Tingimusvormingute lisamine, muutmine või

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Tingimusvorming on teile abiks andmete visuaalsel uurimisel ja analüüsil, kriitiliste probleemide avastamisel ning andmemustrite ja -trendide tuvastamisel.

Tingimusvormingu abil on lihtne huvipakkuvate lahtrite või lahtrivahemike, ebatavalised väärtused ja visualiseerida andmeid, kasutades Andmeribasid, värviskaalasid ja ikoonikomplekte. Tingimusvorming muudab lahtrivahemiku põhjal tingimused (või kriteeriumid) ilmet. Kui tingimus on tõene, lahtrivahemik ei vormindata see tingimus; kui tingimus on väär, vormindatakse lahtrivahemik selle tingimuse alusel.

Andmeid saate sortida ja filtreerida vormingu, sealhulgas lahtri taustavärvi ja fondi värvi järgi, olenemata sellest, kas olete lahtrid vormindanud käsitsi või tingimuslikult. Järgmises näites on esitatud tingimusvorming, mis kasutab lahtri taustavärve, kolme noolega ikoonikomplekti ja andmeribasid.

Lahtri taustade, ikoonikomplekte ja kasutada tingimusvormingu andmeribad

Saate rakendada lahtrivahemiku, Exceli tabeli või PivotTable-liigendtabeli aruande Tingimusvorming. On olulised erinevused mõista, kui kasutate PivotTable-liigendtabeli aruande Tingimusvorming.

Märkus. : Tingimusvormingu loomisel saate viidata üksnes muudele sama töölehe lahtritele või teatud juhtudel ka sama parajasti avatud töövihiku töölehtede lahtritele. Tingimusvormingut ei saa kasutada mõnele muule töövihikule osutavates välisviidetes.

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande tingimusvorming erineb lahtrivahemikule või Exceli tabelile rakendatud tingimusvormingust mitmel viisil.

 • Kui muudate PivotTable-liigendtabeli aruande paigutust filtreerimise, tasemete peitmise, tasemete ahendamise ja laiendamise või mõne välja teisaldamise teel, säilib tingimusvorming seni, kuni aruande aluseks olevate andmete välju pole eemaldatud.

 • Ala Väärtused väljade tingimusvormingu ulatus võib põhineda andmehierarhial ja selle määratlevad ridades ühe või mitme veeru või veergudes ühe või mitme rea osas kõik emataseme (hierarhias ühe taseme võrra kõrgema taseme) nähtavad tütartasemed (hierarhias ühe taseme võrra madalamad tasemed).

  Märkus. : Andmehierarhias ei päri tütred ema tingimusvormingut ja ema omakorda ei päri tütarde tingimusvormingut.

 • Väärtustealal on väljade tingimusvormingu ulatuse määramiseks kolm võimalust: valiku, vastava välja või väärtusevälja järgi.

Valiku on vaikemeetod väärtustealal väljade ulatuse. Rakenda vormindusreegel nupp, dialoogiboksi Uus vormindusreegel või dialoogiboksi Redigeerimine vormindusreegel abil saate muuta vastava välja või Väärtusevälja ulatuse meetod.

Meetod

Kasutage seda meetodit juhul, kui soovite valida

Ulatuse määramine valiku alusel.

 • külgnevate väljade kogumi väärtustealal (nt ühe piirkonna kõik toodete kogusummad);

 • mittesidusate väljade kogumi väärtustealal (nt erinevate piirkondade toodete kogusummad andmehierarhia mitmel tasemel).

Ulatuse määramine väärtusevälja alusel.

 • vältida paljude mittesidusate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias kõiki tasemeid;

 • kaasata vahe- ja kogusummad.

Ulatuse määramine vastava välja alusel.

 • vältida paljude mittesidusate valikute tegemist;

 • rakendada tingimusvormingu väärtustealal väljakogumile, mis hõlmab andmehierarhias ühte taset;

 • vahesummad välistada.

Kui rakendate tingimusvormingu väärtustealal suurimate, väikseimate, keskmist ületavate või keskmisele alla jäävate väärtustega väljadele, põhineb reegel vaikimisi kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

 • veerule ja tema emareaväljale;

 • reale ja tema emaveeruväljale.

Märkus. : Kiiranalüüsi pole saadaval Excel 2010 ja varasemate versioonidega.

Valitud andmete valitud Tingimusvormingu rakendamine kiiranalüüsi nupp Kiiranalüüsi nupp abil. Kiiranalüüsi nupp kuvatakse automaatselt, kui valite oma arvutustabelis andmed.

 1. Valige oma arvutustabelis andmed. Kiiranalüüsi nupp kuvatakse alumises parempoolses nurgas valikut.

  Valitud andmete kiiranalüüsi nupp

 2. Klõpsake nuppu Kiiranalüüs  Kiiranalüüsi nupp või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Q.

 3. Klõpsake menüü Vorming jaotises Viige hiirekursor erinevaid võimalusi oma andmete põhjal vahetu eelvaate kuvamiseks ja seejärel klõpsake Vorming suvandit.

  Kiiranalüüsi Galerii vahekaart vorming

  Märkmed : 

  • Kuvatakse menüü Vorming soovitud vormingusuvandid sõltub teie valitud andmeid. Kui teie valik sisaldab ainult teksti, siis saadaolevad suvandid on tekst, dubleerimine, kordumatu, Võrdneja Eemalda. Kui valik sisaldab ainult arvud, või nii teksti kui ka arve, on Andmeribasid, värvid, Ikoonikomplekte, suurem, Top 10%ja Eemalda.

  • Vahetu eelvaatega muudab ainult neile vormindamise suvandeid, mida saate kasutada oma andmete põhjal. Näiteks kui teie valitud lahtreid ei sisalda vastavaid andmeid ja valite dubleerimine, vahetu eelvaade ei tööta.

 4. Kui kuvatakse dialoogiboks tekst sisuga , sisestage vormingu suvand, kui soovite rakendada, ja klõpsake nuppu OK.

Kui kasutatava tingimusvormingu vajadused on keerukamad, võite vormingukriteeriumide määramiseks kasutada loogikavalemit. Näiteks soovite võib-olla võrrelda väärtusi funktsiooni tulemiga või hinnata valitud vahemikust välja jäävates lahtrites olevaid andmeid, mis võivad asuda sama töövihiku muul töölehel.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid.

  Tingimusvorming

  Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 3. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtuseväli>.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Rida> puhul väärtused <Väärtuseväli>.

 4. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Kasuta vormindatavate lahtrite määratlemiseks valemit.

  1. Sisestage valem jaotises Redigeerige reegli kirjeldust loendiboksi Vorminda väärtused, kus see valem on tõene väljale.

   Valemit tuleb alustada võrdusmärgiga (=) ja valem peab tagastama loogikaväärtuse TRUE (1) või FALSE (0).

  2. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

  3. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

   Valida saate ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

   Näide 1: kahe tingimusvormingu kasutamine kriteeriumidega, mis kasutavad teste AND ja OR    

   Siin esitatud näites vormindab esimene reegel kaks lahtrit rohelisena, kui mõlemad tingimused on tõesed. Kui selle testi tulem pole Tõene, vormindab teine reegel lahtrid punasena, kui ükskõik kumb tingimus on väär.

   Lahtrid B4 ja B5 vastavad tingimustele ja on seega vormindatud rohelistena

   Korteriostja on oma eelarves määranud kuni 75 000 eurot sissemaksuks ja kuni 1 500 eurot kuumakseks. Kui nii sissemakse kui ka kuumakse vastavad tingimustele, siis lahtrid B4 ja B5 vormindatakse rohelistena.

   Kui sissemakse või kuumakse ei vasta ostja eelarvele, siis vormindatakse lahtrid B4 ja B5 punastena. Muutke väärtusi (nt intressimäär, laenutähtaeg, sissemakse või ostuhind) ja vaadake, mis juhtub tingimusvorminguga lahtritega.

   Esimese reegli valem (rakendab rohelise värvi)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Teise reegli valem (rakendab punase värvi)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Näide 2. Kõigi ülejäänud ridade varjustamine funktsioonide MOD ja ROW abil    

   Igale selle töölehe lahtrile rakendatud tingimusvorming varjustab lahtrivahemikus iga teise rea sinise lahtrivärviga. Töölehel kõigi lahtrite valimiseks klõpsake ruutu, mis asub rea 1 kohal ja veerust A vasakul. Funktsioon MOD tagastab jäägi pärast arvu (esimene argument) jagamist jagajaga (teine argument). Funktsioon ROW tagastab praeguse rea numbri. Kui jagate praeguse rea numbri 2-ga, saate paarisarvu puhul alati jäägiks 0 või paaritu arvu puhul 1. Kuna 0 on FALSE (vale) ja 1 on TRUE (tõene), siis vormindatakse kõik paaritu numbriga read. Reegel kasutab järgmist valemit: =MOD(ROW();2)=1.

   Iga teise rea on varjustatud sinine

   Märkus. : Lahtriviited saate valemisse sisestada lahtreid otse töölehel või teistel töölehtedel valides. Lahtrite valimine töölehel lisab lahtrite absoluutviited. Kui soovite, et Excel iga lahtri viidet valitud vahemikus reguleeriks, kasutage lahtrite suhtviiteid.

Valemite tingimusvormingu kasutamise kohta lisateabe saamiseks vt kasutamine Tingimusvormingu rakendamine valemi.

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad mõista andmete jaotumist ja varieerumist. Kahevärviskaala abil saate lahtrivahemikku võrrelda kahe värvitooni abil. Värvitoon esitab suuremaid või väiksemaid väärtusi (nt rohelise ja kollase värvi skaalas saata allpool näidatud viisil määrata, et suurema väärtusega lahtrites on rohkem rohelist värvi ja väiksema väärtusega lahtrites rohkem kollast värvi).

Koos kahe skaalaga kõigi lahtrite vormindamine.

Näpunäide. : Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne muu väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Tingimusvorming

 3. Valige kahevärviskaala.

  Kahevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide. Ülemine värv tähistab suuremaid ja alumine värv väiksemaid väärtusi.

Väljade ulatuse vaikemeetodi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik: klõpsake nuppu Valitud lahtrid.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid: klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on väärtused <Väärtusesilt>.

  • Kõik kindla väärtusesildi lahtrid (v.a vahesummad ja üldsumma): klõpsake nuppu Kõik lahtrid, kus on üksuse <Reasilt> puhul väärtused <Väärtusesilt>.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste põhjal (vaikesäte).

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kahevärviline skaala.

 7. Loendiboksist Tüüp sätete Miinimum ja Maksimum jaoks soovitud väärtuste valimiseks tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    valige Madalaim väärtus ja Kõrgeim väärtus.

   Sel juhul ei pea te miinimum- ja maksimumväärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus.

  • Protsendi vormindamine:    sisestage soovitud Miinimumväärtus ja Maksimumväärtus.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki.

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõiki väärtusi proportsionaalselt, kuna väärtuste jaotus on proportsionaalne.

  • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus. Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete vildaka visualiseerimise.

  • Valemitulemuse vormindamine:    valige väärtus Valem ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

    Märkmed : 

    • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

    • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala väärtuste Miinimum ja Maksimum valimiseks klõpsake mõlema puhul nuppu Värv ja seejärel valige värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Värviskaalad on visuaalsed juhised, mis aitavad teil mõista andmete jagunemist ja muutumist. Kolmevärviskaala abistab teid lahtrivahemiku võrdlemisel, kasutades kolme värvitooni suhet. Värvi toon tähistab suuremaid, keskmisi või väiksemaid väärtusi. Näiteks rohelise, kollase ja ja punase värviga skaalas saate määrata suurema väärtusega lahtritele rohelise värvi, keskmise väärtusega lahtritele kollase värvi ja väiksema väärtusega lahtritele punase värvi.

Näpunäide. : Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks mõne muu väärtuse peale veaväärtuse.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming kõrval olevat noolt ja seejärel suvandit Värviskaalad.

  Tingimusvorming

 3. Valige kolmevärviskaala. Ülemine värv tähistab kõrgemaid väärtusi, keskmine värv keskmisi väärtusi ja alumine värv madalamaid väärtusi.

  Kolmevärviskaala leidmiseks liikuge hiirega üle värviskaala ikoonide.

Väljade ulatuse vaikemeetodi muutmiseks PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal klõpsake nuppu Vormindussuvandid, mis kuvatakse selle PivotTable-liigendtabeli välja kõrval, millele on rakendatud tingimusvorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste põhjal.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Kolmevärviline skaala.

 7. Valige miinimumi, keskmise ja Maksimum tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    valige väärtus Keskpunkt.

   Sel juhul ei pea te väikseimat ja suurimat väärtust sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning sisestage järgmised väärtused – Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

  • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent ning seejärel sisestage soovitud väärtused väljadele Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum. Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtused proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil ja sisestage Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida suurte väärtuste rühma (nt ülemine 20. protsentiil) ühe värvi toonide suhtega ja madalaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil) mõne muu värvi toonide suhtega, kuna need esindavad äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete vildaka visualiseerimise.

  • Valemitulemuse vormindamine:    valige väärtus Valem ning sisestage järgmised väärtused – Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum.

   Valem peab andma arvu, kuupäeva või kellaaja. Alustage valemit võrdusmärgiga (=). Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut. See on hea mõte veenduge, et see ei annaks tulemuseks viga on valemit testida.

   Märkmed : 

   • Lahtrivahemiku jaoks saate määrata väikseima, keskmise ja suurima väärtuse. Veenduge, et sätte Miinimum väärtus oleks väiksem kui sätte Keskpunkt väärtus, mis peab omakorda olema väiksem kui sätte Maksimum väärtus.

   • Sätete Miinimum, Keskpunkt ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erinevad tüübid. Näiteks võite sätte Miinimum väärtuseks määrata arvu, sätte Keskpunkt väärtuseks protsentiili ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

   • Paljudel juhtudel toimib keskmise väärtusena kõige paremini vaikeväärtus 50 protsenti, kuid võite seda eri vajadustega sobitamiseks muuta.

 8. Minimaalse, keskmise ja maksimaalse värviskaala valimiseks klõpsake välja Värv iga väärtuse puhul ja seejärel valige värv.

  • Täiendavate värvide valimiseks või kohandatud värvide loomiseks klõpsake nuppu Veel värve.

  • Teie valitud värviskaala kuvatakse väljal Eelvaade.

Andmeriba aitab näha lahtri väärtust muude lahtrite suhtes. Andmeriba pikkus näitab lahtris olevat väärtust. Pikem riba tähistab suuremat ja lühem väiksemat väärtust. Andmeribad on kasulikud suurte andmehulkade puhul suurematele ja väiksematele arvudele osutamiseks (nt pühadeaegse lelude müügi aruandes suurimate ja vähimate summade eristamiseks).

Siinses näites kasutatakse andmeribasid eriti oluliste positiivsete ja negatiivsete väärtuste esiletoomiseks. Andmeribasid saate ka vormindada, näiteks nii, et andmeriba algab negatiivsete väärtuste korral lahtri keskpaigast ja ulatub vasakule.

Andmeribade, mis positiivsete ja negatiivsete väärtuste esiletõstmine

Näpunäide. : Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne teie määratud väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Andmeribad ning klõpsake sobivat andmeribaikooni.

  Tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Andmeriba.

 7. Valige sätete Miinimum ja Maksimum väärtus Tüüp. Tehke ühte järgmistest.

  • Madalaimate ja kõrgeimate väärtuste vormindamine:    – valige Madalaim väärtus ja Kõrgeim väärtus.

   Sel juhul ei pea te sätete Miinimum ja Maksimum jaoks väärtusi sisestama.

  • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv ning seejärel sisestage soovitud väärtused sätete Miinimum ja Maksimum väljale Väärtus.

  • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

   Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

  • Protsentiili vormindamine    – valige väärtus Täide ning sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

   Kasutage protsentiili, kui soovite visualiseerida ühe andmeriba suurimaid väärtusi (nt ülemine 20. protsentiil) ja teise andmeriba vähimaid väärtusi (nt alumine 20. protsentiil), kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete moonutatud kujutamise.

  • Valemitulemuse vormindamine    – valige väärtus Valem ja sisestage sätete Miinimum ja Maksimum väärtused.

   • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  Märkmed : 

  • Veenduge, et väärtus Miinimum oleks väiksem kui väärtus Maksimum.

  • Sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste jaoks saate valida erineva tüübi. Näiteks võite valida sätte Miinimum väärtuseks arvu ja sätte Maksimum väärtuseks protsendi.

 8. Värviskaala sätete Miinimum ja Maksimum väärtuste valimiseks klõpsake nuppu Riba värv.

  Kui soovite valida täiendavaid värve või luua kohandatud värvi, klõpsake nuppu Veel värve. Teie valitud ribavärv kuvatakse väljal Eelvaade.

 9. Andmeriba kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult riba.

 10. Andmeribadele pideväärise rakendamiseks valige loendiboksis Ääris väärtus Pidevääris ja valige siis äärise jaoks soovitud värv.

 11. Pideväärise ja astmikäärise vahel valimiseks valige loendiboksis Täidis väärtus Ühtlane täide või Astmiktäide.

 12. Negatiivsete ribade vormindamiseks klõpsake nuppu Negatiivne väärtus ja telg ning valige siis dialoogiboksis Negatiivse väärtuse ja telje sätted negatiivse riba täite- ja äärisevärvide suvandid. Telje jaoks saate valida nii paigutussätted kui ka värvi. Kui olete suvandite valimise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 13. Ribade suuna muutmiseks võite valida soovitud sätte loendiboksis Riba suund. Vaikimisi on selle sätte väärtuseks seatud Kontekst, kuid vastavalt sellele, kuidas soovite andmeid esitada, saate suunaks valida vasakult paremale või paremalt vasakule.

Andmete marginaalimiseks ja liigitamiseks kolme kuni viide läviväärtustega eraldatud kategooriasse saate kasutada ikoonikomplekti, mille iga ikoon esindab ühte väärtustevahemikku. Näiteks kolme noolega ikoonikomplektis esindab roheline ülesnool suuremaid väärtusi, kollane horisontaalnool keskmisi väärtusi ja punane allanool väiksemaid väärtusi.

Siinse näide kasutab mitmesuguseid tingimusvormingu ikoonikomplekte.

Samade andmete erinevad ikoonikomplektid

Soovi korral võite kuvada ainult teatud tingimusele vastavate lahtrite ikoonid (nt kuvada hoiatusikooni lahtrites, mille väärtus on langenud allapoole teatud kriitilist väärtust, kuid mitte kuvada ikoone lahtrites, mille väärtus on sellest kriitilisest väärtusest suurem). Ikooni peitmiseks tuleb tingimuste määramisel valida ikooni kõrval asuvast ikoonide ripploendist väärtus Lahtriikooni pole. Samuti võite luua oma ikoonikomplektide kombinatsioone: näiteks roheline märkeikoon, kollane valgusfoorituli ja punane lipuke.

Näpunäide. : Kui mõni vahemiku lahter sisaldab veaväärtuse tagastavat valemit, ei rakendata tingimusvormingut nendele lahtritele. Tingimusvormingu nendele lahtritele rakendamise tagamiseks kasutage funktsiooni IS või IFERROR, et valem tagastaks veaväärtuse asemel mõne teie määratud väärtuse (nt 0 või Pole saadaval).

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ikoonikomplekt ning seejärel valige ikoonikomplekt.

  Tingimusvorming

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Kolm foorituld (ääriseta) ruut Vorminda kõik lahtrid nende väärtuste järgi.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vormingu laad väärtus Ikoonikomplekt.

  1. Valige ikoonikomplekt. Vaikesätteks on Kuupäev, mis esineb. Ikoonide ja nende vaikevõrdlusmärkide ning läviväärtuste arv võib kõigis ikoonikomplektides olla erinev.

  2. Võrdlusmärke ja läviväärtusi saate muuta. Kõigi ikoonide väärtustevahemikud on võrdse suurusega, kuid neid suurusi saate muuta vastavalt oma vajadustele. Veenduge, et läviväärtused oleksid ülalt alla loogilises järjestuses suurimast väikseimani.

  3. Tehke ühte järgmistest.

   • Arvu, kuupäeva või kellaaja väärtuste vormindamine:    valige väärtus Arv.

   • Protsendi vormindamine:    valige väärtus Protsent.

    Sobivad väärtused on vahemikus 0–100. Ärge tippige protsendimärki (%).

    Kasutage protsendimäära, kui soovite visualiseerida kõik väärtusi proportsionaalselt, kuna protsendi kasutamine tagab väärtuste proportsionaalse jaotuse.

   • Protsentiili vormindamine:    valige väärtus Protsentiil. Sobivad protsentiilid on vahemikus 0–100.

    Kasutage protsentiili, kui soovite suurte väärtuste (nt ülemine 20. protsentiil) visualiseerimiseks kasutada teatud ikooni ja väikeste väärtuste (nt alumine 20. protsentiil) jaoks mõnda muud ikooni, kuna need võivad esindada äärmuslikke väärtusi, mis võivad põhjustada teie andmete kujutamist moonutada.

   • Valemitulemuse vormindamine:    – valige väärtus Valem ja sisestage siis valem igale väljale Väärtus.

    • Valem peab andma tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

    • Alustage valemit võrdusmärgiga (=).

    • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

    • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  4. Selleks, et esimene ikoon tähistaks väiksemaid väärtusi ja viimane suuremaid väärtusi, märkige ruut Pööra ikoonide järjestus ümber.

  5. Ikooni kuvamiseks ilma lahtris oleva väärtuseta märkige ruut Kuva ainult ikoon.

   Märkmed : 

   1. Ikooni mahutamiseks peate tõenäoliselt veerulaiusi muutma.

   2. Kuvatava ikooni suurus sõltub lahtris kasutatava fondi suurusest. Fondi suurendamisel muutub vastavalt suuremaks ka ikoon.

Lahtrivahemikust kindlate lahtrite leidmise lihtsustamiseks võite need lahtrid vormindada võrdlusmärkide alusel. Näiteks võite kategooriate alusel liigitatud laotöölehel kollase värviga esile tõsta need kaubad, mille vaba kogus laos on alla 10. Samuti võite jaemüügi koondtöölehel esile tuua kõik kauplused kasumiga üle 10%, müügimahuga alla 100 000 krooni ja asukohaga piirkonnas "Kagu".

Siinsed näited kasutavad tingimusvormingu valmiskriteeriumide (nt Suurem kui ja Esimesed 10%). See vormindab üle 2 000 000 elanikuga linnade lahtrid rohelise taustaga ja keskmiste kõrgete temperatuuride esimesed 30% oranžilt.

Vormindus tõstab esile üle 2 miljoni elanikuga linnad ja kõrgete temperatuuride esimesed 30%

Märkus. : PivotTable-liigendaruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa tingimusvormingut rakendada teksti ega kuupäeva, vaid ainult arvude alusel.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk, näiteks Vahemikus, Võrdub tekstiga, mis sisaldab või Kindel kuupäev.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Järgmisel nädalal ruut Vorminda ainult lahtrid, kus on.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda ainult lahtrid, kus on ühte järgmistest.

  • Vormindamine arvu, kuupäeva või kellaaja alusel:    valige loendist väärtus Lahtri väärtus, seejärel valige võrdlusmärk ning siis sisestage arv, kuupäev või kellaaeg.

   Näiteks valige väärtus Vahemikus ning sisestage siis 100 ja 200 või valige Võrdne ja sisestage 1.01.2009.

   Võite ka sisestada valemi, mis annab tulemuseks arvu, kuupäeva või kellaaja.

   • Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  • Vormindus teksti alusel:    valige väärtus Kindel tekst, valige võrdlusmärk ja seejärel sisestage tekst.

   Nt valige väärtus Sisaldab ja seejärel sisestage Hõbe või valige Algab ja sisestage Tri.

   Päringud lisatakse otsingustringi ja saate kasutada metamärke. Stringi suurim lubatud pikkus on 255 märki.

   Võite ka sisestada valemi, mis peab andma tulemuseks teksti.

   • Kui sisestate valemi, alustage seda võrdusmärgiga (=).

   • Vigaste valemite sisestamisel ei rakendata ühtegi vormingut.

   • Soovitatav on valemit testida ja veenduda, et see ei annaks tulemuseks viga.

  • Vormindus kuupäeva alusel:    valige väärtus Kindlad kuupäevad ja valige kuupäevade võrdlus.

   Nt valige Eile või Järgmine nädal.

  • Tühjade või täidetud lahtrite vormindamine:    valige väärtus Tühjad või Tühjad puuduvad.

   Tühi väärtus on lahter, mis andmeid ei sisalda ja mis erineb ühte või mitut tühikut sisaldavast lahtrist (tühikuid käsitletakse tekstina).

  • Veaväärtusi või tõeseid väärtusi sisaldavate lahtrite vormindamine:    valige väärtus Vead või Vigu pole.

   Veaväärtuste hulka kuuluvad: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! ja #NULL!.

 7. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming. Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 8. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Lahtritevahemiku suurima ja vähima väärtuse saate leida teie enda määratava katkestusväärtuse abil. Näiteks saate leida viis esimest müügiartiklit piirkondlikus aruandes, viimase 15% hulka kuuluvad kaubad kliendiuuringus või 25 kõige suurema palga saajat osakonnas.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk, näiteks Esimesed kümme üksust või Viimased 10%.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Vorminda ainult suurimad või vähimad väärtused soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Märkige jaotises Reeglitüübi valimine ruut Ainult ülemiste ja alumiste väärtuste vormindamine.

 6. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis asuvad väärtus Ülemine või Alumine.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  • Ülemise või alumise arvu määramiseks sisestage arv ja seejärel tühjendage ruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–1000.

  • Ülemise või alumise protsendi määramiseks sisestage arv ja seejärel märkige ruut % valitud vahemikust. Sobivad väärtused on vahemikus 1–100.

 8. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 9. Vormingu määramiseks klõpsake nuppu Vorming. Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 10. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Saate leida lahtritevahemiku keskmisest või standardhälbest suuremaid või väiksemaid väärtusi. Näiteks võite leida keskmisest kõrgemate näitajatega töötajad aasta tööviljakuse analüüsis või kindlaks määrata toodetud materjalid, mis jäävad kvaliteedihinnangus kahest standardhälbest madalamale.

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Ülemiste/alumiste reeglid.

  Tingimusvorming

 3. Valige soovitud käsk (nt Üle keskmise või Alla keskmise).

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljade ulatuse määramise meetodit saate vahetada raadionupuga Rakenda vormindusreegel.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist:

   1. Veenduge, et loendiboksis Kuva vormindusreeglid oleks valitud sobiv tööleht, tabel või PivotTable-liigendtabeli aruanne.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. PivotTable-liigendtabeli aruande väärtustealal väljade ulatuse muutmiseks valige jaotises Reegli rakenduskoht soovitule vastav suvand.

  • Valik:    klõpsake nuppu Ainult need lahtrid.

  • Vastav väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> samade väljadega lahtrid.

  • Väärtuse väli:    klõpsake nuppu Kõik välja <väärtuseväli> lahtrid.

 5. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult keskmisest suuremad või väiksemad väärtused.

 6. Tehke jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda väärtused, mis on järgmist.

  • Kõigi vahemiku lahtrite keskmisest väärtusest väiksemate või suuremate väärtustega lahtrite vormindamiseks valige Üle või Alla.

  • Kõigi vahemiku lahtrite ühest, kahest või kolmest standardhälbest üles- või allapoole jäävate lahtrite vormindamiseks valige standardhälve.

 7. Soovi korral võite muuta tingimusvormingu rakendamise viisi PivotTable-liigendtabeli aruande väärtusteala väljadele, mille ulatus on määratud vastava välja alusel.

  Vaikimisi põhineb tingimusvorming kõigil nähtavatel väärtustel. Kui aga määrate ulatuse vastava välja, mitte kõigi nähtavate väärtuste alusel, saate tingimusvormingu rakendada järgmistele kombinatsioonidele:

  • veerule ja tema emareaväljale, valides väärtuse iga veerurühm;

  • reale ja tema emaveeruväljale, valides väärtuse iga rearühm.

 8. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 9. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Märkus. : PivotTable-aruande väärtustealas asuvatele väljadele ei saa ainu- või duplikaatväärtuste alusel tingimusvormingut rakendada.

Siin esitatud näites kasutatakse tingimusvormingut veerus Õpetaja nende õpetajate leidmiseks, kes annavad tunde rohkem kui ühes aines (dubleeritud õpetajate nimed tõstetakse roosa värviga esile). Hinded, mis leitakse veerus Hinne ainult üks kord (ainuväärtused), tõstetakse esile rohelise värviga.

Väärtused veerus C, mis pole kordumatud värvilised roosi, on Kordumatud väärtused veerus D roheline

Kiirvormindus

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku Tõsta lahtrireeglid esile.

  Tingimusvorming

 3. Valige Dubleeritud väärtused.

 4. Sisestage väärtused, mida soovite kasutada, ja seejärel valige vorming.

Täpsem vorming

 1. Valige lahtrid vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli aruandes.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nupu Tingimusvorming all olevat noolt ja seejärel käsku Halda reegleid. Kuvatakse dialoogiboks Tingimusvormingu reeglihaldur.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tingimusvormingu lisamiseks klõpsake käsku Uus reegel. Kuvatakse dialoogiboks Uus vormindusreegel.

  • Tingimusvormingu muutmiseks tehke järgmist.

   1. Veenduge, et vastav tööleht või tabel on valitud loendiboksis Kuva vormindusreeglid.

   2. Soovi korral võite lahtrivahemikku muuta, klõpsates dialoogiboksi ajutiseks peitmiseks väljal Rakenduskoht nuppu korduvad Nupu pilt , valides seejärel töölehel uue lahtrivahemiku ja klõpsates nuppu Laienda dialoogiboks  Nupu pilt .

   3. Valige soovitud reegel ja klõpsake siis nuppu Redigeeri reeglit. Kuvatakse dialoogiboks Vormindusreegli redigeerimine.

 4. Klõpsake jaotises Reeglitüübi valimine käsku Vorminda ainult ühesed või dubleeritud väärtused.

 5. Valige jaotise Reeglikirjelduse redigeerimine loendiboksis Vorminda kõik väärtus ühene või dubleeritud.

 6. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klõpsake nuppu Vorming.

 7. Valige arvu-, fondi-, äärise- või täitevorming, mida soovite rakendada, kui lahtriväärtus vastab määratud tingimusele, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Võite valida ka rohkem kui ühe vormingu. Valitud vormingud kuvatakse väljal Eelvaade.

Kui soovite olemasoleva muudele või uutele andmetele töölehel laadi vormingu rakendamiseks, mida andmetele tingimusvormingu kopeerimine Vormingupintsli abil.

 1. Klõpsake lahtrit, mille tingimusvormingut soovite kopeerida.

 2. Valige Avaleht > Vormingupintsel.

  Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi

  Kursor muutub pintslikujuliseks.

  Näpunäide. :  Kui soovite pintslit kasutada ka järgmistesse lahtritesse tingimusvormingu kleepimiseks, võite nuppu Vormingupintsel topeltklõpsata.

 3. Tingimusvormingu kleepimiseks lohistage pintsel üle vormindatavate lahtrite või lahtrivahemike.

 4. Pintsli kasutamise lõpetamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Märkus. :  Kui olete kasutanud valemit reeglis, mis rakendab tingimusvormingu, võib juhtuda, et peate pärast tingimusvormingu kleepimist korrigeerima valemis sisalduvaid suhtelisi ja absoluutviiteid. Lisateavet leiate teemast Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine.

Tingimusvormingute eemaldamine töölehelt   

 • Menüüs Avaleht valige Tingimusvorming > Eemalda reeglid > Eemalda kogu lehe reeglid.

Tühjendage vahemikus, tabelis või PivotTable-liigendtabeli tingimusvorming   

 1. Valige lahtrivahemik, tabel või PivotTable-aruanne, mille tingimusvorminguid soovite eemaldada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht nuppu Tingimusvorming > Eemalda reeglid.

 3. Sõltuvalt sellest, mille valisite, klõpsake käsku Valitud lahtrid, See tabel või See PivotTable-liigendtabel.

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saaksime järgmise versiooni Excel? Kui jah, palun vaadake teemadest Exceli kasutaja kõnepostiveebisaidil.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Tingimusvormingu rakendamine valemi kasutamine

Halda tingimusvormingu reeglite järjestuse kohta

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×