Ekraanilugeri abil päringute koostamine Accessi töölauaandmebaasides

Ekraanilugerit ja klaviatuuri kasutades saate Accessis koostada päringuid. Päring teeb andmete vaatamise, lisamise, kustutamise ja muutmise Accessi töölauaandmebaasis lihtsamaks. Päringuid tasub kasutada ka siis, kui soovite kiiresti leida mingeid kindlaid andmeid, teha andmetega arvutusi või automatiseerida andmehaldustoiminguid (näiteks viimaste andmete pidev kontrollimine).

Märkus.: See teema eeldab, et ekraanilugeri JAWS kasutajad on virtuaalse menüülindi funktsiooni välja lülitanud.

Selle artikli teemad

Päringute tüübid

Vormides ja aruannetes esitamiseks vajaminevad andmed asuvad hästi kujundatud andmebaasis üldjuhul mitmetes tabelites. Päringuga koondatakse mitme tabeli teave vormis või aruandes esitamiseks. Päringute kaks põhitüüpi on valiku- ja toimingupäring. Mis tüüpi päringut luua, sõltub ülesandepüstitusest.

Valikupäring võimaldab tuua andmebaasist andmeid. Valikupäringu korral esitatakse teile lihtsalt vajalikud andmed andmelehe vaates. Valikupäring sobib järgmistel juhtudel:

 • kui soovite näha ainult mingite konkreetsete tabeliväljade andmeid,

 • kui soovite näha mitme omavahel seotud tabeli andmeid korraga,

 • kui soovite näha mingile kindlale kriteeriumile vastavaid andmeid

 • kui soovite teha arvutusi,

 • kui soovite mitme tabeli andmeid kombineerida.

Näiteks, kui tabelil Toode on palju välju (veerge), saate valikupäringuga luua selle põhjal ainult teile vajalike väljadega (veergudega) andmevaate. Samuti on võimalik andmeid filtreerida ja saada ainult mingile kindlale kriteeriumile vastavaid ridu. Näiteks võib lasta esitada ainult nende toodete read, mille hind on üle 10€.

Toimingupäring võimaldab taotleda andmetega mingite toimingute tegemist. Toimingupäringuga saate andmeid lisada, muuta ja kustutada. Iga toimingu (näiteks andmete lisamise või kustutamise) jaoks on vastavat tüüpi toimingupäring.

Valikupäringu loomine

Valikupäringu saate luua päringuviisardi või päringukoosturiga. Lihtsa päringu koostamiseks kasutage päringuviisardit. Kriteeriumiga päringu koostamiseks kasutage päringukoosturit.

Päringuviisardi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C ja siis K+Z. Ekraanile kuvatakse aken Uus päring viisardiga Lihtpäring.

  Näpunäited: 

  • Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

  • Päringuviisardiga saate koostada veel järgmist tüüpi päringuid: ristpäring, duplikaatide otsimise päring (tabelist kattuvate väärtustega väljade otsimiseks) ja vasteta kirjete otsimise päring (tabelist selliste kirjete (ridade) otsimine, mis pole seotud teise tabeli kirjetega).

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Lihtpäring, kus fookus on loendiboksil Saadaolevad väljad.

 3. Liitboksi Tabelite/päringute redigeerimine liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T või Shift+Tab.

 4. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanool. Ripploendist päringutabeli valimiseks kasutage üles- ja allanooleklahvi.

 5. Loendiboksi Saadaolevad väljad liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Päringuks vajaliku välja valimiseks kasutage allanooleklahvi.

 6. Välja päringusse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S. Fookus liigub loendiboksile Valitud väljad.

 7. Vajutage tabeldusklahvi. Kui kuulete fraasi „Greater than button“ (nupp Suurem kui)“, vajutage sisestusklahvi. Kõigi väljade lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S ja tabeldusklahvi seni, kuni kuulete fraasi „Double Right Arrow button“ (paremnoolenupp, topeltklõps).

  Päringule täiendavate tabelite lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T. Fookus liigub väljale Tabelite/päringute redigeerimine. Korrake vastavalt vajadusele toiminguid 4–7.

 8. Kui olete tabelite ja väljade lisamisega lõpetanud, liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

  Näpunäide.: Viisardi järgmiste lehtede sisu sõltub teie valikutest. Näiteks võidakse teil paluda valida kas üksikasjalik või kokkuvõttev päring. Tehke oma valik ja liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Kui viisardi uuele lehele liikudes kuulete fraasi "What title do you want for your query“ (Kuidas te soovite oma päringut nimetada?), vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Fookus liigub väljale Nime redigeerimine. Sisestage nimi

 10. Vaadake ja muutke, mida vaja, ning salvestage päring.

  • Päringu salvestamiseks ning selle avamiseks ja päringutulemuste vaatamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+O ja sisestusklahvi (Enter). Päringu sulgemiseks vajutage klahvi F6.

  • Päringu salvestamiseks ja viisardist väljumiseks päringutulemusi vaatamata vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F. Pärast viisardi sulgemist kuvatakse päring uuel vahekaardil (fookus on esimesel lahtril).

  • Päringu ülesehituse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M ja siis sisestusklahvi. Päring avaneb vaates Kujundus.

Päringukoosturi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C ja Q + D. Kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine, kus on valitud vahekaart Tabelid. Kuulete fraasi „Show table dialog“ (Kuva tabeli dialoogiboks).

 2. Valige allanooleklahvi kasutades boksist Tabeli kuvamine päringule lisatav tabel ning vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Tabel kleebitakse kujundusruudustiku kohal asuvasse tööruumi.

 3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C.

 4. Fookus liigub kujundusruudustikule redigeerimisväljal Väljarida. Kuulete fraasi „Design, Autonumber, type and text“ (Kujundus, automaatnumber, tippimine ja tekst). (Jutustajaga kuulete fraasi „Access, Row 1, Column 1“ (Access, rida 1, veerg 1).) Kujundusruudustikule välja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanool. Avaneb saadaolevate väljade ripploend.

 5. Ripploendile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+ülesnool. (Jutustaja kasutamisel liigub fookus automaatselt ripploendile.)

 6. Valige allanooleklahvi kasutades ripploendist vajalik väli ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Valitud väli kuvatakse veerus. Fookus liigub automaatselt järgmisele veerule.

 7. Päringule täiendavate väljade lisamiseks korrake toiminguid 4–6.

 8. Väljale kriteeriumi lisamiseks tehke järgmist:

  1. Veerus, millele soovite kriteeriumi lisada, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Criteria“ (kriteerium). (Jutustajas kuulete fraasi „Row 11, Column 1“ (Rida 11, veerg 1).)

  2. Sisestage kriteerium. Näiteks kui soovite ainult nende toodete loendit, mille hind on 10,00 € või sellest suurem, tippige toodete tabeli hinna välja jaoks kriteerium >=10.

 9. Päringutulemuste vaatamiseks vajutage muuteklahvi (Alt), klahvikombinatsiooni J+O ning siis klahvi G.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine päringu nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus.: Päringukoostur võimaldab vaadata korraga mitme seotud tabeli andmeid. Näiteks, kui teie andmebaasis on klientide ja tellimuste tabel ning kummalgi tabelil on ID väli (selle alusel luuakse tabelite vahel üks-mitmele-seos), saate koostada päringu, mis annab teile mingi kindla linna klientide tellimused. Et koostada päringut mitme tabeli andmete korraga vaatamiseks, järgige siintoodud juhiseid. Kui aga soovite lisada päringule täiendavaid tabeleid, välju või kriteeriume, korrake toiminguid 2-8.

Parameeterpäringu loomine

Kui kasutate sageli mingi konkreetse päringu eri versioone, on soovitav koostada parameetripäring. Parameetripäringu tegemisel suunatakse teid väljaväärtuste valimisel ning seejärel kasutatakse valitud väärtusi päringukriteeriumi määramiseks.

 1. Valige paanilt Navigeerimine päring, mille põhjal soovite parameetripäringu koostada.

 2. Vajutage kiirmenüüklahvi (see asub tavaliselt klaviatuuri parempoolses alumises nurgas) või klahvikombinatsiooni Shift+F10. Avaneb kiirmenüü ning te kuulete fraasi „Open, O“ (Avatud).

 3. Vajutage klahvi D. Avaneb päring vaates Kujundamine. Fookus on päringu kujundusruudustiku esimese välja esimesel real.

 4. Muudetavale väljale liikumiseks kasutage paremnooleklahvi.

 5. Reale Kriteerium liikumiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Criteria“ (kriteerium). (Jutustajaga kuulete fraasi „Row 11, Column 1“ (Rida 11, veerg 1).)

 6. Kustutage lahtri sisu ning sisestage parameetri string. Näiteks, kui soovite luua parameetripäringu päringu alusel, mida kasutasite New Yorgi klientide otsimiseks, kustutage „New York“ ja sisestage Milline linn?. Parameetriviiba tekstis ei ole lubatud kasutada punkti (.) ega hüüumärki (!).

  String [Milline linn?] on teie parameetriviip. Nurksulgudega annate päringule ülesande küsida sisendit. Tekst (praeguses näites [Milline linn?]) on parameetriviibal kuvatav küsimus.

 7. Päringu käivitamiseks vajutage klahvi Alt, siis klahvikombinatsiooni J+Q ja seejärel klahvi V. Avaneb aken Parameetri väärtuse sisestamine, kus on fookuses redigeerimise väli. Sisestage väärtus, näiteks New York.

 8. Liikuge tabeldusklahvi abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Meie näite puhul kuvatakse nüüd New Yorgi klientide tellimused.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid võib parameeter aktsepteerida. Saate seada kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on seada andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, mida parameeter võib aktsepteerida, kuvatakse kasutajatele valet tüüpi andmete sisestamisel (nt teksti sisestamisel valuuta asemel) abistav tõrketeade.

Märkus.: Kui parameeter on seatud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse kõiki sisestatud andmeid tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

Päringu parameetrite andmetüübi määramiseks tehke järgmist.

 1. Avage parameetripäring. Avage vaade Kujundamine, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+H ja klahvi W. Seejärel vajutage klahvi D. Kuvatakse kujundusruudustik.

 2. Vajutage klahvi Alt ja klahvikombinatsiooni J+Q. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni S+P. Avaneb dialoogiboks Päringu parameetrid, kus on fookuses veerg Parameeter.

 3. Tippige viip parameetritele, mille andmetüüpi soovite määrata. Veenduge, et parameetrid on vastavuses viibaga, mida kasutate päringu kujundusruudustiku kriteeriumi real. Näiteks, kui sinna on sisestatud viip [Milline linn?], tuleb niisamuti sisestada ka dialoogiboksis Päringuparameetrid.

 4. Veerule Andmetüüp liikumiseks vajutage tabeldusklahvi.

 5. Ripploendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanool.

 6. Parameetri andmetüübi valimiseks kasutage allanooleklahvi.

 7. Dialoogiboksi salvestamiseks ja selle sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lisateavet leiate artiklist Parameetrite kasutamine päringu avamisel sisendi küsimiseks.

Ristpäringu loomine

Kui soovite koondandmeid ümber korraldada, et need oleksid lihtsamini loetavad ja mõistetavad, kasutage ristpäringut. Ristpäring summeerib, arvutab välja keskmised ja muud koondnäitajad ning esitab tulemused kahes rühmas (paigutades ühed andmelehe külge mööda ülevalt alla ja teised mööda ülaserva vasakult paremale. Ristpäringu saate koostada kiiresti päringuviisardi abil.

Ristpäringuviisardiga saab ristpäringusse andmeid võtta ühestainsast tabelist või päringust. Kui teie ristpäringuks vajalikud andmed ei asu ainult ühes tabelis, alustage sammust Valikupäringu loomine ning teile vajalikud andmed tagastatakse.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C ja siis K+Z. Avaneb dialoogiboks Uus päring, kus on valitud viisard Lihtpäring.

  Näpunäide.: Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

 2. Vajutage allanooleklahvi. Kuulete sõna "Crosstab Query Wizard“ (Ristpäringuviisard).

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N. Avaneb Ristpäringuviisard , kus on valitud raadionupp Tabelid. Fookus on tabelite loendiboksil.

 4. Valige objektid, mida soovite oma päringu loomisel kasutada:

  • Tabeli valimiseks kasutage allanooleklahvi.

  • Päringu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Q. Kui kuulete fraasi „Queries radio button checked“ (päringute raadionupp märgitud), liikuge loendiboksile, vajutades klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Seejärel kasutage päringu valimiseks allanoolenuppu.

  • Et valida mõlemad, nii tabelid kui päringud, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O. Kuuldes fraasi „Both radio button checked“ (mõlemad raadionupud märgitud), liikuge loendiboksile, vajutades klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Seejärel kasutage päringute ja tabelite valimiseks allanoolenuppu.

 5. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 6. Kuvatakse järgmine leht, kus on fookuses loendiboks Saadaolevad väljad. Et valida väli, mis sisaldab väärtusi, mida soovite kasutada reapäistena, vajutage allanooleklahvi.

 7. Välja lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi. Korrake sama iga täiendava välja lisamiseks.

  Näpunäited: 

  • Saate valida kuni kolm reapäiseallikana kasutatavat välja, kuid mida vähem reapäiseid te kasutate, seda hõlpsam on teie ristpäringu andmelehte lugeda.

  • Kui valite reapäiste jaoks mitu välja, siis määratleb nende väljade valimise järjekord teie tulemite sortimise vaikejärjestuse.

 8. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Järgmisel lehel valige allanooleklahvi kasutades väli, mis sisaldab väärtusi, mida soovite kasutada veerupäistena.

  Näpunäide.: Üldiselt tuleks valida väli, mis sisaldab vähe väärtusi, et tulemeid oleks hõlpsam lugeda. Näiteks on soovitatav kasutada välja, millel on ainult mõni võimalik väärtus (nt sugu), mitte välja, mis võib sisaldada paljusid väärtusi (nt vanus).

 10. Kui veerupäise allikaks valitud väli sisaldab kuupäevi/kellaaegu, laseb viisard teil lisasammuna rühmitada kuupäevad intervallidesse. Saate valida järgmiste võimaluste vahel: Aasta, Kvartal, Kuu, Kuupäev ja Kuupäev/Kellaaeg. Kui kuupäevi/kellaaegu sisaldavaid välju veerupäiste allikana ei valita, jääb viisardi see lehekülg vahele.

 11. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N. Lehe avanedes on loendiboksis Väljad valitud esimene väli ning fookuse on loendiboks Funktsioonid.

 12. Mõne muu välja valimiseks liikuge loendiboksile „Väljad“, vajutades klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Kuulete fraasi „Fields, Colon, List box“ (väljad, koolon, loendiboks) ning esimese välja nime. (Jutustajaga kuulete fraasi „Fields, Selected“ (Väljad valitud).)

 13. Välja valimiseks kasutage allanooleklahvi.

 14. Loendiboksile Funktsioonid liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete fraasi „Functions, Colon, List box“ (funktsioonid, koolon, loendiboks) ning esimese funktsiooni nime. (Jutustajaga kuulete fraasi „Functions, Selected“ (Funktsioonid valitud).)

 15. Väärtuste arvutamiseks vajaliku funktsiooni valimiseks kasutage allanooleklahvi. Funktsioonide valik sõltub sellest, mis tüüpi on valitud välja andmed.

 16. Kui olete oma valiku teinud, liikuge tabeldusklahvi abil märkeruudule Jah, kaasa reasummad ning märgistage või tühjendage see.

  Kui kaasate reasummad, siis on ristpäringul täiendav reapäis, mis kasutab sama välja ja funktsiooni nagu väljaväärtuski. Reasumma kaasamise korral lisatakse täiendav veerg, kus liidetakse ülejäänud veergude summad. Näiteks kui teie ristpäring arvutab keskmise eluea asukoha ja soo järgi (soo veerupäistega), arvutab lisaveerg mõlema soo keskmise eluea asukoha järgi.

  Näpunäide.: Reasummade arvutamisel kasutatava funktsiooni muutmiseks redigeerige ristpäringut kujundusvaates.

 17. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 18. Järgmisel lehel pange oma päringule nimi. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab ning sisestage nimi. Vaikenimi on järelliitega „_risttabel“.

 19. Päringu vaatamine, muutmine ja salvestamine.

  • Ristpäringu vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Päringu muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M ja sisestusklahvi.

  • Päringu salvestamiseks ja viisardi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALt+F.

Kustutuspäringu loomine

Kustutuspäringut kasutage siis, kui soovite tabelist või seotud tabelitest eemaldada korraga hulga kirjeid (ridu). Kustuspäring võimaldab määrata tingimuse, mille alusel leitakse ja kustutatakse soovitud andmed kiiresti. Ajavõit tuleb ka sellest, et salvestatud päringut saab uuesti kasutada.

Märkused: 

 • Enne andmete kustutamist või kustutuspäringu kasutamist veenduge, et teil on Accessi töölauaandmebaasi varukoopia. Kustutuspäringut kasutades on teil võimalus kustutatavad read enne kustutamist üle vaadata.

 • Kui soovite kustutada vaid üksikuid kirjeid, pole päring vajalik. Avage lihtsalt tabel andmelehevaates, valige kustutatavad väljad (veerud) või kirjed (read) ning vajutage nuppu „Kustuta“. Teil palutakse kinnitada, et soovite andmed jäädavalt kustutada.

Kustutuspäringu loomine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C ja Q + D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine .

 2. Tabeli valimiseks kasutage allanooleklahvi. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Tehke sama iga tabeli kohta, kust soovite kirjeid kustutada.

 3. Dialoogiboksi Tabeli kuvamine sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C. Päringu kujundusruudustiku ülemises vasakus osas kuvatakse aken tabeliga, mis sisaldab märgitud välju.

 4. Vajutage klahvi Alt ja klahvikombinatsiooni J+Q. Seejärel vajutage klahvi X. Avaneb kujundusruudustik, kus esimene väli on esitatud rõhutatult. Ridu Sordi ja Kuva enam kujundusruudustikul pole. Olemas on aga rida Kustuta.

 5. Kuuldes fraasi „Autonumber, Row 1, Type and text“ (Automaatnumber, Rida 1, Tippimine ja tekst), vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanool ning avage ripploend.

 6. Tabelist või väljalt kõigi tühjade ridade kustutamiseks tehke järgmist.

  1. Valige allanooleklahvi kasutades tabeli väli ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub järgmisele veerule.

  2. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

  3. Vajutage allanooleklahvi, et liikuda reale „Kustuta“. Kuuldes fraasi „Delete colon“ (Kustuta koolon), vajutage ripploendi avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+allanool.

  4. Et valida „Kus“, vajutage ülesnooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub järgmisele veerule.

  5. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

  6. Reale Kriteerium liikumiseks vajutage allanooleklahvi.

  7. Kui kuulete sõna „Criteria“ (kriteerium) või fraasi „Row 11, Column 1“ (rida 11, veerg 1), tippige tekst Is Null.

 7. Kustutuspäringule erikriteeriumi lisamiseks tehke järgmist.

  1. a. Kustutuskriteeriumiga välja valimiseks kasutage allanooleklahvi ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

  2. b. Vajutage allanooleklahvi, et liikuda reale „Kustuta“. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanool. Seejärel valige „Kuhu“, vajutades allanooleklahvi ja siis sisestusklahvi. Fookus liigub järgmisele veerule.

  3. c. Eelmisele veerule liikumiseks vajutage vasaknooleklahvi.

  4. d. Reale Kriteerium liikumiseks vajutage allanooleklahvi.

  5. e. Sisestage kriteerium. Päringukriteeriumide näidete vaatamiseks lugege artiklit Kustutuspäringu loomine ja kasutamine.

  6. f. Reale Kuva liikumiseks vajutage ülesnooleklahvi.

  7. g. Tühjendage märkeruut Kuva iga kriteeriumi kohta.

 8. Veendumaks, et päringuga leitakse kirjed, mida soovite kustutada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, klahvi W ning siis klahvi H.

 9. Päringu käivitamiseks tehke järgmist:

  1. Kujundusvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, klahvi 7 ja siis klahvi U.

  2. Kujundusvaates vajutage klahvi Alt, klahvikombinatsiooni J+Q ning seejärel klahvi V. Avaneb aken, milles palutakse kinnitada, et soovite kustutada x rida.

  3. Ridade kustutamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Dialoogiboksis Nimega salvestamine tippige nimi ja vajutage sisestusklahvi.

Tehke oma andmebaasist varukoopia.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F ja klahvi A. Avaneb leht Salvesta nimega, kus on tehtud valik Salvesta andmebaas nimega.

 2. Andmebaasist varukoopia tegemiseks vajutage klahvi B ja seejärel sisestusklahvi. Avaneb dialoogiboks Salvesta nimega, kus on valitud väli Faili nime redigeerimine. Soovi korral tippige andmebaasi uus nimi ja vajutage sisestusklahvi.

Kasutades ainult lugemiseks mõeldud faile või Accessi varasemas versioonis loodud andmebaasi, võidakse teile kuvada teade, et andmebaasi koopiat pole võimalik teha.

Varukoopia kasutusele võtmiseks sulgege algfail ning nimetage see ümber, sest siis saab varukoopia kasutada algversiooni nime. Pange varukoopiale sama nimi, mis oli algsel versioonil ning avage ümbernimetatud varukoopia Accessis.

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×