Grammatika ja kirjutamislaadi suvandite valimine

Selles artiklis antakse ülevaade grammatika- ja kirjutamisstiili suvanditest, mida saate Wordi ja Outlooki uuemates versioonides dialoogiboksis Grammatikasätted ingliskeelsete tekstide jaoks valida.

Märkus.: Uued grammatikakontrolli suvandid on saadaval ainult tellitava versiooni kasutajatele. Grammatikakontrolli ja viimistlussoovituste kasutamiseks peab teil olema õigekeelsuskontrolli keeleks määratud inglise keel.

Office’i varasemate versioonide grammatika- ja stiilisätete kohta leiate teavet artiklist Grammatika- ja stiilisuvandite valimine Office’is.

Märkus.: Kui soovite valida suvandeid teksti jaoks, mille keel ei ühti Wordi ja Outlooki keeleversiooniga, võib saadaolevate suvandite valik olla erinev.

Dialoogiboksi Grammatikasätted kuvamine

Outlook

 1. Looge või avage üksus.

 2. Valige Fail > Suvandid.

 3. Valige esmalt Elektronpost ja seejärel nupp Redaktori suvandid.

 4. Valige Õigekeelsuskontroll.

 5. Klõpsake jaotises Õigekirja parandamisel rakenduses Outlook nuppu Sätted.

  Kirjutamislaadi rippmenüüs on kaks väärtust: Grammar (Grammatika) ning Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused). Olenevalt sellest, milliseid sätteid soovite oma meilisõnumites rakendada, saate valida sobiva variandi.

  Näpunäide.: Vaikimisi on korrektori õigekeelsussätteks määratud Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused) ning stiili kontrollimise säteteks on valitud Wordiness (Sõnaohtrus) ja Nominalizations (Nominalisatsioon).

Word

 1. Valige Fail > Suvandid.

 2. Valige Õigekeelsuskontroll.

 3. Klõpsake jaotises Õigekirja ja grammatika parandamisel rakenduses Word nuppu Sätted.

  Kirjutamislaadi rippmenüüs on kaks väärtust: Grammar (Grammatika) ning Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused). Olenevalt sellest, milliseid sätteid soovite oma dokumendis rakendada, saate valida sobiva variandi.

  Näpunäide.: Vaikimisi on korrektori õigekeelsussätteks määratud Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused) ning stiili kontrollimise säteteks on valitud Wordiness (Sõnaohtrus) ja Nominalizations (Nominalisatsioon).

  Dialoogiboks „Grammatika ja muu”
 4. Kui soovite saada ka stiilisoovitusi, valige ripploendist väärtus Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused).

  Kõigi saadaolevate sätete kuvamiseks liikuge kerides allapoole ja märkige reeglite ruudud vastavalt sellele, kas grammatikakontroll peaks nende reeglite vastu eksimised esile tõstma või neid eirama. Kõik nendes sätetes tehtud muudatused jõustuvad kõigile redigeeritavatele dokumentidele ja üksusele, mitte ainult praegusele dokumendile.

  Näpunäide.: Õigekirjakontrolli vaikesätete ennistamiseks valige Reset all (Lähtesta kõik).

Vahed

Add space after punctuation    (Lisa tühik pärast kirjavahemärki). Enamiku kirjavahemärkide järele lisatakse vähemalt üks tühik. Tühikut ei lisata vasaksulu või vasaknurksulu järele. Näide: lause Take these charts,reports, and memos. parandataks lauseks Take these charts, reports, and memos. Näide: lause He did not get a grade;he plagiarized the paper. parandataks lauseks He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Add space before punctuation    (Lisa tühik enne kirjavahemärki). Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Tühik lisatakse vahetult avakirjavahemärgi, näiteks vasaksulu või vasaknurksulu, ette. Näide: lause The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. parandataks lauseks The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Change punctuation placement    (Muuda kirjavahemärkide paigutust). Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Vasaksulu või -nurksulu ette lisatakse tühik. Näide: lause Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. parandataks lauseks Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Näide: lause The picnic (employees only )was fun. parandataks lauseks The picnic (employees only) was fun.

Change spacing after punctuation    (Muuda tühikuid kirjavahemärkide järel). Enamiku kirjavahemärkide järele lisatakse vähemalt üks tühik. Tühiku lisamine vasaksulu või vasaknurksulu järele on vale. Näide: lause He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. parandataks lauseks He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Change spacing before punctuation    (Muuda tühikuid kirjavahemärkide ees).Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Komadele, punktidele ja muudele kirjavahemärkidele ei tohiks eelneda tühik. Näide: lause You know , I still have not seen the photos. parandataks lauseks You know, I still have not seen the photos. Näide: lause The wedding (family only ) will be simple. parandataks lauseks The wedding (family only) will be simple.

Remove extra space between words    (Eemalda sõnadevaheline lisatühik). Enamasti peaksid sõnad lauses olema üksteisest eraldatud ainult ühe tühikuga. Näide: lause The line was extra long. parandataks lauseks The line was extra long. Näide: lause She laughed all the way to the bank. parandataks lauseks She laughed all the way to the bank.

Kirjavahemärgid

Add a question mark    (Lisa küsimärk). Küsimärk tuleks paigutada iga sellise lause lõppu, mis esitab küsimuse (küsilause). Näide: lause Who is the woman in the black coat. parandataks lauseks Who is the woman in the black coat?

Change quotation mark placement    (Muuda jutumärkide paigutust). Jutumärgid võivad asuda nii kirjavahemärkide sees kui ka väljaspool. Parema loetavuse huvides olge nende kasutamisel järjekindel. Kirjavahemärgid jutumärkide sees. Näide: lause He told me, "I dislike eggs". parandataks lauseks He told me, "I dislike eggs."

Kirjavahemärgid väljaspool jutumärke. Näide: lause The woman said, "I just got home." parandataks lauseks The woman said, "I just got home".

Remove redundant punctuation mark     (Eemalda liigsed kirjavahemärgid). Vahel võib juhtuda, et olete tippinud mittevajaliku või valesti paigutatud kirjavahemärgi. Näide: lause We won the tournament!. parandataks lauseks We won the tournament! VÕI We won the tournament.

Grammatika

Academic Degrees    (Teaduskraadid). Siin saate muuta seda, kuidas teaduskraad kirjutatakse. Konkreetsete teaduskraadide nimed peaksid algama suure tähega. Teaduskraadide tüübid peaksid olema väiketähtedes; mõnda tüüpi kraadi korral peaksid need olema omastavas käändes. Kraadi tüüp on näiteks Doctorate (doktorikraad), kraadi nimes aga kasutatakse kuju Doctor (doktor). Näide: lause She earned her Bachelor degree. parandataks lauseks She earned her bachelor's degree. Näide: lause She earned her doctorate of philosophy. parandataks lauseks She earned her Doctor of Philosophy.

Adjective Used Instead of Adverb    (Määrsõna asemel on kasutatud omadussõna). Omadussõna asendatakse määrsõnaga. Määrsõnavormi (inglise keeles lõpeb see enamasti liitega -ly) kasutatakse tegu- ja omadussõnade ning teiste määrsõnade modifitseerimiseks. Näide: lause She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” parandataks lauseks She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Näide: lause No one took him serious. parandataks lauseks No one took him seriously.

Adverb Used Instead of Adjective    (Omadussõna asemel on kasutatud määrsõna). Määrsõna asendatakse omadussõnaga. Nimisõnade modifitseerimiseks kasutatakse omadussõnu, mitte määrsõnu. Näide: lause Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. parandataks lauseks Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Näide: lause A recently case was related to Jane. parandataks lauseks A recent case was related to Jane.

Agreement with Noun Phrases     (Ühilduvus nimisõnafraaside piires). Selle sättega saate lahendada vastuolud nimisõnafraaside piires. Ühe nimisõnafraasi moodustavad sõnad peavad omavahel arvuliselt sobima. Näide: lause She would like to buy this apples. parandataks lauseks She would like to buy this apple. VÕI She would like to buy these apples. Näide: lause We already have two sweet puppy. parandataks lauseks We already have two sweet puppies.

Capitalization    (Suurtähestus). Selle sättega saate muuta suurtähestust. Artiklid (the, an), lühikesed eessõnad (in, to) ja sidesõnad (and, if) peaksid pealkirjades olema väikese algustähega. Pealkirja esimene sõna peaks olema suure algustähega. Komadele järgnevad enamasti väikese algustähega sõnad. Näide: lause We read Of Mice And Men. parandataks lauseks We read Of Mice and Men. Näide: lause It is cold, But we are going. parandataks lauseks It is cold, but we are going.

Capitalization of March and May    (Märtsi ja mai suurtähestus). Selle sättega saate muuta kuude nimede suurtähestust. Kuunimed „March“ ja „May“ peaksid alati algama suure tähega. Tegusõnu „march“ ja „may“ ei suurtähestata. Näide: lause Camping in may can be an enjoyable experience. parandataks lauseks Camping in May can be an enjoyable experience. Näide: lause They have not gone on vacation since march this year. parandataks lauseks They have not gone on vacation since March this year.

Comma After Greetings    (Koma pärast tervitusi). Pärast tervitust tuleks inglise keeles lisada koma. Kui alustate lauset tervitusega, lisage tervitusfraasi järele koma. Näide: lause Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. parandataks lauseks Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Näide: lause Hello there are you enjoying your stay? parandataks lauseks Hello there, are you enjoying your stay?

Comma Before Quotations    (Koma enne jutumärke). Kedagi tsiteerides tuleks jutumärkide ette lisada koma. Koma tuleks lisada ühest sõnast pikema tsitaadi ette. Näide: lause He responded “Will the party be tomorrow night?” parandataks lauseks He responded, “Will the party be tomorrow night?” Näide: lause The visitor said “Is this a restricted area?” parandataks lauseks The visitor said, “Is this a restricted area?”

Comma Missing After Introductory Phrases     (Sissejuhatava fraasi järel puuduv koma). Sissejuhatava fraasi järele lisage koma. Kui teie lause algab sissejuhatava sõna või fraasiga, näiteks „however“ või „for example“, lisage enne sellele järgnevat sõltumatut osalauset koma. Näide: lause Thanks he will try it tomorrow. parandataks lauseks Thanks, he will try it tomorrow. Näide: lause When I ordered the fish it was good. parandataks lauseks When I ordered the fish, it was good.

Comma Splice    (Liitlause komaviga). Koma asendatakse vajaduse korral semikooloniga. Koma asemel tuleks semikoolonit kasutada kahe seotud, ent iseseisva osalausega liitlauses, kui osalaused pole ühendatud sidesõnaga (näiteks „and“ või „but“). Näide: lause We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. parandataks lauseks We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Comma with Conjunctive Adverbs    (Koma koos määrsõnalise sidesõnaga). Määrsõnalisele sidesõnale tuleks lisada koma. Osalauseid ühendav määrsõna või selline määrsõna, mis juhatab osalause sisse, katkestab selle või lõpetab osalause, nõuab enamasti vähemalt ühte koma. Näide: lause They, nevertheless wished the whole ordeal would end. parandataks lauseks They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Näide: lause Make sure you do not waste your time however. parandataks lauseks Make sure you do not waste your time, however.

Comma with Conjunction    (Koma koos sidesõnaga). See säte eemaldab sidesõnale eelneva koma. Kui ühendava sidesõnaga sõltuv osalause järgneb pealausele, ei tohiks seda pealausest komaga eraldada. Näide: lause The dog went to the park, and learned how to play fetch. parandataks lauseks The dog went to the park and learned how to play fetch.

Commas around Descriptive Clause    (Komad kirjeldava osalause ümber). Kirjeldavate osalausete ümber lisatakse komad. Deskriptiivsed ehk kirjeldavad osalaused peaksid olema ülejäänud lausest komadega eraldatud. Näide: lause The building, known as the science building is the oldest on campus. parandataks lauseks The building, known as the science building, is the oldest on campus. Näide: lause The farm which was once a field is all dried out again. parandataks lauseks The farm, which was once a field, is all dried out again.

Commonly Confused Phrases    (Sageli segiaetavad fraasid). Sageli kasutatavates fraasides valesti kasutatud sõna muudetakse ära. Leidub sõnu, mida kasutatakse sageli kombinatsioonis teatud kindlate sõnadega. Vahel juhtub, et olete kogemata või teadmatusest kasutanud vale eessõna, abiverbi või hoopis vale sõna. Näide: lause I do not see TV. parandataks lauseks I do not watch TV. Näide: lause You should tell to him what you think. parandataks lauseks You should tell him what you think.

Commonly Confused Words    (Sageli segiaetavad sõnad). Sageli segiaetav sõna muudetakse ära. Pöörake erilist tähelepanu sõnadele, mis võivad tunduda või kõlada sarnased ja mille tähendus võib samuti olla sisult sarnane. Sageli on tegemist sõnadega, mis ei kuulu samasse sõnaliiki ja mille õigekiri on samuti erinev. Näide: lause The man who's keys are in the ignition is here. parandataks lauseks The man whose keys are in the ignition is here. Näide: lause They are late form time to time. parandataks lauseks They are late from time to time. Näide: lause He is seeing other boy growing older. parandataks lauseks He is seeing another boy growing older. Näide: lause They went round the city asking for her. parandataks lauseks They went around the city asking for her.

Comparative Use    (Võrdlusvormide kasutamine). Valesti kasutatud võrdlusvorm muudetakse ära. Omadussõnadega, millel pole võrdlusvormi, tuleks kasutada sõnu „more“ ja „most“; kui omadussõnal on võrdlusvorm olemas, tuleks kasutada seda. Ärge kasutage võrdlusvorme ega ülivõrret koos sõnadega „less“ või „least“. Näide: lause Spot is the less nicer of the two dogs. parandataks lauseks Spot is the less nice of the two dogs. Näide: lause She is the most smart girl in her class. parandataks lauseks She is the smartest girl in her class.

Correlative Conjunction Mismatch    (Alistava sidendi vale kasutamine). Valesti kasutatud alistav sidend muudetakse ära. Alistavaid sidendeid tuleb kasutada teineteisele vastavates paarides. Näide: lause Food is available both in restaurants or in private homes. parandataks lauseks Food is available both in restaurants and in private homes. Näide: lause He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. parandataks lauseks He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Date Formatting    (Kuupäevavorming). Kuupäevade kirjavahemärgid parandatakse. Kuupäevade kirjutamisel tuleks inglise keeles komaga eraldada nädalapäev kuupäevast (nt „Monday, October 4“) ja kuupäev aastast (nt „October 4, 1976“), ent mitte kuu aastast (nt „October 1976“). Näide: lause She went to Paris on June 4 1986. parandataks lauseks She went to Paris on June 4, 1986. Näide: lause It starts in October, 2016. parandataks lauseks It starts in October 2016.

Embarrassing Words    (Piinlikud sõnad). Selle sätte valimise korral juhitakse tähelepanu sõnale, mis võib olla valesti kirjutatud ja vigane variant võib põhjustada piinliku olukorra. Kui sõna on tõepoolest valesti kirjutatud, asendage piinlikkust tekitav sõna kontekstis asjakohase sõnaga. Näide: lause The agency specialized in erotic travel. parandataks lauseks The agency specialized in exotic travel. Näide: lause The burger patties were anus beef. parandataks lauseks The burger patties were Angus beef.

Hyphenation    (Sidekriipsude kasutamine). Kui see säte on valitud, juhitakse tähelepanu sidekriipsude kasutamisele. Nimisõna laiendamisel rohkem kui ühe sõnaga tuleks laiendavate sõnade sidumiseks kasutada sidekriipsu. Inglise keeles kasutatakse sidekriipsu ka arvudes 21–99 („twenty-one” kuni „ninety-nine”). Näide: lause Our five year old son is learning to read. parandataks lauseks Our five-year-old son is learning to read. Näide: lause There are fifty two cards in a deck. parandataks lauseks There are fifty-two cards in a deck.

Incorrect Auxiliary    (Vale abiverb). Siin saate muuta tegusõna või abitegusõna vormi. Abiverbe saab kasutada ainult koos teatud kindlate tegusõnavormidega. Veenduge, et teie kasutatav abiverb oleks sellele järgneva tegusõna jaoks õiges vormis. Näide: lause We are not taken them to the movies before. parandataks lauseks We have not taken them to the movies before. Näide: lause That is cost us too much money. parandataks lauseks That has cost us too much money.

Incorrect Negation    (Vale eitus). Selle sättega saate parandada eitamisel tehtud vigu. Veenduge, et oleksite kasutanud eituse jaoks õigeid sõnu õiges järjestuses. Näide: lause That is no enough. parandataks lauseks That is not enough. Näide: lause The cat not is happy. parandataks lauseks The cat is not happy.

Incorrect Pronoun Case    (Vales käändes asesõna). Kui see säte on valitud, juhitakse teie tähelepanu vales käändes asesõnale. Asesõna vormi määrab ära selle funktsioon lauses. Kasutage aluse korral asesõna nimetavas käändes (I, he, she, we, they) nind sihitise korral akusatiivi (me, him, her, us, them). Näide: lause They pointed to he. parandataks lauseks They pointed to him. Näide: lause Mother and me watched TV. parandataks lauseks Mother and I watched TV.

Incorrect Reflexive Pronoun Use    (Refleksiivi vale kasutamine). Selle sätte korral parandatakse valesti kasutatud refleksiivi. Refleksiivi ehk enesekohase asesõnaga viidatakse mõnele muule mainitud nimi- või asesõnale. Kui osutatu puudub, kasutage mitterefleksiivset vormi. Näide: lause Yourself and the team must do what you can. parandataks lauseks You and the team must do what you can. Näide: lause Please return the form to myself. parandataks lauseks Please return the form to me.

Incorrect Use of "That"    (Sõna „That“ vale kasutamine). Kui sõna „that“ on valesti kasutatud, muudetakse see ära. Komaga algavates siduvates osalausetes ei tohiks sõna „that“ kasutada. Näide: lause „His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell.“ parandataks lauseks „His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell.“ Näide: lause „We brought our dog, that was fantastic.“ parandataks lauseks „We brought our dog, which was fantastic.“ VÕI „We brought our dog, who was fantastic.“

Incorrect Verb Form     (Tegusõna vale vorm). Kui tegusõna „-ing“-vormi on valesti kasutatud, parandatakse viga. Enamasti on kahe „-ing“-lõpulise tegusõnavormi kombineerimine vale. Inglise keeles peaks „-ing“-lõpulisele tegusõnale üldjuhul järgnema mineviku kesksõna või „to“-tegevusnimi („to“ + tegusõna). Näide: lause Having misunderstanding the directions, she failed. parandataks lauseks Having misunderstood the directions, she failed. Näide: lause We will be getting seeing my family. parandataks lauseks We will be getting to see my family.

Incorrect Verb Form after Auxiliary    (Vale tegusõnavorm pärast abitegusõna). Abitegusõnale järgneva tegusõna vorm parandatakse. Kasutage pärast abitegusõna (tegusõna, mis väljendab kõneviisi, aega jms) õiges vormis tegusõna. Näide: lause The candidate is tells the truth. parandataks lauseks The candidate is telling the truth. Näide: lause They had ate when we came. parandataks lauseks They had eaten when we came. Näide: lause Did she forgot it? parandataks lauseks Did she forget it? Näide: lause He would not travels alone. parandataks lauseks He would not travel alone.

Indefinite Article    (Umbmäärane artikkel). Kui see säte on valitud, parandatakse ära valesti kasutatud umbmäärane artikkel („a“ või „an“). Kaashäälikuga algava sõna ees tuleb kasutada artiklit „a“. Täishäälikuga algava sõna ees tuleb kasutada artiklit „an“. Näide: lause This is an problem. parandataks lauseks This is a problem. Näide: lause An tear slowly ran down her face. parandataks lauseks A tear slowly ran down her face.

Indirect Questions    (Kaudsed küsimused). Kui see säte on valitud, parandatakse vajaduse korral sõnade järjestust kaudses küsimuses. Kaudse küsimuse korral ei tohiks abitegusõna alusele eelneda. Näide: lause They wonder how could have the architect created it. parandataks lauseks They wonder how the architect could have created it. Näide: lause He asked what time could it start raining. parandataks lauseks He asked what time it could start raining.

Misheard Phrases    (Valesti kuuldud fraasid). Kui see säte on valitud, parandatakse fraasid, mida inimesed kipuvad sageli kuulmise järgi valesti kirjutama. Grammatikakontroll oskab parandada idioome ja muid fraase, mida sageli valesti kirjutatakse. Näide: lause The patient had old-timer's disease. parandataks lauseks The patient had Alzheimer's disease. Näide: lause The monster reeled its ugly head. parandataks lauseks The monster reared its ugly head.

Missing Comma    (Puuduv koma). Sidesõnale lisatakse vajaduse korral koma. Kui iseseisvale osalausele järgneb rinnastav sidesõna koos teise iseseisva osalausega, tuleks rinnastava sidesõna ette panna koma. Näide: lause The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. parandataks lauseks The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Possessives and Plural Forms    (Omastava ja mitmuse vormid). Vajaduse korral muudetakse nimi- või asesõna vormi. Omastavas käändes nimisõnades tuleb kasutada ülakoma. Omastavas käändes asesõnade korral ülakoma ei kasutata: „its“ on omastav, kuid „it's“ tähendab alati sama mis „it is“. Näide: lause The average mouse can stray 25 feet from it's nest. parandataks lauseks The average mouse can stray 25 feet from its nest. Näide: lause He hopes your believe him. parandataks lauseks He hopes you believe him.

Punctuation     (Kirjavahemärgid). Koma lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele. Komasid kasutatakse teatud osalausete vahel, teatud fraaside korral ja koos üttega. Rinnastava sidendi korral pole koma enamasti vajalik. Näide: lause If I am tired I will sleep. parandataks lauseks If I am tired, I will sleep. Näide: lause Thanks Mom for the gift. parandataks lauseks Thanks, Mom, for the gift.

Question Mark Missing    (Puuduv küsimärk). Lisatakse küsimärk. Küsimärk tuleks paigutada iga sellise lause lõppu, mis esitab küsimuse (küsilause). Näide: lause Who is the woman in the black coat. parandataks lauseks Who is the woman in the black coat?

Redundant Colon    (Mittevajalik koolon). Mittevajalik koolon eemaldatakse. Kooloneid tuleks kasutada ainult teatud kindlas kontekstis. Mittevajalike koolonite eemaldamine parendab loetavust. Näide: lause She is: kind, smart, and helpful. parandataks lauseks She is kind, smart, and helpful. Näide: lause Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. parandataks lauseks Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Redundant Comma Following Subject    (Mittevajalik koma pärast alust). Aluse ja tegusõna vaheline koma eemaldatakse. Tegusõna ja sellega seotud aluse vahel ei tohiks (mõne erandiga) olla koma. Näide: lause His neighbor John, is a lawyer. parandataks lauseks His neighbor John is a lawyer. Näide: lause Max, was part of a panel discussion. parandataks lauseks Max was part of a panel discussion.

Redundant Question Mark    (Mittevajalik küsimärk). Lause lõpetatakse punktiga. Väitlause lõpus olev küsimärk võib viidata ebakindlusele. Kindla väite tähistamiseks tuleks see asendada punktiga. Näide: lause She made sure to finish her test on time? parandataks lauseks She made sure to finish her test on time. Näide: lause He will take out the trash? parandataks lauseks He will take out the trash.

Repeated Auxiliary    (Korduv abiverb). Dubleeritud abiverb eemaldatakse. Abiverbi ei tohiks kasutada nii määrsõna ees kui ka järel. Samuti ei tohiks korrata abiverbi + tegusõna või määrsõna jada. Näide: lause You should also should keep track of time. parandataks lauseks You should also keep track of time. Näide: lause The power adapter will be will be hot. parandataks lauseks The power adapter will be hot.

Subject-Verb Agreement    (Aluse ja öeldise ühilduvus). Aluse ja öeldise lahkheli lahendatakse. Alus (nimisõna) ja öeldis (tegusõna) peavad arvuliselt ühilduma. Mõlemad peavad olema ainsuses (üks) või mõlemad peavad olema mitmuses (rohkem kui üks). Näide: lause The teacher want to see him. parandataks lauseks The teacher wants to see him. Näide: lause Their apologies was sincere. parandataks lauseks Their apologies were sincere.

Too Many Determiners    (Liiga palju determinatiive). Ülearused determinatiivid eemaldatakse. Teatud determinatiive, näiteks artikleid (a, the), omastavaid asesõnu (my, our) ja näitavaid asesõnu (this, those) ei saa omavahel kombineerida. Näide: lause She gave you a the carrot. parandataks lauseks She gave you the carrot. Näide: lause Have you seen their these pictures yet? parandataks lauseks Have you seen these pictures yet?

Unnecessary Hyphen    (Mittevajalik sidekriips). Mittevajalik sidekriips eemaldatakse. Sidekriipsud on elementide kombineerimiseks vajalikud ainult teatud kontekstis. Näide: lause It was a strongly-held belief. parandataks lauseks It was a strongly held belief. Näide: lause The market for real-estate is strong. parandataks lauseks The market for real estate is strong.

Use of Plain Verb Form    (Verbi lihtvormi kasutamine). Verbi lihtvormi muudetakse vajaduse korral. Verbi lihtvorm ei saa üldjuhul järgneda eessõnadele, omadussõnadele ega põhiverbidele. Enamiku ees- ja omadussõnade järel tuleb tegusõnale lisada „-ing“-lõpp. Põhiverbi järel kasutage konstruktsiooni „to“ + tegusõna või lisage „-ing“. Näide: lause We would like invite you. parandataks lauseks We would like to invite you. Näide: lause Thank you for help me. parandataks lauseks Thank you for helping me.

Use of the Word "Lack"    (Sõna „lack“ kasutamine). Kui „lack“ on kasutusel tegusõnana, eemaldatakse selle järelt eessõna „of“. Kui sõna „lack“ kasutatakse nimisõnana, järgneb sellele enamasti eessõna „of“ (nt „a lack of sleep“). Tegusõnana kasutamise korral ei tohiks sõnale „lack“ järgneda ükski eessõna. Näide: lause The country was lacking of qualified medical staff. parandataks lauseks The country was lacking qualified medical staff.

Use of "Will" and "Would"    (Sõnade „will“ ja „would“ kasutamine). Abiverb eemaldatakse. Kujuteldavale või soovitud olukorrale viitamisel tuleks tegusõna kasutada tingivas kõneviisis. Abiverbe „will“ ja „would“ ei kasutata tingivas kõneviisis tegusõnade korral. Näide: lause He asks that you will join him. parandataks lauseks He asks that you join him. Näide: lause She had to go home lest her family would worry about her. parandataks lauseks She had to go home lest her family worry about her.

Verb Use    (Verbikasutus). Kui modaalverbile järgneb „of“, parandatakse see sõnaks „have“. Modaalverbe (verbid, mis väljendavad tõenäosust, suutlikkust, luba või kohustust), näiteks „could“, „can't“, „may“, „will“ jms, kasutavates konstruktsioonides tuleb eessõna „of“ asemel kasutada sõna „have“. Näide: lause He could of known that. parandataks lauseks He could have known that.

Word Split    (Sõnade tükeldamine). Liitsõna osad liidetakse. Ees- ja järelliiteid, ühendavaid vorme ja teatud liitsõnu ei tohiks lahutada mitmeks sõnaks. Näide: lause That is bio degradable. parandataks lauseks That is biodegradable. Näide: lause The book store is open. parandataks lauseks The bookstore is open.

* "An" "And" Confusion    (Sõnade „an“ ja „and“ segiajamine). Artikkel „an“ muudetakse vajaduse korral sidesõnaks „and“. Vahel kirjutatakse sõna „and“ asemel kogemata sõna „an“. Näide: lause Make sure you listen to your teacher an her. parandataks lauseks Make sure you listen to your teacher and her. Näide: lause The player had caught an thrown the ball. parandataks lauseks The player had caught and thrown the ball.

* Capitalization of Personal Titles    (Tiitlite suurtähestus). Isiklikud ja peresidemeid näitavad tiitlid suurtähestatakse. Kui teatud peresidemetele osutavaid või isiklikke tiitleid kasutatakse vahetult enne nime ja sellega viidatakse asjakohasele inimesele, tuleb tiitel kirjutada suure algustähega. Näide: lause She and grandma Joan arrive today. parandataks lauseks She and Grandma Joan arrive today. Näide: lause It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. parandataks lauseks It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Comma after Conjunction    (Koma pärast sidesõna). Sidesõnale järgnev koma eemaldatakse. Sidesõna järel pole enamasti vaja koma kasutada, kui sellele ei järgne vahetult põimlause või mõni lisand. Näide: lause Because, we need to act quickly, we will meet now. parandataks lauseks Because we need to act quickly, we will meet now. Näide: lause The dog loved food, and, everyone loved the dog. parandataks lauseks The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Incorrect Determiner    (Vale determinatiiv). Vale determinatiiv vahetatakse välja. Määrav artikkel „the“ osutab konkreetsele viitele. Umbmäärane artikkel „a“/„an“ võimaldab viidata umbmäärasele objektile. Teatud determinatiive kasutatakse ainult loendatavate nimisõnade ees. Teised seevastu on kasutusel üksnes loendamatute nimisõnade ees. Näide: lause He is a fastest man of all. parandataks lauseks He is the fastest man of all. Näide: lause There are much people. parandataks lauseks There are many people.

* Incorrect Number Ending    (Järgarvu vale lõpp). Järgarvu lõppu muudetakse, kui see on vale. Järgarvude jaoks kasutatakse inglise keeles kindlaid tähti. Veenduge, et järgarvu lõpus olevad tähed vastaksid arvule. Näide: lause He finished in 1rd place. parandataks lauseks He finished in 1st place. Näide: lause Today is November 22th. parandataks lauseks Today is November 22nd.

* Modal Confusion    (Vale modaalverb). Valesti kasutatud modaalverb muudetakse ära. Kui modaalverbi on vaja kasutada, peab selle aeg olema õige. Modaalverbiga eitust väljendades pole muud abiverbi enam vaja ja enamasti pole tarvis kasutada ka infinitiivi märkivat sõna „to“. Näide: lause We will shovel if it had snowed. parandataks lauseks We would shovel if it had snowed. Näide: lause The dog should to be good. parandataks lauseks The dog should be good.

* Multiple Modals    (Mitu modaalverbi). Ülearune modaalverb eemaldatakse. Teatud modaalverbe ei saa omavahel kombineerida. Näide: lause Please explain what should can happen. parandataks lauseks Please explain what should happen. VÕI Please explain what can happen. Näide: lause They would might never know. parandataks lauseks They would never know. VÕI They might never know.

* Redundant Comma before Complement Clause    (Mittevajalik koma enne kõrvallauset). Tegusõna ja kõrvallause vaheline koma eemaldatakse. Enamasti ei ole tegusõna ja sellega sissejuhatatava fraasi vahel koma vaja. Näide: lause Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. parandataks lauseks Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Näide: lause Her teacher decided, whether I should consult a doctor. parandataks lauseks Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Redundant Comma before Object    (Mittevajalik koma enne sihitist). Tegusõna ja sihitise vaheline koma eemaldatakse. Tegusõna ja sellega seotud sihitise otsevahel ei tohiks (mõne erandiga) olla koma. Näide: lause The list included, the book. parandataks lauseks The list included the book. Näide: lause The problem is, his unpredictable schedule. parandataks lauseks The problem is his unpredictable schedule.

* Semicolon Use    (Semikooloni kasutamine). Semikooloni kasutamist parandatakse, kui vaja. Enamasti kasutatakse semikoolonit kahe sõltumatu osalause ühendamiseks ilma rinnastava sidendita või keerukas loendis loendiüksuste eraldamiseks. Näide: lause Prizes include; cash, cars, and boats. parandataks lauseks Prizes include cash, cars, and boats. Näide: lause He wanted to swim; however; it was cold. parandataks lauseks He wanted to swim; however, it was cold.

* "Which" "Who" Confusion    (Sõnade „which“ ja „who“ kasutamine). Sõna „which“ parandatakse vajaduse korral sõnaks „who“. Sõna „who“ tuleb kasutada inimestele viitavate nimisõnade, sõna „which“ aga selliste nimisõnade korral, mis ei viita inimestele. Näide: lause We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. parandataks lauseks We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Näide: lause This is the surgeon which will take your vitals today. parandataks lauseks This is the surgeon who will take your vitals today.

* "Who" "Whom" Confusion    (Sõnade „who“ ja „whom“ kasutamine). Valesti kasutatud „who“ või „whom“ asendatakse õige sõnaga. Osalause alusena tuleb kasutada sõna „who“ või „whoever“. Tegusõna või eessõna sihitisena tuleb kasutada sõna „whom“ või „whomever“. Näide: lause He knows that whomever goes will love it. parandataks lauseks He knows that whoever goes will love it. Näide: lause To who did you speak? parandataks lauseks To whom did you speak?

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Selgus

Adverb Placement    (Määrsõna paigutus). Muutke määrsõna asukohta. Kui määrsõna asub tegusõna ja sihitise vahel, võiksite kaaluda selle liigutamist. Näide: lause They sing loudly a new song. parandataks lauseks They loudly sing a new song. Näide: lause He owes now ten dollars to my classmate. parandataks lauseks Now he owes ten dollars to my classmate.

Complex words     (Keerukad sõnad). Kasutage lihtsaid sõnu. Kui vähegi võimalik, võiksite keerukate sõnade asemel kaaluda lihtsate sõnade kasutamist, et anda oma sõnum edasi selgelt ja arusaadavalt. Näide: lause The magnitude of the problem is overwhelming. parandataks lauseks The size of the problem is overwhelming. Näide: lause The boy will transmit the message. parandataks lauseks The boy will send the message.

Double Negation    (Topelteitus). Vältige topelteitust. Kahe eitava sõna kasutamist võidakse tõlgendada jaatusena. Segaduse vältimiseks ärge kasutage topelteitust. Näide: lause I did not see nothing. parandataks lauseks I did not see anything. Näide: lause He did not go nowhere. parandataks lauseks He did not go anywhere.

Incorrect Use of "That"    (Sõna „That“ vale kasutamine). Kui sõna „that“ on valesti kasutatud, muudetakse see ära. Komaga algavates siduvates osalausetes ei tohiks sõna „that“ kasutada. Näide: lause His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. parandataks lauseks His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Näide: lause We brought our dog, that was fantastic. parandataks lauseks We brought our dog, which was fantastic. VÕI We brought our dog, who was fantastic.

Jargon    (Žargoon). Vältige žargooni. Žargoon, erialane sõnavara või lühendid võivad lugejad segadusse ajada. Kaaluge tavapärasemat keelekasutust, millest on lihtsam aru saada. Näide: lause They hired a well-known headhunting firm. parandataks lauseks They hired a well-known recruiting firm. Näide: lause Please see the accompanying letters. parandataks lauseks Please see the enclosed letters. VÕI Please see the attached letters.

Passive voice with Known Actor    (Tegevussubjektiga passiiv). Kasutage aktiivi. Aktiivilaused on selgemad ja aitavad vältida võimalikke arusaamatusi. Näide: lause The dog was seen by the man. parandataks lauseks The man saw the dog. Näide: lause They were quickly caught by the police. parandataks lauseks The police quickly caught them.

Passive voice with Unknown Actor    (Umbisikuline passiiv). Kasutage aktiivi. Aktiivilaused on selgemad ja aitavad vältida võimalikke arusaamatusi. Näide: lause The house was built on a hill. parandataks lauseks They built the house on a hill. Näide: lause The supplies were delivered on time. parandataks lauseks They delivered the supplies on time.

Use of Euphemisms    (Eufemismide kasutamine). Vältige eufemisme. Eufemismid ehk peitesõnad (sõnad või fraasid, mis pehmendavad jõulisi fakte või räägivad „ümber nurga“) võivad muuta laused ebaselgeks. Sageli tasuks pigem otse väljenduda. Näide: lause His neighbor kicked the bucket. parandataks lauseks His neighbor died. Näide: lause My younger brother is a couch potato. parandataks lauseks My younger brother is a lazy person.

Sentence Structure    (Lauseehitus). Kui alus pole lauses järjepidev, sõnastage lause ümber. Sama alusega osalausete kasutamine aitab laused muuta selgemaks ja paremini arusaadavaks. Näide: lause Thinking like a scientist, it would be the best guess. parandataks lauseks Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Näide: lause As a doctor, costs are rising. parandataks lauseks As a doctor, you have rising costs.

Words in Split infinitives (more than one)    (Sõnad tükeldatud tegevusnimedes (üle ühe)). Vältige tegevusnimede tükeldamist. Kui sõna „to“ ja tegusõna vahel kasutada mitut määrsõna, võib tulemuseks olla ebaselge või arusaamatu lause. Kui kirjutis eeldab ametlikku stiili, peaksite sellist keelekasutust vältima. Näide: lause They began to very quickly run home. parandataks lauseks They began to run home very quickly. Näide: lause He tried to firmly but politely decline the offer. parandataks lauseks He tried to decline the offer firmly but politely.

* Adjective Order    (Omadussõnade järjestus). Valige omadussõnade jaoks õige järjestus. Inglise keeles tuleks lauses mitme omadussõna kasutamise korral järgida teatud kindlat järjestust, mis põhineb iga omadussõna klassil. Näide: lause She still drove a blue old car for her commute. parandataks lauseks She still drove an old blue car for her commute. Näide: lause They fashioned a cardboard oblong piece to fit. parandataks lauseks They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Konkreetsus

Conjunction Overuse    (Ülearused sidesõnad). Kasutage sidesõnade asemel koma. Loendi moodustavate elementide vahel võiks mitme sidesõna asemel kasutada komasid. Näide: lause Susan and Dale and Anthony eat lunch together. parandataks lauseks Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Näide: lause Teachers are smart and professional and caring. parandataks lauseks Teachers are smart, professional, and caring.

Nominalizations    (Nominalisatsioon). Kasutage nimisõnade asemel tegusõnu. Nimisõnade kasutamisel tuleb need enamasti mõne muu sõnaga sisse juhatada, samas kui tegusõnu saab kasutada lakoonilisemalt. Pikema nimisõnafraasi asemel võiksite kasutada samatähenduslikku verbi. Näide: lause The trade union is holding negotiations with the employers. parandataks lauseks The trade union is negotiating with the employers. Näide: lause Please make an effort to be on time. parandataks lauseks Please try to be on time.

Wordiness    (Sõnaohtrus). Eelistage lakoonilisemat keelekasutust. Üleliigsete või mittevajalike sõnade eemaldamine muudab teksti sageli paremini loetavaks. Näide: lause Adding sugar is absolutely essential. parandataks lauseks Adding sugar is essential. Näide: lause Her backpack was large in size. parandataks lauseks Her backpack was large.

Words Expressing Uncertainty    (Ebakindlust väljendavad sõnad). Eemaldage ebakindlust väljendavad sõnad. Ärge kasutage sõnu, mis väljendavad ebakindlust või vähendavad teie väite mõju. Näide: lause The homework is basically ready. parandataks lauseks The homework is ready. Näide: lause They felt adequately prepared for the disaster. parandataks lauseks They felt prepared for the disaster.

Formaalsus

Colloquial Verb Phrase    (Kõnekeelne tegusõnafraas). Kasutage kirjakeelseid tegusõnu. Mitteametlikud tegusõnad ja tegusõnafraasid sobivad pigem tuttavlikus õhkkonnas kõnekeeles kasutamiseks. Näide: lause We should hang out more often. parandataks lauseks We should spend time together more often. Näide: lause Please get in touch with my supervisor. parandataks lauseks Please contact my supervisor.

Contractions    (Lühendatud vormid). Vältige lühendatud vorme. Lühendatud vorme (let’s, we’ve, can't) tuleks ametlikes kirjutistes üldjuhul vältida. Näide: lause Let's suppose we have three apples. parandataks lauseks Let us suppose we have three apples. Näide: lause The animal won't be out of the bag during the flight. parandataks lauseks The animal will not be out of the bag during the flight.

Informal Language    (Kõnekeele kasutamine). Kasutage kirjakeelt. Mitteametlikud sõnad ja fraasid sobivad pigem tuttavlikus õhkkonnas kõnekeeles kasutamiseks. Näide: lause Our atmosphere includes comfy massage chairs. parandataks lauseks Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Näide: lause The student must get to thinking. parandataks lauseks The student must start thinking.

Opinion Markers    (Arvamust tähistavad sõnad). Ärge kasutage arvamust tähistavaid sõnu. Olge objektiivne ja vältige arvamust või ebakindlust väljendavate sõnade kasutamist. Näide: lause I feel we treated them unfairly. parandataks lauseks We treated them unfairly. Näide: lause I believe it is correct. parandataks lauseks It is correct.

Slang    (Släng). Vältige slängi. Lugejad ei pruugi slängi mõista ning kirjakeeles tuleks seda vältida. Kaaluge tavakeelde kuuluvate väljendite kasutamist. Näide: lause The show was uber boring. parandataks lauseks The show was boring. Näide: lause The cop pulled John over for speeding in a school zone. parandataks lauseks The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Subjunctive Mood    (Tingiv kõneviis). Kasutage tingivat kõneviisi. Kujuteldavale või soovitud olukorrale viitamisel võiksite tegusõna kasutada tingivas kõneviisis. Tegusõna „be“ tingiva kõneviisi vormid on „be“ (olevik) ja „were“ (minevik). Näide: lause If he was your father, you would have never been able to go there. parandataks lauseks If he were your father, you would have never been able to go there. Näide: lause She wishes she was going to the movie tonight. parandataks lauseks She wishes she were going to the movie tonight.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Kaasatus

Ethnic Slurs    (Rahvusepõhised solvangud). Kellegi etnilisele päritolule viitamiseks kasutage neutraalseid sõnu. Teatud väljendite kasutamist üksikisiku või grupi kirjeldamiseks võidakse pidada ebasobivaks. Eemaldage solvangud või asendage need neutraalse väljendiga. Näide: lause They saw a fog-breather there. parandataks lauseks They saw a British person there. Näide: lause Do not be so uppity about the issue. parandataks lauseks Do not be so self-important about the issue. VÕI Do not be so arrogant about the issue.

Gender-Specific Language    (Sugu toonitavad sõnad). Kasutage sõnu, mis ei toonita kellegi sugu. Sugu toonitavaid väljendeid võidakse tõlgendada kui osa inimesi välistavaid, ebaoluliseks pidavaid või stereotüüpe kinnistavaid. Võimaluse korral eelistage sooneutraalseid sõnu, mis ei jäta kedagi välja. Näide: lause We need more policemen to support public safety. parandataks lauseks We need more police officers to support public safety. Näide: lause We met a male nurse at the hospital. parandataks lauseks We met a nurse at the hospital.

Mental Health Bias    (Vaimse tervisega seotud eelarvamused). Vaadake läbi väljendid, mis on seotud vaimse tervise või erivajadustega. Teatud väljendid osutavad tänapäeval negatiivsele suhtumisele või psühhiaatriliste või arenguga seotud erivajadustega seotud stereotüüpidele. Kui teie keelekasutust saab tõlgendada negatiivse või eelarvamuslikuna, kaaluge mõne muu väljendi kasutamist. Näide: lause They hire retarded people. parandataks lauseks They hire people with cognitive disabilities. VÕI They hire people with intellectual disabilities. Näide: lause „The doctor suffers from autism.“ parandataks lauseks „The doctor has autism.“

* Age Bias    (Vanusega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta vanusega seotud eelarvamustele. Teatud väljendid võivad vanusele juhtida mittevajalikku tähelepanu või väljendada negatiivset suhtumist kellegi vanuse tõttu. Kaaluge võimalust eemaldada mittevajalikud, negatiivsed või ülalt alla vaatavad viited vanusele. Näide: lause For a man of his age, he does well. parandataks lauseks He does well. Näide: lause She is a typical teenage girl. parandataks lauseks She is a girl. VÕI She is a typical girl.

* Cultural Bias    (Kultuuritaustaga seotud eelarvamused). Kasutage kultuuriliselt erapooletuid sõnu ja väljendeid. Teatud sõnad või väljendid võivad osutada kultuurilise taustaga seotud eelarvamustele või väljendada negatiivseid stereotüüpe. Proovige potentsiaalselt eelarvamust väljendavad fraasid ümber sõnastada. Näide: lause The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. parandataks lauseks The police searched her house without a warrant after the chase ended. Näide: lause The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. parandataks lauseks The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Disability Bias    (Erivajadustega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta erivajadustega seotud eelarvamustele. Paljusid erivajadustele viitavaid väljendeid tõlgendatakse välistavate või solvavatena. Proovige oma kirjutises panna rõhk inimesele, mitte tema puudele või erivajadusele. Näide: lause He met blind men. parandataks lauseks He met men with visual impairments. Näide: lause Bob is a midget. parandataks lauseks Bob is a little person.

* Gender Bias    (Sooga seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta sooga seotud eelarvamustele. Teatud väljendid võivad mõjuda negatiivselt või kinnistada soorollide või inimese sooidentiteedi või eneseväljendusega seotud stereotüüpe. Proovige eelarvamustele osutavaid väljendeid vältida. Näide: lause She is smart, for a girl. parandataks lauseks She is smart. Näide: lause He is empathetic, for a man. parandataks lauseks He is empathetic.

* Racial Bias    (Rassilised eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi rahvuse või päritolu kohta eelarvamust. Teatud väljendid, mis on seotud rassi, rahvuse või etnilise päritoluga, võivad tänapäeval olla iganenud või solvavad. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada eelarvamustele eurooplaste või Euroopa päritolu inimeste suhtes. Näide: lause The bog Irish men arrived. parandataks lauseks The Irish men arrived.

 • Kui kirjutate põlisameeriklastest, proovige kasutada erapooletuid väljendeid. Teatud väljendeid, mis viitavad Ameerika põliselanikele, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause They traded with the red men. parandataks lauseks They traded with the Native Americans.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi päritolu kohta eelarvamust. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rahvusliku päritolu või riiki saabumise viisiga, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause The migrant was fleeing the war. parandataks lauseks The refugee was fleeing the war. Näide: lause The exotic woman wore a green dress. parandataks lauseks The unique woman wore a green dress. VÕI The beautiful woman wore a green dress.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi päritolu ega religiooni kohta eelarvamust. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rassi, rahvuse, etnilise päritolu või usutunnistusega, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada kellegi halvustamisele tema päritoluriigi, esivanemate või religiooni tõttu. Näide: lause The Chinaman walked down the street. parandataks lauseks The Chinese person walked down the street. Näide: lause It is a country with a high Moslem population. parandataks lauseks It is a country with a high Muslim population.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda ajaloolisi eelarvamusi. Teatud väljendeid, mis on seotud Ameerika koloniseerimisega eurooplaste poolt, peetakse tänapäeval solvavaks, marginaliseerivaks või välistavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause In 1492, Columbus sailed to the New World. parandataks lauseks In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Kasutage rassiliselt neutraalseid väljendeid. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rassi, rahvuse või etnilise päritoluga, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada eelarvamustele aafriklaste või Aafrika päritolu inimeste suhtes. Näide: lause Few coloreds work at our company. parandataks lauseks Few people of color work at our company.

* Sexual Orientation Bias    (Seksuaalse sättumusega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei väljenda eelarvamust kellegi seksuaalse sättumuse kohta. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese seksuaalse sättumusega, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause The homosexual couple ran a marathon. parandataks lauseks The same-sex couple ran a marathon. VÕI The couple ran a marathon. Näide: lause She is open about her sexual preference. parandataks lauseks She is open about her sexual orientation.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Kirjavahemärgistus

Comma with Adverbials    (Koma kasutamine määruste korral). Lisage määruse järele koma. Määrsõna või määrsõnafraasi kasutamise korral eraldage see põhilausest komaga. Näide: lause In recent years the technology has improved. parandataks lauseks In recent years, the technology has improved. Näide: lause The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. parandataks lauseks The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oxford Comma    (Oxfordi koma). Kasutage Oxfordi koma. Üksuste loetlemise korral aitab koma lisamine loendi eelviimase sõna ette vältida lause vääriti mõistmist. Oxfordi koma kasutamine pole kohustuslik, ent kui otsustate seda kasutada, olge selles järjekindel. Näide: lause We sell books, videos and magazines. parandataks lauseks We sell books, videos, and magazines. Näide: lause The red, yellow and green peppers are fresh. parandataks lauseks The red, yellow, and green peppers are fresh.

Punctuation Required with Quotes    (Jutumärkide korral nõutavad kirjavahemärgid). Muutke jutumärkide paigutust. Jutumärgid võivad asuda nii kirjavahemärkide sees kui ka väljaspool. Parema loetavuse huvides olge nende kasutamisel järjekindel. Näide: lause He told me, "I like eggs". parandataks lauseks He told me, "I like eggs." Näide: lause The woman said, "I just got home." parandataks lauseks The woman said, "I just got home".

Space between Sentences    (Tühikud lausete vahel). Muutke lausete vaheliste tühikute arvu. Parema loetavuse huvides kasutage lausete eraldamiseks alati sama arvu tühikuid. Otsustage, kas soovite lisada ühe tühiku või kaks tühikut, ning olge seejärel järjekindel. Üks tühik. Näide: tekst We came. We saw. We conquered. parandataks kujule We came. We saw. We conquered. Kaks tühikut. Näide: tekst We like comedy movies. However, he likes romances. parandataks kujule We like comedy movies. However, he likes romances.

Unnecessary Comma    (Mittevajalik koma). Eemaldage mittevajalik koma. Kui rinnastava sidesõnaga sõltuv osalause järgneb pealausele, ei tohiks seda pealausest komaga eraldada, kui see pole selguse huvides hädavajalik. Näide: lause You should send them a brief note, if you want to be polite. parandataks lauseks You should send them a brief note if you want to be polite. Näide: lause She went quiet, as soon as she saw the footage. parandataks lauseks She went quiet as soon as she saw the footage.

Sõnavara

Clichés    (Klišeed). Vältige ülekasutatud väljendeid. Lugejate huvi hoidmiseks võiksite oma kirjutisest välja jätta sõnad ja fraasid, mis on ülekasutatud ja etteaimatavad. Näide: lause Today the hard drive on my old computer bit the dust. parandataks lauseks Today the hard drive on my old computer died. Näide: lause I felt dreadful and was sick as a dog. parandataks lauseks I felt dreadful and was sick.

Vague Adjectives    (Ebamäärased omadussõnad). Kasutage võimalikult täpseid omadussõnu. Liiga sageli kasutatavate ja ebamääraste omadussõnade asendamine konkreetsematega aitab teil oma sõnumit täpsemalt edasi anda. Näide: lause Do not drive in bad conditions! parandataks lauseks Do not drive in harsh conditions! VÕI Do not drive in adverse conditions! Näide: lause What actor played the main role? parandataks lauseks What actor played the key role? VÕI What actor played the leading role?

Vague or Unnecessary Adverbs    (Ebamäärased või mittevajalikud määrsõnad). Kaaluge määrsõnade asendamist või eemaldamist. Ebamäärase või ülearuse määrsõna eemaldamine aitab kirjelduse konkreetsemaks muuta. Määrsõna eemaldamine teeb teksti sageli selgemaks. Näide: lause He blindly endangered millions. parandataks lauseks He recklessly endangered millions. VÕI He endangered millions. Näide: lause They badly punish us. parandataks lauseks They severely punish us. VÕI They punish us.

Weak Verbs    (Nõrgad tegusõnad). Kasutage väljendusrikkamat tegusõna. Vältige verbe, mida on liiga palju kasutatud või mis on ebamäärased. Asendage need sõnadega, mis on täpsed, konkreetsed ja väljendusrikkad. Näide: lause She teaches our children. parandataks lauseks She instructs our children. VÕI She tutors our children.

* Collective Nouns    (Kogunimi). Kasutage täpsemat kogu- ehk kollektiivnime. Kõik kogunimed ei ole piisavalt konkreetsed. Kaaluge sisu paremini väljendava kogunime kasutamist. Näide: lause He walked alongside the cluster of lions. parandataks lauseks He walked alongside the pride of lions. Näide: lause We can see collections of oysters. parandataks lauseks We can see beds of oysters.

* Locale-Specific Words    (Lokaadikohased sõnad). Kasutage regionaalsete väljendite asemel standardseid kirjakeeleväljendeid.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Austraalias väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause Check the hood of your car for damage. parandataks lauseks Check the bonnet of your car for damage. Näide: lause He repairs windshields at a discount. parandataks lauseks He repairs windscreens at a discount.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Kanadas väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause It depends on how far the fire station is. parandataks lauseks It depends on how far the fire hall is. Näide: lause See if there are any spots left in the parking garage. parandataks lauseks See if there are any spots left in the parkade.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Ühendkuningriigis väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause When do you have to take the exam? parandataks lauseks When do you have to sit the exam? Näide: lause For how long have you worn bangs? parandataks lauseks For how long have you worn a fringe?

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Ameerika Ühendriikides väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause Take that lift to the fourth floor. parandataks lauseks Take that elevator to the fourth floor. Näide: lause Would you fancy a snack? parandataks lauseks Would you like a snack? VÕI Would you enjoy a snack?

* Profanity    (Roppused). Eemaldage tekstist roppused või vandesõnad. Roppused või labane keelekasutus võivad mõjuda solvavalt. Kaaluge selliste väljendite eemaldamist oma tekstist või asendage need neutraalsemate väljenditega. Näide: lause He is a surprisingly shitty friend. parandataks lauseks He is a surprisingly horrible friend. Näide: lause That movie was fucking amazing! parandataks lauseks That movie was amazing.

* Region-Specific Words    (Regionaalsed sõnad). Kasutage regionaalsete väljendite asemel standardseid kirjakeeleväljendeid. Sõnu või väljendeid, mida kasutatakse ainult teatud kindlates Ameerika Ühendriikide piirkondades, tuleks enamasti vältida. Arusaamatuste ärahoidmiseks tuleks pigem kasutada laiemalt levinud väljendeid. Näide: lause They will drink from a bubbler. parandataks lauseks They will drink from a water fountain. VÕI They will drink from a drinking fountain. Näide: lause They had a tag sale on Walnut Street. parandataks lauseks They had a garage sale on Walnut Street. VÕI „They had a yard sale on Walnut Street.“

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Elulookirjeldus

Avoid First Person References    (Vältige viitamist iseendale). Eemaldage isikukohast asesõna kasutavad viited iseendale. Elulookirjelduses on sellised viited enamasti mittevajalikud. Nende eemaldamine aitab tähelepanu suunata teie saavutustele. Näide: lause I have a successful record of accomplishment. parandataks lauseks Have a successful record of accomplishment. Näide: lause I am the treasurer and webmaster. parandataks lauseks Treasurer and webmaster.

Superfluous Expressions    (Ülearused väljendid). Eemaldage ülearused sõnad või väljendid. Mittevajalike sõnade eemaldamine aitab teie elulookirjelduse muuta konkreetsemaks ja meeldejäävamaks. Näide: lause Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. parandataks lauseks Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Näide: lause Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. parandataks lauseks Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Unsuitable Expressions    (Sobimatud väljendid). Vahetage ülekasutatud väljendid mõne muu sõna vastu välja. Liiga sageli kasutatavate sõnade asendamine mõne muu sõnaga aitab teie elulookirjeldusele anda originaalsema ilme. Näide: lause A reliable person with practical approach to work. parandataks lauseks A dependable person with practical approach to work. Näide: lause Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. parandataks lauseks Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Vague Quantifiers    (Ebamäärased kogused või üldistused). Kasutage konkreetset arvu või näidet. Ebatäpsete koguste asendamine konkreetsete arvudega annab teie sõnumi paremini edasi ja teeb teie elulookirjelduse muljetavaldavamaks. Näide: lause Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. parandataks lauseks Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Näide: lause Coordinated case management for many residents. parandataks lauseks Coordinated case management for 25 residents.

Vague Verbs    (Ebamäärased tegusõnad). Kasutage võimalikult täpseid tegusõnu. Selgete ja konkreetsete verbide kasutamine teeb teie elulookirjelduse väljendusrikkamaks. Näide: lause Led a 40-person team and carried out research. parandataks lauseks Led a 40-person team and conducted research. Näide: lause Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. parandataks lauseks Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Geopoliitiliselt tundlikud viited

* Geopolitical References    (Geopoliitilised viited). Ärge kasutage valesid või solvavaid kohanimesid. Riikide või regioonide jaoks vale nime kasutamine võib ajada lugeja segadusse või mõjuda solvavalt. Asendage sellised nimed õigete ametlike nimedega. Näide: lause The Republic of Canada was beautiful in the summer. parandataks lauseks Canada was beautiful in the summer. Näide: lause She visited the Near East on holiday. parandataks lauseks She visited the Middle East on holiday.

 • Ärge kasutage poliitiliselt tundlikke kohanimesid. Regioonidel, mille kuuluvuse üle käivad vaidlused, võib olla mitu nime. Kui te ei käsitle konkreetset poliitilist küsimust või kui teie kirjutis pole suunatud väga konkreetsele sihtrühmale, kasutage kõige neutraalsemat nime. Näide: lause The East Sea in Japan is cold. parandataks lauseks The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Näide: lause We love visiting the Tunb in July. parandataks lauseks We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Kasutage võimalikult erapooletuid geopoliitilisi mõisteid. Teatud mõisted võivad väljendada positiivseid või negatiivseid eelarvamusi geopoliitiliste regioonide või seal elavate inimeste suhtes. Asendage need mõisted erapooletute väljenditega, kui kirjutise kontekst ei ole nende mõistete neutraalne arutamine. Näide: lause They collect figurines from the Orient. parandataks lauseks „They collect figurines from East Asia.“ VÕI „They collect figurines from Asia.“

 • Asendage sõna „dialect“ mõne neutraalsema väljendiga. Vältige sellise mulje jätmist, et mõni eraldiseisev keel on pelgalt mõne muu keele dialekt või murre või et mõni keelevariant on standardkeelega võrreldes alamast klassist. Näide: lause They spoke Catalan and other Spanish dialects. parandataks lauseks They spoke Catalan and other minority languages of Spain. VÕI They spoke Catalan and other regional languages of Spain. VÕI They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Asendage iganenud geopoliitilised mõisted tänapäevastega. Valuuta, geograafiliste tunnuste ja inimrühmade kohta kasutatavad mõisted muutuvad aja jooksul. Kui teie kirjutis ei käsitle ajaloolist konteksti, kasutage tänapäevaseid mõisteid. Näide: lause The Czechoslovak koruna was in use in 2010. parandataks lauseks „The Czech koruna was in use in 2010.“ VÕI „The Euro was in use in 2010.“ Näide: lause We love visiting Lake Idi Amin in the summer. parandataks lauseks We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Asendage iganenud linna-, regiooni- või riiginimed tänapäevastega. Mõne linna, regiooni või riigi ametlik nimi on aja jooksul muutunud või sellel on levinud alternatiivseid variante. Kui teie kirjutis ei käsitle ajaloolist konteksti, kasutage ametlikku tänapäevast nime. Näide: lause Leningrad is warm in August. parandataks lauseks St. Petersburg is warm in August. Näide: lause The company is opening a new office in Pressburg. parandataks lauseks The company is opening a new office in Bratislava.

 • Vahetage välja tehnoloogiamõisted, mida lugejad võivad valesti tõlgendada. Ärge kasutage selliseid tehnoloogiatermineid, mis on äravahetamiseni sarnased geopoliitiliste või humanitaarsete mõistetega. Näide: lause The slave database network connection was poor. parandataks lauseks The secondary device database network connection was poor. VÕI The detail database network connection was poor. Näide: lause There was no network in the demilitarized zone. parandataks lauseks There was no network in the perimeter network.

 • Kasutage tänapäevast transliteratsiooni. Mõne kohanime ingliskeelne transliteratsioon on aja jooksul muutunud ning ajalooliste transliteratsioonide kasutamist peetakse tänapäeval poliitiliste või muude kaalutluste tõttu ebasobivaks. Kui tegemist pole otsese tsitaadiga, kasutage tänapäevast ametlikku nimevarianti. Näide: lause The company is opening a new office in Chungking. parandataks lauseks The company is opening a new office in Chongqing.

 • Kasutage ajalises kontekstis asjakohast kohanime. Selliste geopoliitiliste haldusüksuste nimesid, mida enam ei eksisteeri, tuleks kasutada üksnes vastavas ajaloolises kontekstis. Samas geograafilises piirkonnas asuvate haldusüksuste mainimiseks tänapäevases kontekstis kasutage praegu kehtivaid ametlikke nimesid. Näide: lause The GDR is beautiful in the summer. parandataks lauseks Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Kasutage keelte jaoks eelistatud nimesid. Segaduste, solvangute või arusaamatuste vältimiseks kasutage ametlikke keelenimesid. Näide: lause He learned to speak Farsi in grade school. parandataks lauseks He learned to speak Persian in grade school. Näide: lause We thought being fluent in standard Spanish would be fun. parandataks lauseks We thought being fluent in European Spanish would be fun. VÕI We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Kontrollige, kas kasutatud mõiste viitab endiselt sellele, millele soovite viidata. Regioon või haldusüksus, millele nimi viitab, võib poliitiliste või sotsiaalkultuuriliste nihete tõttu olla aja jooksul muutunud. Veenduge, et teie kasutatud nimi viitab ka praegu samale kohale või haldusüksusele, mida te silmas peate. Näide: lause In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. parandataks lauseks In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Algsätete taastamiseks klõpsake dialoogiboksis Grammatikasätted nuppu Lähtesta kõik.

Kui teil on korrektori õigekeelsusfunktsioonide kohta tagasisidet või soovitusi, postitage need siia.

Lisateave

Õigekirja ja grammatika kontrollimine Office’is

Selles artiklis antakse ülevaade grammatika- ja stiilisuvanditest, mida saate Word for Macis valida.

Märkus.: Kui avada Word > Preferences (Eelistused) > Spelling & Grammar (Õigekiri ja grammatika) > Writing Style (Kirjutamisstiil), on säte Grammar & Style (Grammatika ja stiil) puudu. Sätte Grammar & Style asemel on Macis kasutusel uus säte Grammar & Refinements for Mac (Grammatika ja viimistlussoovitused Maci jaoks).. Stiilisuvandid ja sätted „Grammar & Refinements for Mac“ on saadaval ainult juhul, kui teil on Office 365 tellimus

Üldteavet õigekirja ja grammatika kontrollimise kohta leiate artiklist Õigekirja ja grammatika kontrollimine tarkvarakomplektis Office for Mac. Lisateavet õigekirja, grammatika ja automaatkorrektuuri suvandite kohta leiate artiklist Õigekirja- ja grammatikakontrolli töötamisviisi valimine Word for Macis.

Märkus.: Kui soovite valida suvandeid teksti jaoks, mille keel ei ühti Wordi keeleversiooniga, võib saadaolevate suvandite valik olla erinev.

 1. Valige Word > Preferences (Eelistused).

 2. Valige dialoogiboksis Word Preferences (Wordi eelistused) käsk Spelling & Grammar (Õigekiri ja grammatika).

  Õigekirja- ja grammatikakontrolli sätete muutmiseks klõpsake nuppu Õigekiri ja grammatika.
 3. Kirjutamislaadi rippmenüüs Writing style on kaks väärtust: Grammar (Grammatika) ning Grammar & Refinements (Grammatika ja viimistlussoovitused).. Olenevalt sellest, milliseid sätteid soovite oma dokumendis rakendada, saate valida sobiva variandi.

  Näpunäide.: Vaikimisi on stiili jaoks valitud Grammar & Refinements for Mac (Grammatika ja viimistlussuvandid Maci jaoks) ning lisaks on valitud stiilisätted „Wordiness“ (Sõnaohtrus) ja „Nominalizations“ (Nominaliseeringud).

 4. Valige Settings (Sätted).

  Word kuvab dialoogiboksi Grammar Settings (Grammatikasätted), kus saate valida, millistesse kategooriatesse kuuluvaid vigu peaks Word otsima.

  Grammatikasätete dialoogiboksis saate valida, milliseid vigu Word otsib.

Vahed

Add space after punctuation    (Lisa tühik pärast kirjavahemärki). Enamiku kirjavahemärkide järele lisatakse vähemalt üks tühik. Tühikut ei lisata vasaksulu või vasaknurksulu järele. Näide: lause Take these charts,reports, and memos. parandataks lauseks Take these charts, reports, and memos. Näide: lause He did not get a grade;he plagiarized the paper. parandataks lauseks He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Add space before punctuation    (Lisa tühik enne kirjavahemärki). Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Tühik lisatakse vahetult avakirjavahemärgi, näiteks vasaksulu või vasaknurksulu, ette. Näide: lause The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. parandataks lauseks The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Change punctuation placement    (Muuda kirjavahemärkide paigutust). Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Vasaksulu või -nurksulu ette lisatakse tühik. Näide: lause Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. parandataks lauseks Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Näide: lause The picnic (employees only )was fun. parandataks lauseks The picnic (employees only) was fun.

Change spacing after punctuation    (Muuda tühikuid kirjavahemärkide järel). Enamiku kirjavahemärkide järele lisatakse vähemalt üks tühik. Tühiku lisamine vasaksulu või vasaknurksulu järele on vale. Näide: lause He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. parandataks lauseks He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Change spacing before punctuation    (Muuda tühikuid kirjavahemärkide ees).Enamik kirjavahemärke paigutatakse vahetult eelneva sõna järele. Komadele, punktidele ja muudele kirjavahemärkidele ei tohiks eelneda tühik. Näide: lause You know , I still have not seen the photos. parandataks lauseks You know, I still have not seen the photos. Näide: lause The wedding (family only ) will be simple. parandataks lauseks The wedding (family only) will be simple.

Remove extra space between words    (Eemalda sõnadevaheline lisatühik). Enamasti peaksid sõnad lauses olema üksteisest eraldatud ainult ühe tühikuga. Näide: lause The line was extra long. parandataks lauseks The line was extra long. Näide: lause She laughed all the way to the bank. parandataks lauseks She laughed all the way to the bank.

Kirjavahemärgid

Add a question mark    (Lisa küsimärk). Küsimärk tuleks paigutada iga sellise lause lõppu, mis esitab küsimuse (küsilause). Näide: lause Who is the woman in the black coat. parandataks lauseks Who is the woman in the black coat?

Change quotation mark placement    (Muuda jutumärkide paigutust). Jutumärgid võivad asuda nii kirjavahemärkide sees kui ka väljaspool. Parema loetavuse huvides olge nende kasutamisel järjekindel. Kirjavahemärgid jutumärkide sees. Näide: lause He told me, "I dislike eggs". parandataks lauseks He told me, "I dislike eggs."

Kirjavahemärgid väljaspool jutumärke. Näide: lause The woman said, "I just got home." parandataks lauseks The woman said, "I just got home".

Remove redundant punctuation mark     (Eemalda liigsed kirjavahemärgid). Vahel võib juhtuda, et olete tippinud mittevajaliku või valesti paigutatud kirjavahemärgi. Näide: lause We won the tournament!. parandataks lauseks We won the tournament! VÕI We won the tournament.

Grammatika

Academic Degrees    (Teaduskraadid). Siin saate muuta seda, kuidas teaduskraad kirjutatakse. Konkreetsete teaduskraadide nimed peaksid algama suure tähega. Teaduskraadide tüübid peaksid olema väiketähtedes; mõnda tüüpi kraadi korral peaksid need olema omastavas käändes. Kraadi tüüp on näiteks Doctorate (doktorikraad), kraadi nimes aga kasutatakse kuju Doctor (doktor). Näide: lause She earned her Bachelor degree. parandataks lauseks She earned her bachelor's degree. Näide: lause She earned her doctorate of philosophy. parandataks lauseks She earned her Doctor of Philosophy.

Adjective Used Instead of Adverb    (Määrsõna asemel on kasutatud omadussõna). Omadussõna asendatakse määrsõnaga. Määrsõnavormi (inglise keeles lõpeb see enamasti liitega -ly) kasutatakse tegu- ja omadussõnade ning teiste määrsõnade modifitseerimiseks. Näide: lause She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” parandataks lauseks She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Näide: lause No one took him serious. parandataks lauseks No one took him seriously.

Adverb Used Instead of Adjective    (Omadussõna asemel on kasutatud määrsõna). Määrsõna asendatakse omadussõnaga. Nimisõnade modifitseerimiseks kasutatakse omadussõnu, mitte määrsõnu. Näide: lause Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. parandataks lauseks Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Näide: lause A recently case was related to Jane. parandataks lauseks A recent case was related to Jane.

Agreement with Noun Phrases     (Ühilduvus nimisõnafraaside piires). Selle sättega saate lahendada vastuolud nimisõnafraaside piires. Ühe nimisõnafraasi moodustavad sõnad peavad omavahel arvuliselt sobima. Näide: lause She would like to buy this apples. parandataks lauseks She would like to buy this apple. VÕI She would like to buy these apples. Näide: lause We already have two sweet puppy. parandataks lauseks We already have two sweet puppies.

Capitalization    (Suurtähestus). Selle sättega saate muuta suurtähestust. Artiklid (the, an), lühikesed eessõnad (in, to) ja sidesõnad (and, if) peaksid pealkirjades olema väikese algustähega. Pealkirja esimene sõna peaks olema suure algustähega. Komadele järgnevad enamasti väikese algustähega sõnad. Näide: lause We read Of Mice And Men. parandataks lauseks We read Of Mice and Men. Näide: lause It is cold, But we are going. parandataks lauseks It is cold, but we are going.

Capitalization of March and May    (Märtsi ja mai suurtähestus). Selle sättega saate muuta kuude nimede suurtähestust. Kuunimed „March“ ja „May“ peaksid alati algama suure tähega. Tegusõnu „march“ ja „may“ ei suurtähestata. Näide: lause Camping in may can be an enjoyable experience. parandataks lauseks Camping in May can be an enjoyable experience. Näide: lause They have not gone on vacation since march this year. parandataks lauseks They have not gone on vacation since March this year.

Comma After Greetings    (Koma pärast tervitusi). Pärast tervitust tuleks inglise keeles lisada koma. Kui alustate lauset tervitusega, lisage tervitusfraasi järele koma. Näide: lause Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. parandataks lauseks Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Näide: lause Hello there are you enjoying your stay? parandataks lauseks Hello there, are you enjoying your stay?

Comma Before Quotations    (Koma enne jutumärke). Kedagi tsiteerides tuleks jutumärkide ette lisada koma. Koma tuleks lisada ühest sõnast pikema tsitaadi ette. Näide: lause He responded “Will the party be tomorrow night?” parandataks lauseks He responded, “Will the party be tomorrow night?” Näide: lause The visitor said “Is this a restricted area?” parandataks lauseks The visitor said, “Is this a restricted area?”

Comma Missing After Introductory Phrases     (Sissejuhatava fraasi järel puuduv koma). Sissejuhatava fraasi järele lisage koma. Kui teie lause algab sissejuhatava sõna või fraasiga, näiteks „however“ või „for example“, lisage enne sellele järgnevat sõltumatut osalauset koma. Näide: lause Thanks he will try it tomorrow. parandataks lauseks Thanks, he will try it tomorrow. Näide: lause When I ordered the fish it was good. parandataks lauseks When I ordered the fish, it was good.

Comma Splice    (Liitlause komaviga). Koma asendatakse vajaduse korral semikooloniga. Koma asemel tuleks semikoolonit kasutada kahe seotud, ent iseseisva osalausega liitlauses, kui osalaused pole ühendatud sidesõnaga (näiteks „and“ või „but“). Näide: lause We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. parandataks lauseks We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Comma with Conjunctive Adverbs    (Koma koos määrsõnalise sidesõnaga). Määrsõnalisele sidesõnale tuleks lisada koma. Osalauseid ühendav määrsõna või selline määrsõna, mis juhatab osalause sisse, katkestab selle või lõpetab osalause, nõuab enamasti vähemalt ühte koma. Näide: lause They, nevertheless wished the whole ordeal would end. parandataks lauseks They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Näide: lause Make sure you do not waste your time however. parandataks lauseks Make sure you do not waste your time, however.

Comma with Conjunction    (Koma koos sidesõnaga). See säte eemaldab sidesõnale eelneva koma. Kui ühendava sidesõnaga sõltuv osalause järgneb pealausele, ei tohiks seda pealausest komaga eraldada. Näide: lause The dog went to the park, and learned how to play fetch. parandataks lauseks The dog went to the park and learned how to play fetch.

Commas around Descriptive Clause    (Komad kirjeldava osalause ümber). Kirjeldavate osalausete ümber lisatakse komad. Deskriptiivsed ehk kirjeldavad osalaused peaksid olema ülejäänud lausest komadega eraldatud. Näide: lause The building, known as the science building is the oldest on campus. parandataks lauseks The building, known as the science building, is the oldest on campus. Näide: lause The farm which was once a field is all dried out again. parandataks lauseks The farm, which was once a field, is all dried out again.

Commonly Confused Phrases    (Sageli segiaetavad fraasid). Sageli kasutatavates fraasides valesti kasutatud sõna muudetakse ära. Leidub sõnu, mida kasutatakse sageli kombinatsioonis teatud kindlate sõnadega. Vahel juhtub, et olete kogemata või teadmatusest kasutanud vale eessõna, abiverbi või hoopis vale sõna. Näide: lause I do not see TV. parandataks lauseks I do not watch TV. Näide: lause You should tell to him what you think. parandataks lauseks You should tell him what you think.

Commonly Confused Words    (Sageli segiaetavad sõnad). Sageli segiaetav sõna muudetakse ära. Pöörake erilist tähelepanu sõnadele, mis võivad tunduda või kõlada sarnased ja mille tähendus võib samuti olla sisult sarnane. Sageli on tegemist sõnadega, mis ei kuulu samasse sõnaliiki ja mille õigekiri on samuti erinev. Näide: lause The man who's keys are in the ignition is here. parandataks lauseks The man whose keys are in the ignition is here. Näide: lause They are late form time to time. parandataks lauseks They are late from time to time. Näide: lause He is seeing other boy growing older. parandataks lauseks He is seeing another boy growing older. Näide: lause They went round the city asking for her. parandataks lauseks They went around the city asking for her.

Comparative Use    (Võrdlusvormide kasutamine). Valesti kasutatud võrdlusvorm muudetakse ära. Omadussõnadega, millel pole võrdlusvormi, tuleks kasutada sõnu „more“ ja „most“; kui omadussõnal on võrdlusvorm olemas, tuleks kasutada seda. Ärge kasutage võrdlusvorme ega ülivõrret koos sõnadega „less“ või „least“. Näide: lause Spot is the less nicer of the two dogs. parandataks lauseks Spot is the less nice of the two dogs. Näide: lause She is the most smart girl in her class. parandataks lauseks She is the smartest girl in her class.

Correlative Conjunction Mismatch    (Alistava sidendi vale kasutamine). Valesti kasutatud alistav sidend muudetakse ära. Alistavaid sidendeid tuleb kasutada teineteisele vastavates paarides. Näide: lause Food is available both in restaurants or in private homes. parandataks lauseks Food is available both in restaurants and in private homes. Näide: lause He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. parandataks lauseks He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Date Formatting    (Kuupäevavorming). Kuupäevade kirjavahemärgid parandatakse. Kuupäevade kirjutamisel tuleks inglise keeles komaga eraldada nädalapäev kuupäevast (nt „Monday, October 4“) ja kuupäev aastast (nt „October 4, 1976“), ent mitte kuu aastast (nt „October 1976“). Näide: lause She went to Paris on June 4 1986. parandataks lauseks She went to Paris on June 4, 1986. Näide: lause It starts in October, 2016. parandataks lauseks It starts in October 2016.

Embarrassing Words    (Piinlikud sõnad). Selle sätte valimise korral juhitakse tähelepanu sõnale, mis võib olla valesti kirjutatud ja vigane variant võib põhjustada piinliku olukorra. Kui sõna on tõepoolest valesti kirjutatud, asendage piinlikkust tekitav sõna kontekstis asjakohase sõnaga. Näide: lause The agency specialized in erotic travel. parandataks lauseks The agency specialized in exotic travel. Näide: lause The burger patties were anus beef. parandataks lauseks The burger patties were Angus beef.

Hyphenation    (Sidekriipsude kasutamine). Kui see säte on valitud, juhitakse tähelepanu sidekriipsude kasutamisele. Nimisõna laiendamisel rohkem kui ühe sõnaga tuleks laiendavate sõnade sidumiseks kasutada sidekriipsu. Inglise keeles kasutatakse sidekriipsu ka arvudes 21–99 („twenty-one” kuni „ninety-nine”). Näide: lause Our five year old son is learning to read. parandataks lauseks Our five-year-old son is learning to read. Näide: lause There are fifty two cards in a deck. parandataks lauseks There are fifty-two cards in a deck.

Incorrect Auxiliary    (Vale abiverb). Siin saate muuta tegusõna või abitegusõna vormi. Abiverbe saab kasutada ainult koos teatud kindlate tegusõnavormidega. Veenduge, et teie kasutatav abiverb oleks sellele järgneva tegusõna jaoks õiges vormis. Näide: lause We are not taken them to the movies before. parandataks lauseks We have not taken them to the movies before. Näide: lause That is cost us too much money. parandataks lauseks That has cost us too much money.

Incorrect Negation    (Vale eitus). Selle sättega saate parandada eitamisel tehtud vigu. Veenduge, et oleksite kasutanud eituse jaoks õigeid sõnu õiges järjestuses. Näide: lause That is no enough. parandataks lauseks That is not enough. Näide: lause The cat not is happy. parandataks lauseks The cat is not happy.

Incorrect Pronoun Case    (Vales käändes asesõna). Kui see säte on valitud, juhitakse teie tähelepanu vales käändes asesõnale. Asesõna vormi määrab ära selle funktsioon lauses. Kasutage aluse korral asesõna nimetavas käändes (I, he, she, we, they) nind sihitise korral akusatiivi (me, him, her, us, them). Näide: lause They pointed to he. parandataks lauseks They pointed to him. Näide: lause Mother and me watched TV. parandataks lauseks Mother and I watched TV.

Incorrect Reflexive Pronoun Use    (Refleksiivi vale kasutamine). Selle sätte korral parandatakse valesti kasutatud refleksiivi. Refleksiivi ehk enesekohase asesõnaga viidatakse mõnele muule mainitud nimi- või asesõnale. Kui osutatu puudub, kasutage mitterefleksiivset vormi. Näide: lause Yourself and the team must do what you can. parandataks lauseks You and the team must do what you can. Näide: lause Please return the form to myself. parandataks lauseks Please return the form to me.

Incorrect Use of "That"    (Sõna „That“ vale kasutamine). Kui sõna „that“ on valesti kasutatud, muudetakse see ära. Komaga algavates siduvates osalausetes ei tohiks sõna „that“ kasutada. Näide: lause „His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell.“ parandataks lauseks „His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell.“ Näide: lause „We brought our dog, that was fantastic.“ parandataks lauseks „We brought our dog, which was fantastic.“ VÕI „We brought our dog, who was fantastic.“

Incorrect Verb Form     (Tegusõna vale vorm). Kui tegusõna „-ing“-vormi on valesti kasutatud, parandatakse viga. Enamasti on kahe „-ing“-lõpulise tegusõnavormi kombineerimine vale. Inglise keeles peaks „-ing“-lõpulisele tegusõnale üldjuhul järgnema mineviku kesksõna või „to“-tegevusnimi („to“ + tegusõna). Näide: lause Having misunderstanding the directions, she failed. parandataks lauseks Having misunderstood the directions, she failed. Näide: lause We will be getting seeing my family. parandataks lauseks We will be getting to see my family.

Incorrect Verb Form after Auxiliary    (Vale tegusõnavorm pärast abitegusõna). Abitegusõnale järgneva tegusõna vorm parandatakse. Kasutage pärast abitegusõna (tegusõna, mis väljendab kõneviisi, aega jms) õiges vormis tegusõna. Näide: lause The candidate is tells the truth. parandataks lauseks The candidate is telling the truth. Näide: lause They had ate when we came. parandataks lauseks They had eaten when we came. Näide: lause Did she forgot it? parandataks lauseks Did she forget it? Näide: lause He would not travels alone. parandataks lauseks He would not travel alone.

Indefinite Article    (Umbmäärane artikkel). Kui see säte on valitud, parandatakse ära valesti kasutatud umbmäärane artikkel („a“ või „an“). Kaashäälikuga algava sõna ees tuleb kasutada artiklit „a“. Täishäälikuga algava sõna ees tuleb kasutada artiklit „an“. Näide: lause This is an problem. parandataks lauseks This is a problem. Näide: lause An tear slowly ran down her face. parandataks lauseks A tear slowly ran down her face.

Indirect Questions    (Kaudsed küsimused). Kui see säte on valitud, parandatakse vajaduse korral sõnade järjestust kaudses küsimuses. Kaudse küsimuse korral ei tohiks abitegusõna alusele eelneda. Näide: lause They wonder how could have the architect created it. parandataks lauseks They wonder how the architect could have created it. Näide: lause He asked what time could it start raining. parandataks lauseks He asked what time it could start raining.

Misheard Phrases    (Valesti kuuldud fraasid). Kui see säte on valitud, parandatakse fraasid, mida inimesed kipuvad sageli kuulmise järgi valesti kirjutama. Grammatikakontroll oskab parandada idioome ja muid fraase, mida sageli valesti kirjutatakse. Näide: lause The patient had old-timer's disease. parandataks lauseks The patient had Alzheimer's disease. Näide: lause The monster reeled its ugly head. parandataks lauseks The monster reared its ugly head.

Missing Comma    (Puuduv koma). Sidesõnale lisatakse vajaduse korral koma. Kui iseseisvale osalausele järgneb rinnastav sidesõna koos teise iseseisva osalausega, tuleks rinnastava sidesõna ette panna koma. Näide: lause The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. parandataks lauseks The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Possessives and Plural Forms    (Omastava ja mitmuse vormid). Vajaduse korral muudetakse nimi- või asesõna vormi. Omastavas käändes nimisõnades tuleb kasutada ülakoma. Omastavas käändes asesõnade korral ülakoma ei kasutata: „its“ on omastav, kuid „it's“ tähendab alati sama mis „it is“. Näide: lause The average mouse can stray 25 feet from it's nest. parandataks lauseks The average mouse can stray 25 feet from its nest. Näide: lause He hopes your believe him. parandataks lauseks He hopes you believe him.

Punctuation     (Kirjavahemärgid). Koma lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele. Komasid kasutatakse teatud osalausete vahel, teatud fraaside korral ja koos üttega. Rinnastava sidendi korral pole koma enamasti vajalik. Näide: lause If I am tired I will sleep. parandataks lauseks If I am tired, I will sleep. Näide: lause Thanks Mom for the gift. parandataks lauseks Thanks, Mom, for the gift.

Question Mark Missing    (Puuduv küsimärk). Lisatakse küsimärk. Küsimärk tuleks paigutada iga sellise lause lõppu, mis esitab küsimuse (küsilause). Näide: lause Who is the woman in the black coat. parandataks lauseks Who is the woman in the black coat?

Redundant Colon    (Mittevajalik koolon). Mittevajalik koolon eemaldatakse. Kooloneid tuleks kasutada ainult teatud kindlas kontekstis. Mittevajalike koolonite eemaldamine parendab loetavust. Näide: lause She is: kind, smart, and helpful. parandataks lauseks She is kind, smart, and helpful. Näide: lause Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. parandataks lauseks Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Redundant Comma Following Subject    (Mittevajalik koma pärast alust). Aluse ja tegusõna vaheline koma eemaldatakse. Tegusõna ja sellega seotud aluse vahel ei tohiks (mõne erandiga) olla koma. Näide: lause His neighbor John, is a lawyer. parandataks lauseks His neighbor John is a lawyer. Näide: lause Max, was part of a panel discussion. parandataks lauseks Max was part of a panel discussion.

Redundant Question Mark    (Mittevajalik küsimärk). Lause lõpetatakse punktiga. Väitlause lõpus olev küsimärk võib viidata ebakindlusele. Kindla väite tähistamiseks tuleks see asendada punktiga. Näide: lause She made sure to finish her test on time? parandataks lauseks She made sure to finish her test on time. Näide: lause He will take out the trash? parandataks lauseks He will take out the trash.

Repeated Auxiliary    (Korduv abiverb). Dubleeritud abiverb eemaldatakse. Abiverbi ei tohiks kasutada nii määrsõna ees kui ka järel. Samuti ei tohiks korrata abiverbi + tegusõna või määrsõna jada. Näide: lause You should also should keep track of time. parandataks lauseks You should also keep track of time. Näide: lause The power adapter will be will be hot. parandataks lauseks The power adapter will be hot.

Subject-Verb Agreement    (Aluse ja öeldise ühilduvus). Aluse ja öeldise lahkheli lahendatakse. Alus (nimisõna) ja öeldis (tegusõna) peavad arvuliselt ühilduma. Mõlemad peavad olema ainsuses (üks) või mõlemad peavad olema mitmuses (rohkem kui üks). Näide: lause The teacher want to see him. parandataks lauseks The teacher wants to see him. Näide: lause Their apologies was sincere. parandataks lauseks Their apologies were sincere.

Too Many Determiners    (Liiga palju determinatiive). Ülearused determinatiivid eemaldatakse. Teatud determinatiive, näiteks artikleid (a, the), omastavaid asesõnu (my, our) ja näitavaid asesõnu (this, those) ei saa omavahel kombineerida. Näide: lause She gave you a the carrot. parandataks lauseks She gave you the carrot. Näide: lause Have you seen their these pictures yet? parandataks lauseks Have you seen these pictures yet?

Unnecessary Hyphen    (Mittevajalik sidekriips). Mittevajalik sidekriips eemaldatakse. Sidekriipsud on elementide kombineerimiseks vajalikud ainult teatud kontekstis. Näide: lause It was a strongly-held belief. parandataks lauseks It was a strongly held belief. Näide: lause The market for real-estate is strong. parandataks lauseks The market for real estate is strong.

Use of Plain Verb Form    (Verbi lihtvormi kasutamine). Verbi lihtvormi muudetakse vajaduse korral. Verbi lihtvorm ei saa üldjuhul järgneda eessõnadele, omadussõnadele ega põhiverbidele. Enamiku ees- ja omadussõnade järel tuleb tegusõnale lisada „-ing“-lõpp. Põhiverbi järel kasutage konstruktsiooni „to“ + tegusõna või lisage „-ing“. Näide: lause We would like invite you. parandataks lauseks We would like to invite you. Näide: lause Thank you for help me. parandataks lauseks Thank you for helping me.

Use of the Word "Lack"    (Sõna „lack“ kasutamine). Kui „lack“ on kasutusel tegusõnana, eemaldatakse selle järelt eessõna „of“. Kui sõna „lack“ kasutatakse nimisõnana, järgneb sellele enamasti eessõna „of“ (nt „a lack of sleep“). Tegusõnana kasutamise korral ei tohiks sõnale „lack“ järgneda ükski eessõna. Näide: lause The country was lacking of qualified medical staff. parandataks lauseks The country was lacking qualified medical staff.

Use of "Will" and "Would"    (Sõnade „will“ ja „would“ kasutamine). Abiverb eemaldatakse. Kujuteldavale või soovitud olukorrale viitamisel tuleks tegusõna kasutada tingivas kõneviisis. Abiverbe „will“ ja „would“ ei kasutata tingivas kõneviisis tegusõnade korral. Näide: lause He asks that you will join him. parandataks lauseks He asks that you join him. Näide: lause She had to go home lest her family would worry about her. parandataks lauseks She had to go home lest her family worry about her.

Verb Use    (Verbikasutus). Kui modaalverbile järgneb „of“, parandatakse see sõnaks „have“. Modaalverbe (verbid, mis väljendavad tõenäosust, suutlikkust, luba või kohustust), näiteks „could“, „can't“, „may“, „will“ jms, kasutavates konstruktsioonides tuleb eessõna „of“ asemel kasutada sõna „have“. Näide: lause He could of known that. parandataks lauseks He could have known that.

Word Split    (Sõnade tükeldamine). Liitsõna osad liidetakse. Ees- ja järelliiteid, ühendavaid vorme ja teatud liitsõnu ei tohiks lahutada mitmeks sõnaks. Näide: lause That is bio degradable. parandataks lauseks That is biodegradable. Näide: lause The book store is open. parandataks lauseks The bookstore is open.

* "An" "And" Confusion    (Sõnade „an“ ja „and“ segiajamine). Artikkel „an“ muudetakse vajaduse korral sidesõnaks „and“. Vahel kirjutatakse sõna „and“ asemel kogemata sõna „an“. Näide: lause Make sure you listen to your teacher an her. parandataks lauseks Make sure you listen to your teacher and her. Näide: lause The player had caught an thrown the ball. parandataks lauseks The player had caught and thrown the ball.

* Capitalization of Personal Titles    (Tiitlite suurtähestus). Isiklikud ja peresidemeid näitavad tiitlid suurtähestatakse. Kui teatud peresidemetele osutavaid või isiklikke tiitleid kasutatakse vahetult enne nime ja sellega viidatakse asjakohasele inimesele, tuleb tiitel kirjutada suure algustähega. Näide: lause She and grandma Joan arrive today. parandataks lauseks She and Grandma Joan arrive today. Näide: lause It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. parandataks lauseks It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Comma after Conjunction    (Koma pärast sidesõna). Sidesõnale järgnev koma eemaldatakse. Sidesõna järel pole enamasti vaja koma kasutada, kui sellele ei järgne vahetult põimlause või mõni lisand. Näide: lause Because, we need to act quickly, we will meet now. parandataks lauseks Because we need to act quickly, we will meet now. Näide: lause The dog loved food, and, everyone loved the dog. parandataks lauseks The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Incorrect Determiner    (Vale determinatiiv). Vale determinatiiv vahetatakse välja. Määrav artikkel „the“ osutab konkreetsele viitele. Umbmäärane artikkel „a“/„an“ võimaldab viidata umbmäärasele objektile. Teatud determinatiive kasutatakse ainult loendatavate nimisõnade ees. Teised seevastu on kasutusel üksnes loendamatute nimisõnade ees. Näide: lause He is a fastest man of all. parandataks lauseks He is the fastest man of all. Näide: lause There are much people. parandataks lauseks There are many people.

* Incorrect Number Ending    (Järgarvu vale lõpp). Järgarvu lõppu muudetakse, kui see on vale. Järgarvude jaoks kasutatakse inglise keeles kindlaid tähti. Veenduge, et järgarvu lõpus olevad tähed vastaksid arvule. Näide: lause He finished in 1rd place. parandataks lauseks He finished in 1st place. Näide: lause Today is November 22th. parandataks lauseks Today is November 22nd.

* Modal Confusion    (Vale modaalverb). Valesti kasutatud modaalverb muudetakse ära. Kui modaalverbi on vaja kasutada, peab selle aeg olema õige. Modaalverbiga eitust väljendades pole muud abiverbi enam vaja ja enamasti pole tarvis kasutada ka infinitiivi märkivat sõna „to“. Näide: lause We will shovel if it had snowed. parandataks lauseks We would shovel if it had snowed. Näide: lause The dog should to be good. parandataks lauseks The dog should be good.

* Multiple Modals    (Mitu modaalverbi). Ülearune modaalverb eemaldatakse. Teatud modaalverbe ei saa omavahel kombineerida. Näide: lause Please explain what should can happen. parandataks lauseks Please explain what should happen. VÕI Please explain what can happen. Näide: lause They would might never know. parandataks lauseks They would never know. VÕI They might never know.

* Redundant Comma before Complement Clause    (Mittevajalik koma enne kõrvallauset). Tegusõna ja kõrvallause vaheline koma eemaldatakse. Enamasti ei ole tegusõna ja sellega sissejuhatatava fraasi vahel koma vaja. Näide: lause Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. parandataks lauseks Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Näide: lause Her teacher decided, whether I should consult a doctor. parandataks lauseks Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Redundant Comma before Object    (Mittevajalik koma enne sihitist). Tegusõna ja sihitise vaheline koma eemaldatakse. Tegusõna ja sellega seotud sihitise otsevahel ei tohiks (mõne erandiga) olla koma. Näide: lause The list included, the book. parandataks lauseks The list included the book. Näide: lause The problem is, his unpredictable schedule. parandataks lauseks The problem is his unpredictable schedule.

* Semicolon Use    (Semikooloni kasutamine). Semikooloni kasutamist parandatakse, kui vaja. Enamasti kasutatakse semikoolonit kahe sõltumatu osalause ühendamiseks ilma rinnastava sidendita või keerukas loendis loendiüksuste eraldamiseks. Näide: lause Prizes include; cash, cars, and boats. parandataks lauseks Prizes include cash, cars, and boats. Näide: lause He wanted to swim; however; it was cold. parandataks lauseks He wanted to swim; however, it was cold.

* "Which" "Who" Confusion    (Sõnade „which“ ja „who“ kasutamine). Sõna „which“ parandatakse vajaduse korral sõnaks „who“. Sõna „who“ tuleb kasutada inimestele viitavate nimisõnade, sõna „which“ aga selliste nimisõnade korral, mis ei viita inimestele. Näide: lause We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. parandataks lauseks We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Näide: lause This is the surgeon which will take your vitals today. parandataks lauseks This is the surgeon who will take your vitals today.

* "Who" "Whom" Confusion    (Sõnade „who“ ja „whom“ kasutamine). Valesti kasutatud „who“ või „whom“ asendatakse õige sõnaga. Osalause alusena tuleb kasutada sõna „who“ või „whoever“. Tegusõna või eessõna sihitisena tuleb kasutada sõna „whom“ või „whomever“. Näide: lause He knows that whomever goes will love it. parandataks lauseks He knows that whoever goes will love it. Näide: lause To who did you speak? parandataks lauseks To whom did you speak?

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Selgus

Adverb Placement    (Määrsõna paigutus). Muutke määrsõna asukohta. Kui määrsõna asub tegusõna ja sihitise vahel, võiksite kaaluda selle liigutamist. Näide: lause They sing loudly a new song. parandataks lauseks They loudly sing a new song. Näide: lause He owes now ten dollars to my classmate. parandataks lauseks Now he owes ten dollars to my classmate.

Complex words     (Keerukad sõnad). Kasutage lihtsaid sõnu. Kui vähegi võimalik, võiksite keerukate sõnade asemel kaaluda lihtsate sõnade kasutamist, et anda oma sõnum edasi selgelt ja arusaadavalt. Näide: lause The magnitude of the problem is overwhelming. parandataks lauseks The size of the problem is overwhelming. Näide: lause The boy will transmit the message. parandataks lauseks The boy will send the message.

Double Negation    (Topelteitus). Vältige topelteitust. Kahe eitava sõna kasutamist võidakse tõlgendada jaatusena. Segaduse vältimiseks ärge kasutage topelteitust. Näide: lause I did not see nothing. parandataks lauseks I did not see anything. Näide: lause He did not go nowhere. parandataks lauseks He did not go anywhere.

Incorrect Use of "That"    (Sõna „That“ vale kasutamine). Kui sõna „that“ on valesti kasutatud, muudetakse see ära. Komaga algavates siduvates osalausetes ei tohiks sõna „that“ kasutada. Näide: lause His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. parandataks lauseks His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Näide: lause We brought our dog, that was fantastic. parandataks lauseks We brought our dog, which was fantastic. VÕI We brought our dog, who was fantastic.

Jargon    (Žargoon). Vältige žargooni. Žargoon, erialane sõnavara või lühendid võivad lugejad segadusse ajada. Kaaluge tavapärasemat keelekasutust, millest on lihtsam aru saada. Näide: lause They hired a well-known headhunting firm. parandataks lauseks They hired a well-known recruiting firm. Näide: lause Please see the accompanying letters. parandataks lauseks Please see the enclosed letters. VÕI Please see the attached letters.

Passive voice with Known Actor    (Tegevussubjektiga passiiv). Kasutage aktiivi. Aktiivilaused on selgemad ja aitavad vältida võimalikke arusaamatusi. Näide: lause The dog was seen by the man. parandataks lauseks The man saw the dog. Näide: lause They were quickly caught by the police. parandataks lauseks The police quickly caught them.

Passive voice with Unknown Actor    (Umbisikuline passiiv). Kasutage aktiivi. Aktiivilaused on selgemad ja aitavad vältida võimalikke arusaamatusi. Näide: lause The house was built on a hill. parandataks lauseks They built the house on a hill. Näide: lause The supplies were delivered on time. parandataks lauseks They delivered the supplies on time.

Use of Euphemisms    (Eufemismide kasutamine). Vältige eufemisme. Eufemismid ehk peitesõnad (sõnad või fraasid, mis pehmendavad jõulisi fakte või räägivad „ümber nurga“) võivad muuta laused ebaselgeks. Sageli tasuks pigem otse väljenduda. Näide: lause His neighbor kicked the bucket. parandataks lauseks His neighbor died. Näide: lause My younger brother is a couch potato. parandataks lauseks My younger brother is a lazy person.

Sentence Structure    (Lauseehitus). Kui alus pole lauses järjepidev, sõnastage lause ümber. Sama alusega osalausete kasutamine aitab laused muuta selgemaks ja paremini arusaadavaks. Näide: lause Thinking like a scientist, it would be the best guess. parandataks lauseks Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Näide: lause As a doctor, costs are rising. parandataks lauseks As a doctor, you have rising costs.

Words in Split infinitives (more than one)    (Sõnad tükeldatud tegevusnimedes (üle ühe)). Vältige tegevusnimede tükeldamist. Kui sõna „to“ ja tegusõna vahel kasutada mitut määrsõna, võib tulemuseks olla ebaselge või arusaamatu lause. Kui kirjutis eeldab ametlikku stiili, peaksite sellist keelekasutust vältima. Näide: lause They began to very quickly run home. parandataks lauseks They began to run home very quickly. Näide: lause He tried to firmly but politely decline the offer. parandataks lauseks He tried to decline the offer firmly but politely.

* Adjective Order    (Omadussõnade järjestus). Valige omadussõnade jaoks õige järjestus. Inglise keeles tuleks lauses mitme omadussõna kasutamise korral järgida teatud kindlat järjestust, mis põhineb iga omadussõna klassil. Näide: lause She still drove a blue old car for her commute. parandataks lauseks She still drove an old blue car for her commute. Näide: lause They fashioned a cardboard oblong piece to fit. parandataks lauseks They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Konkreetsus

Conjunction Overuse    (Ülearused sidesõnad). Kasutage sidesõnade asemel koma. Loendi moodustavate elementide vahel võiks mitme sidesõna asemel kasutada komasid. Näide: lause Susan and Dale and Anthony eat lunch together. parandataks lauseks Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Näide: lause Teachers are smart and professional and caring. parandataks lauseks Teachers are smart, professional, and caring.

Nominalizations    (Nominalisatsioon). Kasutage nimisõnade asemel tegusõnu. Nimisõnade kasutamisel tuleb need enamasti mõne muu sõnaga sisse juhatada, samas kui tegusõnu saab kasutada lakoonilisemalt. Pikema nimisõnafraasi asemel võiksite kasutada samatähenduslikku verbi. Näide: lause The trade union is holding negotiations with the employers. parandataks lauseks The trade union is negotiating with the employers. Näide: lause Please make an effort to be on time. parandataks lauseks Please try to be on time.

Wordiness    (Sõnaohtrus). Eelistage lakoonilisemat keelekasutust. Üleliigsete või mittevajalike sõnade eemaldamine muudab teksti sageli paremini loetavaks. Näide: lause Adding sugar is absolutely essential. parandataks lauseks Adding sugar is essential. Näide: lause Her backpack was large in size. parandataks lauseks Her backpack was large.

Words Expressing Uncertainty    (Ebakindlust väljendavad sõnad). Eemaldage ebakindlust väljendavad sõnad. Ärge kasutage sõnu, mis väljendavad ebakindlust või vähendavad teie väite mõju. Näide: lause The homework is basically ready. parandataks lauseks The homework is ready. Näide: lause They felt adequately prepared for the disaster. parandataks lauseks They felt prepared for the disaster.

Formaalsus

Colloquial Verb Phrase    (Kõnekeelne tegusõnafraas). Kasutage kirjakeelseid tegusõnu. Mitteametlikud tegusõnad ja tegusõnafraasid sobivad pigem tuttavlikus õhkkonnas kõnekeeles kasutamiseks. Näide: lause We should hang out more often. parandataks lauseks We should spend time together more often. Näide: lause Please get in touch with my supervisor. parandataks lauseks Please contact my supervisor.

Contractions    (Lühendatud vormid). Vältige lühendatud vorme. Lühendatud vorme (let’s, we’ve, can't) tuleks ametlikes kirjutistes üldjuhul vältida. Näide: lause Let's suppose we have three apples. parandataks lauseks Let us suppose we have three apples. Näide: lause The animal won't be out of the bag during the flight. parandataks lauseks The animal will not be out of the bag during the flight.

Informal Language    (Kõnekeele kasutamine). Kasutage kirjakeelt. Mitteametlikud sõnad ja fraasid sobivad pigem tuttavlikus õhkkonnas kõnekeeles kasutamiseks. Näide: lause Our atmosphere includes comfy massage chairs. parandataks lauseks Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Näide: lause The student must get to thinking. parandataks lauseks The student must start thinking.

Opinion Markers    (Arvamust tähistavad sõnad). Ärge kasutage arvamust tähistavaid sõnu. Olge objektiivne ja vältige arvamust või ebakindlust väljendavate sõnade kasutamist. Näide: lause I feel we treated them unfairly. parandataks lauseks We treated them unfairly. Näide: lause I believe it is correct. parandataks lauseks It is correct.

Slang    (Släng). Vältige slängi. Lugejad ei pruugi slängi mõista ning kirjakeeles tuleks seda vältida. Kaaluge tavakeelde kuuluvate väljendite kasutamist. Näide: lause The show was uber boring. parandataks lauseks The show was boring. Näide: lause The cop pulled John over for speeding in a school zone. parandataks lauseks The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Subjunctive Mood    (Tingiv kõneviis). Kasutage tingivat kõneviisi. Kujuteldavale või soovitud olukorrale viitamisel võiksite tegusõna kasutada tingivas kõneviisis. Tegusõna „be“ tingiva kõneviisi vormid on „be“ (olevik) ja „were“ (minevik). Näide: lause If he was your father, you would have never been able to go there. parandataks lauseks If he were your father, you would have never been able to go there. Näide: lause She wishes she was going to the movie tonight. parandataks lauseks She wishes she were going to the movie tonight.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Kaasatus

Ethnic Slurs    (Rahvusepõhised solvangud). Kellegi etnilisele päritolule viitamiseks kasutage neutraalseid sõnu. Teatud väljendite kasutamist üksikisiku või grupi kirjeldamiseks võidakse pidada ebasobivaks. Eemaldage solvangud või asendage need neutraalse väljendiga. Näide: lause They saw a fog-breather there. parandataks lauseks They saw a British person there. Näide: lause Do not be so uppity about the issue. parandataks lauseks Do not be so self-important about the issue. VÕI Do not be so arrogant about the issue.

Gender-Specific Language    (Sugu toonitavad sõnad). Kasutage sõnu, mis ei toonita kellegi sugu. Sugu toonitavaid väljendeid võidakse tõlgendada kui osa inimesi välistavaid, ebaoluliseks pidavaid või stereotüüpe kinnistavaid. Võimaluse korral eelistage sooneutraalseid sõnu, mis ei jäta kedagi välja. Näide: lause We need more policemen to support public safety. parandataks lauseks We need more police officers to support public safety. Näide: lause We met a male nurse at the hospital. parandataks lauseks We met a nurse at the hospital.

Mental Health Bias    (Vaimse tervisega seotud eelarvamused). Vaadake läbi väljendid, mis on seotud vaimse tervise või erivajadustega. Teatud väljendid osutavad tänapäeval negatiivsele suhtumisele või psühhiaatriliste või arenguga seotud erivajadustega seotud stereotüüpidele. Kui teie keelekasutust saab tõlgendada negatiivse või eelarvamuslikuna, kaaluge mõne muu väljendi kasutamist. Näide: lause They hire retarded people. parandataks lauseks They hire people with cognitive disabilities. VÕI They hire people with intellectual disabilities. Näide: lause „The doctor suffers from autism.“ parandataks lauseks „The doctor has autism.“

* Age Bias    (Vanusega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta vanusega seotud eelarvamustele. Teatud väljendid võivad vanusele juhtida mittevajalikku tähelepanu või väljendada negatiivset suhtumist kellegi vanuse tõttu. Kaaluge võimalust eemaldada mittevajalikud, negatiivsed või ülalt alla vaatavad viited vanusele. Näide: lause For a man of his age, he does well. parandataks lauseks He does well. Näide: lause She is a typical teenage girl. parandataks lauseks She is a girl. VÕI She is a typical girl.

* Cultural Bias    (Kultuuritaustaga seotud eelarvamused). Kasutage kultuuriliselt erapooletuid sõnu ja väljendeid. Teatud sõnad või väljendid võivad osutada kultuurilise taustaga seotud eelarvamustele või väljendada negatiivseid stereotüüpe. Proovige potentsiaalselt eelarvamust väljendavad fraasid ümber sõnastada. Näide: lause The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. parandataks lauseks The police searched her house without a warrant after the chase ended. Näide: lause The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. parandataks lauseks The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Disability Bias    (Erivajadustega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta erivajadustega seotud eelarvamustele. Paljusid erivajadustele viitavaid väljendeid tõlgendatakse välistavate või solvavatena. Proovige oma kirjutises panna rõhk inimesele, mitte tema puudele või erivajadusele. Näide: lause He met blind men. parandataks lauseks He met men with visual impairments. Näide: lause Bob is a midget. parandataks lauseks Bob is a little person.

* Gender Bias    (Sooga seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei osuta sooga seotud eelarvamustele. Teatud väljendid võivad mõjuda negatiivselt või kinnistada soorollide või inimese sooidentiteedi või eneseväljendusega seotud stereotüüpe. Proovige eelarvamustele osutavaid väljendeid vältida. Näide: lause She is smart, for a girl. parandataks lauseks She is smart. Näide: lause He is empathetic, for a man. parandataks lauseks He is empathetic.

* Racial Bias    (Rassilised eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi rahvuse või päritolu kohta eelarvamust. Teatud väljendid, mis on seotud rassi, rahvuse või etnilise päritoluga, võivad tänapäeval olla iganenud või solvavad. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada eelarvamustele eurooplaste või Euroopa päritolu inimeste suhtes. Näide: lause The bog Irish men arrived. parandataks lauseks The Irish men arrived.

 • Kui kirjutate põlisameeriklastest, proovige kasutada erapooletuid väljendeid. Teatud väljendeid, mis viitavad Ameerika põliselanikele, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause They traded with the red men. parandataks lauseks They traded with the Native Americans.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi päritolu kohta eelarvamust. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rahvusliku päritolu või riiki saabumise viisiga, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause The migrant was fleeing the war. parandataks lauseks The refugee was fleeing the war. Näide: lause The exotic woman wore a green dress. parandataks lauseks The unique woman wore a green dress. VÕI The beautiful woman wore a green dress.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda kellegi päritolu ega religiooni kohta eelarvamust. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rassi, rahvuse, etnilise päritolu või usutunnistusega, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada kellegi halvustamisele tema päritoluriigi, esivanemate või religiooni tõttu. Näide: lause The Chinaman walked down the street. parandataks lauseks The Chinese person walked down the street. Näide: lause It is a country with a high Moslem population. parandataks lauseks It is a country with a high Muslim population.

 • Kasutage väljendeid, mis ei väljenda ajaloolisi eelarvamusi. Teatud väljendeid, mis on seotud Ameerika koloniseerimisega eurooplaste poolt, peetakse tänapäeval solvavaks, marginaliseerivaks või välistavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause In 1492, Columbus sailed to the New World. parandataks lauseks In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Kasutage rassiliselt neutraalseid väljendeid. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese rassi, rahvuse või etnilise päritoluga, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Eemaldage või sõnastage ümber väljendid, mis võivad osutada eelarvamustele aafriklaste või Aafrika päritolu inimeste suhtes. Näide: lause Few coloreds work at our company. parandataks lauseks Few people of color work at our company.

* Sexual Orientation Bias    (Seksuaalse sättumusega seotud eelarvamused). Kasutage väljendeid, mis ei väljenda eelarvamust kellegi seksuaalse sättumuse kohta. Teatud väljendeid, mis on seotud inimese seksuaalse sättumusega, peetakse tänapäeval iganenuks või solvavaks. Võiksite need väljendid eemaldada või ümber sõnastada. Näide: lause The homosexual couple ran a marathon. parandataks lauseks The same-sex couple ran a marathon. VÕI The couple ran a marathon. Näide: lause She is open about her sexual preference. parandataks lauseks She is open about her sexual orientation.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Kirjavahemärgistus

Comma with Adverbials    (Koma kasutamine määruste korral). Lisage määruse järele koma. Määrsõna või määrsõnafraasi kasutamise korral eraldage see põhilausest komaga. Näide: lause In recent years the technology has improved. parandataks lauseks In recent years, the technology has improved. Näide: lause The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. parandataks lauseks The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oxford Comma    (Oxfordi koma). Kasutage Oxfordi koma. Üksuste loetlemise korral aitab koma lisamine loendi eelviimase sõna ette vältida lause vääriti mõistmist. Oxfordi koma kasutamine pole kohustuslik, ent kui otsustate seda kasutada, olge selles järjekindel. Näide: lause We sell books, videos and magazines. parandataks lauseks We sell books, videos, and magazines. Näide: lause The red, yellow and green peppers are fresh. parandataks lauseks The red, yellow, and green peppers are fresh.

Punctuation Required with Quotes    (Jutumärkide korral nõutavad kirjavahemärgid). Muutke jutumärkide paigutust. Jutumärgid võivad asuda nii kirjavahemärkide sees kui ka väljaspool. Parema loetavuse huvides olge nende kasutamisel järjekindel. Näide: lause He told me, "I like eggs". parandataks lauseks He told me, "I like eggs." Näide: lause The woman said, "I just got home." parandataks lauseks The woman said, "I just got home".

Space between Sentences    (Tühikud lausete vahel). Muutke lausete vaheliste tühikute arvu. Parema loetavuse huvides kasutage lausete eraldamiseks alati sama arvu tühikuid. Otsustage, kas soovite lisada ühe tühiku või kaks tühikut, ning olge seejärel järjekindel. Üks tühik. Näide: tekst We came. We saw. We conquered. parandataks kujule We came. We saw. We conquered. Kaks tühikut. Näide: tekst We like comedy movies. However, he likes romances. parandataks kujule We like comedy movies. However, he likes romances.

Unnecessary Comma    (Mittevajalik koma). Eemaldage mittevajalik koma. Kui rinnastava sidesõnaga sõltuv osalause järgneb pealausele, ei tohiks seda pealausest komaga eraldada, kui see pole selguse huvides hädavajalik. Näide: lause You should send them a brief note, if you want to be polite. parandataks lauseks You should send them a brief note if you want to be polite. Näide: lause She went quiet, as soon as she saw the footage. parandataks lauseks She went quiet as soon as she saw the footage.

Sõnavara

Clichés    (Klišeed). Vältige ülekasutatud väljendeid. Lugejate huvi hoidmiseks võiksite oma kirjutisest välja jätta sõnad ja fraasid, mis on ülekasutatud ja etteaimatavad. Näide: lause Today the hard drive on my old computer bit the dust. parandataks lauseks Today the hard drive on my old computer died. Näide: lause I felt dreadful and was sick as a dog. parandataks lauseks I felt dreadful and was sick.

Vague Adjectives    (Ebamäärased omadussõnad). Kasutage võimalikult täpseid omadussõnu. Liiga sageli kasutatavate ja ebamääraste omadussõnade asendamine konkreetsematega aitab teil oma sõnumit täpsemalt edasi anda. Näide: lause Do not drive in bad conditions! parandataks lauseks Do not drive in harsh conditions! VÕI Do not drive in adverse conditions! Näide: lause What actor played the main role? parandataks lauseks What actor played the key role? VÕI What actor played the leading role?

Vague or Unnecessary Adverbs    (Ebamäärased või mittevajalikud määrsõnad). Kaaluge määrsõnade asendamist või eemaldamist. Ebamäärase või ülearuse määrsõna eemaldamine aitab kirjelduse konkreetsemaks muuta. Määrsõna eemaldamine teeb teksti sageli selgemaks. Näide: lause He blindly endangered millions. parandataks lauseks He recklessly endangered millions. VÕI He endangered millions. Näide: lause They badly punish us. parandataks lauseks They severely punish us. VÕI They punish us.

Weak Verbs    (Nõrgad tegusõnad). Kasutage väljendusrikkamat tegusõna. Vältige verbe, mida on liiga palju kasutatud või mis on ebamäärased. Asendage need sõnadega, mis on täpsed, konkreetsed ja väljendusrikkad. Näide: lause She teaches our children. parandataks lauseks She instructs our children. VÕI She tutors our children.

* Collective Nouns    (Kogunimi). Kasutage täpsemat kogu- ehk kollektiivnime. Kõik kogunimed ei ole piisavalt konkreetsed. Kaaluge sisu paremini väljendava kogunime kasutamist. Näide: lause He walked alongside the cluster of lions. parandataks lauseks He walked alongside the pride of lions. Näide: lause We can see collections of oysters. parandataks lauseks We can see beds of oysters.

* Locale-Specific Words    (Lokaadikohased sõnad). Kasutage regionaalsete väljendite asemel standardseid kirjakeeleväljendeid.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Austraalias väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause Check the hood of your car for damage. parandataks lauseks Check the bonnet of your car for damage. Näide: lause He repairs windshields at a discount. parandataks lauseks He repairs windscreens at a discount.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Kanadas väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause It depends on how far the fire station is. parandataks lauseks It depends on how far the fire hall is. Näide: lause See if there are any spots left in the parking garage. parandataks lauseks See if there are any spots left in the parkade.

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Ühendkuningriigis väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause When do you have to take the exam? parandataks lauseks When do you have to sit the exam? Näide: lause For how long have you worn bangs? parandataks lauseks For how long have you worn a fringe?

 • Teatud sõnu ja fraase kasutatakse Ameerika Ühendriikides väga harva; mõnel sõnal või väljendil on teistes ingliskeelsetes piirkondades lisatähendused. Kaaluge selliste sõnade kasutamist, millest sihtrühm suurema tõenäosusega aru saab. Näide: lause Take that lift to the fourth floor. parandataks lauseks Take that elevator to the fourth floor. Näide: lause Would you fancy a snack? parandataks lauseks Would you like a snack? VÕI Would you enjoy a snack?

* Profanity    (Roppused). Eemaldage tekstist roppused või vandesõnad. Roppused või labane keelekasutus võivad mõjuda solvavalt. Kaaluge selliste väljendite eemaldamist oma tekstist või asendage need neutraalsemate väljenditega. Näide: lause He is a surprisingly shitty friend. parandataks lauseks He is a surprisingly horrible friend. Näide: lause That movie was fucking amazing! parandataks lauseks That movie was amazing.

* Region-Specific Words    (Regionaalsed sõnad). Kasutage regionaalsete väljendite asemel standardseid kirjakeeleväljendeid. Sõnu või väljendeid, mida kasutatakse ainult teatud kindlates Ameerika Ühendriikide piirkondades, tuleks enamasti vältida. Arusaamatuste ärahoidmiseks tuleks pigem kasutada laiemalt levinud väljendeid. Näide: lause They will drink from a bubbler. parandataks lauseks They will drink from a water fountain. VÕI They will drink from a drinking fountain. Näide: lause They had a tag sale on Walnut Street. parandataks lauseks They had a garage sale on Walnut Street. VÕI „They had a yard sale on Walnut Street.“

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Elulookirjeldus

Avoid First Person References    (Vältige viitamist iseendale). Eemaldage isikukohast asesõna kasutavad viited iseendale. Elulookirjelduses on sellised viited enamasti mittevajalikud. Nende eemaldamine aitab tähelepanu suunata teie saavutustele. Näide: lause I have a successful record of accomplishment. parandataks lauseks Have a successful record of accomplishment. Näide: lause I am the treasurer and webmaster. parandataks lauseks Treasurer and webmaster.

Superfluous Expressions    (Ülearused väljendid). Eemaldage ülearused sõnad või väljendid. Mittevajalike sõnade eemaldamine aitab teie elulookirjelduse muuta konkreetsemaks ja meeldejäävamaks. Näide: lause Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. parandataks lauseks Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Näide: lause Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. parandataks lauseks Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Unsuitable Expressions    (Sobimatud väljendid). Vahetage ülekasutatud väljendid mõne muu sõna vastu välja. Liiga sageli kasutatavate sõnade asendamine mõne muu sõnaga aitab teie elulookirjeldusele anda originaalsema ilme. Näide: lause A reliable person with practical approach to work. parandataks lauseks A dependable person with practical approach to work. Näide: lause Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. parandataks lauseks Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Vague Quantifiers    (Ebamäärased kogused või üldistused). Kasutage konkreetset arvu või näidet. Ebatäpsete koguste asendamine konkreetsete arvudega annab teie sõnumi paremini edasi ja teeb teie elulookirjelduse muljetavaldavamaks. Näide: lause Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. parandataks lauseks Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Näide: lause Coordinated case management for many residents. parandataks lauseks Coordinated case management for 25 residents.

Vague Verbs    (Ebamäärased tegusõnad). Kasutage võimalikult täpseid tegusõnu. Selgete ja konkreetsete verbide kasutamine teeb teie elulookirjelduse väljendusrikkamaks. Näide: lause Led a 40-person team and carried out research. parandataks lauseks Led a 40-person team and conducted research. Näide: lause Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. parandataks lauseks Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Geopoliitiliselt tundlikud viited

* Geopolitical References    (Geopoliitilised viited). Ärge kasutage valesid või solvavaid kohanimesid. Riikide või regioonide jaoks vale nime kasutamine võib ajada lugeja segadusse või mõjuda solvavalt. Asendage sellised nimed õigete ametlike nimedega. Näide: lause The Republic of Canada was beautiful in the summer. parandataks lauseks Canada was beautiful in the summer. Näide: lause She visited the Near East on holiday. parandataks lauseks She visited the Middle East on holiday.

 • Ärge kasutage poliitiliselt tundlikke kohanimesid. Regioonidel, mille kuuluvuse üle käivad vaidlused, võib olla mitu nime. Kui te ei käsitle konkreetset poliitilist küsimust või kui teie kirjutis pole suunatud väga konkreetsele sihtrühmale, kasutage kõige neutraalsemat nime. Näide: lause The East Sea in Japan is cold. parandataks lauseks The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Näide: lause We love visiting the Tunb in July. parandataks lauseks We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Kasutage võimalikult erapooletuid geopoliitilisi mõisteid. Teatud mõisted võivad väljendada positiivseid või negatiivseid eelarvamusi geopoliitiliste regioonide või seal elavate inimeste suhtes. Asendage need mõisted erapooletute väljenditega, kui kirjutise kontekst ei ole nende mõistete neutraalne arutamine. Näide: lause They collect figurines from the Orient. parandataks lauseks „They collect figurines from East Asia.“ VÕI „They collect figurines from Asia.“

 • Asendage sõna „dialect“ mõne neutraalsema väljendiga. Vältige sellise mulje jätmist, et mõni eraldiseisev keel on pelgalt mõne muu keele dialekt või murre või et mõni keelevariant on standardkeelega võrreldes alamast klassist. Näide: lause They spoke Catalan and other Spanish dialects. parandataks lauseks They spoke Catalan and other minority languages of Spain. VÕI They spoke Catalan and other regional languages of Spain. VÕI They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Asendage iganenud geopoliitilised mõisted tänapäevastega. Valuuta, geograafiliste tunnuste ja inimrühmade kohta kasutatavad mõisted muutuvad aja jooksul. Kui teie kirjutis ei käsitle ajaloolist konteksti, kasutage tänapäevaseid mõisteid. Näide: lause The Czechoslovak koruna was in use in 2010. parandataks lauseks „The Czech koruna was in use in 2010.“ VÕI „The Euro was in use in 2010.“ Näide: lause We love visiting Lake Idi Amin in the summer. parandataks lauseks We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Asendage iganenud linna-, regiooni- või riiginimed tänapäevastega. Mõne linna, regiooni või riigi ametlik nimi on aja jooksul muutunud või sellel on levinud alternatiivseid variante. Kui teie kirjutis ei käsitle ajaloolist konteksti, kasutage ametlikku tänapäevast nime. Näide: lause Leningrad is warm in August. parandataks lauseks St. Petersburg is warm in August. Näide: lause The company is opening a new office in Pressburg. parandataks lauseks The company is opening a new office in Bratislava.

 • Vahetage välja tehnoloogiamõisted, mida lugejad võivad valesti tõlgendada. Ärge kasutage selliseid tehnoloogiatermineid, mis on äravahetamiseni sarnased geopoliitiliste või humanitaarsete mõistetega. Näide: lause The slave database network connection was poor. parandataks lauseks The secondary device database network connection was poor. VÕI The detail database network connection was poor. Näide: lause There was no network in the demilitarized zone. parandataks lauseks There was no network in the perimeter network.

 • Kasutage tänapäevast transliteratsiooni. Mõne kohanime ingliskeelne transliteratsioon on aja jooksul muutunud ning ajalooliste transliteratsioonide kasutamist peetakse tänapäeval poliitiliste või muude kaalutluste tõttu ebasobivaks. Kui tegemist pole otsese tsitaadiga, kasutage tänapäevast ametlikku nimevarianti. Näide: lause The company is opening a new office in Chungking. parandataks lauseks The company is opening a new office in Chongqing.

 • Kasutage ajalises kontekstis asjakohast kohanime. Selliste geopoliitiliste haldusüksuste nimesid, mida enam ei eksisteeri, tuleks kasutada üksnes vastavas ajaloolises kontekstis. Samas geograafilises piirkonnas asuvate haldusüksuste mainimiseks tänapäevases kontekstis kasutage praegu kehtivaid ametlikke nimesid. Näide: lause The GDR is beautiful in the summer. parandataks lauseks Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Kasutage keelte jaoks eelistatud nimesid. Segaduste, solvangute või arusaamatuste vältimiseks kasutage ametlikke keelenimesid. Näide: lause He learned to speak Farsi in grade school. parandataks lauseks He learned to speak Persian in grade school. Näide: lause We thought being fluent in standard Spanish would be fun. parandataks lauseks We thought being fluent in European Spanish would be fun. VÕI We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Kontrollige, kas kasutatud mõiste viitab endiselt sellele, millele soovite viidata. Regioon või haldusüksus, millele nimi viitab, võib poliitiliste või sotsiaalkultuuriliste nihete tõttu olla aja jooksul muutunud. Veenduge, et teie kasutatud nimi viitab ka praegu samale kohale või haldusüksusele, mida te silmas peate. Näide: lause In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. parandataks lauseks In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Saadaval ainult Insideri programmis osalejatele

Algsätete taastamiseks klõpsake dialoogiboksis „Grammar Settings“ (Grammatikasätted) nuppu Reset All (Lähtesta kõik).

Kui teil on õigekirja- ja grammatikafunktsioonide kohta tagasisidet või soovitusi, postitage need siin.

Lisateave

Õigekirja- ja grammatikakontrolli töötamisviisi valimine Word for Macis

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×