Välja paigutuse loomine PivotTable- või PivotChart-aruandes

Pärast PivotTable- või PivotChart-aruande loomist saate lisada välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendi abil. Kui soovite PivotTable- või PivotChart-aruannet muuta, kasutage väljade ümberkorraldamiseks ja eemaldamiseks väljaloendit. Vaikimisi kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kaks jaotist: ülemine väljajaotis väljade lisamiseks ja eemaldamiseks ning alumine paigutuse jaotis väljade ümberkorraldamiseks ja -paigutamiseks. PivotTable-liigendtabeli väljaloendi saate dokkida ükskõik kummale aknapoolele ja muuta selle suurust horisontaalselt. PivotTable-liigendtabeli väljaloendit saate ka lahti dokkida, sel juhul saate muuta selle suurust nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Märkmed : 

 • Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloend pole nähtav, klõpsake PivotTable- või PivotChart-aruannet. Kui te PivotTable-liigendtabeli väljaloendit ikkagi ei näe, klõpsake PivotTable-aruande puhul menüü Suvandid jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Väljaloend ning PivotChart-aruande puhul menüü Analüüsi jaotise Andmed nuppu Väljaloend.

 • Kui väljaloendis pole soovitud välju kuvatud, värskendage mis tahes teie poolt pärast viimast toimingut lisatud uute väljade, arvutatud väljade, mõõtmete, arvutatud mõõtmete või dimensioonide kuvamiseks PivotTable- või PivotChart-aruannet.

Selle artikli teemad

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Väljade lisamine

Väljade ümberkorraldamine

Väljade eemaldamine

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi vaate muutmine

Andmete filtreerimine enne aruandesse lisamist

Aruande paigutuse automaat- ja käsitsivärskenduse vaheldumisi aktiveerimine

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Oluline on mõista PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõtet ja viise, kuidas saab eri tüüpi välju PivotTable- või PivotChart-aruande koostamisel soovitud tulemuste saamiseks korraldada.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõte

How the PivotTable Field List works

1. Välisandmeallikas sisaldab liigendatud, ühele või mitmele väljale (nimetatakse ka veergudeks) paigutatud andmeid, ning need väljad kuvatakse väljaloendis.

2. Teisaldage väli väljaloendi aruandefiltri alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande aruandefiltri alale.

3. Teisaldage väli väljaloendi veerusildi alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande veerusildi alale.

4. Teisaldage väli väljaloendi reasildi alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande reasildi alale.

5. Teisaldage väli väljaloendi väärtuste alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande väärtuste alale.

Juhised väljade teisaldamiseks neljale aruandealale

Juhised väljade Väärtus, Nimi ja Dimensioon teisaldamiseks väljajaotisest neljale paigutuse jaotise alale.

Väärtuse väljad    

 • Kui olete märkinud numbrilise välja märkeruudu, teisaldatakse see väli vaikimisi alale Veerusildid.

Rea- ja veerusildid    

 • Kui väli on juba alal Reasildid, Veerusildid või Aruandefiltrid ning see lisatakse ühele nendest aladest uuesti, muudetakse välja teisaldamisel samale alale selle paigutust, kuid välja teisaldamisel muule alale selle suunda.

Mõõtmed    

 • OLAP-andmeallikas (Online Analytical Processing), on paljud väljad (või mõõtmed) sageli paigutatud erinevate dimensioonide, hierarhiate ja tasandite hierarhiasse. Klõpsake laiendamisnuppu Väli Pluss ja ahendamisnuppu välja Miinus , kuni leiate soovitud väljad.

 • Hierarhiaid, atribuute ja nimelisi komplekte saate teisaldada ainult aladele Reasildid, Veerusildid ja Aruandefiltrid.

 • Alale Väärtused saate teisaldada ainult mõõtmeid, arvutatud mõõtmeid ja tootluse võtmenäitajaid (Key Performance Indicators – KPI).

Lehe algusesse

Väljade lisamine

 • Väljade lisamiseks aruandesse tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Märkige väljajaotises iga välja nime kõrval olev märkeruut. Väli paigutatakse paigutusejaotise vaikealale, kuid soovi korral saate välju ümber korraldada.

   Vaikimisi lisatakse mittenumbrilised väljad alale Reasildid ja numbrilised väljad alale Väärtused ning OLAP-i kuupäeva- ja kellaajahierarhiad lisatakse alale Veerusildid.

  • Välja paigutamiseks paigutusejaotise kindlale alale paremklõpsake välja nime ja klõpsake seejärel sobivat käsku Lisa alale Aruandefilter, Lisa alale Veerusili, Lisa alale Reasilt ja Lisa alale Väärtused.

   Näpunäide. : Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest paigutusejaotisesse või vastupidi. Välja lisamiseks mitu korda korrake toimingut.

Lehe algusesse

Väljade ümberkorraldamine

Olemasolevaid välju saate ümber korraldada või ümber paigutada paigutusejaotise allosas oleva nelja ala abil:

PivotTable-aruanne

Kirjeldus

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Reasildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks ridadena aruande servas. Allpool asetsev rida pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse ritta.

Teljeväli (Kategooriad)    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

Veerusildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

Legendiväljade (sarjade) sildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

 • Väljade ümberkorraldamiseks klõpsake ühel alal välja nime ja ühte järgmistest käskudest.

Nihuta üles    

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla    

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse    

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu     

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda alale Aruandefiltrid    

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda alale Reasildid    

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda alale Veerusildid    

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda alale Väärtused    

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Välja Väärtus sätted, Väljasätted    

Kuvatakse dialoogiboks Väljasätted või Välja Väärtus sätted. Iga sätte kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksi üleservas olevat nuppu Spikker Nupu pilt .

Näpunäide. : Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest ja paigutusejaotisesse ja vastupidi ning erinevate alade vahel.

Lehe algusesse

Väljade eemaldamine

 • Välja eemaldamiseks klõpsake välja nime ühes paigutusejaotise alas ning klõpsake seejärel nuppu Eemalda väli või tühjendage väljajaotises iga välja nime kõrval olev märkeruut.

  Näpunäide. : Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all väljanime kohal paigutuse jaotises ning lohistada seejärel välja PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

  Märkus. : Kui tühjendate väljajaotises välja nime kõrval oleva märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

Lehe algusesse

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi vaate muutmine

PivotTable-liigendtabeli väljaloendil on viis erinevat vaadet, mis on loodud ja optimeeritud erinevat tüüpi PivotTable-liigendtabeli tööülesannete jaoks.

 • Vaate muutmiseks klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ülanurgas nuppu Vaade ja valige üks järgmistest.

Väljade jaotis ja alade jaotis on virnastatud    

See on vaikevaade, mõeldud väikese väljade arvu jaoks.

Väljade jaotis ja alade jaotis on kõrvuti    

See vaade on mõeldud väljade lisamiseks ja eemaldamiseks, kui igal alal on vähemalt neli välja.

Ainult väljad    

See vaade on mõeldud paljude väljade lisamiseks ja eemaldamiseks.

Ainult alade jaotis(2x2)    

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Ainult alade jaotis(1x4)     

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Näpunäide. : Vaadetes Väljade jaotis ja alade jaotis virnastatud ning Väljade jaotis ja alade jaotis kõrvuti saate muuta kõigi jaotiste laiust ja kõrgust, libistades kursori üle jaotiste eraldusjoone, kuni kursor muutub vertikaalseks topeltnooleks Vertical double arrow või horisontaalseks topeltnooleks Horizontal double arrow , lohistades topeltnoolt vastavalt soovile üles või alla, vasakule või paremale ning klõpsates seejärel topeltnoolt või vajutades sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusesse

Andmete filtreerimine enne aruandesse lisamist

Kui PivotTable-aruanne on ühendatud välise, paljusid andmeid sisaldava andmeallikaga, saate filtreerida ühte või mitut välja enne nende aruandesse lisamist. See võimaldab vähendada aruande värskendamiseks kuluvat aega.

Lehe algusesse

Aruande paigutuse automaat- ja käsitsivärskenduse vaheldumisi aktiveerimine

Vaikimisi värskendatakse aruande paigutust automaatselt iga kord, kui teete PivotTable-liigendtabeli väljaloendis muudatusi. Jõudluse parandamiseks suuremahuliste välisandmetega töötamisel saate aktiveerida käsitsivärskenduse. Käsitsivärskenduse aktiveerimisel ei saa te aruannet kasutada enne, kui aktiveerite uuesti automaatvärskenduse. Kuid saate välju väljajaotisest paigutusejaotisesse kiiresti lisada, teisaldada või eemaldada ning aktiveerida siis uuesti automaatvärskenduse, et näha oma tulemusi.

Kui seate aruande paigutusele käsitsivärskenduse, likvideeritakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendi sulgemisel, vaate Ainult väljad muutmisel või Microsoft Office Excelist väljumisel kõik teie PivotTable-aruandes tehtud paigutuse muudatused ilma kinnitamata.

 • PivotTable-aruande käsitsivärskenduse lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage PivotTable väljaloendi alumises ääres ruut Viivita paigutuse värskendusega.

  Kui olete aruande paigutuse muutmise väljaloendis lõpetanud, klõpsake paigutuse vaatamiseks PivotTable-aruandes nuppu Värskenda.

Märkus. : PivotTable-aruannet alustatakse töövihiku avamisel iga kord automaatvärskendusega.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×