Office
Logi sisse
Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

PowerPoint 2016 esitlustes saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil slaide lisada, kustutada ja korraldada. Samuti saate muuta slaidide suurust ja paigutust.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

Saate esitlusele hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse või uue mallpaigutuse põhjal.

Uue slaidi lisamine praeguse slaidi paigutuse põhjal

Uuele esitlusele lisatakse tiitelslaid automaatselt. Saate lisada uue slaidi eelmise slaidi paigutuse põhjal.

 1. Vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + M. Kuulete teksti „Slide <Number of slides and the place of the new slide on the list,> selected” („Slaid <slaidide arv ja uue slaidi koht loendis> valitud”).

Uue slaidi lisamine mallpaigutuse põhjal

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Alt + H, kuni kuulete teksti „<The title of the first slide layout>, <number of available items and the place of the current item on the list>, menu” („<Esimese slaidipaigutuse pealkiri>, <üksuste arv ja praeguse üksuse arv loendis>, menüü”). JAWS-is kuulete teksti „Leaving menu bar, Office theme, <number of the current slide>, <number of available slides and the place of the current slide on the list>, <title of the first layout>, grid, <number of available layouts and the place of the current layout on the list>” („Menüüribalt lahkumine, Office’i kujundus, <praeguse slaidi number>, <saadaolevate slaidide arv ja praeguse slaidi koht loendis>, <esimese paigutuse pealkiri>, slaid, <saadaolevate paigutuste arv ja praeguse paigutuse number loendis>”).

  Avaneb slaidipaigutuse menüüloend.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud slaidi nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete uue slaidi numbrit. JAWS-is kuulete teksti „Enter, no selection” („Sisestus, valik puudub”).

  Fookus liigub slaidipaanile.

Slaidi kustutamine

 1. Vajutage vaates Tavaline pisipildipaanil üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete, et nimetatakse slaid, mida soovite kustutada.

 2. Vajutage kustutusklahvi (Delete). Kuulete teksti „<The number of the current slide and its place on the list>, selected” („<Praeguse slaidi number ja selle koht loendis>, valitud”). JAWS-is kuulete teksti „Enter, leaving menus, no selection” („Sisestusklahv, menüüdest lahkumine, valik puudub”).

Slaidijärjestuse muutmine

Saate slaide ümber korraldada slaidi vanast asukohast välja lõigates ja seda uude asukohta kleepides.

 1. Vajutage vaates Tavaline pisipildipaanil üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teisaldatava slaidi numbrit.

 2. Slaidi liigutamiseks slaidiloendis üles või alla vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + üles- või allanooleklahv. Kuulete slaidi uut numbrit loendis.

  Slaidi viimiseks esitluse algusse vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + ülesnooleklahv. Slaidi viimiseks esitluse lõppu vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + allanooleklahv.

Slaidide korraldamine jaotistesse

Slaidide rühmitamiseks tähendusega üksusteks saate need korraldada jaotistesse. Näiteks kui töötate koos teistega esitluse kallal, saate määrata igale kolleegile töötamiseks jaotise.

Jaotised kuvatakse vaadetes Tavaline ja Slaidisorter pisipildipaanil. Neid ei kuvata ega teadustata vaates Slaidiseanss.

 1. Vajutage vaates Tavaline pisipildipaanil üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete, et nimetatakse slaid, mida soovite paigutada jaotise esimeseks slaidiks. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, T1. Kuulete teksti „Add section, menu item” (Menüü-üksus Lisa jaotis”). JAWS-is kuulete teksti „Menüü, menüüdest väljumine, Lisa jaotis”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Slide, <title of the first slide in the section>, <number of slides, and the place of the current slide in the list>, selected” („Slaid <jaotise esimese slaidi nimi>, <slaidide arv ja praeguse slaidi koht loendis>, valitud”). JAWS-is kuulete teksti „Leaving menus, no selection” („Menüüdest lahkumine, valik puudub”). Lisatakse tiitlita jaotis.

 2. Tiitlita jaotisele nime panemiseks vajutage pisipildipaanil olles üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „<Number of section>, Untitled section” („<Jaotise number>, Tiitlita jaotis”), seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kuulete teksti „<Presentation name>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item” („<Esitluse nimi>.pptm, automaatsalvestatud, PowerPointi aken, <esimene menüü-üksus>”). JAWS-is kuulete teksti „Shift, F10, menu, rename section” („Tõstuklahv, F10, menüü, jaotise ümbernimetamine”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Ekraaniluger teatab, et olete aknas Jaotise ümbernimetamine.

 3. Tippige jaotise uus nimi. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Rename button” („nupp Nimeta ümber”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Slide, number and location, selected” („Slaid, number ja asukoht, valitud”). JAWS-is kuulete teksti „Enter, no selection” („Sisestus, valik puudub”).

 4. Saate slaidid sobivatesse jaotistesse teisaldada teema Slaidijärjestuse muutmine juhiste järgi.

  Selleks, et Jutustaja teataks jaotiste nimed, vajutage pisipildipaanil olles alla- või ülesnooleklahvi. JAWS ei teata jaotiste nimesid.

Esitluse kõikide slaidide suuna muutmine

Saate terve slaidikomplekti paigutust hõlpsasti muuta horisontaalsest vertikaalseks või vastupidi.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Alt + G, S. Kuulete teksti „<The first item in the Slide Size menu list>, menu” („Menüü <esimene üksus menüüloendis Slaidi suurus>”). JAWS-is kuulete teksti „Lower ribbon, customized group box” („Alumine lint, kohandatud rühmaboks”).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi seni, kuni kuulete teksti „Custom slide size, menu item” (Menüü-üksus Kohandatud slaidisuurus”). JAWS-is kuulete teksti „Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot” („Menüü, menüüdest lahkumine, Kohandatud slaidisuurus punkt punkt punkt”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Enter, slide <number of the current slide and its place on the list>, selected” („Sisestus, slaid <praeguse slaidi number ja selle koht loendis>, valitud”). JAWS-is kuulete teksti „Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” („Sisestus, menüüdest lahkumine, slaidisuurus, slaidisuurus, liitboksi jaoks mastaabitud slaid”). Avaneb aken Slaidi suurus.

 3. Vajutage aknas Slaidi suurus tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Selected, landscape, radio button, Alt + L” („Valitud, horisontaalpaigutus, raadionupp, Alt + L) või „Selected, portrait, radio button, Alt + P” („Valitud, vertikaalpaigutus, raadionupp, Alt + P”).

  JAWS-is kuulete teksti „Orientation, slides, <currently selected option> radio button checked” („Paigutus, slaidid, <praegu valitud suvandi> raadionupp valitud”). Vajutage JAWS-is üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit.

  Näpunäide.: Kui kasutate Jutustajat, saate aknas Slaidi suurus suvandite kuulamiseks ja neis navigeerimiseks vajutada klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + üles- või allanooleklahv.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button” („nupp OK”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). JAWS-is kuulete teksti „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” („Microsoft PowerPointi, Microsoft PowerPointi nupp”). Avaneb kinnitusaken.

 5. Tehke Microsoft PowerPointi aknas ühte järgmistest:

  • Sisu maksimeerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Maximize” („Maksimeeri”). JAWS-is kuulete teksti „Maximize button” („nupp Maksimeeri”). Kui teil on ühel slaidil palju sisu, ei pruugi kogu tekst selle suvandi kasutamisel slaidile mahtuda.

  • Sisu mahutamiseks slaidile vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Ensure Fit” („Mahuta”). JAWS-is kuulete teksti „Ensure Fit button” („nupp Mahuta”). Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete järgmist: „Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>.“ („Sisestus. Slaid, <saadaolevate slaidide arv ja praeguse slaidi koht loendis>“). Ekraanilugeri JAWS korral kuulete järgmist: „Enter, no selection” („Sisestus, valik puudub”).

   Fookus liigub pisipildipaanile.

Slaidide suuruse muutmine

Slaidi suuruse muutmiseks saate valida suuruse kahe vaikesuvandi, Standardse (4:3) või Laiekraani (16:9) vahel või saate slaidide suurust kohandada.

Slaidisuuruse muutmiseks laiekraansuurusest standardsuuruseks või vastupidi tehke järgmist:

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Alt + G, S. Kuulete teksti „<The first item in the Slide Size menu list>, menu” („Menüü <esimene üksus menüüloendis Slaidi suurus>”). JAWS-is kuulete teksti „Lower ribbon, customized group box” („Alumine lint, kohandatud rühmaboks”).

 2. Tehke menüüs Slaidi suurus ühte järgmistest:

  • Standardsuuruse valimiseks vajutage menüüloendis üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Standard, four colon three, one of two” („Standardne, neli koolon kolm, üks kahest”). JAWS-is kuulete teksti „Standard, left parent, four colon three right parent, one of two” („Standardne, vasak sulg, neli koolon kolm, parem sulg, üks kahest”).

  • Laiekraansuuruse valimiseks vajutage menüüloendis üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Widescreen” („Laiekraan”).

 3. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). JAWS-is kuulete teksti „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” („Microsoft PowerPointi, Microsoft PowerPointi nupp”). Avaneb kinnitusaken.

 4. Tehke Microsoft PowerPointi aknas ühte järgmistest:

  • Sisu maksimeerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Maximize” („Maksimeeri”). JAWS-is kuulete teksti „Maximize button” („nupp Maksimeeri”). Kui teil on ühel slaidil palju sisu, ei pruugi kogu tekst selle suvandi kasutamisel slaidile mahtuda.

  • Sisu mahutamiseks slaidile vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Ensure Fit” („Mahuta”). JAWS-is kuulete teksti „Ensure Fit button” („nupp Mahuta”). Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete järgmist: „Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>.“ („Sisestus. Slaid, <saadaolevate slaidide arv ja praeguse slaidi koht loendis>“). Ekraanilugeri JAWS korral kuulete järgmist: „Enter, no selection” (Sisestus, valik puudub”). Fookus liigub pisipildipaanile.

Slaidide suuruse kohandamine

Saate slaidide suurust kohandatud mõõtmetega muuta teistsuguste ekraani- või paberiformaatide jaoks.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Alt + G, S. Kuulete teksti „<The first item in the Slide Size menu list>, menu” („Menüü <esimene üksus menüüloendis Slaidi suurus>”). JAWS-is kuulete teksti „Lower ribbon, customized group box” („Alumine lint, kohandatud rühmaboks”).

 2. Vajutage menüüs Slaidi suurus üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Custom slide size” („Kohandatud slaidisuurus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „<The current slide number and its place on the list>, selected” („<Praeguse slaidi number ja selle koht loendis>, valitud”). JAWS-is kuulete teksti „Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” („Sisestus, menüüdest lahkumine, slaidisuurus, slaidisuurus, liitboksi jaoks mastaabitud slaid”). Avaneb aken Slaidi suurus.

 3. Valige aknas Slaidi suurus kas oma esitluse sihtformaat või määrake esitluse kõrgus, laius ja paigutus.

  • Esitluse sihtformaadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Slides sized for” („Slaidid mastaabitud”). JAWS-is kuulete teksti „Slide sized for, combo box, <current selection>” („Slaid mastaabitud, liitboks, <praegune valik>”). Rippmenüü laiendamiseks vajutage allanooleklahvi. Vajutage menüüs üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Laiuse, kõrguse ja suuna määramiseks tehke järgmist:

   • Slaidi laiust saate muuta, kui vajutate tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Width” („Laius”). JAWS-is kuulete teksti „Width, edit, spin box” („Laius, redigeerimine, spinneriboks”). Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud väärtust, või teisel juhul tippige väärtus).

   • Slaidi kõrguse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Height” („Kõrgus”). JAWS-is kuulete teksti „Height, edit, spin box” („Kõrgus, redigeerimine, spinneriboks”). Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud väärtust, või teisel juhul tippige väärtus).

   • Suuna määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Portrait radio button, Alt + P” („raadionupp Vertikaalpaigutus, Alt + P”) või „Landscape radio button, Alt + L” („raadionupp Vertikaalpaigutus, Alt + L”). JAWS-is kuulete teksti „Orientation, slides, <current selection>, radio button” („Paigutus, slaidid, <praegune valik>, raadionupp”). Valiku muutmiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

  Näpunäide.: Kui kasutate Jutustajat, saate aknas Slaidi suurus suvandite kuulamiseks ja neis navigeerimiseks vajutada klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + üles- või allanooleklahv.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button” („nupp OK”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). JAWS-is kuulete teksti „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” („Microsoft PowerPointi, Microsoft PowerPointi nupp”). Avaneb kinnitusaken.

 5. Tehke Microsoft PowerPointi aknas ühte järgmistest:

  • Sisu maksimeerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Maximize” („Maksimeeri”). JAWS-is kuulete teksti „Maximize button” („nupp Maksimeeri”). Kui teil on ühel slaidil palju sisu, ei pruugi kogu tekst selle suvandi kasutamisel slaidile mahtuda.

  • Sisu mahutamiseks uuele slaidile vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Ensure Fit” („Mahuta”). JAWS-is kuulete teksti „Ensure Fit button” („nupp Mahuta”). Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks.

 6. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete järgmist: „Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>” („Sisestus. Slaid, <saadaolevate slaidide arv ja praeguse slaidi koht loendis>”). Ekraanilugeri JAWS korral kuulete järgmist: „Enter, no selection” (Sisestus, valik puudub”). Fookus liigub pisipildipaanile.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate rakenduse PowerPoint for Android esitlustes slaide lisada, kustutada ja korraldada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidide lisamine, slaidijärjestuse muutmine ja slaidide kustutamine PowerPointis

Esitlusele saate hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse või uue mallpaigutuse põhjal. Samuti saate mittevajalikud slaidid kustutada. Slaidide järjestuse muutmiseks saate lõigata slaidi praegusest asukohast välja ja kleepida uude asukohta.

Uue slaidi lisamine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mille ette soovite uue slaidi lisada. Slaidinumbrid loetakse navigeerimise ajal ette: „Slide <slaidinumber>“ („Slaid <slaidinumber>“).

 2. Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Slaid on valitud ja redigeerimisvaade avatud.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Back switch not checked („Lüliti Tagasi on märkimata“), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Fookus liigub pisipildipaanile.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „New slide button“ („nupp Uus slaid“), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  Slaid lisatakse slaidipakki.

 5. Lisatud slaidi paigutuse muutmiseks libistage slaidi redigeerimisvaates sõrme ekraanil paremale, kuni kuulete teksti „Layout menu“ („menüü Paigutus“) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Mallivalikute sirvimiseks nipsake menüüs Paigutus paremale. Liikumise ajal nimetab TalkBack malle. Praegu valitud paigutuse korral kuulete paigutuse nime ja teksti „Selected“ („Valitud“). Malli valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Slaidijärjestuse muutmine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite teisaldada. Liikumise ajal loetakse slaidide numbrid ette.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse kontekstimenüü ning kuulete teksti "Edit button" („Nupp Redigeeri“).

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Cut button“ („nupp Lõika“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille järele soovite lõigatud slaidi teisaldada. Siis topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button“ („nupp Redigeeri“).

 5. Slaidi kleepimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Paste button“ („Nupp Kleebi“) ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Slaid teisaldatakse uude kohta.

Slaidi kustutamine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite kustutada. Liikumise ajal loetakse slaidid numbrid ette.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button“ („nupp Redigeeri“).

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Delete button“ („nupp Kustuta“).

 4. Slaidi kustutamiseks topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

PowerPoint Mobile’i esitlustes saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil slaide lisada, kustutada ja korraldada.

Esitlusele saate hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse või uue mallpaigutuse põhjal. Samuti saate mittevajalikud slaidid kustutada. Slaidide järjestuse muutmiseks saate lõigata slaidi praegusest asukohast välja ja kleepida uude asukohta.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

 1. Nipsake esitluse pisipildipaanil sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“. Seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete nimetatavat seda slaidi, mille ette soovite slaidi lisada. Slaidid loetakse liikumise käigus ette: „Slaid <slaidipealkiri>, <slaidinumber>, slaide kokku <slaidide koguarv>“.

  Märkus.: Redigeerimisvaatest pisipildipaanile liikumiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Nupp Tagasi“. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub pisipildipaanil teie valitud slaidile.

 2. Slaidi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Uus slaid“, ja topeltpuudutage ekraani.

  Slaid lisatakse slaidipakki.

 4. Lisatud slaidi paigutuse muutmiseks valige slaid ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Redigeeri“. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Slaid avaneb redigeerimisvaates. Slaidi redigeerimise vaates nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Paigutuse nupp ahendatud“ ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Mallisuvandite sirvimiseks nipsake menüüs Paigutus paremale. Sirvimise ajal nimetab Jutustaja malle. Praegu valitud paigutuse korral kuulete teksti „Valitud“ ja siis paigutuse nime. Malli valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Slaidijärjestuse muutmine

 1. Nipsake esitluse pisipildipaanil sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, millele soovite liikuda. Ühelt slaidilt teisele liikumise ajal nimetatakse slaide.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse kontekstimenüü ning te kuulete teksti „Kohandatud“.

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Lõika“. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse slaid, mille järele soovite lõigatud slaidi teisaldada. Seejärel topeltpuudutage ekraani ja avage kontekstimenüü. Kuulete teksti „Kohandatud“.

 5. Slaidi kleepimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kleebi“ ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Slaid teisaldatakse uude kohta.

Slaidi kustutamine

 1. Nipsake esitluse pisipildipaanil sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite kustutada. Ühelt slaidilt teisele liikumise ajal nimetatakse slaide.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Kohandatud“.

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta“.

 4. Slaidi kustutamiseks topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

PowerPoint Online’i esitlustes saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil slaide lisada, kustutada ja korraldada.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kasutamiseks lugege artiklit Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate PowerPoint Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

Saate esitlusse lisada uusi slaide, millel on kas praeguse slaidi paigutus või mõni muu paigutus.

 1. Kui olete PowerPoint Online’is vaates Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni jõuate menüüni. Jutustaja loeb ette parajasti valitud menüü, näiteks kui valitud on menüü Avaleht, kõlab tekst "Selected, Home, H tab, item" („Valitud, Avaleht, H menüü, üksus). JAWS teatab näiteks: „Home, H tab, selected“ („Avaleht, H menüü, valitud“).

  Näpunäide.: Kui avate PowerPoint Online’is esitluse, avaneb see vaates Lugemisvaade. Et aktiveerida Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni kuulete teksti „Edit Presentation“ („Redigeeri esitlust“). Menüü avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Edit in Browser“ („Redigeeri brauseris“). Vaate Redigeerimisvaade avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Menüü Lisa avamiseks vajutage klahvi N ja seejärel vajutage dialoogiboksi Uus slaid avamiseks klahve SI.

 3. Dialoogiboksis on valitud slaidipaigutus praeguse slaidi järgi. Kasutage muudele paigutustele liikumiseks nooleklahve.

 4. Kui soovite valida ja lisada uue paigutusega slaidi, vajutage soovitud paigutusel sisestusklahvi (Enter).

Slaidijärjestuse muutmine

Slaidijärjestuse muutmiseks saate esitluses slaide ümber tõsta.

 1. Vajutage vaates Redigeerimisvaade klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni olete jõudnud pisipildipaanile. Kui olete pisipildipaanil, ütleb Jutustaja praeguse slaidi numbri ja pealkirja. JAWS ütleb: „Slide panel“ („Slaidipaan“).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teisaldatava slaidi numbrit.

 3. Slaidi teisaldamiseks esitluse alguse poole vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ülesnooleklahv. Slaid teisaldatakse ühe slaidi võrra üles.

  Slaidi teisaldamiseks esitluse lõpu poole vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + allanooleklahv. Slaid teisaldatakse ühe slaidi võrra alla.

  Slaidi viimiseks esitluse esimeseks slaidiks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + ülesnooleklahv. Slaidi viimiseks esitluse viimaseks slaidiks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + allanooleklahv.

Slaidide kustutamine

 1. Vajutage vaates Redigeerimisvaade klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni olete jõudnud pisipildipaanile. Kui olete pisipildipaanil, ütleb Jutustaja praeguse slaidi numbri ja pealkirja. JAWS ütleb: „Slide panel“ („Slaidipaan“).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mille soovite kustutada.

 3. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

  Näpunäide.: Kustutamise tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Kiirklahvide kasutamine esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×