Wordi dokumendi teisendamine InfoPathi vormimalliks

Ehkki vormina kujundatud ja vormina kasutatavaid dokumente saate koostada ka Microsoft Office Wordis, on Word siiski eelkõige tekstitöötlusprogramm, mitte vormikujundusprogramm. Microsoft Office InfoPath seevastu on loodud just digitaalvormide koostamiseks ja täitmiseks. Kui soovite olemasolevad Wordi dokumendid teisendada InfoPathi vormimallideks, saate seda teha InfoPathi impordiviisardi abil. Seejärel saate ära kasutada kõik vormide kujundamise, avaldamise ja täitmise võimalused, mida InfoPath pakub. Näiteks müügiaruande vormimallis saate tingimusvorming abil automaatselt rakendada punase taustavärvi juhul, kui näitajad on müügiprognoosist madalamad. Samas vormimallis saate reegel abil määrata, et sellel vormimallil põhinevad vormid lisataks edastusnupu klõpsamisel automaatselt manusena meilisõnumile. Lisaks saate vormimalli muuta kättesaadavaks senisest laiemale kasutajateringile, kui loote brauseris lubatud vormimall.

Wordi dokumendi teisendamisel InfoPathi vormimalliks jäljendab uus vormimall Wordi dokumendi küljendit võimalikult täpselt. Wordi dokumendis sisalduvad üksused, mis vastavad teatud tingimustele, teisendatakse automaatselt vastavateks juhtelementideks, kuhu kasutajad saavad andmeid sisestada. Kui Wordi dokument sisaldab näiteks nurksulgudega ümbritsetud tühikujada, eeldab InfoPath, et olete seda ala kasutanud tekstisisestusväljana ja teisendab selle vormimallis tekstivälja juhtelemendiks. Kõik Wordi vormiväljad teisendatakse InfoPathis vastavateks juhtelementideks.

Dialoogiboksi Importimissuvandid sätete abil saate Wordi dokumendi InfoPathi vormimalliks teisendamise suvandeid muuta.

Selles artiklis kirjeldatakse Wordi dokumendi InfoPathi vormimalliks teisendamise põhimõtteid ja toiminguid. Ühtlasi antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mis pole teisendamisel toetatud.

Selle artikli teemad

Wordi dokumendi InfoPathi vormimalliks teisendamise põhialused

Wordi funktsioonid ja sätted, mis pole teisendamisel täielikult toetatud

Wordi dokumendi teisendamine InfoPathi vormimalliks

Paigutustabeli muutmine korduvaks tabeliks

Märkeruutude muutmine raadionuppude rühmaks

Teisendusprobleemide läbivaatamine tööpaanil Kujundusekontroll

Wordi dokumendi InfoPathi vormimalliks teisendamise põhialused

Wordi dokumendi teisendamisel InfoPathi vormimalliks kasutatakse dokumenti uue vormimalli loomise plaanina. Dokumendi põhistruktuur säilitatakse vormimallis originaalile võimalikult lähedasel kujul. Wordi dokumendis on "vormiväli" koht, kus hoitakse teatud tüüpi andmeid (nt nime või aadressi). Kui otsustate Wordi vormiväljad dokumendi teisendamisel kaasata, lisatakse tekstiväljade, märkeruutude ja ripploendibokside juhtelemendid InfoPathi vormimallis kohtadesse, mis vastavad nende väljade paigutusele Wordi dokumendis. Lisaks tuvastab InfoPath automaatselt need Wordi dokumendi osad, mida saab kasutada korduvate tabelite ja rikkaliku teksti väljadena, ning teisendab need vastavateks juhtelementideks. Kui kuluaruande dokument sisaldab näiteks tühja allakriipsutatud ala, kuhu kasutajad saavad mõne kindla kuluartikli kohta märkmeid tippida, teisendab InfoPath selle ala rikkaliku teksti väljaks. Kasutajad saavad seejärel tippida rikkaliku teksti väljale mitu tekstirida ja teksti vastavalt vajadusele vormindada.

InfoPathi impordiviisardi abil teisendatud Wordi dokumendi ja tulemuseks saadud InfoPathi vormimalli vahelise seose paremaks mõistmiseks kujutage ette näiteks järgmist olukorda: teie asutuses on töötajatelt kuluaruande andmete kogumiseks kasutatud juba mitu aastat Wordi dokumenti nimega Kuluaruanne.doc. Asutuse IT-osakond soovib selle dokumendi teisendada InfoPathi vormimalliks, et vormiandmeid saaks kreditoorse võlgnevuse süsteemi edastada XML-vormingus.

Kui kasutate dokumendi Kuluaruanne.doc vormimalliks teisendamiseks impordiviisardit, loob InfoPath vormimalli nimega Kuluaruanne.xsn. Järgmises näites on Wordi dokumendi kuluartiklite tabel InfoPathi vormimallis teisendatud korduvaks tabeliks. Korduvas tabelis saavad kasutajad kulukirjeid vajadusel hõlpsasti lisada või eemaldada, klõpsates kiirmenüüs vastavat käsku.

Wordi tabel, mis on teisendatud InfoPathi korduvaks tabeliks

Wordi dokumendi teisendamisel InfoPathi vormimalliks säilitatakse nii dokumendi küljend kui ka muud elemendid. Vaikimisi vastab tühjade ridade arv InfoPathi korduvas tabelis Wordi tabeli tühjade ridade arvule. Vormimallil saate aga ruumi kokku hoida, kuvades vaikimisi ainult ühe rea või paar rida.

Uus vormimall sisaldab Wordi dokumendis leiduvatega sarnaseid elemente (nt kuluandmete kogumise tabelit). Sõltuvalt impordiviisardis valitud sätetest võib mõni vormimalli funktsioon siiski dokumendi vastavast funktsioonist erineda.

 • Impordiviisardi kasutamine Wordi dokumendi importimiseks, säilitades ainult küljendi    – uus vormimall sisaldab kuluaruande reaüksuste sisestamiseks korduvat tabelit. Kõik originaaldokumendi vormiväljad (nt tekstiväli Nimi, ripploend Osakond ja märkeruudud Allüksus) jäetakse uuest vormimallist välja.

 • Impordiviisardi kasutamine Wordi dokumendi importimiseks, säilitades küljendi ja teisendades Wordi vormiväljad juhtelementideks (vaikesäte)    – uus vormimall sisaldab kuluaruande reaüksuste sisestamiseks korduvat tabelit. Kõik originaaldokumendi vormiväljad (nt tekstiväli Nimi, ripploend Osakond ja märkeruudud Allüksus) teisendatakse vastavateks InfoPathi juhtelementideks.

 • Impordiviisardi kasutamine Wordi dokumendi importimiseks, säilitades küljendi ja teisendades vormiväljad juhtelementideks (kohandatud)    – saate täpselt määrata, millised väljad tuleks kuluaruande importimisel teisendada. Näiteks võite keelata dokumendi tühjade tabelilahtrite vormimalli tekstiväljadeks teisendamise.

Lehe algusse

Wordi funktsioonid ja sätted, mis pole teisendamisel täielikult toetatud

Osa Wordi dokumentide sätteid ja vormingut pole InfoPathi vormimallides toetatud. Selliseid sätteid sisaldava Wordi dokumendi teisendamisel ei sisalda tulemuseks saadud vormimall neid funktsioone ega sätteid. Kui teie Wordi dokumendis leidub näiteks parandusmärke, ei kaasata neid parandusmärke vormimalli, kuna InfoPath ei toeta seda funktsiooni.

Võimalike teisendusprobleemide loendi leiate kujundusrežiim tööpaanil Kujundusekontroll. Soovi korral saate need probleemid lahendada.

Järgmises loendis antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mida ei säilitata Wordi dokumendi teisendamisel InfoPathi vormimalliks. Mõnel juhul jäetakse kaasamata üksnes vorming, säilitades siiski sellega seotud teksti. Kui teie dokument sisaldab näiteks infolehe laadis veergusid, eirab InfoPath küll veeruvormingut, kuid impordib siiski veergudes leiduva teksti.

 • Järjehoidjad

 • Animeeritud tekst

 • Kujundused

 • Vesimärgid

 • Reanummerdus

 • Leheküljeäärised

 • Allmärkused ja lõpumärkused

 • Infolehe laadis veeruküljendid

 • Manusfailid

 • Lingitud või manusobjektid (nt Microsoft Office Exceli töölehed ja Microsoft Office Visio joonised)

 • Joonistusobjektid (sh automaatkujundid, kõverad, jooned ja WordArt-objektid)

 • Märgisamm (sh skaleerimine, laiendatud või tihendatud vahed, alusjoonest kõrgemale tõstetud või madalamale lastud tekstipaigutus, fontide koondamine)

 • ActiveX-juhtelemendid

 • Kommentaarid ja jälitatud muutused (sh lisamised, kustutamised ja vormingumuutused)

 • Rakendusele Microsoft Office Word 2007 omased funktsioonid (sh koosteüksused ja sisujuhtelemendid)

 • Osa prindisätteid (sh segatud märgivorming päistes ja jalustes, erinevad paaritute ja paarislehtede päised ja jalused, esilehe erinevad päised ja jalused, köitevaru sätted, üla- ja alaveeriste negatiivsed väärtused, erinevad lehesuunad ning üksikjaotiste sätted)

Märkus.: Mõnda Wordi dokumenti ei saa muuta ilma paroolita. Kui see on nii ka teie dokumendi puhul, ei pruugi te saada seda InfoPathi importida. Probleemi lahendamiseks proovige enne importimist dokumendilt parool eemaldada. Lisaks on mõnes dokumendis teatud tüüpi redigeerimistoimingud (nt vormiväljadele andmete sisestamine) piiratud. Kui see on nii ka teie dokumendi puhul, ei pruugi te saada seda InfoPathi importida. Probleemi lahendamiseks proovige enne importimist dokumendi redigeerimispiirangud eemaldada.

Järgmises loendis antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mis on Wordi dokumendi InfoPathi vormimalliks teisendamisel osaliselt toetatud.

Vertikaaltekst    – InfoPath säilitab Wordi dokumendi vertikaaltekstivormingu, kui vertikaaltekst asub tabelilahtris. InfoPath ei kaasa Wordi dokumendi teisendamisel vertikaaltekstivormingut, kui vertikaaltekst asub väljaspool tabelilahtreid (mõnes muus Wordi dokumendi osas).

Tekstiväljad    – Wordi dokumentides on tekstiväljad tekstiümbrised, mida saab leheküljele paigutada ja mille suurust saab muuta. Kui Wordi dokument sisaldab tekstivälja, teisendatakse see tekstiväli uues vormimallis tabelilahtriks. Tekstiväljal asuv tekst kuvatakse vormimallis vastavas tabelilahtris.

Allakriipsutatud tekst    – allakriipsutamine on InfoPathi vormimallides toetatud. Wordi dokumendis leiduvad dekoratiivsed või topeltallakriipsutused teisendatakse vormimallis ühekordseks allakriipsutuseks.

Toetuseta protokollidele viitavad hüperlingid    – kõik hüperlingid teisendatakse, ent kui hüperlink kasutab mõnda muud protokolli peale HTTP, HTTPS, FILE, FTP või MAILTO, siis hüperlink ei tööta, kui kasutaja klõpsab vormimallis vastavat linki.

Märgilaadid ja tekstiefektid    – ülaindeks, allindeks ja ühekordne läbikriipsutus on teisendamisel säilitatavad vormingulaadid. Muud vormingulaadid ja efektid (sh kontuurtekst, peittekst ja varjustus) jäetakse teisendamisel välja. Reljeefses kirjas või graveeringuna vormindatud tekst teisendatakse vormimallis halliks tekstiks.

Jaotisesätted    – Wordis kasutatakse jaotisi dokumendi küljendi varieerimiseks ühe või mitme lehekülje piires. InfoPath ei toeta sellist tüüpi jaotisi ning need jäetakse teisendamisel kõrvale. InfoPathi vormimallis kasutatakse Wordi dokumendis esimesele jaotisele rakendatud sätteid.

Päise- ja jalusevorming    – Wordi dokumendi päistes ja jalustes sisalduv tekst teisendatakse InfoPathi vormimallis päise- ja jalusetekstiks. Osa märgivormingust võib teisendamisel kaotsi minna. Kui olete Wordi dokumendi päises kasutanud näiteks nii paksu kui ka kursiivkirja vormingut, kasutab InfoPath vormimallis üksnes esimest Wordi dokumendis kasutatud vormingulaadi ja heidab ülejäänud vormingu kõrvale. Sarnaselt kasutatakse InfoPathi vormimalli päise- või jalusetekstis neid sätteid, mis on Wordi dokumendis rakendatud esimesele päise- või jalusejaotisele.

Fonditeisendus    – ehkki InfoPath impordib fondid uue vormimalli loomisel Wordi dokumendist, valitakse vormimalli jaoks automaatselt alternatiivfondid juhul, kui dokumendi fondid pole teisendamiseks kasutatud arvutis saadaval.

Negatiivsed leheküljeveerised    – negatiivsed üla- ja alaveerised imporditakse nullväärtusega.

Negatiivsed veerise-, täidise- ja taandesätted    – negatiivsed veerise-, täidise- ja taandesätted imporditakse nullväärtusega.

Lehe algusse

Wordi dokumendi teisendamine InfoPathi vormimalliks

 1. Kui imporditav Wordi dokument on avatud, sulgege see.

 2. Klõpsake kujundusrežiimis menüü Fail käsku Impordi vorm.

 3. Klõpsake impordiviisardis raadionuppu InfoPathi Wordi dokumentide impordifunktsioon ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake nuppu Sirvi.

 5. Otsige teisendatav Wordi dokument üles, klõpsake seda ja siis klõpsake nuppu Ava.

  Märkus.: Piiratud õigustega Wordi dokumendi importimisel peavad teil olema dokumendile täielikud juurdepääsuõigused. Kui teil on dokumendi osas üksnes lugemis- või muutmisõigus, kuvatakse impordikatsel tõrketeade.

 6. Importimise vaikekäitumise muutmiseks klõpsake nuppu Suvandid ja valige siis soovitud suvandid.

 7. Klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusse

Paigutustabeli muutmine korduvaks tabeliks

Kui teie Wordi dokument sisaldab tabelit, võib InfoPath selle vormimallis küljendtabel või korduvaks tabeliks teisendada. Valitud tabeli tüüp sõltub Wordi dokumendis tehtud kujundusotsustest. Järgmiste juhiste abil saate teisendatud paigutustabeli kiiresti korduvaks tabeliks teisendada.

Korduvate tabelite abil saate vormide täitmise kasutajate jaoks veel paindlikumaks muuta. Korduvaid tabeleid kasutades ei kuvata vormimalli avamisel ilmtingimata arvukalt tühje ridu. Selle asemel kuvatakse kasutajatele enamasti ainult üks rida ning nad saavad neid vajadusel juurde lisada. See säästab ruumi ja võimaldab kasutajal vormi rohkem isikupärastada.

 1. Paremklõpsake vormimallis paigutustabelit, mille soovite teisendada.

 2. Osutage kiirmenüüs valikule Muuda ja seejärel klõpsake nuppu Korduv tabel.

 3. Tehke dialoogiboksis Korduvaks tabeliks muutmine ühte või mitut järgmistest.

  • Korduva tabeli päiseridade määramiseks sisestage vastav väärtus väljale Tabeli päisena säilitatavate ridade arv. Enamasti kasutatakse päiserida veerupäiste jaoks.

  • Korduva tabeli jaluseridade määramiseks sisestage vastav väärtus väljale Tabeli jalusena säilitatavate ridade arv. Paljudes tabelites pole jaluseridu.

  • Kasutatavate andmeridade arvu määramiseks sisestage vastav väärtus väljale Vormi täitmisel lisatavate korduvate ridade arv. Andmerida on rida, mis võib vormis korduda nii palju, kui tarvis.

 4. Klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni Alt+I, C.

 5. Lisage tabelilahtritesse soovitud juhtelemendid.

Lehe algusse

Märkeruutude muutmine raadionuppude rühmaks

Kui olete Wordi dokumendis kasutanud mitut märkeruutu, impordib InfoPath need vormimalli märkeruutudena. Kui aga eelistate InfoPathi vormimallis kasutada märkeruutude asemel raadionuppude rühma, saate järgmiste juhiste abil märkeruudud vormimallis raadionuppudeks teisendada.

Saate Microsoft Office InfoPathi vormimallis kasutada raadionuppude rühma, kui soovite, et kasutajad saaksid võimalike variantide hulgast valida ainult ühe variandi.

 1. Klõpsake vormimallis mõnda märkeruutu, mille soovite teisendada, seejärel hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake kõiki teisi märkeruute, mille soovite teisendada.

 2. Osutage menüüs Redigeeri valikule Muuda ja seejärel klõpsake nuppu Raadionupp.

  Vormimallis kuvatakse nüüd märkeruutude asemel raadionuppude rühm. Iga märkeruut on seotud sama andmeallika väljaga. Kui kasutaja klõpsab raadionuppu, salvestatakse selle raadionupuga seotud väärtus väljale.

Lehe algusse

Teisendusprobleemide läbivaatamine tööpaanil Kujundusekontroll

Vahel ei kuvata mõnda Wordi dokumendi elementi pärast teisendamist InfoPathi vormimallis soovitud kujul või on mõni element teisendamisel koguni eemaldatud. Näiteks ei toeta InfoPath Wordi WordArt-funktsiooni ja WordArt-objektid asendatakse vormimallis kohatäitepiltidega.

Kui InfoPath tuvastab teisendamisel probleeme, avatakse tööpaan Kujundusekontroll pärast impordiviisardi sulgemist automaatselt. Sellel tööpaanil saate probleemide loendi läbi vaadata ja probleemid vajadusel lahendada.

 1. Kui tööpaani Kujundusekontroll pole kuvatud, klõpsake selle avamiseks menüü Tööriistad käsku Kujundusekontroll.

  Kui vormimalliga on probleeme, kuvatakse tööpaanil vastavad teated.

 2. Klõpsake tööpaanil Kujundusekontroll selle teate teksti, mida soovite täpsemalt uurida.

  Dialoogiboksis kuvatakse probleemi kohta üksikasjalikum teave.

  Märkus.: Kui Wordi dokument sisaldab mõnda sellist objekti, mida InfoPath ei toeta (nt Wordi joonistusobjekti), lisab InfoPath vormimalli kohatäitepildi, mis osutab objekti algsele asukohale Wordi dokumendis. Objekti kohta lisateabe saamiseks paremklõpsake vormimallil seda kohatäitepilti ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Veel üksikasju

 3. Vajadusel lahendage vormimalli probleemid. Näiteks võite kustutada kohatäitepildid, mida te ei soovi valmis vormimallis kasutada.

Märkus.: Võib-olla olete märganud, et tööpaanil Kujundusekontroll on nupp Värskenda. Nupu Värskenda klõpsamisel ei värskendata sõnumeid, mis kuvatakse Wordi dokumendi InfoPathi importimise tulemusena. Kui soovite eemaldada impordisõnumid tööpaanilt Kujundusekontroll, peate avama dialoogiboksi Ressursifailid (menüü Tööriistad) ja seejärel eemaldama faili „ImportErrors.xml“. See fail luuakse Wordi dokumendi InfoPathi importimisel automaatselt. Pärast faili „ImportErrors.xml“ eemaldamist klõpsake impordisõnumite jäädavalt kustutamiseks tööpaanil Kujundusekontroll nuppu Värskenda. Fail „ImportErrors.xml“ pole vormimalli toimimiseks vajalik. Tegelikult on turvalisuse huvides isegi soovitatav see fail enne vormimalli avaldamist eemaldada.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×