Valemid ja funktsioonid

Nimede määratlemine ja valemites kasutamine

Nimede määratlemine ja valemites kasutamine

Nimede abil saate muuta valemid palju arusaadavamaks ja hõlpsamini leitavaks. Nime saate anda lahtrivahemikule, funktsioonile, konstandile või tabelile. Kui olete töövihikus nimede kasutamises juba vilunud, saate neid nimesid hõlpsalt värskendada, kontrollida ja hallata.

Selle artikli teemad

Lisateave nimede kasutamise kohta

Nimede süntaksireeglid

Töölehelahtri või lahtrivahemiku nime määratlemine

Nime määratlemine töölehe lahtrivaliku abil

Nime määratlemine uue nime dialoogiboksis

Nimede haldamine nimehalduri dialoogiboksis

Nime muutmine

Ühe või mitme nime kustutamine

Lisateave nimede kasutamise kohta

Ühese tähendusega nimi lihtsustab esmapilgul arusaamatuks jääda võivate lahtriviidete, konstant, valemide või tabelite otstarbe mõistmist. Allpool on toodud levinumad näited nimede kasutamisest ja nende abil töö selgemaks muutmisest.

Näite tüüp

Ilma nimedeta näide

Nimega näide

Viide

=SUM(C20:C30)

=SUM(EsimeseKvartaliMüük)

Konstant

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Hind.Käibemaks)

Valem

=SUM(VLOOKUP(A1;B1:F20;5;FALSE); -G5)

=SUM(Kauba_kogus;-Tellimuse_summa)

Tabel

C4:G36

=Müügitipp06

Nimede tüübid

Saate luua ja kasutada mitut tüüpi nimesid.

Määratud nimi.    Nimi, mis tähistab lahtrit, lahtrite vahemikku, valemit või konstantset väärtust. Määratud nime saate ise luua, samuti saab Excel määratud nime luua teie eest (nt prindiala määramisel).

Tabeli nimi    Exceli tabeli nimi. Exceli tabel on mingi kindla teema andmete kogum, mida talletatakse kirjetes (ridades) ja väljadel (veergudes). Excel loob iga lisatava Exceli tabeli jaoks vaikenime Tabel1, Tabel2 jne. Nimesid saab tähenduse lisamiseks muuta. Lisateavet Exceli tabelite kohta leiate teemast Liigendatud viidete kasutamine Exceli tabelite abil.

Nime ulatus

Kõigil nimedel on ulatus, kas kindlal töölehel (ehk kohalikul töölehetasemel) või kogu töövihikus (ehk globaalsel töövihikutasemel). Nime ulatus tähendab asukohta, mille piires nimi on ilma kinnitamiseta tuvastatud. Näide:

 • Kui olete määratlenud nime (nt Eelarve_FY08) ja selle ulatus on Leht1, tuvastatakse see nimi ainult töölehel Leht1, kuid teistel töölehtedel mitte.

  Kohaliku töölehe nime kasutamiseks mõnel muul töölehel saate selle kinnitamiseks lisada selle ette töölehe nime järgmiselt:

  Leht1!Eelarve_FY08

 • Kui olete määratlenud nime (nt Müügiosak_eesmärgid), mille ulatuseks on töövihik, siis tuvastatakse see nimi kõigil selle töövihiku töölehtedel, aga mitte muudes töövihikutes.

Nimi peab oma ulatuses alati kordumatu olema. Excel ei luba teil panna sellist nime, mis on juba kasutusel. Sama nime saate aga kasutada erinevates ulatustes. Näiteks saate määratleda nime (nt Kogutulu), mille ulatus on sama töövihiku Leht1, Leht2 ja Leht3. Kuigi nimi ise on sama, on iga nimi kordumatu oma ulatuses. Selle abil saate näiteks tagada, et valem, mis kasutab nime (Kogutulu), viitaks kohaliku töölehe tasemel alati samadele lahtritele.

Sama nime (Kogutulu) saate määratleda isegi globaalsel töövihikutasemel, kuid ulatus on ikka kordumatu. Sellisel juhul võib aga siiski tekkida nimekonflikt. Konflikti lahendamiseks kasutab Excel vaikimisi töölehel määratud nime, sest kohalik töölehetase kirjutab globaalse töövihikutaseme üle. Kui soovite ülekirjutuse tühistada ja kasutada töövihiku nime, saate muuta nime ühetähenduslikuks, lisades töövihiku nimele eesliite järgmiselt:

TöövihikuFail!Kogutulu

Te saate alistada kohaliku töölehetasandi kõigi töövihiku töölehtede puhul, välja arvatud esimese töölehe puhul, mis kasutab nimekonflikti tekkimisel alati kohalikku nime ning mida ei saa üle kirjutada.

Nimede määramine ja sisestamine

Nime määratlemiseks valige üks järgmistest.

 • Väli Määratud nimed valemiribal    See sobib eelkõige valitud vahemiku jaoks töövihikutaseme nime loomiseks.

 • Nime määramine valikust    Nimesid saate hõlpsalt luua olemasolevatest rea- ja veerusiltidest, kasutades lahtrivalikut töölehel.

 • Dialoogiboks Uus nimi.    Sobib eelkõige siis, kui soovite nimede loomisel rohkem paindlikkust (nt soovite määrata kohalikku töölehetaset hõlmava ulatuse või luua nime jaoks kommentaari).

Märkus. Vaikimisi kasutavad nimed absoluutseid lahtriviiteid.

Nime saate sisestada järgmiselt.

 • Tippides    – tippige nimi näiteks valemi argumendina.

 • Funktsiooni Valemi automaattekst kasutades    – klõpsake valemite automaatteksti ripploendit, kus sobivad nimed on teie jaoks automaatselt ära toodud.

 • Käsuga Kasuta valemis.    Valige määratud nimi loendist, mis on saadaval menüü Valemid jaotise Määratud nimed nupuga Kasuta valemis.

Nimede audit

Saate töövihikus luua ka määratud nimede loendi. Leidke töölehel kaks tühja veergu (loendis on kaks veergu, üks nime ja teine nime kirjelduse jaoks). Valige lahter, millest saab loendi vasak ülanurk. Klõpsake menüü Valemid jaotise Määratud nimed nuppu Kasuta valemis klõpsake käsku Kleebi ja seejärel klõpsake dialoogiboksis Nimede kleepimine käsku Kleebi loend.

Lehe algusse

Nimede süntaksireeglid

Siin on loetletud süntaksireeglid nimede loomiseks ja redigeerimiseks.

 • Lubatud märgid.    Esimene märk peab olema täht, allkriips (_) või kurakaldkriips (\). Ülejäänud nimemärgid võivad olla tähed, arvud, punktid ja allkriipsud.

  Näpunäide. Määratud nimena ei saa kasutada tähti C, c, R ega r, kuna neid tähti kasutatakse kiirtähisena parajasti aktiivse lahtri rea või veeru valimiseks, kui sisestate need väljale Nimi või Mine.

 • Keelatud lahtriviited.    Nimed ei või kattuda lahtriviitega (nt Z$100 või R1C1).

 • Tühikud pole lubatud.    Tühikuid kasutada ei tohi. Kasutage sõnaeraldajatena allkriipsu (_) ja punkti (.) (nt Käibemaksu_määr või Esimene.kvartal).

 • Nime pikkus.    Nimi võib sisaldada kuni 255 märki.

 • Tõstutundlikkus.    Nimed võivad sisaldada nii suur- kui ka väiketähti. Excel neid nimedes ei erista. Näiteks kui olete loonud nime Müügitulemused ja loote seejärel samas töövihikus nime MÜÜGITULEMUSED, palub Excel teil valida kordumatu nime.

Lehe algusse

Töölehelahtri või lahtrivahemiku nime määratlemine

 1. Valige lahter, lahtrivahemik või eraldipaiknevate lahtrite valik, millele soovite nime anda.

 2. Klõpsake välja Nimi, mis on kuvatakse valemiriba vasakus servas.

  nimeväli

  nimeväli

 3. Tippige nimi, millega soovite oma valikule viidata. Nime pikkus võib olla kuni 255 tärki.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus. Lahtrile ei saa nime panna lahtri sisu muutmise ajal.

Lehe algusse

Nime määratlemine töölehe lahtrivaliku abil

Olemasolevaid rea- ja veerusilte saate teisendada nimedeks.

 1. Valige vahemik (sh rea- ja veerusildid), millele soovite nime panna.

 2. Klõpsake menüü Valemid jaotises Määratud nimed nuppu Loo valikust.

  Exceli lindi pilt

 3. Määrake dialoogiboksis Nimede loomine valikust soovitud siltide asukoht, märkides ruudu Ülemises reas, Vasakus veerus, Alumisse ritta või Paremasse veergu. Selle toimingu abil loodud nimi viitab ainult väärtusi sisaldavatele lahtritele. See nimi ei kaasa olemasolevaid rea- ega veerusilte.

Lehe algusse

Nime määratlemine uue nime dialoogiboksis

 1. Klõpsake menüü Valemid jaotise Määratud nimed nuppu Nime määratlus.

  Exceli lindi pilt

 2. Tippige dialoogiboksi Uus Nimi väljale Nimi nimi, mida soovite viitamiseks kasutada.

  Märkus. Nime pikkus võib olla kuni 255 tärki.

 3. Nime ulatuse määramiseks valige ripploendiboksis Ulatus üksus Töövihik või töövihiku töölehe nimi.

 4. Soovi korral saate väljale Kommentaar kirjutada kuni 255 märgi pikkuse kirjeldava kommentaari.

 5. Tehke väljal Viitab vahemikule ühte järgmistest.

  • Lahtriviite sisestamiseks tippige lahtriviide.

   Näpunäide. Vaikimisi on sisestatud praegune valik. Muude lahtriviidete argumendina sisestamiseks klõpsake nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu pilt (nii saate dialoogiboksi ajutiselt peita), valige töölehel soovitud lahtrid ja klõpsake siis dialoogiboksi taastamiseks nuppu Laienda dialoogiboks Nupu pilt .

  • Konstandi sisestamiseks tippige = (võrdusmärk) ja selle järele konstandi väärtus.

  • Valemi sisestamiseks tippige esmalt = ja seejärel valem.

 6. Lõpetamiseks ja töölehele naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Näpunäide. Dialoogiboksi Uus nimi laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake ja lohistage allservas asuvat pidet.

Lehe algusse

Nimede haldamine dialoogiboksis Nimehaldur

Kasutage kõigi töövihiku määratud nimede ja tabelinimedega töötamiseks dialoogiboksi Nimehaldur. Seda saate kasutada näiteks siis, kui soovite leida vigadega nimesid, kinnitada väärtust ja nime viidet, vaadata või redigeerida kirjeldavaid kommentaare või määratleda nime ulatuse. Samuti saate sortida ja filtreerida nimede loendit ning nimesid ühes kohas hõlpsalt lisada, muuta või kustutada.

Dialoogiboksi Nimehaldur avamiseks klõpsake menüü Valemid jaotises Määratud nimed nuppu Nimehaldur.

Exceli lindi pilt

Nimede kuvamine

Dialoogiboksis Nimehaldur kuvatakse loendiboksi iga nime kohta järgmine teave.

Veerg

Mida kuvatakse

Ikoon ja nimi

Üks järgmistest.

 • Määratletud nimi, mida tähistab määratletud nime ikoon. Määratud nime ikoon

 • Tabelinimi, mida tähistab tabelinime ikoon. Tabelinime ikoon

Väärtus

Nime väärtus (nt valemi tulemid, stringikonstant, lahtrite vahemik, tõrge, väärtuste massiiv või kohatäide, kui valemit ei saa väärtustada). Järgnevalt on toodud tüüpilised näited.

 • "see on minu stringikonstant"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Viitab

Nime viide. Järgnevalt on toodud tüüpilised näited.

 • =Leht1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Leht1!A1;Leht2!B2)

Ulatus

 • Töölehe nimi, kui ulatus on kohalik tööleht.

 • "Töövihik", kui ulatus on kogu töövihik.

Kommentaar

Kuni 255 märgi pikkune lisateave nime kohta. Järgnevalt on toodud tüüpilised näited.

 • Väärtus aegub 2. mail 2007.

 • Ära kustuta! Kriitiline nimi!

 • Põhineb ISO serdikontrolli numbritel.

 • Dialoogiboksi Nimehaldur ei saa kasutada lahtri sisu muutmise ajal.

 • Dialoogiboksis Nimehaldur ei kuvata programmeerimiskeeles Visual Basic for Applications (VBA) määratud nimesid ega peidetud nimesid (nime atribuudi Nähtav väärtuseks on seatud „Väär“).

Veergude laiuse muutmine

 • Veeru laiuse automaatseks muutmiseks vastavalt selle veeru pikimale väärtusele topeltklõpsake veerupäise paremat serva.

Nimede sortimine

 • Nimede loendi sortimiseks tõusvas või laskuvas järjestuses klõpsake veerupäist.

Nimede filtreerimine

Nimede alamhulga kiireks kuvamiseks kasutage ripploendi Filter käske. Käsu valimine lülitab vastava filtreerimistoimingu sisse või välja. See hõlbustab soovitud tulemi saamiseks vajalike filtreerimistoimingute kombineerimist või eemaldamist.

Nimede loendi filtreerimiseks tehke üks või mitu järgmistest toimingutest.

Valik

Mida kuvatakse

Töölehele rakendatud nimed

Ainult kohaliku töölehe nimed.

Töövihikule rakendatud nimed

Ainult globaalse töövihiku nimed.

Vigadega nimed

Ainult need nimed, mille väärtused sisaldavad tõrkeid (nt #REF, #VALUE, #NAME jne).

Vigadeta nimed

Ainult need nimed, mille väärtused vigu ei sisalda.

Määratud nimed

Ainult teie või Exceli määratud nimed (nt prindiala).

Tabelinimed

Ainult tabelinimed.

Lehe algusse

Nime muutmine

Määratud nime või tabelinime muutmisel muudetakse nimi läbivalt kogu töövihikus.

 1. Klõpsake menüü Valemid jaotises Määratud nimed nuppu Nimehaldur.

  Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksis Nimehaldur muudetavat nime ning klõpsake seejärel nuppu Redigeeri.

  Näpunäide. Võite nime ka topeltklõpsata.

 3. Tippige uus nimi dialoogiboksi Nime redigeerimine väljale Nimi.

 4. Muutke viidet väljal Viitab vahemikule ja klõpsake nuppu OK.

 5. Muutke dialoogiboksi Nimehaldur väljal Viitab nimega tähistatud lahtrit, valemit või konstanti.

  • Soovimatute või ekslike muudatuste tühistamiseks klõpsake nuppu Loobu Nupp Loobu või vajutage paoklahvi (Esc).

  • Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu Kinnita Nupp Kinnita või vajutage sisestusklahvi (Enter).

Nupu Sule vajutamisel suletakse dialoogiboks Nimehaldur. Juba tehtud muudatusi pole vaja kinnitada.

Lehe algusse

Ühe või mitme nime kustutamine

 1. Klõpsake menüü Valemid jaotises Määratud nimed nuppu Nimehaldur.

  Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksis Nimehaldur muudetavat nime.

 3. Ühe või mitme nime valimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Nime valimiseks klõpsake seda.

  • Mitme külgnevas rühmas asuva nime valimiseks klõpsake ja lohistage nimesid või klõpsake rühma iga nime tõstuklahvi (Shift) all hoides.

  • Rohkem kui ühe mittekülgnevas rühmas asuva nime valimiseks klõpsake rühma iga nime juhtklahvi (Ctrl) all hoides.

 4. Klõpsake nuppu Kustuta. Samuti võite vajutada kustutusklahvi (Delete).

 5. Klõpsake kustutamise kinnitamiseks nuppu OK.

Nupu Sule vajutamisel suletakse dialoogiboks Nimehaldur. Juba tehtud muudatusi pole vaja kinnitada.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×