Kommentaari lisamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate lisada märkmeid üksikuid lahtreid kommentaaride abil anda oma lugeja leiduvate andmete kohta täiendavat konteksti. Kui lahtris on kommentaari, kuvatakse lahtri nurgas punane indikaator. Kursori viimisel lahtrile kuvatakse kommentaar.

Töölehe kommentaari näide

Soovitud toiming

Kommentaari lisamine

Kommentaari redigeerimine

Kommentaari kustutamine

Kommentaari vormindamine

Kommentaariteksti vormindamine

Kommentaari kuju muutmine

Kommentaari teisaldamine või selle suuruse muutmine

Kommentaaride kopeerimine teistesse lahtritesse

Kommentaaride ja nende näidikute kuvamine või peitmine

Kommentaaride vaikekuvasätete muutmine

Kommentaaride kuvamine või peitmine töölehel

Kõigi kommentaaride kuvamine või peitmine töölehel

Uutes kommentaarides kuvatava vaikenime muutmine

Töövihikus kõigi kommentaaride läbivaatamine

Kommentaaride printimine

Kommentaari lisamine

 1. Valige lahter, kuhu soovite kommentaari lisada, ja tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar.

  • Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F2.

  • Paremklõpsake lahtrit ja klõpsake siis käsku Lisa kommentaar.

   Märkus.: Kommentaarisiltide jaoks vaikimisi kasutatava nime muutmiseks lugege käesoleva teema jaotist Uutes kommentaarides kuvatava vaikenime muutmine.

 2. Tippige kommentaari tekst kommentaari kehaossa.

 3. Klõpsake väljaspool kommentaariboksi.

  Kommentaariboksi kaob, kuid jääb kommentaari sümbol. Kommentaari kuvamiseks libistage kursoriga üle. Kommentaari nähtaval hoida, lugege teemat kommentaaride kuvamine või peitmine töölehel

  Märkus.: Töölehel asuvate andmete sortimisel sortida kommentaarid koos andmetega. Siiski PivotTable-liigendtabeli aruannetes, kommentaarid ei liigu lahtriga aruande paigutuse muutmisel.

Lehe algusse

Kommentaari redigeerimine

 1. Valige lahter, milles sisalduvat kommentaari soovite redigeerida.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Redigeeri kommentaari.

  Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Redigeeri kommentaari

  Klaviatuuri otsetee.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Shift + F2.

  Märkus.: Kui valitud lahtris pole kommentaari, pole käsk Redigeeri kommentaari jaotises Kommentaarid saadaval. Selle asemel on saadaval käsk Uus kommentaar.

 3. Topeltklõpsake kommentaari teksti ja redigeerige siis teksti kommentaari tekstiväljal.

Lehe algusse

Kommentaari kustutamine

Klõpsake lahtrit, mis sisaldab kustutatavat kommentaari, ja tehke ühte järgmistest.

 • Paremklõpsake lahtrit ja klõpsake siis käsku Kustuta kommentaar.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kustuta.

Lehe algusse

Kommentaari vormindamine

Vaikimisi kasutatakse kommentaariteksti jaoks fonti Tahoma ja fondisuurust 9. Kasutatavat vaikefonti muuta ei saa, kuid igas üksikus kommentaaris saate teksti oma soovi järgi kohandada. Samuti saate muuta kommentaari kuju – näiteks võite ristkülikukujulise kommentaari asemel kasutada ovaalset viiktekstikujundit. Lisateavet leiate käesoleva artikli jaotisest Kommentaari kuju muutmine.

Kommentaariteksti vormindamine

 1. Valige lahter, mis sisaldab vormindatavat kommentaari, ja tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake lahtrit ja klõpsake siis käsku Redigeeri kommentaari.

  • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Redigeeri kommentaari.

   Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Redigeeri kommentaari

   Klaviatuuri otsetee.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Shift + F2.

   Märkus.: Kui valitud lahtris pole kommentaari, pole käsk Redigeeri kommentaari jaotises Kommentaarid saadaval. Selle asemel on saadaval käsk Uus kommentaar.

 2. Valige kommentaaritekst, mida soovite vormindada, ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake valikut, klõpsake käsku Vorminda kommentaari ja valige siis dialoogiboksis Kommentaari vormindamine soovitud vormingusuvandid.

  • Klõpsake soovitud vormingusuvandeid menüü Avaleht jaotises Font.

   Märkus.: Jaotise Font suvandid Täitevärv ja Fondi värv pole kommentaariteksti puhul saadaval. Teksti värvi muutmiseks võite valitud kommentaariteksti paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Vorminda kommentaari.

Kommentaari kuju muutmine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Kiirpääsuriba.

 3. Klõpsake ripploendis Vali käsud väärtust Kõik käsud.

  Valige loendiboksis väärtus Redigeeri kujundit, klõpsake nuppu Lisa ja siis klõpsake nuppu OK.

  Nupp Redigeeri kujundit lisatakse kiirpääsuribale, mis asub Exceli akna ülemises vasakpoolses nurgas.

  Kiirpääsuriba suvand Redigeeri kujundit

 4. Valige töölehel lahter, milles sisalduva kommentaari kuju soovite muuta.

 5. Kommentaari kuvamiseks töölehel klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kuva/peida kommentaar.

  Kuva kõik kommentaarid suvand menüüs läbivaatus

 6. Klõpsake kommentaari äärist.

 7. Klõpsake kiirpääsuribal nuppu Redigeeri kujundit ja siis käsku Muuda kujundit.

 8. Klõpsake kujundit, mida soovite kasutada.

Lehe algusse

Kommentaari teisaldamine või selle suuruse muutmine

 1. Paremklõpsake lahtrit, mis sisaldab muudetavat kommentaari. Seejärel klõpsake käsku Kuva/peida kommentaarid.

 2. Klõpsake kommentaari äärist nii, et, kuvatakse suurusepidemed. Veenduge, et kursor ei ole kommentaari.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kommentaari teisaldamiseks lohistage kommentaariboksi äärist või vajutage soovitud nooleklahvi.

  • Kommentaari suuruse muutmiseks lohistage kommentaariboksi servades ja nurkades olevaid pidemeid.

Lehe algusse

Kommentaaride kopeerimine teistesse lahtritesse

 1. Valige lahter või lahtrid, milles sisalduvaid kommentaare soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Viiktekst 1 .

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Kopeeri

  Klaviatuuri otsetee.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

  Kiirklahv.    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+V. 

 5. Klõpsake dialoogiboksi Teisiti kleepimine jaotises Kleebi nuppu Kommentaarid ja siis nuppu OK.

 6. Teisaldusäärise tühistamiseks klõpsake mõnda muud lahtrit või vajutage paoklahvi (Esc).

Märkused: 

 • Ärge vajutage pärast nupu OK klõpsamist sisestusklahvi (Enter). Vastasel juhul kopeeritakse kleepimisalasse lisaks kommentaarile ka lahtri sisu.

 • Kopeeritud kommentaarid asendavad kõik sihtala olemasolevad kommentaarid.

Lehe algusse

Kommentaaride ja nende näidikute kuvamine või peitmine

Kui lahter sisaldab kommentaari, kuvab Excel vaikimisi ainult näidiku. Kommentaaride ja näidikute lahtrites kuvamise muutmiseks saate Exceli vaikesätteid muuta, et kommentaarid kuvataks või peidetaks alati.

Kommentaariboksi ja selle kolmnurk punane tähis

Viiktekst 1 Näidik

Viikteksti 2 Kommentaar

Kommentaaride vaikekuvasätete muutmine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Suvandid.

 2. Tehke kategooria Täpsemalt jaotises Kuvamine ühte järgmistest.

  • Kui soovite terves töövihikus peita nii kommentaarid kui ka näidikud, klõpsake jaotises Kommentaaridega lahtrite puhul kuva raadionuppu Ära kuva kommentaare ega näidikuid.

  • Kui soovite, et näidikud oleksid kuvatud, kuid kommentaarid kuvataks ainult kursori viimisel vastavale lahtrile, klõpsake jaotises Kommentaaridega lahtrite puhul kuva raadionuppu Kuva ainult näidikud; kommentaarid kuva hiirekursoriga üle liikumisel.

  • Kui soovite nii kommentaarid kui ka näidikud alati kuvada, klõpsake jaotises Kommentaaridega lahtrite puhul kuva raadionuppu Kommentaarid ja näidikud.

Kommentaaride kuvamine või peitmine töölehel

Klõpsake kommentaarinäidikut sisaldavat lahtrit või lahtreid ja tehke ühte järgmistest.

 • Paremklõpsake lahtrit ja klõpsake siis käsku Kuva/peida kommentaar.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kuva/peida kommentaar.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Kuva/peida kommentaar

Kõigi kommentaaride kuvamine või peitmine töölehel

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kuva kõik kommentaarid.

  Kuva kõik kommentaarid suvand menüüs läbivaatus

  Näpunäide.: Nupu Kuva kõik kommentaarid uuesti klõpsamisel peidetakse töölehel kõik kommentaarid.

Lehe algusse

Uutes kommentaarides kuvatava vaikenime muutmine

Excel tähistab kõik uued kommentaarid nimega, mille olete määranud dialoogiboksis Exceli suvandid. Vajadusel saate seda nime muuta.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Tippige soovitud nimi kategooria Üldist jaotises Microsoft Office'i isikupärastamine väljale Kasutajanimi.

  Märkus.: Kui väli Kasutajanimi on tühi, määrab Excel kommentaari lisamisel välja Kasutajanimi väärtuseks teie kasutajanime ja kasutab sildi jaoks just seda nime.

Näpunäide.: Ehkki kommentaarisilte ei saa peita, saate sildid kommentaaridest eemaldamiseks kustutada.

Lehe algusse

Töövihikus kõigi kommentaaride läbivaatamine

 1. Klõpsake töölehel esimest lahtrit, milles sisalduvat kommentaari soovite läbi vaadata.

 2. Kõigi kommentaaride läbivaatamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Järgmine või Eelmine, et vaadata kommentaare järjest või tagant ettepoole.

  Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Järgmine või Eelmine

Lehe algusse

Kommentaaride printimine

Kui tööleht sisaldab kommentaare, nagu siin näidatud, võite need printida kas nii, nagu need töölehel kuvatakse, või töölehe lõpus.

 1. Klõpsake töölehte, mis sisaldab prinditavaid kommentaare.

 2. Kommentaaride printimiseks nende asukohas töölehel kuvage need ühe toimingu abil järgmistest.

  • Mõne kindla kommentaari kuvamiseks paremklõpsake kommentaari sisaldavat lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kuva/peida kommentaarid.

  • Kõigi töölehel leiduvate kommentaaride kuvamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kuva kõik kommentaarid.

   Kuva kõik kommentaarid suvand menüüs läbivaatus

 3. Kattuvaid kommentaare on võimalik teisaldada ja nende suurust muuta. Selleks klõpsake kommentaariboksi äärist, nii et ilmuvad pidemed.

  Klõpsake väljal kommentaari teisaldamine või selle suurust muuta serva

  Kommentaari teisaldamiseks lohistage kommentaariboksi äärist. Suuruse muutmiseks lohistage boksi servadel ja nurkades olevaid pidemeid.

 4. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus dialoogiboksi Lehekülje häälestus käivitit.

  Klõpsake noolt paremas alanurgas Lehekülje häälestus

 5. Klõpsake vahekaarti Leht.

 6. Klõpsake loendiboksis Kommentaarid väärtust Nagu lehel kuvatud või Lehe lõpus.

  Valige vahekaardi Leht jaotises Kommentaarid soovitud suvand

 7. Klõpsake dialoogiboksi allservas nuppu Prindi. Teid viiakse menüüs Fail kategooriasse Prindi, kus saate dokumendi printimiseks klõpsata uuesti nuppu Prindi või enne printimist sätteid (nt lehe suunda) muuta.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×