Excel Web Accessi veebiosa kohandatud atribuudid

Excel Web Accessi veebiosa teatud atribuute (nt paigutust, tööriistaribal kuvatavaid suvandeid) saab kohandada. Samuti saab konfigureerida suvandeid, mis reguleerivad viise, kuidas kasutajad saavad veebiosas kuvatavate töövihikutega töötada (nt saab lubada töövihiku parameetrite kasutamist).

Excel Web Accessi tööriistapaan sisaldab kahte tüüpi atribuute: ainult Excel Web Accessi veebiosas kasutatavad atribuudid ja enamikus veebiosades kasutatavad üldised atribuudid. Ainult Excel Web Accessi veebiosas kasutatavad atribuudid asuvad jaotistes Töövihiku kuva, Tööriistariba ja tiitliriba ning Navigeerimine ja interaktiivsus.

Selles artiklis kirjeldatakse ainult Excel Web Accessi veebiosas kasutatavaid atribuute.

Selle artikli teemad

Jaotise Töövihiku kuva atribuudid

Jaotise Tööriistariba ja tiitliriba atribuudid

Tööriistariba menüükäsud 

Jaotise Navigeerimine ja interaktiivsus atribuudid

Interaktiivsuse sätted

Jaotise Töövihiku kuva atribuudid

Jaotises Töövihiku kuva tuleb sisestada töövihikut tuvastav teave ja kasutamise korral nimega üksus, mille Excel Web Accessi (EWA) veebiosa kuvab.

Atribuut

Kirjeldus

Töövihik

Sisestage tekstiväljale Excel Web Accessis kuvatava töövihiku URL või UNC. URL-i võite sellele väljale tippida või klõpsata nuppu Vali link Builder button ja seejärel kasutada akent Vara valimine – Veebilehe dialoog soovitud töövihiku otsimiseks.

Nimega üksus

Sisestage Excel Web Accessis kuvatava üksuse nimi (nimega lahtrivahemik, töölehe, tabeli, diagrammi, PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-liigenddiagrammi aruande nimi). Nimega üksuse määramiseks peab töövihiku autor määratlema Exceli lähtetöövihikus üksuse ja seejärel salvestama töövihiku saidil. Pikkade stringide redigeerimiseks klõpsake nuppu Vali Link Builder button . Siis saate redigeerida stringi aknas Tekstiredaktor – Veebilehe dialoog.

Lehe algusesse

Jaotise Tööriistariba ja tiitliriba atribuudid

Teenuses Excel Services on need atribuudid automaatselt lubatud. Mõne atribuudi keelamiseks tühjendage vastav ruut.

Atribuut

Kirjeldus

Loo veebiosa tiitel automaatselt

Märkige see ruut, kui soovite, et Excel Services looks tiitli automaatselt. Excel Services loob tiitli, mis koosneb töövihiku failinimest ja selle veebiosa atribuudijaotise Ilme atribuudi Tiitel väärtusest. Kui tühjendate selle ruudu, kasutab Excel Services atribuudi Tiitel praegust väärtust.

Loo veebiosa tiitli URL automaatselt

Märkige see ruut, kui soovite luua veebiosa tiitliribale automaatselt hüperlingi, mille klõpsamisel avatakse teenuse Excel Services abil kasutajale brauseriaknas lingitud töövihik. Kui tühjendate selle ruudu, kustutab Excel Services atribuudi Tiitel praeguse väärtuse ka jaotisest Täpsemalt. Kohandatud URL-i kasutamiseks tühjendage see ruut ja siis sisestage kasutatav hüperlink atribuudi Tiitli URL tekstiväljale.

Käskude ja nuppude kuvamiseks või peitmiseks tööriistaribal valige üks järgmistest suvanditest.

Atribuut

Kirjeldus

Täielik (vaikesuvand).

EWA tööriistariba nuppudega Ava, Andmed, Otsi ja Spikker Järgmisel pildil on kujutatud täieliku tööriistaribaga EWA veebiosa. Selles näites on esitatud töövihik töölehe vaates, mis hõlmab menüüsid Ava ja Andmed ning nuppu Otsi Nupu pilt . Kui tööleht kuvatakse nimega üksuse vaates, kuvatakse tööriistaribal veel üksus Vaade.

Kokkuvõtlik

EWA veebiosa tööriistariba, millel on kuvatud nimega üksuste ripploend Vaade Sellel pildil on esitatud kokkuvõtliku tööriistaribaga EWA veebiosa. Selle veebiosa töövihik on kuvatud nimega üksuse vaates, kus kuvatakse menüüd Ava ja Andmed ning ripploend Vaade. Ripploend Vaade kuvatakse tööriistariba paremas servas ja selles kuvatakse töövihikus määratletud nimega üksused. Kui töövihik on kuvatud töölehe vaates, siis loendit Vaade ei kuvata.

Ainult navigeerimine 

Tööriistariba Ainult navigeerimine paigutus sõltub EWA veebiosa töövihiku vaate tüübist. Järgmises tabelis on kirjeldatud erinevusi. Töölehe vaates kuvatakse ainult navigeerimisnupud. Nimega üksuse vaates kuvataks ka ripploend Vaade.

Puudub 

Kui valite tööriistariba suvandi Puudub, siis Excel Services peidab tööriistariba. See võib olla kasulik, kui te ei soovi, et kasutaja töövihikuga töötaks. Näiteks kui kuvate Excel Web Accessi veebiosa armatuurlaual, võite otsustada veebiosa tööriistariba peita.

Lehe algusesse

Tööriistariba menüükäsud 

Teenuses Excel Services on need käsud automaatselt lubatud. Mõne käsu keelamiseks tühjendage selle käsu märkeruut.

Käsk

Kirjeldus

Ava Excelis, Ava hetktõmmis Excelis

Kui see ruut on märgitud, lubab see käsk veebiosa tööriistariba menüüs Ava kuvada käsud Ava Excelis ja Ava hetktõmmis Excelis. Kui kasutaja arvutis on installitud Excel, saab kasutaja töövihiku avada Excelis redigeerimiseks. Käskude Ava Excelis ja Ava hetktõmmis Excelis peitmiseks ja selleks, et kasutajad ei saaks töövihikut Excelis avada, tühjendage see ruut.

NB!:  See atribuut mõjutab ainult menüü Ava üksuste kuvamist. See ei mõjuta mingil viisil kasutaja õigusi. Turvalisuse haldamiseks peab administraator määrama kasutajaõigused.

Värskenda valitud ühendused, Värskenda kõik ühendused

Kui see ruut on märgitud, lubab see käsk veebiosa tööriistariba menüüs Andmed kuvada käsud Värskenda valitud ühendus ja Värskenda kõik ühendused. Sel juhul saab kasutaja käsitsi värskendada kõik või valitud ühendused väliste andmeallikatega.

 • Tööriistariba menüü Andmed nende käskude peitmiseks tühjendage see märkeruut.

Arvuta töövihik

Kui see ruut on märgitud, lubab see käsk veebiosa tööriistariba menüüs Andmed kuvada käsu Arvuta töövihik.

 • Tööriistariba menüü Andmed käsu Arvuta töövihik peitmiseks tühjendage see märkeruut. See atribuut mõjutab ainult käsu kuvamist, mitte töövihiku praegust arvutussätet.

Nimega üksuste ripploend

Selle atribuudi kasutamiseks peab töövihik, mida soovite kuvada, olema kuvatud nimega üksuse vaates. Kui töövihik kuvatakse nimega üksuse vaates ja see ruut on märgitud, kuvatakse veebiosa tööriistaribal ripploend Vaade.

 • Tööriistaribal ripploendi Vaade peitmiseks tühjendage see ruut. Näiteks kui soovite, et veebiosas kuvataks ainult määratud nimega üksus ja te ei soovi, et kasutaja saaks seda üksust vahetada, tühjendage see ruut.

Lehe algusesse

Jaotise Navigeerimine ja interaktiivsus atribuudid

Kui pole teisiti märgitud, on need atribuudid teenuses Excel Services automaatselt lubatud. Mõne atribuudi keelamiseks tühjendage vastav märkeruut.

Atribuut

Kirjeldus

Hüperlingid

See atribuut võimaldab hüperlinkidel linkida töövihiku asukohtade ja töövihikust väljaspool asuvate failide ja dokumentidega. Töövihiku asukohtade linkide lubamiseks tuleb märkida ka atribuudi Töövihikus navigeerimine ruut. Kui soovite kõik hüperlingid (nii töövihiku asukohtadele kui ka töövihikust väljaspool asuvatele failidele ja dokumentidele viitavad) keelata, tühjendage see märkeruut.

Töövihiku interaktiivsus

Töövihikuga töötamise lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage see ruut. Töövihikuga töötamine hõlmab järgmisi toiminguid:

 • väliste andmete käsitsi, perioodiline ja automaatne värskendamine;

 • lähtetöövihikus määratud parameetrite jaoks väärtuste sisestamine kasutaja poolt;

 • sortimis- ja filtreerimistoimingud;

 • liigenduse laiendamine ja ahendamine;

 • PivotTable-aruande andmete laiendamine ja ahendamine.

Interaktiivsuse sätted

Need sätted reguleerivad interaktiivsuse teatud suvandeid. Kui tühjendate ruudu Töövihiku interaktiivsus, keelab Excel Services kõik interaktiivsuse sätted ja kasutajad ei saa valida neid suvandeid ega valikut tühistada.

Säte

Kirjeldus

Parameetrite muutmine

Märkige see ruut, kui soovite paani Parameetrid kuvada ja lubada kasutajatel sisestada lähtetöövihikus määratletud parameetrite jaoks väärtusi.

 • Tühjendage see ruut, kui soovite paani Parameetrid peita. Sel juhul ei saa kasutajad töövihiku parameetrite jaoks sisestada väärtusi. Paani Parameetrid võite soovida peita näiteks siis, kui soovite selle asemel, et kasutajad sisestaksid parameetrite jaoks väärtused, tuua need mõnest muust veebiosast. Kui tühjendate ruudu Parameetrite muutmine, keelab Excel Services seotud atribuudi Kuva parameetrite tööpaan.

Kuva parameetrite tööpaan

Parameetrite tööpaani kuvamise lubamiseks töövihiku jaoks määratletud parameetrite puhul märkige see ruut.

 • Parameetrite tööpaani peitmiseks, isegi kui töövihiku jaoks on määratletud parameetreid, tühjendage see märkeruut. Paani Parameetrid võite soovida peita näiteks siis, kui selle asemel, et kasutajad sisestaksid parameetrite jaoks väärtused, tuuakse need mõnest muust veebiosast.

Sortimine

Lahtrivahemike, Exceli tabelite ja PivotTable-liigendtabeli aruannete sortimise lubamiseks märkige see ruut. Lahtrivahemike, Exceli tabelite ja PivotTable-liigendtabeli aruannete sortimise keelamiseks tühjendage see ruut. Samas jäävad alles töövihikule juba rakendatud sortimistulemid.

Filtreerimine

Lahtrivahemike, Exceli tabelite ja PivotTable-liigendtabeli aruannete filtreerimise ja liigendamise lubamiseks märkige see ruut. Lahtrivahemike, Exceli tabelite ja PivotTable-liigendtabeli aruannete filtreerimise ja liigendamise keelamiseks tühjendage see ruut. Samas jäävad alles töövihikule juba rakendatud filtreerimistulemid.

Kogu PivotTable-liigendtabeli interaktiivsus

Märkige või tühjendage see ruut järgmiste interaktiivsete PivotTable-liigendtabeli toimingute lubamiseks või keelamiseks: andmetasemete laiendamine (süvitsiminek) ja ahendamine (üldiseks minek), sortimine ja filtreerimine.

Värskenda perioodiliselt, kui see on töövihikus lubatud

Märkige see ruut, et reguleerida perioodiliste värskendamistoimingute teadete kuvamist Excel Web Accessi veebiosa allosas. Kui te ei soovi, et töövihik värskendaks välisandmeid perioodiliselt, ega soovi Excel Web Accessi veebiosa allosas perioodiliste värskendamistoimingute teadete kuvamist, tühjendage see ruut.

Kuva andmete perioodilise värskendamise viip

Selle atribuudi määramiseks peab märkima ka ruudu Värskenda perioodiliselt, kui see on töövihikus lubatud. Valige üks järgmistest automaatsete perioodiliste värskendamiste suvanditest.

Alati.    Perioodilise värskendamise viip kuvatakse ilma suvandita Alati. Selle suvandi korral saab kasutaja iga kord määratud ajavahemiku järel otsustada, kas andmed värskendatakse, kuid ei saa valida varianti Alati.

Valikuliselt.    Perioodilise värskendamise viip kuvatakse koos suvandiga Alati. Selle suvandi korral saab kasutaja iga kord määratud ajavahemiku järel otsustada, kas andmed värskendatakse, ilma et iga kord kuvataks vastav küsimus.

Mitte kunagi.    Perioodilise värskendamise viip ja suvand Alati peidetakse. Selle suvandi korral toimub andmete värskendamine teatud ajavahemiku järel vastavat küsimust kuvamata.

Sule seanss enne uue seansi avamist

Praeguse töövihiku sulgemiseks pärast uue töövihiku avamist märkige see ruut. Võite märkida selle ruudu süsteemi jõudluse parandamiseks, kui mitu kasutajat vaatab sama töövihikut.

 • Kui soovite, et pärast uue töövihiku avamist jääks ka praegune töövihik avatuks, tühjendage see ruut. Tühjendage see ruut ka siis, kui soovite, et kasutaja saaks samal ajal avada uue töövihiku, kuid säilitada pärast teise töövihiku avamist praeguse töövihiku sätted (nt filtreerimis-, sortimis- või parameetriväärtusesätted).

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×