Office
Logi sisse

Andmeallikate tutvustus

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selle artikli teemad

Andmeallikate ülevaade

Peamised andmeallikas

Teisene andmeallikad

Andmeallika ja XML-skeemi vaheline seos

Andmeallikate ülevaade

Kõik andmed, mis kuvatakse kujul, kas see on andmed, mille kasutaja saab valida loendiboksi, drop-down loendiboksi või liitboksi või andmed, mida kasutaja lisab vormi, talletatakse vormi andmeallikad. Andmeallika koosneb väljad ja rühmad. Samamoodi, et teie arvuti kõvakettal kaustade sisaldavad ja failide korraldamine, väljad sisaldavad andmeid, mida kasutajad sisestamine sellel vormimallil põhinevaid vorme ja rühmades ja korraldada need väljad. Kasutaja lisab andmed vormi juhtelementide ja need juhtelemendid on seotud järgmised väljad. Oletagem näiteks, et kujundate vormimalli kuluaruande. Kui kasutaja avab teie vormimallil põhinevaid, nad saavad pannakse nende nimed eesnime, teise eesnime ja perekonnanime kolme tekstivälja juhtelementide – iga tekstiväljaga väli eesnime, teise eesnime väli ja väli perekonnanimi. Nende väljade nimi sisalduvad rühm nimega "nimi".

Vormimalli andmeallika välju ja rühmi saate vaadata ning kasutada tööpaanil Andmeallikas.

InfoPathi tööpaan Andmeallikas

1. Väli

2. Rühm

Kuigi andmeallika struktuuri ei vasta alati vormimalli paigutuse, sarnasusi on tavalised, eriti rühmad ja väljad, mis on seotud korduvad tabelid, jaotised, korduvad jaotised, ja valikulised jaotised. Näiteks tabeli või jaotis on seotud andmeallika rühma ja kõigi juhtelementide jaotises või tabelis on seotud väljadega, mis on osa selle rühma. Järgmisel pildil koosneb korduv tabel kuluaruande loetletud kulud kolme veergu, mis sisaldavad kuupäev, tekstivälja kirjeldus ja tekstivälja kulu. Neid juhtelemente on seotud vastavalt kuupäevavälja, väljale Kirjeldus ja välja summa. Tabel ise on seotud üksuse rühma.

Andmeallika rühma ja väljadega seotud korduv tabel

Vormimallil võib olla kahte liiki andmeallikaid – üks põhiandmeallikas ja vajadusel üks või mitu teisest andmeallikat.

Lehe algusse

Põhiandmeallikas

Põhiandmeallikas sisaldab järgmist teavet.

 • Andmed, mille kasutajad sisestavad sellel vormimallil põhineva vormi täitmisel (nt tekstiväljale sisestatavad andmed). Näiteks võib kasutaja tippida oma eesnime, teise nime ja perekonnanime tekstiväljadele, mis on seotud põhiandmeallika väljadega.

 • Andmebaasi või veebiteenuse andmeühendus andmed, mida kasutatakse vormimalli andmeallika määratlemiseks.

Põhiandmeallika andmed on andmed, mille kasutajad salvestavad või edastavad vormi täitmisel. Kui kasutaja salvestab vormi, et andmed hiljem edastada, salvestatakse andmed põhiandmeallikasse.

Põhiandmeallika loomine

Vormimalli koostamisel loob Microsoft Office InfoPath põhiandmeallika automaatselt. Kõik InfoPathi vormimallid sisaldavad ühte põhiandmeallikat. Vastavalt sellele, millist tüüpi vormimalli koostate, saate põhiandmeallikasse lisada välju ja rühmi.

Tühi vormimall.    Põhiandmeallikasse saate välju ja rühmi lisada tööpaanilt Andmeallikas või lohistades soovitud juhtelemendi tööpaanilt Juhtelemendid vormimalli vaatesse. Vormimalli lohistamisel vaatesse lisab InfoPath põhiandmeallikasse väljad ja rühmad, lähtudes lisatava juhtelemendi tüübist. Kui lohistate vormimallile näiteks tekstivälja juhtelemendi, lisab InfoPath põhiandmeallikasse välja. Kui lohistate vormimallile korduva jaotise juhtelemendi, lisab InfoPath põhiandmeallikasse rühma. Kui lohistate vormimallile korduva tabeli juhtelemendi, lisab InfoPath põhiandmeallikasse korduva tabeli jaoks kaks rühma ning iga tabeliveeru jaoks omaette välja.

XML-dokumendil põhinev vormimall.    InfoPath lisab väljad ja rühmad, mis vastavad skeemis määratletud või dokumendis sisalduvatele elementidele.

Microsoft Office Accessi andmebaasil või Microsoft SQL Serveri andmebaasil põhinev vormimall.    InfoPath lisab andmeallikasse väljad ja rühmad lähtuvalt sellest, kuidas andmeid andmebaasis talletatakse.

Veebiteenusel põhinev vormimall.    InfoPath lisab väljad ja rühmad, mis vastavad veebiteenuse esitatud skeemile.

Kui andmeallikas (nt veebiteenus või andmebaas) ei sisaldu vormimallis, nimetatakse seda väliseks andmeallikaks. InfoPathi vormid loovad väliste andmeallikatega ühenduse andmeühenduse kaudu.

Põhiandmeallika muutmine

Sõltuvalt põhiandmeallikas juba leiduvatest väljadest ja rühmadest saate põhiandmeallikasse lisada veel välju ja rühmi. Järgmises tabelis kirjeldatakse, mida saate olemasolevatele väljadele või rühmadele lisada, lähtudes tööpaanil Andmeallikas kuvatud ikoonidest.

Ikoon

Mida saate lisada?

Rühma ikoon.

Rühma ikoon.    Sellesse rühma saate lisada rühmi ja välju. Ikoon tähistab rühma, mis on põhiandmeallikasse lisatud tööpaanilt Andmeallikas, või selle rühmaga seostuvat juhtelementi, mis on tühja vormimalli vaatesse lohistatud tööpaanilt Juhtelemendid.

Ikooni pilt

Välja ikoon.    Sellele väljale saate lisada ainult välju. Ikoon tähistab välja, mis on põhiandmeallikasse lisatud tööpaanilt Andmeallikas, või selle väljaga seostuvat juhtelementi, mis on tühja vormimalli vaatesse lohistatud tööpaanilt Juhtelemendid.

Lukus rühma ikoon

Lukus rühma ikoon.    Sellesse rühma ei saa välju ega rühmi lisada. Rühm põhineb mõne välise andmeallika andmeühendusel.

Lukus välja ikoon

Lukus välja ikoon.    Sellele väljale ei saa välju lisada. Väli põhineb mõne välise andmeallika andmeühendusel.

Kui lohistate mõne juhtelemendi vormimalli vaatesse ning see vormimall sisaldab andmeühendusel põhinevaid välju ja rühmi, peate juhtelemendi siduma põhiandmeallikas leiduvate väljade ja rühmadega. InfoPath ei lisa välistel andmeallikatel põhinevaid välju ja rühmi sisaldavasse vormimalli automaatselt uusi välju ega rühmi. Väljade ja rühmade lisamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Märkus.: Kui kasutajad on vormimallil põhinevaid vorme juba täitnud, võib vormimalli põhiandmeallikas järgmiste muudatuste tegemine põhjustada andmete kaotsiminekut:

 • välja või rühma teisaldamine, kustutamine või ümbernimetamine;

 • korduva välja või rühma muutmine mittekorduvaks väljaks või rühmaks;

 • Rikkaliku teksti andmetüübi muutmine mõneks muuks andmetüübiks.

Muudetavate väljade ja rühmade puhul saate muuta järgmisi atribuute.

Nimi.    Välja või rühma nimi.

Nimi nõuded

 • Kõik põhiandmeallikas sisalduvad nimed peavad olema kordumatud. Rohkem kui ühe välja või rühma jaoks sama nime kasutamise asemel looge viide sellele väljale või rühmale. Välja või rühma viite loomisel loob InfoPath uue samase välja või rühma, mille atribuudid on lingitud esimese välja või rühma atribuutidega. Kui ühel väljal või rühmas on tehtud muudatusi, kajastuvad need automaatselt ka viidatud väljal või rühmas. Viiterühmad (nagu ka viiteväljad) sisaldavad samu välju ja rühmi ning omavad samu atribuute.

 • Nimed ei tohi sisaldada tühikuid.

 • Nimed peavad algama tähemärgi või allkriipsuga (_) ning tohivad sisaldada üksnes tähe- ja numbrimärke, allkriipse, sidekriipse (-) ja punkte (.).

Lisaks neile tingimustele on mõistlik kasutada välja või rühma sisu kirjeldavat nime. Kui lisate näiteks kulude üksikasju sisaldava rühma, pange rühmale nimeks Kuluüksikasjad. Kulude kogusummat sisaldavale rühma väljale pange nimeks Kulu.

Tüüp.    Määratleb, kas põhiandmeallika üksus on väli või rühm. Väljal on kordumatu väärtus ning rühm sisaldab muid välju.

Väljade ja rühmade tüübid

Tüüp

Millal kasutada?

Väli (atribuut)

Kasutage seda tüüpi välja, kui kehtib vähemalt üks järgmistest.

 • Väli ei tohi sisaldada muid rühmi ega välju.

 • Väli peab asuma elemendiväljal.

 • Väli pole korduv.

 • Väli peab alati sisaldama väärtust.

 • Välja andmetüüp pole Rikkalik tekst (XHTML).

 • Andmebaas või veebiteenus nõuab atribuudivälja.

Väli (element)

Kasutage seda tüüpi välja, kui kehtib vähemalt üks järgmistest.

 • Väli tohib sisaldada muid atribuudivälju.

 • Väli kuulub rühma.

 • Väli kordub rühmas.

 • Andmebaas või veebiteenus nõuab elemendivälja.

Elemendiväljade andmetüüp pole oluline ja elemendiväljal võib, kuid ei pruugi olla vaikeväärtust.

Rühm

Kasutage seda tüüpi selliste rühmade korral, mis võivad sisaldada muid välju või rühmi.

Rühm (valik)

Kasutage seda tüüpi, kui rühm võib sisaldada ainult ühte mitmest erinevat tüüpi väljast või väljarühmast.

Oletagem näiteks, et kujundate vormimalli, mida asuvad kasutama nii USA-s kui ka Euroopa Liidus paiknevad tarnijad ning vormimall sisaldab aadressi valikurühma. Aadressi valikurühm sisaldab rühma USA aadressiväljadega või rühma Euroopa Liidu riikide või regioonide aadressiväljadega. Kui kasutaja avab sellel vormimallil põhineva vormi, saab ta valida, kas sisestada USA aadress või mõne muu riigi või regiooni aadress. Vormil kuvatakse vastava rühma väljadega seotud juhtelemendid.

Valmis XML-skeem või XML-dokument

Kasutage seda elemenditüüpi, kui soovite andmeallikas määratud kohta lisada täiendava XML-skeemi või XML-dokumendi.

Andmetüüp.    Määratleb, millist liiki andmeid saab väljal talletada.

Saadaval andmetüüpide loend

Andmetüüp

Millal kasutada?

Tekst

Seda andmetüüpi kasutage vormindamata teksti sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Rich Text

Seda andmetüüpi kasutage elemendivälja jaoks, mis sisaldab vormindatud teksti. Atribuudiväljade jaoks seda andmetüüpi kasutada ei saa.

Täisarv

Seda andmetüüpi kasutage ilma kümnendväärtusteta arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Kümnendarv

Seda andmetüüpi kasutage valuutaväärtuste või kümnendväärtustega arve sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Tõene/väär

Seda andmetüüpi kasutage selliseid andmeid sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks, mille väärtus saab olla ainult üks kahest võimalusest.

Hüperlink

Seda andmetüüpi kasutage atribuudivälja jaoks, mis sisaldab universaalset ressursiidentifikaatorit (URI), näiteks hüperlinki või nimeruumi.

Kuupäev

Seda andmetüüpi kasutage kalendrikuupäeva sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Kellaaeg

Seda andmetüüpi kasutage 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Kuupäev ja kellaaeg

Seda andmetüüpi kasutage nii kalendrikuupäeva kui ka 24-tunnises vormingus kellaaega sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Pilt või manusfail

Seda andmetüüpi kasutage binaarandmeid (nt pilti või joonist) sisaldava elemendi- või atribuudivälja jaoks.

Kohandatud

Seda andmetüüpi kasutage elemendi- või atribuudivälja jaoks, mis sisaldab kohandatud tüüpi andmeid, mis on määratletud nimeruumiga. Seda andmetüüpi kasutatakse tavaliselt välja või rühma jaoks, mis on seotud kohandatud juhtelemendiga. Selle andmetüübi valimise korral on lubatud väli Andmete nimeruum.

Märkus.: Tabelis on ära toodud üksnes kõige levinumad vormimallides kasutatavad XML-andmetüübid. InfoPathis saate kasutada suvalist World Wide Webi konsortsiumi (W3C) soovitustes sisalduvat XML 1.0 andmetüüpi. Kui soovite kasutada sellist andmetüüpi, mida pole tabelis toodud, peate ekstraktima vormimalli vormifailid ja redigeerima skeemifaili (.xsd). Vormimalli vormifailide ekstraktimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Andmete Namespace    Määratleb selle ühtse identifikaator (URL) kohandatud andmetüübi nimeruumi lisamiseks. Atribuut on saadaval element või atribuut väljade atribuut kohandatud andmete tüüpi. Kohandatud juhtelemendi lisamine vormimallile, sisaldab selle atribuudi väärtust, mis on määratletud kohandatud juhtelement, mis on seotud väljale Autor tavaliselt.

Vaikeväärtus    Määratleb elemendi-või atribuut algväärtus vormi esmakordsel avamisel kasutaja. Saate lisada ka valemeid, et vaikeväärtused, nt tänase kuupäeva, arvutuse või mõne muu välja viite.

Korduv    Määratleb, kas elemendi välja, atribuut välja või rühma võivad esineda rohkem kui ühe korra vormi. Korduvad jaotised, korduvad tabelid, loendi juhtelemendid ja juhtelemendid, mis on osa märkimine korduvas jaotises või korduv tabel on seotud korduvate väljade ja rühmade korduv.

Ei tohi olla tühi    – määratleb, kas elemendi- või atribuudiväli peab sisaldama väärtust või mitte. Kui väljal pole väärtust, tähistatakse selle väljaga seotud juhtelement punase tärniga (mõnda tüüpi juhtelementide puhul punase kriipsäärisega). See atribuut on saadaval ainult väljade, mitte rühmade jaoks.

Lehe algusse

Teisesed andmeallikad

Teisesed andmeallikad on vormi andmeallikad, mis sisaldavad muude väliste andmeallikatega loodud andmeühenduste kaudu esitatud andmeid. Oletagem näiteks, et koostate kuluaruande vormimalli ja soovite, et sellel vormimallil põhinevates vormides saaks sisestada ka mõnes muus valuutas summasid. Valuutaandmeid talletatakse aga andmebaasis. Valuutaandmete kuvamiseks peate lisama andmeühenduse selle andmebaasiga. Valuutaandmed talletatakse sel juhul teiseses andmeallikas ja kuvatakse teie vormimallil loendiboksi juhtelemendis.

Täiendavate andmeühenduste andmed talletatakse teisestes andmeallikates ja kuvatakse juhtelementides (nt loendiboksides, liitboksides või ripploendiboksides) valikuvariantidena, et kasutaja saaks vormi täitmisel valida endale meelepärase variandi. Kui kasutaja valib mõne teisese andmeallika üksuse, kopeeritakse valik põhiandmeallika väljale.

Teisesed andmeallikad erinevad põhiandmeallikast mitmel viisil.

 • Teisesed andmeallikad pole vormimallis kohustuslikud. Põhiandmeallikat peavad sisaldama kõik vormimallid.

 • Vormimallil võib olla ka mitu teisest andmeallikat, kuid ainult üks põhiandmeallikas.

 • Teisese andmeallika väljad ja rühmad põhinevad andmete vormiga andmeühenduse kaudu ühendatud välises andmeallikas talletamise viisil. Neid välju ega rühmi ei saa InfoPathis muuta.

 • Erinevalt põhiandmeallikast ei salvestata teiseseid andmeallikaid koos vormiga.

 • Kui kasutaja edastab täidetud vormi, siis teiseste andmeallikate andmeid tavaliselt ei edastata. Küll aga saate vormimalli konfigureerida edastama teisese andmeallika andmeid veebiteenusele (reeglite abil) või meiliadressaadile (kohandatud koodi abil).

Teiseste andmeallikate loomine

Kui lisate andmeühenduse välise andmeallikaga, mida kasutatakse andmete tagastamiseks vormi, loob InfoPath teisese andmeallika automaatselt. Iga vormimalli lisatava andmeühenduse jaoks luuakse vastav teisene andmeallikas. Sarnaselt väljade ja rühmade lisamisega põhiandmeallikasse lisab InfoPath väljad ja rühmad ka teisesesse andmeallikasse. Väljad ja rühmad lisatakse teisesesse andmeallikasse nii, et need vastaksid andmete välises andmeallikas talletamise viisile. Teisese andmeühenduse saate luua:

 • veebiteenusega;

 • XML-failiga;

 • Microsoft Office Accessi andmebaasi või Microsoft SQL Serveri andmebaasiga;

 • teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitava saidi loendiga.

Kui lisate vormimalli andmeühenduse ja loote teisese andmeallika, saate teisese andmeallika välju ja rühmi vaadata tööpaanil Andmeallikas. Kõik teisesed andmeallikad kuvatakse sellel tööpaanil andmeühenduse nimega, mille järel on sulgudes märge Teine.

Teisene andmeallikas tööpaanil Andmeallikas

Teiseste andmeallikate muutmine

Kuna väljade ja rühmade Teiseste andmeallikate põhjal andmete ühendused väliste andmeallikatega, ei saa muuta väljade ja rühmade teisene andmeallikas. Kui vaatate teisene andmeallikas tööpaan Andmeallikas , väljad on pilt ikooni Lukus välja ikoon ja rühmad on lukus rühma ikooni Lukus rühma ikoon mis näitab, et te ei saa neid muuta.

Lehe algusse

Andmeallika ja XML-skeemi vaheline seos

Kui kasutaja täidab vormimallil põhineva vormi, talletatakse vormi põhiandmeallikas ja teisesed andmeallikad kasutaja arvutis XML-dokumentidena. XML-dokumendi struktuur on määratletud XML-skeemiga. XML-skeem on XML-i põhine fail, mis määratleb XML-dokumendi (nt vormi) struktuuri ja elemendid ning andmed, mida elemendid võivad sisaldada.

Vormimalli loomisel loob InfoPath automaatselt XML-skeemi, mille abil määratletakse kasutajate täidetavate vormide struktuur. Andmeallika iga väli või rühm vastab mõnele XML-skeemi elemendile. Andmeallika väljade ja rühmade atribuudid määratlevad vastavate elementide struktuuri ja andmed, mida elemendid võivad lõplikus XML-dokumendis sisaldada. Üksikasjalikku skeemiteavet saate vaadata dialoogiboksi Välja või rühma atribuudid vahekaardil Üksikasjad (selle dialoogiboksi avamiseks topeltklõpsake soovitud välja või rühma tööpaanil Andmeallikas).

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×