Windowsi jaoks ette nähtud Exceli kiirklahvid

Windowsi jaoks ette nähtud Exceli kiirklahvid

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis Exceli aitab välise klaviatuuri ja kiirklahvidega kasutamine neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi rakendusele Excelis.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab kiirklahve, mille abil saab kasutada lindikäske. Excel Online’i kohta leiate teavet artiklist Kiirklahvid Excel Online’is.

Märkused: 

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Kui te pole linti varem kasutanud, võib selle lõigu teabest lindi kiirklahvide toimimise mudeli selgitamisel abi olla. Lindil on uued kiirklahvid ehk klahvispikrid, mis kuvatakse siis, kui vajutate muuteklahvi (Alt). Lindil on omavahel seotud käsud menüüdesse rühmitatud. Näiteks on menüü Avaleht olevas jaotises Arv käsk Arvuvorming.

Selles tabelis kuvatakse rakenduse Excel kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Klahvid

Töövihiku sulgemine

Ctrl+W

Töövihiku avamine

Ctrl+O

Menüü Avaleht avamine

ALT+H

Töövihiku salvestamine

Ctrl+S

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lahtrisisu eemaldamine

Kustutusklahv

Täitevärvi valimine

Alt+H, H

Lõikamine

Ctrl+X

Menüü Lisa avamine

Alt+N

Paks kiri

Ctrl+B

Lahtrisisu keskele joondamine

Alt+H, A, C

Menüü Küljendus avamine

ALT+P

Menüü Andmed avamine

Alt+A

Menüü Vaade avamine

Alt+W

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10 või

Kontekstiklahv

Ääriste lisamine

Alt+H, B

Veeru kustutamine

Alt+H, D, C

Menüü Valem avamine

ALT+M

Valitud ridade peitmine

Ctrl+9

Valitud veergude peitmine

Ctrl+0

Lehe algusse

Lindimenüü kiirklahvid

Kui te pole linti varem kasutanud, võib selle lõigu teabest lindi kiirklahvide toimimise mudeli selgitamisel abi olla.

Muuteklahvi (Alt) vajutamisel kuvatakse lindimenüüde ja -käskude kõrval tähed väikestel piltidel, mida nimetatakse klahvispikriteks, nagu on kujutatud järgmisel joonisel.

Exceli lindi klahvispikrid

Neid tähti muuteklahviga (Alt) kombineerides saate kasutada lindikäskude kiirklahve. Näiteks klahvikombinatsiooni Alt+H abil saate avada menüü Avaleht ja Alt+Q abil liikuda väljale Mida soovite teha?.

Mis tahes menüü käskude klahvispikrite kuvamiseks vajutage uuesti muuteklahvi (Alt).

Lindimenüüde kiirklahvid

Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klahvid

Tekstivälja Mida soovite teha? avamine lindil ja otsingutermini sisestamine abi või spikrisisu nägemiseks.

Alt+Q, seejärel sisestage otsingusõna.

Faili lehe avamine ja Backstage’i vaate kasutamine.

Alt+V

Menüü Avaleht avamine ning teksti ja numbrite vormindamine ja otsingutööriista kasutamine.

ALT+H

Avage menüü Lisa ja lisage PivotTable-liigendtabeleid, diagramme, lisandmooduleid, minigraafikuid, pilte, kujundeid, päiseid või tekstivälju.

Alt+N

Avage menüü Küljendus ning rakendage teemasid, lehe paigutuse, mastaabi ja joonduse käske.

ALT+P

Avage menüü Valemid ning lisage, jälgige ja kohandage funktsioone ning arvutusi.

ALT+M

Menüü Andmed avamine andmete ühendamiseks, sortimiseks, filtreerimiseks, analüüsimiseks ja töötlemiseks

Alt+A

Menüü Läbivaatus avamine õigekirja kontrollimiseks, kommentaaride lisamiseks ning lehtede ja töövihikute kaitsmiseks

ALT+E

Avage menüü Vaade ning vaadake üle lehepiirid ja küljendus, kuvage või peitke ruudujooned ja päised, määrake suurendustase, hallake aknaid ja paane ning vaadake makrosid.

Alt+W

Lehe algusse

Lindil töötamine klaviatuuri abil

Toiming

Kiirklahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

Alt või F10. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage kiirklahve või nooleklahve.

Fookuse viimine lindil asuvatele käskudele

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale

Alla-, üles-, parem- või vasaknooleklahv

Valitud nupu aktiveerimine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud käsu loendi avamine.

Allanooleklahv

Valitud nupu menüü avamine.

Alt+allanooleklahv

Avatud menüüs või alammenüüs järgmisele käsule liikumine.

Allanooleklahv

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10

Või Windowsi klaviatuuril:

Kontekstiklahv (parema muuteklahvi ja parema juhtklahvi vahel)

Avatud või valitud põhimenüüst alammenüüsse liikumine

Vasaknooleklahv

Lehe algusse

Exceli kiirklahvide ülevaade

Kiirklahvid ühelt lahtrilt teisele liikumiseks

Toiming

Kiirklahvid

Töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile liikumine.

Shift+Tab

Töölehel ühe lahtri võrra üles liikumine.

Ülesnooleklahv

Töölehel ühe lahtri võrra alla liikumine.

Allanooleklahv

Töölehel ühe lahtri võrra vasakule liikumine.

Vasaknooleklahv

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine.

Paremnooleklahv

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine töölehel.

Ctrl+nooleklahv

Lõpurežiimi aktiveerimine, aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse liikumine ning lõpurežiimi välja lülitamine. Kui lahtrid on tühjad, liikuge rea või veeru viimasesse lahtrisse.

End, nooleklahv

Töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale liikumine.

Ctrl+End

Lahtrite valiku laiendamine kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (paremas allnurgas)

Ctrl+Shift+End

Kursori akna vasakusse ülanurka viimine, kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud

Home+Scroll Lock

Töölehe algusse liikumine

Ctrl+Home

Töölehel ühe ekraanikuva võrra alla liikumine.

Page Down

Töövihikus järgmisele lehele liikumine

Ctrl+Page Down

Töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale liikumine

Alt+Page Down

Töölehel ühe ekraanikuva võrra üles liikumine

Page Up

Töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule liikumine

Alt+Page Up

Töövihikus eelmisele lehele liikumine

Ctrl+Page Up

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine või kaitstud töölehe puhul lukustamata lahtrite vahel liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Valideerimisvalikute loendi avamine lahtris, millele on rakendatud andmete valideerimise suvand.

Alt+allanooleklahv

Ühelt ujuvalt kujundilt (nt tekstiväljalt või pildilt) teisele liikumine.

Ctrl+Alt+5 ja siis korduvalt tabeldusklahv (Tab)

Ujuvate kujundite navigeerimisrežiimist väljumine ja tavalise navigeerimise aktiveerimine

Paoklahv (Esc)

Lehe algusse

Kiirklahvid lahtrite vormindamiseks

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi „Lahtrite vormindamine” avamine

Ctrl+1

Fontide vormindamine dialoogiboksis „Lahtrite vormindamine”

Ctrl+Shift+F või Ctrl+Shift+P

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti viimine selle sisu lõppu Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Lahtrile kommentaari lisamine või selle redigeerimine.

Shift+F2

Dialoogiboksi Lisamine avamine tühjade lahtrite lisamiseks

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Dialoogiboksi Kustutamine avamine valitud lahtrite kustutamiseks

Ctrl+miinusmärk (–)

Praeguse kellaaja sisestamine

Ctrl+Shift+koolon (:)

Praeguse kuupäeva sisestamine

Ctrl+semikoolon (;)

Lahtriväärtuste ja valemite kuvamise vaheldumisi aktiveerimine töölehel.

Ctrl+graavis (`)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine.

Ctrl+ülakoma (')

Valitud lahtrite teisaldamine.

Ctrl+X

Valitud lahtrite kopeerimine.

Ctrl+C

Sisu kleepimine järjepunkti asukohta valiku asendamisega.

Ctrl+V

Dialoogiboksi „Teisiti kleepimine” avamine

Ctrl+Alt+V

Teksti kursiivi panemine või kursiivvormingu eemaldamine.

Ctrl+I või Ctrl+3

Teksti paksu kirja panemine või paksu vormingu eemaldamine.

Ctrl+B või Ctrl+2

Teksti allakriipsutamine või allakriipsutuse eemaldamine.

Ctrl+U või Ctrl+4

Läbikriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+5

Objektide peitmise, objektide kuvamine ning objektide kohatäidete kuvamise vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+6

Valitud lahtritele välisäärise rakendamine.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Valitud lahtritelt välisäärise eemaldamine.

Ctrl+Shift+ allakriipsutus (_)

Liigendusmärkide kuvamine või peitmine.

Ctrl+8

Käsu „Täida alla” kasutamine valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse

Ctrl+D

Üldise arvuvormingu rakendamine

Ctrl+Shift+tilde (~)

Kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes) rakendamine.

Ctrl+Shift+dollarimärk ($)

Protsendivormingu rakendamine ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+protsendimärk (%)

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu „Teaduslik“ rakendamine.

Ctrl+Shift+katus (^)

Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+numbritähis (#)

Tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+@-märk

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu rakendamine tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl+Shift+hüüumärk (!)

Dialoogiboksi „Hüperlingi lisamine” avamine

Ctrl+K

Aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimine

F7

Andmeid sisaldavate valitud lahtrite kohta kiiranalüüsi suvandite kuvamine

Ctrl+Q

Dialoogiboksi „Tabeli loomine” kuvamine

Ctrl+L või Ctrl+T

Lehe algusse

Kiirklahvid valimiseks ja toimingute tegemiseks

Toiming

Kiirklahvid

Kogu töölehe valimine.

Ctrl+A või Ctrl+Shift+tühikuklahv

Töövihikus praeguse ja järgmise lehe valimine

Ctrl+Shift+Page Down

Töövihikus praeguse ja eelmise lehe valimine.

Ctrl+Shift+Page Up

Valiku laiendamine ühe lahtri võrra.

Shift+nooleklahv

Lahtrite valiku laiendamine aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) valiku laiendamine järgmise täidetud lahtrini.

Ctrl+Shift+nooleklahv

Laiendusrežiimi sisselülitamine nooleklahvide kasutamine valiku laiendamiseks. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

F8

Nooleklahvide abil valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku lisamine

Shift+F8

Samas lahtris uue rea alustamine

Alt+Enter

Valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega täitmine

Ctrl+Enter

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja ülemisse lahtrisse liikumine

Shift+Enter

Töölehel terve veeru valimine

Ctrl+tühikuklahv

Töölehel terve rea valimine

Shift+tühikuklahv

Kõikide töölehe objektide valimine, kui mõni objekt on valitud

Ctrl+Shift+tühikuklahv

Lahtrivaliku laiendamine töölehe alguseni

Ctrl+Shift+Home

Praeguse ala valimine, kui tööleht sisaldab andmeid Praeguse ala ja selle kokkuvõtteridade valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni teist korda. Kogu töölehe valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni kolmandat korda

Ctrl+A või Ctrl+Shift+tühikuklahv

Praeguse ala valimine aktiivse lahtri ümber või kogu PivotTable-liigendtabeli aruande valimine

Ctrl+Shift+tärn (*)

Esimese menüükäsu valimine, kui menüü või alammenüü on nähtaval

Home

Võimaluse korral viimase käsu või toimingu kordamine

Ctrl+Y

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lehe algusesse

Kiirklahvid andmete, funktsioonide ja valemiribaga töötamiseks

Toiming

Kiirklahvid

Kogu PivotTable-liigendtabeli aruande valimine.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Valemiriba laiendamine või ahendamine

Ctrl+Shift+U

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal.

Paoklahv (Esc)

Kirje lõpetamine valemiribal ja selle all oleva lahtri valimine.

Sisestusklahv (Enter)

Valemiribal olemise korral kursori viimine teksti lõppu

Ctrl+End

Valemiribal kogu teksti valimine kursori asukohast kuni lõpuni

Ctrl+Shift+End

Kõigi avatud töövihikute kõikide töölehtede arvutamine

F9

Aktiivse töölehe arvutamine

Shift+F9

Kõigi avatud töövihikute kõikide töölehtede arvutamine, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte

Ctrl+Alt+F9

Sõltuvate valemite uuesti kontrollimine ja seejärel kõigi avatud töövihikute kõikide lahtrite arvutamine, sealhulgas lahtrite, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Nupu Veakontroll menüü või teate kuvamine

Alt+Shift+F10

Dialoogiboksi „Funktsiooni argumendid” kuvamine, kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal.

Ctrl+A

Argumentide nimede ja sulgude lisamine, kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal.

Ctrl+Shift+A

Kiirtäitmise käivitamine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+E

Järjest vaheldumisi kõikide absoluut- ja suhteliste viidete võimalike kombinatsioonide aktiveerimine, kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik

F4

Funktsiooni sisestamine

Shift+F3

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine

Ctrl+Shift+sirged jutumärgid (")

Praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi loomine.

Alt+F1

Eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi loomine

F11

Nime määratlemine viidetes kasutamiseks

Alt+M, M, D

Kleepige nimi dialoogiboksist „Nime kleepimine” (kui nimed on töövihikus määratud).

F3

Andmevormis järgmise kirje esimesele väljale liikumine

Sisestusklahv (Enter)

Makro loomine, käivitamine, redigeerimine või kustutamine

Alt+F8

Microsoft Visual Basic For Applications Editori avamine

Alt+F11

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

 • Ainult F1 vajutamine kuvab tööpaani Exceli spikker.

 • Ctrl+F1 kuvab või peidab lindi.

 • Alt+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

 • Alt+Shift+F1 lisab uue töölehe.

F2

 • Ainult F2 vajutamine võimaldab redigeerida aktiivset lahtrit ja asetab sisestuspunkti selle sisu lõppu. või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemi redigeerimisel punktirežiimi välja või sisse lülitamine, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve

 • Shift+F2: lahtri kommentaari lisamine või redigeerimine.

 • Ctrl+F2 kuvab prindieelvaate ala Backstage’i vaate menüüs Prindi.

F3

 • Ainult F3 vajutamisel kuvatakse dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus on nimed määratud.

 • Shift+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

 • Ainult F4 vajutamisel korratakse võimalusel viimast käsku või toimingut.

  Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

 • Ctrl+F4 suleb valitud töövihikuakna.

 • Alt+F4 suleb Exceli.

F5

 • Ainult F5 vajutamisel kuvatakse dialoogiboks Minek.

 • Ctrl+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

 • Ainult F6 vajutamisel aktiveeritakse vaheldumisi tööleht, lint, tööpaan ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel hõlmab F6 lindi ja paanide vahel liikumisel tükeldatud paane.

 • Shift+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

 • Ctrl+F6 aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

 • Ainult F7 vajutamisel kuvatakse dialoogiboks Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

 • CTRL+F7: sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole maksimeeritud. Nooleklahvide abil saate aknas ringi liikuda ja kui olete lõpetanud, vajutage tühistamiseks sisestusklahvi (Enter) või paoklahvi (Esc).

F8

 • Ainult F8 vajutamisel lülitatakse laiendusrežiim sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

 • SHIFT+F8: võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

 • Ctrl+F8 käivitab käsu Suurus, kui töövihik pole maksimeeritud.

 • Alt+F8 kuvab makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks dialoogiboksi Makro.

F9

 • Ainult F9 vajutamisel arvutatakse kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

 • Shift+F9 arvutab aktiivse töölehe.

 • Ctrl+Alt+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

 • Ctrl+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

 • F10: lülitab klahvispikrid sisse või välja. (Muuteklahv (Alt) annab sama tulemuse.)

 • Shift+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

 • Alt+Shift+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

 • Ctrl+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

 • Ainult F11 vajutamisel luuakse eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagramm.

 • Shift+F11 lisab uue töölehe.

 • Alt+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

 • Ainult F12 vajutamisel kuvatakse dialoogiboks Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

 • Kuvab lindil klahvispikrid (uued otseteed).

Näiteks

 • klahvikombinatsioon Alt, A, E aktiveerib töölehe küljendivaate;

 • Alt, A, I aktiveerib töölehe tavavaate;

 • Alt, A, L aktiveerib töölehe leheküljepiiride eelvaate.

Nooleklahvid

 • Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

 • CTRL+nooleklahv viib töölehel praeguse andmepiirkonna serva.

 • SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

 • CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

 • Kui lint on aktiveeritud, valib vasak- või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

 • Kui menüü või alammenüü on avatud, valib alla- või ülesnooleklahv järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

 • Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

 • Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

 • Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

 • Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

 • Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

 • Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

 • Kustutab lahtriredigeerimisrežiimis järjepunktist paremal asuva märgi.

Lõpuklahv (End)

 • Lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvi abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse nooleklahvi vajutamisel automaatselt välja. Ärge unustage enne järgmist nooleklahvivajutust uuesti lõpuklahvi vajutada. Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse see olekuribal.

 • Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi ja mõne nooleklahvi abil liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

 • Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv ka viimase menüükäsu.

 • Klahvikombinatsioon Ctrl+End viib töövihiku viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale. Kui kursor on valemiribal, viib klahvikombinatsioon Ctrl+End kursori teksti lõppu.

 • Klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valiku töölehe viimati kasutatud lahtrini (paremas allnurgas). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

 • Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

 • Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

 • Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

 • Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

 • Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

 • Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

 • Shift+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

 • Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

 • Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

 • Suleb täisekraanvaate, kui see on rakendatud, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv Home

 • Viib rea algusesse töölehel.

 • Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna vasakusse ülanurka.

 • Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

 • Ctrl+Home viib töölehe algusse.

 • Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Page Down

 • Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

 • Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

 • Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

 • Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

 • Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

 • Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

 • Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

 • Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

 • Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

 • Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

 • Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

 • Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui töölehel on andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv teistkordsel vajutamisel valitakse praegune andmeala ja selle kokkuvõtteread. Klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandal vajutamisel valitakse terve tööleht.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

 • Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

 • Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

 • Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

 • Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

 • Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

 • Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

 • Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse Excel 2013 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide.: Soovitame selle teema välja printida, et see oleks töötamise ajal käepärast. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus.: Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D (ingliskeelses rakenduses N), menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1 (ingliskeelses rakenduses M). Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid, nagu järgmisel pildil näha. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Excel 2013 lindi klahvispikrid

Kas vanad tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Microsoft Excel 2013. Näiteks klahvikombinatsiooniga Ctrl+C kopeeritakse sisu ning Ctrl+V kleebib sisu lõikelaualt.

Ka suurem osa endistest kombinatsioonidest Alt+menüükiirklahv toimib. Siiski peate kogu kiirklahvikombinatsiooni meelde jätma, sest meeldetuletusi selle kohta, milliseid täheklahve vajutada, ei kuvata. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt), seejärel vajutada ühte vanadest menüüklahvidest, näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Kuvatakse hüpik, kus seletatakse, et kasutate Microsoft Office’i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage pigem klahvispikrite silte.

Kombinatsioonis juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Ctrl+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

Ctrl+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

Ctrl+Shift+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

Ctrl+Shift_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

Ctrl+Shift+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

Ctrl+Shift+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

Ctrl+Shift+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

Ctrl+Shift+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

Ctrl+Shift+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

Ctrl+Shift+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl+Shift+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

Ctrl+Shift+:

Sisestab praeguse kellaaja.

Ctrl+Shift+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

Ctrl+miinusmärk (–)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

Ctrl+;

Sisestab tänase kuupäeva.

Ctrl+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

Ctrl+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

Ctrl+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

Ctrl+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

Ctrl+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

Ctrl+9

Peidab valitud read.

Ctrl+0

Peidab valitud veerud.

Ctrl+A

Valib kogu töölehe.

Kui töölehel on andmeid, valib klahvikombinatsioon Ctrl+A praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab Ctrl+Shift+A argumentide nimed ja sulud.

Ctrl+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Ctrl+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

Ctrl+E

Käivitage kiirtäitmine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka Shift+F5, Shift+F4 seevastu kordab viimast toimingut Otsi.

Ctrl+Shift+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

Ctrl+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

Ctrl+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

Ctrl+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+N

Loob uue tühja töövihiku.

Ctrl+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

Ctrl+Shift+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

Ctrl+P

Kuvab vaates Microsoft Office Backstage’i vaade menüü Prindi.

Ctrl+Shift+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+Q

Kuvab teie andmete jaoks funktsiooni Kiiranalüüs suvandid, kui teil on neid andmeid sisaldavad lahtrid valitud.

Ctrl+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

Ctrl+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

Ctrl+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+Shift+U laiendab või ahendab valemiriba.

Ctrl+V

Lisab lõikelaua sisu sisestuspunkti asukohta ja asendab valiku. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist ja kopeerimist.

Ctrl+Alt+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

Ctrl+W

Suleb valitud töövihiku akna.

Ctrl+X

Lõikab valitud lahtrid.

Ctrl+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Ctrl+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimati tehtud käsu tagasi võtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide.: Juhtklahvi (Ctrl) kombinatsioonid Ctrl+J ja Ctrl+M pole praegu kiirklahvidena määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

Ctrl+F1 kuvab või peidab lindi.

Alt+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

Alt+Shift+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab redigeerida aktiivset lahtrit ja asetab sisestuspunkti rea lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, viiakse sisestuspunkt valemiribale.

Shift+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

Ctrl+F2 kuvab prindieelvaate ala vaate Backstage’i vaade menüüs Prindi.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus on nimed määratletud (menüü Valemid, jaotis Määratletud nimed, nupp Nime määratlus).

Shift+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

Ctrl+F4 suleb valitud töövihikuakna.

Alt+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Ctrl+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

Shift+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

Ctrl+F6 aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole maksimeeritud. Nooleklahvide abil saate aknas ringi liikuda ja kui olete lõpetanud, vajutage tühistamiseks sisestusklahvi (Enter) või paoklahvi (Esc).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

Shift+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

Ctrl+F8 käivitab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

Alt+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

Shift+F9 arvutab aktiivse töölehe.

Ctrl+Alt+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+Shift+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

lülitatakse klahvispikrid sisse või välja (muuteklahv annab sama tulemuse).

Shift+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

Alt+Shift+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

Ctrl+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

Shift+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

Näiteks

klahvikombinatsioon Alt, A, E aktiveerib töölehe küljendivaate;

Alt, A, I aktiveerib töölehe tavavaate;

Alt, A, L aktiveerib töölehe leheküljepiiride eelvaate.

Nooleklahvid

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib töölehel praeguse andmepiirkonna serva.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Kui menüü või alammenüü on avatud, valib alla- või ülesnooleklahv järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Kustutab lahtriredigeerimisrežiimis järjepunktist paremal asuva märgi.

Lõpuklahv (End)

Lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvi abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse nooleklahvi vajutamisel automaatselt välja. Ärge unustage enne järgmist nooleklahvivajutust uuesti lõpuklahvi vajutada. Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse see olekuribal.

Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi ja mõne nooleklahvi abil liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv ka viimase menüükäsu.

Klahvikombinatsioon Ctrl+End viib töövihiku viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale. Kui kursor on valemiribal, viib klahvikombinatsioon Ctrl+End kursori teksti lõppu.

Klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valiku töölehe viimati kasutatud lahtrini (paremas allnurgas). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

Shift+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv Home

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna vasakusse ülanurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

Ctrl+Home viib töölehe algusse.

Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Page Down

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui töölehel on andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv teistkordsel vajutamisel valitakse praegune andmeala ja selle kokkuvõtteread. Klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandal vajutamisel valitakse terve tööleht.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2010 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Märkus.: Kui teil on kasutusel Microsoft Excel Starter 2010, siis peaksite arvesse võtma, et Excel Starter 2010 ei toeta kõiki Exceli jaoks loetletud funktsioone.

Näpunäide.: Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus.: Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

Kas juba tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Funktsiooniklahvid

Muud kasulikud kiirklahvid

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D, menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Kas vanad tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Excel 2010. Näiteks klahvikombinatsiooniga Ctrl+C kopeeritakse sisu ning Ctrl+V kleebib sisu lõikelaualt.

Ka suurem osa endistest kombinatsioonidest Alt+menüükiirklahv toimib. Siiski peate kogu kiirklahvikombinatsiooni meelde jätma, sest meeldetuletusi selle kohta, milliseid täheklahve vajutada, ei kuvata. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt), seejärel vajutada ühte vanadest menüüklahvidest, näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Kuvatakse hüpik, kus seletatakse, et kasutate Microsoft Office’i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage selle asemel klahvispikrite silte.

Kombinatsioonis juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Näpunäide.: Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad klahvid. (PDF)

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui töölehel on andmeid, valib klahvikombinatsioon CTRL+A praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab Microsoft Office Backstage’i vaates menüü Prindi.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu sisestuspunkti asukohta ja asendab valiku. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide.: Juhtklahviga (CTRL) kombinatsioone CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ja CTRL+Q pole praegu kiirklahvideks määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Näpunäide.: Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – funktsiooniklahvid. (PDF)

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi.

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab redigeerida aktiivset lahtrit ja asetab sisestuspunkti rea lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, viiakse sisestuspunkt valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 vajutamisel avatakse Backstage’i vaade (leht Printimine) koos prindieelvaate alaga.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihik sisaldab nimesid.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

ALT+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

lülitatakse klahvispikrid sisse või välja (muuteklahv annab sama tulemuse).

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applicationsi redaktori, kus saate Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles luua makro.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Märkus.: Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – muud. (PDF)

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (ALT)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

Näiteks

ALT, A, P aktiveerib töölehe küljendivaate;

ALT, A, L aktiveerib töölehe normaalvaate;

ALT, A, I aktiveerib töölehe leheküljepiiri eelvaate.

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on valitud, saab vasak- või paremnooleklahviga valida vasak- või parempoolse menüü. Kui alammenüü on avatud või valitud, saab nooleklahvidega liikuda põhi- ja alammenüü vahel. Kui lindimenüü on valitud, saab nende klahvidega menüünuppude vahel liikuda.

Kui menüü või alammenüü on avatud, saab üles- või allanooleklahviga valida menüüs eelmise või järgmise käsu. Kui lindimenüü on valitud, saab nende klahvidega menüüjaotises üles ja alla liikuda.

Dialoogiboksis saab nooleklahvide abil avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel liikuda.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Kustutab lahtriredigeerimisrežiimis järjepunktist paremal asuva märgi.

Lõpuklahv (END)

END-klahvi vajutamine lülitab sisse lõpurežiimi. Lõpurežiimis saate seejärel vajutada nooleklahvi, et liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Kui kõik lahtrid on tühjad, viiakse kursor pärast END-klahvi ja nooleklahvi vajutamist reas või veerus viimasesse lahtrisse.

Kui kuvatud on menüü või alammenüü, valitakse END-klahvi abil viimane menüükäsk.

Klahvikombinatsioon CTRL+END viib töövihiku viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale. Kui kursor on valemiribal, viib klahvikombinatsioon CTRL+END kursori teksti lõppu.

Klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valiku töölehe viimati kasutatud lahtrini (paremas allnurgas). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui töölehel on andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordsel vajutamisel valitakse praegune andmeala ja selle kokkuvõtteread. Klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandal vajutamisel valitakse terve tööleht.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2007 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide.: Soovitame selle teema välja printida, et see oleks töötamise ajal käepärast. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus.: Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

Kombinatsioonis juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+)

Toob peidust välja kõik valiku peidetud veerud.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Eksponentsiaalne.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise, objektide kuvamise ning objektide kohatäidete kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui töölehel on andmeid, valib klahvikombinatsioon CTRL+A praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse praegune andmeala ja selle kokkuvõtteread. Vajutades kombinatsiooni CTRL+A kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Klahvikombinatsiooni CTRL+C kahekordsel vajutamisel kuvatakse lõikelaud.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab dialoogiboksi Printimine.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu sisestuspunkti asukohta ja asendab valiku. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

CTRL+SHIFT+Z kasutab käsku Võta tagasi või Tee uuesti, et viimatine automaatparandus tagasi võtta või uuesti teha, kui automaatkorrektuuri nutikad sildid on kuvatud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Microsoft Office Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi (Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese komponent).

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab redigeerida aktiivset lahtrit ja asetab sisestuspunkti rea lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, viiakse sisestuspunkt valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 kuvab prindieelvaate akna.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja.

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nutika sildi menüü või teate. Kui nutikaid silte on mitu, liigutakse järgmisele nutikale sildile ja kuvatakse selle menüü või teade.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basicu redaktori, milles saate luua makro Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on valitud, saab vasak- või paremnooleklahviga valida vasak- või parempoolse menüü. Kui alammenüü on avatud või valitud, saab nooleklahvidega liikuda põhi- ja alammenüü vahel. Kui lindimenüü on valitud, saab nende klahvidega menüünuppude vahel liikuda.

Kui menüü või alammenüü on avatud, saab üles- või allanooleklahviga valida menüüs eelmise või järgmise käsu. Kui lindimenüü on valitud, saab nende klahvidega menüüjaotises üles ja alla liikuda.

Dialoogiboksis saab nooleklahvide abil avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel liikuda.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Kustutab lahtriredigeerimisrežiimis järjepunktist paremal asuva märgi.

Lõpuklahv (END)

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna paremasse allnurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib see ka viimase menüükäsu.

Klahvikombinatsioon CTRL+END viib töövihiku viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale. Kui kursor on valemiribal, viib klahvikombinatsioon CTRL+END kursori teksti lõppu.

Klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valiku töölehe viimati kasutatud lahtrini (paremas allnurgas). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui töölehel on andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse andmeala. Klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordsel vajutamisel valitakse praegune andmeala ja selle kokkuvõtteread. Klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandal vajutamisel valitakse terve tööleht.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Microsoft Office Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vaata ka

Kiirklahvid rakenduses Excel for Mac

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemivigade tuvastamine

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×