Arvude vormindamine protsentidena

Selles artiklis kirjeldatakse Excelis arvude kuvamist protsentidena ja antakse ülevaade mitmest töölehel protsentide arvutamise põhimeetodist.

Selle artikli teemad

Protsentide kasutamine Excelis

Arvude kuvamine protsentidena

Protsentide kuvamise näpunäited

Protsentide arvutamise näited

1. näide: arvu suurendamine või vähendamine teatud protsendi võrra

2. näide: summa arvutamine protsendi põhjal

3. näide: protsendi arvutamine kahe summa põhjal

4. näide: summa arvutamine mõne muu summa ja protsendi põhjal

5. näide: kahe arvu vahelise erinevuse arvutamine ja protsendina kuvamine

Protsentide kasutamine Excelis

Ehkki arvude vormindamine protsentidena on väga lihtne, võivad tulemused vormingu rakendamise järel erineda sõltuvalt sellest, kas arvud on teie töövihikus juba olemas või mitte.

 • Arve sisaldavate lahtrite vormindamine.    Kui rakendate protsendivormingu töövihikus juba leiduvatele arvudele, korrutab Excel need arvud protsentideks teisendamiseks sajaga. Kui lahter sisaldab näiteks arvu 10, korrutab Excel selle arvu sajaga, mis tähendab, et pärast protsendivormingu rakendamist kuvatakse lahtris 1000,00%. See ei pruugi olla see, mida ootasite. Protsentide õigeks kuvamiseks veenduge enne protsendivormingu rakendamist arvudele, et need arvud oleksid arvutatud protsentidena ning kuvatud kümnendkujul. Protsendi arvutamiseks kasutatakse võrrandit summa / kogusumma = protsent. Kui lahter sisaldab näiteks valemit =10/100, on selle arvutuse tulem 0,1. Kui seejärel vormindate arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti ehk kujul 10%. Protsendi arvutamise kohta leiate lisateavet teemast Protsentide arvutamise näited.

 • Tühjade lahtrite vormindamine.    Kui rakendate protsendivormingu lahtritele ja seejärel tipite lahtritesse arvud, käitub Excel teisiti. Arv 1 ja sellest suuremad arvud teisendatakse vaikimisi protsentideks; ühest väiksemad arvud korrutatakse protsentideks teisendamiseks sajaga. Kui tipite lahtrisse näiteks 10 või 0,1, kuvatakse mõlemal juhul lahtris 10,00% (kui te ei soovi komakoha järel nulle kuvada, on neist lihtne vabaneda; seda kirjeldatakse järgmises punktis).

Lehe algusse

Arvude kuvamine protsentidena

Kui soovite valitud lahtritele kiiresti rakendada protsendivormingu, klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nuppu Protsendilaad  Nupu pilt või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+%. Kui soovite vormingu üle rohkem kontrolli või soovite muuta muid valiku vormindusaspekte, võite toimida järgmiselt.

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

  Lahtrite, vahemike, ridade ja veergude valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

  Märkus.: Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

  Märkus.: Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Märkus.: Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve Ctrl+Home.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve Ctrl+End.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arv kõrval olevat ikooni dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 3. Klõpsake dialoogiboksi Lahtrite vormindamine väljal Kategooria väärtust Protsentiil.

  Dialoogiboksi „Lahtrite vormindamine“ kategooria „Protsent“

 4. Sisestage väljale Kohti pärast koma kuvatavate kümnendkohtade arv. Kui soovite näiteks kuvada protsendid kujul 10%, mitte 10,00%, sisestage väljale Kohti pärast koma arv 0.

Lehe algusse

Protsentide kuvamise näpunäited

 • Valitud lahtrites arvuvormingu lähtestamiseks klõpsake väljal Kategooria väärtust Üldine. Lahtrites, millele on rakendatud vorming Üldine, pole kindlat arvuvormingut määratud.

 • Kui soovite negatiivseid protsente paremini esile tõsta (nt punases kirjas kuvada), saate luua kohandatud arvuvormingu (dialoogiboks Lahtrite vormindamine, vahekaart Arv, kategooria Kohandatud). Vorming peaks välja nägema umbes järgmine: 0,00%;[Punane]-0,00%. Selle vormingu rakendamisel lahtritele kuvatakse positiivsed protsendid vaiketekstivärviga ja negatiivsed protsendid punases kirjas. Semikoolonile järgnev osa tähistab negatiivsele väärtusele rakendatavat vormingut.

  Kohandatud arvuvorming

  Soovi korral saate negatiivsed protsendid kuvada ka sulgudes, luues umbes järgmise kohandatud vormingu: 0,00%_);(0,00%). Kohandatud vormingute loomise kohta leiate lisateavet teemast Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine.

 • Negatiivsete protsentide kuvamist töövihikus saate kohandada ka tingimusvormingu abil (menüü Avaleht, jaotis Laadid, Tingimusvorming). Loodav tingimusvormingu reegel peaks sarnanema järgmises näites kujutatud reegliga. See konkreetne reegel juhendab Excelit rakendama lahtrile teatud vormingu (punase teksti) juhul, kui lahtris olev väärtus on väiksem kui null. Tingimusvormingu kohta leiate lisateavet teemast Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine või tühistamine.

  Tingimusvormingu reegel, mille rakendamisel kuvatakse nullist väiksemad arvud punases kirjas

Lehe algusse

Protsentide arvutamise näited

Selles lõigus on kirjeldatud lihtsamaid võtteid protsendi arvutamiseks.

1. näide: arvu suurendamine või vähendamine teatud protsendi võrra

Stsenaarium.    Oletagem, et kulutate toidule keskmiselt 25 eurot nädalas ja soovite vähendada oma iganädalasi toidukulusid 25% võrra. Kui palju võite kulutada? Või kui suur on teie uus nädala toiduraha juhul, kui soovite suurendada oma iganädalaste toidukulutuste määra 25 eurolt 25% võrra?

Kui B2 on summa, mille kulutate toidule, ja C2 on protsent, mille võrra soovite seda summat vähendada, saate lahtrisse D2 sisestada valemi =B2*(1-C2). Valem annab järgmise tulemi:

Protsendi arvutamise valemi näide

Selles valemis tähistab 1 väärtust 100%. Kui soovite summat teatud protsendi võrra suurendada, tuleks lahtrisse D2 sisestada valem =B2*(1+C2).

Protsendi arvutamise valemi näide

Lehe algusse

2. näide: summa arvutamine protsendi põhjal

Stsenaarium.    Kui ostate näiteks arvuti, mis maksab 800 eurot ja kohalik müügimaks on 8,9%, kui palju peate siis maksma müügimaksu? Selles näites tuleb 800-st leida 8,9%.

Kui B2 on hind ja C2 on müügimaks, võite lahtrisse D2 tippida valemi =B2*C2, nagu on joonisel kujutatud.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel korrutatakse omavahel 800 ja 0,089 (protsendina väljendatud arv kümnendkujul), et leida müügimaks, mille peate tasuma.

Lehe algusse

3. näide: protsendi arvutamine kahe summa põhjal

Stsenaarium.    Oletagem, et õpilane vastas 50 küsimusega kontrolltöös õigesti 42 küsimusele. Milline on tema õigete vastuste protsent?

Kui selles stsenaariumis tähistab lahtrisse B2 sisestatud arv õigesti vastatud küsimusi ja lahtris C2 on kõigi küsimuste arv kokku, võite hindamise aluseks võetava õigete vastuste protsendi arvutamiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =B2/C2.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse 42 õigete vastuste protsendi leidmiseks 50-ga. (Siintoodud näites on hinne vormindatud protsendina ilma komakohti kuvamata..)

Lehe algusse

4. näide: summa arvutamine mõne muu summa ja protsendi põhjal

Stsenaarium.    Oletagem, et pluusi müügihind on 15 eurot, mis on alghinnast 25% madalam. Milline on alghind? Selles näites tuleb leida arv, millest 75% on 15.

Kui lahtris B2 on müügihind ja lahtris C2 on 0,75 (100% miinus 25% allahindlus, kümnendkujul), võite alghinna leidmiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =B2/C2.

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse müügihind alghinna leidmiseks alghinnast tasutud protsendiga.

Lehe algusse

5. näide: kahe arvu vahelise erinevuse arvutamine ja protsendina kuvamine

Stsenaarium.    Oletagem, et teie osakonna sissetulek oli novembris 2342 eurot ja detsembris 2500 eurot. Milline on kahe kuu sissetuleku vaheline erinevus protsentides? Selle ülesande lahendamiseks kasutage ühes valemis lahutamis- ja jagamismärke (- ja /).

Kui lahtris B2 on novembri sissetulek ja lahtris C2 on detsembri sissetulek, saate vahe leidmiseks sisestada lahtrisse D2 valemi =(C2-B2)/(B2).

Protsendi arvutamise valemi näide

Selle valemi kasutamisel jagatakse teise ja esimese arvu vahe esimese arvu väärtusega, et leida muutus protsentides. (Siintoodud näites on vahe vormindatud kahe kümnendkohaga protsendina.)

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×