Andmebaaside vaikesätete kohandamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad uut tüüpi andmebaasid. Lisateavet leiate teemast Accessi rakenduse loomine.

Saate kohandada mitmesuguste sätete oma Accessi töölauaandmebaaside, klõpsates menüüd fail > Suvandid > Klientrakenduse sätted. Sätteid, mida saate teha selle kategooria rakendada kõigi Access töölauaandmebaasi olevate failide oma arvutisse.

Selle artikli teemad

Kursori- ja klahvikäitumise kohandamine

Funktsioonide kuvamissuvandite seadmine

Printimissuvandite muutmine

Andmebaasi üldsuvandite seadmine

Rakenduse täpsemate suvandite kohandamine

Keelekohase kuva suvandite seadmine

Kursori- ja klahvikäitumise kohandamine

Järgmiste suvandite abil saate seada kursori käitumise teatud klahvide kasutamisel. Keelekohase kursorikäitumise kohta leiate teavet selle artikli teema Keelekohase kuva suvandite seadmine jaotisest Kursori liikumine.

Saate seada kursori käitumise pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist.

Suvand

Kirjeldus

Ära teisalda

Kursor jääb praegusele väljale.

Järgmine väli

Kursor viiakse järgmisele väljale. Vaikimisi asub järgmine väli praegusest väljast kas vasakul või paremal, sõltuvalt seatud teksti suunast. See säte on vaikevalik.

Järgmine kirje

Kursor viiakse järgmise kirje praegusele väljale. Mitme kirje kuvamise korral on järgmine kirje täpselt praeguse kirje all.

Saate kohandada kursori käitumise nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Nooleklahvi käitumine).

nooleklahvide liikumissuvandite fookustatud vaade

Suvand

Kirjeldus

Järgmine väli

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor vastavalt teie keelesätetele järgmisele või eelmisele väljale.

Järgmine märk

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor väljal järgmisele või eelmisele märgile.

Kursor peatub esimesel/viimasel väljal

Selle suvandiga saate takistada vasak- või paremnooleklahvil kursorit esimeselt või viimaselt väljalt eelmisele või järgmisele kirjele viimast.

Saate seada kursori käitumise vormidel ja andmelehtedel sisestusklahvi (ENTER), tabeldusklahvi (TAB) ja nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Käitumine väljale sisenemisel).

Suvand

Kirjeldus

Vali terve väli

Kursori väljale viimisel valitakse terve väli.

Mine välja algusse

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja alguses.

Mine välja lõppu

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja lõpus.

Lehe algusse

Funktsioonide kuvamissuvandite seadmine

Saate kohandada järgmised sätted kasulike funktsioonide (nt animatsioonide ja olekuribade) kuvamiseks (suvandijaotis Kuvamine).

kuvamissätete suvandite fookustatud vaade

Suvand

Kirjeldus

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv

Saate seada või muuta paanil Viimatine andmebaas kuvatavat viimati kasutatud failide arvu.

Olekuriba

Saate kuvada Accessi akna alumises servas olekuriba.

Kuva animatsioonid

Saate sisse lülitada animeeritud funktsioonid (nt andmelehele uute veergude animeeritud lisamise).

Lehe algusse

Printimissuvandite muutmine

Jaotise Printimine suvandite abil saate seada vaikeveerised. Samuti saate enne aruande või andmelehe printimist kohandada lehekülje häälestust ja printimissuvandeid.

Suvand

Kirjeldus

Vasakveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete vasakut vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja seadistage suvandid dialoogiboksis Printimine.

Paremveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete paremat vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Ülaveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete ülemist vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Alaveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete alumist vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Lehe algusse

Andmebaasi üldsuvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate kohandada Accessi käitumist mõne tavapärase ülesande tegemisel.

Suvand

Kirjeldus

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked

See suvand asub jaotises Üldist ja võib olla vajalik arendajatele. Märkige see ruut, kui soovite, et Access kuvaks kasutajaliidese kohandamiskoodi tõrked.

Luba heliga tagasiside

Esitatakse Microsoft Office'i programmisündmustega (nt failide avamine, salvestamine ja printimine ning tõrketeadete kuvamine) seonduvaid saadaolevaid helisid. Sündmustele määratud helisid saab muuta Windowsi juhtpaneeli dialoogiboksis Heliatribuudid. Ruudu Luba heliga tagasiside märkimisel või tühjendamisel mõnes Office'i rakenduses lülitatakse see sisse või välja ka kõigis muudes Office'i rakendustes. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage Windowsi juhtpaneeli kaust Helid. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Ava Accessi käivitamisel viimati kasutatud andmebaas

Selle ruudu märkimisel avab Access lehe Microsoft Access kuvamise asemel viimati kasutatud andmebaasi. Viimati kasutatud andmebaasi avamiseks on kaks režiimi: režiimis Ühiskasutusega avatakse viimati kasutatud andmebaas ühiskasutuseks. See on vaikesäte. Režiimis Eksklusiivne avatakse viimati kasutatud andmebaas üksikkasutaja jaoks eksklusiivseks kasutuseks.

Kirjete vaikelukustamine

Lukud puuduvad: kirjed jäävad redigeerimiseks avatuks.

Kõik kirjed: avatud tabeli või andmelehe ja põhitabelite kõik kirjed lukustatakse. Kirjed on lukus seni, kuni objektid on avatud.

Redigeeritud kirje: lukustatakse ainult need kirjed, mida parajasti redigeerite.

Kasuta neljakohalise aastaarvu vormingut

See andmebaas: praegu avatud andmebaasile seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

Märkus.: See säte alistab parajasti avatud andmebaasis sätte Kõik andmebaasid väärtuse.

Kõik andmebaasid: kõigile andmebaasidele seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

Lehe algusse

Otsingu- ja asendustoimingute suvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate seada otsimis- ja otsimis-/asenduskäitumise.

Suvand

Kirjeldus

Kiirotsing

Otsitakse praeguselt väljalt ja otsitava stringiga vastendatakse terve väli.

Üldotsing

Otsitakse kõigilt väljadelt ja vastendatakse välja mis tahes osa.

Väljaotsingu algus

Otsitakse praeguselt väljalt ja vastendatakse välja algusmärgid.

Lehe algusse

Kinnitusteadete kuvamise suvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate seada teatud kasutajatoimingute tegemisel kuvatavad teated.

Suvand

Kirjeldus

Kirjete muudatused

Kinnitusteade kuvatakse kirje muutmisel.

Dokumentide kustutamised

Kinnitusteade kuvatakse andmebaasiobjekti kustutamisel.

Toimingupäringud

Kinnitusteade kuvatakse lisandus-, uuendus-, kustutus-, või tabelikoostepäringute käitamisel Accessi andmebaasis.

Lehe algusse

Rakenduse täpsemate suvandite kohandamine

Suvand

Kirjeldus

Kasuta andmebaasi avamisel kirjetaseme lukke

Praegu avatud andmebaasi vaikesätteks seatakse kirjetasemel lukustamine. Selle ruudu tühjendamisel seatakse avatud andmebaasi vaikesätteks lehetasemel lukustamine. Valitud suvand rakendatakse vormide ja andmelehtede andmetele ja koodile, mis kasutab kirjete ükshaaval läbimiseks kirjekomplekti objekti. Seda suvandit ei rakendata toimingupäringutele ega koodile, mis kasutab hulgitoimingute tegemiseks SQL-lauseid.

OLE/DDE ajalõpp (s): saate seada intervalli, mille järel Access proovib nurjunud OLE- või DDE-funktsiooni uuesti sooritada. Sobivad väärtused: 0–300. Vaikeväärtus: 30.

Värskendusintervall (s): sekundite arv, pärast mida värskendab Access automaatselt kirjed andmelehe- või vormivaadetes. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 60. Väärtus 0 välistab värskendused.

Värskenduskatsete arv: tähistab arvu, mitu korda proovib Access salvestada mõne teise kasutaja lukustatud muudetud kirjet. Sobivad väärtused: 0–10. Vaikeväärtus: 2.

ODBC värskendusintervall (s): ajavahemik, mille järel värskendab Access automaatselt ODBC-ühenduse kaudu kogutud andmeid. Seda sätet rakendatakse vaid siis, kui andmebaas on ühisvõrgus. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 1500. Väärtus 0 välistab värskendused.

Värskenduskatsete intervall (ms): millisekundite arv, mille järel proovib Access salvestada mõne teise kasutaja lukustatud muudetud kirjet. Sobivad väärtused: 0–1000. Vaikeväärtus: 250.

DDE-toimingud

Ignoreeri DDE-päringuid: lubab Accessil ignoreerida muude rakenduste DDE-päringuid.

Luba DDE värskendus: Access värskendab DDE lingid väljal Värskendusintervall (s) määratletud ajavahemiku tagant.

Käsurea argumendid

Saate sisestada argumendid, mida käitatakse Accessi käivitamisel või Accessi andmebaasi avamisel.

Lehe algusse

Keelekohase kuva suvandite seadmine

Suvand

Kirjeldus

Vaikesuund

Vasakult paremale: uued objektid kuvatakse inglise keele ja muude Euroopa keelte kõnelejatele tuttava suunaga vasakult paremale. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige vasakpoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust paremale. Andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises vasakpoolses nurgas.

Paremalt vasakule: uued objektid kuvatakse Lähis-Ida keelte kõnelejatele tuttava suunaga paremalt vasakule. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige parempoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust vasakule. Tabeli andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises parempoolses nurgas.

Kasuta hidžra (hijri) kalendrit

Kui see suvand on saadaval, saate selle märkimisega seada kuupäevaviite aluseks lunaarkalendri. Kui see ruut on märkimata, kasutab andmebaas Gregoriuse kalendrit.

Märkus.: Access soovitab kalendritüübi valida andmebaasi esmakordsel loomisel ning seda sätet hiljem mitte muuta.

Kursori liikumine

Visuaalne: kursor seatakse kahesuunalises tekstis liikuma edasi järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis paremalt vasakule liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja jätkab siis ingliskeelses sõnas liikumist kõige parempoolsemast märgist suunaga paremalt vasakule.

Loogiline: kursori edasiliikumine kahesuunalises tekstis seatakse vastavalt tuvastatud keele suunale. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja alustab ingliskeelses sõnas liikumist kõige vasakpoolsemast märgist ning jätkab liikumist suunaga vasakult paremale.

Vaikekujundus

Vaikekujunduse, fondikujunduse või andmebaasi värvide valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×