Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Loendite vahel saate luua seoseid, kombineerides omavahel kordumatuid veerge, otsinguveerge ja seoste jõustamist (kaskaad- ja piiratud kustutamist), mis kõik võimaldavad teil hõlpsamini luua keerukamaid ärilahendusi ja aitavad säilitada teie andmete terviklust.

Loendiseoste ülevaade

Järgmistest jaotistest leiate olulist taustateavet järgmiste toimingute kohta: lähte- ja sihtloendite vaheliste seoste loomine; kordumatute ja otsinguveergude loomine; loendiseoste käitumise jõustamine; esmase ja teisese otsinguveeru lisamine; loendiseoste üksuste kuvamine, redigeerimine ja kustutamine; loendiseoste haldamine juhul, kui loendid sisaldavad palju üksusi. Samuti saate teada, miks peaksite kasutama redaktoreid (nt Microsoft SharePoint Designer 2013).

Loendiseoste ülevaade
Kordumatute ja otsinguveergude kasutamine kingitellimuste töötlemiseks.

1 loend kaubad on lähteloend ja loend tellimused on Sihtloend.

2 mõlemas loendis on kordumatud veerud, mis aitavad tagada õigete andmete vastendamise.

3. Lähteloendi esmane otsinguveerg "otsib" sihtloendist üles veeru Tellimuse ID, võttes aluseks vastava väärtuse.

4. Lähteloendi teisene otsinguveerg lisab sihtloendist automaatselt veeru Tellimuste kirjeldus.

Veeru loomisel saate määrata, et veerg peaks sisaldama ainuväärtusi. See tähendab, et loendi selles veerus ei tohi olla duplikaatväärtusi. Te ei saa lisada duplikaatväärtust sisaldavat loendiüksust, muuta olemasolevat loendiüksust nii, et tulemuseks oleks duplikaatväärtus, ega taastada prügikastist üksust, mille taastamisel tekiks loendisse duplikaatväärtus. Kui loote lähteloendis otsinguveeru ja määratlete selle veeru kordumatuna, ei tohi ka sihtloendi veerg duplikaatväärtusi sisaldada.

Märkus.:  Kordumatus pole tõstutundlik. Seetõttu käsitletakse näiteks väärtusi TELL-231 ja tell-231 duplikaatväärtustena.

Kordumatul veerul peab olema ka indeks. Kordumatu veeru loomisel võidakse teil paluda indeks luua; kui klõpsate nuppu OK, luuakse indeks automaatselt. Kui kordumatu veeru jaoks on indeks loodud, ei saa indeksit enam sellelt veerult eemaldada, välja arvatud juhul, kui otsustate veeru esmalt duplikaatväärtuste lubamiseks ümber määratleda.

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, milliseid veerutüüpe saab kordumatute veergude loomiseks kasutada ja milliseid mitte.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Valik (ühe väärtusega)

Valik (mitme väärtusega)

Arv

Arvutatud

Valuuta

Hüperlink või pilt

Kuupäev ja kellaaeg

Kohandatud veerud

Otsing (ühe väärtusega)

Otsing (mitme väärtusega)

Isik või rühm (ühe väärtusega)

Isik või rühm (mitme väärtusega)

Jah/ei

Kahe loendi vahelise seose loomiseks tuleb lähteloendis luua otsinguveerg, mis toob (ehk "otsib") sihtloendist väärtusi, juhul kui need väärtused vastavad lähteloendi otsinguveeru väärtustele. Pärast selle otsinguveeru (esmase veeru) loomist saate jätkata ja luua täiendavaid veerge (teiseseid veerge) sihtloendist lähteloendisse, tingimusel, et nende täiendavate veergude andmetüüp on toetatud.

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, milliseid veerutüüpe saab otsinguveergude loomiseks kasutada ja milliseid mitte.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Arv

Valuuta

Kuupäev ja kellaaeg

Isik või rühm

Arvutuslik

Hüperlink või pilt

Kohandatud veerud

Jah/ei

Valik

Otsing

Otsinguveergude loomiseks on kaks võimalust: jõustatud seosega otsinguveerg ja jõustamata seosega otsinguveerg.

Jõustatud seosega otsinguveerg

Jõustatud seosega (ehk viitamisterviklusega) otsinguveerus saate otsida üksikväärtusi ja säilitada andmete tervikluse sihtloendis ühel kahest järgmisest viisist.

Kaskaadkustutamine    – kui mõni üksus kustutatakse sihtloendist, kustutatakse ka seostuv üksus (või üksused) lähteloendis. Sel juhul peaksite veenduma, et kõik seostuvad üksused kustutatakse ühe andmebaasitehingu raames. Kui kustutate näiteks sihtloendist tellimuse, saate tagada, et vastav tellimus kustutatakse ka lähteloendist. Tellimusse kuuluvaid üksusi pole vaja ilma vastava tellimuseta säilitada, kuna see tekitaks ilma tellimuseta jäänud "orbüksusi", mis võivad edaspidi segadust põhjustada.

Piiratud kustutamine    – kui proovite sihtloendist kustutada mõne üksuse, millel on lähteloendis seostuvaid üksusi, ei saa te üksust sihtloendist kustutada. Sel juhul peaksite tagama, et seostuv üksus sihtloendis säilitatakse. Oletagem näiteks, et keegi proovib sihtloendist kustutada tellimuseüksust, kuid see tellimus on kliendil alles ootel ja seetõttu soovite kustutamist kuni tellimuse töötlemiseni takistada. Te ei soovi, et kliendi tellimus eksikombel kustutataks, kuna sel juhul ei saaks te tellimust täita.

Loendiseoste jõustamine

1. kaskaadkustutamine tagab kõigi seostuvate üksuste kustutamise ühe andmebaasitehinguna.

2 piiratud kustutamine takistab kustutamist sihtloendist, kui allikas loendi üksuste seotud üksuste olemas.

Lühidalt öeldes aitab loendiseoste jõustamine tagada teie andmete kehtivust ja võimaldab ära hoida selliste vastuolude tekkimist, mis võiksid edaspidi probleeme põhjustada.

Märkus.:  Jõustatud seose loomiseks või muutmiseks peab teil loendi osas olema loendite haldamise õigus.

Seose jõustaval otsinguveerul peab olema ka indeks. Seose jõustava otsinguveeru loomisel võidakse teil paluda indeks luua; kui klõpsate nuppu OK, luuakse indeks automaatselt. Kui seose jõustava otsinguveeru jaoks on indeks loodud, ei saa indeksit enam sellelt veerult eemaldada, välja arvatud juhul, kui otsustate jõustatud seose esmalt eemaldada.

Jõustamata seosega otsinguveerg

Jõustamata seosega otsinguveerus saate lähteloendi kaudu otsida sihtloendist ühte või mitut väärtust. Kui kustutate lähteloendist mõne üksuse ja teil on loendi osas kustutusõigus olemas, ei kaasne sellega sihtloendis mitte mingisuguseid täiendavaid kustutustoiminguid ega kustutuspiiranguid.

Üks loendiseoste loomise eeliseid on see, et saate ühel lehel kuvada ja redigeerida kahest või enamast loendist pärinevaid veerge. Kui loote lähteloendis otsinguveeru, kuvatakse esmases veerus sihtloendiveerust pärinevad väärtused, kuid vajadusel saate määrata, et esmase veeru ja muude lähteloendiveergude kõrval kuvataks ka täiendavad teisesed sihtloendiveerud.

Esmase veeru väärtus on link, mille klõpsamisel kuvatakse kõik selle üksuse veeruväärtused sihtloendis. Iga sihtloendi teisese veeru väärtus kuvatakse lähteloendiveerus tekstina. Kui loote mitme väärtusega otsinguveeru, kuvatakse sihtloendi igas veerus (olgu siis esmases või teiseses) neile vastavad väärtused, mis on üksteisest eraldatud semikooloniga. Neid esmaseid ja teiseseid veerge saate loendivaates käsitseda sarnased lähteloendi veergudega – muu hulgas saate veerge näiteks lisada, eemaldada, filtreerida ja sortida.

Esmase veeru nimi on nimi, mille sisestate otsinguveeru loomisel. Vaikimisi järgivad kõik teisesed veerud standardset nimekuju: <esmase veeru nimi lähteloendis>: <veeru nimi sihtloendis>. Esmase veeru nime muutmisel muudetakse seetõttu ka kõigi teiseste veergude nimesid. Küll aga saate teiseste veergude vaikenimesid ja kirjeldusi muuta, et need oleksid teie jaoks tähendusrikkamad.

Mitme väärtusega otsinguveerud

1. esmane otsinguveerg mitme väärtusega.

2 teisene otsinguveerg mitme väärtusega.

3. Veeru vaikenimi TooID: Tiitel on asendatud nimega Instrumendid.

Kui loote loendiseoseid otsinguveergude, kordumatute veergude ja jõustatud seostega loendite abil, võib juhtuda, et ületate ressursiläve ehk limiidi ja teid võidakse blokeerida järgmistel tingimustel.

 • Kui loote olemasolevas loendis, milles on loendivaateläves määratust rohkem üksusi, kordumatu veeru (võtke arvesse, et ühe üksuse lisamine, mille tõttu loendivaate lävi ületatakse, on toiming, mida üldjuhul ei blokeerita).

 • Kui loendis on loendivaateläves määratust rohkem üksusi ja te lülitate selles loendis otsinguvälja jaoks sisse funktsiooni Kaskaadkustutamine või Piiratud kustutamine.

 • Kui olete ületanud loendi loendivaate Otsinguläve, mis vaikesättena on kaksteist otsinguveergude.

 • Kui kustutustoimingu üksuste arv ületab 1000.

Paljude üksustega loendite haldamise kohta lisateabe saamiseks vt loendite ja teekide paljude üksustega haldamine .

Õpetus: kordumatu veeru loomine või muutmine

Hoiatus.:  Kordumatut veergu ei saa luua loendis, kus on määratletud üksusetaseme õigused; loendi ja loendiüksuse vaheliste õiguste pärimist ei saa murda, kui loend sisaldab kordumatut veergu; kordumatut veergu ei saa luua ega veergu kordumatuks muuta loendis, mis sisaldab kordumatute õigustega üksusi või loendis, kus sisu heakskiitmine on lubatud; kui teek sisaldab kordumatut veergu, ei saa faili käsuga Ava Exploreris teeki kopeerida.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Klõpsake selle nime kiirkäivitusalal või klõpsake menüü sätted Office 365 nupp Sätted loendi, klõpsake käsku Kuva kogu saidi sisuja klõpsake jaotises loendi soovitud loendi nime.

 3. Valige Loend > Loo veerg.

 4. Tippige veeru nimi väljale Veeru nimi.

 5. Jaotises Selle veeru teabetüüp on klõpsake ühte järgmistest.

  • Üks tekstirida

  • Mitu tekstirida

  • Valik

  • Arv

  • Valuuta

  • Kuupäev ja kellaaeg

  • Jah/ei

  • Otsing (ühe väärtusega)

  • Isik või rühm (ühe väärtusega)

 6. Klõpsake jaotise Muud veerusätted väljal Jõusta ainuväärtused nuppu Jah.
  Kui valite mõne sellise andmetüübi, mis pole toetatud, või kui loote sellise otsinguveergu, kus on lubatud mitu väärtust, siis sätet Jõusta ainuväärtused ei kuvata.

 • Kordumatu veeru indeksit ei saa eemaldada. Kui soovite indeksi eemaldada, peate kordumatu veeru esmalt muutma selliseks veeruks, kus duplikaatväärtused on lubatud. Seejärel saate indeksi eemaldada.

 • Kui proovite olemasolevas veerus duplikaatväärtuste lubamise asemel kasutada ainuväärtusi, siis võib see toiming olla blokeeritud, kui veerg juba sisaldab duplikaatväärtusi. Sel juhul peate duplikaatväärtused esmalt eemaldama ja seejärel muutma veeru duplikaatväärtuste lubamise asemel üksnes ainuväärtusi kasutavaks veeruks.

 • Kui soovite muuta kordumatu veeru andmetüüpi, peate toimima järgmiselt: muutke veergu duplikaatväärtuste lubamiseks, eemaldage indeks, asendage veeru andmetüüp teise toetatud andmetüübiga ja seejärel muutke veerg kordumatuks.

Õpetus: otsinguveeru loomine

Need juhised sõelub häälestamise otsida veerg, mis kuvatakse esmane veerg ja soovi korral teisene veerg loendisse. Saate indekseerida esmane veerg, kuid kuna teisene veerg (või välja) kontrollivad esmast, ei saa see olla kordumatu või indekseeritud.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Klõpsake selle nime kiirkäivitusalal või klõpsake menüü sätted Office 365 nupp Sätted loendi, klõpsake käsku Kuva kogu saidi sisuja klõpsake jaotises loendi soovitud loendi nime.

 3. Klõpsake loendisja seejärel klõpsake nuppu Loo veerg.

 4. Tippige veeru nimi väljale Veeru nimi.

 5. Klõpsake jaotises Selle veeru teabetüüp on nuppu Otsing.

 6. Valige sihtloend väljal Teabe toomiskoht.

 7. Valige esmane veerg väljal Selles veerus.

 8. Märkige jaotises Lisa veerg kõigi järgmiste lisaväljade kuvamiseks iga lisatava teisese veeru nime kõrval asuv ruut. Loendis kuvatakse ainult toetatud andmetüüpidega veerud.

 9. Kui soovite teiseseid veerge hiljem lisada või eemaldada, muutke otsinguveergu ja tehke soovitud valikud.

  Märkus.:  Teisest veergu ei saa indekseerida ega kordumatuks muuta.

 10. Kui soovite otsinguveerud vaikevaates kuvada, valige Lisa vaikevaatesse.

 11. Jõustatud seose loomiseks valige Jõusta seosekäitumine ja siis klõpsake nuppu Piiratud kustutamine või Kaskaadkustutamine.

 12. Klõpsake nuppu OK.

Õpetus: seoste loomine kuvamis- ja redigeerimisvormidel

Pärast otsinguveeru loomist saate sihtloendi kuvamis- ja redigeerimisvorme muuta nii, et kuvataks lähteloendis leiduvad seostuvad andmed. Näiteks saate redigeerida loendi Tellimused kuvamis- või redigeerimislehte, et lisada sinna seostuv loend Üksused ning kaks vastavat loendivaate veebiosa omavahel automaatselt ühendada, saates neile otsinguveeru väärtuse.

 1. Target (nt tellimused) valige menüü loend , klõpsake Vormi veebiosi jaotises loendi kohandamine ja klõpsake Kuvamise vaikevorm või Redigeerimise vaikevorm.

 2. Klõpsake veebiosatsoonis Peamine nuppu Lisa veebiosa.

 3. Klõpsake nuppu Lisa, nuppu Seotud loendja seejärel valige seostuv loend (nt üksused).

  Märkus.:  Kuvatakse üksnes need loendid, mille jaoks teil on olemas õigus Üksuste vaatamine.

Loendid ühendatakse omavahel automaatselt. Kui kuvate või redigeerite pärast lehe salvestamist mõnda loendi Tellimused üksust, kuvatakse ka seostuvad üksused loendis Üksused.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×