Office
Logi sisse

Korduva jaotise lisamine

Kui lisate oma Microsoft Office InfoPathi vormimallile korduva jaotise, saavad kasutajad teie vormimallil põhineva vormi täitmisel lisada selle jaotise mitu korda.

Selle artikli teemad

Korduva jaotise kasutamine

Kasutaja kogemused

Korduva jaotise lisamine

Paigutuse näpunäited

Korduva jaotise kasutamine

Korduv jaotis on juhtelement, mis sisaldab teisi juhtelemente ja mis vajadusel kordub. Korduva jaotise võimalikud kasutusviisid.

 • Saate koguda sama tüüpi andmete mitmeid esinemisjuhtusid. Näiteks võite müügiaruande vormimallil kasutada korduvat jaotist oma müügimeeskonna müügieesmärkide kogumiseks.

 • Saate kuvada vormil muutuvaid andmehulki. Näiteks kui kasutaja teeb InfoPathis andmebaasi päringut ja teie vormimall on ühendatud töötajakirjete andmebaasiga, saate korduva jaotise abil kuvada vastavad kirjed. Ühe kirje tagastamisel näeb kasutaja vormil ainult ühte jaotist. Kui tagastatakse 10 kirjet, näeb kasutaja 10 jaotist.

 • Saate vältida tühje kohatäitealasid, mis võtavad teie vormimallil liialt ruumi.

Kujutage ette kindlustusavalduse vormimalli, kus taotleja peab loetlema oma ülalpeetavate nimed ja vanused. Selle vormi paberversioonis võite näha kolme kohatäitevälja, millega eeldatakse, et enaikul inimestest on kuni kolm ülalpeetavat. Need, kellel on rohkem kui kolm ülalpeetavat, on sunnitud suruma ka teiste ülalpeetavate andmed olemasolevatele väljadele või kirjutama vormi tagaküljele.

Selle vormi InfoPathi versioonis saate aga kasutada korduvat jaotist, nii et avaldajad saavad hõlpsasti lisada just nii palju ülalpeetavaid kui vaja. Järgmises näites kuvatakse, kuidas see võidakse kuvada vormi täitvale isikule.

Repeating section on form

Korduva jaotise sisestamisel oma vormimallile sisestate põhimõtteliselt uue ümbrise. Et korduvast jaotisest oleks kasu, peate lisama korduvasse jaotisesse ka teisi juhtelemente.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid korduvate jaotistega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Korduv tabel.    Kui soovite, et kasutajad saaksid lisada tabelile mitu rida, võiksite kaaluda oma vormimallil korduva jaotise asemel korduva tabeli kasutamist. Näiteks saate esitada täpsustatud andmeid (nt arve üksusi) tabeliformaadis, nii et kasutajad saavad vajadusel lisada tabelisse täiendavaid ridu. Tegelikult on korduva jaotise asemel korduva tabeli kasutamine maitse asi. Mõlemad juhtelemendid lubavad teil koguda või kuvada sama tüüpi andmete mitmeid esinemiskordi.

Jaotis.    Jaotiste abil saate korraldada seostuvate juhtelementide rühmi. Jaotise kasutamisel korduva jaotise asemel ei saa kasutajad lisada oma vormile täiendavaid jaotisi.

Korduv valikurühm.    Valikurühmad sisaldavad vähemalt kahte jaotist. Vaikimisi kuvatakse vormil üks neist jaotistest. Kasutajad saavad asendada selle teistsuguse jaotisega. Valikurühmi saab vormile lisada ka mitu korda.

Korduv rekursiivne jaotis.    Nagu ka korduvat jaotist, saab korduvat rekursiivset jaotist lisada vormile mitu korda. Kui kasutajad lisavad korduvat jaotist mitu korda, lisatakse iga uus jaotis eelmisest allapoole üksteise järele. Korduva rekursiivse jaotise puhul lisatakse iga uus jaotis aga olemasolevasse jaotisesse, mille tulemuseks on pesastatud jaotiste kogum. See on kasulik siis, kui soovite muuta sisu hierarhiliseks (nt liigenduse puhul).

Valikulised jaotised.    Kui lisate oma vormimallile korduva jaotise, kuvatakse see kasutajatele vormi avamisel alati. Valikulised jaotised seevastu on vaikimisi peidetud. Teie kasutajad saavad valida, kas soovivad valikulise jaotise vormile kaasata või mitte. Näiteks soovivad mõned kasutajad müügitellimusevormil võib-olla kommenteerida mõningaid tellitavaid materjale. Selleks saate sisestada valikulise jaotise ja lisada sellesse valikulisse jaotisse rikkaliku teksti välja sildiga Märkmed. Kasutajad saavad lisada vajadusel valikulise jaotise, klõpsates valikulise jaotise all olevat juhendavat teksti.

Loendi juhtelement.    Loendi juhtelemendid on kõige lihtsamat tüüpi korduvad juhtelemendid ja need on kasulikud juhul, kui soovite, et kasutajad saaksid lisada täpp-, number- või lihtloendisse vajaliku arvu üksusi. Näiteks saate täpploendi juhtelementi kasutada probleemide loendis mitmete toiminguüksuste kogumiseks.

Põhi-/üksikasjajuhtelement.    Põhi-/üksikasjajuhtelement on kahe seostatud juhtelemendi kogum. Põhijuhtelement on alati korduv tabel. Üksikasjajuhtelement võib olla nii korduv tabel kui ka korduv jaotis. Põhi-/üksikasjaelemendi abil saate linkida ühe juhtelemendi teisega nii, et esimeses juhtelemendis tehtud valik määratleb teises juhtelemendis kuvatava sisu.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Kui kasutajad liigutavad kursorit üle korduva jaotise, kuvatakse vasakus ülanurgas noolega sinine nupp. See on kiirmenüünupp. Klõpsates seda nuppu, näevad kasutajad korduva jaotise lisamise või eemaldamise suvandeid.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Lehe algusesse

Korduva jaotise lisamine

Korduva jaotise lisamise viis sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud korduv jaotis kujundusrežiim valituna.

Repeating section selected in design mode

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Korduvad jaotised on üldjuhul seotud vormimalli andmeallika korduv rühm, ehkki neid võib siduda ka korduv väli.

Järgmises näites on vormimalli korduv jaotis Ülalpeetavad seotud tööpaani Andmeallikas korduva rühmaga ülalpeetav. Korduva jaotise iga juhtelement on seotud vastava väli, mis kuulub selle korduva jaotise rühma.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Korduva jaotise lisamine uuele tühjale vormimallile

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Korduv jaotis.

 4. Juhtelementide lisamiseks korduvasse jaotisesse lohistage soovitud juhtelemendid tööpaanilt Juhtelemendid oma vormimalli korduvasse jaotisesse.

  Märkus.: Juhtelementi, mis on juba vormimallis olemas, ei tohiks jaotisse teisaldada, välja arvatud juhul, kui juhtelemendi väli on juba andmeallikas selle jaotise rühma osa. Vastasel juhul võib juhtelemendi köitmine katkeda.

 5. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale tekst.

Korduva jaotise lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevale vormimallile

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast. Selle stsenaariumi puhul saate korduva jaotise lisamiseks lohistada korduva jaotise tööpaanilt Andmeallikas vormimallile või lisada korduva jaotise tööpaani Juhtelemendid abil järgmisi juhiseid järgides.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Korduv jaotis.

 4. Valige dialoogiboksis Korduva jaotise sidumine korduv rühm, kus soovite korduva jaotise andmeid talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. Lisage juhtelemendid korduvasse jaotisesse ja siduge need andmeallika vastavate väljadega.

 6. InfoPath kasutab välja või rühma nime juhtelemendi sildina. Vajadusel võite sildi teksti muuta.

  Näpunäide.: Juhtelemente saate lisada ka tööpaani Andmeallikas abil. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas korduvat rühma, millega soovite korduva jaotise siduda, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Korduv jaotis.

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Enne juhtelementide lisamist korduvasse jaotisesse mõelge järele, kuidas soovite neid juhtelemente korraldada. Juhtelemente saate lisada vabas vormis, lohistades need soovitud asukohta jaotises. Kui soovite paigutusse rohkem juhtelemente, saate lisada korduvasse jaotisesse küljendtabel ning seejärel lisada üksikutesse lahtritesse sildid ja juhtelemendid, nii et need oleks ilusasti joondatud. Järgmises näites on vormi kujundaja kasutanud korduvas jaotises juhtelementide korraldamiseks üherealist ja kolmeveerulist küljendtabelit.

layout table used to arrange controls in repeating section

Lisaks küljendtabelite kasutamisele võite teha ühte järgmistest.

 • Mitme korduva jaotise suuruse korraga muutmiseks valige korduvad jaotised, mille suurust soovite muuta. Klõpsake menüü Vorming käsku Atribuudid ja tehke siis vahekaardil Suurus soovitud muudatused.

 • Korduva jaotise äärise või värvi muutmiseks valige vormimallil see jaotis, klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning vahekaarti Äärised ning tehke siis soovitud muudatused

 • Kui soovite vaadata, kuidas teie korduva jaotise juhtelemendid tegelikku teksti sisaldades välja näevad, klõpsake menüü Vaade käsku Näidisandmed. Nii saate aimu sellest, milline on teie vormimallil põhineva vormi ilme siis, kui kasutajad asuvad vormi täitma.

 • Vahel võib näida, et korduva jaotise juhtelementides sisalduv tekst ja nendest juhtelementidest vasakul asuvad sildid pole päris kohakuti. Teksti ja sildi joondamiseks topeltklõpsake soovitud juhtelementi. Klõpsake vahekaardil Suurus nuppu Joonda ja siis nuppu Rakenda. Kui silt ja juhtelement asuvad küljendtabeli erinevates lahtrites, paremklõpsake silti sisaldavat lahtrit, klõpsake kiirmenüü käsku Tabeliatribuudid ning siis klõpsake vahekaardi Lahter jaotises Vertikaaljoondus väärtust Joonda keskele.

 • Vaikimisi on valitud suvand Korda vertikaalselt. See tähendab, et kui kasutajad lisavad korduvaid jaotisi, kuvatakse need jaotised vormil vertikaalselt üksteise järel. Korduvaid jaotisi saab laiendada ka horisontaalselt. See võimaldab tekitada täiesti erineva paigutuse. Näiteks võite luua kalendrisarnase vormimalli. Suvandit Korda horisontaalselt ei toeta brauseriga ühilduvad vormimallid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×