SQL Serveri andmebaasi andmete importimine või linkimine

SQL Serveri andmebaasi andmete importimine või linkimine

SQL-andmebaas on tähtsateks toiminguteks kasutatav hallatav andmebaas. Saate sellega linkida ja sealt andmeid importida. Lisateavet leiate artiklist SQL Server 2016.

 • Andmetega linkimisel loob Access kahesuunalise ühenduse, millega sünkroonitakse nii Accessis kui SQl-andmebaasis andmetele tehtud muudatused.

 • Andmete importimisel loob Access andmetest ühekordse koopia ning seetõttu andmeid Accessis ega SQL-andmebaasis ei sünkroonita.

Ülevaade Accessi ja SQL Serveri vahelise ühenduse loomisest

Enne alustamist

Kas soovite, et toiming läheks sujuvamalt? Sel juhul tehke enne linkimist või importimist järgmised ettevalmistused.

 • Tehke kindlaks SQL Serveri andmebaasiserveri nimi, uurige välja vajalik ühenduseteave ja valige autentimisviis (Windows või SQL-server). Autentimisviiside kohta leiate lisateavet artiklitest Serveriga ühenduse loomine (andmebaasimootor) ja Andmebaasi turvalisuse tagamine.

 • Määrake kindlaks imporditavad tabelid ja vaated ning lingitud tabelite kordumatute väärtustega väljad. Saate korraga linkida mitu tabelit või vaadet või need importida.

 • Iga tabeli ja vaate korral võtke arvesse veergude arvu. Kuna Access ei toeta tabelis üle 255 välja, lingib Access ainult esimese 255 veeruga või impordib need. Lahendusena saate SQL Serveri andmebaasis luua vaate piiramatule hulgale veergudele juurdepääsemiseks.

 • Määrake kindlaks imporditav andmemaht. Accessi andmebaasi maksimaalne maht on kaks gigabaiti, mis hõlmab ka süsteemi objektide jaoks vajalikku ruumi. Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab suuri tabeleid, ei pruugi neid olla võimalik ühte Accessi andmebaasi importida. Sel juhul võiksite importimise asemel andmetega linkida.

 • Accessi andmebaasi ja ühenduseteabe turbe tagamiseks kasutage usaldusväärset asukohta ja Accessi andmebaasi parooli. See on eriti oluline juhul, kui otsustate SQL-serveri parooli salvestada Accessi.

 • Kavandage täiendavaid seoseid. Imporditoimingu lõpus ei loo Access seotud tabelite vahel automaatselt seoseid. Uute ja olemasolevate tabelite vahelisi seoseid saate käsitsi luua seoseakna kaudu. Lisateavet leiate artiklist Mis on aken Seosed? ja Seose loomine, redigeerimine ja kustutamine.

1. etapp: alustamine

 1. Valige menüü Välisandmed > Uus andmeallikas > Andmebaasist > SQL Serverist.

 2. Dialoogiboksis Välisandmete toomine – ODBC-andmebaas tehke ühte järgmistest.

  • Andmete importimiseks valige raadionupp Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse.

  • Andmetega linkimiseks klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel.

 3. Klõpsake nuppu OK.

2. etapp: DSN-faili loomine või uuestikasutamine

Saate luua uue DSN-faili või kasutada olemasolevat. DSN-faili abil saate eri linkimis- ja imporditoimingute korral edasi anda sama ühenduseteavet või jagada seda mõne teise rakendusega, mis kasutab samuti DSN-faile. DSN-faili saate luua andmeühenduse halduri abil. Lisateavet leiate artiklist ODBC-andmeallikate haldamine.

Kuigi saate kasutada ka SQL-i ODBC-draiveri varasemaid versioone, soovitame kasutada versiooni 13.1, kuna seda on palju täiustatud ja see toetab uusi SQL Server 2016 funktsioone. Lisateavet leiate artiklist Windowsis töötava SQL Serveri Microsoft ODBC-draiver.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, valige see loendist.

   Andmeallika valimise dialoogiboks

   Olenevalt ühenduseteabes määratletud autentimisviisist peate võib-olla parooli uuesti sisestama.

  • Uue DSN-faili loomiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake nuppu Uus.

    Dialoogiboks „Uue andmeallika loomine“
   2. Valige ODBC Driver 13 for SQL Server ja siis valige Edasi.

   3. Sisestage DSN-faili nimi või klõpsake nuppu Sirvi, et luua fail mõnes muus asukohas.

 2. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake läbi kokkuvõtlik teave ja klõpsake siis nuppu Valmis.

3. etapp: SQL Serveri jaoks uue andmeallika loomise viisardi kasutamine

Avage viisard SQL Serveri jaoks uue andmeallika loomine ja tehke järgmist.

 1. Sisestage esimesel lehel identimisteave.

  • Sisestage väljale Kirjeldus soovi korral DNS-failiga seotud dokumentaalne teave.

  • Sisestage väljale Server SQL Serveri nimi. Ärge klõpsake allanoolt.

 2. Teisel lehel valige üks järgmistest autentimisviisidest.

  • Integreeritud Windowsi autentimine   . Saate ühenduse luua Windowsi kasutajakonto kaudu. Soovi korral saate valida teenusesubjekti nime (SPN-i). Lisateavet leiate artiklist Teenusesesubjektide nimed (SPN-id) klientühenduse (ODBC) korral.

  • SQL Serveri autentimine...   . Saate ühenduse luua andmebaasis häälestatud identimisteabe abil, sisestades sisselogimise ID ja parooli.

 3. Kolmandal ja neljandal lehel saate ühenduse kohandamiseks valida erinevaid suvandeid. Nende suvandite kohta leiate lisateavet leiate artiklist SQL Serveri Microsoft ODBC-draiver.

 4. Ekraanil kuvatakse teade sätete kinnitamise kohta. Ühenduse kinnitamiseks valige nupp Testi andmeallikat.

 5. Võimalik, et peate andmebaasi sisse logima. Dialoogiboksis SQL serverisse sisselogimine sisestage sisselogimise ID ja parool. Täiendavate sätete muutmiseks valige Suvandid.

4. etapp: lingitavate või imporditavate tabelite valimine

 1. Dialoogiboksis Tabelite linkimine või Objektide importimine valige jaotises Tabelid lingitavad või imporditavad tabelid või vaated ja klõpsake siis nuppu OK.

  Lingitavate või imporditavate tabelite loend
 2. Linkimise korral otsustage, kas soovite valida käsu Salvesta parool.

  Turve   : selle suvandi valimisel kaob vajadus Accessi avamiseks ja andmetele juurde pääsemiseks identimisteavet sisestada. Ent sellega salvestatakse Accessi andmebaasi krüptimata parool, mis tähendab seda, et sisuallikale juurde pääsevad isikud näevad kasutajanime ja parooli. Selle suvandi valimisel soovitame Accessi andmebaasi talletada turvalises asukohas ja luua Accessi andmebaasi parool. Lisateavet leiate artiklist Andmebaasi usaldusväärsuse üle otsustamine ja Andmebaasi krüptimine parooli abil.

5. etapp: määrangute ja toimingute loomine (ainult importimise korral)

Tulemused

Kui linkimine või importimine on lõpule jõudnud, kuvatakse tabelid navigeerimispaanil SQL Serveri tabelite või vaadetega samade nimedega ja koos omaniku nimega. Näiteks nimi, mis on SQL Serveris „dbo.Toode“, on Accessis „dbo_Toode“. Kui nimi on juba kasutusel, lisab Access uue tabeli nimele numbri 1. Näide: dbo_Toode1. Kui nimi dbo_Toode1 on juba kasutusel, loob Access nime dbo_Toode2 jne. Saate tabelite nimesid tähenduslikumaks muuta.

Imporditoimingu korral ei kirjuta Access andmebaasis olevat tabelit üle. Kuigi olemasolevale tabelile ei saa otse SQL Serveri andmeid lisada, saate andmete lisamiseks koostada lisamispäringu, et andmed lisataks siis, kui olete sarnastest tabelitest andmed importinud.

Kui linkimistoimingu korral on SQL Serveri tabelis olevad veerud kirjutuskaitstud, jäävad need kirjutuskaitstuks ka Accessis.

Nõuanne.    Ühendusstringi kuvamiseks nihutage kursor Accessi navigeerimispaanil tabelile.

Lingitud tabeli kujunduse värskendamine

Lingitud tabelisse ei saa veerge lisada ning neid ei saa kustutada ega muuta. Samuti ei saa muuta andmetüüpe. Kui soovite kujundust muuta, tuleb seda teha SQL serveri andmebaasis. Selleks et kujundusmuudatused Accessis kuvataks, värskendage lingitud tabeleid.

 1. Valige Välisandmed > Lingitud tabelite haldur.

 2. Valige lingitud tabelid, mida soovite värskendada, valige nupp OK ja seejärel nupp Sule.

Andmetüüpide võrdlus

Accessi andmetüüpide nimetused erinevad SQL Serveri andmetüüpide nimetustest. Näiteks SQL Serveri veerg, mille andmetüüp on bitt, imporditakse Accessi või lingitakse sellega andmetüübi Jah/ei kujul. Järgmises tabelis on esitatud SQL Serveri ja Accessi andmetüüpide võrdlus.

SQL Serveri andmetüüp

Accessi andmetüüp

Accessi väljasuurus

Suur täisarv

Suur arv

Lugege artiklit Andmetüübi Suur arv kasutamine.

Kahendandmed (väljasuurus)

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Bitt

Jah/ei

Tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on suurem 255 tärki

Memo

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kümnendarv (täpsus, mastaap)

Arv

Kümnendarv (Accessi täpsus- ja mastaabiatribuudid vastavad SQL Serveri täpsusele ja mastaabile).

Ujukomaarv

Arv

Topelttäpsusega arv

Pilt

OLE-objekt

Täisarv

Arv

Pikk täisarv

Raha

Valuuta

N-tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

N-tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on suurem 255 tärki

Memo

N-tekst

Memo

Arv (täpsus, mastaap)

Arv

Kümnendarv (Accessi täpsus- ja mastaabiatribuudid vastavad SQL Serveri täpsusele ja mastaabile).

Muutuvpikkusega n-tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega n-tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on suurem 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega n-tärkandmed(MAX)

Memo

Reaalarv

Arv

Lihttäpsusega arv

Väike kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Väike täisarv

Arv

Täisarv

Väikeraha

Valuuta

SQL-i variant

Tekst

255

Tekst

Memo

Ajatempel

Kahendandmed

8

Väga väike täisarv

Arv

Bait

Ainuidentifikaator

Arv

Tiražeerimise ID

Muutuvpikkusega kahendandmed

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega kahendandmed (max)

OLE-objekt

Muutuvpikkusega tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega tärkandmed (väljasuurus), kus väljasuurus on suurem 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega tärkandmed (max)

Memo

XML

Memo

SQL Serveris talletatavate andmetega töötamiseks linkige nendega või importige andmed Accessi andmebaasi. Linkimine sobib paremini juhul, kui kasutate andmeid teistega ühiselt, kuna andmeid talletatakse keskses kohas ning saate vaadata ajakohaseimaid andmeid, neid lisada või redigeerida ja käivitada Accessis päringuid või aruandeid.

Märkus. :  See artikkel ei kehti Accessi rakenduste kohta – Accessis kujundatava ja võrgus avaldatava uut tüüpi andmebaasi kohta. Lisateavet leiate teemast Accessi rakenduse loomine.

1. juhis. Linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, millega soovite linkida. Vajadusel pöörduge ühenduseteabe saamiseks andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, milliste SQL-andmebaasi tabelite ja vaadetega soovite linkida. Saate korraga luua lingi mitme objektiga.

Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

 • Access toetab tabelis kuni 255 välja (veergu), seetõttu kaasatakse lingitud tabelisse ainult lingitava objekti esimesed 255 välja.

 • SQL Serveri tabeli kirjutuskaitstud veerud jäävad kirjutuskaitstuks ka Accessis.

 1. Lingitud tabeli loomiseks uues andmebaasis valige Fail > Uus > Tühi töölauaandmebaas. Kui plaanite luua lingitud tabelid olemasolevas Accessi andmebaasis, veenduge, et teil on andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused.

  Märkus. : Olemasolevas Accessi andmebaasis loodud lingitud tabel saab lähteobjektiga sama nime. Seega, kui teil on juba teine sama nimega tabel, lisatakse uue lingitud tabeli nimele arv “1” – näiteks Kontaktid1. (Kui ka nimi Kontaktid1 on kasutusel, loob Access nime Kontaktid2 jne.)

2. juhis. Andmetega linkimine

Access loob SQL Serveri andmebaasi tabeli või vaatega linkimisel uue tabeli (mida nimetatakse lingitud tabeliks), millel on lähtetabeli struktuur ja sisu. Saate muuta andmeid SQL Serveris või Accessi andmelehevaates või vormivaates. Muudatused kajastuvad nii SQL Serveris kui ka Accessis. Kõik lingitud tabelite struktuurimuudatused (nt veergude eemaldamine või muutmine) tuleb teha SQL Serveris, mitte Accessis.

 1. Avage Accessi sihtandmebaas.

 2. Klõpsake menüü Välisandmed nuppu ODBC-andmebaas.

 3. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel, seejärel klõpsake nuppu OK ja järgige viisardi juhiseid. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on dialoogiboksis Andmeallika valimine juba olemas, klõpsake loendis seda faili.

  Uue DSN-faili loomiseks tehke järgmist.

  Valige dialoogiboksis Andmeallika valimine väärtused Uus > SQL Server > Edasi.

  1. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake nuppu Sirvi.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  2. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake läbi kokkuvõtlik teave ja seejärel klõpsake nuppu Valmis.

   Järgige viisardi SQL Serveri jaoks uue andmeallika loomine juhiseid.

 4. Klõpsake nuppu OK ja jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, millega soovite linkida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad lähteandmete igat rida kordumatult tähistavad. Valige lihtsalt väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Kui linkimistoiming on lõpule jõudnud, näete navigeerimispaanil uut lingitud tabelit või tabeleid.

SQL Serveri uusima objektistruktuuri rakendamine

Kui avate lingitud tabeli või lähteobjekti, kuvatakse seal värskeimad andmed. Kui aga SQL Serveri objektis on tehtud struktuurimuudatusi, peate nende muudatuste nägemiseks lingitud tabelid värskendama.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lingitud tabelite haldur.

 2. Märkige iga värskendatava lingitud tabeli kõrval olev ruut või klõpsake kõigi lingitud tabelite valimiseks nuppu Vali kõik.

 3. Klõpsake nuppu OK ja siis nuppu Sule.

Märkus. : Kuna Accessi andmetüübid erinevad SQL Serveri andmetüüpidest, lingib Access iga veeru sobivaima andmetüübiga. Accessis saate määratud andmetüüpe ainult vaadata, mitte muuta.

Lisateavet leiate teemast Accessi töölauaandmebaasi ühiskasutamise viisid.

Lehe algusse

Kui teie osakond või töörühm talletab andmeid Microsoft SQL Serveris, tuleb teil võib-olla töötada Accessis SQL Serveri andmetega.

SQL Serveri objektidest (tabelitest või vaadetest) andmete Accessi toomiseks on kaks võimalust: importimine ja linkimine. Nende kahe toimingu erinevused on järgmised.

 • Andmete importimisel loob Access SQL Serveri andmetest koopia ja ükski hilisem Accessi andmebaasi muudatus SQL Serveri andmebaasis ei kajastu. Samamoodi ei kajastu Accessis ükski SQL Serveri tabelisse või vaatesse tehtud hilisem muudatus.

 • SQL Serveri andmetega linkimisel loote otseühenduse lähteandmetega, seega kõik hilisemad Accessi andmete muudatused kajastuvad SQL Serveris ja vastupidi.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas importida SQL Serveri andmeid või nendega linkida.

Importimise või linkimise kasuks otsustamine

Olukorrad, kus võiks eelistada importimist

Tavaliselt imporditakse SQL Serveri andmeid Accessi järgmistel põhjustel.

 • Soovite SQL Serveri andmed jäädavalt Accessi andmebaasi teisaldada, kuna teil pole neid enam SQL Serveri andmebaasis vaja. Pärast andmete Accessi importimist saate need SQL Serveri andmebaasist kustutada.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid vajate aeg-ajalt SQL Serveri andmebaasist lisaandmeid, mis tuleb ühendada mõne teie Accessi andmebaasiga.

Kuna SQL Serveri andmete importimisel luuakse teie Accessi andmebaasis nendest andmetest koopia, tuleb teil importimise käigus määrata tabelid või vaated, mida soovite kopeerida.

Olukorrad, kus võiks eelistada linkimist

Tavaliselt lingitakse SQL Serveri andmetega järgmistel põhjustel.

 • Otseühenduse loomine lähteandmetega, et kuvada ja redigeerida värskeimat teavet nii SQL Serveri kui ka Accessi andmebaasis.

 • SQL Serveri andmebaas sisaldab palju suuremahulisi tabeleid ja neid kõiki pole võimalik ühte ACCDB-faili importida. Accessi andmebaasi maksimummaht on 2 gigabaiti, millest tuleb maha arvata süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum.

 • Soovite SQL Serveri andmete põhjal käitada päringuid ja luua aruandeid, ilma et oleks vaja teha nendest andmetest koopiat. Sel juhul on soovitatav luua link SQL Serveriga.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi aruannete ja päringute loomiseks ja SQL Serverit andmete talletamiseks. Meeskonnad saavad luua SQL Serveri tabeleid ja vaateid keskseks talletamiseks, kuid sageli tuleb tuua need andmed töölauaprogrammidesse koondamiseks ja aruandluseks. Linkimine on sobiv valik, kuna see võimaldab nii SQL Serveri kui ka Accessi andmebaasi kasutajatel andmeid lisada ja värskendada ning kuvada alati värskeimad andmed ja nendega töötada.

 • Olete Accessi kasutaja, kes alustas alles äsja SQL Serveri kasutamist. Migreerisite mitu oma andmebaasi SQL Serverisse ja enamik neist tabelitest on lingitud tabelid. Nüüdsest loote tabeleid ja vaateid Accessi asemel SQL Serveris ja seejärel lingite nendega Accessi andmebaaside kaudu.

 • Soovite jätkata oma andmete talletamist SQL Serveris, kuid soovite ka töötada viimatiste andmetega Accessis, et käitada Accessis kujundatud päringuid ja printida aruandeid.

Lehe algusse

Andmete importimine SQL Serverist

Importimise ettevalmistamine

Imporditoimingu ajal loob Access tabeli ja seejärel kopeerib andmed SQL Serveri andmebaasist sellesse tabelisse. Imporditoimingu lõpulejõudmisel saate valida importimise üksikasjade salvestamise määranguna.

Märkus. : Impordimäärangu abil saate imporditoimingut edaspidi korrata, ilma et peaksite iga kord impordiviisardi juhised läbima.

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab imporditavaid andmeid. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, millised tabelid või vaated soovite importida. Ühe imporditoiminguga saate importida mitu objekti.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seega impordib Access ainult esimesed 255 veergu.

  • Accessi andmebaasi maksimummaht on 2 gigabaiti, millest tuleb maha arvata süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum. Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab palju suuremahulisi tabeleid, ei pruugi neid kõiki saada ühte ACCDB-faili importida. Sel juhul on soovitatav andmed Accessi andmebaasiga pigem linkida.

  • Access ei loo imporditoimingu lõpus automaatselt seotud tabelite vahel seoseid. Peate erinevate uute ja olemasolevate tabelite vahelised seosed käsitsi looma, kasutades akna Seosed suvandeid. Akna Seosed kuvamiseks tehke järgmist.

   • Klõpsake menüüd Fail ja seejärel klõpsake vahekaarti Teave, seejärel klõpsake nuppu Seosed.

 4. Leidke Accessi andmebaas, kuhu soovite SQL Serveri andmed importida.

  Veenduge, et teil on Accessi andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused. Kui te ei soovi talletada andmeid olemasolevates andmebaasides, looge tühi andmebaas, klõpsates menüüd Fail ja seejärel jaotises Uus nuppu Tühi andmebaas.

 5. Vaadake olemasolevad tabelid üle Accessi andmebaasis.

  Imporditoiming loob tabeli, millel on SQL Serveri objektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue tabeli nimele arvu "1", nt Kontaktid1. (Kui ka nimi Kontaktid1 on kasutusel, loob Access nime Kontaktid2 jne.)

  Märkus. : Access ei kirjuta kunagi importimise käigus ühtegi andmebaasitabelit üle ja SQL Serveri andmeid ei saa olemasolevasse tabelisse lisada.

Andmete importimine

 1. Avage sihtandmebaas.

  Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu ODBC-andmebaas.

 2. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut erinevad, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks klõpsake nuppu Uus.

   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake faili mõnda muusse asukohta salvestamiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake üle kokkuvõtlik teave ja seejärel klõpsake viisardi lõpuleviimiseks nuppu Valmis.

   Kuvatakse dialoogiboks SQL Serveri jaoks uue andmeallika loomine.

  5. Tippige väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et vajate SQL Serveri administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Microsoft Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas: on märgitud. Seejärel valige andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis.

  10. Vaadake üle kokkuvõttev teave ja klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  11. Vaadake testimise tulemused üle ja seejärel klõpsake dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK.

   Kui test õnnestus, klõpsake uuesti nuppu OK, sätete muutmiseks klõpsake nuppu Loobu.

 4. Dialoogiboksi Andmeallika valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  Access kuvab dialoogiboksi Objektide importimine.

 5. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, mille soovite importida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad kindla objekti igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

  Accessi impordib andmed. Kui plaanite imporditoimingut hiljem korrata, saate salvestada impordijuhised impordimääranguna ja neid seejärel hõlpsalt uuesti käivitada. Ülesande loomiseks peab teie arvutisse oleme installitud Microsoft Outlook.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Väliste andmete toomine - ODBC-andmebaas jaotises Imporditoimingute salvestamine nuppu Sule. Access viib imporditoimingu lõpule ja kuvab navigeerimispaanil uue tabeli või tabelid.

Kui soovite salvestada imporditoimingu edasiseks kasutamiseks, järgige järgmise jaotise juhiseid.

Lehe algusse

Impordisätete salvestamine ja kasutamine

Märkus. : Ülesande loomiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Outlook.

 1. Märkige dialoogiboksis Imporditoimingute salvestamine dialoogiboksis Välisandmete toomine – ODBC-andmebaas ruut Salvesta imporditoimingud. Kuvatakse täiendavate juhtelementide kogum.

 2. Tippige väljale Salvesta nimega impordimäärangu nimi.

 3. Tippige väljale Kirjeldus määrangu kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

 4. Selle toimingu tegemiseks fikseeritud intervalliga (nt iga nädal või iga kuu) märkige ruut Loo Outlooki tööülesanne. See loob rakenduses Microsoft Outlook 2010 tööülesande, mille abil saate määrangu käivitada.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta importimine.

Kui Outlook pole installitud, kuvab Access nupu Salvesta importimine klõpsamisel tõrketeate.

Märkus. : Kui rakendus Outlook 2010 pole õigesti konfigureeritud, käivitub Microsoft Outlook 2010 käivitusviisard. Outlooki konfigureerimiseks järgige viisardi juhiseid.

Võite luua ka Outlooki tööülesande. Soovitatav on luua Outlookis tööülesanne juhul, kui soovite käitada imporditoimingut regulaarsete või korduvate intervallide tagant. Kui te ka tööülesannet ei loo, salvestab Access määrangu ikkagi.

Outlooki tööülesande loomine

Kui olete märkinud ruudu Loo Outlooki tööülesanne, käivitab Access rakenduse Office Outlook 2010 ja kuvab uue tööülesande. Tööülesande konfigureerimiseks järgige järgmisi juhiseid.

Märkus. : Kui Outlook pole installitud, kuvab Access tõrketeate. Kui Outlook pole õigesti konfigureeritud, käivitub Outlooki konfigureerimisviisard. Outlooki konfigureerimiseks järgige viisardi juhiseid.

 1. Vaadake üle tööülesande sätted (nt Alguskuupäev, Tähtaeg ja Meeldetuletus) ning vajadusel muutke neid.

  Imporditoimingu korduvaks sündmuseks muutmiseks klõpsake nuppu Korduvus ja sisestage vajalik teave.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Salvestatud tööülesande käivitamine

 1. Klõpsake Outlooki navigeerimispaanil väärtust Tööülesanded ja seejärel topeltklõpsake tööülesannet, mille soovite käivitada.

 2. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Microsoft Access nuppu Käivita import.

 3. Aktiveerige uuesti Accessi aken ja seejärel vajutage navigeerimispaani värskendamiseks klahvi F5.

 4. Imporditud tabeli avamiseks andmelehevaates topeltklõpsake seda.

 5. Veenduge, et kõik väljad ja kirjed on tõrgeteta imporditud.

 6. Paremklõpsake navigeerimispaanil imporditud tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade. Vaadake üle välja andmetüübid ja muud välja atribuudid.

Lehe algusse

Linkimine SQL Serveri andmetega

Kuna andmeid talletatakse tabelites, loob Access SQL Serveri andmebaasi tabeli või vaatega linkimisel uue tabeli (mida nimetatakse sageli lingitud tabeliks), millel on lähteobjekti struktuur ja sisu. Saate muuta andmeid SQL Serveris või Accessi andmelehevaates või vormivaates. Ühes asukohas andmetesse tehtavad muudatused kajastuvad teises asukohas. Kui soovite aga muuta struktuuri (nt eemaldada mõne veeru või seda muuta), peate seda tegema SQL Serveri andmebaasi või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projekti kaudu. Accessis töötades ei saa lingitud tabeli välju lisada, kustutada ega muuta.

Linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab lingitavaid andmeid. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, milliste tabelite ja vaadetega soovite linkida. Ühe linkimistoiminguga saate luua lingi mitme objektiga.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seetõttu kaasatakse lingitud tabelisse ainult lingitava objekti esimesed 255 välja.

  • SQL Serveri objekti kirjutuskaitstud veerud jäävad kirjutuskaitstuks ka Accessis.

  • Te ei saa Accessis lingitud tabeli veerge lisada, kustutada ega muuta.

 4. Leidke Accessi andmebaas, kus soovite lingitud tabelid luua. Veenduge, et teil on andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused. Kui te ei soovi talletada andmeid üheski olemasolevas andmebaasis, looge uus tühi andmebaas. Selleks klõpsake menüüd Fail ja seejärel jaotises Uus nuppu Tühi andmebaas.

 5. Vaadake tabelid Accessi andmebaasis üle. SQL Serveri tabeli või vaatega linkimisel loob Access lingitud tabeli, millel on lähteobjektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue lingitud tabeli nimele arvu "1", nt Kontaktid1. (Kui Kontaktid1 on samuti juba kasutusel, loob Access tabeli Kontaktid2 jne.)

 6. Andmetega linkimiseks avage sihtandmebaas.

 7. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu ODBC-andmebaas.

 8. Klõpsake nuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine DSN-faili, mida soovite kasutada, või klõpsake uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks nuppu Uus.

 10. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut erinevad, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks klõpsake nuppu Uus.

   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake faili mõnda muusse asukohta salvestamiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake üle kokkuvõtlik teave ja seejärel klõpsake uue andmeallika loomise viisardi lõpuleviimiseks nuppu Valmis.

   Käivitub SQL Serveris uue andmeallika loomise viisard.

  5. Tippige viisardis väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri arvuti nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et sellel viisardi lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Võimalik, et järgmisel lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas: on märgitud. Seejärel valige SQL Serveri andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis. Vaadake üle kokkuvõttev teave ja seejärel klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  10. Kontrollige testimise tulemusi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et sulgeda dialoogiboks SQL Serveri ODBC andmeallika testimine.

   Kui test õnnestus, klõpsake viisardi lõpuleviimiseks uuesti nuppu OK või klõpsake viisardisse naasmiseks ja sätete muutmiseks nuppu Loobu.

 11. Klõpsake nuppu OK.

  Access kuvab dialoogiboksi Tabelite linkimine.

 12. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, millega soovite linkida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  1. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad lähteandmete igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Access viib linkimistoimingu lõpule ja kuvab navigeerimispaanil uue lingitud tabeli või tabelid.

NB! : Iga kord, kui avate lingitud tabeli või lähteobjekti, kuvatakse seal kõige värskemad andmed. Lingitud tabelis ei kajastu siiski automaatselt SQL Serveri objekti struktuurimuudatused.

Lingitud tabeli värskendamiseks värskeima SQL Serveri objektistruktuuri rakendamise teel tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lingitud tabelite haldur.

 2. Märkige iga värskendatava lingitud tabeli kõrval olev ruut või klõpsake kõigi lingitud tabelite valimiseks nuppu Vali kõik.

 3. Klõpsake nuppu OK.

  Kui värskendamine õnnestub, kuvab Access vastava teate. Kui värskendamine nurjub, kuvab Access tõrketeate.

 4. Klõpsake lingitud tabelite halduri sulgemiseks nuppu Sule.

Lehe algusse

SQL Serveri andmetüüpide tõlgendamine Accessis

Kuna Accessi andmetüübid erinevad SQL Serveri andmetüüpidest, peab Access määratlema iga imporditava või lingitava SQL Serveri tabeli või vaate veeru jaoks sobivaima Accessi andmetüübi. Näiteks SQL Serveri veerg andmetüübiga bitt imporditakse või lingitakse Accessis andmetüübiga Jah/ei. Teine näide: SQL Serveri veerg andmetüübiga muutuvpikkusega n-tärkandmed (255) (või väiksem) imporditakse või lingitakse andmetüübiga Tekst, kuid veerg andmetüübiga muutuvpikkusega n-tärkandmed (256) (või suurem) imporditakse Accessi väljana Memo. Pärast importimis- või linkimistoimingu lõpuleviimist saate avada tabeli kujundusvaates ja vaadata, millised andmetüübid Access selle väljadele määras. Saate imporditud tabelite väljade andmetüüpe muuta. Kuid lingitud tabelite väljade andmetüüpe ei saa muuta (v.a muutes neid SQL Serveri andmebaasis või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projektis).

Järgmises tabelis on loetletud SQL Serveri põhiandmetüübid. Teises ja kolmandas veerus kuvatakse Accessi tõlgendus igast andmetüübist.

SQL Serveri andmetüüp

Accessi andmetüüp

Accessi väljasuurus

Suur täisarv

Tekst

255

kahendandmed ( välja suurus )

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Bitt

Jah/ei

Tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kümnendarv ( arvutustäpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

Ujukomaarv

Arv

Topelttäpsusega arv

Pilt

OLE-objekt

Täisarv

Arv

Pikk täisarv

Raha

Valuuta

N-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

N-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

N-tekst

Memo

Arvuline ( arvutustäpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

Muutuvpikkusega n-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega n-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega n-tärkandmed(MAX)

Memo

Reaalarv

Arv

Lihttäpsusega arv

Väike kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Väike täisarv

Arv

Täisarv

Väikeraha

Valuuta

SQL-i variant

Tekst

255

Tekst

Memo

Ajatempel

Kahendandmed

8

Väga väike täisarv

Arv

Bait

Ainuidentifikaator

Arv

Tiražeerimise ID

Muutuvpikkusega kahendandmed

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega kahendandmed (MAX)

OLE-objekt

Muutuvpikkusega tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega tärkandmed ( väljasuurus), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega tärkandmed (MAX)

Memo

XML

Memo

Lehe algusse

Kui teie osakond või töörühm talletab andmeid Microsoft SQL Serveris, tuleb teil mõnikord võib-olla töötada rakenduses Microsoft Office Access 2007 mõnede SQL Serveri andmetega.

Kui te pole varem SQL Serverit kasutanud ja soovite saada selle kohta lisateavet, avage Microsoft SQL Serveri koduleht. Selleks klõpsake selle artikli jaotises Vt ka vastavat linki.

SQL Serveri objektidest (tabelitest või vaadetest) andmete rakendusse Office Access 2007 toomiseks on kaks võimalust: importimine ja linkimine. Kui impordite andmed, siis kopeeritakse need teie Accessi andmebaasi. Pärast importimist Accessis tehtud muudatused SQL Serveri andmebaasis ei kajastu. Samamoodi ei kajastu Accessis muudatused, mis tehakse pärast importimist SQL Serveri tabelis või vaates. Kui otsustate aga SQL Serveri andmetega linkida, jäävad andmed SQL Serveri arvutisse ja Access säilitab nende andmetega ühenduse. Kõik muudatused, mis te Accessis pärast linkimist andmetes teete, kajastuvad SQL Serveri andmetes, samuti kajastuvad kõik SQL Serveri andmebaasis tehtavad muudatused Accessi lingitud tabelis.

Selles artiklis käsitletakse nii SQL Serveri andmete importimist kui ka SQL Serveri andmetega linkimist rakenduses Access 2007.

SQL Serveri andmete importimine

SQL Serveri andmete importimisel luuakse andmetest Accessi andmebaasi koopia. Imporditoimingu käigus määrate kopeeritavad tabelid või vaated.

Imporditoiming loob Accessis tabeli ja seejärel kopeerib andmed SQL Serveri andmebaasist Accessi tabelisse. Lisateavet tabelite ja andmebaaside struktuuri kohta leiate jaotisest Vt ka.

Importimise lõpus saate valida, kas salvestate imporditoimingu üksikasjad määranguna. Impordimäärangu abil saate imporditoimingut edaspidi korrata, ilma et peaksite iga kord impordiviisardi juhised läbima.

Olukorrad, milles eelistada SQL Serveri tabeli Accessi importimist

Tavaliselt imporditakse SQL Serveri andmeid Accessi järgmistel põhjustel.

 • Soovite SQL Serveri andmed jäädavalt Accessi andmebaasi teisaldada, kuna teil pole neid enam SQL Serveri andmebaasis vaja. Saate andmed Accessi importida ja seejärel need SQL Serveri andmebaasist kustutada.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid vajate aeg-ajalt SQL Serveri andmebaasist lisaandmeid, mis tuleb ühendada mõne teie Accessi andmebaasiga.

Järgige SQL Serveri andmete Accessi andmebaasi importimiseks järgmiseid juhiseid.

Imporditoimingu ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab andmeid, mille soovite kopeerida. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, millised tabelid või vaated soovite kopeerida Accessi andmebaasi. Ühe imporditoiminguga saate importida mitu objekti.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seega impordib Access ainult esimesed 255 veergu.

  • Accessi andmebaasi maksimummaht on 2 gigabaiti, millest tuleb maha arvata süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum. Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab palju suuremahulisi tabeleid, ei pruugi neid kõiki saada ühte ACCDB-faili importida. Sel juhul on soovitatav andmed Accessi andmebaasiga pigem linkida.

  • Imporditoimingu lõpus ei loo Access seotud tabelite vahel automaatselt seoseid. Erinevate uute ja olemasolevate tabelite vahelised seosed tuleb luua käsitsi, kasutades vahekaardi Seosed suvandeid. Vahekaardi Seosed kuvamiseks tehke järgmist.
   Klõpsake vahekaardi Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed. Nupu pilt

 4. Leidke Accessi andmebaas, kuhu soovite SQL Serveri andmed importida.

  Veenduge, et teil on Accessi andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused. Kui te ei soovi talletada andmeid olemasolevates andmebaasides, looge tühi andmebaas, klõpsates Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel käsku Uus.

 5. Vaadake olemasolevad tabelid üle Accessi andmebaasis.

  Imporditoiming loob tabeli, millel on SQL Serveri objektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue tabeli nimele arvu "1", nt Kontaktid1. (Kui ka nimi Kontaktid1 on kasutusel, loob Access nime Kontaktid2 jne.)

  Märkus. : Access ei kirjuta kunagi importimise käigus ühtegi andmebaasitabelit üle ja SQL Serveri andmeid ei saa olemasolevasse tabelisse lisada.

Andmete importimine

 1. Avage sihtandmebaas.

  Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import nuppu Rohkem.

 2. Klõpsake käsku ODBC-andmebaas Nupu pilt .

 3. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut erinevad, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks klõpsake nuppu Uus.
   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake faili mõnda muusse asukohta salvestamiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake üle kokkuvõtlik teave ja seejärel klõpsake viisardi lõpuleviimiseks nuppu Valmis.
   Käivitub SQL Serveris uue andmeallika loomise viisard.

  5. Tippige viisardis väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et sellel viisardi lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Microsoft Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Võimalik, et järgmisel lehel vajate enne jätkamist SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas: on märgitud. Seejärel valige andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis. Vaadake üle kokkuvõttev teave ja seejärel klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  10. Kontrollige testimise tulemusi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et sulgeda dialoogiboks SQL Serveri ODBC andmeallika testimine.

   Kui test õnnestus, klõpsake viisardi lõpuleviimiseks uuesti nuppu OK või klõpsake viisardisse naasmiseks ja sätete muutmiseks nuppu Loobu.

 5. Dialoogiboksi Andmeallika valimine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  Access kuvab dialoogiboksi Objektide importimine.

 6. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, mille soovite importida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 7. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad kindla objekti igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Accessi impordib andmed. Kui plaanite imporditoimingut hiljem korrata, saate salvestada impordijuhised impordimääranguna ja neid seejärel hõlpsalt uuesti käivitada. Kui soovite seda teha, järgige selle artikli järgmise jaotise juhiseid. Kui te ei soovi impordimäärangut salvestada, klõpsake dialoogiboksi Väliste andmete toomine - ODBC-andmebaas jaotises Imporditoimingute salvestamine nuppu Sule. Access viib imporditoimingu lõpule ja kuvab navigeerimispaanil uue tabeli või tabelid.

Imporditoimingute salvestamine määranguna

 1. Märkige dialoogiboksi Välisandmete toomine – ODBC-andmebaas jaotises Imporditoimingute salvestamine ruut Salvesta imporditoimingud.

  Kuvatakse täiendavate juhtelementide kogum.

 2. Tippige väljale Salvesta nimega impordimäärangu nimi.

 3. Tippige väljale Kirjeldus määrangu kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

 4. Eksporditoimingu käivitamiseks fikseeritud intervallidega (nt iga nädal või iga kuu) märkige ruut Loo Outlooki tööülesanne. Luuakse Microsoft Office Outlook 2007 ülesanne, millega saate määrangu käivitada.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta importimine.

Outlooki ülesande konfigureerimine

Kui märkisite eelmise toimingu tegemisel ruudu Loo Outlooki tööülesanne, käivitab Access rakenduse Office Outlook 2007 ja kuvab uue ülesande. Ülesande konfigureerimiseks tehke järgmist.

Märkus. : Kui Outlook pole installitud, kuvab Access tõrketeate. Kui Outlook pole õigesti konfigureeritud, käivitub Outlooki konfigureerimisviisard. Outlooki konfigureerimiseks järgige viisardi juhiseid.

 1. Vaadake üle Outlooki tööülesande aknas kuvatavad ülesandesätted (nt Tähtaeg ja Meeldetuletus) ja vajadusel muutke neid.

  Tööülesande kordamiseks klõpsake nuppu Korduvus ja sisestage vastav teave.

  Järgmisel joonisel on kuvatud Outlooki toiminguajasti ja mõned selle tavalised sätted.

  Outlooki toiminguajasti

  Teabe saamiseks Outlooki tööülesannete ajastamise kohta lugege artiklit Impordi- või eksporditoimingu ajastamine.

 2. Kui olete Outlooki tööülesande sätetega valmis, klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

Salvestatud tööülesande käivitamine

 1. Klõpsake Outlooki navigeerimispaanil väärtust Tööülesanded ja seejärel topeltklõpsake tööülesannet, mille soovite käivitada.

 2. Klõpsake menüü Tööülesanne jaotises Microsoft Office Access nuppu Käivita import Nupu pilt .

 3. Aktiveerige uuesti Accessi aken ja seejärel vajutage navigeerimispaani värskendamiseks klahvi F5.

 4. Imporditud tabeli avamiseks andmelehevaates topeltklõpsake seda.

 5. Veenduge, et kõik väljad ja kirjed on tõrgeteta imporditud.

 6. Paremklõpsake navigeerimispaanil imporditud tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade. Vaadake üle välja andmetüübid ja muud välja atribuudid.

Lehe algusse

Linkimine SQL Serveri andmetega

Linkimine võimaldab luua andmetega ühenduse ilma, et peaksite vastava teabe importima. See tähendab, et saate andmeid vaadata ja redigeerida nii SQL Serveri andmebaasis kui ka Accessi andmebaasis ilma, et peaksite Accessis andmete koopia looma ja seda säilitama. Kui te ei soovi SQL Serveri andmeid Accessi andmebaasi kopeerida, kuid soovite siiski nende andmete põhjal päringuid teha ja aruandeid luua, tuleks importimisele eelistada linkimist.

Kui lingite SQL Serveri andmebaasi tabeli või vaatega, loob Access uue tabeli (mida nimetatakse sageli lingitud tabeliks), millel on lähteobjekti struktuur ja sisu. Saate teha andmetes muudatusi SQL Serveris või Accessi andmelehevaates või vormivaates. Ühes asukohas andmetesse tehtavad muudatused kajastuvad ka teises asukohas. Kui soovite aga muuta struktuuri (nt eemaldada mõne veeru või seda muuta), peate seda tegema SQL Serveri andmebaasis või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projektis. Accessis töötades ei saa lingitud tabelis välju lisada, kustutada ega muuta.

Kui SQL Serveri andmebaas sisaldab suurel hulgal andmeid, peaksite importimisele eelistama linkimist, sest Accessi andmebaasi suurim lubatud maht on 2 gigabaiti, millest tuleb maha arvata süsteemiobjektide jaoks vajalik ruum. Mitme suure tabeli või vaate importimisel võite selle piirangu ületada, kuid andmetega linkimine ei suurenda Accessi andmebaasi mahtu märkimisväärtselt.

Olukorrad, milles eelistada SQL Serveri andmetega linkimist

Tavaliselt otsustatakse Accessi andmebaasis SQL Serveri tabeli või vaate andmetega linkimise kasuks järgmistel põhjustel.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi aruannete ja päringute loomiseks ja SQL Serverit andmete talletamiseks. Meeskonnad saavad luua SQL Serveri tabeleid ja vaateid keskseks talletamiseks, kuid sageli tuleb tuua need andmed töölauaprogrammidesse koondamiseks ja aruandluseks. Linkimine on sobiv valik, kuna see võimaldab nii SQL Serveri kui ka Accessi andmebaasi kasutajatel andmeid lisada ja värskendada ning kuvada alati värskeimad andmed ja nendega töötada.

 • Olete Accessi kasutaja, kes alustas alles äsja SQL Serveri kasutamist. Migreerisite mitu oma andmebaasi SQL Serverisse ja enamik neist tabelitest on lingitud tabelid. Nüüdsest loote tabeleid ja vaateid Accessi asemel SQL Serveris ja seejärel lingite nendega Accessi andmebaaside kaudu.

 • Soovite jätkata oma andmete talletamist SQL Serveris, kuid soovite ka töötada viimatiste andmetega Accessis, et käitada Accessis kujundatud päringuid ja printida aruandeid.

SQL Serveri tabeliga linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SQL Serveri andmebaas, mis sisaldab lingitavaid andmeid. Ühenduseteabe saamiseks pöörduge andmebaasi administraatori poole.

 2. Otsustage, milliste tabelite ja vaadetega soovite linkida. Ühe linkimistoiminguga saate luua lingi mitme objektiga.

 3. Vaadake lähteandmed üle ja arvestage järgmisega.

  • Access ei toeta tabelis üle 255 välja, seetõttu kaasatakse lingitud tabelisse ainult lingitava objekti esimesed 255 välja.

  • SQL Serveri objekti kirjutuskaitstud veerud jäävad kirjutuskaitstuks ka Accessis.

  • Te ei saa Accessis lingitud tabeli veerge lisada, kustutada ega muuta.

 4. Leidke Accessi andmebaas, milles soovite luua lingitud tabelid. Veenduge, et teil on vajalikud õigused andmete lisamiseks andmebaasi. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge uus tühi andmebaas. Selleks kasutage järgmist käsku.

  Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ning seejärel käsku Uus.

 5. Vaadake tabelid Accessi andmebaasis üle. SQL Serveri tabeli või vaatega linkimisel loob Access lingitud tabeli, millel on lähteobjektiga sama nimi. Kui see nimi on juba kasutusel, lisab Access uue lingitud tabeli nimele arvu "1", nt Kontaktid1. (Kui Kontaktid1 on samuti juba kasutusel, loob Access tabeli Kontaktid2 jne.)

Andmetega linkimine

 1. Avage sihtandmebaas.

 2. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import nuppu Rohkem.

 3. Klõpsake käsku ODBC-andmebaas.

 4. Klõpsake nuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine DSN-faili, mida soovite kasutada, või klõpsake uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks nuppu Uus.

 6. Kui DSN-fail, mida soovite kasutada, on juba olemas, klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine loendis soovitud faili.

  Uue DSN-faili loomine

  Märkus. : Selle toimingu etapid võivad olla pisut erinevad, olenevalt teie arvutisse installitud tarkvarast.

  1. Uue andmeallika nime (DSN-i) loomiseks klõpsake nuppu Uus.
   Käivitub uue andmeallika loomise viisard.

  2. Valige viisardis draiverite loendist väärtus SQL Server ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Tippige DSN-faili nimi või klõpsake faili mõnda muusse asukohta salvestamiseks nuppu Sirvi.

   Märkus. : DSN-faili salvestamiseks peavad teil olema kausta kirjutamise õigused.

  4. Klõpsake nuppu Edasi, vaadake üle kokkuvõtlik teave ja seejärel klõpsake uue andmeallika loomise viisardi lõpuleviimiseks nuppu Valmis.
   Käivitub SQL Serveris uue andmeallika loomise viisard.

  5. Tippige viisardis väljale Kirjeldus andmeallika kirjeldus. Selle juhise täitmine on valikuline.

  6. Tippige jaotise Millise SQL Serveriga soovite ühenduse luua? väljale Server selle SQL Serveri arvuti nimi (või valige see), millega soovite ühenduse luua, ja seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi.

  7. Võimalik, et sellel viisardi lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet (nt kas kasutada Windows NT autentimist või SQL Serveri autentimist). Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi.

  8. Võimalik, et järgmisel lehel vajate SQL Serveri andmebaasi administraatorilt lisateavet. Kui soovite luua ühenduse kindla andmebaasiga, siis veenduge, et ruut Määra vaikeandmebaasiks järgmine andmebaas: on märgitud. Seejärel valige SQL Serveri andmebaas, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Edasi.

  9. Klõpsake nuppu Valmis. Vaadake üle kokkuvõttev teave ja seejärel klõpsake nuppu Testi andmeallikat.

  10. Kontrollige testimise tulemusi ja seejärel klõpsake nuppu OK, et sulgeda dialoogiboks SQL Serveri ODBC andmeallika testimine.

   Kui test õnnestus, klõpsake viisardi lõpuleviimiseks uuesti nuppu OK või klõpsake viisardisse naasmiseks ja sätete muutmiseks nuppu Loobu.

 7. Klõpsake nuppu OK.
  Access kuvab dialoogiboksi Tabelite linkimine.

 8. Klõpsake jaotises Tabelid igat tabelit või vaadet, millega soovite linkida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 9. Kui kuvatakse dialoogiboks Kirje ainuidentifikaatori valimine, siis ei saanud Access määratleda, milline väli või millised väljad lähteandmete igat rida kordumatult tähistavad. Sel juhul valige väli või väljakombinatsioon, mis on igal real kordumatu, ja seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole kindel, pöörduge SQL Serveri andmebaasi administraatori poole.

Access viib linkimistoimingu lõpule ja kuvab navigeerimispaanil uue lingitud tabeli või tabelid.

NB! : Iga kord, kui avate lingitud tabeli või lähteobjekti, kuvatakse seal kõige värskemad andmed. Lingitud tabelis ei kajastu siiski automaatselt SQL Serveri objekti struktuurimuudatused.


Lingitud tabeli värskendamiseks värskeima SQL Serveri objektistruktuuri rakendamise teel tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lingitud tabelite haldur.

 2. Märkige iga värskendatava lingitud tabeli kõrval olev ruut või klõpsake kõigi lingitud tabelite valimiseks nuppu Vali kõik.

 3. Klõpsake nuppu OK.

  Kui värskendamine õnnestub, kuvab Access vastava teate. Kui värskendamine nurjub, kuvab Access tõrketeate.

 4. Klõpsake lingitud tabelite halduri sulgemiseks nuppu Sule.

Lehe algusse

Vaadake siit, kuidas tõlgendab Access SQL Serveri andmetüüpe

Kuna Accessi andmetüübid erinevad SQL Serveri andmetüüpidest, peab Access määratlema iga imporditava või lingitava SQL Serveri tabeli või vaate veeru jaoks sobivaima Accessi andmetüübi. Näiteks SQL Serveri veerg andmetüübiga bitt imporditakse või lingitakse Accessis andmetüübiga Jah/ei. Teine näide: SQL Serveri veerg andmetüübiga muutuvpikkusega n-tärkandmed (255) (või väiksem) imporditakse või lingitakse Accessis andmetüübiga Tekst, kuid veerg andmetüübiga muutuvpikkusega n-tärkandmed(256) (või suurem) tuuakse Accessi väljana Memo. Pärast importimis- või linkimistoimingu lõpuleviimist peaksite avama tabeli kujundusvaates ja vaatama, millised andmetüübid Access selle väljadele määras. Saate muuta imporditud tabelite väljade andmetüüpe, kuid lingitud tabelite väljade andmetüüpe ei saa muuta, v.a SQL Serveri andmebaasis või selle andmebaasiga ühendatud Accessi projektis.

Järgmises tabelis on loetletud SQL Serveri põhiandmetüübid. Teises ja kolmandas veerus kuvatakse Accessi tõlgendus igast andmetüübist.

SQL Serveri andmetüüp

Accessi andmetüüp

Accessi väljasuurus

Suur täisarv

Tekst

255

kahendandmed ( välja suurus )

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Bitt

Jah/ei

Tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kümnendarv ( arvutustäpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

Ujukomaarv

Arv

Topelttäpsusega arv

Pilt

OLE-objekt

Täisarv

Arv

Pikk täisarv

Raha

Valuuta

N-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

N-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

N-tekst

Memo

Arvuline ( arvutustäpsus , mastaap )

Arv

Kümnendarv (Accessi atribuudid Arvutustäpsus ja Mastaap kattuvad SQL Serveri arvutustäpsuse ja mastaabiga.)

Muutuvpikkusega n-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega n-tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega n-tärkandmed (MAX)

Memo

Reaalarv

Arv

Lihttäpsusega arv

Väike kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Väike täisarv

Arv

Täisarv

Väikeraha

Valuuta

SQL-i variant

Tekst

255

Tekst

Memo

Ajatempel

Kahendandmed

8

Väga väike täisarv

Arv

Bait

Ainuidentifikaator

Arv

Tiražeerimise ID

Muutuvpikkusega kahendandmed

Kahendandmed

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega kahendandmed (MAX)

OLE-objekt

Muutuvpikkusega tärkandmed ( väljasuurus ), kus väljasuurus on kuni 255 tärki

Tekst

Sama, mis SQL Serveri väljasuurus

Muutuvpikkusega tärkandmed ( väljasuurus), kus väljasuurus on suurem kui 255 tärki

Memo

Muutuvpikkusega tärkandmed (MAX)

Memo

XML

Memo

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×