Office
Logi sisse

Exceli teenuste kasutamine koostööks

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Töövihiku andmete lihtsamaks kui kunagi varem koostöö tegemiseks saate kasutada Microsoft Office Excel 2007Exceli teenused – Microsoft Office SharePoint Server 2007 server, mis suudab käitada arvutamise teenuse Excel Services.

Mitte ainult salvestamine SharePointi dokumenditeeki töövihiku, saate töövihiku avaldamine Exceli teenuste ära järgmised eelised:

 • Töövihiku andmeid saab kuvada usaldusväärses kohas, mis on teie asutusele määratud.

 • Saate määrata, milliseid töövihiku osi teised kasutajad näevad  – pole vaja peita töövihiku neid andmeid, mida te ei soovi teistele näidata.

 • Saate töövihiku ühilduvust Exceli teenustes, et saate vältida, kasutades funktsioone, mis pole Exceli teenustes toetatud.

 • Exceli teenuste abil avaldatud töövihikutele on võimalik juurde pääseda Exceli veebipääsu (Microsoft Office Excel Web Access) brauser kaudu ning kasutada neid täiel määral Exceli arvutustes.

NB!: Võimalus avaldada Exceli töövihikuid Exceli teenuste kaudu on saadaval ainult väljaannetes Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 ja Microsoft Office Excel 2007.

Sisukord

Mis on Exceli teenused?

Mis on Exceli veebipääs?

Kuidas töötavad koos Excel 2007 ja Exceli teenused?

Exceli teenused ja teabeõiguste haldus

Andmeallikaga turvalise ühenduse loomine

Töövihiku avaldamine Exceli teenuste abil

Exceli töövihiku kasutamine rakenduses Exceli teenused

Mis on Exceli teenused?

Excel teenustel on kolm põhikomponenti, mis suhtlevad omavahel ning moodustavad Exceli teenuste üldise ülesehituse.

Teenuse Excel Services ülevaade

1. Exceli arvutamise Services (ECS) on "mootor" Excel Services, mis laadib töövihiku, arvutab täielik töökindluse Exceli teenuste, värskendab väliste andmete ja säilitab seansid.

2. Excel Web Access (EWA) on veebiosa, mis kuvab töövihiku ning võimaldab sellega brauseris töötada DHTML-i ja Javascripti abil vajaduseta ActiveX-komponente oma arvutisse alla laadida. Samuti saab veebiosa siduda armatuurlaual või teistes veebiosa lehtedel olevate veebiosadega.

3. Exceli Web Services (EWS) on veebiteenus, mis kuulub teenuste Microsoft Office SharePoint Services juurde, pakkudes arendajale mitmeid võimalusi Exceli rakendusliidese (API) kasutamiseks, et sel moel luua Exceli töövihikul põhinevaid kohandatud rakendusi.

Kuna Exceli teenused on Microsoft Office SharePoint Server 2007osa, saate ka ära palju SharePointi tehnoloogia võimalusi, näiteks kontrollimine, turvaliseks ja töövihikuid, serveripõhised jõudlus ja võimalus mastaapimiseks ka siis, kui kasutajad on lisatud juurdepääsu haldamine.

Lehe algusse

Mis on Exceli veebipääs?

Exceli veebipääs on veebiosa, kus kuvatakse Exceli töövihiku andmeid ja diagramme ning millel on Exceliga sarnane väljanägemine ja kasutusvõimalused (näiteks mõlemas on lehesakid, liigendusnupud ja ripploendinooled). Exceli veebipääs pakub veebiosa kohandamiseks mitmeid võimalusi.

Excel Web Accessi abil Exceli töövihikute ühiskasutus

1. Ülaosas on tööriistariba koos mitmete menüüde, käskude, ripploendite ja lehekaupa kerimise nuppudega.

2. Põhiaknas kuvatakse töölehevaates ühte või mitut töölehte, nimelise üksuse vaates näiteks Exceli tabelit või diagrammi ning valikuliselt ka liigendusala.

3. Allosas kuvatakse teatisi ja küsimusi, näiteks andmete värskendamise teatisi.

4. tööpaanil parameetrid on parameetrite sildid, tekstiboksid andmesisestuse ja valikuliselt kohtspikrid, kus iga parameetri kohta rohkem teavet. Microsoft Office Excel Web Access

Excel Web Access kasutamise kohta leiate lisateavet teemast spikker.

Lehe algusse

Kuidas töötavad koos Excel 2007 ja Exceli teenused?

Exceli teenuste kaudu koostöö tegemiseks peate esmalt looma töövihiku rakenduses Excel 2007 ja selle Exceli teenuste abil avaldama. Sisuliselt on Excel 2007 valmistamise tööriist ning Excel Services aruandluse tööriist.

Kuidas töötavad koos Excel Services ja Excel?

1. Töövihiku autor, kes sageli on ärianalüütik, kasutab Excel 2007 töövihiku loomiseks ja soovi korral vaatamiseks mõeldud nimeliste üksuste määramiseks ning parameetrite määratlemiseks.

2. Töövihiku autor avaldab töövihiku Exceli teenuste dokumenditeegis (või võrgu- või veebikataloogis), kus seda haldab ja turvab SharePointi administraator.

3. Nii töövihiku autor kui teised kasutajad saavad luua seda töövihikut kasutavaid aruandeid, veebiosade lehti ja äriteabe armatuurlaudu.

4. Paljud ärikasutajad pääsevad töövihikule ligi brauseri kaudu ning saavad andmeid värskendada ka siis, kui töövihik on seotud mõne välise andmeallikaga.

5. Sobivate õiguste olemasolul saavad ärikasutajad kopeerida töövihiku hetkeseisu ja seansi jooksul tehtud operatsioone (nt filtreerimine ja sortimine) edasiseks analüüsiks klientarvutisse Exceli töövihikuna või töövihiku hetktõmmisena.

Lehe algusse

Exceli teenused ja teabeõiguste haldus

Teabeõiguste haldus (IRM – Information Rights Management) on moodus, kuidas pakkuda Microsoft Office dokumentidele privaatsuskaitset ja tagada, et tundlikku teavet näevad vaid selleks volitatud isikud. Näiteks võite esitada majandusandmete kvartaliaruandeid vaid juhtkonna valituted liikmetele kuu aega enne majandustegevuse aruande avalikustamist, et juhtkonnal jääks piisavalt aega ette valmistada avalikkusele mõeldud vastused ning vastu võtta sobivaid äriotsuseid.

Windows SharePoint Services 3.0 või uuem versioon toetab IRM-i dokumenditeegis ning kõikides selle teegi dokumentides (sõltumata sellest, kas üksikdokumendid on IRM-võimelised). Pärast dokumendi üleslaadimist IRM-võimelisse teeki muutub ka see dokument IRM-võimeliseks.

Exceli teenused ei toeta Exceli töövihikuid, milles on IRM lubatud ning ei saa neid ka avada, kui IRM on lubatud dokumendis endas või kui dokument on pärit IRM-võimelisest teegist. Sellegipoolest saate te IRM-i kasutada, kui avaldate ilma IRM-ita Exceli töövihiku Exceli teenuste kaudu, avate selle Exceli teenustes hetktõmmisena ning salvestate IRM-võimelisse dokumenditeeki.

Lisateabe saamiseks vt Office SharePoint Serveri keskhalduse abiinfot.

Lehe algusse

Andmeallikaga turvalise ühenduse loomine

Enamiku Exceli teenuste kaudu avaldatud Exceli töövihikute andmed säilitatakse töövihikus. Exceli teenuste värskendamiseks muudetud andmetega piisab lihtsalt Exceli töövihiku salvestamisest. Teiste töövihikute puhul on väliste andmeallikatega üks või rohkem ühendust, nagu näiteks andmebaas või OLAP-kuup. Need ühendused kannavad endas teavet välise andmeallika leidmise, sisselogimise, päringute tegemise ja juurdepääsu kohta. Kuigi seda ühendusteavet saab salvestada töövihikus, on see sageli salvestatud Office'i andmeühenduse (ODC) faili (.odc), eriti siis, kui seda teavet jagavad paljud kasutajad ning kui ühenduse parameetreid tuleb uuendada. Töövihiku looja või administraator saab luua ühenduse teabe, kasutades ühenduse loomiseks rakendust Excel 2007 ning seejärel eksportides ühenduse teabe ODC-faili (.odc).

Andmeühendusteek (DCL) on spetsiifiline SharePointi teek, mille saab määrata usaldusväärseks asukohateegiks ja mille abil on .doc-faile hõlbus säilitada, turvata, jagada ja hallata. Näiteks võib administraatoril olla tarvis teisaldada andmebaas testserverist teenusserverisse või uuendada andmepäringut. DCL-is salvestatud odc-faili abil on selle ühendusteabe administreerimine märksa lihtsam. Ka kasutaja juurdepääs andmetele on mugavam, sest kõik töövihikud kasutavad sama ühendusfaili ja värskendustoimingut ning saavad selle ühendusfaili uuendamisandmeid olenemata asukohast (klient- või serverarvuti). Te saate isegi Office SharePointi serveri ja klientarvutid seadistada automaatselt muudatusi tuvastama ning kasutama alati kõige uuemat versiooni sellest failist.

Lisateabe saamiseks vt teemat Välisandmetega ühenduste loomine, redigeerimine ja haldamine ning Office SharePoint serveri keskhalduse abiteavet.

Lehe algusse

Töövihiku avaldamine Exceli teenuste abil

Kui teil on juurdepääs Exceli teenustes, saate avaldada töövihiku selles serveris nii, et teised kasutajad pääsevad kõigi või osade andmed, mida see sisaldab mõnda brauserMicrosoft Office Excel Web Accessabil.

Teiste poolt nähtava määratlemine

Kui avaldate töövihiku rakenduses Excel Services, kogu töövihikus pole serveris avaldatud, kuid saate määratleda töövihiku, nt üksikuid töölehti, nimega vahemikud või diagrammid, soovitud Exceli teenuste kuvamiseks Microsoft Office Excel Web Accessosad. Kuvades ainult kindlaid osi töövihik ja töövihiku kaitsmiseks volitamata juurdepääsu Office SharePoint Server 2007 õiguste abil saate hoida andmed töövihikus konfidentsiaalse ajal lubada volitatud kasutajatel värskendada, ümberarvutamine ja vaadatav andmeid interaktiivselt kasutada.

Interaktiivanalüüsi lubamiseks parameetrite seadmine

Samuti saate määratleda parameetrid. Parameetrid on üksikud lahtrid, mis Microsoft Office Excel Web Access kasutaja määratletud väärtused. Parameetrite abil saate seada lahtrite saate töövihiku arvutamine, nt mõjuanalüüsi, mida kasutatakse väärtusi, mida kasutajad sisestada lahtreid, mis on määratud parameetrid.

Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihiku avaldamine Exceli teenustes ja Exceli veebipääsu jaoks töövihiku parameetrite määratlemine.

Lehe algusse

Exceli töövihiku kasutamine rakenduses Exceli teenused

Kuigi te ei saa töövihiku lahtreid Exceli teenustes muuta, saate andmetega töötada mitmel muul moel. Selleks, et saada vastuseid ootamatutele küsimustele, mis teil andmete kohta võivad tekkida, võite sageli leida ja näha lisateavet järgmiste interaktiivsete võimaluste abil:

 • Viimaste valemitulemite vaatamine töövihiku andmete ülearvutamise teel.

 • Välisest andmeallikast (nt andmebaas või OLAP-kuup) pärit sidusandmete värskendamine.

 • Liikumine erinevatele töölehtedele, töölehe osadele või nimelistele üksustele nagu diagrammid või Exceli tabelid.

 • Andmete sortimine ja filtreerimine.

 • PivotTable-aruande andmetasemete laiendamine või ahendamine.

 • Lahtriväärtuste ajutine muutmine valemi tulemi uuendamise või mõjuanalüüsi parameetrite sisestamise abil.

 • Erinevate tulemite saamine andmete valimisel mõne muu ühendatud veebiosa nagu näiteks filtrite veebiosa, loendivaate veebiosa, armatuurlaua või muu veebiosa kaudu

Märkus.: Saate Exceli töövihikut ka kopeerida, seda oma arvutis rakenduses Excel 2007 avada ning seejärel kasutada kõiki Exceli võimalusi, sh mõjuanalüüsi või vormindatud printimist.

Excel Web Access kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Microsoft Office Excel Web Access spikker.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×