Makrokasutuse põhialused programmis Access 2007

Selles artiklis kirjeldatakse makrode olemust ja võimalusi aja säästmiseks sagedaste toimingute automatiseerimise abil. Artiklis uuritakse makrode loomise ja kasutamise põhialuseid ning puudutatakse ka programmi Microsoft Office Access 2007 makrode parendusi.

Selle artikli teemad

Mis on makro?

Makrode mõistmine

Programmi Office Access 2007 uued makrofunktsioonid

Makro loomine

Autonoomse makro loomine

Makrorühma loomine

Manustatud makro loomine

Näide – makro manustamine aruandesündmusele Andmete_puudumise_korral

Makro redigeerimine

Makrotoimingute lisateave

Makro käivitamine

Mis on makro?

Makro on tööriist toimingute automatiseerimiseks ja funktsionaalsuse lisamiseks vormidele, aruannetele ja juhtelementidele. Näiteks vormile nupu lisamisel seostatakse nupu sündmus Klõpsamisel makroga ja makro sisaldab käske, mille täitmist nupu igal klõpsamisel te soovite.

Accessis tasub makrosid võrrelda lihtsustatud programmeerimiskeelega, mille käske kirjutate toiming loendi koostamise teel. Makro koostamisel valite toimingud ripploendist ja sisestate iga toimingu kohta vajaliku teabe. Makrod võimaldavad lisada vormidele, aruannetele ja juhtelementidele funktsionaalsust ilma programmis Visual Basic for Applications (VBA) koodi kirjutamiseta. Makrod sisaldavad VBA-käsustiku alamhulka ning makro koostamine tundub paljudele lihtsam kui VBA-koodi kirjutamine.

Oletame näiteks, et soovite käivitada aruannet otse mingilt andmesisestuse vormilt. Selleks saate lisada vormile nupu ning luua aruande käivitamiseks makro. Makro võib olla autonoomne (andmebaasi eraldi objekt) ja seda saab seostada nupu sündmusega Klõpsamisel. Teise võimalusena saab makrot manustada otse nupu sündmusele Klõpsamisel, mis on programmi Office Access 2007 uus funktsioon. Kummalgi juhul käivitatakse nupu klõpsamisel aruande avav makro.

Makro luuakse järgmisel illustratsioonil esitatud makrokoosturi abil.

Makrokoostur

Makrokoosturi kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see nupp pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel käsku Makro. Nupu pilt

Lehe algusesse

Makrode mõistmine

Terminit makro kasutatakse sageli autonoomsete makroobjektide puhul (need on navigeerimispaani jaotises Makrodkuvatavad objektid), kuid tegelikkuses võib üks makroobjekt sisaldada mitut makrot. Sel juhul viidatakse sellele kui makrorühmale. Makrorühm kuvatakse navigeerimispaanil üksiku makroobjektina, kuid tegelikkuses sisaldab makrorühm mitu makrot. Loomulikult saab iga makro luua autonoomse makroobjektina, kuid sageli on kasulik koondada mitu seotud makrot üheks makroobjektiks. Iga makrot idendib nimi veerus Makro nimi.

Makro koosneb üksikutest makrotoimingutest. Enamik toiminguid nõuavad ühte või mitut argumenti. Lisaks saate makrorühma igale makrole määrata nimed ning lisada iga toimingu käivitamise tingimused. Järgmistest lõikudest leiate nende funktsioonide üksikasjalikud kirjeldused.

Makronimed

Kui makroobjekt sisaldab vaid ühte makrot, pole makro nimi vajalik. Makrole saate viidata makroobjekti nime abil. Makrorühma puhul tuleb aga määrata igale makrole kordumatu nimi. Kui makrokoosturi veergu Makro nimi ei kuvata, klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Makronimed Nupu pilt . Lisateavet makrorühma makrode käivitamise kohta vt selles artiklis allpool.

Argumendid

Argument on toimingu jaoks vajalikku teavet sisaldav väärtus (nt teatiseväljal kuvatav string, kasutatav juhtelement jne). Mõned argumendid on kohustuslikud ja mõned mitte. Argumendid kuvatakse makrokoosturi allosa paanil Toiminguargumendid.

Toiminguargumentide sisestamine

Programmi Office Access 2007 makrokoosturi uus funktsioon on veerg Argumendid, mis võimaldab toiminguargumente vaadata (kuid mitte redigeerida) toiminguga samal real. See hõlbustab makrode lugemist, sest enam ei pea iga toimingut selle argumentide kuvamiseks valima. Veeru Argumendid kuvamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotise Kuvamine/peitmine nuppu Argumendid Nupu pilt .

Tingimused

Tingimused määravad kindlad kriteeriumid, mis peavad toimingu tegemiseks olema täidetud. Saate kasutada mis tahes avaldis, mille tulemiks on True/False (Tõene/väär) või Yes/No (Jah/ei). Toimingut ei tehta, kui avaldise tulem on False (Väär), No (Ei) või 0 (null). Kui avaldise tulemiks on mis tahes muu väärtus, siis toiming käivitatakse.

Ühe tingimusega mitme toimingu käivitamiseks saate tippida veergu Tingimus iga järgneva toimingu jaoks kolmikpunkti. Kui avaldise tulem on False (Väär), No (Ei) või 0 (null), siis ei käivitata ühtegi toimingut. Kui avaldise tulem on mis tahes muu väärtus, tehakse kõik toimingud.

Makrokoosturi veeru Tingimused kuvamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotise Kuvamine/peitmine nuppu Tingimused Nupu pilt .

Avaldis toimingu käivitamiseks

Tingimus

[Linn]="Tartu"

Tartu on välja Linn väärtus vormil, millelt käivitati makro.

DCount("[TellimuseID]", "Tellimused")>35

Tabeli Tellimused väljal TellimuseID on üle 35 kirje.

DCount("*", "Tellimuse üksikasjad", "[TellimuseID]=Forms![Tellimused]![TellimuseID]")>3

Tabelis Tellimuse üksikasjad on üle kolme kirje, mille puhul tabeli väli TellimuseID vastendub vormi Tellimused väljaga TellimuseID.

[Tarnekuupäev] Between #02.02.06# And #02.03.06#

Makro käivitanud vormi välja Tarnekuupäev väärtus pole varasem kui 02.02.06 ega hilisem kui 02.03.06.

Forms![Tooted]![Ühikuid laos]<5

Vormi Tooted välja ÜhikuidLaos väärtus on väiksem kui 5.

IsNull([Eesnimi])

Makro käivitanud vormil on välja Eesnimi väärtus Tühi(väärtus puudub). See on samaväärne avaldisega [Eesnimi] Is Null.

[RiikPiirkond]="EE" And Forms![MüükKokku]![TellimusiKokku]> 100

Makro käivitanud vormi välja Riik/Piirkond väärtus on EE ja vormi MüükKokku välja TellimusiKokku väärtus on suurem kui 100.

[Riik/Piirkond] In ("Soome", "Rootsi", "Taani") And Len([Sihtnumber])<>5

Makro käivitanud vormi välja Riik/Piirkond väärtus on kas Soome, Rootsi või Taani ja sihtnumbri pikkus pole 5 märki.

Teateboks("Kas kinnitate muudatused?",1)=1

Saate klõpsata nuppu OK dialoogiboksis, milles funktsioon Teateboks kuvab küsimuse „Kas kinnitate muudatused?", . Nupu Tühista klõpsamisel eirab Access toimingut.

[TempVars]![TeateboksResult]=2

Teateboksi sisu ja väärtuse 2 (vbCancel=2) võrdlustulemi salvestamiseks kasutatakse ajutist muutujat.

Näpunäide.: Et sundida Accessi toimingut ajutiselt vahele jätma, tippige tingimuseks False (Väär). Toimingu vahelejätmine võib hõlbustada makro tõrkeotsingut.

Makrotoimingud

Toimingud on makrode elementaarkoostisosad. Access sisaldab arvukalt paljusid käske võimaldavaid toiminguid. Näiteks saab mõne enamkasutatava toiminguga avada aruande, otsida kirjet, kuvada teateboksi või rakendada vormile või aruandele filtri.

Lehe algusesse

Programmi Office Access 2007 uued makrofunktsioonid

Accessi varasemates versioonides ei saanud paljusid üldlevinud funktsioone kasutada ilma VBA-koodi kirjutamiseta. Programm Office Access 2007 sisaldab palju uusi funktsioone ja makrotoiminguid, mis vähendab vajadust VBA-koodi kasutamise järele. Nii on lihtsam andmebaasi funktsionaalsust suurendada ja seda ka turvalisemaks muuta.

 • Manustatud makrod     – nüüd saate vormi, aruande või juhtelemendi mis tahes sündmusele manustada makro. Manustatud makro pole navigeerimispaanil nähtav, vaid muutub vormi, aruande või juhtelemendi osaks, milles makro loodi. Manustatud makrot sisaldava vormi, aruande või juhtelemendi kopeerimisel sisaldub see makro ka koopias.

 • Suurem turvalisus     – kui makrokoosturi nupp Kuva kõik toimingud Nupu pilt pole esile tõstetud, on ainsad saadaolevad makrotoimingud ja käsu RunCommand argumendid need, mis ei nõua käivitamiseks usaldusolekut. Sellistest toimingutest koostatud makro töötab ka keelurežiimiga (VBA käitamine on keelatud) andmebaasis. Usaldusväärsete allikate loendisse mittekuuluvaid makrotoiminguid sisaldavad andmebaasid või VBA-koodi sisaldavad andmebaasid nõuavad sõnaselgelt määratud usaldusolekut.

 • Tõrketöötlus ja silumine     – programm Office Access 2007 sisaldab uusi makrotoiminguid, sh toiming Tõrke_korral (sarnaneb VBA-lausega On Error) ja Tühista_makrotõrge, mis võimaldavad teha makro käitamisel ilmnevate tõrgete korral kindlaid toiminguid. Lisaks võimaldab uus makrotoiming SingleStep aktiveerida makro suvalises kohas sammrežiimi, et saaksite jälgida makro tööd ühe toimingu kaupa.

 • Ajutised muutujad     – kolm uut makrotoimingut (SetTempVar, RemoveTempVar ja RemoveAllTempVars) võimaldavad makrodes luua ja kasutada ajutisi muutujaid. Neid saate kasutada töötavate makrode juhtimiseks tingimusavaldistes, vormide või aruannete andmete edastamiseks või mis tahes muul väärtuste ajutise salvestamise kohta vajaval eesmärgil. Need ajutised muutujad on saadaval ka VBA-koodis, võimaldades andmevahetust VBA-moodulitega.

Lehe algusesse


Makro loomine

Programmi Office Access 2007 makro või makrorühm võib sisalduda makroobjektis (nn autonoomses makros) või makrot saab manustada vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse atribuudile. Manustatud makrod muutuvad selle objekti või juhtelemendi osaks, millele need manustati. Autonoomsed makrod kuvatakse navigeerimispaani jaotises Makrod, manustatud makrosid ei kuvata.

Makrokoosturi funktsioonid

Makrokoosturit saate kasutada makrode loomiseks ja muutmiseks. Makrokoosturi avamiseks toimige järgmiselt.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see nupp pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel käsku Makro. Nupu pilt

  Access kuvab makrokoosturi.

Makrokoosturit saate kasutada makro käivitamisel tehtavate toimingute loendi koostamiseks. Makrokoosturi esmaavamisel kuvatakse veerud Toiming, Argumendid ja Kommentaar.

Jaotises Toimingu argumendid saate vajadusel sisestada ja redigeerida iga makrotoimingu argumente. Kuvatakse ka iga toimingu või argumendi kirjeldusega tekstiväli. Kirjelduse lugemiseks klõpsake soovitud toimingut või argumenti.

Järgmises tabelis esitatakse makrokoosturi vahekaardil Kujundus saadavad käsud.

Rühm

Käsk

Kirjeldus

Tööriistad    

Käivita    

Saate sooritada makros loetletud toiminguid.

Üksiksamm    

Lubab sammrežiimi. Kui käivitate makro selles režiimis, sooritatakse üks toiming korraga. Pärast toimingu lõpuleviimist kuvatakse dialoogiboks Makro üksiksamm. Järgmisele toimingule liikumiseks klõpsake dialoogiboksis nuppu Samm. Kõigi hetkel töötavate makrode peatamiseks klõpsake nuppu Peata kõik makrod. Sammurežiimist väljumiseks ja ülejäänud toimingute katkestusteta sooritamiseks klõpsake nuppu Jätka.

Koostur    

Avaldist sisaldada võiva toiminguargumendi sisestamise korral on see nupp lubatud. Avaldise koostamiseks kasutatava dialoogiboksi Avaldisekoostur avamiseks klõpsake nuppu Koostur.

Read    

Lisa read    

Saate valitud rea või ridade kohale lisada ühe või mitu tühja toimingurida.

Kustuta read    

Saate kustutada valitud toiminguread.

Kuvamine/peitmine    

Kuva kõik toimingud    

Saate ripploendis Toiming kuvada rohkem või vähem makrotoiminguid.

 • Pikema makrotoimingute loendi kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kõik toimingud. Kui makrotoimingute pikem loend on saadaval, kuvatakse nupp Kuva kõik toimingud valituna. Kui valite makrotoimingu pikemast makrotoimingute loendist, võib enne makro käivitamist olla vajalik anda andmebaasile kindel usaldusolek.

 • Pikema makrotoimingute loendi vahetamiseks lühema vastu, milles kuvatakse ainult need makrotoimingud, mida saab sooritada mitteusaldusväärses andmebaasis, veenduge, et nupp Kuva kõik toimingud poleks valitud.

  Näpunäide.: Kui nupp Kuva kõik toimingud on valitud, klõpsake valiku tühistamiseks nuppu Kuva kõik toimingud uuesti.

  Kui nupp Kuva kõik toimingud pole valitud, on saadaval lühem usaldusväärsete makrotoimingute loend.

Makronimed    

Saate kuvada või peita veeru Makro nimi. Makronimed on vajalikud makrorühmades üksikute makrode eristamiseks üksteisest, muus mõttes on makronimede määramine valikuline. Lisateabe saamiseks vt allpool teemat Makrorühma loomine.

Tingimused    

Saate kuvada või peita veeru Tingimus. Kasutage seda veergu avaldiste sisestamiseks, mis reguleerivad toimingu sooritamise aega.

Argumendid    

Saate kuvada või peita veeru Argumendid. Selles veerus kuvatakse makrode argumendid ning see hõlbustab makro lugemist. Kui veergu Argumendid ei kuvata, tuleb iga toimingut eraldi klõpsata ja lugeda argumente jaotises Toiminguargumendid. Veergu Argumendid argumente sisestada ei saa.

Autonoomse makro loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see nupp pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel käsku Makro. Nupu pilt

  Kuvatakse makrokoostur.

 2. Makrole toimingu lisamiseks toimige järgmiselt.

  • Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest tühja lahtrit.

  • Tippige soovitud toiming või klõpsake toiminguloend kuvamiseks noolenuppu ja valige soovitud toiming.

  • Vajadusel määrake toimingu argumendid jaotises Toiminguargumendid. Argumendi lühikirjelduse kuvamiseks klõpsake argumendiboksi ja lugege argumendist paremal kuvatavat kirjeldust.

   Näpunäited

   • Nende toimingu argument jaoks, mille sätted on andmebaasiobjektid, saate argumendi määramiseks lohistada objekti navigeerimispaanilt toimingu argumendiväljale Objekti nimi.

   • Samuti saate toimingu luua lohistades andmebaasiobjekti navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access toimingu, mis avab selle tabeli, päringu, vormi või aruande. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access toimingu, millega makro käivitatakse.

  • Soovi korral saate tippida makrole kommentaari.

 3. Makrotoimingute lisamiseks liikuge järgmisele toimingurida ja korrake sammu 2. Access täidab toiminguid vastavalt nende järjestusele loendis.

Lehe algusesse

Makrorühma loomine

Kui soovite rühmitada mitu seostatud makrot üheks makroobjektiks, saate luua makrorühma.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see nupp pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel käsku Makro. Nupu pilt

  Kuvatakse makrokoostur.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Makronimed Nupu pilt , kui see pole juba valitud. Makrokoosturis kuvatakse veerg Makro nimi.

  Märkus.: Makrorühmades on makronimed vajalikud üksikute makrode identimiseks. Makro nimi kuvatakse makro esimese toimingu real. Makro järgmiste toimingute juures jääb makro nimeveerg tühjaks. Makro lõpeb makro nimeveeru järgmise kirjega.

 3. Tippige veergu Makro nimi makrorühma esimese makro nimi.

 4. Lisage toimingud, mida esimene makro peaks sooritama.

  • Toimingute loendi kuvamiseks klõpsake noolt veerus Toiming.

  • Klõpsake soovitud toimingut.

  • Määrake vajadusel toimingu argumendid jaotises Toiminguargumendid. Argumendi lühikirjelduse kuvamiseks klõpsake argumendiboksi ja lugege argumendist paremal kuvatavat kirjeldust.

   Näpunäited

   • Nende toiminguargumentide jaoks, mille sätted on andmebaasiobjektid, saate argumendi määramiseks lohistada objekti navigeerimispaanilt toimingu argumendiväljale Objekti nimi.

   • Samuti saate toimingu luua lohistades andmebaasiobjekti navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access toimingu, mis avab selle tabeli, päringu, vormi või aruande. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access toimingu, millega makro käivitatakse.

  • Soovi korral saate tippida makro kommentaari.

 5. Liikuge järgmisel tühjal real veerule Makro nimi ja tippige makrorühma järgmise makro nimi.

 6. Lisage toimingud, mida makro peaks sooritama.

 7. Korrake juhiseid 5 ja 6 rühma iga makro jaoks.

Märkus.: 

 • Kui käivitate makrorühma seda navigeerimispaanil klõpsates või klõpsates menüü Kujundus jaotise Tööriistad nuppu Käivita Nupu pilt , siis käivitab Access üksnes esimese makro, peatudes teise makro nime juures.

 • Makrorühma salvestamisel määratav nimi on rühma kõigi makrode nimi. Nimi kuvatakse navigeerimispaani jaotises Makrod. Makrorühma üksikule makrole viitamiseks kasutage süntaksit

  makrorühmanimi.makronimi

  Näiteks viitab Nupud.Tooted makrorühma Tooted makrole Nupud. Makrode loendis (nt toimingu Käivita_makro argumentide loend Makro nimi) kuvab Access makro Tooted nimeks Nupud.Tooted.

Lehe algusesse

Manustatud makro loomine

Manustatud makrod erinevad autonoomsetest selle poolest, et manustatud makro salvestatakse vormide, aruannete või juhtelementide sündmuseatribuutides. Neid ei kuvata navigeerimispaani jaotise Makrod objektide hulgas. See hõlbustab andmebaasi haldamist, sest te ei pea jälitama vormi või aruande makrosid sisaldavaid eraldi makroobjekte. Manustatud makro loomiseks kasutage järgmist toimingut.

Märkus.: Manustatud makrosid ei saa menüü Andmebaasiriistad jaotise Makro tööriista Teisenda makrod Visual Basicusse abil rakendusse Visual Basic for Applications (VBA) teisendada. Kui teil on plaanis makrod lõpuks VBA-koodi teisendada, oleks parem manustatud makrode asemel luua autonoomsed makrod. Sellisel juhul saate nende VBA-sse teisendamiseks kasutada tööriista Teisenda makrod Visual Basicusse.

 1. Avage makrot sisaldav vorm või aruanne kujundus- või küljendivaates. Vormi või aruande avamiseks paremklõpsake seda navigeerimispaanil ja ja klõpsake käsku Kujundusvaade Nupu pilt või Küljendivaade Nupu pilt .

 2. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake juhtelementi või jaotist, mis sisaldab sündmuseatribuuti, millele soovite makro manustada.

  Terve vormi või aruande valimiseks klõpsake atribuudilehe ülaosas ripploendi väärtust Aruanne.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

 5. Klõpsake sündmuse atribuuti, millele soovite makro manustada ja seejärel klõpsake välja kõrval nuppu Builder button .

 6. Klõpsake dialoogiboksis Koosturi valimine nuppu Makrokoostur ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 7. Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest tühja rida.

 8. Klõpsake ripploendis Toiming soovitud toimingut.

 9. Sisestage paanil Toiminguargumendid nõutud argumendid ja liikuge edasi järgmise toimingu reale.

 10. Täitke juhiseid 8 ja 9, kuni makro on valmis.

 11. Klõpsake nuppu Salvesta Nupu pilt ja seejärel nuppu Sule Nupu pilt .

Makro käivitatakse sündmuse igal vallandumisel.

Märkus.: Access võimaldab koostada makrorühma manustatud makrona. Sündmuse vallandumisel käivitatakse siiski vaid esimene makro. Sellele järgnevaid makrosid eiratakse, v.a juhul, kui neid kutsutakse manustatud makrost (nt toiminguga Tõrke_korral).

Näide – makro manustamine aruandesündmusele Andmete_puudumise_korral

Kui käivitate aruande ja selle allikad ei sisalda ühtegi kirjet, kuvatakse tühi aruandeleht (st leht, millel puuduvad andmed). Võite eelistada aruande asemel teatise kuvamist. Manustatud makro on sellises olukorras ideaalne lahendus.

 1. Avage aruanne küljendi- või kujundusvaates.

 2. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

 4. Klõpsake sündmust Andmete_puudumise_korral.

 5. Klõpsake nuppu Builder button .

 6. Klõpsake dialoogiboksis Koosturi valimine nuppu Makrokoostur ja klõpsake siis nuppu OK.

 7. Sisestage järgmises tabelis olevad toimingud ja argumendid.

Toiming

Argumendid

Teateboks

Kirjeid ei leitud, Jah, Teave, Andmeid pole

Tühista_sündmus

[argumente pole]

 1. Pange tähele, et eelmises tabelis on argumendid esitatud sellisel kujul, nagu need kuvatakse veerus Argumendid. Sisestatakse need aga jaotises Toiminguargumendid vastavalt järgmisele tabelile.

Toiminguargument

Väärtus

Teade

Kirjeid ei leitud.

Piiks

Jah

Tüüp

Teave

Pealkiri

Andmeid pole

 1. Klõpsake nuppu Sule.

  Makrokoostur suletakse ja kuvatakse sündmuse Andmete puudumise korral väärtus [Manustatud makro].

 2. Salvestage ja sulgege aruanne.

Järgmisel korral, kui aruande käivitamisel andmeid ei leita, kuvatakse teatis. Teatise nupu OK klõpsamisel aruanne katkestatakse ilma tühja lehe kuvamiseta.

Lehe algusesse

Makro redigeerimine

 • Toimingurea lisamine     – klõpsake makro rida, mille ette soovite uut toimingut lisada ja seejärel klõpsake menüü Kujundus jaotises Read nuppu Lisa ridu Nupu pilt .

 • Toimingurea kustutamine     – klõpsake kustutatavat rida ja seejärel menüü Kujundus jaotises Read nuppu Kustuta read Nupu pilt .

 • Toimingurea teisaldamine     – klõpsake rea valimiseks toimingu nimest vasakul reaselektorit. Rea teisaldamiseks uude asukohta lohistage reaselektorit.

Lehe algusesse

Makrotoimingute lisateave

Makrokoosturi kasutamisel saate toimingu või argumendi kohta lisateabe saamiseks seda klõpsata ja lugeda kirjeldust makrokoosturi akna alumises parempoolses nurgas oleval väljal. Lisaks on iga makrotoiminguga seotud spikriteema. Lisateabe saamiseks toimingu kohta klõpsake toiminguloendis soovitud toimingut ja seejärel vajutage klahvi F1.

Lehe algusesse

Makro käivitamine

Autonoomseid makrosid saab käivitada mis tahes järgmise meetodiga: otse (näiteks navigeerimispaanilt), makrorühma kaudu, muu makro kaudu, VBA-mooduli kaudu või vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse reaktsioonina. Vormile, aruandele või juhtelemendile manustatud makro käivitamiseks klõpsake kujundusvaates menüü Kujundus nuppu Käivita Nupu pilt , muul juhul käivitatakse makro vaid sellega seotud sündmuse vallandumisel.

Makro käivitamine otse

Makro käivitamiseks otse tehke ühte järgmistest.

 • Liikuge navigeerimispaanil makrole ja topeltklõpsake makro nime.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Makro nuppu Käivita makro Nupu pilt , klõpsake loendis Makro nimi soovitud makrot ja seejärel nuppu OK.

 • Kui makro on avatud kujundusvaates, klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita Nupu pilt . Makro avamiseks kujundusvaates paremklõpsake seda navigeerimispaanil ja klõpsake käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

Makrorühma kuuluva makro käivitamine

Makrorühma kuuluva makro käivitamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotise Makro nuppu Käivita makro Nupu pilt ja seejärel klõpsake loendis Makro nimi soovitud makrot.

  Access sisaldab iga makrorühma iga makro kohta kirjet vorminguga makrorühmanimi.makronimi.

 • Klõpsake nuppu OK.

 • Määrake makro kas vormi või aruande sündmuse atribuut sättena või siis toimingu Käivita_makro argumendina Makro nimi. Makrole viitamiseks kasutage süntaksit

  makrorühmanimi.makronimi

  Näiteks järgmine sündmuse atribuudi säte käivitab makro Kategooriad makrorühmas Vormi lülituskilbi nupud.

  Vormi lülituskilbi nupud.Kategooriad

 • Käivitage makrorühma kuuluv makro VBA-toimingu kaudu, kasutades objekti DoCmd meetodit Käivita_makro ja ülalkirjeldatud süntaksit makrole viitamiseks.

Makro käivitamine muu makro või VBA-toimingu kaudu

Lisage makrole või VBA-toimingule toiming Käivita_makro.

 • Makrole toimingu Käivita_makro lisamiseks klõpsake tühjal real toiminguloendi väärtust Käivita_makro ja määrake argumendile Makro nimi selle makro nimi, mida soovite käivitada.

 • Toimingu Käivita_makro lisamiseks VBA-toimingule lisage sellele objekti DoCmd meetod Käivita_makro ja määrake käivitatava makro nimi. Näiteks meetodi Käivita_makro järgmine eksemplar käivitab makro nimega My Macro (Minu makro).

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makro käivitamine vormi, aruande või juhtelemendi sündmuse reaktsioonina

Kuigi makrosid saab nüüd manustada otse vormide, aruannete ja juhtelementide sündmuste atribuutidele, saate ka luua autonoomseid makrosid ja siduda need sündmustega, mis oli makrode kasutamise moodus Accessi varasemates versioonides.

 1. Pärast autonoomse makro loomist avage vorm või aruanne kujundus- või küljendivaates.

 2. Avage vormi või aruande atribuudileht või vormi või aruande jaotise või juhtelemendi atribuudileht.

 3. Klõpsake vahekaarti Sündmus.

 4. Klõpsake makrot käivitava sündmuse atribuuti. Näiteks makro käivitamiseks sündmusega Muutus klõpsake atribuuti Muutmise_korral.

 5. Klõpsake ripploendis autonoomse makro nime.

 6. Salvestage vorm või aruanne.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×