Relatsiooniline päringukoostur (Power Pivot)

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

SQL Serveri relatsioonandmete importimisel lisandmooduli Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 kaudu saate relatsiooniliste päringukoosturite abil koostada interaktiivse päringu. Relatsiooniline päringukoostur (ehk päringukujundaja) aitab teil koostada päringu, mis määrab andmed Microsoft SQL Serverist, Microsoft AzureSQL-i andmebaasist ja Microsoft SQL Serveri paralleelandmete laost relatsiooniliste andmete toomiseks. Graafilises päringukoosturis saate uurida metaandmeid, koostada interaktiivseid päringuid ja vaadata oma päringu tulemusi.   Graafilise päringukoosturiga loodud päringu vaatamiseks või muutmiseks saate kasutada ka tekstipõhist päringukoosturit. Samuti saate olemasoleva päringu importida failist või aruandest.

 1. Avage Power Pivoti aken.

 2. Valige Too välisandmed > Andmebaasist > SQL serverist.

 3. Määrake tabelite importimise viisardis soovitud serveri nimi, sisselogimisteave ja andmebaas. Klõpsake nuppu Järgmine.

 4. Valige Kirjutage päring, mis määrab imporditavad andmed. Klõpsake nuppu Järgmine.

 5. Relatsioonilise päringukoosturi avamiseks klõpsake nuppu Kujundus.

Kui soovite, võite päringu kirjutada SQL-keeles, kasutades tekstipõhist redaktorit. Tekstipõhisesse päringukoosturisse lülitumiseks klõpsake tööriistaribal käsku Redigeeri tekstina. Pärast päringu redigeerimist tekstipõhises päringukoosturis ei saa graafilist päringukoosturit enam kasutada.

Märkus.: Andmeallikatüüpide Oracle, OLE DB, ODBC ja Teradata jaoks päringu määratlemiseks peate kasutama tekstipõhist päringukoosturit.

Selle artikli teemad

Graafiline päringukoostur

Graafilises päringukoosturis saate uurida andmebaasi tabeleid ja vaateid, koostades interaktiivselt SQL-i SELECT-lause, mis määrab andmekomplekti jaoks andmete toomiseks soovitud andmebaasitabelid ja -veerud. Lisaks andmekomplekti lisatavatele väljadele saate soovi korral määrata ka filtrid, mis piiravad andmekomplekti kaasatavaid andmeid. Saate määrata, et filtreid kasutataks parameetritena, ja määrata käitusajal filtri väärtuse. Kui valite mitu tabelit, kirjeldab päringukoostur seost kahe tabeli komplektide vahel.

Graafiline päringukoostur on jagatud kolmeks alaks. Päringukoosturi paigutus muutub sõltuvalt sellest, kas päring kasutab tabeleid/vaateid või salvestatud toiminguid / tabelväljundiga funktsioone.

Märkus.: 

SQL Serveri paralleelandmete ladu ei toeta salvestatud toiminguid ega tabelväljundiga funktsioone.

Järgmisel joonisel on graafiline päringukoostur kasutatuna tabelite või vaadetega.

Relatsiooniline päringukujundaja

Järgmisel joonisel on graafiline päringukoostur kasutatuna salvestatud toimingute või tabelväljundiga funktsioonidega.

rs_relational_graphical_SP

Järgmine tabel kirjeldab kõigi paanide funktsioone.

Paan

Funktsioon

Andmebaasi vaade

Kuvab andmebaasi skeemi järgi korrastatud tabelite, vaadete, salvestatud toimingute ja tabelväljundiga funktsioonide hierarhilise vaate.

Valitud väljad

Kuvab andmebaasi väljanimede loendi valitud üksustest andmebaasivaate paanil. Neist väljadest saab andmekomplekti väljakollektsioon.

Funktsiooni parameetrid

Kuvab salvestatud toimingute või tabelväljundiga funktsioonide sisendparameetrite loendi andmebaasivaate paanil.

Seosed

Kuvab loendi seostest, mis on tuletatud tabelite või vaadete jaoks valitud väljadest andmebaasivaate paanil või teie käsitsi loodud seostest.

Rakendatud filtrid

Kuvab väljaloendi ja filtrikriteeriumi andmebaasivaate tabelite või vaadete jaoks.

Päringu tulemused

Kuvab automaatselt loodud päringu tulemusekomplekti näidisandmed.

Andmebaasivaate paan

Andmebaasivaate paanil kuvatakse selliste andmebaasiobjektide metaandmed, mille vaatamiseks on teil õigused: need on määratletud andmeallika ühenduses ja identimisteabes. Hierarhilises vaates kuvatakse andmebaasiskeemi järgi korrastatud andmebaasiobjektid. Tabelite, vaadete, salvestatud toimingute ja tabelväljundiga funktsioonide kuvamiseks laiendage iga skeemi sõlm. Veergude kuvamiseks laiendage tabelit või vaadet.

Valitud väljade paan

Valitud väljade paanil kuvatakse päringusse kaasatavad andmekomplekti väljad, rühmad ja agregaadid.

Kuvatakse järgmised suvandid.

 • Valitud väljad   Kuvab teie valitud andmebaasiväljad tabelite ja vaadete jaoks või salvestatud toimingute ja tabelväljundiga funktsioonide sisendparameetrid. Sellel paanil kuvatavatest väljadest saab andmekomplekti väljakollektsioon.

 • Andmekomplekti väljakogumi vaatamiseks saate kasutada aruande andmepaani.

 • Rühmita ja liida   Lülitab päringus rühmitamise ja agregaatide kasutamise sisse ja välja. Kui rühmade ja agregaatide lisamise järel see funktsioon välja lülitada, eemaldatakse need. Tekst (puudub) näitab, et rühmitamist ega agregaate ei kasutata. Kui rühmade ja agregaatide funktsioon uuesti sisse lülitada, taastatakse varasem rühmitamine ja agregaadid.

 • Kustuta väli   Kustutab valitud välja.

Rühmita ja liida

Suure tabeliga andmebaasides päringut tehes võidakse tagastada andmeridu sellisel hulgal, et kasutamiseks on neid liiga palju ja tohutut andmekogust transportiva võrgu jõudlus kannatab. Andmeridade arvu piiramiseks võib päring sisaldada SQL-i agregaate, mis summeerivad andmed andmebaasiserveris.

Agregaadid pakuvad andmete kokkuvõtteid ja andmed rühmitatakse kokkuvõtteandmeid pakkuva agregaadi toetamiseks. Kui kasutate päringus agregaati, rühmitatakse automaatselt ka teised päringu tagastatavad väljad ja päring sisaldab SQL-i GROUP BY klauslit. Ilma agregaati lisamata saab andmed summeerida ainult loendi Rühmita ja liida suvandiga Rühmitusalus. Paljud agregaadid sisaldavad versiooni, mis kasutab märksõna DISTINCT. Märksõna DISTINCT kaasamine kõrvaldab duplikaatväärtused.

Microsoft SQL Server kasutab Transact-SQL-i ja Microsoft SQL Serveri paralleelandmete ladu kasutab SQL-i. Mõlemad SQL-keele dialektid toetavad päringukoosturi pakutavaid klausleid, märksõnu ja agregaate.

Järgmises tabelis on toodud agregaadid ja nende lühikirjeldused.

Liitväärtus

Kirjeldus

Avg (Keskmine)

Tagastab rühma väärtuste keskmise. Juurutab SQL-i AVG-agregaadi.

Count (Loenda)

Tagastab rühma üksuste arvu. Juurutab SQL-i COUNT-agregaadi.

Count Big

Tagastab rühma üksuste arvu. See on SQL-i COUNT_BIG-agregaat. Erinevus COUNT-i ja COUNT_BIG-i vahel seisneb selles, et COUNT_BIG tagastab alati andmetüübi bigint väärtuse.

Min (Miinimum)

Tagastab rühma miinimumväärtuse. Juurutab SQL-i MIN-agregaadi.

Max (Maksimum)

Tagastab rühma maksimumväärtuse. Juurutab SQL-i MAX-agregaadi.

StDev (Standardhälve)

Tagastab kõigi rühma väärtuste statistilise standardhälbe. Juurutab SQL-i STDEV-agregaadi.

StDevP (Populatsiooni standardhälve)

Tagastab rühma määratud avaldises kõigi väärtuste populatsiooni statistilise standardhälbe. Juurutab SQL-i STDEVP-agregaadi.

Sum (Summa)

Tagastab kõigi rühma väärtuste summa. Juurutab SQL-i SUM-agregaadi.

Var (Dispersioon)

Tagastab kõigi rühma väärtuste statistilise hälbe. Juurutab SQL-i VAR-agregaadi.

VarP (Populatsiooni dispersioon)

Tagastab kõigi rühma väärtuste populatsiooni statistilise hälbe. Juurutab SQL-i VARP-agregaadi.

Avg Distinct

Tagastab kordumatud keskmised. Juurutab AVG-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

Count Distinct

Tagastab kordumatud loendused. Juurutab COUNT-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

Count Big Distinct

Tagastab rühma üksuste kordumatu loenduse. Juurutab COUNT_BIG-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

StDev Distinct

Tagastab kordumatud statistilised standardhälbed. Juurutab STDEV-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

StDevP Distinct

Tagastab kordumatud statistilised standardhälbed. Juurutab STDEVP-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

Sum Distinct

Tagastab kordumatud summad. Juurutab SUM-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

Var Distinct

Tagastab kordumatud statistilised hälbed. Juurutab VAR-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

VarP Distinct

Tagastab kordumatud statistilised hälbed. Juurutab VARP-agregaadi ja DISTINCT-märksõna kombinatsiooni.

Funktsiooniparameetrite paan

Funktsiooniparameetrite paanil kuvatakse salvestatud toimingu või tabelväljundiga funktsiooni parameetrid. Kuvatakse järgmised veerud.

 • Parameetri nimi   Kuvab salvestatud toimingu või tabelväärtusega funktsiooni määratud parameetri nime.

 • Väärtus   Väärtus parameetriga kasutamiseks, kui päring toob andmeid, mida kujundamise ajal kuvatakse päringutulemuste paanil. Seda väärtust ei kasutata käitusajal.

Seoste paan

Seoste paanil kuvatakse ühendamisseosed. Seoseid saab automaatselt andmebaasi metaandmetest toodavatest välisvõtme seostest tuvastada või neid saab käsitsi luua.

Kuvatakse järgmised suvandid.

 • Automaattuvastus. Lülitab sisse-välja automaattuvastuse funktsiooni, mis loob tabelitevahelised seosed automaatselt. Kui automaattuvastus on sisse lülitatud, loob päringukoostur seosed tabelite välisvõtmetest; vastasel juhul tuleb seosed käsitsi luua. Kui valite tabelid andmebaasivaate paanil, üritab automaattuvastus seoseid automaatselt luua. Kui lülitate automaattuvastuse sisse pärast ühendamiste käsitsi loomist, tühistatakse need ühendamised.

  NB!: Kui seda kasutatakse SQL Serveri paralleelandmete laoga, ei anta ühendamiste loomiseks vajalikke metaandmeid ja seoseid ei saa seetõttu automaatselt tuvastada. Kui teie päring toob andmed SQL Serveri paralleelandmete laost, tuleb kõik tabeliühendused käsitsi luua.

 • Lisa seos. Lisab seose Seoste loendisse.

  Kui automaattuvastus on sisse lülitatud, lisatakse päringutes kasutatavate veergude tabelid automaatselt seoste loendisse. Kui automaattuvastus leiab, et kaks tabelit on omavahel seotud, lisatakse üks tabel veergu Vasak tabel, teine veergu Parem tabel ja nende vahel luuakse sisemine ühendamine. Iga seos loob päringus klausli JOIN. Kui tabelid pole seotud, on need kõik toodud veerus Vasak tabel ja veerg Liitmistüüp näitab, et tabelid pole teistega seotud. Kui automaattuvastus on sisse lülitatud, ei saa käsitsi lisada seoseid selliste tabelite vahele, mille vahel automaattuvastus pole seost tuvastanud.

  Kui automaattuvastus on välja lülitatud, saab tabelitevahelisi seoseid lisada ja muuta. Kahe tabeli ühendamiseks kasutatavate väljade määramiseks klõpsake käsku Redigeeri väljasid.

  Seoste loendis olev seoste järjekord on see järjekord, mille alusel päringus ühendamisi tehakse. Seoste järjestust saab muuta, liigutades neid loendis üles ja alla.

  Kasutades päringus mitut seost, tuleb järgnevas seoses viidata iga seose ühele tabelile, v.a esimeses seoses.

  Kui eelnevas seoses on viidatud seose mõlemale tabelile, siis ei loo seos eraldi ühendamisklauslit, vaid eelmise seose loodud ühendamisklauslisse lisatakse uus ühendamistingimus. Ühendamistüüp tuletatakse eelmisest seosest, mis viitas samadele tabelitele.

 • Redigeeri väljasid. Avab dialoogiakna Redigeeri seotud väljasid, milles saate lisada ja muuta tabelitevahelisi seoseid. Saate valida väljad, mida ühendada soovite, parem- ja vasakpoolsetest tabelitest. Saate ühendada mitu välja vasakust ja paremast tabelist, et määrata seoses mitme ühendusega tingimused. Kaks välja, mis vasak- ja parempoolse tabeli ühendavad, ei pea olema sama nimega. Ühendatavatel väljadel peavad olema ühilduvad andmetüübid.

 • Kustuta seos. Kustutab valitud seose.

 • Nihuta üles ja Nihuta alla. Teisaldab seosed loendis Seosed üles ja alla. Seoste järjestus päringus võib mõjutada päringu tulemusi. Seosed lisatakse päringusse samas järjestuses, nagu nad on loendis Seosed.

Kuvatakse järgmised veerud.

 • Vasak tabel   Kuvab ühendusseose osaks oleva esimese tabeli nime.

 • Join Type.   Kuvab SQL-i JOIN-lause tüübi, mida kasutatakse automaatselt loodud päringus. Vaikimisi kasutatakse välisvõtme kitsenduse tuvastamisel tüüpi INNER JOIN. Muud võimalikud ühendustüübid on LEFT JOIN ja RIGHT JOIN. Kui ükski neist ühendustüüpidest ei rakendu, kuvatakse veerus Liitmistüüp tekst Pole seotud. Seoseta tabelite jaoks ei looda ühendusi CROSS JOIN, vaid te peate seosed käsitsi looma, ühendades vasakute ja paremate tabelite veerud.

 • Parem tabel   Kuvab ühendusseose osaks oleva teise tabeli nime.

 • Ühendatud väljad   Loetleb ühendatud väljade paarid. Kui seosel on mitu ühendustingimust, eraldatakse ühendatud väljade paarid komadega (,).

Rakendatud filtrite paan

Rakendatud filtrite paanil kuvatakse kriteerium, mida kasutatakse käitusajal toodavate andmeridade arvu piiramiseks. Sellel paanil määratud kriteeriumi kasutatakse SQL-i WHERE-klausli loomiseks. Kui valite parameetri suvandi, luuakse parameeter automaatselt.

Kuvatakse järgmised veerud.

 • Välja nimi   Kuvab välja nime, millele kriteerium rakendatakse.

 • Operaator   Kuvab filtriavaldises kasutatava tehte.

 • Väärtus   Kuvab filtriavaldises kasutatava väärtuse.

 • Parameeter   Kuvab päringusse päringuparameetri lisamise suvandi.

Päringutulemuste paan

Päringutulemuste paanil kuvatakse automaatselt loodud päringu tulemused, mille määravad valikud teistes paanides. Tulemusekomplekti veerud on valitud väljade paanil määratud väljad ja ridade andmed on kitsendatud filtritega, mille määrate rakendatud filtrite paanil.

Need andmed esindavad andmeallika väärtusi päringu käitamise hetkel.

Tulemusekomplekti sortimisjärjestuse määrab andmeallikast andmete toomise järjestus. Sortimisjärjestust saab muuta, muutes otse päringuteksti.

Graafilise päringukoosturi tööriistariba

Graafilise päringukoosturi tööriistaribal on järgmised nupud, mille abil saate päringu määratleda ja tulemusi vaadata.

Nupp

Kirjeldus

Redigeeri tekstina

Lülitab tekstipõhisele päringukoosturile, et vaadata automaatselt loodud päringut või päringut muuta.

Impordi

Impordib olemasoleva päringu failist või aruandest. Toetatud failitüübid on .sql ja .rdl.

Käivita päring

Käivitab päringu. Päringutulemuste paanil kuvatakse tulemuste komplekt.

Lehe algusesse

Automaatselt loodud päringute mõistmine

Kui valite andmebaasivaate paanil tabeleid ja veerge või salvestatud toiminguid ja vaateid, toob päringukoostur andmebaasiskeemist aluseks olevad primaarvõtme ja välisvõtme seosed. Neid seoseid analüüsides tuvastab päringukoostur kahe tabeli vahelised seosed ja lisab päringusse ühendused. Seejärel saate päringut muuta, lisades rühmi ja agregaate, lisades või muutes seoseid ja lisades filtreid. Selleks et kuvada päringuteksti, mis näitab veerge, kust andmeid tuua, tabelitevahelisi ühendusi ja kõiki rühmasid ning agregaate, klõpsake käsku Redigeeri tekstina.

Lehe algusesse

Tekstipõhine päringukujundaja

Tekstipõhine päringukujundaja võimaldab päringut täpsustada andmeallika toetatavas keeles, päringut käitada ja päringu koostamise ajal tulemusi vaadata. Saate määratleda mitu SQL-lauset, kohandatud andmetöötluslaienduste jaoks ettenähtud päringut või käsusüntaksit ja avaldistena määratletud päringut.

Kuna tekstipõhine päringukoostur ei eeltöötle päringut, saab selles kasutada kõiki päringusüntaksi tüüpe. See on paljude andmeallikatüüpide jaoks vaikimisi päringukoostetööriist.

Tekstipõhine päringukoostur kuvab tööriistariba ja järgmised kaks paani.

 • Päring   Kuvab sõltuvalt päringutüübist päringu teksti, tabeli nime või salvestatud toimingu nime. Kõik päringutüübid pole kõigi andmeallikatüüpide jaoks saadaval. Näiteks toetatakse tabelinime ainult andmeallikatüübis OLE DB.

 • Tulemus   Kuvab päringu käitamise tulemused päringu koostamise ajal.

Tekstipõhise päringukoosturi tööriistariba

Tekstipõhises päringukoosturis on üks tööriistariba kõigi käsutüüpide jaoks. Järgmises tabelis on esitatud kõik tööriistariba nupud ja nende funktsioonid.

Nupp

Kirjeldus

Redigeeri tekstina

See on tekstipõhise ja graafilise päringukoosturi vahel lülitumiseks. Kõik päringutüübid ei toeta graafilist päringukoosturit.

Impordi

Impordib olemasoleva päringu failist või aruandest. Toetatud on ainult failitüübid .sql ja .rdl.

Relatsioonilise päringu kujundaja ikoon

Käivitab päringu ja kuvab tulemuste komplekti tulemuste paanil.

Käsu tüüp

Valige Tekst, StoredProcedure või TableDirect. Kui salvestatud protseduuril on parameetrid, kuvatakse tööriistaribal käsku Käivita klõpsates dialoogiaken Määra päringu parameetrid ja te saate sisestada vajalikud väärtused.

Märkus.: Kui salvestatud toiming tagastab mitu tulemustekomplekti, kasutatakse andmekomplekti asustamiseks ainult esimest tulemustekomplekti.

Märkus.: TableDirect on saadaval ainult andmeallikatüübi OLE DB puhul.

Käsutüübi tekst

Kui loote SQL Serveri andmekomplekti, avaneb vaikimisi relatsiooniline päringukoostur. Tekstipõhisesse päringukoosturisse lülitumiseks klõpsake tööriistaribal nuppu Redigeeri tekstina . Tekstipõhisel päringukoosturil on kaks paani: päringu paan ja tulemuste paan. Järgmisel joonisel on need paanid tähistatud.

Relatsiooniline päringukujundaja

Järgmine tabel kirjeldab kõigi paanide funktsioone.

Paan

Funktsioon

Päring

Kuvab SQL-päringu teksti. Kasutage seda paani SQL-päringu koostamiseks või redigeerimiseks.

Tulemus

Kuvab päringu tulemused. Päringu käivitamiseks paremklõpsake suvalist paani ja klõpsake käsku Käivita või klõpsake tööriistaribal nuppu Käivita.

Näide.

Järgmine päring tagastab nimede loendi tabelist ContactType.

SELECT Nimi FROM ContactType

Kui klõpsate tööriistaribal käsku Käivita, käivitatakse käsk päringu paanil ja tulemuseks olev nimede loend kuvatakse tulemuste paanil.

Käsutüüp StoredProcedure

Kui valite käsutüübi StoredProcedure, ilmub tekstipõhises päringukoosturis kaks paani: päringu paan ja tulemuste paan. Sisestage salvestatud toimingu nimi päringu paanile ja klõpsake tööriistaribal käsku Käivita. Kui salvestatud toimingud kasutavad parameetreid, avaneb dialoogiaken Määra päringu parameetrid. Sisestage salvestatud toimingu jaoks parameetriväärtused.

Järgmisel joonisel näidatakse päringu ja tulemuste paane salvestatud toimingu käitamisel. Sellisel juhul on sisendparameetriteks konstandid.

Relatsiooniline päringukujundaja

Järgmine tabel kirjeldab kõigi paanide funktsioone.

Paan

Funktsioon

Päring

Kuvab salvestatud toimingu nime ja sisendparameetrid.

Tulemus

Kuvab päringu tulemused. Päringu käivitamiseks paremklõpsake suvalist paani ja klõpsake käsku Käivita või klõpsake tööriistaribal nuppu Käivita.

Näide.

Järgmine päring kutsub salvestatud protseduuri nimega uspGetWhereUsedProductID. Kui salvestatud protseduuril on sisendparameetrid, peate päringu käivitamisel andma parameetriväärtused.

uspGetWhereUsedProductID

Klõpsake nuppu Käivita (!). Järgmises tabelis on näide toimingu uspGetWhereUsedProductID parameetritest, mille jaoks annate väärtused dialoogiaknas Päringu parameetrite määramine.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Käsutüüp TableDirect

Kui valite käsutüübi TableDirect, ilmub tekstipõhises päringukoosturis kaks paani: päringu paan ja tulemuste paan. Kui sisestate tabeli ja klõpsate nuppu Käivita, tagastatakse kõik selle tabeli veerud.

Näide.

Andmeallika tüübi OLE DB puhul tagastab järgmine andmekomplekti päring tulemustekomplektina kõik tabeli ContactType kontaktitüübid.

ContactType

Kui sisestate tabelinime ContactType, võrdub see SQL-lause SELECT * FROM ContactType loomisega.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×