Kohandatud väljade puhul kasutatavad projektifunktsioonid

Kohandatud väljade puhul kasutatavad projektifunktsioonid

Neid funktsioone kasutatakse valemites kohandatud väljade väärtuste arvutamiseks.

Näpunäide.: Valemi sisestamiseks kohandatud väljale rakenduses Project 2007 osutage menüü Tööriistad käsule Kohanda ja valige seejärel Väljad. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud väljad nuppu Valem. Kui kasutate rakendust Project 2010, klõpsake menüü Projekt jaotises Atribuudid nuppu Kohandatud väljad. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud väljad nuppu Valem.

Projecti funktsioonide ülevaade

Microsoft Projecti kasutamisel võib juhtuda, et teil tuleb töötada väärtustega, mis ei asu otseselt väljadel. Valemite abil saate väljadega töötamisel neid uusi väärtusi luua.

Järgmised näited illustreerivad valemite kasutamist kohandatud väljade abil.

 • Järgmise valemi lisamisel kohandatud väljale tagastatakse arvväärtus, mis näitab praeguse kuupäeva ja teie ajakava ülesannete lõppkuupäeva vaheliste päevade arvu.

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Kohandatud tekstiväljale lisamisel tagastab järgmine valem väärtuse „lähtekulu puudub“, „eelarve ületamine vähemalt 20% võrra“ või „alla eelarve“:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Teisendusfunktsioonid

Asc

Tagastab stringi esitähe tärgi koodi tähistava täisarvu.

Süntaks

Asc( string )

string  Mis tahes kehtiv stringiavaldis.

CBool

Seob avaldise loogiliseks andmetüübiks.

Süntaks

CBool( expression )

expression  Mis tahes kehtiv stringi- või arvuline avaldis.

CByte

Seob avaldise andmetüübiks Bait.

Süntaks

CByte( expression )

expression  Mis tahes täisarv 0-st 255-ni.

CCur

Seob avaldise Valuuta andmetüübiks.

Süntaks

CCur( expression )

expression  Mis tahes arvuline avaldis vahemikus –922 337 203 685 477,5808 kuni 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Seob avaldise andmetüübiks Kuupäev.

Süntaks

CDate( expression )

expression  Mis tahes kehtiv kuupäevaavaldis.

CDbl

Seob avaldise andmetüübiks Topelttäpsusega arv.

Süntaks

CDbl( expression )

expression  Mis tahes negatiivne arvuline avaldis vahemikus –1,79769313486232E308 kuni –4,94065645841247E-324 või positiivne arvväärtus vahemikus 4,94065645841247E-324 kuni 1,79769313486232E308.

CDec

Seob avaldise andmetüübiks Kümnendarv.

Süntaks

CDec( expression )

expression  Komakohtadeta arvude (st kümnendkohtadeta arvude) korral mis tahes arvuline avaldis alates arvust +/–79 228 162 514 264 337 593 543 950 335. 28 kümnendkohaga arvude korral on vahemik +/–7,9228162514264337593543950335. Väikseim võimalik nullist erinev arv on 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Tagastab stringi, mis sisaldab määratud tärgi koodiga seotud tärki.

Süntaks

Chr( charcode )

charcode Pikk täisarv, mis tähistab tärki.

CInt

Seob avaldise andmetüübiks Täisarv.

Süntaks

CInt( expression )

expression  Mis tahes arvuline avaldis vahemikus –32 768 kuni 32 767; kümnendmurrud ümardatakse.

CLng

Seob avaldise andmetüübiks Pikk täisarv.

Süntaks

CLng( expression )

expression  Mis tahes arvuline avaldis vahemikus –2 147 483 648 kuni 2 147 483 647; kümnendmurrud ümardatakse.

CSng

Seob avaldise andmetüübiks Lihttäpsusega arv.

Süntaks

CSng( expression )

expression  Mis tahes arvuline avaldis vahemikus –3,402823E38 kuni –1,401298E-45 negatiivsete väärtuste korral; 1,401298E-45 kuni 3,402823E38 positiivsete väärtuste korral.

CStr

Seob avaldise andmetüübiks String.

Süntaks

CStr( expression )

expression  Mis tahes kehtiv stringi- või arvuline avaldis.

CVar

Seob avaldise andmetüübiks Variant.

Süntaks

CVar( expression )

expression  Arvuliste väärtuste puhul sama vahemik nagu andmetüübi Topelttäpsusega arv korral. Muude väärtuste korral andmetüübi String vahemik.

DateSerial

Tagastab määratud aastat, kuud ja päeva tähistava väärtuse andmetüübiga variant (Date).

Süntaks

DateSerial( year, month, day )

month  Nõutav; Täisarv. Arv vahemikus 100 kuni 9999 (k.a) või arvuline avaldis.

month  Nõutav; Täisarv. Mis tahes arvuline avaldis.

day  Nõutav; Täisarv. Mis tahes arvuline avaldis.

DateValue

Tagastab variandi (Kuupäev).

Süntaks

DateValue( date )

date  Nõutav; harilikult stringiavaldis, mis tähistab vahemikku 1. jaanuar 100 kuni 31. detsember 9999 jäävat kuupäeva. Argumendiks date võib olla iga avaldis, millega saab selles vahemikus tähistada kuupäeva, kellaaega või mõlemat.

Day

Tagastab variandi (täisarvu), millega määratakse päeva tähistav täisarv vahemikus 1–31 (k.a).

Süntaks

Day( date)

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Hex

Tagastatab stringi, mis tähistab arvu väärtust kuueteistkümnendsüsteemis.

Süntaks

Hex( number )

number  Nõutav; mis tahes kehtiv stringi- või arvuline avaldis.

Hour

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab tundi tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 23 (k.a).

Süntaks

Hour( time )

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Minute

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab tunni minutit tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 59 (k.a).

Süntaks

Minute( time )

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Month

Tagastab variandi (täisarvu), millega määratakse aasta kuud tähistav täisarv vahemikus 1–12 (k.a).

Süntaks

Month( date)

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Oct

Tagastatakse variant (string), mis tähistab arvu kaheksandväärtust.

Süntaks

Oct( number )

number  Nõutav; mis tahes kehtiv stringi- või arvuline avaldis.

ProjDateConv

Teisendab väärtuse kuupäevaks.

Süntaks

ProjDateConv( expression, dateformat )

expression  Nõutav; Variant. Kuupäevaks teisendatav avaldis.

dateformat  Valikuline; Pikk täisarv. Kuupäeva vaikevorming on pjDateDefault, kuid saate asendada ühe järgmistest pjDateFormat- konstantidest (rakendatud kuupäevavorming 25.09.07 kell 12:33):

 • pjDateDefault: Vaikevorming. Saate selle määrata dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Vaade ( menüü Tööriistad).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25. september 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. sept 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. sept 07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. september

 • pjDate_mmm_dd: 25. sept

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: T 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: T 25.09.07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: T 25. sept 07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: T 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: T 25. sept

 • pjDate_ddd_mm_dd: T 25.09

 • pjDate_ddd_dd: Tue 25

 • pjDate_Www_dd: K 40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: K 40/2/07 12:33

ProjDurConv

Teisendab avaldise kestuse väärtuseks määratud ühikutes.

Süntaks

ProjDurConv( expression, durationunits )

expression  Nõutav; Variant. Kestuseks teisendatav avaldis.

durationunits  Valikuline; Pikk täisarv. Kestuse ühikud. Kui durationunits pole määratud, on vaikeväärtuseks ühikute tüüp, mis on määratud menüü Tööriistad dialoogiboksi Suvandid vahekaardi Ajakava suvandiga Kestuse sisestuskoht. Kestusühik võib olla üks järgmistest pjFormatUnit-konstantidest:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab minuti sekundit tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 59 (k.a).

Süntaks

Second( time )

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Str

Tagastab variandi (stringi), mis tähistab arvu.

Süntaks

Str( arv )

number  Nõutav; Pikk täisarv, mis sisaldab mis tahes kehtivat arvulist avaldist.

StrConv

Tagastab tüübile Variant (String) vastavad teisendatud andmed.

Süntaks

StrConv( string, teisendus, LCID )

string  Nõutav; teisendatav stringiavaldis.

teisendus  Nõutav; Täisarv. Väärtuste summa, mille abil määratakse kindlaks, millist tüüpi teisendus tuleb läbi viia.

LCID Valikuline. Lokaat LocaleID (Lokaadi ID), kui see erineb süsteemi lokaadist LocaleID (Vaikimisi kasutatakse süsteemi lokaati LocaleID).

TimeSerial

Tagastab tüübile Variant (Kuupäev) vastavad andmed, mis sisaldavad kindlale tunnile, minutile ja sekundile vastavat kellaaega.

Süntaks

TimeSerial( hour, minute, second )

hour  Nõutav; Variant (Täisarv). Arv vahemikus 0 kuni 23 (k.a) või arvuline avaldis.

minute  Nõutav; Variant (Täisarv). Mis tahes arvuline avaldis.

second  Nõutav; Variant (Täisarv). Mis tahes arvuline avaldis.

TimeValue

Tagastab tüübile Variant (Date) vastava kellaaja.

Süntaks

TimeValue( time)

time  Nõutav; tavaliselt stringiavaldis, mis tähistab kellaaega vahemikus 0:00:00–23:59:59 (k.a). Siiski võib time olla ka mis tahes avaldis, mida kasutatakse selles vahemikus oleva kellaaja tähistamiseks. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus

Val

Stringis sisalduvad numbrid tagastatakse sobivat tüüpi arvväärtustena.

Süntaks

Val( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis.

Weekday

Tagastab variandi (täisarvu), mis sisaldab nädalapäeva tähistavat täisarvu.

Süntaks

Weekday( date[, firstdayofweek] )

date Nõutav; Variant, arvuline avaldis, stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

firstdayofweek  Valikuline; nädala esimest päeva määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on pühapäev.

Year

Tagastab variandi (täisarv), mis sisaldab aastat tähistavat täisarvu.

Süntaks

Year( date )

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid

CDate

Seob avaldise andmetüübiks Kuupäev.

Süntaks

CDate( expression )

expression  Mis tahes kehtiv kuupäevaavaldis.

Date

Tagastab tüübile Variant (Date) vastavad süsteemikuupäeva andmed.

Süntaks

Date

DateAdd

Tagastab variandi (kuupäeva), mis sisaldab kuupäeva, millele on lisatud määratud intervall.

Süntaks

DateAdd( interval, number, date )

interval  Nõutav; stringiavaldis, mis tähistab lisatavat ajavahemikku, nt „m“ või „d“.

number  Nõutav; arvuline avaldis, mis tähistab lisatavate intervallide arvu. See võib olla positiivne (tulevaste päevade toomiseks) või negatiivne (möödunud kuupäevade toomiseks).

date  Nõutav; Variant (Kuupäev) või sõnaline väärtus, mis tähistab kuupäeva, millele intervall lisatakse.

DateDiff

Tagastatakse andmed, mille tüüp on Variant (pikk) ja mis määravad kahe konkreetse kuupäeva vahelised ajavahemikud.

Süntaks

DateDiff( interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

interval  Nõutav; stringavaldis, millega määratakse ajavahemik kuupäeva 1 (date1) ja kuupäeva 2 (date2) vahelise erinevuse arvutamiseks.

date1, date2  Nõutav; Variant (Kuupäev). Kaks kuupäeva, mida soovite arvutamisel kasutada.

firstdayofweek  Valikuline; nädala esimest päeva määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on pühapäev.

firstweekofyear  Valikuline; aasta esimest nädalat määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on 1. jaanuari nädal.

DatePart

Tagastab variandi (täisarvu), mis sisaldab märgitud kuupäeva määratud osa.

Süntaks

DatePart( interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

interval  Nõutav; stringavaldis, mis tähistab ajavahemikku, mida soovite tagastada.

date  Nõutav; variantväärtus (Kuupäev), mida soovite hinnata.

firstdayofweek  Valikuline; nädala esimest päeva määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on pühapäev.

firstweekofyear  Valikuline; aasta esimest nädalat määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on 1. jaanuari nädal.

DateSerial

Tagastab määratud aastat, kuud ja päeva tähistava väärtuse andmetüübiga variant (Date).

Süntaks

DateSerial( year, month, day )

month  Nõutav; Täisarv. Arv vahemikus 100 kuni 9999 (k.a) või arvuline avaldis.

month  Nõutav; Täisarv. Mis tahes arvuline avaldis.

day  Nõutav; Täisarv. Mis tahes arvuline avaldis.

DateValue

Tagastab variandi (Kuupäev).

Süntaks

DateValue( date)

date  Nõutav; harilikult stringiavaldis, mis tähistab vahemikku 1. jaanuar 100 kuni 31. detsember 9999 jäävat kuupäeva. Argumendiks date võib olla iga avaldis, millega saab selles vahemikus tähistada kuupäeva, kellaaega või mõlemat.

Day

Tagastab variandi (täisarvu), millega määratakse päeva tähistav täisarv vahemikus 1–31 (k.a).

Süntaks

Day( date)

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Hour

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab tundi tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 23 (k.a).

Süntaks

Hour( time )

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

IsDate

Tagastab loogikaväärtuse, mis näitab, kas avaldise saab kuupäevaks teisendada.

Süntaks

IsDate( expression )

expression  Nõutav argument; mis tahes variant, mis on kuupäevaavaldist või kuupäeva või ajana tuvastatavat stringiavaldist sisaldav variant.

Minute

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab tunni minutit tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 59 (k.a).

Süntaks

Minute( time)

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Month

Tagastab variandi (täisarvu), millega määratakse aasta kuud tähistav täisarv vahemikus 1–12 (k.a).

Süntaks

Month( date)

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Now

Tagastab variandi (kuupäeva), mis tähistab teie arvuti praegusele süsteemikuupäevale ja -kellaajale vastavat kuupäeva ja kellaaega.

Süntaks

Now

ProjDateAdd

Mis tahes kestus kuupäevani, mis tagastab uue kuupäeva.

Süntaks

ProjDateAdd( date, duration, calendar )

date  Nõutav; Variant. Algne kuupäev, millele lisatakse duration.

duration  Nõutav; Variant. Argumendile date lisatav kuupäev.

calendar  valikuline; String. Kalender, mille abil saab arvutada uue kuupäeva. Kui argument calendar pole määratud, on praeguse ressursi vaikeväärtus ressursikalender või praeguse ülesande vaikeväärtus ülesandekalender või selle puudumisel standardkalender. Project Serveri puhul kasutatakse standardkalendrit olenemata sellest, milline kalender on määratud stringis calendar. Kui kasutate seda funktsiooni Project Web Appis loodud valemis ja võrdlete seda sama valemiga, mis on loodud Project Professionalis, tuleks eeldatavate tulemuste tagamiseks katsetada.

Märkus.:  Seitsme päeva lahutamiseks määratud kuupäevast saab praegu rakenduses Project Professional 2010 kasutada järgmist valemit: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Kui aga käivitate sama valemi lahenduses Project Server 2010, on tulem 24.09.2010, mitte 17.09.2010. Rakenduses Project Professional 2010 ja lahenduses Project Server 2010 tuleks funktsioonide ProjDateAdd ja ProjDateSub kasutamisel vältida negatiivseid parameetreid.

ProjDateConv

Teisendab väärtuse kuupäevaks.

Süntaks

ProjDateConv( expression, dateformat )

expression  Nõutav; Variant. Kuupäevaks teisendatav avaldis.

dateformat  Valikuline; Pikk täisarv. Kuupäeva vaikevorming on pjDateDefault, kuid saate asendada ühe järgmistest pjDateFormat-konstantidest (rakendatud kuupäevavorming 25.09.07 kell 12:33):

 • pjDateDefault: Vaikevorming. Saate selle määrata dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Vaade ( menüü Tööriistad).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25. september 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. sept 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. sept 07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. september

 • pjDate_mmm_dd: 25. sept

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: T 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: T 25.09.03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: T 25. sept 07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: T 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: T 25. sept

 • pjDate_ddd_mm_dd: T 25.09

 • pjDate_ddd_dd: Tue 25

 • pjDate_Www_dd: K 40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: K 40/2/07 12:33

ProjDateDiff

Tagastab kahe kuupäeva vahelise ajavahemiku minutites.

Süntaks

ProjDateDiff( date1, date2, calendar )

date1  Required; Variant. Ajavahemiku algusena kasutatud kuupäev.

date2  Nõutav; Variant. Ajavahemiku lõpuna kasutatud kuupäev.

calendar  valikuline; String. Kalender, mille abil saab arvutada uue kestuse. Kui argument calendar pole määratud, on praeguse ressursi vaikeväärtus ressursikalender või praeguse ülesande vaikeväärtus ülesandekalender (või selle puudumisel standardkalender). Project Serveri puhul kasutatakse standardkalendrit olenemata sellest, milline kalender on stringis calendar määratud. Kui kasutate seda funktsiooni Project Web Appis loodud valemis ja võrdlete seda sama valemiga, mis on loodud Project Professionalis, tuleks eeldatavate tulemuste tagamiseks katsetada.

ProjDateSub

Tagastab teisele kuupäevale määratud kestuse võrra eelneva kuupäeva.

Süntaks

ProjDateSub( date, duration, calendar )

date  Nõutav; Variant. Algne kuupäev, millest lahutatakse duration.

duration  Nõutav; Variant. Argumendist date lahutatav kestus.

calendar  valikuline; String. Kalender, mille abil saab arvutada kuupäevavahemiku. Kui argument calendar pole määratud, on praeguse ressursi vaikeväärtus ressursikalender või praeguse ülesande vaikeväärtus ülesandekalender (või selle puudumisel standardkalender). Project Serveri puhul kasutatakse standardkalendrit olenemata sellest, milline kalender on määratud stringis calendar. Kui kasutate seda funktsiooni Project Web Appis loodud valemis ja võrdlete seda sama valemiga, mis on loodud Project Professionalis, tuleks eeldatavate tulemuste tagamiseks katsetada.

Märkus.:  Seitsme päeva lahutamiseks määratud kuupäevast saab praegu rakenduses Project Professional 2010 kasutada järgmist valemit: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Kui aga käivitate sama valemi lahenduses Project Server 2010, on tulem 24.09.2010, mitte 17.09.2010. Rakenduses Project Professional 2010 ja lahenduses Project Server 2010 tuleks funktsioonide ProjDateAdd ja ProjDateSub kasutamisel vältida negatiivseid parameetreid.

ProjDateValue

Tagastab avaldise kuupäevaväärtuse.

Süntaks

ProjDateValue( expression )

expression  Nõutav; Variant. Kuupäevana tähistatav avaldis.

ProjDurConv

Teisendab avaldise kestuse väärtuseks määratud ühikutes.

Süntaks

ProjDurConv( expression, durationunits )

expression  Nõutav; Variant. Kestuseks teisendatav avaldis.

durationunits  Valikuline; Pikk täisarv. Kestuse ühikud. Kui durationunits pole määratud, on vaikeväärtuseks ühikute tüüp, mis on määratud menüü Tööriistad dialoogiboksi Suvandid vahekaardi Ajakava suvandiga Kestuse sisestuskoht. Kestusühik võib olla üks järgmistest pjFormatUnit-konstantidest:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Tagastab kestuse minutite arvu.

Süntaks

ProjDurValue( duration )

duration  Nõutav; Variant. Minutites väljendatav kestus.

Second

Tagastab variandi (Täisarv)mis määrab minuti sekundit tähistava täisarvu vahemikus 0 ja 59 (k.a).

Süntaks

Second( time )

time  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kellaaega. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Time

Tagastab andmed, mille tüüp on Variant (Kuupäev), mis näitavad praegust süsteemikellaaega.

Süntaks

Time

Timer

Tagastab lihttäpsusega arvu, mis näitab keskööst möödunud sekundite arvu.

Süntaks

Timer

TimeSerial

Tagastab tüübile Variant (Kuupäev) vastavad andmed, mis sisaldavad kindlale tunnile, minutile ja sekundile vastavat kellaaega.

Süntaks

TimeSerial( hour, minute, second)

hour  Nõutav; Variant (Täisarv). Arv vahemikus 0 kuni 23 (k.a) või arvuline avaldis.

minute  Nõutav; Variant (Täisarv). Mis tahes arvuline avaldis.

second  Nõutav; Variant (Täisarv). Mis tahes arvuline avaldis.

TimeValue

Tagastab tüübile Variant (Date) vastava kellaaja.

Süntaks

TimeValue( time)

time  Nõutav; tavaliselt stringiavaldis, mis tähistab kellaaega vahemikus 0:00:00–23:59:59 (k.a). Siiski võib time olla ka mis tahes avaldis, mida kasutatakse selles vahemikus oleva kellaaja tähistamiseks. Kui time sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus

Weekday

Tagastab variandi (täisarvu), mis sisaldab nädalapäeva tähistavat täisarvu.

Süntaks

Weekday( date[, firstdayofweek] )

date Nõutav; Variant, arvuline avaldis, stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

firstdayofweek  Valikuline; nädala esimest päeva määrav konstant. Kui seda pole määratud, siis eeldatakse, et see on pühapäev.

Year

Tagastab variandi (täisarv), mis sisaldab aastat tähistavat täisarvu.

Süntaks

Year( date)

date  Nõutav; mis tahes variant, arvuline avaldis või stringiavaldis või mis tahes kombinatsioon, mis võib tähistada kuupäeva. Kui date sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Üldfunktsioonid

Choose

Valib ja tagastab argumentide loendist väärtuse.

Süntaks

Choose( index, choice-1[, choice-2, ... [, choice-n]])

index  Nõutav; arvuline avaldis või väli, mis annab tulemuseks arvu 1 ja saadaolevate valikute arvu vahele jääva väärtuse.

choice  Nõutav; variantavaldis, mis sisaldab ühte võimalikku valikut.

IIf

Olenevalt avaldise hindamisest tagastatakse kahest argumendist üks.

Süntaks

IIf( expr, truepart, falsepart )

expr  Nõutav; variantavaldis, mida soovite hinnata.

truepart  Nõutav; väärtus või avaldis, mis tagastatakse, kui vastava avaldise hinnang on True (tõene).

falsepart  Nõutav; väärtus või avaldis, mis tagastatakse, kui vastava avaldise hinnang on False (väär).

IsNumeric

Tagastab loogikaväärtuse, mis näitab, kas avaldis on arvväärtus.

Süntaks

IsNumeric( expression)

expression  Nõutav; Variant, mis sisaldab arvulist või stringiavaldist.

IsNull

Tagastatab loogikaväärtuse, mis näitab, kui avaldis ei sisalda kehtivaid andmeid (tühiväärtus).

Süntaks

IsNull( expression )

expression  Nõutav; Variant, mis sisaldab arvulist või stringiavaldist.

Switch

Funktsioon hindab avaldiste loendit ja tagastab väärtuse, mille andmetüüp on Variant, või avaldise, mis seostub loendi esimese avaldisega, mille hinnang on True (tõene).

Süntaks

Switch( expr-1, value-1[, expr-2, value-2, ... [, expr-n,value-n]] )

Matemaatikafunktsioonid

Abs

Tagastab sama tüüpi väärtuse nagu funktsioonile edastati, näidates arvu absoluutväärtust.

Süntaks

Abs( number )

number  Nõutav; mis tahes kehtiv arvuline avaldis. Kui number sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus; kui see on lähtestamata muutuja, tagastatakse null.

Atn

Tagastab topelttäpsusega arvu, mis näitab arvu arkustangensit.

Süntaks

Atn( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis.

Cos

Tagastab topelttäpsusega täisarvu, millega määratakse nurga koosinus.

Süntaks

Cos( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes arvuline avaldis, millega väljendatakse nurka radiaanides.

Exp

Tagastab topelttäpsusega arvu, mis määrab astendatud e (naturaallogaritmide aluse).

Süntaks

Exp( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis.

Fix

Tagastab arvu täisarvulise osa. Kui arv on negatiivne, tagastab esimese negatiivse täisarvu, mis on suurem või võrdne argumendiga number.

Süntaks

Fix( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis. Kui argument number sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Int

Tagastab arvu täisarvulise osa. Kui argument number on negatiivne, tagastab esimese negatiivse täisarvu, mis on suurem või võrdne argumendiga number.

Süntaks

Int( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis. Kui argument number sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Log

Tagastab topelttäpsusega arvu, mis näitab arvu naturaallogaritmi.

Süntaks

Log( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes nullist suurem kehtiv arvuline avaldis.

Rnd

Tagastab juhuslikku arvu sisaldava lihttäpsusega arvu.

Süntaks

Rnd( number )

number  Nõutav; lihttäpsusega arv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis.

Sgn

Tagastab arvu märki tähistava variandi (täisarvu).

Süntaks

Sgn( number )

number  Nõutav; mis tahes kehtiv arvuline avaldis.

Tagastatavad väärtused on järgmised.

 • Kui arv on nullist suurem, tagastab Sgn arvu 1.

 • Kui arv on võrdne nulliga, tagastab Sgn arvu 0.

 • Kui arv on nullist väiksem, tagastab Sgn arvu –1.

Sin

Tagastab topelttäpsusega täisarvu, millega määratakse nurga siinus.

Süntaks

Sin( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes arvuline avaldis, millega väljendatakse nurka radiaanides.

Sqr

Tagastab topelttäpsusega arvu, mis näitab arvu ruutjuurt.

Süntaks

Sqr( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes kehtiv arvuline avaldis, mis on suurem või võrdne nulliga.

Tan

Tagastab topelttäpsusega täisarvu, millega määratakse nurga tangens.

Süntaks

Tan( number )

number  Nõutav; topelttäpsusega täisarv või mis tahes arvuline avaldis, millega väljendatakse nurka radiaanides.

Tekstifunktsioonid

Asc

Tagastab stringi esitähe tärgi koodi tähistava täisarvu.

Süntaks

Asc( string )

string  Mis tahes kehtiv stringiavaldis.

Chr

Tagastab stringi, mis sisaldab määratud tärgi koodiga seotud tärki.

Süntaks

Chr( charcode )

charcode Pikk täisarv, mis tähistab tärki.

Format

Tagastab variandi (String), mis sisaldab vastavalt vormingu avaldises sisaldunud juhistele vormindatud avaldist.

Süntaks

Format( expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]] )

expression  Nõutav; mis tahes kehtiv avaldis.

format  Valikuline; kehtiv nimetatud või kasutaja määratud vorminguavaldis.

firstdayofweek  Valikuline; nädala esimest päeva määrav konstant.

firstweekofyear  Valikuline; konstant, millega määratakse aasta esimese nädal.

Instr

Tagastab variandi (Pikk), mis määrab ühe stringi esimese esinemisjuhu asukoha teise stringi sees.

Süntaks

Instr( [start, ]string1, string2[, compare] )

start  Valikuline; arvuline avaldis, mis seab iga otsingu alguskoha. Puudumisel alustatakse otsingut esimesest tärgist. Kui argument start sisaldab tühiväärtust, ilmneb tõrge. Argument start on nõutav, kui määratud on argument compare.

string1  Nõutav; otsitav stringiavaldis.

string2  Nõutav; otsitav stringiavaldis.

compare  Valikuline; määrab stringivõrdluse tüübi. Kui argumendil compare on tühiväärtus, ilmneb tõrge. Kui argument compare puudub, määrab võrdluse tüübi lausega Optioncompare määratud säte.

LCase

Tagastab stringi, mille sisu on teisendatud väiketäheliseks.

Süntaks

LCase( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Left

Tagastab väärtuse Variant (String), mis sisaldab määratud arvu märke stringi vasakult poolelt.

Süntaks

Left( string, length )

string  Nõutav; stringavaldis, millest tagastatakse kõige vasakpoolsemad tärgid. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

length  Nõutav; Variant (Pikk täisarv). Arvuline avaldis, mis näitab tagastatavate tärkide arvu. Kui see on 0, tagastatakse nullpikkusega string (""). Kui see on stringi tärkide arvust suurem või sellega võrdne, tagastatakse kogu string.

Len

Tagastab pika täisarvu, mis sisaldab stringi tärkide arvu või baitide arvu, mis on muutuja salvestamiseks vajalik.

Süntaks

Len( string, varname )

string  Mis tahes kehtiv stringiavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

varname  Mis tahes kehtiv muutuja nimi. Kui varname sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus. Kui varname on Variant, käsitleb funktsioon Len seda samuti nagu väärtust String ja tagastab alati selles sisalduvate tärkide arvu.

LTrim

Tagastab variandi (String), mis sisaldab määratud stringi koopiat ilma eeltühikuteta.

Süntaks

LTrim( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Mid

Tagastab andmetüübi Variant (String), mis sisaldab teatud arvu stringis olevaid tärke.

Süntaks

Mid( string, start[, length] )

string  Nõutav; stringavaldis, millest tagastatakse kõige tärgid. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus

start  Nõutav; Pikk täisarv. Stringis olev tärk, mille juurest algab toodav osa. Kui argumendi start väärtus on suurem kui stringi tärkide arv, tagastab funktsioon Mid nullpikkusega stringi ("").

length  Valikuline; Variant (Pikk täisarv). Tagastatavate tärkide arv. Kui see puudub või kui tekstis on vähem tärke, kui argumendis length (sh argumendi start tärk), tagastatakse kõik tärgid alates asukohast start kuni stringi lõpuni.

Right

Tagastab tüübile Variant (String) vastavad andmed, mis sisaldavad määratud arvu märke stringi paremast poolest.

Süntaks

Right( string, length )

string  Nõutav; stringavaldis, millest tagastatakse kõige parempoolsemad tärgid. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

length  Nõutav; Variant (Pikk täisarv). Arvuline avaldis, mis näitab tagastatavate tärkide arvu. Kui see on 0, tagastatakse nullpikkusega string (""). Kui see on stringi tärkide arvust suurem või sellega võrdne, tagastatakse kogu string.

RTrim

Tagastab variandi (String), mis sisaldab määratud stringi koopiat ilma järeltühikuteta.

Süntaks

RTrim( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Space

Tagastab variandi (String), milles on kindel arv tühikuid.

Süntaks

Space( number )

number  Nõutav; tähistab soovitud tühikute arvu stringis.

StrComp

Tagastab variandi (Täisarv), mis tähistab stringivõrdluse tulemit.

Süntaks

StrComp( string1, string2[, compare] )

string1 Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis.

string2 Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis.

compare  Valikuline; määrab stringivõrdluse tüübi. Kui argumendil compare on tühiväärtus, ilmneb tõrge.

StrConv

Tagastab tüübile Variant (String) vastavad teisendatud andmed.

Süntaks

StrConv( string, teisendus, LCID )

string  Nõutav; teisendatav stringiavaldis.

teisendus  Nõutav; Täisarv. Väärtuste summa, mille abil määratakse kindlaks, millist tüüpi teisendus tuleb läbi viia.

LCID Valikuline. Lokaat LocaleID (Lokaadi ID), kui see erineb süsteemi lokaadist LocaleID (Vaikimisi kasutatakse süsteemi lokaati LocaleID).

String

Tagastab tüübile Variant (String) vastava määratud pikkusega korduva märgistringi.

Süntaks

String( number, character )

number  Nõutav; Pikk täisarv. Tagastatava stringi pikkus. Kui argument number sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

character  Nõutav; Variant. Märgi või stringiavaldise määrav tärgi kood, mille esimese märgi alusel koostatakse tagastatav string. Kui argument character sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Trim

Tagastab variandi (String), mis sisaldab määratud stringi koopiat ilma eel- ja järeltühikuteta.

Süntaks

Trim( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

UCase

Tagastab variandi (stringi), kus määratud string on teisendatud suurtäheliseks.

Süntaks

UCase( string )

string Nõutav; mis tahes kehtiv stringavaldis. Kui string sisaldab tühiväärtust, tagastatakse tühiväärtus.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×