Power View’ aruannetes tabelikäitumise atribuutide konfigureerimine

Power View kasutamisel saate seadistada tabeli käitumise atribuute, muutes nii üksikasjaridade rühmitamise käitumist ning võimaldades paaniümbriste, kaartide ja diagrammide identifitseerimisteavet (nt nimesid, fotoga ID-sid või logopilte) vaikimisi paremini paigutada.

Märkus.:  Enne, kui saate määrata muid atribuute, peate määrama reaidentifikaatori.

 1. Avage Power Pivot. Üksikasjalikumat teavet leiate artiklist Lisandmooduli Power Pivot rakenduses Microsoft Excel 2013 käivitamine.

 2. Klõpsake akna allosas tabeli vahekaarti, et valida tabel, mille atribuute konfigureerite.

 3. Klõpsake menüü Täpsemalt nuppu Tabeli käitumine.

 4. Väljal Reatuvastaja valige tabeli veerg, mis sisaldab ainult kordumatuid väärtusi ja mitte ühtegi tühja väärtust. Reatuvastaja määramine on esimene samm teiste atribuutide määramisel.

 5. Väljal Säilita unikaalsed read valige veerud, mida peaks kohtlema kordumatutena, isegi kui need on duplikaadid (nt töötaja eesnimi ja perekonnanimi sellisel juhul, kui kahel või enamal töötajal on ühesugune nimi).

 6. Funktsiooni Vaikesilt veerus kuvatakse nimi rea andmete kajastamiseks (nt töötaja nimi töötaja andmetes).

Mõne Power View’ visualiseeringu, nt kaartide, puhul kuvatakse vaikesilt suurema fondiga. Kui seate ka vaikepildi, kuvatakse vaikepilt pildi all paaniümbrisel.

 1. Väljal Vaikepilt valige veerg, milles on rea andmeid kujutav pilt (nt fotoga ID töötaja andmetes).

Selles artiklis

Miks peaks määrama tabeli käitumise atribuute?

Vaikeväljad

Atribuut Reatuvastaja

Atribuut Säilita kordumatud read

Vaikesildid

Vaikepildid

Optimeerimine kindlate paigutuste jaoks

Pildid on puudu

Pildi URL-e sisaldavate veergude tähistamine

Kahendfailina lisatud pilte sisaldavate veergude tähistamine

Tabelitest on puudu üks või mitu rida

Maatrikspaigutus on liiga täis

Diagramm kuvab teljel liiga palju üksusi ja tasandeid

Järgmised sammud

Vt ka

Miks peaks määrama tabeli käitumise atribuute?

Power View rühmitab üksused automaatselt vastavalt väljadele ja esitlusvormingule, mida te kasutate.Enamikul juhtudest annab vaikerühmitamine optimaalse tulemuse.Mõnede, eelkõige üksikasjade andmeid sisaldavate tabelite puhul rühmitatakse mõnikord vaikimisi sellised read, mida ei peaks kokku panema (nt töötaja või kliendi kirjed, mis peaks olema loetletud eraldi, seda eriti juhul, kui mitmel inimesel on sama ees- ja perekonnanimi).Selliste tabelite puhul saate määrata atribuudid, mis määravad ridade eraldi loetlemise, mitte rühma koondamise.

Märkus.: Ärge muutke otsingutabelitena toimivate tabelite vaikekäitumist (nt kuupäevatabel, tootekategooriate tabel või osakondade tabel, kus tabel koosneb võrdlemisi väikesest arvust ridadest ja veergudest) või koondtabelid, mis sisaldavad ridu, mis on olulised ainult summeerituna (nt rahvaloenduse andmed, mis tulenevad soost, vanusest või asukohast).Otsingu- ja koondtabelite puhul annab vaikerühmitamine parima tulemuse.

Lehe algusesse

Vaikeväljad

Saate määrata väljad, mis lisatakse Power View'sse automaatselt, kui keegi klõpsab tabeli nime Power View väljaloendis. Tabelis võib olla palju välju, kuid osa neist kasutatakse arvatavasti sagedamini kui teisi.

 1. Klõpsake Power Pivoti akna menüüs Täpsemalt nuppu Vaikeväljakomplekt.

 2. Valige väli jaotisest Väljad tabelis ja klõpsake nuppu Lisa.

 3. Väli teisaldatakse jaotisse Vaikeväljad, järjekorras.

 4. Kui olete lisanud kõik soovitud väljad, saate muuta nende kuvamise järjekorda. Valige väli ja klõpsake nuppu Liigu üles või Liigu alla.

Atribuut Reatuvastaja

Tabelis täpsustab reatuvastaja ühe veeru, mis sisaldab ainult kordumatuid väärtusi ja mitte ühtegi tühja väärtust. Reatuvastaja atribuuti kasutatakse rühmitamise muutmiseks, nii et rühm ei põhine väljadel, millest rida koosneb, vaid pigem fikseeritud veerul, mida kasutatakse alati rea kordumatuks identifitseerimiseks, olenemata konkreetse aruande paigutuses kasutatavatest väljadest.

Selle atribuudi määramine muudab vaikerühmitamise käitumise dünaamilisest rühmitamisest, mis põhineb vaates olevatel veergudel, fikseeritud rühmitamiskäitumiseks, mis summeerib reatuvastaja põhjal.Vaikerühmitamise käitumise muutmine on vajalik aruande paigutuste puhul nagu maatriks, mille rühmitaksite muidu (või kuvaksite vahesummad) iga veeru rea kohta.

Reatuvastaja määramine lubab järgmised täiendavad atribuudid: atribuudi Säilita unikaalsed read, atribuudi Vaikesilt ja atribuudi Vaikepilt, millest igaüks mõjutab Power View' väljade käitumist.

Saate kasutada atribuuti Reatuvastaja ka eraldi atribuudina järgmiste toimingute lubamiseks.

 • Binaarpiltide kasutamine aruandes.Rea kordumatuse mitmesuse kõrvaldamise kaudu saab Power View otsustada, kuidas määrata vastavale reale vaikepilte ja vaikesilte.

 • Soovimatute vahesummade kõrvaldamine maatriksaruandest.Vaikerühmitamine välja tasandil loob iga välja kohta vahesumma.Kui soovite ainult ühte vahesummat, mis rea tasandil arvutatakse, annab selle tulemuse reatuvastaja määramine.

Te ei saa määrata reatuvastajat tabelitele, mis on märgitud kuupäevatabelitena. Andmetabelite puhul määratakse reatuvastaja tabeli märkimisel.Lisateavet leiate lehelt Kuupäevatabelina märkimise dialoogiaken.

Lehe algusesse

Atribuut Säilita kordumatud read

See atribuut võimaldab täpsustada, millised veerud kannavad identiteediteavet (nt töötaja nimi või tootekood) nii, et see võimaldab üht rida teisest eristada.Sellistel juhtudel, kus read paistavad identsed (nt kaks sama nimega klienti), korduvad aruandetabelis veerud, mille selle atribuudi puhul täpsustate.

Sõltuvalt sellest, millised veerud aruandesse lisate, võite leida ridu, mida käsitletakse identsete ridadena, kuna ridadel olevad väärtused näivad ühesugused (nt kaks klienti nimega Mart Tamm).See võib juhtuda nii sellepärast, et teised veerud, mis on erinevad (nt teine eesnimi, aadress või sünniaeg), puuduvad aruande vaatest.Niisugusel juhul on vaikekäitumine identsete ridade ahendamine üheks reaks, summeerides mis tahes arvutatud väärtused kombineeritud ridade üheks suuremaks tulemuseks.

Atribuudi Säilita unikaalsed read määramisega saate määrata ühe või mitu veergu, mis peaksid vastava veeru lisamisel aruande vaatesse alati korduma, isegi kui neid on mitu.Reaga seotud arvutatud väärtused eraldatakse nüüd iga eraldiseisva rea põhjal, mitte ei liideta neid üheks reaks.

Märkus.:  Kuna veerud, mille lõppkasutaja valib, võivad rühmitamist mõjutada, mis muudab avaldiste arvutamise filtrikonteksti, peavad mudeli koostajad olema hoolikad ja looma mõõdud, mis annavad õigeid tulemusi.

Lehe algusesse

Vaikesildid

See atribuut määrab sildi, mis kuvatakse kaardil või diagrammil märgataval kujul või koos vaikepildiga paaniaruande navigeerimisribal. Vaikepildiga kasutamisel kuvatakse vaikesilt pildi all.Vaikesildi valimisel valige veerg, mis annab rea kohta kõige rohkem teavet (nt nimi).

Paaniümbrise vahekaardiriba paigutuses, kus navigeerimisriba on ülaosa kohal, kuvatakse vaikesilt pealkirja alal pildi all, nagu määrab vaikepildi atribuut.Näiteks kui teil on töötajate loend, võite paigutada paanidesse töötajate andmed, kasutades vaikepildina nende fotoga ID-d ja vaikesildina töötaja nime.Vaikesildi veerg kuvatakse paaniümbrise vahekaardiriba navigeerimisel alati pildi all, isegi kui te ei vali seda selgelt aruandeväljade loendist.

Paaniümbrise CoverFlow paigutuses, kus navigeerimine toimub paanide alumises osas, kuvatakse vaikepilt ilma vaikesildita.

Kaardipaigutuses kuvatakse vaikesilt suurema fondiga pealkirja alal iga kaardi ülemises osas.Näiteks kui teil on töötajate loend, võite teha kaardid töötajate andmetega, kasutades vaikepildina nende fotoga ID-d ja vaikesildina töötaja nime.

Lehe algusesse

Vaikepildid

See atribuut määratleb pildi, mis kuvatakse vaikimisi paaniaruande sakiriba navigeerimisel või silmapaistval viisil kaardi vasakpoolses osas vaikesildi all.Vaikepilt peaks olema visuaalne sisu.Näited on fotoga ID töötajate tabelis, kliendi logo klientide tabelis või riigi kujutis asukohtade tabelis.

Märkus.:  Pildid võivad pärineda pildifaili või veebiserveri URL-aadressidelt või olla antud töövihikusse manustatud binaarandmetena.Kui pilt põhineb URL-il, siis veenduge, et määrate veeru tüübiks pildi, nii et Power View tooks pildi, mitte ei kuvaks URL-i aruande tekstiandmetena.

Lehe algusesse

Optimeerimine kindlate paigutuste jaoks

Selles jaotises kirjeldatakse tabeli käitumisatribuutide määramise mõju kindla esitusvormingu ja andmete omaduste seisukohast.Kui soovite maatriksaruande paigutust peenhäälestada, siis mõistate selle teabe alusel, kuidas täiustada maatriksi esitust mudeli tabeli käitumise atribuutide abil.

Pildid on puudu

Mudelis määratud atribuudid määravad, kas pildid visualiseeritakse aruandes või esitatakse need aruandes tekstiväärtustena.Järgmises näites on pildid aruandest puudu.Seal, kus peaks olema pilt, on selle asemel pildifaili URL.See juhtub, kuna mudeli teksti tõlgendatakse aruandes tekstina.Seda saab muuta, määrates pildi URL-i sisaldavale veerule atribuudid.Atribuut käsib Power View'l kasutada veeru väärtust URL-ina, mitte kuvada seda tekstina.

Aruande atribuut

Pildi URL-e sisaldavate veergude tähistamine

 • Kontrollige aknas PowerPivot menüü Täpsemalt jaotises Aruandluse omadused, kas välja Andmekategooria väärtus on Pildi URL (soovitatav).

 • Kui pole, klõpsake välja Andmekategooria rippnoolt ja valige Veel kategooriaid > Pildi URL.

Kahendfailina lisatud pilte sisaldavate veergude tähistamine

 • Klõpsake aknas PowerPivot menüü Täpsemalt jaotises Aruandluse omadused nuppu Tabeli käitumine.

 • Valige väljal Reatuvastaja veerg, milles on kordumatud väärtused.

Tabelitest on puudu üks või mitu rida

Mõnikord annab vaikerühmitamise käitumine teie soovitule vastupidise tulemuse; täpsemalt ei kuvata aruandes mudelis sisalduvaid üksikasjade ridu.Vaikimisi rühmitab Power View vaatesse lisatud veerud.Kui lisate aruandesse atribuudi Riigi nimi, kuvatakse vaates iga riik/regioon üks kord, isegi kui alustabel võib sisaldada tuhandeid ridu, milles iga riigi nimi kordub.Sellisel juhul annab vaikerühmitamise käitumine õige tulemuse.

Mõelge siiski ka teistsugusele näitele, kus teil võib olla vaja kuvada mitu rida, kuna tegelikult sisaldavad alusread andmeid erinevate üksuste kohta.Selles näites kujutame ette, et teil on kaks klienti, kellest mõlema nimi on Mart Tamm.Vaikerühmitamise käitumist kasutades kuvatakse aruandes ainult üks Mart Tamm.Veelgi enam, kuna loendis kuvatakse ainult üks, on mõõt Aastatulu mõlema kliendi vastava väärtuse summa.Selles olukorras, kus sama nimega kliendid on tegelikult erinevad inimesed, annab vaikerühmitamise käitumine vale tulemuse.

Kordumatuid väärtusi näitav aruande näide

Vaikerühmitamise käitumise muutmiseks määrake atribuudid Reatuvastaja ja Säilita unikaalsed read. Väljal Säilita unikaalsed read valige veerg Perekonnanimi, et seda väärtust rea puhul korrataks, isegi kui see on teisel real juba olemas.Pärast atribuutide muutmist ja töövihiku taasavaldamist saate luua sama aruande, kuid sel korral näete mõlemat klienti, kelle nimi on Mart Tamm, ja kummagi Aastatulu on õigesti näidatud.

Kombineeritud väärtusi näitav aruande näide

Maatrikspaigutus on liiga täis

Kui esitate maatriksis üksikasjade tabeli, annab vaikerühmitamine igale veerule summeeritud väärtuse.Sõltuvalt teie eesmärkidest võib summeerimist olla liiga palju.Selle käitumise muutmiseks saate määrata atribuudi Reatuvastaja. Täiendavaid atribuute pole vaja määrata; reatuvastaja määramisest piisab rühmitamise muutmiseks nii, et summeerimisi arvutatakse iga rea kohta, tuginedes kordumatule reatuvastajale.

Võrrelge järgmisi enne ja pärast tehtud pilte, mis näitavad selle atribuudi määramise tulemust maatrikspaigutusele.

Enne: vaikerühmitamine, mis põhineb maatriksi väljadel

Aruande atribuut

Pärast: rühmitus reatuvastaja alusel

Aruande atribuut

Diagramm kuvab teljel liiga palju üksusi ja tasandeid

Diagrammaruanded, mis kuvavad üksikasjade andmed, peaksid kasutama teljena reatuvastajat.Ilma reatuvastajata on telg ebamäärane, andes tulemuseks aimatava paigutuse, millel ei pruugi mõtet olla.Selle käitumise muutmiseks saate määrata atribuudi Reatuvastaja. Täiendavaid atribuute pole vaja määrata; reatuvastaja määramisest piisab rühmitamise muutmiseks nii, et summeerimisi arvutatakse iga rea kohta, tuginedes kordumatule reatuvastajale.

Võrrelge järgmisi enne ja pärast tehtud pilte, mis näitavad selle atribuudi määramise tulemust diagrammpaigutusele.See on sama identsete väljade ja esitusega aruanne. Ainus erinevus on, et alumine pilt näitab aruannet pärast Reatuvastaja määramist üksuste tabelile.

Enne: vaikerühmitamine, mis põhineb diagrammi väljadel

Aruande atribuut

Pärast: rühmitamine reatuvastaja alusel (reatuvastajast saab telg)

Aruande atribuut

Lehe algusesse

Järgmised sammud

Pärast teie mudeli tabelite hindamist ja tabeli käitumisatribuutide määramist selliselt, et need sisaldaksid üksikasjade ridu, mis tuleks alati eraldi üksustena kuvada, saate mudelit täiendavate atribuutide või sätetega veelgi optimeerida.Lisateavet Power View’ kohta leiate teemast Õpetus: andmemudeli optimeerimine Power View' aruannete jaoks.

Märkused:  Video autoriõigused:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Lipupildid on pärit CIA Factbookist (cia.gov)

 • Rahvaarvuandmed on pärit Microsoft Azure’i turuplatsi kaudu veebisaidilt UNData (data.un.org).

 • Olümpia spordialade piktogrammide autorid on Thadius856 ja Parutakupiu; levitatud vastavalt Wikimedia Commonsi litsentsile (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Lehe algusesse

Vt ka

PowerPivoti aruannete atribuudid Power View' jaoks

PowerPivot: võimas andmeanalüüs ja andmete modelleerimine Excelis

Õpetus: PivotTable-liigendtabeli andmeanalüüs andmemudeli abil Excel 2013-s

Power View' ja PowerPivoti videod

Power View: andmete analüüsimine, visualiseerimine ja esitamine

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×