Office
Logi sisse

PivotTable-aruande kasutamine väliste tabeliandmete kättesaadavaks muutmiseks Exceli teenustes

Kui soovite töötada tabeliandmetega, mis põhinevad välisel andmeühendusel teenuses Exceli teenused, ei saa te kasutada välisandmevahemikku (seda nimetatakse ka päringutabeliks). Teil on vaja luua PivotTable-aruanne, mis lamestab mitmemõõtmelised, hierarhilised andmed tabeliks või kahemõõtmeliseks. Seda saate teha järgmiselt.

Mitmemõõtmeliste ja kahemõõtmeliste andmete võrdlus

1. Teisendage mitmemõõtmeline PivotTable-aruanne…

2. … kahemõõtmeliseks PivotTable-aruandeks,…

3. …nii et näeksite lamestatud tabeliandmeid Exceli teenustes.

Mida te soovite teha?

Kuidas Exceli teenused toetavad ühendusi väliste andmeallikatega?

Erinevused välisandmetega ühendatud PivotTable-aruannete ja välisandmevahemike vahel

Kahemõõtmelise PivotTable-tabelaruande loomine

Töövihiku avaldamine Exceli teenustes

Kuidas Exceli teenused toetavad ühendusi väliste andmeallikatega?

PivotTable-aruanded on mõeldud suure hulga arvuliste andmete koondamiseks summadeks ja kokkuvõteteks ning hierarhiasse korraldatud mitmemõõtmeliste andmetega töötamiseks. Teisalt on välisandmevahemikud kahemõõtmelised tabelid, mis on struktureeritud ridadeks ja veergudeks, mis kuvavad lähteandmete kokkuliitmata kirjeid.

Kui te kasutate välisandmetega ühenduse loomiseks andmeühendusviisardit või rakendust Microsoft Query, loote tavaliselt välisandmevahemiku. Ainsaks erandiks on see, kui loote PivotTable-aruande, mis on ühendatud välisandmetega. PivotTable-aruanne ei loo välisandmevahemikku. See erinevus ühenduse loomise viiside vahel on oluline mõista, kui avaldate töövihiku teenuses Excel Services, kuna Excel Services toetab ainult PivotTable-aruannetel põhinevaid väliseid andmeühendusi, mitte aga välisandmevahemikke.

Lehe algusesse

Erinevused välisandmetega ühendatud PivotTable-aruannete ja välisandmevahemike vahel

Kui te töötate välisandmetega ühendatud PivotTable-aruandega, peaksite olema teadlik järgmistest erinevustest PivotTable-aruande ja välisandmevahemiku käitumise vahel.

PivotTable-aruanded loovad andmete rühmi ja alamrühmi suunal vasakult paremale

Üldiselt põhinevad rühmitatud andmed andmete sortimisel ühe või mitme veeru järgi. Näiteks kui soovite näha kõiki töötajaid osakonniti, saate esmalt sortida andmed osakondade kaupa ja seejärel töötajate kaupa. Samuti saate rühmi (nt Tootesari, Kategooria ja Toode või Geograafiline jaotus, Riik/piirkond, Maakond/vald ja Linn) pesastada. Vaikimisi sorditakse PivotTable-aruanded automaatselt rühmadesse ja alamrühmadesse suunaga vasakult paremale, selleks et seostuvaid andmeid lihtsam vaadata oleks, et kuvada päise ja kokkuvõtvad andmed ning et seostuvaid andmeid saaks laiendada või ahendada.

Tootesari

Kategooria

Toode

Mootorid

Lennuk

Tiivakinnitusega

Sabakinnitusega

Kiirendi

Auto

269 hj

454 hj

Väljalaskeseade

Sõiduauto

Suure kuumusega

Standardne

Maastur

Väike

Andmed rühmitatud tootesarja järgi ja alarühmitatud igas tootesarjaskategooria järgi

Kui lisate vasakule reasiltide alale kordumatute väärtustega veeru, saate automaatselt andmeid lamestada.

Tootekood

Tootesari

Kategooria

Toode

WM-345

Mootorid

Lennuk

Tiivakinnitusega

TM-231

Mootorid

Lennuk

Sabakinnitusega

BSTR-567

Mootorid

Lennuk

Kiirendi

6C-734

Mootorid

Auto

269 hj

8C-121

Mootorid

Auto

454 hj

MF-202

Väljalaskeseade

Sõiduauto

Suure kuumusega

MF-321

Väljalaskeseade

Sõiduauto

Standardne

MF-211

Väljalaskeseade

Maastur

Väike

Sama rühma Tootesari lamestatud andmed veeru Tootekood lisamisega

Kui te ei soovi pärast veeru PivotTable-aruandesse lisamist seda veergu kuvada, saate selle peita (valige veerg ning siis klõpsake menüü Kodu jaotises Lahtrid noolt nupul Vorming, osutage käsule Peida ja too peidust välja ning siis klõpsake käsku Peida veerud).

NB!: Kui PivotTable-aruanne leiab andmeallikast kaks või rohkem korduvat andmeterida, kuvab PivotTable-aruanne vaid ühe rea. Kui soovite PivotTable-aruandes näha kõiki ridu, isegi korduvaid, tuleb andmeallikast imporditavasse tabelisse, päringusse või vaatesse lisada kordumatuid väärtusi sisaldav veerg. Kui andmeallikal ei ole kordumatut veergu, võite andmeallikas ühe lisada. Näiteks võite lisada Microsoft Office Accessi tabelisse automaatnumbri andmetüübiga veeru või Microsoft SQL Serveri tabelisse identiteedi andmetüübiga veeru või andmebaasi päringule või vaatele arvutatud veeru, mis kuvab iga kirje kohta kordumatu numbri.

Lahtriandmete redigeerimine ja arvutatud veergude lisamine

Enne kui avaldate töövihiku Exceli teenustes, saate redigeerida andmeid välisandmevahemikus, kuid PivotTable-andmed on alati kirjutuskaitstud.

Kui topeltklõpsate lahtrit välisandmevahemikus, lülitute redigeerimisrežiimi ning siis saate muuta väärtusi ja isegi valemit sisestada. Tuleb siiski meeles pidada, et te ei muuda algväärtust andmeallikas ning järgmine kord, kui andmeid värskendate, võite uue väärtuse üle kirjutada, sõltuvalt välisandmevahemiku atribuudi Kui ridade arv muutub andmete värskendamisel sättest.

Kui topeltklõpsate PivotTable-aruandes reasildi lahtrit, siis lahter laiendab või ahendab üksusi sellel reasildil. Kui lamestate PivotTable-aruande kahemõõtmeliseks tabeliks, siis lamestamisel peidetakse või kuvatakse uuesti kõik reaväärtused lahtrist vasakul asuvas rühmas.

Välisandmevahemikul põhinevas Microsoft Office Exceli tabelis saab arvutatud veerge lisada ükskõik kuhu, samuti saate välisandmevahemikus veerge lisada ja neid valemitega täita. Arvutatud veerge ei saa sisestada PivotTable-aruandesse (kuigi võite lisada arvutatud välju). Saate siiski lisada andmete või valemitega täidetud veeru PivotTable-aruandest kohe vasakule või paremale ning sisestatud valemi sees saate kasutada lahtriviiteid PivotTable-aruande piires.

Diagrammide loomine

Kui soovite luua PivotTable-aruande andmetel põhineva diagrammi, saate luua PivotChart aruande, mis käitub sarnaselt standarddiagrammidele, kuid hõlmab siiski mõnesid erinevusi, mis järgnevalt toodud.

Interaktiivsus.     Standarddiagrammide puhul saate luua ühe diagrammi vaate (andmetest, mida näha soovite) kohta, kuid need vaated ei ole interaktiivsed. PivotChart-aruandega saate luua üheainsa diagrammi ning vaadata andmeid interaktiivselt erinevail viisidel, muutes aruande paigutust või kuvatavaid üksikasju. Exceli teenustes saab kasutaja ja töövihiku vahelise interaktsiooni põhjal värskendada nii standarddiagrammi ja PivotChart-aruannet, kuid mõlemad diagrammid kuvatakse staatiliste piltidena.

Diagrammitüübid.     Vaikestandarddiagrammi tüüp on kobartulpdiagramm, mis võrdleb väärtusi kategooriates. PivotChart-aruande vaiketabelitüüp on virntulpdiagramm, mis võrdleb kategooriate iga väärtuse panust tervikusse. Saate muuta PivotChart-aruande ükskõik millist tüüpi diagrammiks, välja arvatud (XY) punktdiagrammiks, börsidiagrammiks või mulldiagrammiks.

Diagrammi elemendid.     PivotChart-aruanded sisaldavad samu elemente nagu standarddiagrammid, kuid lisaks sisaldavad need ka välju ja üksusi, mida saab andmete erinevate vaadete kuvamiseks lisada, pöörata või eemaldada. Standarddiagrammide kategooriad, sarjad ja andmed on PivotChart-aruannetes kategooriaväljad, sarjaväljad ja väärtuseväljad. PivotChart-aruanded võivad sisaldada ka aruandefiltreid. Iga nimetatud väli sisaldab üksusi, mida standarddiagrammides kuvatakse kategooriasiltide või sarjanimedena legend.

Vormindamine.     PivotChart-aruande värskendamine suurem osa vormindusest säilib, kaasa arvatud elemendid, paigutus ja laad. Seevastu trendijoon, andmesilt, vearibad ja muud andmesarjadesse tehtud muudatused mitte. Standarddiagrammid juba rakendatud vormindust ei kaota.

Üksuste teisaldamine või suuruse muutmine     PivotChart-aruandes ei saa diagrammi andmeala, legendi, diagrammi- või teljetiitleid teisaldada ega nende suurust muuta, kuid saab valida legendi jaoks ühe mitmest valmisasendist ning muuta tiitlite fondi suurust. Standarddiagrammis saate kõiki neid elemente teisaldada ja nende suurust muuta.

Pärast PivotChart-aruande loomist võite soovi korral selle standarddiagrammiks teisendada. Täpsema teabe saamiseks vaadake artiklit Create or delete a PivotTable or PivotChart report (PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande loomine või kustutamine).

Välisandmevahemiku atribuutide ja PivotTable-liigendtabeli suvandite võrdlemine

Välisandmevahemikel ja PivotTable-aruannetel on suvandid, mida saate kasutada andmete vormingu ja paigutuse muutmiseks, ning andmete värskendamise võimalus.

Nii välisandmevahemikud kui ka PivotTable-aruanded võimaldavad välisandmete värskendamisel kohandada veeru laiust, säilitada veeru sortimine, filtreerimine, lahtri vormindus ja andmete paigutus.

Välisandmevahemikus on lisaks võimalus andmete esimesena veeruna kaasata rea numbrid. PivotTable-aruandes sarnast võimalust ei ole. Andmeallikale kordumatu veeru lisamise kohta on teavet käesoleva artikli jaotises PivotTable-aruanded loovad andmete rühmi ja alamrühmi suunaga vasakult paremale

Välisandmevahemiku värskendamisel saate otsustada, mis juhtub andmevahemikus ridade arvu muutumise korral olemasolevate andmetega, kui valite ühe järgmistest suvanditest:

 • Lisa lahtrid uute andmete jaoks, kustuta kasutuseta lahtrid (vaikesäte);

 • Lisa uute andmete jaoks terved read, tühjenda kasutuseta lahtrid;

 • Kirjuta praegused lahtrid uute andmetega üle, tühjenda kasutuseta lahtrid.

Kui värskendate PivotTable-aruannet, toob see sisse vaid uued andmed. Võib siiski juhtuda, et teilt küsitakse, kas kirjutada üle käesoleva aruande all olevad lahtrid.

Andmete filtreerimine

Andmete filtreerimine välisandmevahemikus ja PivotTable-aruandes on väga sarnased, kuid siin on ka mõned erinevused, näiteks järgmised.

 • Välisandmevahemikud kasutavad käske Tekstifiltrid, Arvufiltrid ja Kuupäevafiltrid, kui PivotTable-aruanded kasutavad käske Sildifiltrid, Väärtusefiltrid ja Kuupäevafiltrid.

 • Välisandmevahemiku filtrimenüü eemaldab alati kehtetuks muutunud üksused ega kaasa kunagi pärast värskendamist rakendatud filtriga uusi üksusi, kuid PivotTable-aruande suvandid võimaldavad seda käitumist juhtida. Lisateavet selle kohta on jaotises PivotTable-liigendtabeli suvandite ja väljasätete muutmine.

 • PivotTable-aruandes on aruandefiltri funktsioon (pole kasutatav välisandmevahemike puhul), mis võimaldab kasutajatel töötada PivotTable-aruandes andmete alamhulgaga.

Andmete sortimine

Välisandmevahemikus saate sortida paljusid veerge – kuni 64 –, valida ükskõik millise veeru esmaseks sortimiseks ja ükskõik millise ülejäänud veergudest teisesteks sortimisteks. PivotTable-aruande andmete ja välisandmevahemiku sortimise protsessid on aga erinevad. Erinevalt välisandmevahemikust saate PivotTable-aruandes esmast sortimist sooritada vaid kõige vasakpoolsemas veerus ja kõik ülejäänud veerud sorditakse teisese sortimise käigus nendest otse vasakule jääva veeru põhjal. Lühidalt: esmast ja teisest sortimist saab sooritada vaid suunaga vasakult paremale.

Kui asetate kordumatute väärtustega veeru vasakult esimeseks, saate ainult selle veeru järgi sortida, sest põhimõtteliselt loote iga rea jaoks esmase rühma. Oma kasutajate vajadustest sõltuvalt soovite võib-olla andmeid Excelis eelnevalt sorteerida ja pärast töövihiku avaldamist Exceli teenustes sortimise välja lülitada, tühjendades rakenduse Microsoft Office Excel Web Access veebiosa tööriistapaanil märkeruudu Sortimine.

Hüperlinkide kasutamine

Erinevalt välisandmevahemikest ei toetata PivotTable-liigendtabeli lahtrites aktiivseid hüperlinke. Hüperlinki käsitletakse tekstina, kuid Excelis või Exceli teenustes ei saa hüperlingi kaudu veebilehele või dokumendile liikuda.

Lehe algusesse

Kahemõõtmelise PivotTable-tabelaruande loomine

Mitmemõõtmeliste andmete lamestamisel kahemõõtmeliseks PivotTable-tabelaruandeks on vaja teha päris mitu toimingut. Parima tulemuse saavutamiseks tehke järgmised toimingud toodud järjekorras.

Lehe algusesse

PivotTable-aruande loomine ja selle ühendamine välisandmeallikaga

 1. Valige tühi lahter.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel ning siis käsku PivotTable.

  Exceli lindi pilt

  Kuvatakse dialoogiboks PivotTable-liigendtabeli loomine.

 3. Klõpsake valikut Kasuta välisandmeallikat.

 4. Klõpsake nuppu Vali ühendus.

  Kuvatakse dialoogiboks Olemasolevad ühendused.

 5. Valige dialoogiboksi ülaosas loendis Kuva ühenduste kategooria, mille jaoks te ühendust valida soovite, või valige käsk Kõik ühendused (see on vaikesäte).

 6. Valige loendist Valige ühendus ühendus ja klõpsake nuppu Ava.

 7. Sisestage asukoht. Tehke üks järgmistest toimingutest.

  • PivotTable-aruande paigutamiseks uuele töölehele alustades lahtrist A1 klõpsake käsku Uuele töölehele.

  • PivotTable-aruande paigutamiseks olemasolevale töölehele valige käsk Olemasolevale töölehele ja tippige esimene lahter lahtritevahemikus, kuhu soovite PivotTable-aruande paigutada.

   Teine võimalus on klõpsata dialoogiboksi ajutiselt peitmiseks nuppu Ahenda dialoog Nupu pilt , siis valida alguslahter töölehel ning klõpsata nuppu Laienda dialoog Nupu pilt .

 8. Klõpsake nuppu OK.

Teie sisestatud asukohta on lisatud tühi PivotTable-aruanne koos kuvatud PivotTable-liigendtabeli väljaloendiga.

Lehe algusesse

Väljade lisamine, paigutamine ja korraldamine reasiltide alal

PivotTable-liigendtabeli väljaloendit saab kasutada väljade lisamiseks, paigutamiseks ja korraldamiseks ning veendumaks, et kõik väljad on reasiltide alale lisatud.

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Tehke üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Väljade lisamiseks aruandele tehke üks või mitu järgmistest toimingutest.

   • Märkige väljaloendi väljajaotises ruut iga väljanime juures. Iga väli asetatakse paigutusejaotise vaikealale, kuid te saate välju ümber tõsta.

    Mittenumbrilised väljad lisatakse vaikimisi reasiltide alale, numbrilised väljad väärtuste alale ja kellaaja/kuupäeva väljad veerusiltide alale.

   • Välja teisaldamiseks reasiltide alale paremklõpsake väljanime ning valige kiirmenüü käsk Lisa reasiltide hulka.

    Näpunäide.: Võite väljanime ka klõpsata ja all hoida ning siis lohistada välja väljajaotisest paigutusejaotisse.

  • Väljade ümberpaigutamiseks klõpsake väljanime ühel aladest ja valige üks järgmistest käskudest.

Nihuta üles    

Liigutab välja alal ühe koha võrra ülespoole.

Nihuta alla    

Liigutab välja alal ühe koha võrra allapoole.

Liigu algusse    

Teisaldab välja ala algusse.

Nihuta lõppu    

Teisaldab välja ala lõppu.

Nihuta reasiltidele    

Teisaldab välja reasiltide alale.

 • Välja eemaldamiseks klõpsake väljanime ühel paigutusaladest ja siis käsku Eemalda väli või tühjendage väljajaotises märkeruut iga välja kõrval, mille soovite eemaldada.

  Näpunäide.: Võite ka paigutusejaotises väljanime klõpsata ja all hoida ning siis lohistada väljanimi PivotTable-liigendtabeli väljaloendist väljapoole.

  Märkus.: Märkeruudu tühjendamine väljajaotises eemaldab aruandest kõik välja esinemisjuhud.

Lehe algusesse

PivotTable-liigendtabeli suvandite ja väljasätete muutmine

Et PivotTable-aruanne käituks sarnaselt välisvahemikuga, tehke järgmist.

PivotTable-liigendtabeli suvandite muutmine    

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks PivotTable-liigendtabeli suvandid.

 3. Selleks, et veeru laius kohanduks pärast värskendamist automaatselt, klõpsake vahekaarti Paigutus ja vorming ja märkige seal jaotises Vorming ruut Sobita veerulaiused vormindamisel automaatselt.

 4. Vormingu säilitamiseks pärast igat värskendust tühjendage vahekaardil Paigutus ja vorming jaotises Vorming ruut Säilita värskendamisel lahtrivorming.

 5. Et filtrimenüü pärast värskendamist kindlasti kehtivuse kaotanud üksused eemaldaks, klõpsake vahekaarti Andmed ja klõpsake väljal Väljal säilitatavate üksuste arv valikut Pole.

Väljasätete muutmine    

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. PivotTable-aruandesse rakendatud filtriga uute üksuste kaasamiseks paremklõpsake iga välja jaoks lahtrit, klõpsake kiirmenüü käsku Väljasätted, seejärel märkige vahekaardi Vahekokkuvõtted ja filtrid jaotises Filter ruut Kaasa uued üksused käsifiltrisse.

Lehe algusesse

PivotTable-aruande paigutamine kahemõõtmelise tabelina

PivotTable-aruande paigutamiseks kahemõõtmelise tabelina tehke järgmist.

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Vahesummad ja seejärel käsku Ära kuva vahekokkuvõtteid.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Kogusummad ning siis käsku Ridade ja veergude puhul välja lülitatud.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Paigutus nuppu Aruande küljendus ja seejärel käsku Kuva tabelina.

 5. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Kuva/Peida nuppu Väljapäised.

Lehe algusesse

PivotTable-aruande kujunduse kohandamine

PivotTable-liigendtabeli valmislaadid ja laadide suvandid on mõeldud mitmemõõtmeliste andmete, mitte kahemõõtmelise tabeli jaoks. Kui lamestate aruande kahemõõtmeliseks tabeliks, siis need laadid ei kuva lahtrite ääriseid ning menüü Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadide suvandid asuvad märkeruudud Triibutatud read ja Triibutatud veerud ei mõjuta lahtrite vormingut. PivotTable-liigendtabeli laadi saab siiski kohandada nii, et igal lahtril oleks ääris ja PivotTable-aruanne kasutaks tingimusvormingut triibutatud ridade või veergude kuvamiseks.

PivotTable-liigendtabeli laadi kohandamine    

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Valige menüü Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadid laad, mida soovite, ja tehke järgmist.

  1. Paremklõpsake nähtavat laadi, kerige galeriis või klõpsake kõigi olemasolevate laadide nägemiseks kerimisriba allosas nuppu Veel.

  2. Kõpsake käsku Dubleeri.

   Kuvatakse dialoogiboks Muuda PivotTable-liigendtabeli kiirlaadi.

  3. Soovi korral võite väljale Nimi sisestada uue nime.

  4. Väljal Tabeli element valige Terve tabel ja klõpsake nuppu Vorming.

   Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

  5. Klõpsake vahekaarti Ääris ja looge lahtriääris.

  6. Kui soovite veel muudatusi teha, klõpsake vahekaarte Täida ja Font.

  7. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

  8. Klõpsake nuppu kerimisriba allosas Veel ning jaotises Kohandatud PivotTable-liigendtabeli laadi, mille just lõite.

Triibutatud ridade või veergude kuvamine tingimusvormingu abil    

 1. Valige PivotTable-aruandes kõik veerud.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Exceli lindi pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake nuppu Uus reegel.

  Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

 4. Klõpsake jaotises Valige reegli tüüp käsku Kasuta vormindatavate lahtrite määratlemiseks valemit.

  1. Sisestage jaotises Redigeerige reegli kirjeldust väljale Vorminda väärtused, kui see valem on tõene valem.

  2. Tehke üks järgmistest toimingutest.

   • Ridade triibutamiseks sisestage järgmine valem:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Veergude triibutamiseks sisestage järgmine valem:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Ridade ja veergude triibutamiseks sisestage järgmine valem:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klõpsake dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks nuppu Vorming.

 2. Valige arvu, fondi, äärise või täite vorming, mida soovite rakendada, kui lahtri väärtus vastab tingimusele, ning klõpsake nuppu OK.

  Valida saab rohkem kui ühe vormingu. Teie valitud vormingud kuvatakse kastis Eelvaade.

Lehe algusesse

Töövihiku avaldamine Exceli teenustes

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt , klõpsake noolt käsul Avalda ja seejärel klõpsake jaotise Levita dokumenti teistele nuppu Exceli teenused.

 2. Sisestage väljale Faili nimi tee serverisse ja aktsepteerige töövihikule pakutud nimi või tippige soovi korral uus nimi.

  Näpunäide.: Vajadusel leiate asukoha väljal Salvestuskoht või tippige tee serverisse faili nime ette. Näiteks http://server/sait/faili nimi

  Märkus.: Excel saab töövihiku serveris avaldada ainult Microsoft Office Excel 2007 XML-il põhinevas failivormingus (.xlsx) või Office Excel 2007 kahendfailivormingus (.xlsb).

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Veendumaks, et töövihiku vaadatavad alad kuvatakse brauseris õigesti, märkige ruut Ava töövihik pärast salvestamist minu brauseris.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lisateavet on artiklis Töövihiku avaldamine Exceli teenustes.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×