Office
Logi sisse

Valemivigade tuvastamine

Valemid võivad vahel tagastada veaväärtuse või anda ootamatuid tulemusi. Järgnevalt tutvustame mõningaid tööriistu, mille abil saate uurida nende probleemide põhjusi ja leida lahendusi.

Märkus.: Selles artiklis käsitletakse tehnikaid, mis aitavad teil valemivigu parandada. Tegemist ei ole täieliku meetodite loendiga, mis aitaks parandada iga võimaliku valemi viga. Konkreetsete vigade kohta leiate abi Exceli kogukonnafoorumist, kui otsite enda küsimusele sarnaseid küsimusi või esitate ise küsimuse.

Exceli kogukonnafoorumi link

Ülevaade lihtsate valemite sisestamisest

Valemid on võrrandid, mis arvutavad teie töölehe väärtusi. Valem algab võrdusmärgiga (=). Näiteks järgnev valem liidab 3 ja 1.

=3+1

Valem võib sisaldada ka funktsioone, viiteid, tehtemärke ja konstante.

Parts of a formula

Valemi osad

 1. Funktsioonid: Excelis sisalduvad kindlate arvutuste jaoks välja töötatud valemid. Näiteks funktsioon PI() annab arvu π väärtuse: 3,142...

 2. Lahtriviited: viitavad üksikutele lahtritele või lahtrivahemikele. Viide A2 annab lahtris A2 oleva väärtuse.

 3. Konstandid: arvud või tekstväärtused, mis sisestatakse otse valemisse, nt väärtus 2.

 4. Tehtemärgid: tehtemärk ^ (tsirkumfleks) tähendab arvu astendamist ja tehtemärk * (tärn) korrutamist. Kasutage väärtuste liitmiseks ja lahutamiseks tehtemärke + ja - ning jagamiseks tehtemärki /.

  Märkus.: Mõned funktsioonid nõuavad argumente. Argumendid on väärtused, mida teatud funktsioonid kasutavad arvutamiseks. Nõudmisel paigutatakse argumendid funktsioonis sulgude () vahele. Funktsioon PI ei nõua argumente, mistõttu see on tühi. Mõned funktsioonid nõuavad mitut argumenti ning neis on ruumi täiendavate argumentide jaoks. Olenevalt asukohasätetest peate argumentide eraldamiseks kasutama koma või semikoolonit (;).

Näiteks nõuab SUM-funktsioon ainult ühte argumenti, kuid mahutab kokku 255 argumenti.

Funktsioon SUM

=SUM(A1:A10) on näide üksikargumendist.

=SUM(A1:A10, C1:C10) on näide mitmest argumendist.

Järgmises tabelis on kokku võetud levinumad vead, mida kasutajad valemite sisestamisel teevad, ja juhised nende vigade parandamiseks.

NB!

Lisateave

Alustage funktsioone alati võrdusmärgiga (=)

Võrdusmärgi ärajätmisel võidakse tipitud väärtus kuvada teksti või kuupäevana. Kui tipite näiteks SUM(A1:A10), kuvab Excel tekstistringi SUM(A1:A10) ega arvuta valemit. Kui tipite 11/2, kuvab Excel kuupäeva (nt 2-Nov, kui lahtri vorming on Üldine), mitte ei jaga 11 kahega.

Kontrollige, et kõik algus- ja lõpusulud oleksid paaris

Veenduge, et kõik sulud oleksid lisatud paarikaupa (algussulg ja lõpusulg). Kui kasutate valemis funktsiooni, peavad kõik sulud olema õiges kohas, et valem töötaks õigesti. Valem =IF(B5<0);"Ei kehti";B5*1,05) näiteks ei tööta, kuna selles on kaks lõpusulgu ja ainult üks algussulg (seal peaks olema ainult üks algussulg ja üks lõpusulg). Õige valem oleks selline: =IF(B5<0;"Ei kehti";B5*1,05).

Kasutage vahemiku tähistamiseks koolonit

Lahtrivahemikule viitamisel kasutage vahemiku esimese ja viimase lahtri viite eraldajana koolonit (:). Näiteks =SUM(A1:A5), mitte =SUM(A1 A5), mis tagastaks veaväärtuse #NULL!.

Sisestage kõik kohustuslikud argumendid

Mõnel funktsioonil on kohustuslikke argumente. Ärge sisestage liiga palju argumente.

Sisestage õiget tüüpi argumendid 

Mõni funktsioon (nt SUM) nõuab arvargumente. Teised funktsioonid (nt REPLACE) seevastu nõuavad vähemalt ühe argumendina tekstväärtust. Kui kasutate argumendina vale tüüpi andmeid, võib Excel tagastada soovimatu tulemi või kuvada veaväärtuse.

Ärge pesastage rohkem kui 64 funktsiooni

Funktsioonis ei saa sisestada ega pesastada üle 64 taseme.

Ümbritsege teised töölehenimed ülakomadega

Kui valem viitab muudel töölehtedel või muudes töövihikus asuvatele väärtustele või lahtritele ja kui nende töölehtede või töövihiku nimed sisaldavad mittetähestikulisi märke, paigutage need ülakomade (’) vahele (nt =’Quarterly Data’!D3, või =‘123’!A1).

Kui viitate valemis töölehe nimele, pange selle lõppu hüüumärk (!)

Kui soovite näiteks tagastada väärtust, mis asub sama töövihiku lehe Kvartaliandmed lahtris D3, kasutage järgmist valemit: ='Kvartaliandmed'!D3.

Kaasake välistöövihikute tee

Veenduge, et kõik välisviited sisaldaksid töölehe nime ja teed.

Viide töövihikule sisaldab töövihiku nime ja peab olema ümbritsetud nurksulgudega ([Workbookname.xlsx]). Samuti peab viide sisaldama töövihikus asuva töölehe nime.

Kui töövihik, millele soovite viidata, pole Excel avatud, saate valemisse siiski kaasata viite sellele töövihikule. Sel juhul tuleb sisestada täielik failitee, nagu järgmises näites: =ROWS(’C:\Minu dokumendid\[Kv2 toimingud.xlsx]Müük’!A1:A8). See valem tagastab ridade arvu vahemikus, mis hõlmab teises töövihikus lahtreid A1 kuni A8 (8).

Märkus.: Kui täielik tee sisaldab tühikuid, nagu eelmises näites, peate tee ümbritsema ülakomadega (tee alguses ja pärast töölehe nime, enne hüüumärki).

Sisestage arvud ilma vorminguta

Kui sisestate valemisse arve, siis ärge vormindage neid. Kui soovite väärtusena sisestada näiteks 1000 €, sisestage valemisse 1000. Kui lisate arvudesse eraldajaid, näiteks tühikuid, võib Excel tagastada veaväärtuse. Kui soovite arve kuvada koos tuhandeliste eraldajatega või valuutatähistega, vormindage lahtrid pärast arvude sisestamist.

Kui soovite näiteks liita lahtris A3 olevale väärtusele 3 100 ja sisestate valemi =SUM(3;100;A3), liidab Excel arvud 3 ja 100 ning seejärel liidab saadud summa lahtri A3 väärtusele, mitte ei liida arvu 3100 lahtri A3 väärtusele, mille tulemuseks oleks valem =SUM(3100;A3). Kui sisestate valemi =ABS(-2;134), kuvab Excel veateate, kuna funktsioon ABS aktsepteerib ainult ühte argumenti: =ABS(-2134).

Valemitest vigade otsimiseks saate kasutusele võtta teatud reeglid. Nende reeglite kasutamine ei taga teie töölehe veatust, ent need suudavad üles leida suure osa levinumatest vigadest. Reegleid saab ükshaaval sisse ja välja lülitada.

Vigu saab tähistada ja parandada kahel viisil: ükshaaval (nagu õigekirjakontrolli kasutamisel) või kohe, kui olete vigased andmed töölehele sisestanud.

Vea parandamiseks saate kasutada Exceli pakutavaid võimalusi, kuid soovi korral võite viga ka ignoreerida, klõpsates käsku Ignoreeri viga. Mõnes kindlas lahtris esineva vea ignoreerimisel ei kuvata selle lahtri viga enam edaspidiste veakontrollide käigus. Vajadusel võite kõik varem ignoreeritud vead lähtestada – sel juhul kuvatakse kõik vead uuesti.

 1. Valige Fail > Suvandid > Valemid.

  Klõpsake rakenduses Excel 2007Microsoft Office’i Office’i nupu pilt nuppu ja valige Exceli suvandid > Valemid.

 2. Märkige jaotises Veakontroll ruut Luba taustal veakontroll. Leitud vead tähistatakse lahtri vasakus ülanurgas kolmnurgaga.

  Valemiprobleemiga lahter
 3. Vea ilmnemiskohta tähistava kolmnurga värvi muutmiseks valige soovitud värv väljal Veaindikaatori värv.

 4. Märkige või tühjendage jaotises Exceli kontrolli reeglid järgmiste reeglite märkeruudud.

  • Tulemiks vea andvaid valemeid sisaldavad lahtrid. Valem ei kasuta eeldatavat süntaksit, argumente või andmetüüpe. Veaväärtuste hulka kuuluvad #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! ja #VALUE!. Igal veaväärtusel on oma põhjus ja see lahendatakse erinevalt.

   Märkus.: Kui sisestate veaväärtuse otse lahtrisse, talletatakse see veaväärtusena, kuid seda ei märgistata veana. Kui aga sellele lahtrile viitab mõnes teises lahtris olev valem, tagastab valem sellest lahtrist veaväärtuse.

  • Tabelites sisalduvas arvutusliku veeru valemis on ebakõla. Arvutuslik veerg võib sisaldada veeruvalemist erinevaid valemeid, kuid see põhjustab erandi. Arvutusliku veeru erandid luuakse siis, kui teete mõnda järgmistest:

   • Tipite arvutusliku veeru lahtrisse muid andmeid peale valemi.

   • tipite arvutusliku veeru lahtrisse valemi ja kasutate siis klahvikombinatsiooni Ctrl + Z või klõpsate kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi Nupp „Võta tagasi“ ;

   • Tipite uue valemi arvutuslikku veergu, mis juba sisaldab mõnda erandit.

   • kopeerite arvutuslikku veergu andmed, mis ei sobi arvutusliku veeru valemiga (kui kopeeritud andmed sisaldavad valemit, kirjutab see valem arvutusliku veerus asuvad andmed üle);

   • teisaldate või kustutate mõnes muus töölehe piirkonnas lahtri, millele viitab üks arvutusliku veeru ridu.

  • Kahekohalise arvuna väljendatud aastaarve sisaldavad lahtrid. Lahter sisaldab tekstina esitatud kuupäeva, mida võib valemis kasutamisel ekslikult tõlgendada kui vale sajandit. Näiteks kuupäev valemis =YEAR(„1.01.31“) võib olla nii 1931. kui ka 2031. aasta. Kasutage seda reeglit ebaselgete tekstikuupäevade otsimiseks.

  • Tekstina vormindatud arvud või arvud, mille ette on lisatud ülakoma. Lahter sisaldab tekstina salvestatud arve. Tavaliselt juhtub seda muudest allikatest imporditud andmetega. Tekstina salvestatud arvud võivad sortimisel ootamatult käituda ja need tuleks pigem arvudeks teisendada. Valem ‘=SUM(A1:A10) on nähtav tekstina.

  • Valemid, mis pole teiste sama piirkonna valemitega kooskõlas. Valem ei vasta selle läheduses asuvate muude valemite mustrile. Paljudel juhtudel erinevad teiste valemitega kõrvuti asuvad valemid üksteisest ainult kasutatavate viidete poolest. Järgmises näites, mis hõlmab nelja külgnevat valemit, kuvab Excel lahtri D4 valemi =SUM(A10:C10) kõrval veaväärtuse seetõttu, et külgnevates valemites on kasutatud üherealist sammu, selles valemis on samm aga 8 rida – Excel eeldas valemit =SUM(A4:C4).

   Excel kuvab veaväärtuse, kui valem ei vasta sellega külgnevate valemite mustrile

   Excel kuvab veaväärtuse juhul, kui valemis kasutatud viited pole külgnevate valemite viidetega kooskõlas.

  • Valemid, mis jätavad piirkonnas olevaid lahtreid välja. Valem ei pruugi automaatselt sisaldada viiteid andmetele, mille olete lisanud algse andmevahemiku ja valemit sisaldava lahtri vahele. See reegel võrdleb valemis olevat viidet valemit sisaldava lahtriga külgneva tegeliku lahtrivahemikuga. Kui külgnevad lahtrid pole tühjad, vaid sisaldavad samuti väärtusi, kuvab Excel valemi kõrval veaväärtuse.

   Selle reegli rakendamisel lisab Excel veaväärtuse näiteks valemi =SUM(D2:D4) kõrvale, kuna lahtrid D5, D6 ja D7 külgnevad valemis viidatud lahtritega ning valemit sisaldava lahtriga (D8) ning need lahtrid sisaldavad samuti andmeid, millele oleks tulnud valemis viidata.

   Excel kuvab veaväärtuse, kui valem jätab vahemikus lahtreid vahele
  • Valemeid sisaldavad lukustamata lahtrid Valemit pole kaitsmiseks lukustatud. Vaikimisi lukustatakse kõik lahtrid, seega ei saa neid muuta, kui töövihik kaitstud on. See aitab vältida tahtmatuid eksimusi, milleks võib olla näiteks valemi kogemata muutmine või kustutamine. See tõrketeade viitab sellele, et lahter on lukustamata, kuid leht pole kaitstud. Kontrollige, kas soovite lahtri lukustada või mitte.

  • Tühjadele lahtritele viitavad valemid. Valem sisaldab viidet tühjale lahtrile. See võib põhjustada soovimatuid tulemeid, nagu kirjeldab järgmine näide.

   Oletagem, et soovite arvutada järgmises lahtriveerus leiduvate arvude keskmist. Kui kolmas lahter on tühi, ei kaasata seda arvutusse ja tulemiks on 22,75. Kui see lahter sisaldab aga väärtust 0, on tulemiks 18,2.

   Excel kuvab veaväärtuse, juhul kui valem viitab tühjadele lahtritele
  • Tabelisse sisestatud andmed ei sobi. Tabelis on valideerimisviga. Lahtri valideerimissätete kontrollimiseks valige menüü Andmed > Andmeriistad > Andmete valideerimine.

 1. Valige tööleht, mida soovite vigade osas kontrollida.

 2. Kui tööleht on käsitsi arvutatud, vajutage uuestiarvutamiseks klahvi F9.

  Kui dialoogiboksi Veakontroll ei kuvata, valige menüü Valemid > Valemiaudit > Veakontroll.

 3. Kui olete varem vigu ignoreerinud, kuid soovite nüüd need vead taas veakontrolli kaasata, toimige järgmiselt: valige Fail > Suvandid >Valemid.

  Valige jaotises VeakontrollLähtesta ignoreeritud vead > OK.

  Veakontroll

  Märkus.: Ignoreeritud vigade lähtestamisel lähtestatakse kõik aktiivses töövihikus kõigil lehtedel leiduvad vead.

  Näpunäide.: Abiks võib olla see, kui paigutate dialoogiboksi Veakontroll otse valemiriba alla.

  Lohistage dialoogiboks Veakontroll valemiriba alla
 4. Klõpsake mõnda nuppu dialoogiboksi parempoolses osas. Saadaolevad valikuvõimalused on erinevat tüüpi vigade puhul erinevad.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

Märkus.: Kui klõpsate nuppu Ignoreeri viga, ignoreeritakse viga iga järgneva kontrollimise ajal.

 1. Klõpsake lahtri kõrval kuvatavat nuppu Veakontroll  Ikoon Veakontroll . Seejärel klõpsake soovitud käsku. Saadaolevate käskude valik sõltub veatüübist; esimene kirje kirjeldab viga.

  Kui klõpsate nuppu Ignoreeri viga, ignoreeritakse viga iga järgneva kontrollimise ajal.

  Lohistage dialoogiboks Veakontroll valemiriba alla

Kui valem ei saa tulemit õigesti väärtustada, kuvab Excel veaväärtuse (nt #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! või #VALUE!). Igal veatüübil on erinevad põhjused ja lahendused.

Järgmine tabel sisaldab artiklite linke, kust leiate täpsemat teavet nende vigade kohta, ja veateadete põhjuste lühikirjeldust.

Teema

Kirjeldus

Vea #### parandamine

Excel kuvab selle vea, kui veerg pole piisavalt lai kogu lahtrisisu kuvamiseks või lahter sisaldab negatiivset kuupäeva- või kellaajaväärtust.

Nt valem, mis lahutab varasemast kuupäevast hilisema (nt valemi =15.06.2008-01.07.2008 tulemiks on negatiivne kuupäevaväärtus.

Näpunäide.: Proovige lahter automaatsobitada, topeltklõpsates veerupäiste vahel. See toiming parandab vea, kui Excel ei saa kõiki märke kuvada ning kuvab seetõttu veaväärtuse ###.

# veaväärtus

Vea #DIV/0! parandamine

Excel kuvab selle vea juhul, kui arvu proovitakse jagada nulliga (0) või lahtriga, mis ei sisalda väärtust.

Näpunäide.: Lisage järgmise näite eeskujul veaohjur =IF(C2;B2/C2;0).

Vigade katmiseks saab kasutada veatöötlusfunktsiooni (nt IF)

Vea #N/A parandamine

Excel kuvab selle vea juhul, kui funktsioonis või valemis pole väärtust saadaval.

Kas näiteks funktsiooni VLOOKUP kasutamisel leidub otsitavale otsinguvahemikus vaste? Enamasti mitte.

Proovige veaväärtuse #N/A tõkestamiseks kasutada funktsiooni IFERROR. Antud juhul saaksite seda funktsiooni kasutada näiteks sellisel kujul:

=IFERROR(VLOOKUP(D2;€D€6:€E€8;2;TRUE);0)

Veaväärtus #N/A

Vea #NAME? parandamine

See viga kuvatakse juhul, kui Excel ei tunne valemis olevat teksti. Nt on vahemiku nimes või funktsioonis trükiviga.

Märkus.: Funktsiooni kasutamisel veenduge, et selle nimi oleks õigesti kirjutatud. Antud juhul on sõna SUM valesti kirjutatud. Eemaldage täht „e“ ja Excel parandab selle.

Kui funktsiooni nimes on kirjaviga, kuvab Excel veaväärtuse #NAME?

Vea #NULL! parandamine

Excel kuvab selle vea juhul, kui määrate kahe mitteristuva ala ristumise. Ristumise tehtemärk on valemi viidetevaheline tühik.

Märkus.: Veenduge, et vahemikud oleksid õigesti eraldatud. Kui sisestate valemi =SUM(C2:C3 E4:E6), tagastab see veaväärtuse #NULL!, kuna alad C2:C3 ja E4:E6 ei ristu. Viga parandatakse, kui lisate vahemike C ja E vahele semikooloni: =SUM(C2:C3,E4:E6)

Veateade #NULL!

Vea #NUM! parandamine

Excel kuvab selle vea juhul, kui valem või funktsioon sisaldab lubamatuid arvväärtusi.

Kas kasutate itereerivat funktsiooni (nt IRR või RATE)? Sel juhul kuvatakse veaväärtus #NUM! ehk seetõttu, et funktsioon ei leia tulemit. Lahendustoimingud leiate spikriteemast.

Vea #REF! parandamine

Excel kuvab selle vea juhul, kui lahtriviide on sobimatu. Võimalik, et olete kustutanud lahtreid, millele on teistes valemites viidatud, või olete kleepinud uusi lahtreid selliste lahtrite peale, millele on teistes valemites viidatud.

Kas kustutasite kogemata rea või veeru? Kustutasime valemis =SUM(A2;B2;C2) veeru B ning vaadake, mis juhtus.

Kustutamise saate tagasi võtta nupu Võta tagasi või klahvikombinatsiooni Ctrl + Z abil. Võite ka valemi uuesti luua või kasutada pidevat vahemikuviidet nagu =SUM(A2:C2), mida oleks veeru B kustutamisel automaatselt värskendatud.

Excel kuvab veaväärtuse #REF! juhul, kui lahtriviide on sobimatu

Vea #VALUE! parandamine

Excel võib kuvada selle teate juhul, kui valem sisaldab eri andmetüüpe sisaldavaid lahtreid.

Kas kasutate matemaatilisi tehtemärke (+; -; *; /; ^) erinevate andmetüüpidega? Kui see on nii, siis proovige hoopis funktsioone kasutada. Antud juhul lahendaks probleemi funktsioon =SUM(F2:F5).

Tõrketeade #VALUE!

Kui lahtrid ei ole töölehel nähtavad, saate neid lahtreid ja lahtrite valemeid vaadata tööriistaribal Jälgimisaken. Jälgimisakna abil saate hõlpsalt kontrollida ja kinnitada suurte töölehtede valemiarvutusi. Jälgimisakent kasutades ei pea te pidevalt liikuma töölehe eri osade vahel.

Jälgimisaken võimaldab hõlpsalt jälgida töölehel kasutatavaid valemeid

Seda tööriistariba saab teisaldada või dokkida nagu iga teist tööriistaribagi. Näiteks saab selle dokkida akna allserva. Tööriistariba jälgib järgmisi lahtriatribuute: 1) töövihik; 2) leht; 3) nimi (juhul, kui lahtri jaoks on määratud vastav nimega vahemik); 4) ´lahtriaadress; 5) väärtus; 6) valem.

Märkus.: Ühes lahtris tohib olla ainult üks jälgimine.

Lahtrite lisamine jälgimisaknasse

 1. Valige lahtrid, mille soovite jälgida.

  Töölehel kõigi valemeid sisaldavate lahtrite valimiseks valige menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupp Otsi ja vali (või kasutage klahvikombinatsiooni Ctrl + G või Mac-arvutis Control + G)> Erivalikud > Valemid.

  Dialoogiboks Erivalikud
 2. Klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Jälgimisaken.

 3. Klõpsake nuppu Lisa jälgimine.

  Töölehele jälgimise lisamiseks klõpsake nuppu Lisa jälgimine
 4. Veenduge, et olete valinud kõik lahtrid, mida soovite vaadata, ja klõpsake Lisa.

  Sisestage jälgitav lahtrivahemik dialoogiboksi Jälgimise lisamine
 5. Jälgimisakna veerulaiuse muutmiseks lohistage veeru paremat äärist päisest.

 6. Et kuvada lahter, millele viitab tööriistariba Jälgimisaken aknas asuv kirje, topeltklõpsake kirjet.

  Märkus.: Lahtrid, millel on välised viited muudele töövihikutele, kuvatakse tööriistaribal Jälgimisaken ainult siis, kui muud töövihikud on avatud.

Lahtrite eemaldamine jälgimisaknast

 1. Kui tööriistariba Jälgimisaken ei kuvata, siis klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Jälgimisaken.

 2. Valige lahtrid, mida soovite eemaldada.

  Mitme lahtri valimiseks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake seejärel lahtreid.

 3. Klõpsake valikut Kustuta jälgimine.

  Kustuta jälgimine

Vahel on keeruline mõista, kuidas pesastatud valem arvutab lõpliku tulemi, kuna arvutuskäik hõlmab mitut vahepealset arvutust ja loogikatesti. Dialoogiboksis Valemi väärtustamine näete, kuidas pesastatud valemi erinevaid osi valemi arvutamise järjestuses väärtustatakse. Näiteks valemit =IF(AVERAGE(D2:D5)>50;SUM(E2:E5);0) on lihtsam mõista, kui näete järgmisi vahetulemeid:

Dialoogiboksi Valemi väärtustamine abil saate näha, kuidas väärtustatakse pesastatud valemi erinevaid osi

Valemi väärtustamise dialoogiboks

Kirjeldus

=IF(AVERAGE(D2:D5) > 50;SUM(E2:E5);0)

Algul kuvatakse pesastatud valem. Funktsioonid AVERAGE ja SUM on IF-funktsioonis pesastatud.

Lahtrivahemik D2:D5 sisaldab väärtusi 55, 35, 45 ja 25, seega on funktsiooni AVERAGE(D2:D5) tulem 40.

= IF(40>50;SUM(E2:E5);0)

Lahtrivahemik D2:D5 sisaldab väärtusi 55, 35, 45 ja 25, seega on funktsiooni AVERAGE(D2:D5) tulem 40.

=IF(FALSE;SUM(E2:E5);0)

Kuna 40 pole suurem kui 50, on IF-funktsiooni esimese argumendi (argument loogikaavaldis) avaldis väär.

IF-funktsioon tagastab kolmanda argumendi (argumendi väärtus_kui_väär) väärtuse. Funktsiooni SUM ei väärtustata, kuna see on funktsiooni IF teine argument (argument väärtus_kui_tõene) ja tagastatakse üksnes juhul, kui avaldis on tõene.

 1. Valige lahter, mida soovite väärtustada. Korraga saab väärtustada ainult ühe lahtri.

 2. Valige menüü Valemid > Valemiaudit > Arvuta valemid.

 3. Allakriipsutatud viite väärtuse uurimiseks klõpsake nuppu Väärtusta. Väärtustamise tulem kuvatakse kursiivis.

  Kui allakriipsutatud valemiosa viitab mõnele teisele valemile, klõpsake nuppu Samm sisse, et kuvada dialoogiboksis Väärtustamine teine valem. Eelmise lahtri ja valemi juurde naasmiseks klõpsake nuppu Samm välja.

  Nupp Samm sisse pole viiteks saadaval, kui valemis kuvatakse viide teist korda või kui valem viitab muus töövihikus olevale lahtrile.

 4. Jätkake nupu Väärtusta klõpsamist, kuni kõik valemi osad on arvutatud.

 5. Väärtustamise uuesti vaatamiseks klõpsake nuppu Lähtesta.

 6. Väärtustamise lõpetamiseks klõpsake nuppu Sule.

Märkused: 

 • Mõnesid valemi osasid, mis kasutavad funktsioone IF ja CHOOSE, ei väärtustata – sellisel juhul kuvatakse väljal Väärtustamine väärtus #N/A.

 • Kui viide on tühi, kuvatakse väljal Väärtustamine nullväärtus (0).

 • Järgmised funktsioonid arvutatakse ümber töölehe igal muutmisel, ning seetõttu võivad dialoogiboksis Valemi väärtustamine esitatavad tulemused erineda lahtris kuvatavast: RAND, AREAS, INDEX, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY, RANDBETWEEN.

Kas teil on mõni spetsiifiline küsimus?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saakime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Vt ka

Valemite ja lahtrite seoste kuvamine

Video: Vigaste valemite parandamine (Excel 2010)

Vigaste valemite vältimine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×