luuakse SharePointi loendist koopia Accessi andmebaasis. Imporditoimingu ajal saate määrata kopeeritavad loendid ja saate iga valitud loendi jaoks määrata, kas importida terve loend või ainult teatud vaade.

Linkimisel ühendatakse andmed mõnes muus programmis nii, et saate vaadata ja redigeerida uusimaid andmeid nii SharePointis kui ka Accessis, ilma andmete koopia loomiseta ja haldamiseta Accessis. Kui te ei soovi kopeerida SharePointi loendit oma Accessi andmebaasi, vaid käitada päringuid ja luua aruandeid selle loendi sisu põhjal, siis linkige andmetega.

Selles artiklis käsitletakse nii SharePointi loendi importimist kui sellega linkimist.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad andmebaasid.

Selle artikli teemad

SharePointi loendi importimine

Mida on importimise kohta veel vaja teada?

Seotud imporditoimingud

SharePointi loendiga linkimine

Kas kasutate rakendust Access 2007 ja otsite viisardit SharePointi saidile teisaldamine? Sel juhul lugege artikli lõpus olevat jaotist Access 2007 SharePointi saidile teisaldamise viisardi kasutamine.

SharePointi loendi importimine

Andmete importimisel loob Access tabeli ja kopeerib veerud ning üksused lähteloendist (või vaatest) sellesse tabelisse väljade ja kirjetena. Imporditoimingu lõpulejõudmisel saate valida imporditoimingu üksikasjade salvestamise määranguna. Impordimäärangu abil saate imporditoimingut tulevikus korrata, ilma et peaksite iga kord uuesti impordiviisardit kasutama.

Järgmisena kirjeldame mõningaid levinud põhjuseid SharePointi loendi importimiseks Accessi andmebaasi.

 • Andmete (nt kontaktiloendite) jäädavaks teisaldamiseks Accessi andmebaasi põhjusel, et te ei vaja enam seda teavet oma SharePointi saidil. Saate importida loendi Accessi ja seejärel kustutada selle SharePointi saidilt.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid teid suunatakse aeg-ajalt SharePointi loendisse lisaandmete saamiseks, mis tuleb lisada ühte teie andmebaasidest.

Enne loendi importimist tehke järgmist.

 1. Leidke SharePointi sait, mis sisaldab kopeeritavat loendit, ja kirjutage saidi aadress üles.

  Kehtiva saidiaadressi alguses on http:// või https://, sellele järgneb serveri nimi ning aadress lõpeb konkreetse serveris oleva saidi juurde viiva teega.

 2. Leidke andmebaasi kopeeritavad loendid ja otsustage, kas soovite kopeerida tervet loendit või ainult teatud vaadet. Ühe imporditoiminguga saab importida mitu loendit, kuid igast loendist saab importida vaid ühe vaate. Vajadusel looge vaade, mis sisaldab ainult neid veerge ja üksusi, mida soovite kopeerida.

 3. Vaadake lähteloendi või -vaate veerud üle.

  Järgmises tabelis selgitatakse mõningaid aluseid, millega tuleks erinevate elementide importimisel arvestada.

  Element

  Alused

  Veerud

  Access impordib ainult esimesed 256 veergu, kuna toetab ainult 256 tabelivälja. Selle vältimiseks looge vaade ja lisage sinna ainult vajalikud veerud ning veenduge, et nende arv poleks suurem kui 256.

  Kaustad

  Iga SharePointi loendi kaust muutub Accessi tabelis kirjeks. Ka kaustas olevad üksused kuvatakse kirjetena otse sellele kaustale vastava kirje all.

  Otsinguveerud

  Kui lähteveerg otsib väärtusi teisest loendist, on teil kaks valikut.

  • Saate importida kuvatavad väärtused välja osana. Sel juhul ei pea seotud loendit importima.

  • Saate panna sihtvälja otsima mõnest muust tabelist. Sel juhul, kui andmebaasis pole tabelit, mis annaks otsinguväärtusi, peate importima ka seotud loendi.

  Märkus.: Lähteveerg, mille tüüp on Isik või Rühm, on eriline otsinguveeru tüüp, mis otsib väärtusi loendist Kasutajateave. Peate otsustama, kas impordite loendi Kasutajateave koos muude loenditega.

  Arvutatud veerud

  Arvutatud veergude tulemid kopeeritakse väljale, mille andmetüüp sõltub arvutatud tulemi andmetüübist. Arvutust teostavat avaldist ei kopeerita.

  Manused

  Loendi manuseveerg kopeeritakse väljale Manused.

  Mitme väärtusega veerud

  Veerg, mille tüüp on Valik või Otsing, võib sisaldada mitut väärtust. Kui impordite mitme väärtusega veeru, loob Access mitut väärtust toetava välja.

  RTF-vorming

  RTF-vorminguga veerud imporditakse Accessi memoväljadena. Memovälja atribuudi Tekstivorming väärtuseks määratakse RTF-vorming ja vorming säilitatakse. Arvestage, et rakenduses Access 2013 ja uuemates versioonides on memo andmevälja asemel pika teksti väli.

  Seosed

  Access ei loo imporditoimingu lõpulejõudmisel seotud tabelite vahel automaatselt seoseid. Erinevate uute ja olemasolevate tabelite vahelised seosed tuleb luua käsitsi, kasutades suvandeid vahekaardil Seosed. Vahekaardi Seosed kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 4. Leidke andmebaas, millesse soovite loendid importida.

  Veenduge, et teil oleks andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused. Kui te ei soovi talletada andmeid olemasolevates andmebaasides, looge tühi andmebaas.

 5. Vaadake üle andmebaasi tabelid.

  Imporditoiming loob tabeli, millel on sama nimi SharePointi loendiga. Kui see nimi on juba kasutuses, lisab Access uue tabeli nime lõppu arvu "1" (nt Kontaktid1; kui Kontaktid1 on juba kasutuses, loob Access tabeli Kontaktid2 jne).

Märkus.: Access ei kirjuta imporditoimingu käigus kunagi andmebaasi tabelit üle ning loendi või vaate sisu ei saa olemasolevale tabelile lisada.

Loendi importimine

 1. Avage Accessi andmebaas, kuhu imporditud andmed talletatakse. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge tühi andmebaas.

 2. Tekstiimpordi- või tekstilinkimisviisardi asukoht erineb pisut olenevalt Accessi versioonist. Valige oma Accessi versiooni jaoks sobivad toimingud.

  • Kui kasutate Office 365 tellimuse uusimat Accessi versiooni, valige Välisandmed > Import ja linkimine > Uus andmeallikas > Võrguteenustest > SharePointi loend.

  • Kui kasutate Access 2016, Access 2013 või Access 2010, klõpsake valikute kuvamiseks menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu Rohkem ja valige seejärel SharePointi loend.

  • Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import nuppu SharePointi loend.

 3. Access avab dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi loend.

  SharePointi loendisse importimise või SharePointi loendiga linkimise saate valida dialoogiboksis „Välisandmete toomine – SharePointi sait“.

 4. Määrake viisardis lähtesaidi aadress.

 5. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja klõpsake nuppu Edasi.

 6. Valige viisardis kuvatavast loendist loendid, mida soovite importida.

 7. Valige veerus Imporditavad üksused iga valitud loendi jaoks soovitud vaade.

 8. Märkeruut nimega Nende väljade puhul, mis otsivad muusse loendisse talletatud väärtusi, impordi ID-de asemel kuvatavad väärtused määrab valitud loendites otsinguveergude jaoks imporditavad andmed. Tehke ühte järgmistest.

  • Märkige see ruut, kui soovite importida kuvatavad väärtused välja osana. Sel juhul ei otsi väli väärtusi teisest tabelist.

  • Kui soovite, et sihtväli otsiks väärtusi teisest tabelist, jätke see ruut tühjaks. See kopeerib kuvatavate väärtuste rea ID-d sihtväljale. ID-d on vajalikud Accessi otsinguvälja määramiseks.

  Kui impordite ID-sid, peate importima ka loendid, mis annavad otsinguveergudele väärtused (välja arvatud siis, kui sihttabelis on juba väljad, mis võiksid toimida otsinguväljadena).

  Imporditoiming paigutab ID-d vastavatele väljadele, kuid ei sea kõiki atribuute, mis on vajalikud, et väli toimiks otsinguväljana. Sellise välja otsinguatribuutide seadmise juhiseid kirjeldatakse käesoleva artikli jaotises Otsinguväljade seadmine.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Access impordib loendid ja seejärel kuvab toimingu oleku viisardi viimasel lehel. Kui kavatsete imporditoimingut hiljem korrata, saate salvestada üksikasjad impordimääranguna.

Mida on importimise kohta veel vaja teada?

Seotud imporditoimingud

Kui olete imporditoimingu lõpule viinud, võite teha veel mõningaid lisatoiminguid.

Andmetüüpide kontrollimine   . Access valib lähteveerule vastavalt igale väljale sobiva andmetüübi. Veendumaks, et väljad oleksid häälestatud nii, nagu soovite, kontrollige kõiki välju ja väljasätteid.

Lisaväljade uurimine   . Sõltuvalt loenditüübist, millel tabel põhineb, võite leida tabelist mõne lisavälja (nt Redigeeri, Muudetud või Tüüp). Lisateavet nende väljade ja neis sisalduva teabe kohta leiate SharePointi spikrist. Kui te ei vaja neid välju Accessi andmebaasis, võite need julgelt kustutada.

Otsinguväljade seadmine    Kui importisite otsinguveergude ID-d, peate seadma vastavate väljade otsinguatribuudid käsitsi.

 1. Klõpsake vaates Tabeli kujundus välja loendis Andmetüüp väärtust Otsinguviisard.

 2. Nõustuge viisardis vaikevalikuga Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 3. Valige tabel või päring, mis annab väljale otsinguväärtused, ja klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.:  See võib olla hiljuti imporditud tabel või olemasolev tabel.

 4. Valige paanil Väljaloend ID-väli ja väli, mis sisaldab kuvatavaid väärtusi, ning klõpsake nuppu Edasi.

 5. Määrake sortimisjärjestus ja klõpsake nuppu Edasi.

 6. Klõpsake nuppu Valmis ja salvestage kujunduse muudatused.

Lehe algusse

SharePointi loendiga linkimine

Kui lingite SharePointi loendiga, loob Access uue tabeli (lingitud tabeli), mis kajastab lähteloendi ülesehitust ja sisu. Vastupidi importimisele loob linkimine lingi ainult loendiga, mitte kindlate loendivaadetega.

Linkimine on importimisest mõjuvam kahel põhjusel.

 • Andmete lisamine ja värskendamine   . Andmeid saab muuta sirvides, SharePointi saidil või töötades Accessis andmelehe- või vormivaates. Ühes kohas tehtud muudatusi kajastatakse ka teises. Kui soovite teha muudatusi ülesehituses (nt eemaldada või muuta veergu), peate selleks avama SharePointi saidil loendi. Accessis töötades ei saa lingitud tabelile välju lisada ega neid kustutada ja muuta.

 • Otsingutabelid   . Linkides SharePointi loendiga, loob Access automaatselt lingitud tabelid kõigi otsinguloendite jaoks (v.a juhul, kui otsinguloendid on juba andmebaasiga lingitud). Kui otsinguloendid sisaldavad veergusid, mis otsivad teisi loendeid, kaasatakse linkimistoimingus ka need veerud nii, et iga lingitud tabeli otsinguloendil on vastav lingitud tabel andmebaasis. Access loob ka nende lingitud tabelite vahelised seosed.

Levinumad stsenaariumid SharePointi loendiga linkimiseks

Tavaliselt lingitakse Accessist SharePointi loendiga järgmistel põhjustel.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi laialdaselt päringute ja aruannete jaoks ning teenust Windows SharePoint Services meeskonna koostööks ja suhtlemiseks. Üksikud meeskonnad loovad loendeid erinevate asjade jälitamiseks (nt kontaktide ja probleemide), kuid neid loendiandmeid tuleb tihti sisestada andmebaasi liitmiseks ja aruannete koostamiseks. Linkimine on sel juhul sobivaim valik, kuna siis saavad nii SharePointi saidi kui ka andmebaasi kasutajad andmeid lisada ja värskendada ning kasutada ja kuvada alati uusimaid andmeid.

 • Olete Accessi kasutaja, kes hakkas alles hiljuti kasutama teenust Windows SharePoint Services. Teisaldasite mitu oma andmebaasi oma meeskonna SharePointi saidile ning enamus tabeleid nendes andmebaasides on lingitud tabelid. Edaspidi loote kohalike tabelite loomise asemel SharePointi loendeid ja lingite nendega oma andmebaasist.

 • Tahate oma loendeid SharePointi saitidel edasi talletada, kuid soovite töötada ka värskeimate andmetega Accessis, et teha päringuid ja printida aruandeid.

SharePointi loendiga linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SharePointi sait, mis sisaldab lingitavaid loendeid, ja jätke saidi aadress meelde.

  Kehtiva saidiaadressi alguses on http:// või https://, sellele järgneb serveri nimi ning aadress lõpeb konkreetse serveris oleva saidi juurde viiva teega.

 2. Tuvastage loendid, millega soovite linkida. Ühe linkimistoiminguga saab linkida mitme loendiga, kuid ei saa linkida ühegi loendi kindla vaatega.

  Märkus.: Linkida ei saa ka küsitluste ega aruteludega.

 3. Vaadake üle lähteloendi veerud. Järgmine tabel selgitab mõningaid aluseid, millega tuleks erinevate elementidega linkimisel arvestada.

  Element

  Alused

  Veerud

  Access ei toeta tabelis üle 256 välja, seetõttu sisaldab lingitud tabel ainult esimest 256 veergu.

  Kaustad

  Iga SharePointi loendi kaust kuvatakse Accessi tabelis kirjena. Ka kaustas olevad üksused kuvatakse kirjetena otse sellele kaustale vastava kirje all.

  Otsinguveerud

  Kui lähteveerg otsib väärtusi mõnest muust loendist ja seotud loend pole veel andmebaasis, loob Access automaatselt seotud loendite jaoks lingitud tabelid.

  Märkus.: Tüübiga Isik või Rühm lähteveerg on otsinguveeru eritüüp, mis otsib väärtusi loendist Kasutajateave. Kui lingite loendiga, mis sisaldab Isik- või Rühm-tüüpi veergu, loob Access automaatselt loendi Kasutajateave jaoks lingitud tabeli.

  Arvutatud veerud

  Arvutatud veeru tulemid kuvatakse vastaval väljal, kuid te ei saa valemit Accessis vaadata ega muuta.

  Manused

  Loendi manuseveerg kuvatakse väljana Manused.

  Kirjutuskaitstud veerud

  SharePointi loendi kirjutuskaitstud veerud on kirjutuskaitstud ka Accessis. Lisaks ei pruugi te saada Accessis veerge lisada, kustutada ega muuta.

  Mitme väärtusega veerud

  Veerg, mille tüüp on Valik või Otsing, võib sisaldada mitut väärtust. Selliste veergude jaoks loob linkimistoiming mitut väärtust toetavad väljad. Kui lähteveeru tüüp on Otsing, luuakse lingitud tabelis mitme väärtusega otsinguveerud.

 4. Leidke andmebaas, milles soovite luua lingitud tabelid. Veenduge, et teil on vajalikud õigused andmete lisamiseks andmebaasi. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge uus tühi andmebaas.

 5. Vaadake üle andmebaasi tabelid. SharePointi loendi linkimisel luuakse tabel, millel on lähteloendiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue tabelinime lõppu arvu „1“ – näiteks Kontaktid1. (Kui Kontaktid1 on samuti juba kasutusel, loob Access tabeli Kontaktid2 jne.) Sama reegel kehtib ka seotud loendite puhul.

  Märkus.: Jätkates pidage meeles, et Access ei kirjuta kunagi andmebaasi tabelit üle linkimistoimingu osana. Samuti ei saa te lisada SharePointi loendi sisu olemasoleva tabeli lõppu.

Andmetega linkimine

 1. Avage sihtandmebaas.

 2. Tekstiimpordi- või tekstilinkimisviisardi asukoht erineb pisut olenevalt Accessi versioonist. Valige oma Accessi versiooni jaoks sobivad toimingud.

  • Kui kasutate Office 365 tellimuse uusimat Accessi versiooni, valige Välisandmed > Import ja linkimine > Uus andmeallikas > Võrguteenustest > SharePointi loend.

  • Kui kasutate Access 2016, Access 2013 või Access 2010, klõpsake valikute kuvamiseks menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu Rohkem ja valige seejärel SharePointi loend.

  • Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import nuppu SharePointi loend.

 3. Access avab dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi loend.

  SharePointi loendisse importimise või SharePointi loendiga linkimise saate valida dialoogiboksis „Välisandmete toomine – SharePointi sait“.

 4. Määrake viisardis lähtesaidi aadress.

 5. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel nuppu Edasi.

  Viisard kuvab linkimiseks saadaolevad loendid.

 6. Valige lingitavad loendid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Märkus.:  Kui mõni loend on juba praeguse andmebaasiga lingitud, on neile loenditele vastavad ruudud märgitud. Kui soovite mõne lingi eemaldada, tühjendage nende linkide märkeruudud.

  Access proovib luua lingitud tabeleid, nii selle toimingu ajal valitud loendite kui ka kõigi seotud loendite jaoks. Samuti proovib Access värskendada viisardis valitud loenditele vastavad lingitud tabelid. Access loob ka tabelitevahelised seosed. Erinevalt imporditoimingust säilitab linkimistoiming otsinguvälja ja seostatud tabeli vahelised otsinguatribuudi sätted. Otsinguvälja atribuute ei tule kujundusvaates käsitsi seada.

 7. Vaadake uued lingitud tabelid andmelehevaates üle. Veenduge, et kõik väljad ja kirjed oleks õigesti kuvatud.

  Access valib iga lähteveerule vastava välja jaoks õige andmetüübi. Oluline on arvestada, et igakordsel lingitud tabeli või lähteloendi avamisel kuvatakse selles uusimad andmed. Kuid loendisse tehtud struktuurilised muudatused ei kajastu automaatselt lingitud tabelis. Lingitud tabeli värskendamiseks uusima loendistruktuuri rakendamise teel paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil, valige käsk Rohkem suvandeid ja seejärel klõpsake nuppu Värskenda loendit.

Lehe algusse

Arvestage, et selles jaotis esitatud teave kehtib ainult Access 2007 korral.

Ülevaade

Andmebaasi teisaldamisel Accessist SharePointi saidile koostatakse SharePointi saidil loendid, mis on lingitud teie andmebaasi tabelitega. SharePointi saidile teisaldamise viisard hõlbustab andmete samaaegset teisaldamist kõigist tabelitest ja nende seoste säilitamist.

Pärast SharePointi loendite loomist saab neid kasutada SharePointi saidil või Accessi lingitud tabelites ning kasutada andmete haldamiseks ja värskendamiseks SharePointi saidi funktsioone.

SharePointi loendite lingid talletatakse Accessi andmebaasis ning ka vormid, päringud ja aruanded on Accessis. Andmeid saate lisada Accessis mõne tabeli või vormi kaudu või redigeerides SharePointi saidi loendit.

Andmete teisaldamine

Võimaluse korral teisaldab SharePointi saidile teisaldamise viisard andmed SharePointi saidi loendimallidel põhinevatesse loenditesse (nt loendisse Kontaktid). Kui mõnele tabelile vastavat loendimalli ei leita, muudetakse tabel SharePointi saidi andmelehevaate kohandatud loendiks.

Toiminguks kuluv aeg oleneb andmebaasi mahust, objektidest ja süsteemi jõudlusest. Kui muudate toimingu käigus meelt, saate selle tühistamiseks klõpsata nuppu Peata.

Viisard koostab teie arvutis andmebaasi varukoopia. Accessis luuakse tabeliloendite lingid, et Accessiga töötades oleks andmeid SharePointi saidil lihtne leida. Võimaluse korral tähistatakse tabeliseoseid SharePointi saitide vaheliste linkidena.

Probleemide ilmnemisel koostab SharePointi saidile teisaldamise viisard neist aruande ja salvestab selle Accessi andmebaasi logitabelina, mida saab kasutada tõrkeotsinguks.

Access 2007 SharePointi saidile teisaldamise viisardi kasutamine

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises SharePointi loendid nuppu Teisalda SharePointi.

 2. Järgige tabelite SharePointi saidile teisaldamise viisardi juhiseid (sh määrake oma SharePointi saidi asukoht).

  Toimingu tühistamiseks klõpsake nuppu Peata.

 3. Migreerimise üksikasjalikuma teabe vaatamiseks märkige viisardi viimasel lehel ruut Kuva üksikasjad.

  Sellel viisardi lehel kirjeldatakse, millised tabelid on loenditega lingitud, ja kuvatakse teie andmebaasi varukoopia asukoha ja URL-i teave. Kui on ilmnenud migreerimisprobleeme, kuvatakse hoiatus ja logitabeli asukoht, kus on probleeme üksikasjalikumalt kirjeldatud.

 4. Kui viisard on lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Valmis.

  Kui viisard kuvab hoiatuse, kontrollige logitabelit ja võtke kasutusele vajalikud meetmed, veendumaks, et teie andmed on migreeritud. Näiteks on võimalik, et mõnda välja ei tohi teisaldada või teisendada mõnda muusse SharePointi loendiga ühilduvasse andmetüüpi.

Märkus.: Oma loendite kuvamiseks SharePointi saidil klõpsake kiirkäivitusalal nuppu Loendid või Kuva kogu saidi sisu. Võimalik, et peate lehe oma veebibrauseris värskendama. Oma loendite kuvamiseks SharePointi saidi kiirkäivitusalal või muude sätete muutmiseks (nt jälitatavate versioonide lubamiseks) saate muuta SharePointi saidil loendisätteid. Lisateavet leiate SharePointi saidi spikrist.

Migreerimispiirangud

Kui SharePointi saidile teisaldamise viisard on toiminguga lõpule jõudnud, teavitatakse teid sellest, kas Accessil ilmnes andmetega probleeme. Access koostab logitabeli nimega SharePointi saidile teisaldamise probleemid ja lisab selle andmebaasile. Tabel SharePointi saidile teisaldamise probleemid talletatakse andmebaasis, kuid seda ei avaldata SharePointi saidil loendina.

Järgmises tabelis on esitatud andmete migreerimise piirangud, mis ilmnevad eriti siis, kui Accessil ja SharePointil pole ühist funktsiooni ja mõnel juhul ka andmetüüpi. Näiteks kui teie Accessi tabel toetab viiteterviklust, siis seda SharePointi saidi loendis ei jõustata. Järgmises tabelis esitatud teave võib aidata teil otsustada, kas andmed importida. Samuti võib see abiks olla tabelis SharePointi saidile teisaldamise probleemid olevate probleemide läbivaatamisel.

Andmetüüp või probleem

Probleem

Tulemus

Andmetüüp COM-objekt

SharePointi saidid ei toeta andmetüüp COM-objekt.

Välja ei teisaldata.

Kahendandmetüüp

SharePointi saidid ei toeta kahendandmetüüpi.

Välja ei teisaldata.

Kuupäev

SharePointi saidid ei toeta aastast 1900 varasemaid kuupäevi.

Aastale 1900 eelnevate kuupäevadega andmeid ei teisaldata.

Uue rea märgid tekstiväljadel

SharePointi saidid ei toeta üherealisel tekstiväljal uue rea märke.

Väli teisendatakse mitmeks reaks, tekstiväljaks või memoväljaks.

Kümnendandmetüüp

SharePointi saidid ei toeta kümnendandmetüüpi.

Selle asemel kasutatakse arvuvälja või kahekordse täisarvu välja.

Andmetüüp Tiražeerimise ID

SharePointi saidid ei toeta andmetüüpi Tiražeerimise ID.

Sõltuvalt andmetüübist kasutatakse selle asemel üherealise teksti andmetüüpi.

Viiteterviklus

SharePointi saidid ei toeta viiteterviklust.

Uues loendis viiteterviklust ei jõustata.

SharePointi loendites toetuseta vaikeväärtused

SharePointi saididel aktsepteeritakse staatililisi vaikeväärtusi (nt teksti ja arve) ning standardkuupäevi. Accessist pärit dünaamilisi vaikeväärtusi ei migreerita.

Teatud vaikeväärtuste atribuute ei teisaldata.

Välja või tabeli andmete valideerimine

Andmete valideerimise reegleid SharePointi saitidele ei teisaldata.

Väljade ja tabelite andmete valideerimist ei teisaldata ega jõustata.

Ainuindeksiga väljad

SharePointi saitide loendite ID-veergude kohta kasutatakse ühte ainuindeksit.

Muid ainuindeksiga välju ega väljakomplekte ei teisaldata.

Kaskaadkustutamise või -värskendamisega seosed

SharePointi saidid ei toeta seotud kirjete kaskaadkustutamist.

Kaskaadkustutamist ei rakendata seotud kirjetele ja kaskaadvärskendamist ei rakendata seotud väljadele.

Viiteterviklust jõustavad seosed

SharePointi saidid ei toeta viiteterviklust.

Loendiandmete seostega ei jõustata viiteterviklust.

Automaatselt nummerdatavad väljad (v.a ID-väli)

SharePointi saidid toetavad ainult loendite ID-veeru välja automaatset nummerdamist.

Muid veerge peale ID-veeru automaatselt ei nummerdata.

Otsingute loomist välistavad seosed

SharePointi saidid ei toeta mõningaid seoseid (nt kui primaarvõti pole ID-veeruga seotud või ei ole täisarv).

Seost ei teisaldata.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×