Saidi sisutüübi loomine või kohandamine

Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua uusi või muuta olemasolevaid saidisisutüüpe.

Selle artikli teemad

Saidi sisutüüpide ja päriluse teave

Saidi sisutüübi loomine

Dokumendimalli seostamine saidi sisutüübiga

Sisutüübi veergude muutmine

Olemasoleva veeru lisamine saidisisutüübile

Uue veeru lisamine saidisisutüübile

Veeru eemaldamine

Saidi sisutüübi veerujärjestuse muutmine

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

Töövoo lisamine saidi sisutüübile

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

Saidi sisutüübi kustutamine

Kui teil on vastavad õigused, saate luua uusi saidi sisutüüp. Seejärel saate lisada need sisutüübid lisaks madalama taseme saitidele ka selle saiditaseme loenditesse ja teekidesse, kus te need lõite. Näiteks ülataseme saidil loodav saidisisutüüp on saadaval loendite ja teekide jaoks saidikogumi kõigil saitidel. Madalama taseme saidil loodud sisutüübid pole kõrgema taseme saitidel saadaval.

NB! :  Saidi sisutüüpide loomiseks ja muutmiseks peavad teil olema õigusetase Täielik kasutusõigus (nt vaikesaidi Saidi nimi omanike rühm) ja järgmised kasutaja pääsuõigused.

 • Emasait.    Loendite haldus, lehtede lisamine ja kohandamine

 • Alamsait.    Loendite haldus, lehtede lisamine ja kohandamine

 • Loend või dokumenditeek.    Loendite haldus

Lehe algusesse

Saidi sisutüüpide ja päriluse teave

Ühe projekti raames võib ettevõte luua väga erinevat sisu (nt ettepanekuid, õiguslikke lepinguid, tööväljavõtteid ja toodete kujundusandmeid). Võimalik, et ettevõte soovib koguda ja hallata igat liiki sisu kohta erinevaid metaandmeid. Metaandmed võivad hõlmata näiteks kontonumbrit, projektinumbrit või projektijuhi nime. Kuigi dokumente võidakse talletada koos, kuna need on seotud ühe projektiga, saab neid luua, kasutada, ühiskasutusse anda ja säilitada erineval viisil. Ettevõtted saavad määratleda sisutüüpidena erinevaid dokumendikomplekte.

sisutüüp abil saavad ettevõtted korraldada, hallata ja käsitleda kogu saidikogum sisu ühtsel viisil. Määratledes kindlate dokumentide või teabetoodete jaoks sisutüübid, saab ettevõte tagada sisu haldamise ühtsel viisil. Sisutüübid on nagu mallid, mille rakendate loendile või teegile. Saate rakendada loendile ja teegile mitu malli, nii et need võivad sisaldada mitut tüüpi üksusi või dokumente.

Sisutüübid on korraldatud hierarhiana.    Sisutüübid on korraldatud hierarhiana, milles üks sisutüüp saab pärida teise sisutüübi omadused. See struktuur võimaldab teil kogu ettevõttes terveid dokumendikategooriaid ühtselt käsitleda.

Uued saidisisutüübid põhinevad emasisutüübil.    Saidi sisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemisel valige esmalt saidisisutüüpide galeriis olemasoleva emasaidi sisutüüp, millest saab teie lähtepunkt. Loodav uus saidisisutüüp pärib kõik emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud). Pärast uue saidisisutüübi loomist saate seda muuta (nt lisada või eemaldada veerge).

Alamsaidi sisutüübid pärinevad emasaidilt.    Teie loodavad sisutüübid põhinevad emasisutüübil ja seega pärivad selle emasisutüübi atribuudid. Tütarsisutüübi näide on loendi sisutüüp, mis põhineb loendile või teegile rakendataval emasisutüübil. Otse sellesse tütarloendi sisutüüpi tehtavad muudatused ei mõjuta emasisutüüpi, millel see põhineb. Emasisutüübilt pärinevad atribuudid on järgmised:

 • dokumendimall;

 • kirjutuskaitse säte;

 • töövood;

 • veerud;

 • muude rakenduste lisatud laiendatavad atribuudid.

Emasisutüübi värskendamisel saate valida, kas soovite, et tütarsisutüübid need muudatused päriks. Kui valite kõigi emasisutüüpidelt pärinevate sisutüüpide värskendamise, siis värskendatakse sellel lehel ka kõigi selliste sisutüüpide sätted, mis on muudetava sisutüübi tütartüübid. Selle värskendusega kirjutatakse üle kõik sellelt ematüübilt pärinevad loendi ja saidi sisutüüpide varasemad kohandused.

Sisutüüpide pärilus

Näiteks kui muudate ainult lehel Täpsemad sätted olevat dokumendimalli ja valite loendi ja saidi sisutüüpide värskendamise, värskendatakse dokumendimall ja kirjutuskaitse säte kõigi tütarsisutüüpide puhul, kuna mõlemad need sätted asuvad samal lehel. Sarnaselt värskendatakse koos ka tütarsisutüüpide muudatused lehel Töövoo sätted. Igal veerul on oma saidisisutüübi veeru muutmise leht, seega tuleb iga veeru sätted eraldi värskendada.

Arvestage, et kõiki emasisutüübi puhul kuvatavaid sisutüübi atribuute – peale atribuutide Nimi, Kirjeldus ja Rühm – saab värskendada tütartüüpide puhul. Veerge või sätteid, mida ematüübi puhul ei kuvata, ei saa värskendada.

Tagamaks, et emasisutüüpi tehtavad muudatused ei kirjutaks tütarsisutüüpide sätteid üle, saate märkida tütarsisutüübi kirjutuskaitstuks. Kuigi see on mõnes olukorras soovitatav, vähendab see ka teie sisutüübihierarhia keskse haldamise võimet.

Kui seate sisutüübi kirjutuskaitstuks, saavad emaüksuse sätted ikkagi tütarüksuse sätted alistada, kui seate emaüksuse sätte selgelt mitte-kirjutuskaitstuks ja seejärel värskendate tütarsisutüübid muudatustega.

Saidi sisutüüpe talletatakse rühmadena.    Uue saidisisutüübi loomisel peate valima, kas soovite talletada seda olemasolevas rühmas või uues loodavas rühmas. Kui te ei soovi, et teised teie uut saidisisutüüpi kasutavad, saate luua rühma nimega _Peidetud ja talletada oma saidisisutüüpi seal.

Lehe algusesse

Saidi sisutüübi loomine

Saidi sisutüüpide loomiseks peavad teil olema selle saidi täielikud kasutusõigused. Saidikogumis ülataseme saidi saidisisutüüpide loomiseks peate olema saidikogumi administraator.

 1. Liikuge saidile, kus soovite luua uue saidisisutüübi.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

  Kuvatakse leht Saidisisutüüpide galerii.

 4. Kõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii nuppu Loo.

  Kuvatakse leht Uus saidisisutüüp.

  Aken Uus saidisisutüüp

 5. Tippige jaotisse Nimi ja kirjeldus uue saidisisutüübi nimi ja kirjeldus.

 6. Valige loendis Valige järgmiste emasisutüüpide hulgast rühm, mille hulgast soovite uue sisutüübi jaoks emasisutüübi valida. See loend sisaldab kõiki praegusel saidil kasutatavate saidisisutüüpide rühmi.

 7. Valige loendis Emasisutüüp emasisutüüp, millel teie sisutüüp põhineb. Emasisutüüpide loend erineb olenevalt saidisisutüübi rühmast, mille te loendis Valige järgmiste emasisutüüpide hulgast valisite.

 8. Valige jaotises Rühm, kas soovite uue saidisisutüübi salvestada olemasolevasse või uude rühma.

 9. Klõpsake nuppu OK.

  Saidisisutüüp: kuvatakse leht Teie uue sisutüübi nimi. Sellel lehel saate valida suvandid uue sisutüübi täpsemaks määratlemiseks.

Lehe algusesse

Dokumendimalli seostamine saidi sisutüübiga

Märkus. :  Dokumendimalle saab seostada ainult dokumendi sisutüüpidega, mitte kaustade, loendite ega arutelutahvlitega.

 1. Minge saidile, mille puhul on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse teie valitud saidisisutüübi konfigureerimisleht.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

  Kuvatakse leht Saidisisutüübi täpsemad sätted.

  Aken Saidisisutüübi täpsemad sätted

 6. Olemasoleva dokumendimalli URL-i sisestamiseks tippige jaotisse Dokumendimall selle dokumendimalli asukoha URL, mida soovite kasutada. Järgmisest tabelist leiate kasutatavate URL-i tüüpide näited. Näited põhinevad saidisisutüüpide ressursikaustal http://Server NameSite/_cts/Sisutüübi_nimi/ ja dokumendimallil docname.doc.

URL-i nimi

Näide

Serveri suhteline tee

Sait/_cts/Sisutüübi_nimi/docname.doc

Serveri absoluuttee

http://contoso/Sait/_cts/Sisutüübi_nimi/docname.doc

 1. Kui soovite kasutatava dokumendimalli üles laadida, klõpsake jaotises Dokumendimallid raadionuppu Laadi üles uus dokumendimall ja seejärel nuppu Sirvi. Liikuge dialoogiboksis Faili valimine sirvides soovitud faili asukohani, valige see ja klõpsake nuppu Ava.

  Märkus. :  Uue dokumendimalli üleslaadimisel salvestatakse mall automaatselt dokumendimallide vaikeressursikausta, mis asub aadressil http://Serveri nimi/Sait/_cts/Sisutüübi nimi/

 2. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas sellest sisutüübist pärinevad sisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

  Kui valite väärtuste Jah, kasutatakse kõigi sellest sisutüübist (emasisutüübist) pärinevate muude sisutüüpide (tütarsisutüüpide) puhul teie valitud dokumendimalli.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi veergude muutmine

Sisutüübi üksuse kohta kogutavate atribuutide või metaandmete määramiseks saate saidi sisutüübile veerge lisada. Näiteks soovib teie ettevõte jälitada kõigi ostutellimuste teatud metaandmeid (nt konto- ja projektinumber ning projektijuht). Kui lisate ostutellimuse sisutüübile konto- ja projektinumbri ning projektijuhi veerud, peavad kasutajad selle sisutüübiga üksuste kasutamiseks sisestama vastavad metaandmed.

Sisutüübi veergude muutmiseks on mitmeid võimalusi. Saate teha järgmist.

Olemasoleva veeru lisamine saidisisutüübile

Teie saidil või selle emasaidil määratletud veeru lisamiseks saidisisutüübile tehke järgmist. Veeru lisamisel sisutüübile tagab veeru või välja kuvamise loendis või teegis, mille te sisutüübiga seostate.

 1. Minge saidile, mille puhul on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse teie valitud saidisisutüübi konfigureerimisleht.

  Märkus. :  Kui saidi sisutüübinimed pole hüperlingid ega valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotise Veerud linki Lisa olemasolevast saidiveerust.

  Kuvatakse leht Veergude lisamine saidisisutüüpi.

 6. Valige jaotise Veergude valimine loendist Vali veerud asukohast rühm, mille põhjal soovite filtreerida.

  Järgmises tabelis kirjeldatakse vaikimisi saadaolevaid rühmi ja neis sisalduvate veergude tüüpe.

Rühm

Veerutüübid

Kõik rühmad

Kõigis rühmades saadaolevad veerud.

Põhiveerud

Veerud, mis on kasulikud paljudes eri tüüpi loendites ja teekides.

Kontaktide ja kalendri põhiveerud

Veerud, mis on kasulikud kontakti- ja kalendriloendites. Nende veergude abil sünkroonitakse tavaliselt SharePointi tehnoloogiatega ühilduvate kontaktide ja kalendrite klientprogrammide (nt Microsoft Office Outlook 2007) metaandmeid.

Dokumendi põhiveerud

Standardsed dokumendiveerud Dublini põhiliste metaandmete kogumist.

Tööülesannete ja probleemide põhiveerud

Veerud, mis on kasulikud tööülesande- ja probleemiloendites. Nende veergude abil sünkroonitakse tavaliselt SharePointi tehnoloogiatega ühilduvate tööülesannete ja probleemide klientprogrammide (nt Microsoft Office Outlook 2007) metaandmeid.

Rühmatöö veerud

Veerud, mis on kasulikud rühmatöö loendite puhul, mida kasutatakse rühmatahvli tööruumis.

Laiendatud veerud

Eriotstarbeliste veergude kogum.

 1. Valige loendis Saadaolevad veerud lisatav veerg ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Näpunäide. : Mitme veerutüübi kiireks lisamiseks saate vajutada juhtklahvi (CTRL) ja klõpsata igat saadaolevat veergu, mille soovite lisada.

 2. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 3. Pärast soovitud veergude lisamise lõpetamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Uue veeru lisamine saidisisutüübile

Uue veeru määratlemiseks ja lisamiseks saidisisutüübile tehke järgmist. Arvestage, et teie loodav uus veerg muutub kättesaadavaks saidil, kus see on loodud, ja selle alamsaitidel. Pärast uue veeru loomist saate lisada selle muudele sisutüüpidele ja ka loenditesse ja teekidesse. Kui te ei soovi, et teised teie uut veergu kasutavad, saate selle peita, lisades selle uude rühma nimega _Peidetud.

 1. Minge saidile, mille puhul on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse teie valitud saidisisutüübi konfigureerimisleht.

 5. Klõpsake jaotise Veerud linki Lisa uuest saidiveerust.

  Kuvatakse leht Uus saidiveerg.

 6. Tippige jaotisse Nimi ja tüüp uue veerutüübi nimi ja seejärel valige teabe tüüp, mida selles veerus talletada saab.

  Märkus. :  Veerunimed pole tõstutundlikud. Näiteks kui veerg nimega Kirjeldus on juba teie saidikogumis määratletud, siis ei saa te luua uut veergu nimega "kirjeldus”.

 7. Jaotises Rühm valige olemasolev rühm või tippige uue rühma nimi, kus soovite seda uut veergu talletada.

 8. Määrake jaotises Muud veerusätted täiendavad soovitud veerusätted. Näiteks saate tippida oma veeru kirjelduse, määrata, kas selle veeru puhul on teave nõutav, selles veerus talletatavate märkide maksimumarvu ja veeru vaikeväärtuse.

 9. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 10. Sisestage jaotisse Veeru valideerimine valem, mille abil soovite loendisse uute üksuste lisamise korral selle veeru andmeid valideerida. Näiteks saate seada suurima arvu, mille kasutaja saab veergu sisestada, või kasutada valemit, tagamaks telefoninumbri suunakoodi kaasamise veergu.

 11. Pärast soovitud veergude lisamise lõpetamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid üksust Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

Märkus. :  Kui saidi sisutüübinimed pole hüperlingid ega valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite sisutüübist eemaldada.

 1. Klõpsake nuppu Eemalda. Kui teilt küsitakse kinnitust, kas soovite veeru sisutüübist eemaldada, klõpsake nuppu OK.

Saidi sisutüübi veerujärjestuse muutmine

Saate muuta järjestust, milles veerud saidisisutüübi puhul kuvatakse, et need järgiks näiteks mingit loogilist rühmituspõhimõtet.

 1. Minge saidile, mille puhul on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse teie valitud saidisisutüübi konfigureerimisleht.

 5. Klõpsake jaotises Veerud nuppu Veergude järjestus.

 6. Kasutage jaotises Veergude järjestus veeru Järjekorranumber ripploendeid, et veerge oma soovi kohaselt ümber korraldada.

  Veerujärjestuse muutmine

 7. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas sellest saidisisutüübist pärinevad alamsaitide sisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid üksust Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

Märkus. :  Valige hoiatus ja sisestage siia selle tekst. Samuti võite seada atribuudi AlertPosition.

 1. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite kohustuslikuks muuta.

 2. Jaotises Veeru sätted tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise nõutavaks teha, klõpsake nuppu Kohustuslik.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise valikuliseks teha, klõpsake nuppu Valikuline.

  • Kui soovite veergu peita nii, et see poleks sisutüübi vormidel Uus, Redigeeri või Kuva kuvatud, klõpsake nuppu Peidetud.

  • Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Töövoo lisamine saidi sisutüübile

Märkus. :  Töövoog tuleb juurutada teie saidikogumis enne, kui saate lisada selle saidisisutüübile. Kui töövoog, mida soovite lisada, pole saadaval, pöörduge oma serveriadministraatori poole.

 1. Minge saidile, mille puhul on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse teie valitud saidisisutüübi konfigureerimisleht.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Töövoo sätted.

  Kuvatakse leht Töövoo sätete muutmine.

 6. Klõpsake käsku Lisa töövoog.

 7. Valige lehel Töövoo lisamine töövoomall, mille soovite lisada, ja töövoo jaoks soovitud sätted.

  Aken Töövoo lisamine

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui teie lisataval töövool on leht Töövoo kohandamine, klõpsake sellele liikumiseks nuppu Edasi, valige soovitud sätted ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Kui teie lisataval töövool pole lehte Töövoo kohandamine, klõpsake nuppu OK.

   Märkus. :  Loenditesse, teekidesse ja sisutüüpidele töövoogude lisamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid üksust Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Märkus. :  Kui saidi sisutüübinimed pole hüperlingid ega valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 6. Klõpsake jaotise Kirjutuskaitstud osas Kas see sisutüüp peaks olema kirjutuskaitstud? raadionuppu Jah.

 7. Kõigi sisutüüpide, mis pärivad sellest saidisisutüübist, värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Saidi sisutüübi kustutamine

Kui kustutate saiditüübi loendist või teegist, ei saa kasutajad enam selle saidisisutüübi uusi eksemplare loenditesse ega teekidesse lisada. Saidi sisutüübi kustutamisel ei eemaldata selle saidisisutüübi eksemplare, mis olid varem loendite või teekidega seostatud ja mis on praegu loendi sisutüübid. Samuti ei kustutata vastavast sisutüübist loodud üksusi.

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Saidi toimingud Site Actions käsku Saidisätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid üksust Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake kustutatava saidi sisutüübi nime.

  Märkus. :  Kui saidi sisutüübinimed pole hüperlingid ega valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidi sisutüübid teiselt saidilt ja saidi sisutüüpi ei värskendata sellel saidil kunagi.

 5. Klõpsake jaotises Sätted nuppu Kustuta see saidisisutüüp.

 6. Kui teilt küsitakse saidi sisutüübi kustutamise kinnitust, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×