PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormi kujundamine

Pärast PivotTable-liigendtabeli loomist ja analüüsitavate väljade lisamist võite täiustada aruande paigutust ja vormi, et lihtsustada andmete lugemist ja üksikasjade otsimist. PivotTable-liigendtabeli paigutuse muutmiseks saate muuta PivotTable-liigendtabeli vormi ja seda, kuidas kuvatakse välju, veerge, ridu, vahesummasid ning tühje lahtreid ja ridu. PivotTable-liigendtabeli vormi muutmiseks saate rakendada eelmääratletud laadi, triibutatud read või tingimusvormingu.

NB!: Lindil olevas menüüs PivotTable-liigendtabeli tööriistad on kaks alammenüüd – Analüüs (Excel 2013 ja uuemates versioonides) või Suvandid (Excel 2010 ja Excel 2010) ning Kujundus. Käesolevas artiklis kirjeldatakse alammenüüsid Analüüs ja Suvandid koos (kõikjal, kus kohane).

PivotTable-liigendtabeli paigutuse muutmine

PivotTable-liigendtabeli või selle mitmesuguste väljade paigutuse oluliseks muutmiseks saate kasutada ühte kolmest vormist.

 • Tihendatud vormis    kuvatakse erinevate reaalade väljade üksused ühes veerus ja erinevate väljade üksused eristatakse taande abil. Tihendatud vormis võtavad reasildid vähem ruumi, mis jätab rohkem ruumi arvandmete kuvamiseks. Kuvatakse nupud Laienda ja Ahenda, mille abil saate tihendatud vormis üksikasju kuvada või peita. Tihendatud vorm säästab ruumi ja teeb PivotTable-liigendtabeli kergemini loetavaks ning on seetõttu määratud PivotTable-liigendtabelite paigutuse vaikevormiks.

  PivotTable-liigendtabel tihendatud kujul

 • Tabeli vormis    kuvatakse üks veerg välja kohta ja eraldatakse ruum väljapäiste jaoks.

  PivotTable-liigendtabel tabeli vormis

 • Liigendatud vorm    on sarnane tabeli vormile, kuid selles saab kuvada vahesummad iga jaotise kohal, sest järgmise veeru üksused kuvatakse praegusest üksusest rea võrra allpool.

  PivotTable-liigendtabel liigendatud kujul

PivotTable-liigendtabeli paigutuse muutmine tihendatud, liigendatud või tabeli vormiks

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Aruande paigutus ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Vältimaks seotud andmete ulatumist horisontaalselt ekraani vaateulatusest välja ja minimeerimaks kerimisvajadust klõpsake Kuva tihendatult.

   Tihendatud vormis asuvad väljad ühes veerus ja on pesastatud veerusuhte näitamiseks taandega.

  • Andmete liigendamiseks PivotTable-liigendtabeli klassikalises laadis klõpsake Kuva liigendatult.

  • Kõigi andmete kuvamiseks traditsioonilises tabeli vormis ning lahtrite hõlpsaks kopeerimiseks muule töölehele klõpsake Kuva tabelina.

   Exceli lindi pilt

Paigutuse vormis üksuse siltide kuvamise muutmine

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Võite ka liigendatud või tabeli vormis reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Väljasätted vahekaarti Paigutus ja printimine ja seejärel tehke jaotises Paigutus üks järgmistest toimingutest.

  • Väljaüksuste kuvamiseks liigendatud vormis klõpsake raadionuppu Kuva üksused liigenduse kujul.

  • Järgmise välja siltide kuvamiseks või peitmiseks tihendatud vormi samas veerus klõpsake raadionuppu Kuva üksuse sildid liigenduse kujul ja märkige ruut Kuva järgmise välja sildid samas veerus (tihendatud vorm).

  • Väljaüksuste kuvamiseks tabelitaolises vormis klõpsake raadionuppu Kuva üksuse sildid tabeli kujul.

PivotTable-liigendtabeli väljade korralduse muutmine

Sobiva lõpliku paigutusvariandi saamiseks saate välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendi abil lisada, ümber korraldada ja eemaldada.

Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloendit ei kuvata, siis veenduge, et PivotTable-liigendtabel oleks valitud. Kui ka siis PivotTable-liigendtabeli väljaloendit ei kuvata, klõpsake menüü Suvandid jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Väljaloend.

Kui te ei näe PivotTable-liigendtabeli väljaloendis välju, mida soovite kasutada, on teie poolt pärast viimast toimingut lisatud uute väljade, arvutatud väljade, mõõtmete, arvutatud mõõtmete või dimensioonide kuvamiseks tarvis PivotTable-liigendtabelit värskendada. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Andmed nuppu Värskenda.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendiga töötamise kohta leiate lisateavet teemast Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis.

Väljade lisamine PivotTable-liigendtabelile

Tehke ühte või mitut järgmistest.

 • Märkige väljajaotises iga välja nime kõrval olev märkeruut. Väli paigutatakse paigutusejaotise vaikealale, kuid soovi korral saate välju ümber korraldada.

  Vaikimisi lisatakse tekstiväljad alale Reasildid, arvulised väljad alale Väärtused ning OLAP-i (Online Analytical Processing) kuupäeva- ja kellaajahierarhiad alale Veerusildid.

 • Välja paigutamiseks paigutusejaotise kindlale alale paremklõpsake välja nime ja klõpsake seejärel sobivat käsku: Lisa aruandefiltrisse, Lisa veerusiltide hulka, Lisa reasiltide hulka või Lisa väärtuste hulka.

 • Klõpsake ja hoidke hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistage seejärel väli väljajaotisest paigutusejaotisesse või vastupidi.

PivotTable-liigendtabelis väljade kopeerimine

Võib juhtuda, et soovite PivotTable-liigendtabelis, mis põhineb Exceli töölehel olevatel andmetel või välistel muud tüüpi lähteandmetel, lisada sama välja alale Väärtused mitu korda, et saaksite funktsiooni Väärtuste kuvamiskuju abil kuvada erinevaid arvutusi. Näiteks võite soovida võrrelda teatud arvutusi kõrvuti (nt bruto- ja netokasumimarginaali, suurimat ja väikseimat käivet või klientide arvu ja protsenti klientide koguarvust). Lisateavet lugege teemast PivotTable-liigendtabeli väärtuseväljadel erinevate arvutuste kuvamine.

 1. Väljajaotises klõpsake ja hoidke hiirenuppu all välja nime kohal ning seejärel lohistage väli paigutusejaotise alale Väärtused.

 2. Korrake seda toimingut nii mitu korda, kui palju soovite välja kopeerida.

 3. Igal kopeeritud väljal saate vastavalt soovile muuta kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Märkused: 

  • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (olgu need siis sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtusteveerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada välja üles- ja allapoole teisaldamiseks alal Väärtused. Sildi Väärtusteveerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Kui silti Väärtusteveerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

  • Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

  • Teine võimalus sama välja lisamiseks alale Väärtused on sama välja kasutava valemi (nn arvutatud veeru) kasutamine.

  • Ühte ja sama välja ei saa lisada rohkem kui ühe korra OLAP-andmeallikal põhinevasse PivotTable-liigendtabelisse.

PivotTable-liigendtabelis väljade ümberkorraldamine

Olemasolevaid välju saate ümber korraldada või ümber paigutada paigutusejaotise allosas oleva nelja ala abil:

PivotTable-aruanne

Kirjeldus

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Reasildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks ridadena aruande servas. Allpool asetsev rida pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse ritta.

Teljeväli (Kategooriad)    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

Veerusildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

Legendiväljade (sarjade) sildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

Väljade ümberkorraldamiseks klõpsake ühel alal välja nime ja ühte järgmistest käskudest.

Valik

Toiming

Nihuta üles   

Väli nihutatakse alal ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla   

Väli nihutatakse alal ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse   

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu   

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda aruandefiltrisse   

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda reasiltide hulka   

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda veerusiltide hulka   

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda väärtuste hulka   

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Väärtusevälja sätted, Väljasätted   

Kuvatakse dialoogiboks Väljasätted või Väärtusevälja sätted. Iga sätte kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksi üleservas olevat nuppu Spikker nupu pilt .

Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest ja paigutusejaotisesse ja vastupidi ning erinevate alade vahel.

PivotTable-liigendtabelist väljade eemaldamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Kui on vaja kuvada PivotTable-liigendtabeli väljaloend, klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Kuva nuppu Väljaloend.

  Exceli lindi pilt

 3. Välja eemaldamiseks tehke PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ühte järgmistest.

  • Tühjendage PivotTable-liigendtabeli väljaloendis välja nime kõrval olev märkeruut.

   Märkus.: Kui tühjendate väljaloendis märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

  • Paigutusealal klõpsake välja nime ja siis käsku Eemalda väli.

  • Paigutuse jaotises klõpsake ja hoidke hiirenuppu all väljanime kohal ning seejärel lohistage väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

Veergude, ridade ja vahekokkuvõtete paigutuse muutmiseks

PivotTable-liigendtabeli paigutuse edasiseks viimistlemiseks saate muuta veergude, ridade ja vahekokkuvõtete paigutust, näiteks kuvada vahekokkuvõtted ridade kohal või lülitada veerupäised välja. Samuti võite üksusi reas või veerus ümber paigutada.

Veeru- ja reavälja päiste sisse- ja väljalülitamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Väljapäiste kuvamiseks või peitmiseks klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Kuva nuppu Väljapäised.

  Exceli lindi pilt

Vahekokkuvõtete kuvamine ridade kohal või all

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli, mille vahekokkuvõtted soovite kuvada.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Näpunäide.: Liigendatud või tabeli vormis võite ka reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Väljasätted vahekaardil Vahekokkuvõtted ja filtrid jaotises Vahekokkuvõtted valikut Automaatne või Kohandatud.

  Märkus.:  Valik Pole lülitab vahekokkuvõtted välja.

 4. Klõpsake vahekaardil Paigutus ja printimine jaotises Paigutus valikut Kuva üksusesildid liigendusena ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Vahekokkuvõtete kuvamiseks kokkuvõetud ridade kohal märkige ruut Kuva vahekokkuvõtted iga rühma alguses. See suvand on vaikimisi valitud.

  • Vahekokkuvõtete kuvamiseks kokkuvõetud ridade all tühjendage ruut Kuva vahekokkuvõtted iga rühma alguses.

Rea- või veeruüksuste järjestuse muutmine

Tehke ühte järgmistest.

 • Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis rea- või veerusilti või sildiüksust, valige käsk Teisalda ning klõpsake siis üksuse uude asukohta teisaldamiseks ühte menüü Teisalda käskudest.

 • Valige rea- või veerusildi üksus, mida soovite teisaldada, ning nihutage kursor lahtri alumisele veerisele. Kui kursor muutub neljaotsaliseks, lohistage üksus uude asukohta. Järgmisel joonisel on kujutatud, kuidas reaüksust lohistades teisaldada.

  Näide PivotTable-liigendtabeli aruandes üksuse teisaldamisest

Veerulaiuste reguleerimine värskendusel

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaardil Paigutus ja vorming jaotises Vorming tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kohandada PivotTable-liigendtabeli veerud automaatselt kõige laiema tekstisuuruse või arvuväärtusega, märkige ruut Sobita veergude laius värskendamisel automaatselt.

  • PivotTable-liigendtabeli praeguse veerulaiuse säilitamiseks tühjendage ruut Sobita veergude laius värskendamisel automaatselt.

Veeru teisaldamine reasiltide alale või rea teisaldamine veerusiltide alale

PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja loetavuse optimeerimiseks saate teisaldada veeruvälja reasiltide alale või reavälja veerusiltide alale. Kui teisaldate veeru ritta või rea veergu, kujundate te välja vertikaal- või horisontaalsuuna ümber. Seda toimingut nimetatakse ka rea või veeru liigendamiseks.

Tehke ühte järgmistest.

 • Paremklõpsake reavälja, nihutage kursor valikule Teisalda <välja nimi> ja klõpsake käsku Teisalda <välja nimi> veergudesse.

 • Paremklõpsake veeruvälja ja seejärel klõpsake käsku Teisalda <välja nimi> ridadesse.

 • Lohistage rea- või veeruväli teise alasse. Järgmisel joonisel on kujutatud, kuidas teisaldada veeruvälja reasiltide alale.

  Näide PivotTable-liigendtabeli aruande paigutuse muutmisest

  1. Klõpsake veeruvälja

  2. Lohistage see rea alale

  3. Väli Sport muutub reaväljaks, nagu on väli Regioon

Väliste rea- ja veeruüksuste lahtrite ühendamine ja eemaldamine

Rea- ja veeruüksuste lahtrite ühendamisel saate üksused koondada horisontaalselt ja vertikaalselt. Lahtrite eemaldamisel teineteisest vasakjoondatakse üksused välimises reas ja veeruväljad üksuserühma ülaosas.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Paigutus ja vorming ning seejärel märkige või tühjendage jaotises Paigutus ruut Ühenda ja tsentreeri siltidega lahtrid.

Märkus.: PivotTable-liigendtabelis pole vahekaardil Joondus märkeruut Ühenda lahtrid saadaval.

Tühjade lahtrite, tühjade ridade ja vigade kuvamise muutmine

Vahel võib juhtuda, et PivotTable-liigendtabeli andmed sisaldavad tühje lahtreid, tühje ridu või vigu ning te soovite nende kuvamist muuta.

Vigade ja tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Paigutus ja vorming ning seejärel tehke jaotises Vorming üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Vigade kuvamisviisi muutmiseks märkige ruut Veaväärtuse puhul kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite vigade asemel kuvada. Vigade kuvamiseks tühjade lahtritena kustutage kõik väljal olevad märgid.

  • Tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmiseks märkige ruut Tühjade lahtrite puhul kuva ja seejärel tippige tekstiväljale väärtus, mille soovite tühjades lahtrites kuvada.

   Näpunäide.: Tühjade lahtrite kuvamiseks kustutage kõik väljal olevad märgid. Nullide kuvamiseks tühjendage märkeruut.

Tühjade ridade kuvamine või peitmine ridade või üksuste järel

Ridade korral tehke järgmist.

 • Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Näpunäide.: Liigendatud või tabeli vormis võite ka reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 • Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 • Dialoogiboksi Väljasätted vahekaardil Paigutus ja printimine jaotises Paigutus märkige või tühjendage ruut Lisa tühi rida pärast iga üksusesilti.

Üksuste korral tehke järgmist.

 • Valige PivotTable-liigendtabelis soovitud üksus.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Tühjad read ning märkige kas ruut Lisa tühi rida pärast iga üksusesilti võiEemalda tühi rida pärast iga üksuse silti.

  Exceli lindi pilt

  Märkus.: Tühjade ridade märke ja lahtreid saate vormindada, kuid andmeid te sinna sisestada ei saa.

Andmeteta üksuste ja siltide kuvamisviisi muutmine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke vahekaardil Kuvamine jaotises Kuvamine üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Andmeteta ridadega üksuste kuvamiseks märkige või tühjendage ruut Kuva andmeteta ridadega üksused, et vastavalt kas kuvada või peita reaüksused, millel pole väärtusi.

   Märkus.: See säte on saadaval ainult OLAP-i (Online Analytical Processing) andmeallika puhul.

  • Andmeteta veergudega üksuste kuvamiseks märkige või tühjendage ruut Kuva andmeteta veergudega üksused, et vastavalt kas kuvada või peita veeruüksused, millel pole väärtusi.

   Märkus.: See säte on saadaval ainult OLAP-andmeallika puhul.

  • Üksuste siltide kuvamiseks, kui väärtuste alal pole välju, märkige või tühjendage ruut Kuva üksuste sildid, kui väärtuste alal pole välju, et vastavalt kas kuvada või peita üksuste sildid, kui väärtuste alal pole välju.

   Märkus.: See märkeruut kehtib ainult selliste PivotTable-liigendtabelite puhul, mille loomiseks kasutatud Exceli versioonid on vanemad kui Office Excel 2007.

Vormingu muutmine või eemaldamine

Galeriis saate valida arvukate PivotTable-liigendtabeli laadide hulgast endale sobiva. Lisaks saate juhtida aruande triibutamist. Kui soovite kiiresti rakendada ühtse vormingu tervele aruandele, võite muuta välja arvuvormingut. Saate ka rakendada ridade ja veergude triibutamist (tumedama ja heledama tausta kasutamist vaheldumisi) või selle tühistada. Triibutamine võib muuta andmete lugemise ja ülevaatamise lihtsamaks.

Laadi rakendamine PivotTable-liigendtabeli vormindamiseks

PivotTable-liigendtabeli arvukate eelmääratletud laadide (ehk kiirlaadide) abil saate PivotTable-liigendtabeli ilmet ja vormingut kiiresti muuta.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Menüü Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadid tehke mõni järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake mõnda nähtavat PivotTable-liigendtabeli laadi või sirvige kerides galeriid, et vaadata ülejäänud laade.

  • Kõigi saadaolevate laadide nägemiseks klõpsake kerimisriba alumises servas asuvat nuppu Veel.

   Exceli lindi pilt

   Kui soovite luua kohandatud PivotTable-liigendtabeli laadi, klõpsake galerii all asuvat käsku Uus PivotTable-liigendtabeli laad, mis avab dialoogiboksi Uus PivotTable-liigendtabeli laad.

Triibutamise rakendamine PivotTable-liigendtabeli vormingu muutmiseks

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Menüü Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadide suvandid tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi ridade kuvamiseks üle ühe heledamas või tumedamas värvivormingus piirjoontega märkige ruut Triibutatud read.

  • Kõigi veergude eraldamiseks heledamas või tumedamas värvivormingus piirjoontega märkige ruut Triibutatud veerud.

  • Reapäiste kaasamiseks triibutamislaadi märkige ruut Reapäised.

  • Veerupäiste kaasamiseks triibutamislaadi märkige ruut Veerupäised.

   Exceli lindi pilt

PivotTable-liigendtabelist laadi või triibutusvormingu eemaldamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Kõigi saadaolevate laadide nägemiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadid kerimisriba alumises servas asuvat nuppu Veel ning galerii lõpus asuvat käsku Tühjenda.

  Exceli lindi pilt

PivotTable-liigendtabelis andmetele tingimusvormingu rakendamine

Tingimusvorming on teile abiks andmete visuaalsel uurimisel ja analüüsil, kriitiliste probleemide avastamisel ning andmemustrite ja -trendide tuvastamisel. Tingimusvorming aitab teil leida vastuseid konkreetsetele andmetega seotud küsimustele. Tingimusvormingu kasutamisel PivotTable-liigendtabelis on oluline pöörata tähelepanu mitmele olulisele erinevusele.

 • Kui muudate PivotTable-liigendtabeli paigutust filtreerimise, tasemete peitmise, tasemete ahendamise ja laiendamise või mõne välja teisaldamise teel, säilib tingimusvorming seni, kuni aruande aluseks olevate andmete välju pole eemaldatud.

 • Ala Väärtused väljade tingimusvormingu ulatus võib põhineda andmehierarhial ja selle määratlevad ridades ühe või mitme veeru või veergudes ühe või mitme rea osas kõik emataseme (hierarhias ühe taseme võrra kõrgema taseme) nähtavad tütartasemed (hierarhias ühe taseme võrra madalamad tasemed).

  Märkus.: Andmehierarhias ei päri tütred ema tingimusvormingut ja ema omakorda ei päri tütarde tingimusvormingut.

 • Alal Väärtused on väljade tingimusvormingu ulatuse määramiseks kolm võimalust: valiku, vastava välja või väärtusevälja järgi.

Lisateavet lugege teemast Tingimusvormingu rakendamine.

Välja arvuvormingu muutmine

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis soovitud väli.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

  Siltide ja aruandefiltrite puhul kuvatakse dialoogiboks Väljasätted ja väärtuste puhul dialoogiboks Väärtusevälja sätted.

 3. Klõpsake dialoogiboksi alumises ääres nuppu Arvuvorming.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Lahtrite vormindamine väljal Kategooria arvuvormingut, mida soovite kasutada.

 5. Valige soovitud vormingusuvandid ja klõpsake seejärel kaks korda nuppu OK.

  Saate ka paremklõpsata väärtusevälja ja seejärel klõpsata käsku Arvuvorming.

OLAP-serveri vormingu kaasamine

Kui olete ühendatud teenuse Microsoft SQL Server Analysis Services OLAP-i (Online Analytical Processing) andmebaasiga, saate määrata, milliseid OLAP-serveri vorminguid tuleks tuua ja koos andmetega kuvada.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises Andmed nuppu Muuda andmeallikat ning seejärel klõpsake valikut Ühenduse atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Ühenduse atribuudid vahekaarti Kasutamine ning tehke jaotises OLAP-serveri vorming ühte järgmistest.

  • Arvuvormingu (nt valuuta, kuupäev ja kellaaeg) lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Arvuvorming.

  • Fondi laadide (nt paks, kursiiv, allakriipsutus ja läbikriipsutus) lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Fondi laad.

  • Täitevärvide lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Täitevärv.

  • Tekstivärvide lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Tekstivärv.

Vormingu säilitamine ja hülgamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake menüü Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Vahekaardil Paigutus ja vorming jaotises Vorming tehke ühte järgmistest.

  • PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormingu salvestamiseks nii, et seda kasutataks iga PivotTable-liigendtabelis tehtava toimingu puhul, märkige ruut Säilita värskendamisel lahtrivorming.

  • PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormingu hülgamiseks ning vaikepaigutuse ja -vormingu taastamiseks iga liigendtabelis tehtava toimingu puhul tühjendage ruut Säilita värskendamisel lahtrivorming .

  Märkus.: Ehkki see suvand mõjutab ka PivotChart-liigenddiagrammi vormingut, ei säili trendijooned, andmesildid, vearibad ega muud kindlate andmesarjade muudatused.

Excel Online’is saate PivotTable-liigendtabeliga kasutada sortimise ja filtreerimise funktsiooni, teisaldada tabeli välju ja muuta väljaloendis väärtusevälja sätteid, kuid andmete paigutust te muuta ei saa. Paigutuse muutmiseks peate kasutama töölauaversiooni. Vt artiklit PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormi kujundamine

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×