Office
Logi sisse

Vormiandmete edastamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selle artikli teemad

Ülevaade

Vormiandmete edastamine Accessi või SQL serveri andmebaasi

Vormiandmete edastamine veebiteenusele

Vormiandmete edastamine serveris, kus töötab Microsoft Windows SharePoint Services

Vormiandmete edastamine meilisõnumiga

Vormiandmete edastamine rakenduse veebiserverisse

Vormiandmete edastamine andmeühenduse faili abil

Vormiandmete edastamine koodi abil

Ülevaade

Kui kasutate Microsoft Office InfoPathi vorme mõne suurema äriprotsessi raames andmete kogumiseks, ei hoita neid andmeid enamasti kasutajate täidetud vormides. Vormiandmed viiakse vormist äriprotsessi järgmisse etappi, mis on enamasti mõni väline andmeallikas (nt andmebaas, veebiteenus või veebiserveris asuv rakendus). Näiteks võib töötaja InfoPathis täita kuluaruande vormi ja selle siis edastada veebiteenusesse, kus vormi saab töödelda.

InfoPathi vormi edastamine välisesse andmeallikasse

Erinevalt vormi salvestamisest, kui kasutajad valivad täidetava vormi talletamiseks soovitud asukoha, saadetakse vormi andmed vormi edastamisel teatud kindlasse asukohta, mis on määratletud vormiga seostuva vormimalli kujundamisel. Vormimalli kujundamisel ja vormiandmete edastamise lubamisel saate valida, millisesse asukohta kasutaja poolt vormi sisestatud andmed edastatakse:

 • Microsoft Office Accessi või Microsoft SQL Serveri andmebaasi;

 • veebiteenusesse;

 • serverisse, kus töötab teenus Microsoft Windows SharePoint Services;

 • meilisõnumiga;

 • veebiserveris asuvale rakendusele;

 • InfoPathi majutavale kohandatud rakendusele.

Vormiandmete edastamiseks soovitud koha määramisega saate muuta äriprotsessid täpsemaks ja tõhusamaks, kuna nii on teil nende protsesside üle suurem kontroll. Kasutaja saab vormiandmed edastada alles siis, kui InfoPath on kontrollinud vormi sisestatud andmete sobivust ja lubanud kasutajal sobimatud andmed parandada. Selle funktsiooni abil saab tagada ainult sobivate andmete saatmise välisesse andmeallikasse.

Vormimalli kujundamisel saate määrata, kas kasutajatel on õigus andmeid edastada ühte asukohta või korraga mitmesse kohta. Näiteks võite kuluaruande vormimalli kujundamisel määrata, et kui kasutaja edastab täidetud vormi, saadetakse vormi andmed andmebaasi ning täidetud vormi koopia saadetakse meilisõnumiga vastavale osakonnajuhatajale.

Välisesse andmeallikasse edastatava vormimalli kujundamisel lülitab InfoPath vaikimisi sisse nii menüü Fail käsu Edasta kui ka tööriistariba Standardne nupu Edasta. Vajadusel saate käsu Edasta nime muuta. Lisaks saate otse vormimalli lisada nupu, mida kasutaja saab pärast vormi täitmist vormiandmete edastamiseks klõpsata.

Vormimalli saate häälestada ka nii, et pärast vormi edastamist käivitatakse üks järgmistest toimingutest.

 • Avatud vorm suletakse.

 • Avatud vorm suletakse ja avatakse uus tühi vorm.

 • Avatud vorm jääb avatuks.

Lisaks saate kirjutada kasutajale pärast vormi edastamist kuvatava teate, mis näitab, kas vormi edastamine õnnestus või mitte.

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine Accessi või SQL Serveri andmebaasi

InfoPathi vorme edastatakse sageli andmebaasidesse – olgu siis ühe tabeli värskendamiseks kliendikirjega või mõne keerukama toimingu (nt kuluaruande vormimallis mitme omavahel seotud tabeli muutmine) sooritamiseks. Vormimalli saate InfoPathis kujundada nii, et vormi saab Accessi või SQL Serveri andmebaasi edastada otse, ilma skripti või kohandatud koodi abita. Soovi korral saate vormiandmeid edastada ka muud tüüpi andmebaasidesse, ent sel juhul peate kasutama kohandatud koodi või edastama vormi selle andmebaasiga ühendatud veebiteenusesse.

Vormi edastamiseks Accessi või SQL Serveri andmebaasi peate kujundama sellel andmebaasil põhineva vormimalli. See tagab, et vormimalli andmeallikas struktuur vastab andmebaasi struktuurile. Andmebaasiühenduse lisamisel mõnda olemasolevasse vormimalli ei saa kasutajad täidetud vorme andmebaasi edastada, kuna vormi andmeallikas ei vasta andmebaasi struktuurile. Kui vormimall ei vasta andmebaasi struktuurile, ei saa InfoPath andmete edastamisel andmebaasis õigeid välju värskendada.

Andmebaasil põhineva InfoPathi vormimalli kujundamisel pöörake tähelepanu järgmistele seikadele.

 • Kui ühendate vormimalli andmebaasis rohkem kui ühe tabeliga, peavad tabelid olema ühendatud võtmeväljade abil.

 • Pikad andmetüübid (nt pildid ja muud graafikaobjektid, OLE-objektid, manusfailid ning Accessi memo või SQL-i andmetüübid) tuleks andmeühendusest välja jätta. InfoPath ei toeta andmeühendust pikkade andmetüüpidega. Andmebaasi teatud väljade välistamiseks häälestage andmeühendus andmeühendusviisardi abil.

Andmeühendusviisardi viimase lehe väljal Kokkuvõte leiduva teabe abil saate kindlaks teha, kas eeltoodud probleemid on teie jaoks asjakohased või mitte. Kokkuvõte annab teada, kas vormi edastamine on lubatud või mitte ning viimasel juhul leidub väljal Kokkuvõte ka edastamise keelamise selgitus.

Pärast vormimalli ja andmebaasi vahelise andmeühenduse häälestamist saate kohandada muud soovitud edastamissuvandid. Näiteks võite muuta vormimalli nupul Edasta kuvatavat teksti. Samuti saate muuta kasutajale kuvatavaid teateid, mis annavad teada vormi edastamise õnnestumisest või nurjumisest, ning määrata, kas vorm tuleks jätta pärast edastamist avatuks või sulgeda.

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine veebiteenusesse

Sõltumata sellest, kas kasutate veebiteenust äriprotsessi töövoo loomiseks või andmebaasi kohal asuva vahekihina, on veebiteenusega suhtlevate vormimallide loomine InfoPathis lihtne. InfoPathi andmeühendusviisard juhendab teid vormimallide ühendamisel veebiteenusega.

Levinumad võimalused vorme veebiteenusesse edastava vormimalli kujundamiseks on järgmised:

 • olemasoleva vormimalli ühendamine veebiteenusega;

 • veebiteenusel põhineva uue vormimalli kujundamine.

Mõlema meetodi korral loob InfoPath veebiteenuse skeemil põhineva andmeallika. Nii saavad vormimallil põhinevad vormid veebiteenusesse andmeid edastada.

 Tehnilised üksikasjad

Kui kasutajad edastamine veebiteenusele vormi, saadetakse vormi laiendatav märgistuskeel (XML) andmed SOAP ümbrikus. SOAP ümbrikus töötab sisendi parameetrina määratud Web teenuse toimingu jaoks. Saate võrrelda seda esitada vormi HTTP kaudu, mille tulemuseks on HTTP POST-taotluse XML-dokumendi.

Enne InfoPathi vormimalli ühendamist veebiteenusega võtke arvesse järgmisi asjaolusid.

 • InfoPath ei saa luua ühendust veebiteenusega, mis kasutab kaugprotseduurikutse (RPC) kodeeritud laadi. Toetatud on ainult dokumendiliteraali kodeering.

 • Vormimalli konfigureerimisel nii, et sellel põhinevad vormid saaksid andmeid veebiteenusesse edastada, saate määrata, kas edastada tohib üksnes teatud väljade või rühmade andmed või kõik vormis sisalduvad andmed.

Kui andmeühendus veebiteenusega on häälestatud, saate vormimalli lisada nupu Edasta ja kohandada muud soovitud edastamissuvandid.

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine serverisse, kus töötab teenus Microsoft Windows SharePoint Services

Vajadusel saate kujundada vormimalli, millel põhinevate vormide andmed edastatakse serverisse, kus töötab teenus Microsoft Windows SharePoint Services. Nii saate kõigi kasutajate vorme talletada ja korraldada dokumenditeegis. Lisaks saavad kasutajad teie loodud vormimallil põhinevaid vorme täita otse dokumenditeegist. Samuti saavad nad vormiandmeid eksportida Microsoft Office Exceli või koondada mitme vormi andmed ühte vormi. Kui lubate vormide edastamise otse dokumenditeeki, saate eelnevalt määratleda vormide failinimed, kasutades staatilisi väärtusi, vormiandmetel põhinevaid väärtusi või valem.

Kui olete vormimalli konfigureerinud vormide edastamiseks SharePointi dokumenditeeki, võite vormi lisada nupu Edasta ja kohandada muud edastussuvandid (nt nupul Edasta kuvatava teksti, kasutajat vormi edastamise õnnestumisest või nurjumisest teavitavad teated ning selle, kas vorm tuleks jätta pärast edastamist avatuks või mitte).

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine meilisõnumiga

Äriprotsessi töövoogu on lihtne ja mugav häälestada meiliprogrammi abil. Võite kujundada InfoPathi vormimalli, mille tööriistariba Standardne nupu või menüü Fail käsu Edasta käsu klõpsamisel saab kasutaja täidetud vormi saata meilisõnumi manusega või kehatekstina. Meiliaadressid, teemarea ja manusfaili nime saate määrata vormimalli kujundamisel, kasutades staatilisi väärtusi, vormi kirjetel põhinevaid väärtusi või valemit. Näiteks võite vormimalli kujundada nii, et täidetud vormid saadetaks eelmääratletud teemareaga meilisõnumiga automaatselt vormi kirjel põhinevale meiliaadressile. Lisaks saate kasutajate poolt vormi sisestatud andmete põhjal määratleda vormi dünaamilised failinimed.

Et kasutajad saaksid vorme meilisõnumina saata, peab neil olema arvutisse installitud Microsoft Office Outlook 2003 või Microsoft Office Outlook 2007. Vorme veebibrauseris täitvatel kasutajatel pole vormide meilisõnumina saatmiseks Outlooki vaja.

Pärast vormimalli konfigureerimist vormide meilisõnumiga edastamiseks saate lisada käsu Edasta vormimalli menüüsse Fail ja nupu Edasta tööriistaribale Standardne ning kohandada muud soovitud edastussuvandid (nt nupu Edasta tekstisildi, kasutajat vormi edastamisest teavitavad teated ning selle, kas vorm tuleks pärast edastamist avatuks jätta või mitte).

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine mõnes veebiserveris asuvale rakendusele

Kui teil on olemasoleva Active Server Pages (ASP) lehe või muu koodi veebiserverile, mis saab töödelda XML-andmed, saate kujundada vormimalli nii, et kasutajad saavad edastada täidetud vormid selle veebiserveriga HTTP POST meetodi abil. Kui konfigureerite vormimalli, et kasutajad saaksid vorme sel viisil edastada, loob InfoPath teade, mis sisaldab vormi andmed ja seejärel saadab sõnumi veebiserverisse. Vormimalli andmete edastamiseks veebiserverisse kujundamisel Edasta nupu lisamine vormimallile, määrata teksti, mis kuvatakse, klõpsake nuppu saada , näitamaks, kui vorm on kasutajatele kuvatav sõnumite kohandamine esitatud ja määrake, kas soovite vormi pärast lahti jätta.

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine andmeühendusfaili abil

Rakenduses Microsoft Office InfoPath 2007 saate luua andmeühendusfailiks nimetatava XML-faili, mis sisaldab kõiki andmeühenduse loomiseks vajalikke sätteid. Kui talletate selle faili teenuse Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil asuvas andmeühendusteegis, saate kujundada mitu vormimalli, mis kasutavad andmeühenduse konfigureerimiseks sama XML-faili. Andmeühendusfaili kasutamine tähendab, et kui mõni andmeühenduse säte – näiteks välise andmeallika asukoht – muutub, piisab andmeühendusfaili värskendamisest ning te ei pea iga vormimalli andmeühendust ükshaaval värskendama. Kõigi sama andmeühendusfaili kasutavate vormimallide sätted värskendatakse automaatselt.

Andmeühendusfail võib sisaldada sätteid, millega määratletakse, kuidas kasutajad saavad vormiandmeid edastada. Vormimalli kujundamisel saate määrata selle andmeühendusfaili sätete kasutamise. Pärast vormimalli konfigureerimist vormiedastuse lubamiseks saate lisada käsu Edasta vormimallil põhinevate vormide menüüsse Fail ja nupu Edasta tööriistaribale Standardne ning kohandada muud soovitud edastussuvandid (nt nupu ja käsu Edasta tekstisildi, kasutajat vormi edastamisest teavitavad teated ning selle, kas vorm tuleks pärast edastamist avatuks jätta või mitte).

Lehe algusse

Vormiandmete edastamine koodi abil

Kui soovite vormimallis luua vormiandmete edastamiseks täpsemaid funktsioone, saate Microsoft Visual Basic .NET-i, Microsoft Visual C# .NET-i või skripti abil kirjutada hallatavat koodi. Näiteks võite vormimalli lisada funktsiooni, mis võimaldab vormi edastada korraga rohkem kui ühte kohta või välisesse andmeallikasse, mida InfoPath tavaliselt ei toeta.

Näpunäide.: Kui te ei saa InfoPathi andmeühendussuvandite abil vormimalli konfigureerida nii, et kasutajatel oleks võimalus vorme edastada mõnda välisesse andmeallikasse, saate selle funktsiooni abil kirjutada oma andmeühenduse selle välise andmeallikaga.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×