Andmete analüüs

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

 • Kui kuvatakse dialoogiboks Andmete analüüs, klõpsake jaotises Analüüsi tööriistad soovitavat tööriista ja seejärel nuppu OK.

 • Sisestage valitud tööriista kohta vajalikud andmed, märkige vajalike suvandite ruudud ja klõpsake nuppu OK.

  Iga tööriista kirjelduse ja vastava dialoogiboksi kasutamise teabe kuvamiseks klõpsake järgmises loendis vastava tööriista nimetust:

  Dispersioonanalüüs

  Dispersioonanalüüsi tööriistad hõlmavad dispersioonianalüüsi jaoks mitmesuguseid võimalusi. See, millist tööriista peaksite kasutama, sõltub tegurite ja testitavate populatsioonide puhul saadaolevate valimite arvust.

  Üheteguriline dispersioonanalüüs

  See tööriist on ette nähtud kahel või enamal valimil põhinevate andmete dispersiooni lihtsa analüüsi jaoks. Analüüsi käigus võrreldakse hüpoteesi, et iga valim on võetud samast aluseks olevast tõenäosusjaotusest, alternatiivse hüpoteesiga, et aluseks olevad tõenäosusjaotused pole kõigi valimite puhul samad. Kui valimeid on ainult kaks, võite kasutada töölehefunktsiooni TTEST. Rohkem kui kahe valimi puhul pole TTEST-i jaoks mugavat üldistust olemas ning selle asemel võib kasutada ühe teguriga dispersioonanalüüsi.

  ANOVA: Dialoogiboksi Dispersioonanalüüs

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

  Rühmitaja      – määramaks, kas sisendvahemiku andmed on korraldatud ridade või veergudena, klõpsake nuppu Read või Veerud.

  Sildid esimeses reas / Sildid esimeses veerus     – kui sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige ruut Sildid esimeses reas. Kui sildid asuvad sisendvahemiku esimeses veerus, märkige ruut Sildid esimeses veerus. Kui teie sisendvahemik ei sisalda silte, on see märkeruut tühi. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage tase, millel soovite hinnata F-statistika kriitilisi väärtusi. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed või laieneb töölehest väljapoole.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Kaheteguriline kordusega dispersioonanalüüs

  Sellest analüüsiriistast on kasu juhul, kui andmeid saab liigitada kahe erineva dimensioonina. Oletagem näiteks, et taimede kõrguse mõõtmiseks korraldatud katse raames on taimedele antud erinevat sorti väetist (nt A, B, C) ja lisaks on taimi hoitud erineval temperatuuril (nt madalal ja kõrgel). Võimalikke paare {väetis, temperatuur} on seega kokku kuus ning iga paari puhul on olemas võrdne arv taimede kõrguse vaatlusandmeid. Selle dispersioonanalüüsi tööriista abil saame testida järgmist:

  • kas taimede kõrgused erinevate väetisesortide puhul pärinevad samast aluseks võetud populatsioonist (selle analüüsi puhul ignoreeritakse temperatuuri);

  • kas taimede kõrgused erinevate temperatuuritasemete puhul pärinevad samast aluseks võetud populatsioonist (selle analüüsi puhul ignoreeritakse väetisesorte);

   kas siis, kui arvesse on võetud esimeses loendipunktis väetisesortide puhul põhjustatud erinevuste mõju ning teises loendipunktis temperatuurist põhjustatud erinevuste mõju, on kõiki väärtuste {väetis, temperatuur} paare esindavad valimid võetud samast populatsioonist. Alternatiivne hüpotees väidab, et kindlate väärtuste {väetis, temperatuur} paaride teatud mõjud ei sõltu ainult väetisest või ainult temperatuurist põhjustatud erinevustest.

   Dispersioonanalüüsi tööriista sisendvahemiku häälestamine

   ANOVA: Kahekordne Dispersioonanalüüs dialoogiboks

   Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

   Ridu valimi kohta      – sisestage igas valimis sisalduv ridade arv. Kõik valimid peavad sisaldama sama arvu ridu, sest iga rida esitab andmete kordust.

   Alfa      – sisestage tase, millel soovite hinnata F-statistika kriitilisi väärtusi. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

   Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Microsoft Office Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed või laieneb töölehest väljapoole.

   Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

   Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

   Kaheteguriline korduseta dispersioonanalüüs

   Sellest analüüsiriistast on abi juhul, kui andmed on liigitatud kahe erineva dimensioonina (nagu ka kahe teguri ja kordamisega juhtumis). Selle tööriista kasutamisel aga eeldatakse, et iga paari (nt eelnevas näites iga paari {väetis, temperatuur}) puhul on tehtud ainult üks vaatlus.

   ANOVA: Kahekordne ilma dialoogiboksi Dispersioonanalüüs

   Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

   Sildid      – kui sisendvahemikul pole silte, on see ruut tühi. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

   Alfa      – sisestage tase, millel soovite hinnata F-statistika kriitilisi väärtusi. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

   Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed või laieneb töölehest väljapoole.

   Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

   Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Korrelatsioon

  Töölehefunktsioonid CORREL ja PEARSON arvutavad kahe mõõdetava muutuja vahelise korrelatsioonikordaja, kui iga muutuja osas vaadeldakse mõõtmisi iga N objekti puhul. (Kui mõne objekti puhul on vaatlus puudu, ignoreeritakse seda objekti analüüsis.) Korrelatsioonianalüüsi tööriistast on eriti kasu siis, kui iga N objekti puhul on mõõdetavaid muutujaid rohkem kui kaks. See tööriist koostab väljundtabeli ehk korrelatsioonimaatriksi, kus kuvatakse igale võimalikule mõõdetavate muutujate paarile rakendatud CORREL-i (või PEARSON-i) väärtus.

  Korrelatsioonikordaja mõõdab sarnaselt kovariatsiooniga kahe mõõdetava muutuja "koos muutumise" ulatust. Erinevalt kovariatsioonist muutub korrelatsioonikordaja nii, et selle väärtus ei sõltu ühikutest, milles mõõdetavaid muutujaid väljendatakse. (Kui mõõdetavad muutujad on näiteks mass ja pikkus, jääb korrelatsioonikordaja väärtus muutumatuks ka siis, kui mass teisendatakse naeltest kilogrammideks.) Korrelatsioonikordaja väärtus peab alati jääma vahemikku –1 kuni +1 (kaasa arvatud).

  Korrelatsioonianalüüsi tööriista abil saate iga mõõdetavate muutujate paari analüüsida, määratlemaks, kas mõlemad mõõdetavad muutujad kalduvad koos liikuma – kas ühe muutuja suured väärtused kalduvad seostuma teise muutuja suurte väärtustega (positiivne korrelatsioon), kas ühe muutuja väikesed väärtused kalduvad seostuma teise muutuja suurte väärtustega (negatiivne korrelatsioon) või kas mõlema muutuja väärtused kalduvad olema omavahel seostamatud (nullilähedane korrelatsioon).

  Korrelatsiooni dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

  Rühmitaja      – määramaks, kas sisendvahemiku andmed on korraldatud ridade või veergudena, klõpsake nuppu Read või Veerud.

  Sildid esimeses reas / Sildid esimeses veerus     – kui sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige ruut Sildid esimeses reas. Kui sildid asuvad sisendvahemiku esimeses veerus, märkige ruut Sildid esimeses veerus. Kui teie sisendvahemik ei sisalda silte, on see märkeruut tühi. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel asustab vaid pool tabelit, sest kahe andmevahemiku korrelatsioon ei sõltu vahemike töötlemise järjekorrast. Sama rea- ja veerukoordinaadiga väljundtabeli lahtrid sisaldavad väärtust 1, sest iga andmekogum korreleerub iseendaga täpselt.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Kovariatsioon

  Tööriistu Korrelatsioon ja Kovariatsioon saab koos kasutada olukorras, kus teatud isikutekogumi puhul vaadeldakse n-hulka erinevaid mõõdetavaid muutujaid. Mõlemad tööriistad (Korrelatsioon ja Kovariatsioon) koostavad väljundtabeli ehk maatriksi, kus kuvatakse vastavalt siis iga mõõdetavate muutujate paari korrelatsioonikordaja või kovariatsioon. Erinevus on selles, et korrelatsioonikordajad paigutatakse skaalal vahemikku –1 kuni +1 (kaasa arvatud). Vastavaid kovariatsioone skaalale ei paigutata. Nii korrelatsioonikordaja kui ka kovariatsioon mõõdavad kahe muutuja koos muutumise ulatust.

  Kovariatsiooni tööriist arvutab iga mõõdetavate muutujate paari puhul töölehefunktsiooni COVAR väärtuse. (Kui mõõdetavaid muutujaid on ainult kaks ehk N=2, on COVAR-funktsiooni kasutamine kovariatsiooni tööriistale mõistlikuks alternatiiviks.) Kovariatsiooni tööriista väljundtabeli diagonaalil rea i ja veeru i lõikepunktis asuv kirje on i-nda mõõdetava muutuja kovariatsioon iseendaga. See on lihtsalt selle muutuja töölehefunktsiooni VARP arvutatud populatsiooni dispersioon.

  Kovariatsioonianalüüsi tööriista abil saate iga mõõdetavate muutujate paari analüüsida, määratlemaks, kas mõlemad mõõdetavad muutujad kalduvad koos liikuma – kas ühe muutuja suured väärtused kalduvad seostuma teise muutuja suurte väärtustega (positiivne kovariatsioon), kas ühe muutuja väikesed väärtused kalduvad seostuma teise muutuja suurte väärtustega (negatiivne kovariatsioon) või kas mõlema muutuja väärtused kalduvad olema omavahel seostamatud (nullilähedane kovariatsioon).

  Kovariatsioon dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

  Rühmitaja      – määramaks, kas sisendvahemiku andmed on korraldatud ridade või veergudena, klõpsake nuppu Read või Veerud.

  Sildid esimeses reas / Sildid esimeses veerus     – kui sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige ruut Sildid esimeses reas. Kui sildid asuvad sisendvahemiku esimeses veerus, märkige ruut Sildid esimeses veerus. Kui teie sisendvahemik ei sisalda silte, on see märkeruut tühi. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel asustab vaid pool tabelit, sest kahe andmevahemiku korrelatsioon ei sõltu vahemike töötlemise järjekorrast. Tabeli diagonaal sisaldab iga vahemiku dispersiooni.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Kirjeldav statistika

  Kirjeldava statistika analüüsiriist loob sisendvahemikus leiduvate andmete kohta ühe muutujaga statistika aruande, sisaldades teavet andmete keskmise ja hajuvuse kohta.

  Kirjeldav statistika dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Viide peab koosnema vähemalt kahest külgnevast andmevahemikust, mis on korraldatud veergude või ridadena.

  Rühmitaja      – määramaks, kas sisendvahemiku andmed on korraldatud ridade või veergudena, klõpsake nuppu Read või Veerud.

  Sildid esimeses reas / Sildid esimeses veerus     – kui sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige ruut Sildid esimeses reas. Kui sildid asuvad sisendvahemiku esimeses veerus, märkige ruut Sildid esimeses veerus. Kui teie sisendvahemik ei sisalda silte, on see märkeruut tühi. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Keskväärtuse usaldusnivoo      – väljundtabelisse keskväärtuse usaldusnivoo rea lisamiseks märkige see ruut. Sisestage väljale soovitava usaldusnivoo väärtus. Näiteks väärtuse 95% puhul arvutatakse keskväärtuse usaldusnivoo täpsusega 5%.

  K-s suurim      – iga andmevahemiku k-nda suurima väärtuse kaasamiseks väljundtabeli reale märkige see ruut. Sisestage väljale k väärtus. Väärtuse 1 puhul sisaldab rida andmekogumi maksimumväärtust.

  K-s väikseim      – iga andmevahemiku k-nda väikseima väärtuse kaasamiseks väljundtabeli reale märkige see ruut. Sisestage väljale k väärtus. Väärtuse 1 puhul sisaldab rida andmekogumi miinimumväärtust.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Selle tööriistaga luuakse iga andmekogumi kohta kaks teabeveergu. Vasak veerg sisaldab statistikasilte ja parem statistikateavet. Sõltuvalt valitavast suvandist Rühmitaja kirjutab Excel sisendvahemiku iga veeru või rea kohta kaheveerulise tabeli statistikateabega.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Statistika kokkuvõte      – märkige see ruut väljundtabelis ühe Exceli välja loomiseks iga järgmise statistiku kohta: keskväärtus, (keskväärtuse) standardviga, mediaan, mood, standardhälve, dispersioon, ekstsess, asümmeetriakordaja, vahemik, maksimum, miinimum, summa, valimi maht, suurim (#), vähim (#) ja usaldusnivoo.

  Eksponentsilumine

  Eksponentsilumise analüüsiriist ennustab eelneva perioodi prognoosil põhinevat ja selle vea osas täpsustatud väärtust. Tööriist kasutab silumiskonstanti a, mille suurusjärk määratleb, kui täpselt reageerivad prognoosid eelmise prognoosi vigadele.

  Märkus.: Väärtused 0,2–0,3 on mõistlikud silumiskonstandid. Need väärtused osutavad, et praegust prognoosi tuleks eelmises prognoosis esinenud vigu arvestades korrigeerida 20–30%. Suuremad tegurid annavad kiirema vastuse, kuid projektsioon võib olla vigane. Väiksemate tegurite puhul võib prognoosiväärtustega kaasneda pikem viivitus.

  Eksponentsiaalse silumine dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab sisaldama üksikut veergu või rida vähemalt nelja andmelahtriga.

  Sumbuvustegur      – sisestage eksponentsiaalse silumistegurina kasutatav sumbuvustegur. Sumbuvustegur on valimi andmestiku ebaühtlust minimeeriv parandustegur. Sumbuvusteguri vaikeväärtus on 0,3

  Märkus.: Väärtused 0,2–0,3 on mõistlikud silumiskonstandid. Need väärtused osutavad, et praegust prognoosi tuleks eelmises prognoosis esinenud vigu arvestades korrigeerida 20–30%. Suuremad tegurid annavad kiirema vastuse, kuid projektsioon võib olla vigane. Väiksemate tegurite puhul võib prognoosiväärtustega kaasneda pikem viivitus.

  Sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida ja veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Ruudu Standardvead märkimisel loob Excel kaheveerulise väljundtabeli, kus parempoolses veerus on standardvigade väärtused. Kui prognoosi loomiseks või standardvea arvutamiseks pole piisavalt ajaloolisi väärtusi, tagastab Excel veaväärtuse #N/A.

  Märkus.: Väljundvahemik peab olema sisendvahemikuna kasutatud andmetega samal töölehel. Seetõttu pole suvandid Uus töölehekile ja Uude töövihikusse saadaval.

  Diagrammväljund      – tegelike ja prognoositavate väärtuste diagrammi manustamiseks väljundtabelisse märkige see ruut.

  Standardvead      – märkige see ruut, kui soovite väljundtabelisse kaasata standardvigade väärtusi sisaldava veeru. Kui soovite üheveerulist väljundtabelit, mis ei sisaldaks standardvigade väärtusi, tühjendage see ruut.

  F-Test: kaks valimit dispersioonide jaoks

  F-Testi analüüsitööriist Kaks valimit dispersioonide jaoks teostab kahe populatsioonidispersiooni võrdlemiseks kahe valimiga F-testi.

  Näiteks võite F-Testi tööriista kasutada kahe meeskonna ujumisvõistluses saavutatud aegade valimite osas. Tulemi saamiseks võrdleb tööriist nullhüpoteesi, et mõlemad valimid pärinevad võrdse dispersiooniga jaotustest, alternatiivse hüpoteesiga, et vastavate jaotuste dispersioonid pole võrdsed.

  Tööriist arvutab F-statistiku (ehk F-suhte) f-väärtuse. Kui f-väärtus on 1 lähedal, siis osutab see, et aluseks olevad populatsioonidispersioonid on võrdsed. Kui väljundtabelis on f < 1 "P(F <= f) ühepoolne", annab see tõenäosuse, et võrdsete populatsioonidispersioonide puhul on F-statistiku väärtus vaatlemisel väiksem kui f, ning "F-statistiku kriitiline ühepoolne" annab valitud olulisuse nivoo alfa puhul tulemiks, et kriitiline väärtus on väiksem kui 1. Kui f > 1, "P(F <= f) ühepoolne", annab see tõenäosuse, et võrdsete populatsioonidispersioonide puhul on F-statistiku väärtus vaatlemisel suurem kui f, ning "F-statistiku kriitiline ühepoolne" annab alfa kriitiliseks väärtuseks rohkem kui 1.

  F-Test: kaks valimit dispersioonide dialoogiboks

  Muutuja 1 vahemik      – sisestage esimese analüüsitava veeru või rea andmevahemiku viide.

  Muutuja 2 vahemik      – sisestage teise analüüsitava veeru või rea andmevahemiku viide.

  Sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage testi usaldusnivoo. See väärtus peab jääma vahemikku 0...1. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Fourier' analüüs

  Fourier' analüüsi tööriist lahendab lineaarsüsteemides ülesandeid ja analüüsib perioodilisi andmeid, kasutades andmete teisendamiseks kiire Fourier' teisenduse (FFT) meetodit. See tööriist toetab ka pöördteisendusi, mille puhul teisendatud andmete pööre tagastab algandmed.

  Fourier’ analüüsi sisend- ja väljundvahemikud

  Fourier analüüsi dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage ülekantavate reaal- või kompleksarvandmete viide. Kompleksarvud peavad olema kujul x+yi või x+yj. Sisendvahemiku väärtuste arv peab olema arvu 2 paarisarvuline aste. Kui x on negatiivne arv, tuleb selle ette sisestada ülakoma ( ' ). Väärtuste piirarv on 4096.

  Esimese rea sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Pöördteisendus      – selle ruudu märkimisel teisendatakse sisendvahemiku andmed ning pöördteisendusega tagastatakse algsed sisendid. Tühja ruudu puhul teisendatakse sisendvahemiku andmed väljundtabelisse.

  Histogramm

  Histogrammi analüüsiriist arvutab andmete lahtrivahemiku ja lahtrisalvede individuaalsed ja kumulatiivsed sagedused. See tööriist loob väärtuse andmekogumis esinemise kordade arvu andmed.

  Näiteks 20 õpilasega klassis saate määratleda punktisummade jaotuse hindekategooriates. Histogrammitabelis on ära toodud nii hinnete piirid kui ka alumise piirangu ja praeguse piirangu vahele jäävate punktisummade arv. Kõige sagedamini esinev punktisumma on andmete mood.

  Histogrammi dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide.

  Salvevahemik (suvand)      – sisestage salvevahemikke määratlevate suvandpiirväärtuste kogumit sisaldava vahemiku lahtriviide. Väärtused peavad olema kasvavas järjestuses. Microsoft Office Excel loendab praeguse salve ja sellest suurema numbriga naabersalve (kui on olemas) vaheliste andmepunktide arvu. Konkreetse salve numbrit arvestatakse juhul, kui see on väiksem või võrdne kui viimase salve number. Kõik esimese salve numbrist väiksemad väärtused arvestatakse kokku nagu ka viimase salve numbrist suuremad väärtused.

  Salvevahemiku vahelejätmisel loob Excel andmete miinimum- ja maksimumväärtuse vahel ühtlaselt jaotatud salvekogumi.

  Sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Pareto (sorditud histogramm)      – andmete esitamiseks väljundtabelis väheneva sageduse järjestuses märkige see ruut. Kui ruut on tühi, esitab Excel andmed kasvava sageduse järjestuses ja jätab vahele kolm kõige parempoolsemat sorditud andmete veergu.

  Kumulatiivne protsent      – väljundtabelisse kumulatiivse protsendi loomiseks ja histogrammi graafikule kumulatiivse protsendi joone lisamiseks märkige see ruut. Kumulatiivse protsendi ärajätmiseks jätke ruut tühjaks.

  Diagrammiväljund      – kui soovite koos väljundtabeliga luua ka manustatud tulpdiagrammi, märkige see ruut.

  Libisev keskmine

  Jooksva keskmise analüüsiriist ennustab prognoosiperioodi väärtusi, võttes aluseks muutuja keskmise väärtuse kindla arvu eelnevate perioodide jooksul. Jooksev keskmine pakub trenditeavet, mille kõigi ajalooliste andmete lihtne keskmine peidaks. Selle tööriista abil saate prognoosida müüki, laoseisu või muid trende. Iga prognoosiväärtus põhineb järgmisel valemil.

  Jooksva keskmise arvutamise valem

  kus:

  • N on jooksvasse keskmisse kaasatavate eelmiste perioodide arv

  • Aj on tegelik väärtus j-hetkel

  • Fj on prognoositud väärtus j-hetkel

   Jooksva keskmise dialoogiboks

   Sisendvahemik      – sisestage analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema üksikust veerust, mis sisaldab vähemalt nelja lahtrit andmetega.

   Esimese rea sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

   Intervall      – sisestage libiseva keskmise arvutusse kaasatavate väärtuste arv. Vaikeintervalli väärtus on 3.

   Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Ruudu Standardvead märkimisel loob Excel kaheveerulise väljundtabeli, kus parempoolses veerus on standardvigade väärtused. Kui prognoosi loomiseks või standardvea arvutamiseks pole piisavalt ajaloolisi väärtusi, tagastab Excel veaväärtuse #N/A.

   Väljundvahemik peab olema sisendvahemikuna kasutatud andmetega samal töölehel. Seetõttu pole suvandid Uus töölehekile ja Uude töövihikusse saadaval.

   Diagrammiväljund      – kui soovite koos väljundtabeliga luua ka manustatud tulpdiagrammi, märkige see ruut.

   Standardvead      – märkige see ruut, kui soovite väljundtabelisse kaasata standardvigade väärtusi sisaldava veeru. Kui soovite üheveerulist väljundtabelit, mis ei sisaldaks standardvigade väärtusi, tühjendage see ruut.

  Juhuarvude loomine

  Juhuarvude loomise analüüsiriist täidab vahemiku sõltumatute juhuarvudega, mis pärinevad ühest jaotusest (kui jaotusi on mitu). Populatsiooni objekte saate iseloomustada tõenäosusjaotusega. Näiteks saate normaaljaotusega iseloomustada isikute pikkuste populatsiooni või kasutada kulli ja kirja viskamise tulemite populatsiooni iseloomustamiseks kahe võimaliku tulemuse Bernoulli jaotust.

  Juhuslik arv genereerimine dialoogiboks

  Muutujate arv      – sisestage väljundtabeli väärtuste veergude arv. Kui seda arvu ei määrata, täidab Microsoft Office Excel kõik teie määratud väljundvahemiku veerud.

  Juhuarvude arv      – sisestage soovitav andmepunktide arv. Iga andmepunkt kuvatakse väljundtabeli ühel real. Kui seda arvu ei määrata, täidab Excel kõik teie määratud väljundvahemiku read.

  Jaotus      – valige juhuarvude loomisel kasutatav jaotusmeetod.

  Ühtlane      – seda iseloomustavad ülem- ja alampiir. Muutujad valitakse võrdse tõenäosuse põhjal väärtuste koguvahemikust. Tavarakenduses kasutatakse ühtlast jaotust vahemikus 0 kuni 1.

  Normaaljaotus      – seda iseloomustab keskväärtus ja standardhälve. Tavarakenduses kasutatakse normaaljaotuse puhul keskväärtust 0 ja standardhälvet 1.

  Bernoulli jaotus      – seda iseloomustab edu tõenäosus (väärtus p) ühe katse sooritamisel. Bernoulli juhumuutujate väärtus on 0 või 1. Näiteks saab ühtlase jaotusega juhumuutuja väärtus olla vahemikus 0 kuni 1. Kui muutuja on väiksem või võrdne kui edu tõenäosus, omistatakse Bernoulli juhumuutuja väärtuseks 1, vastasel juhul 0.

  Binoomjaotus      – seda iseloomustab mitme katse edu tõenäosus (väärtus p). Näiteks saate luua mitme katse jaoks Bernoulli juhumuutujad, mille summa on binoomjaotusega juhumuutuja.

  Poissoni jaotus      – seda iseloomustab väärtus lambda, mis on keskväärtuse pöördarv. Poisson'i jaotust kasutatakse sageli ajaühiku jooksul ilmnevate sündmuste arvu iseloomustamiseks.  – näiteks autode tolliplatsile saabumise keskmine sagedus.

  Mustriga      – seda iseloomustavad ülem- ja alampiir, samm, väärtuste kordumismäär ja järjestuse kordumismäär.

  Diskreetne      – seda iseloomustavad väärtus ja sellega seonduv tõenäosusvahemik. Vahemik peab sisaldama kahte veergu – vasakveerus on väärtused ja paremveerus on vastava rea väärtusega seonduvad tõenäosused. Tõenäosuste summa peab olema 1.

  Parameetrid      – sisestage valitud jaotust iseloomustavad parameetrid.

  Juhuslik lähteväärtus      – sisestage suvandväärtus, mille alusel juhuarve luuakse. Hiljem saate sama arvu uuesti kasutades luua samad juhuarvud.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Asukoht ja protsentiil

  Asukoha ja protsentiili analüüsiriist koostab tabeli, mis sisaldab andmekogumis iga väärtuse järgarvulist ja protsentuaalset asukohta. Nii saate analüüsida väärtuste suhtelist paiknemist andmekogumis. See tööriist kasutab töölehefunktsioone RANK ja PERCENTRANK. RANK ei arvesta võrdseid väärtusi. Kui soovite arvesse võtta ka võrdseid väärtusi, kasutage töölehefunktsiooni RANK koos RANK-i spikrifailis soovitatud parandusteguriga.

  Dialoogiboksis asukoht ja protsentiil

  Sisendvahemik      – sisestage töövihiku analüüsitava andmevahemiku lahtriviide.

  Rühmitaja      – määramaks, kas sisendvahemiku andmed on korraldatud ridade või veergudena, klõpsake nuppu Read või Veerud.

  Sildid esimeses reas/Sildid esimeses veerus     – kui märkisite raadionupu Veerud ja sisendvahemiku esimene rida sisaldab silte, siis märkige ruut Sildid esimeses reas. Kui märkisite raadionupu Read ja sisendvahemiku esimene veerg sisaldab silte, märkige ruut Sildid esimeses veerus. Tühjendage ruut, kui sisendvahemikus silte pole. Microsoft Office Excel loob väljundtabelile asjakohased rea- ja veerusildid.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel loob sisendvahemiku iga andmekogumi jaoks ühe väljundtabeli. Iga väljundtabel sisaldab nelja veergu – andmepunkti number, väärtus, asukoht ja protsentuaalne asukoht –, sorditud asukoha kasvavas järjestuses.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Regressioon

  Regressiooni analüüsiriist teostab lineaarregressiooni analüüsi vähimruutude meetodi abil, et sobitada sirget erinevate vaatlustega. Saate analüüsida, kuidas mõjutavad ühe või mitme sõltumatu muutuja väärtused ühte sõltuvat muutujat. Näiteks saate analüüsida, millist mõju avaldavad sportlase tulemustele sellised tegurid nagu vanus, pikkus ja kaal. Tulemuste andmete kogumi põhjal saate igale tegurile määrata teatud osakaalu tulemuste mõõtmisel ja tulemeid seejärel kasutada uue, testimata sportlase tulemuste ennustamiseks.

  Regressiooni tööriist kasutab töölehefunktsiooni LINEST.

  Regressioonisirge dialoogiboks

  Y sisendvahemik      – sisestage sõltuvate andmete vahemiku viide. Vahemik peab sisaldama üksiku andmeveeru.

  X sisendvahemik      – sisestage sõltumatute andmete vahemiku viide. Microsoft Office Excel korrastab selle vahemiku sõltumatud muutujad kasvavas järjestuses vasakult paremale. Sõltumatute muutujate maksimaalne lubatud arv on 16.

  Sildid      – kui teie sisendvahemiku või -vahemike esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Usaldusnivoo      – kokkuvõtvale väljundtabelile täiendava taseme lisamiseks märkige see ruut. Sisestage väljale vaikeväärtusena kasutatavale 95% tasemele lisaks rakendatav usaldusnivoo.

  Konstant on null      – regressioonijoone viimiseks läbi lähtepunkti märkige see ruut.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Kokkuvõttev väljundtabel peab sisaldama vähemalt seitse veergu, mis sisaldavad dispersioonanalüüsi tabeli, koefitsiendid, y-prognoosi standardvea, r2-väärtused, vaatluste arvu ja koefitsientide standardvea.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Jäägid      – jääkide lisamiseks jääkide väljundtabelisse märkige see ruut.

  Standardjäägid      – standardjääkide lisamiseks jääkide väljundtabelisse märkige see ruut.

  Jääkide võrdlusdiagrammid      – iga sõltumatu muutuja ja jääkide võrdlusdiagrammide loomiseks märkige see ruut.

  Väärtuste võrdlusdiagrammid      – prognoositud ja vaadeldud väärtuste võrdlusdiagrammi loomiseks märkige see ruut.

  Normaaljaotuse tõenäosuse diagrammid      – normaaljaotuse tõenäosuse diagrammi saamiseks märkige see ruut.

  Valik

  Valiku analüüsiriist loob populatsioonivalimi, käsitledes populatsioonina sisendvahemikku. Kui populatsioon on töötlemiseks või kaardistamiseks liiga suur, võite kasutada esindavat valimit. Samuti võite luua valimi, mis sisaldab ainult tsükli teatud osast pärinevaid väärtusi, kui arvate, et sisendandmed on perioodilised. Kui sisendvahemik sisaldab näiteks kvartaalseid müüginäitajaid, võite valimi koostamisel kasutada perioodimäära neli, et paigutada väljundvahemikku sama kvartali väärtused.

  Valimite dialoogiboks

  Sisendvahemik      – sisestage valimi moodustamiseks kasutatava väärtuste populatsiooni sisaldava andmevahemiku viited. Microsoft Office Excel moodustab valimi esimesest veerust, seejärel teisest jne.

  Sildid      – kui teie sisendvahemiku esimene rida või veerg sisaldab silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikus pole silte, tühjendage see ruut. Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Valikumeetod      – soovitava valimiintervalli määramiseks märkige raadionupp Perioodiline või Juhuslik.

  Periood      – sisestage soovitav valimiintervall. Väljundveergu kopeeritakse sisendvahemiku väärtus, mis asub sisendvahemikus kohal periood ja seejärel iga periood-indal kohal olev väärtus. Valimi moodustamine lõpeb sisendvahemiku lõppu jõudmisel.

  Valimiväärtuste arv      – sisestage väljundveergu kaasatavate juhuslike väärtuste arv. Iga väärtus tõmmatakse sisendvahemiku juhuslikust asukohast ja iga arv võib olla valitud mitu korda.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Andmed salvestatakse lahtri all olevasse ühte veergu. Raadionupu Perioodiline märkimisel on väljundtabeli väärtuste arv võrdne sisendtabeli väärtuste arvu ja valimimäära jagatisega. Raadionupu Juhuslik märkimisel võrdub väljundtabeli väärtuste arv valimiväärtuste arvuga.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  t-Test

  Kahe valimiga t-Testi analüüsiriistad testivad iga valimi aluseks olevate populatsioonide aritmeetiliste keskmiste võrdsust. Kolme tööriista puhul lähtutakse erinevatest eeldustest: populatsioonide dispersioonid on võrdsed, populatsioonide dispersioonid pole võrdsed, ning kaks valimit esindavad samade objektide töötlemiseelseid ja töötlemisjärgseid vaatlusi.

  Kõigi kolme tööriista puhul arvutatakse t-statistiku väärtus t, mis kuvatakse väljundtabelis nimega "t Stat". Sõltuvalt andmetest võib see väärtus t olla nii negatiivne kui ka mittenegatiivne. Eeldades, et analüüsi aluseks olevate populatsioonide aritmeetilised keskmised on võrdsed, siis kui t < 0, "P(T <= t) ühepoolne", annab see tõenäosuse, et t-statistiku vaadeldav väärtus oleks negatiivsem kui t. Kui t >=0, "P(T <= t) ühepoolne", annab see tõenäosuse, et t-statistiku vaadeldav väärtus oleks positiivsem kui t. "t-statistiku kriitiline ühepoolne" annab katkestusväärtuse, mille puhul väärtusest "t-statistiku kriitiline ühepoolne" suurema või sellega võrdse väärtuse vaatlemise tõenäosus on alfa.

  "P(T <= t) kahepoolne" annab tõenäosuse, et t-statistiku vaadeldav väärtus oleks absoluutväärtuselt suurem kui t. "P-statistiku kriitiline kahepoolne" annab katkestusväärtuse, mille puhul väärtusest "P-statistiku kriitiline kahepoolne" absoluutväärtuselt suurema t-statistiku väärtuse vaatlemise tõenäosus on alfa.

  t-Test: kahe valimi keskväärtuste arvutamiseks paaris

  Paaristesti saate kasutada kui valimis on vaatlused loomupäraselt paaris (nt valimigruppi on testitud kaks korda  – enne ja pärast eksperimenti). See analüüsiriist ja selle valem sooritavad kahe paarisvalimi Studenti t-testi, et kontrollida, kas vaatlused, mis on võetud enne ja pärast töötlemist, on tõenäoliselt pärit võrdsete populatsiooni keskväärtustega jaotustest. t-test ei eelda mõlema populatsiooni dispersiooni võrdsust.

  Märkus.: Selle tööriista loodavate tulemite seas on ühendatud dispersioon – keskmise ümbruses asuvate andmete hajuvuse akumuleeritud mõõtmine, mis tuletatakse järgmisest valemist.

  Ühendatud dispersiooni arvutamise valem

  t-Test: kahe valimi tähendab dialoogiboks arvutamiseks paaris

  Muutuja 1 vahemik      – sisestage esimese analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest veerust või reast ja sisaldama sama palju andmepunkte kui teine vahemik.

  Muutuja 2 vahemik      – sisestage teise analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest veerust või reast ja sisaldama sama palju andmepunkte kui esimene vahemik.

  Hüpoteetiline keskmiste erinevus      – sisestage siia valimite keskmiste nihke jaoks soovitud arv. Väärtus 0 (null) näitab, et valimite keskmised on hüpoteesi järgi võrdsed.

  Sildid      – kui teie sisendvahemike esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikes pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage testi usaldusnivoo. See väärtus peab jääma vahemikku 0...1. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  t-Test: kaks valimit võrdsete dispersioonide eeldusega

  See analüüsiriist sooritab kahe valimi Studenti t-testi. t-test eeldab, et kaks andmekogumit pärinevad sama dispersiooniga jaotustest. Seda nimetatakse püsihajuvaks t-testiks. Selle t-testiga saate määrata, kas kaks valimit pärinevad tõenäoliselt jaotustest, mille populatsioonidel on võrdne keskväärtus.

  t-Test: kaks valimit võrdsete dispersioonide dialoogiboks

  Muutuja 1 vahemik      – sisestage esimese analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Muutuja 2 vahemik      – sisestage teise analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Hüpoteetiline keskmiste erinevus      – sisestage siia valimite keskmiste nihke jaoks soovitud arv. Väärtus 0 (null) näitab, et valimite keskmised on hüpoteesi järgi võrdsed.

  Sildid      – kui teie sisendvahemike esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikes pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage testi usaldusnivoo. See väärtus peab jääma vahemikku 0...1. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  t-Test: kaks valimit ebavõrdsete dispersioonide eeldusega

  See analüüsiriist sooritab kahe valimi Studenti t-testi. See t-test eeldab, et kaks andmekogumit pärinevad ebavõrdse dispersiooniga jaotustest. Seda nimetatakse muuthajuvaks t-testiks. Nagu eelmise, võrdse dispersiooni puhul, saate seda testi kasutada selleks, et määratleda, kas kaks valimit pärinevad tõenäoliselt jaotustest, millel on võrdsed populatsiooni keskväärtused. Kasutage seda testi juhul, kui kahes valimis on eristuvaid üksusi. Kasutage järgmises näiteskirjeldatud paaristesti üksuste ühe kogumi olemasolu puhul ja kui kaks valimit esindavad iga üksuse mõõtmisi enne ja pärast töötlemist.

  Statistilise väärtuse t määratlemiseks kasutatakse järgmist valemit.

  Väärtuse t arvutamise valem

  Järgmist valemit kasutatakse vabadusastmete (df) arvutamiseks. Kuna arvutuse tulem pole üldjuhul täisarv, ümardatakse df-väärtus lähima täisarvuni, et t-tabelist saaks tuua kriitilise väärtuse. Exceli töölehefunktsioon TTEST kasutab arvutatud df-väärtust ilma ümardamiseta, kuna TTEST-i puhul saab väärtust arvutada ka mittetäisarvulise df-iga. Kuna need vabadusastmete määratlemise meetodid on erinevad, on TTEST-i ja selle t-Testi tööriista tulemid ebavõrdsete dispersioonide puhul erinevad.

  Vabadusastmete umbkaudse arvutamise valem

  t-Test: kaks valimit ebavõrdsete dispersioonide eeldusega dialoogiboks

  Muutuja 1 vahemik      – sisestage esimese analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Muutuja 2 vahemik      – sisestage teise analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Hüpoteetiline keskmiste erinevus      – sisestage siia valimite keskmiste nihke jaoks soovitud arv. Väärtus 0 (null) näitab, et valimite keskmised on hüpoteesi järgi võrdsed.

  Sildid      – kui teie sisendvahemike esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikes pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage testi usaldusnivoo. See väärtus peab jääma vahemikku 0...1. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  z-Test

  z-Testi analüüsitööriist Kaks valimit keskmise jaoks teostab teadaolevate dispersioonidega keskmiste võrdlemiseks kahe valimiga z-Testi. Selle tööriistaga saab võrrelda nullhüpoteesi, et kahe populatsiooni keskmiste vahel pole erinevusi, ühepoolse või kahepoolse alternatiivse hüpoteesiga. Kui dispersioonid pole teada, tuleks selle tööriista asemel kasutada töölehefunktsiooni ZTEST.

  z-Testi tööriista kasutamisel olge väljundi tõlgendamisel ettevaatlik. "P(Z <= z) ühepoolne" on tegelikult P(Z >= ABS(z)) – tõenäosus, et z-väärtus on 0-st kaugemal samas suunas nagu vaadeldud z-väärtus, kui populatsioonide keskmiste vahel pole erinevusi. "P(Z <= z) kahepoolne" on tegelikult P(Z >= ABS(z) või Z <= -ABS(z)) – tõenäosus, et z-väärtus on 0-st kummaski suunal kaugemal kui vaadeldud z-väärtus, kui populatsioonide keskmiste vahel pole erinevusi. Kahepoolne tulem on lihtsalt kahega korrutatud ühepoolne tulem. z-Testi tööriista saab kasutada ka juhul, kui nullhüpotees on see, et kahe populatsiooni keskmistel on teatud kindel nullist erineva väärtusega erinevus. Näiteks saate selle testi abil määratleda kahe automudeli jõudluse erinevusi.

  z-Test: kahe valimi tähendab dialoogiboks

  Muutuja 1 vahemik      – sisestage esimese analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Muutuja 2 vahemik      – sisestage teise analüüsitava andmevahemiku lahtriviide. Vahemik peab koosnema ühest andmeveerust või -reast.

  Hüpoteetiline keskmiste erinevus      – sisestage siia valimite keskmiste nihke jaoks soovitud arv. Väärtus 0 (null) näitab, et valimite keskmised on hüpoteesi järgi võrdsed.

  Muutuja 1 dispersioon (teadaolev)      – sisestage muutuja 1 sisendvahemiku teadaolev populatsiooni dispersioon.

  Muutuja 2 dispersioon (teadaolev)      – sisestage muutuja 2 sisendvahemiku teadaolev populatsiooni dispersioon.

  Sildid      – kui teie sisendvahemike esimene rida või veerg sisaldavad silte, märkige see ruut. Kui teie sisendvahemikes pole silte, tühjendage see ruut. Microsoft Office Excel loob väljundtabeli jaoks sobivad andmesildid.

  Alfa      – sisestage testi usaldusnivoo. See väärtus peab jääma vahemikku 0...1. Alfatase on olulisuse nivoo, mis on seotud I-tüübi vea (tõese hüpoteesi tagasilükkamine) esinemise tõenäosusega.

  Väljundvahemik      – sisestage väljundtabeli ülemise vasakpoolse lahtri viide. Excel määratleb väljastusala suuruse automaatselt ja kuvab teate, kui väljundtabel asendab olemasolevad andmed.

  Uuele töölehekihile      – kui soovite praegusse töövihikusse lisada uue töölehe ja kleepida tulemid uuele töölehele (alustades lahtrist A1), klõpsake seda nuppu. Uuele töölehele nime panemiseks tippige väljale soovitud nimi.

  Uude töövihikusse      – kui soovite luua uue töövihiku, kus tulemid lisatakse uuele töölehele, klõpsake seda nuppu.

  Märkused: 

  • Andmete analüüsifunktsioone saate kasutada vaid ühel töölehel korraga. Rühmitatud töölehtede andmete analüüsimisel kuvatakse esimesel töölehel tulemused ülejäänud töölehtedel tühjad, vormindatud tabelid. Ülejäänud töölehtede andmete analüüsimiseks tuleb iga töölehe jaoks teha analüüsiriista ümberarvutus.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×