Täpsemad suvandid

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Redigeerimissuvandid

Pärast sisestusklahvi Enter vajutamist tee aktiivseks järgmine lahter     – saate sisestusklahvi ENTER vajutamisel praeguses aktiivses aknas teha aktiivseks järgmise külgneva lahtri. Märkige väljal Suund, milline külgnevatest lahtritest tehakse aktiivseks.

Suund     – saate sisestusklahvi ENTER vajutamisel praeguses aktiivses lahtris teha aktiivseks järgmise külgneva lahtri. Märkige väljal Suund, milline külgnevatest lahtritest tehakse aktiivseks.

Lisa komakoht automaatselt     – märkige see ruut, kui soovite, et arvud kuvataks vaikimisi koos komakohaga.

 • Kohti     – sisestage väljale Kohti komakohtade arv, et määrata, kuhu Microsoft Office Excel paneb töölehele konstandina sisestatavate arvude puhul automaatselt koma. Positiivse arvu sisestamisel nihutatakse koma vasakule, negatiivse arvu sisestamisel paremale. Kui väli Kohti on tühi või välja väärtuseks on seatud 0 (null), tuleb koma sisestada käsitsi. Selle suvandi alistamiseks tippige arvu sisestamisel lahtrisse ka koma.

Luba täitepide ja lahtrite pukseerimine     – märkige see ruut, kui soovite lahtreid ja andmeid lohistades teisaldada ja kopeerida. Kui valite selle suvandi, saate andmete kopeerimiseks ja külgnevate lahtrite täitmiseks andmesarjaga lohistada ka täitepidet.

 • Hoiata enne lahtrite ülekirjutamist     – kuvab hoiatuse, kui kukutate lahtrid andmeid sisaldavatele lahtritele.

Luba lahtrites redigeerimine     – märkige see ruut, kui soovite lubada lahtrite sisu redigeerimist lisaks valemiribale ka lahtris (topeltklõpsates lahtrit).

Laienda andmevahemikuvormingud ja valemid     – märkige see ruut, kui soovite, et loendi lõppu lisatavad üksused vormindataks ülejäänud loendi vorminguga ühildumiseks automaatselt. Kopeeritakse ka igas reas korduvad valemid. Laiendamiseks peab vorming või valem esinema uuele reale eelnevast viiest reast vähemalt kolmes.

Luba protsendi automaatsisestus     – märkige see ruut, kui soovite, et kõik protsendivorminguga lahtritesse sisestatavad ühest väiksemad arvud korrutataks 100-ga. Tühjendage see ruut, kui soovite, et kõik protsendivorminguga lahtritesse sisestatavad (sh ühega võrdsed või ühest suuremad) arvud korrutataks 100-ga.

Luba lahtriväärtustele automaattekst     – viib lõpule alustatud tekstikirjete sisestamise andmeveergu. Kui esimesed kaks tipitavat tähte langevad kokku veeru olemasoleva kirjega, sisestab Excel ülejäänud teksti.

Suumi IntelliMouse'i rulli abil     – kui teil on IntelliMouse'i hiir, saate seada rattanupu töölehel või diagrammilehel kerimise abil suumima.

Kuva hoiatus potentsiaalselt aeganõudva toimingu puhul     – märkige see ruut, kui soovite, et programm teavitaks toimingust, mis mõjutab paljusid lahtreid ja võib võtta kaua aega.

 • Selle arvu (tuhandetes) lahtrite mõjutamisel     – saate määrata suurima lahtrite arvu, mida toiming võib mõjutada ilma hoiatust kuvamata. Kui toiming mõjutab määratud arvust rohkem lahtreid, kuvatakse vastav hoiatus.

 • Kasuta süsteemi eraldajaid     – märkige see ruut, kui soovite kasutada kümnendkohtade ja tuhandeliste vaikeeraldajaid. Tühjendage ruut, kui soovite sisestada alternatiivsed eraldajad.

  • Kümnenderaldaja     – vaikeväärtuse muutmiseks tühjendage ruut Kasuta süsteemi eraldajaid, valige väljal Kümnenderaldaja vaikeeraldaja ja tippige seejärel eraldaja, mida soovite kasutada.

  • Tuhandeliste eraldaja     – tuhandeliste vaikeeraldaja muutmiseks tühjendage ruut Kasuta süsteemi eraldajaid, valige väljal Tuhandeliste eraldaja vaikeeraldaja ja tippige seejärel eraldaja, mida soovite kasutada.

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Kuva kleepesuvandite nupud     – valige see väärtus, kui soovite, et Excel kuvaks kleepimisel automaatselt dialoogiboksi erisuvanditega (nt Ainult vorming ja Lingi lahtrid).

Kuva lisamissuvandite nupud     – valige see väärtus, kui soovite, et Excel kuvaks lahtrite, ridade või veergude lisamisel automaatselt dialoogiboksi erisuvanditega (nt Sama vorming mis ülal ja Eemalda vorming).

Lõika, kopeeri ja kleebi lisatud objektid koos emalahtritega     – saate säilitada töölehe lõikamisel, kopeerimisel, filtreerimisel ja sortimisel graafiliste objektide, nuppude, tekstibokside, joonistusobjektide ja piltide seose lahtritega .

Kuva

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     Kuvab viimati kasutatud töövihikute jaotises Viimatiste dokumentide loendi Microsoft Office'i nupp Office'i nupu pilt klõpsamisel nii, et need töövihikuid saate kiiresti avada. Sisestage töövihikuid, kus soovite kuvada Kuvatavate viimatiste dokumentide arv väljale arv. Sisestage või valige positiivne arv vahemikus 0 kuni 50.

Joonlauaühikud     – saate valida küljendivaates kuvatavad joonlauaühikud.

Kuva tegumiribal kõik aknad      – saate kuvada Windowsi tegumiribal mitu töövihikut.

Kuva valemiriba     – saate kuvada valemiriba. Valemiriba kuvatakse töölehe ülaservas.

Kuva funktsioonide kohtspikrid     – saate valemite automaatteksti funktsiooni sisselülitamisel kuvada funktsioonide loendis valitud funktsioonide lühikirjeldused.

Kuva hõljuknupul diagrammi elementide nimed     – saate kursori hoidmisel diagrammielemendi kohal kuvada selle nime.

Kuva punkti andmeväärtusi näidikud     Kuvab väärtuse andmepunkti, kui hoiate kursorit üle.

Kuva kommentaaridega lahtrite puhul     – töölehel kommentaaride kuvamise viisi valimiseks saate valida ühe järgmistest suvanditest.

 • Peida kommentaarid ja kommentaarinäidikud     – kui lahtrile on manustatud kommentaarid, saate peita kommentaarid ja kommentaarinäidikud.

 • Ainult kommentaarinäidik ja kommentaarid hõljuknupul     – kui lahtrile on manustatud kommentaar, kuvatakse lahtri ülemises paremas nurgas väike kolmnurk. Kommentaarid kuvatakse ainult siis, kui hoiate kursorit lahtril, millele on manustatud kommentaar.

 • Kommnetaarid ja näidikud     – kui lahtrile on manustatud kommentaar, saate kuvada kommentaari ja kommentaarinäidiku (väike punane kolmnurk lahti ülemises paremas nurgas).

Selle töövihiku kuvamissuvandid

Selle töövihiku kuvamissuvandid     – saate loendist valida töövihiku, mida järgmised kuvamissuvandid mõjutavad.

Kuva horisontaalne kerimisriba     – saate kuvada töölehe allservas horisontaalse kerimisriba.

Kuva vertikaalne kerimisriba     – kuvab töövihiku paremal (kui kasutate suunaga vasakult paremale keelerežiimi) või vasakul (kui kasutate suunaga paremalt vasakule keelerežiimi) serval vertikaalse kerimisriba.

Kuva lehesakid     – saate kuvada töölehesakid üksikute töölehtede vahel liikumiseks ja nende valimiseks. Sakid ilmuvad tööleheakna allserva.

Rühmita kuupäevad automaatfiltri menüüs     – saate muuta automaatfiltri menüü kuupäevade filtris kuupäevade hierarhilise rühmituse mittehierarhiliseks kuupäevade loendiks. Saate näiteks filtreerida kahekohalisi aastaarve, valides mittehierarhilisest loendist käsitsi kahekohalised aastaarvud.

Kuva objektide puhul     – töövihikus graafiliste objektide kuvamiseks või peitmiseks saate valida ühe järgmistest suvanditest.

 • Kõik     – saate kuvada kõik graafilised objektid, nupud, tekstiboksid, joonistusobjektid ja pildid.

 • Mitte midagi (peida objektid)     – saate peita kõik graafilised objektid, nupud, tekstiboksid, joonistusobjektid ja pildid. Peidetud objekte ei prindita.

Selle töölehe kuvamissuvandid

Selle töölehe kuvamissuvandid    – saate loendist valida töölehe, mida järgmised kuvamissuvandid mõjutavad.

Kuva rea- ja veerupäised     – kuvab töövihiku paremal (kui kasutate suunaga vasakult paremale keelerežiimi) või vasakul (kui kasutate suunaga paremalt vasakule keelerežiimi) serval reanumbrid ning töölehe ülaosas veerutähed.

Kuva lahtrites arvutatud tulemite asemel valemid     – saate kuvada lahtrites valemid, mitte väärtused, mis nende valemite tulemina saadakse.

Kuva leheküljepiirid     – saate kuvada Exceli automaatselt seatud leheküljepiirid.

Kuva nullväärtusega lahtrites null     – saate kuvada 0 (nulli) lahtrites, mis sisaldavad nullväärtust.

Kuva liigenduse rakendamise puhul liigendussümbolid     – saate kuvada liigendussümbolid. Liigendussümbolid kuvatakse ainult juhul, kui tööleht sisaldab liigendust.

Kuva ruudujooned     – saate kuvada lahtrite ruudujooned. Kui soovite ruudujooni printida, veenduge, et menüü Lehe küljend jaotise Lehe suvandid menüükäsu Ruudujooned puhul oleks märgitud ruut Prindi.

 • Ruudujoone värv     – saate seada ruudujoonte värvi. Kui klõpsate väärtust Automaatne, põhineb ruudujoonte värv Windowsi juhtpaneelis määratletud tekstivärvil.

Valemid

Luba lõimarvutus     – on vaikimisi valitud. See suvand võimaldab kiiret arvutamist, kasutades kas arvuti kõiki protsessoreid või käsitsi sisestatud arvu protsessoreid.

Arvutuslõimede arv     – saate määrata arvutamisel kasutatavate protsessorite arvu.

 • Kasuta arvuti kõiki protsessoreid     – on vaikimisi valitud. Arvutamiseks kasutatakse arvuti kõiki saadaolevaid protsessoreid.

 • Käsitsi     – saate määrata arvutamisel kasutatavate protsessorite arvu. Sisestage väljale Käsitsi positiivne arv vahemikus 1–1024.

Selle töövihiku arvutamine

Selle töövihiku arvutamine    – valige loendiboksis töövihik, mida mõjutavad järgmised suvandid.

Värskenda teiste dokumentide linke     – saate arvutada ja värskendada teiste rakenduste viiteid sisaldavad valemid.

Sea täpsus kuvamisel     – saate muuta lahtrites talletatud väärtused täistäpsuselt (15 numbrikohta) suvalise kuvatava arvuvorminguni, k.a kümnendkohad.

Kasuta 1904-kuupäevasüsteemi     – saate muuta kõigi kuupäevade arvutuse alguskuupäeva 1. jaanuarilt 1900 1. jaanuarile 1904.

Salvesta välislinkide väärtused     – saate salvestada Exceli töölehega lingitud välisdokumentides sisalduvate väärtuste koopiad. Kui töölehel on lingid välisdokumendi suurtesse vahemikesse ning see nõuab suurt mälumahtu või pikka avamisaega, võib ruudu Salvesta välislinkide väärtused tühjendamine vähendada nõutavat mälumahtu või avamisaega.

Üldine

Luba heliga tagasiside     – esitab Microsoft Office'i programmisündmustega (nt failide avamine, salvestamine ja printimine ning tõrketeadete kuvamine) seonduvaid saadaolevaid helisid. Eri sündmustele määratud helisid saab muuta juhtpaneelis. Klõpsake Microsoft Windowsis nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel). Windows Vistas klõpsake linki Riistvara ja heli (Hardware and Sound) ning siis linki Heli (Sound). Klõpsake vahekaarti Helid (Sounds). Sündmusega seotud heli muutmiseks klõpsake loendis programmisündmust ja valige rakendatav heli. Windows XP-s klõpsake linki Helid, kõne ja heliseadmed (Sounds, Speech, and Audio Devices). Seejärel klõpsake linki Muuda heliskeemi (Change the sound scheme) ja siis vahekaarti Helid (Sounds). Kui valite või tühjendate mõnes Office'i programmis märkeruudu Luba heliga tagasiside, lülitatakse see vastavalt sisse või välja ka kõigis muudes Office'i programmides. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     – saate lahtrite, ridade või veergude lisamisel või kustutamisel kuvada töölehe liikumise ja muutused. Mõnes süsteemis võib animatsioon aeglustada videoesitlust.

Ignoreeri muid Dynamic Data Exchange'i (DDE) kasutavaid rakendusi     – saate keelata andmevahetuse muude Dynamic Data Exchange'i (DDE) kasutavate rakendustega.

Küsi enne automaatlinkide värskendamist     – kuvab teate, mis küsib lingitud üksuste värskendamiseks kinnitust.

Kuva lisandmoodulite kasutajaliidese tõrked     – saate kuvada installitavate ja kasutatavate lisandmoodulite kasutajaliidese tõrked.

Mastaabi sisu paberiformaadile A4 või 8.5 x 11"     – mõnes riigis või regioonis on standardne paberiformaat Letter, teistes A4. Märkige see ruut, kui soovite, et Excel kohandaks automaatselt teise riigi standardse paberiformaadi (nt A4) jaoks vormindatud dokumendid nii, et neid saaks õigesti printida teie riigi standardses paberiformaadis (nt Letter). See suvand mõjutab ainult printimist ning ei mõjuta dokumendi vormingut.

Ava käivitamisel kõik failid asukohas     – käivitamisel avab Excel automaatselt sellesse tekstiboksi tipitud kaustas olevad failid. Failide asukoha määramiseks tippige tekstiväljale kausta täistee.

Veebisuvandid      – saate seada andmete vaatamis- ja vastamissuvandid Exceli andmete vaatamisel veebibrauseris.

Teenusesuvandid     – saate määrata klienditagasiside ja dokumendihalduse suvandid.

Ühilduvus Lotusega

Microsoft Office Exceli menüüklahv     – saate seada klahvi, mida saab kasutada kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindi käskudele juurdepääsemiseks.

Siirdeklahvid     – saate aktiveerida töölehel liikumiseks, valemite sisestamiseks, siltide sisestamiseks ja muudeks toiminguteks alternatiivse klahvikomplekti.

Lotusega ühilduvuse sätted

Lotusega ühilduvuse sätted     – saate loendiboksis valida töölehe, mida mõjutavad järgmised suvandid.

valemite väärtustamine siirdemeetodil     – saate avada ja väärtustada programmi Lotus 1-2-3 failid nende teavet kaotamata ja muutmata. Kui see suvand on valitud, väärtustab Excel tekstistringid kui 0 (nulli), loogikaavaldised kui 0 või 1 ja andmebaasikriteeriumid vastavalt programmis Lotus 1-2-3 kasutatavatele reeglitele.

Valemite sisestus siirdemeetodil     – saate teisendada programmiversiooni Lotus 1-2-3 redaktsiooni 2.2 süntaksis sisestatud valemid Exceli süntaksi ja muuta Excelis määratletud nimede käitumise sarnaseks programmis Lotus 1-2-3 määratletud nimedega.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×