Töövoo lähtestamise vormi loomine

Võib-olla soovite, et töövoog koguks oma käivitajalt teavet ja kasutaks hiljem seda teavet. Kujutage näiteks ette, et kujundate töövoo, millega määratakse dokumentide läbivaatuse ülesanne. Mõne sellise töövoo puhul võib olla mõistlik läbivaatusülesanne alati automaatselt samale osalisele määrata ja alati kasutada tähtaja arvutamiseks sama valemit. Kuid teie soovite oma töövoo puhul, et nii läbivaataja kui ka tähtaja määraks isik, kes töövoo käsitsi käivitab. Saate seda seadistada, lisades töövoo algatamise vormile kohandatud välju ja nõudes töövoo käsitsi käivitamist.

Kuidas kasutab töövoog algatusvormi teavet

Lisaks saate algatusvormi parameetrite abil töövoogu kaasata või sealt välistada teatud toiminguid või otsustada, millist alternatiivset haru valida. Soovi korral saate seadistada oma töövoo nii, et algatusvormilt kopeeritakse teavet praegusesse loendiüksusse, kus sellele saab viidata mõnes teiseses töövoos.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas algatusvormid töötavad ning esitatakse näiteid ja juhiseid algatusvormide seadistamiseks eri eesmärkidel.

Selle artikli teemad

Mis on algatusvorm?

Millist tüüpi väljad on algatusvormil?

Mis on vaikeväärtused ja millal neid kasutada?

Näide 1: Praeguse töövoo teavitamine

Näide 2: Praeguse töövoo seadistamine nii, et see kaasaks või jätaks vahele mõne etapi või toimingu

Näide 3: Teisese töövoo teavitamine

Kuidas seada või muuta muid väärtusi praeguses loendiüksuses?

Kuidas kasutada parameetrit dünaamilise töövoomuutujana?

Mis on algatusvorm?

Algatusvorm on leht, mis kuvatakse iga kord, kui keegi käivitab käsitsi töövoo. Vaikimisi algatusvorm on väga lihtne: see hõlmab ainult töövoo nime ning nuppe Käivita ja Loobu.

Töövoo lähtestamise lihtne vaikevorm

Seda lihtsat vormi saate täiendada, lisades sellele ühe või mitu vormivälja. Nende väljade abil saab töövoo käivitaja anda töövoole protsesside lõpuleviimiseks vajalikku teavet.

Algatusvormil võib olla täpselt nii palju vormivälju, kui te neid luua soovite. Järgmine vorm sisaldab välju läbivaataja ja tähtaja määramiseks.

Algatusvorm, kuhu on lisatud väljad Läbivaataja ja Tähtaeg

Rakenduses Office SharePoint Designer 2007 kuvatakse algatusvorm ASPX-lehena vastava töövoo kaustas. Algatusvormi failinimi vastab töövoo nimele.

Kaustaloendis kuvatakse töövoo ASPX-leht

Algatusvorm on lisatud saidi vaikejuhtlehele ja sisaldab andmevormi veebiosa, mille abil saab töövooga interaktiivselt suhelda. Algatusvormi paigutust ja ilmet saab kohandada – näiteks saate lisada mõne muu juhtlehe või muuta laade. Vormil kuvatavate väljade või mis tahes välja vormingu või vaikeväärtuse muutmiseks peate siiski kasutama töövoo algatamise parameetrite dialoogiboksi töövoodisaineris. Otse andmevormi veebiosa redigeerimise teel ei saa vormiväljadesse selliseid muudatusi teha.

NB! : Kui kohandate andmevormi veebiosa paigutust ja ilmet (st muudate kuvamisviisi, mitte funktsioone), võtke arvesse, et need muudatused lähevad kaotsi iga kord, kui töövoogu uuesti koostatakse. Paigutuse ja ilme kohandused ülejäänud ASPX-lehel aga säilivad.

Kui loote vormivälja töövoo algatamise parameetrite dialoogiboksi abil ja soovite hiljem selle välja vormingut muuta, võidakse kuvada järgmine hoiatus.

Hoiatus olemasoleva välja vormingutüübi muutmise kohta

Kui muuta algatusvormil välju ja seejärel uuesti koostada töövoog, jätkavad kõik parajasti töötavad töövoo eksemplarid tööd, aga saavad viidata üksnes uuel vormil olevatele andmetele ja andmevormingutele. Kui kustutate või muudate välja (nt nimetate selle ümber või muudate vormingut) ja töövoo töötav eksemplar püüab seejärel viidata andmetele, mis ei asu tavapärases kohas või üldse puuduvad, kuvatakse töövoo tõrketeade. Seetõttu on oluline hoiduda muudatustest, millega kustutatakse, nimetatakse ümber või muul viisil muudetakse mis tahes vormivälja, millele parajasti töötavad töövooeksemplarid võivad püüda viidata.

Mõnikord võite töövoo seadistamisel kopeerida teavet mõnelt algatusvormi väljalt loendiüksuse väljale. Näiteks võib esmase töövoo käivitaja määrata algatusvormil dokumendi läbivaatusülesande tähtaja ning esmane töövoog saab selle kuupäeva kopeerida praeguse üksuse tähtajaväljale, kus sellele saab hiljem viidata teiseses töövoos, millega saadetakse tähtaja meeldetuletusi. Sel juhul on oluline tagada, et algatusvormile sisestatud ning loendiüksuse väljale kopeeritud teavet ei muudeta seni, kuni teiseses töövoos on vaja sellele viidata. Eelkõige tuleb seda meeles pidada juhul, kui teisene töövooog mõneks ajaks peatub või on ootel.

Lehe algusse

Millist tüüpi väljad on algatusvormil?

Järgmisel joonisel on esitatud näide iga algatusvormi välja tüübi kohta.

Algatusvorm, millel on üks väli iga tüübi kohta

1. Üks tekstirida

2. Mitu tekstirida

3. Arv

4. Jah/Ei (märkeruut)

5. Valik (valikute menüü) raadionuppudena

6. Kuupäev ja kellaaeg

7. Valik (valikute menüü) rippmenüüna

Iga loodava parameetri jaoks peaksite valima sobiva väljatüübi.

 • Üks tekstirida    Kasutage seda tüüpi välja lühikeste vabas vormis tekstvastuste jaoks.

 • Mitu tekstirida   Kasutage seda tüüpi välja mis tahes pikkusega vabas vormis tekstvastuste jaoks.

 • Arv    See väljatüüp on mõeldud ainult arvväärtuste jaoks. Ärge lisage vaikeväärtusesse komasid.

 • Kuupäev ja kellaaeg    Selle välja puhul saate valida kolme vaikeväärtuse vahel (tühi väli, üksuse loomise kuupäev ja kellaaeg või mõni kindel teie määratud kuupäev ja kellaaeg) ning kahe kuvavormingu vahel (kas ainult kuupäev või kuupäev ja kellaaeg).

 • Valik (valikute menüü)    Seda tüüpi välja saab vormil kuvada kas rippmenüüna või raadionuppude kogumina. Mõlemal juhul saate korraga valida ainult ühe loendiüksuse.

 • Jah/ei (märkeruut)    Kui jätate seda tüüpi välja vaikeväärtuse määramata, määratakse vaikeväärtuseks Jah.

Kõigi väljatüüpide puhul kuvatakse määratud vaikeväärtus vormil.

Allpool osutatakse mõningatele kaalutlustele, mida tuleks algatusvormi väljade puhul silmas pidada.

 • Andmete valideerimine    Enamik praegu algatusvormil kasutatavaid välju ei paku andmete valideerimise võimalust või võimaldavad seda väga piiratud ulatuses. Näiteks ei saa seadistada kuupäeva ja kellaaja välja nii, et kontrollida, kas sisestatud kuupäev on hilisem kui tänane kuupäev. (Loomulikult saate lisada töövoogu toimingu, mis kontrollib, kas sisestatud kuupäev jääb määratud vahemikku, ja kui ei jää, saadab selle kohta meilisõnumi töövoo käivitajale ja seejärel peatab töövoo.) Andmete valideerimise madalaim tase on esindatud ühe tekstirea, mitme tekstirea ja arvu väljadel, millest igaüks aktsepteerib mis tahes kirjet, mis ei ületa maksimaalset lubatud tähemärkide arvu. (Kuigi väljatüüp Arv aktsepteerib vaikeväärtustena ainult arvväärtusi, saab töövoo käivitaja ja algatusvormi koostaja sisestada nii arv- kui ka tekstväärtusi.) Kõige tugevamat andmete kontrollimise võimalust pakub väljatüüp Valik (valikute menüü), mille puhul töövoo käivitaja peab valima ühe vormil määratud eelvormindatud võimalustest.

 • Väljade kirjeldused ja juhised    Algatusvormi üksikutel väljadel ei ole ette nähtud ruumi välja kirjelduse või andmete sisestamise juhiste jaoks. Siiski saate ASPX-lehte redigeerides lisada kirjeldusi ja juhiseid lisada kogu algatusvormi kohta, sh juhiseid selle kohta, millised väljad peavad sisaldama väärtust ja millised võib tühjaks jätta. Veenduge ainult, et lisate kirjeldused ja juhised andmevormi veebiosast väljapoole, et need töövoogu uuesti koostades kaotsi ei läheks.

 • Saadaolevate väljade vahemik    Kuna algatusvorm pole seostatud loendiüksusega – erinevalt kohandatud ülesandevormist, mis on seotud mõne ülesandeloendi üksusega – ei võimalda algatusvorm kasutada nii palju vormiväljade tüüpe kui kohandatud ülesandevorm.

Lehe algusse

Mis on vaikeväärtused ja millal neid kasutada?

Algatusvormi kujundamisel saate valida, kas lisada kõigile teie määratud parameetritele vaikeväärtus. Kui sisestate mõne parameetri vaikeväärtuse ja töövoo käivitaja ei asenda vaikeväärtust mõne muu väärtusega, kasutab töövoog vaikeväärtust.

Seetõttu on mõistlik määrata vaikeväärtus parameetrite puhul, mida töövoog ei luba tühjaks jätta. Näiteks dokumentide läbivaatuse töövoos saate algatusvormile lisada vaikimisi läbivaataja ja prioriteeditaseme.

Kui töövoog ei luba jätta tühjaks mõnd välja, mille jaoks ei leidu turvalist või sobivat vaikeväärtust, on mõistlik töövoo esimene etapp seadistada nii, et see kontrolliks, kas kohustuslik väli on tühi. Kui on, võib töövoog peatuda, kuid alles pärast seda, kui töövoo käivitajale on saadetud meilisõnum, milles selgitatakse, et sama üksuse kohta tuleb algatada uus töövooeksemplar ja määrata kohustuslikule väljale väärtus.

Ainus parameetritüüp, millel on alati vaikeväärtus, on Jah/ei (märkeruut) parameeter, mille vaikeväärtuseks on alati määratud kas Jah või Ei.

NB! : Kui seadistate töövoo nii, et see käivitub automaatselt, ja te ei sisesta ühe või mitme parameetri vaikeväärtust, kuvatakse järgmine teade, millega tuletatakse teile meelde, et mõne parameetri tühjaks jätmine võib takistada töövoogu sujuvalt toimimast.

Hoiatus vaikeväärtuste kaasamise kohta automaatse käivitamise korral

Lehe algusse

Näide 1: Praeguse töövoo teavitamine

Kui kasutate oma töövoogu tööülesande määramiseks (meie näites dokumendi läbivaatusülesanne) ja soovite, et töövoo käivitaja saaks valida inimesed, kellele tööülesanne määrata, saate selle seadistamiseks lisada algatusvormile parameetri.

Läbivaataja välja lisamine algatusvormile

Läbivaataja parameetri lisamiseks tehke järgmist.

 1. Veenduge töövoodisaineris, et töövoo saab käivitada ainult käsitsi ja mitte automaatselt, ning seejärel klõpsake nuppu Algatamine.

  Töövoodisainer koos uue töövoo sätetega

 2. Klõpsake dialoogiboksis Töövoo algatamise parameetrid nuppu Lisa.

 3. Pange dialoogiboksis Lisa väli uuele väljale nimeks Läbivaataja ja seejärel valige teabetüübi rippmenüüs Valik (valikute menüü).

  Valikutega dialoogiboks Välja lisamine

 4. Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel tippige dialoogiboksis Valikud (sisestage iga valikuvariant eraldi reale) selle parameetri puhul valikuks pakutavate läbivaatajate meiliaadressid.

  Märkus. : Meilisõnumi saatmisel saab töövoog kasutada kas vormingut domeeninimi\kasutajanimi või isiku täielikku meiliaadressi, nt saab töövoo meilisõnumi adressaadi- või koopiareale sisestada aadressi nii kujul NORTHWINDTRADERS\Ana kui ka Ana@Northwindtraders.com.

 5. Väljal Vaikeväärtus määrake läbivaataja, keda töövoos kasutatakse juhul, kui algatusvormi täitja seda parameetrit ei muuda.

  NB! : Kui te ei sisesta vaikeväärtust väljale, mille puhul töövoog nõuab teavet, ja kui ka töövoo käivitaja sellele väljale väärtust ei sisesta, töövoog nurjub.

 6. Klõpsake loendis Kuvamisviis käsku Rippmenüü või Raadionupud. (Selles näites valitakse Raadionupud.)

  Valikutega dialoogiboks Välja lisamine

 7. Klõpsake nuppu Valmis ja seejärel klõpsake töövoo algatamise parameetrite dialoogiboksis nuppu OK.

Töövoo toimingu konfigureerimine algatusvormi parameetri kasutamiseks

Töövoo seadistamiseks nii, et dokumendi läbivaatusülesanne määratakse algatusvormil määratud osalejatele, tehke järgmist.

 1. Klõpsake töövoodisaineri lehel, mis vastab etapile, kuhu soovite selle ülesande paigutada, nuppu Toimingud, ja valige seejärel soovitud toiming.

  Selle näite puhul klõpsake toimingut Ülesandeüksuse määramine.

 2. Toimingus klõpsake ülesandeüksust, seejärel klõpsake kohandatud toimingute viisardis nuppu Edasi ning pange ülesandele nimeks Dokumentide läbivaatamine.

 3. Tippige väljale Kirjeldus tööülesandele lisatavad juhised ja klõpsake siis nuppu Valmis.

 4. Toimingus klõpsake need kasutajad.

 5. Klõpsake dialoogiboksi Kasutajate valimine loendis Või valige olemasolevate kasutajate ja rühmade hulgast valikut Töövoootsing ning seejärel klõpsake nuppu Lisa.

 6. Valige dialoogiboksis Töövoootsingu määratlemine järgmised suvandid:

  • Andmeallikas: Töövoo andmed

  • Väli: Algatamine: Läbivaataja

 7. Klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake uuesti nuppu OK dialoogiboksi Kasutajate valimine sulgemiseks.

Toiming näeb nüüd välja selline.

Toiming, mille mõlemad parameetrid on määratud

Algatusvormi välja Läbivaataja abil saab töövoo käivitaja nüüd töövoole teada anda, kellele tööülesanne määrata.

Järgmises jaotises saate teada, kuidas algatusvormi abil saab aidata töövool otsustada, kas teha teatud toiming või toimingute kogum.

Lehe algusse

Näide 2: Praeguse töövoo seadistamine nii, et see kaasaks või jätaks vahele mõne etapi või toimingu

Vahel võib töövoos tekkida vajadus valida, kas mõnd etappi teatava loendiüksuse suhtes rakendada või mitte, lähtudes konkreetsest teabest selle üksuse kohta. Näiteks võib teil olla uuel dokumendi töövoog, mida rakendate ühisdokumentide teegis iga uue dokumendi suhtes, aga mõnd töövoos sisalduvat dokumendi läbivaatamise ülesannet soovite rakendada üksnes valitud dokumentide suhtes.

Välja Saada läbivaatusele lisamine algatusvormile

Läbivaatuseks saatmise parameetri lisamiseks tehke järgmist.

 1. Veenduge töövoodisaineris, et töövoo saab käivitada ainult käsitsi ja mitte automaatselt, ning seejärel klõpsake nuppu Algatamine.

  Töövoodisainer koos uue töövoo sätetega

 2. Klõpsake dialoogiboksis Töövoo algatamise parameetrid nuppu Lisa.

 3. Pange dialoogiboksis Lisa väli uuele väljale nimeks Saada läbivaatusele ja seejärel valige teabetüübi rippmenüüs Jah/Ei (märkeruut).

 4. Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel määrake vaikeväärtus (kui jätate väärtuse määramata, on välja vaikeväärtus Jah).

  Valikutega dialoogiboks Välja lisamine

 5. Klõpsake nuppu Valmis ja seejärel klõpsake töövoo algatamise parameetrite dialoogiboksis nuppu OK.

Tingimuse lisamine töövoole

Töövoo seadistamiseks nii, et väärtuse Saada läbivaatusele abil saaks otsustada, kas mõnd töövooetappi (meie näites dokumentide läbivaatamise tööülesande määramise etappi) rakendada või mitte, tehke järgmist.

 1. Klõpsake töövoodisaineris sellel lehel, mis vastab töövoo etapile, mida soovite märkeruuduga seostada, nuppu Tingimused, ja seejärel klõpsake tingimust Võrdle kõiki andmeallikaid.

 2. Tingimuses klõpsake esimest väärtust ja seejärel klõpsake valikut Kuva andmete sidumine Nupu pilt .

 3. Valige dialoogiboksis Töövoootsingu määratlemine järgmised suvandid:

  • Andmeallikas: Töövoo andmed

  • Väli: Algatamine: Saada läbivaatusele

 4. Klõpsake nuppu OK.

 5. Klõpsake tingimuses teist väärtust ja seejärel klõpsake loendis Jah.

Teie tingimus näeb nüüd välja selline, nagu järgmisel joonisel.

Töövooetapp, kus on kuvatud tingimus, mille kõik parameetrid on määratud

Nüüd saab töövoo käivitaja algatusvormil märkeruudu abil töövoogu teavitada, kas vastavaid toiminguid praeguses etapis teha või mitte.

Järgmises jaotises saate teada, kuidas kopeerida teavet algatusvormilt praegusesse loendiüksusesse nii, et teises töövoos saaks sellele teabele viidata.

Lehe algusse

Näide 3: Teisese töövoo teavitamine

Kui rakendate tööülesandeloendi suhtes teisest töövoogu mõne teise loendi (nt ühisdokumentide teek) esmase töövoo loodud ülesannete tähtaegade määramiseks, saate tööülesande tähtaja määramiseks kasutada esmase töövoo algatusvormi. Teiseste töövoogude kohta leiate lisateavet artiklist Teisese töövoo loomine.

Tähtajateabe voog esmases ja teiseses töövoos

1. Esmase töövoo käivitaja määrab tähtaja.

2. Algatusvorm edastab esmasele töövoole tähtaja kuupäeva.

3. Esmane töövoog kopeerib tähtaja kuupäeva praeguse loendiüksuse tähtajaväljale.

4. Teisene töövoog saab loendiüksuse päringuga tähtaja kuupäeva.

5. Teisene töövoog kopeerib tähtaja ülesandeüksuse juurde.

Märkmed : 

 • Selleks, et teisene töövoog saaks viidata algsele loendiüksusele, mille suhtes esmane töövoog on käivitatud, peab teisene töövoog teadma algse üksuse loendiüksuse ID-d. Loendiüksuse ID-d, mis on talletatud ülesandeloendi töövooüksuste ID veerus, teavad automaatselt ainult need ülesandeüksused, mis loodi mõne töövooülesande toiminguga. Kui teisene töövoog on käivitatud loendi suhtes, mis ei ole ülesandeloend, kuid peab algsele üksusele viitama, peab esmane töövoog talletama selle üksuse loendiüksuse ID, mille suhtes töövoog on käivitatud, loodavas üksuses, mille suhtes on käivitatud teisene töövoog. Selle seadistamiseks saate lisada loendile, kus töötab teisene töövoog, otsinguveeru, mis viitab selle loendi või teegi ID veerule, mille suhtes on käivitatud esmane töövoog. Kui konfigureerite esmast töövoogu, et luua üksus loendis, mille suhtes on käivitatud teine töövoog, saate esmase töövoo praeguse üksuse loendiüksuse ID vastendada otsinguväljaga teises loendis.

 • Kui te pole veel lisanud ühisdokumentide teeki tähtaja veergu, peate seda tegema enne selles jaotises kirjeldatud toimingute tegemist. Kui soovite sellesse veergu lisada nii kuupäeva kui ka kellaaja, veenduge, et teete vastava valiku veergude lisamise lehe jaotises Muud veerusätted.

  Kui te ei soovi tähtaja veergu kuvada sellistel vormidel nagu EditForm.aspx, kus kasutajad saavad välja väärtust muuta, saate selle välja vormidel peita. Selleks tuleb esmalt veenduda, et loendis või teegis on lubatud sisutüüpide haldamine (klõpsake loendi sätete lehel valikut Täpsemad sätted). Seejärel peitke tähtaja väli iga sisutüübi jaoks eraldi (klõpsake loendi sätete lehel sisutüüpi ning seejärel klõpsake tähtaja veergu ja valige suvand Peidetud (ei kuvata vormidel)). Pange tähele, et saate veergu peita ainult sisutüübi kaupa, aga mitte terve loendi või teegi jaoks korraga.

Tähtajavälja lisamine algatusvormile

Tähtaja parameetri lisamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake dialoogiboksis Töövoo algatamise parameetrid nuppu Lisa.

 2. Pange dialoogiboksis Lisa väli uuele väljale nimeks Tähtaeg ja seejärel valige teabetüübi rippmenüüs Kuupäev ja kellaaeg.

 3. Klõpsake nuppu Edasi ja seejärel veenduge, et on valitud tühja vaikeväärtuse raadionupp ja et väljal Kuvavorming on valitud väärtus Ainult kuupäev.

  Valikutega dialoogiboks Välja lisamine

 4. Klõpsake nuppu Valmis ja seejärel klõpsake töövoo algatamise parameetrite dialoogiboksis nuppu OK.

Väli lisatakse algatusvormile.

Algatusvorm, kuhu on lisatud väljad Läbivaataja ja Tähtaeg

Esmase töövoo kasutamine praeguse üksuse tähtaja määramiseks

Töövoo seadistamiseks nii, et see kopeeriks tähtaja väärtuse algatusvormilt praeguse loendiüksuse tähtaja väljale, tehke järgmist.

 1. Klõpsake töövoodisaineris menüüd Toimingud ja seejärel klõpsake valikut Praeguse üksuse välja määramine.

  Kui seda toimingut loendis ei kuvata, klõpsake täieliku loendi kuvamiseks nuppu Veel toiminguid.

 2. Klõpsake toimingus välja ja seejärel loendis valikut Tähtaeg.

 3. Klõpsake toimingus esimest väärtust ja seejärel klõpsake valikut Kuva andmete sidumine Nupu pilt .

 4. Valige dialoogiboksis Töövoootsingu määratlemine järgmised suvandid:

  • Andmeallikas: Töövoo andmed

  • Väli: Algatamine: Tähtaeg

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kui töövoo käivitaja määrab algatusvormil tähtaja kuupäeva (või kuupäeva ja kellaaja), kopeeritakse see väärtus vastava loendiüksuse tähtajaveergu.

Märkus. : Esmane töövoog peab selle toimingu tegema enne tööülesande määramist, kuna esmane töövoog peatub kohe pärast tööülesande määramist ja teisene töövoog esitab tähtaja kohta päringu ajal, kui esmase töövoog on veel peatatud.

Teisese töövoo kasutamine tähtaja kopeerimiseks ülesandeüksusesse

Teisese töövoo seadistamiseks nii, et see kopeeriks tähtajaväärtuse ühisdokumentide loendiüksusest ülesandeloendi üksusesse, tehke järgmist.

 1. Avage töövoodisaineris teisene töövoog lehel, mis vastab etapile, kus soovite tööülesandele tähtajaväärtust määrata, seejärel klõpsake menüüd Toimingud ja seejärel klõpsake valikut Praeguse üksuse välja määramine.

 2. Klõpsake toimingus välja ja seejärel loendis valikut Tähtaeg.

 3. Klõpsake toimingus esimest väärtust ja seejärel klõpsake valikut Kuva andmete sidumine Nupu pilt .

 4. Valige dialoogiboksis Töövoootsingu määratlemine järgmised suvandid:

  • Andmeallikas: Ühisdokumendid

  • Väli: Tähtaeg

  • Väli: Ühisdokumendid: ID

  • Väärtus: Klõpsake valikut Kuva andmete sidumine Nupu pilt .

   Avaneb veel üks töövoo otsingu määratlemise dialoogiboks. Valige järgmiste sätete seast.

  • Andmeallikas: Praegune üksus

  • Väli: Töövooüksuse ID.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Esimene töövoo otsingu määratlemise dialoogiboks näeb nüüd välja selline.

  Töövoo-otsingu määratlemise dialoogiboks, kus on tehtud kõik valikud

  Siin otsingus öeldakse: „Avage ühisdokumentide teegis tähtajaveerg, seejärel minge selles teegis sellele reale, mille ID vastab ülesandeloendi praeguses üksuses talletatud töövooüksuse ID-le, ja tooge selle rea tähtajaväärtus.“

 6. Klõpsake nuppu OK.

Teie toiming näeb nüüd välja selline.

Toiming, mille mõlemad parameetrid on määratud

Kui esmase töövoo käivitaja määrab algatusvormi abil ühisdokumentide teegi praeguses üksuses tähtajaväärtuse, saab ülesandeloendi suhtes käivitatud teisene töövoog selle tähtajaväärtuse tuua ning kasutada seda tähtaja meeldetuletuste saatmiseks ja muude toimingute tegemiseks.

Selles jaotises kirjeldatud põhitoimingute abil saate määrata või muuta ka muid väärtusi nii praeguses üksuses kui ka ülesandeüksuses.

Lehe algusse

Kuidas seada või muuta muid väärtusi praeguses loendiüksuses?

Praeguses loendiüksuses muude väärtuste seadmiseks või muutmiseks töövoo algatusvormil esitatud teabe abil võite kasutada üldjoontes sama protsessi, mida on kirjeldatud käesoleva artikli näites 3: Teisese töövoo teavitamine.

 1. Lisage algatusvormile soovitud teabe parameeter.

 2. Seadistage töövoog nii, et see kopeeriks väärtuse algatusvormi väljalt praeguse loendiüksuse sobivale väljale.

Saate lisada tingimusena, et töövoog kopeeriks väärtuse ainult teatavatel kindlaksmääratud asjaoludel, või et töövoog kontrolliks algatusvormil olevat väärtust, ning seejärel praeguse üksuse välja muudaks, selle asemel et sinna lihtsalt algatusvormi väärtus kopeerida.

Näiteks võib töövoog kontrollida algatusvormile eelarveprognoosi väljale sisestatud väärtust ning seejärel määrata praeguses üksuses eelarveprognoosi välja väärtuseks kas Suur või Väike, sõltuvalt prognoositavate kulude tasemest.

Else-if-haruga etapp, millega määratakse kavandatud eelarve väärtus

Järgmises jaotises saate teada, kuidas töövoog saab algatusvormil algselt esitatud väärtused lähtestada, kasutades algatusvormi parameetreid kohalike töövoomuutujatena.

Lehe algusse

Kuidas kasutada parameetrit dünaamilise töövoomuutujana?

Algatusvormi parameetri väärtusi, mille on määranud töövoo käivitaja, saab asendada töövoo töötamise ajal muude väärtustega ja neid seega kasutada töövoos kohalike muutujatena.

Kui parameetri väärtus võib kas töövoo enda tehtud arvutuste tõttu või mõne töövoos osaleva isiku sisendi tõttu töövoo etappides erineda, saab töövoog vajaduse korral kasutada selle väärtuse lähtestamiseks toimingut Töövoomuutuja määramine.

Näiteks on järgmisel joonisel näidatud toiming töövooetapis, mis on seadistatud nii, et algatusvormi väärtus muutub dünaamiliselt

Töövooetapp, mis on häälestatud kasutama algatusvormi väärtuse Tähtaeg muutmiseks toimingut Töövoomuutuja seadmine

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×