Grammatika ja kirjutamislaadi suvandite valimine Office 2016 rakendustes

Grammatika ja kirjutamislaadi suvandite valimine Office 2016 rakendustes

Selles artiklis kirjeldatakse grammatika ja kirjutamisstiili suvandeid, mis on saadaval Microsoft Wordi ja Microsoft Outlooki dialoogiboksis Grammatikasätted.

Märkus.: 19. juuli 2016. Liikudes rakenduses Word 2016 menüükäsule Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Õigekirja ja grammatika parandamisel rakenduses Word > Kirjutamislaad, ei kuvata seal suvandit Grammatika- ja kirjutamislaad. Oleme probleemist teadlikud ja plaanime selle tulevases värskenduses parandada. Kui värskendus on saadaval, lisame siia värskenduse hankimise teabega postituse.

Märkus.: Kui soovite valida sellise teksti suvandeid, mille keel ei vasta teie Wordi ja Outlooki keeleversioonile, võivad saadaolevad suvandid olla erinevad. Näiteks võivad mõned jaotisenimed olla teistsugused ja mõnda nime, nt Nõutav ei pruugita kuvada.

Selle artikli teemad

Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine

Kirjavahemärgivigade tuvastamisviisi määramine

Tuvastatavate grammatikavigade määramine

Tuvastatavate stiilivigade määramine

Algsete reeglisätete lähtestamine

Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine

Outlook

 1. Looge või avage üksus.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Elektronpost ja seejärel käsku Redaktori suvandid.

 4. Klõpsake kategooriat Õigekeelsuskontroll.

 5. Klõpsake jaotises Õigekirjakorrektuur Outlookis nuppu Sätted.

Lehe algusse

Word

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Õigekeelsuskontroll.

 3. Klõpsake jaotises Õigekirja ja grammatika parandamisel rakenduses Word nuppu Sätted.

Lehe algusse

Kirjavahemärgivigade tuvastamisviisi määramine

Pärast toimingut Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine saate muuta järgmisi sätteid.

 • Koma pärast viimast üksust

Valige üks järgmistest suvanditest.

 • Ära kontrolli   . Valige see suvand, kui te ei soovi, et grammatikakontroll otsiks seda probleemi.

 • Mitte kunagi   . Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgiks vigaseks kõik laused, milles on viimase üksuse ette lisatud koma. Järgmiseks on toodud näide lausest, mida grammatikakontroll peab selle sätte põhjal vigaseks. Palun osta piima, küpsiseid, ja banaane.

 • Alati   . Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgiks vigaseks kõik laused, milles pole viimase üksuse ette lisatud koma. Järgmiseks on toodud näide lausest, mida grammatikakontroll peab selle sätte põhjal vigaseks. Palun osta piima, küpsiseid ja banaane.

 • Kirjavahemärgistamine jutumärkidega

Valige üks järgmistest suvanditest.

 • Ära kontrolli.     Valige see suvand, kui te ei soovi, et grammatikakontroll otsiks seda probleemi.

 • Sees.     Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgiks vigaseks need jutumärkides olevad fraasid, mille puhul koma jääb jutumärkidest väljapoole. Järgmiseks on toodud näide lausest, mida grammatikakontroll peab selle sätte põhjal vigaseks. Kuigi kriitikud pidasid näitlemist „inspireerivaks“, tõid nad välja ka süžees leidunud vastuolud.

 • Väljas.     Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgiks vigaseks need jutumärkides olevad fraasid, mille puhul koma jääb jutumärkide sisse. Järgmiseks on toodud näide lausest, mida grammatikakontroll peab selle sätte põhjal vigaseks. Kuigi kriitikud pidasid näitlemist „inspireerivaks,“ tõid nad välja ka süžees leidunud vastuolud.

  • Lausetevahelised tühikud

Valige üks järgmistest suvanditest.

 • Ära kontrolli.     Valige see suvand, kui te ei soovi, et grammatikakontroll otsiks seda probleemi.

 • 1 (tühik)   . Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgiks vigaseks kõik laused, mille korral järgneb punktile mitu tühikut.

 • 2 (tühikud)   . Valige see suvand, kui soovite, et grammatikakontroll märgib vigaseks kõik laused, mille korral järgneb punktile üks tühik või rohkem kui kaks tühikut.

Lehe algusse

Tuvastatavate grammatikavigade määramine

Pärast toimingut Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine saate muuta järgmisi sätteid.

Suurtähestus   . Probleemid suurtähestusega, näiteks pärisnimede (nt „hr joonas“ , kui peab olema „hr Joonas“) või pärisnimedele eelnevate tiitlite puhul (nt „tädi Helen“ peab olema „Tädi Helen“). Tuvastab ka liigse suurtähestuse.

Fragmendid ja siirded   . Lausefragmendid ja siirdelaused.

Valed sõnad   . Omadus- ja määrsõnade, kesk- ja ülivõrrete, „nagu“ sidesõnana, „ja ei“ „ega“ asemel; „kes“ „kelle“ asemel, „mis“ „mida“ asemel; mõõtühikute, side-, ees- ja asesõnade väärkasutus.

Eitamine   . Korduva eituse kasutamine.

Nimisõnafraasid   . Väärad nimisõnafraasid; inglise keeles artikli a/an väärkasutus; arvulise ühilduvuse probleemid nimisõnafraasides (nt „viied masinad“, kui peab olema „viis masinat“).

Omastavad asesõnad ja mitmusevormid   . Omastava asesõna kasutamine mitmuse asemel ja vastupidi. Tuvastab ka omastavatest asesõnadest välja jäänud ülakomad.

Kirjavahemärgid   . Kirjavahemärkide (sh koma, kooloni ja lauset lõpetavate märkide ning tsitaatide kirjavahemärkide) väärkasutus, liigsed tühikud sõnade vahel või semikooloni kasutamine koma või kooloni asemel.

Küsimused   . Mittestandardsed küsimused, näiteks „Ta küsis, kas kohvi on veel järel?“ ja „Ta küsis: kas sa ikkagi läksid?“

Siduvad osalaused   . Siduvate asesõnade ja kirjavahemärkide väärkasutus, sealhulgas esemetele viidates „kes“ kasutamine „mis“ asemel, inimestele viidates „mis“ kasutamine „kes“ asemel, täiendi „see“ tarbetu kasutamine koos sõnadega „mis“ ja „kes“ või „selle“ kasutamine „tema“ asemel.

Sihitise ja verbi ühilduvus   . Sihitise ja verbi ühildumatus, öeldistäite ühilduvus ning verbi ühilduvus ase- ja arvsõnadega (nt „Kõik tudengid lahkub“, kui peab olema „Kõik tudengid lahkuvad“).

Verbifraasid   . Väärad verbifraasid; verbide väärad ajavormid; sihiliste verbide kasutamine sihitute verbidena.

Lehe algusse

Tuvastatavate stiilivigade määramine

Pärast toimingut Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine saate muuta järgmisi sätteid.

Klišeed, kõnekeelsed väljendid ja žargoon

 • Sõnaraamatus klišeedena tuvastatud sõnad või fraasid.

 • Laused, mis sisaldavad kõnekeelseid sõnu ja fraase (sh määrustena kasutatud sõnu „igavesti“, „kohutavalt“ ja „küllaga“) või milles on kasutatud kaht järjestikust omastavat asesõna; sõna „saama“ passiivse verbina; väljendit „sedasorti“ sõna „niisugune“ asemel; väljendit „hirm on“ sõna „kardab“ asemel; ja väljendit „milleks“ sõna "miks" asemel.

 • Tehnika-, äri- või tööstusžargooni kasutamine.

Lühendatud vormid   . Niisuguste lühendvormide kasutamine, mis tuleks pikalt välja kirjutada või mis on mingi kindla kirjutusstiili jaoks liiga mitteametlikud (nt „Nad ei läind enne õhtut“, kui peab olema „Nad ei läinud enne õhtut“).

Fragmendid – stiilisoovitused   . Fragmendid, mida ehk soovite ametlikus kirjaviisis vältida (nt „Ilus ilm!“ või „Miks?“).

Sugu toonitavad sõnad   . Sugu toonitavad keelendid (nt „esimees“ ja „esinaine“).

Sidekriipsuga ja liitsõnad   . Sidekriipsuga sõnad, millel ei tohiks olla sidekriipsu, ja vastupidi. Tuvastab ka kokkukirjutatud liitsõnu, mis peaksid olema lahku, ja vastupidi.

Valed sõnad – stiilisoovitused   . Mittestandardsed sõnad (nt „on's“) ja ka teatud sõnade kasutamine eri juhtudel (nt „endale vihane“, kui peab olema „enda peale vihane“).

Arvud   . Arvud, mis tuleks sõnadega välja kirjutada (kasutage „9“ asemel „üheksa“) ja vastupidi (kirjutage „12“, mitte „kaksteist“). Tuvastab ka „%“ väära kasutamise sõna „protsent“ asemel.

Umbisikulised laused   . Laused, mis on kirjutatud umbisikulises tegumoes. Võimaluse korral kirjutatakse soovitused ümber isikulises tegumoes.

Omastavad asesõnad ja mitmusvormid – stiilisoovitused   . Omastava asesõna küsitav, ent mitte täiesti väär kasutamine (nt „Tema mälu on nagu elevandil“).

Kirjavahemärgid – stiilisoovitused    Tarbetud komad kuupäevafraasides, mitteametlikud kõrvutiasetsevad kirjavahemärgid ja kooloni puudumine jutumärkide ees (nt „Ta ütles „Ta tuleb keskpäeval.““).

Siduvad osalaused – stiilisoovitused   . Sõnade „seda“ või „mida“ küsitav kasutamine.

Lause pikkus (rohkem kui 60 sõna)   . Laused, milles on rohkem kui 60 sõna.

Lauseehitus   . Lausefragmendid, siirdelaused, sidesõnade liigne kasutamine (nt „ja“ või „või“), mitterööpne lauseehitus (nt isikulise ja umbisikulise tegumoe vaheldumine samas lauses), küsilausete vale ehitus ja määratlevate sõnade vale asetus.

Laused, mis algavad sõnadega „Ja“, „Aga“ või „Loodetavasti“   . Sidesõnade ja määruste kasutamine lause alguses või sõna „pluss“ kasutamine sidesõnana kahe iseseisva osalause vahel.

Kõrvutiasuvad nimisõnad (üle kolme järjest)   . Mitmest nimisõnast koosnevad jadad, mis võivad jääda segaseks (nt „Tulumaksu ettevõtte tavad jäid samaks.“).

Kõrvutiasuvad eessõnalised täiendfraasid (üle kolme järjest)   . Eessõnaliste täiendfraaside jadad (nt „Äärelinna raamatukogu suurema toa aknaäärses nurgas seisval riiulil olnud raamat oli välja laenutatud.“).

Segane sõnastus   . Mitmetimõistetav sõnastus (nt sõna „rohkem“ kasutamine koos omadussõna ning mitmust või hulka väljendava nimisõnaga („Vajame rohkem põhjalikke töötajaid“; parem oleks „Vajame rohkem töötajaid, kes on põhjalikud) või laused, mis sisaldavad rohkem kui ühte võimalikku tegijale viitavat asesõna („Kõik osakonnad ei esitanud aruannet“; parem oleks „Mõni osakond jättis aruande esitamata“).

Mina-vormi kasutamine   . Asesõnad „mina“ ja „mind“, mida ei peaks teadus- või tehnikaalases kirjatöös kasutama.

Verbifraasid – stiilisoovitused   . Kindlas kõneviisis verbivormide kasutamine tingiva kõneviisi asemel; verbifraaside tükeldamine; umbisikuliste verbifraaside kasutamine (nt „Seda pipart saab tükeldada ilma sõrmi kipitama panemata.“)

Sõnaohtrus   . Sõnaohtrad siduvad lauseosad või ebamäärased määratlused (nt „üsna“ või „päris“), liigsed määrused, korduvad eitused, sõna „mitte“ tarbetu kasutamine fraasis „kas see pole mitte“ või fraasi „võimalik... et võin teha“ kasutamine „võimalik... et teen“ asemel.

Sõnad tükeldatud tegevusnimedes (üle ühe)   . Inglise keeles kahe või enama sõna asetamine eessõna „to“ ja tegevusnime vahele (nt „to very boldly enter the market.“).

Lehe algusse

Algsete reeglisätete lähtestamine

Pärast toimingut Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine ja mitmesuguste sätete muutmist soovite võib-olla taastada vaikesätted. Selleks klõpsake nuppu Lähtesta kõik.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×