Rühmitatud või kokkuvõttearuande loomine

Teavet on hõlpsam mõista, kui see on jagatud rühmadesse (nt piirkonna müügitehinguid rühmitava aruandega saate esile tõsta trende, mis muidu jääksid kahe silma vahele). Lisaks saate aruandes iga rühma lõppu kokkuvõtete paigutamisega asendada tööd, mida muidu peaksite tegema kalkulaatoriga käsitsi.

Rakendus Microsoft Office Access 2007 muudab rühmitatud aruannetega töötamise hõlpsaks. Saate luua lihtsa rühmitatud aruande aruandeviisardi abil, rakendada rühmitamist ja sortimist olemasolevale aruandele või muuta eelnevalt määratletud rühmitus- ja sortimissuvandeid.

Selle artikli teemad

Rühmitamise, aruande osade ning juhtelementide tutvustus

Aruandeviisardi abil uue rühmitatud aruande koostamine

Aruande viimistlemine

Olemasolevale aruandele väljade või juhtelementide lisamine

Olemasolevas aruandes rühmitamise või sortimise lisamine või muutmine

Aruande salvestamine, printimine või saatmine

Kommentaarid

Rühmitamise, aruande osade ning juhtelementide tutvustus

Kui te pole rühmitatud aruannetega varem kokku puutunud, tuleb rühmitamise, sortimise ja erinevate aruannete osade ning juhtelemendi tüüpide algtõdede tundmine kasuks. Kui olete nende mõistetega juba tutvunud, võite selle teema vahele jätta ning jätkata teemaga Aruandeviisardi abil uue rühmitatud aruande koostamine.

Rühmitamise ja sortimise tutvustus

Aruande printimisel soovite kirjeid tavaliselt teatud järjekorda korraldada (nt tarnijate loendi printimisel soovite kirjeid sortida lähtudes ettevõtte nimedest tähestiku järjekorras).

Mitmete aruannete korral jääb kirjete sortimisest väheseks, sest tekib vajadus neid rühmadesse jagada. Rühm on kirjete kogum, mis sisaldab kogu kirjetega kuvatavat tutvustavat ning kokkuvõtvat teavet (nt päis). Rühm koosneb rühmapäisest, pesastatud rühmadest (vajadusel), üksikasjakirjetest ning rühmajalusest.

Rühmitamisega saate visuaalselt eraldada kirjete rühmi ning kuvada rühmi tutvustavaid ning kokkuvõtvaid andmeid (nt järgnev aruanne rühmitab müügitehinguid tarnekuupäeva järgi ning arvutab iga päeva jaoks müügitehingute kokkuvõtte).

Rühmitatud aruanne kokkuvõtetega

1. Kuupäev tutvustab rühma.

2. Kokkuvõte võtab rühma kokku.

Rühmitamise tööpõhimõtete uurimiseks võrrelge aruannet Toodete loend kategooriate järgi (kuvatud järgmisel joonisel) aruande põhipäringu andmelehega Tootenimekiri. Nii aruanne kui ka päring teostavad toodete sortimist kategooriate järgi, kuid aruanne trükib kategooriate nimed iga rühma alguses olevale eraldi reale (rühmapäises) ning kategooriatesse kuuluvate toodete arvu iga rühma lõpus olevale eraldi reale (rühmajaluses).

Aruanne Tooted kategooriate järgi

1. Kategooria nimi kuvatakse igal andmelehe real.

2. Kategooria nimi kuvatakse aruandes iga rühma jaoks üks kord rühmapäises.

3. Kategooria kokkuvõte kuvatakse iga rühma lõpus rühmajaluses.

4. Kirjed kuvatakse andmelehel ühe suure rühmana.

5. Kategooria kirjed kuvatakse aruandes eraldi jaotisena rühmapäise ning rühmajaluse vahel.

Rühmitamisalusena saate kasutada kõiki sortimisaluseks kasutatud (kuni 10) välju ning avaldisi. Sama välja või avaldist saate rühmitamisalusena kasutada mitu korda. Kui kasutate rühmitamisalusena mitut välja või avaldist, pesastab rakendus Office Access 2007 rühmad vastavalt nende rühmatasemele. Esimene rühmitamisalusena kasutatav väli on esimene ning kõige tähtsam rühmatase, teine rühmitamisalusena kasutatud väli on järgmine rühmatase jne. Järgneval joonisel on kujutatud rühmade pesastamist rakendusega Office Access 2007.

Päise ning jaluse vaheline hierarhia

1. Iga rühmapäis on paaris rühmajalusega.

Rühmapäist kasutate tavaliselt rühma alguses eraldi jaotises rühma tuvastavate andmete kuvamiseks. Rühmajalust kasutate tavaliselt rühma lõpus eraldi jaotises rühmas olevatest andmetest kokkuvõtte loomiseks.

Lehe algusesse

Aruande osade tutvustus

Accessis on aruande kujundus jagatud jaotistesse. Kasulike aruannete loomiseks peate mõistma iga jaotise tööd (nt jaotis, mille valite arvutatud juhtelemendi asukohaks, määrab, kuidas Access tulemeid arvutab). Järgnevas loendis on kuvatud jaotisetüüpide ning nende kasutamisvõimaluste kokkuvõte.

 • Aruande päis –    trükitakse üks kord aruande algusse. Kasutage aruande päist tavaliselt esilehele kuuluva teabe kuvamiseks (nt logo või pealkiri ja kuupäev). Aruande päis trükitakse enne lehekülje päist. Kui paigutate aruande päisesse arvutatud juhtelemendi, arvutatakse väärtus kogu aruande jaoks (nt kui paigutate aruande päisesse kokkuvõttefunktsiooni Sum kasutava juhtelemendi, arvutatakse kokkuvõte kogu aruande jaoks).

 • Lehe päis –    trükitakse iga lehe algusse. Lehe päist saab kasutada näiteks igal lehel aruande pealkirja kordamiseks.

 • Rühmapäis –    trükitakse iga uue kirjerühma algusse. Kasutage rühmapäist rühma nime trükkimiseks (nt kasutage rühmapäist aruandes, mis on rühmitatud toodete järgi, toote nime trükkimiseks). Kui paigutate rühmapäisesse kokkuvõttefunktsiooni Sum kasutava juhtelemendi, arvutatakse kokkuvõte käesoleva rühma jaoks.

 • Üksikasjad –    trükitakse üks kord kirjeallika iga rea jaoks. Jaotisse Üksikasjad paigutatakse juhtelemendid, mis moodustavad aruande põhiosa.

 • Rühmajalus –    trükitakse iga kirjerühma lõppu. Kasutage rühmajalust rühma kokkuvõtva teabe kuvamiseks.

 • Lehe jalus –    kuvatakse iga lehe lõpus. Kasutage lehe jalust lehenumbrite või vastava lehe teabe kuvamiseks.

 • Aruande jalus –    kuvatakse vaid aruande lõpus. Kasutage aruande jalust aruande kokkuvõtete või muu kogu aruannet kokkuvõtva teabe kuvamiseks.

  Märkus. : Kujundusvaates kuvatakse aruande jalus allpool lehe jalust. Aruande printimisel või eelvaatamisel kuvatakse aruande jalus lehe jalusest ülal, viimasel lehel kohe pärast viimast rühmajalust või üksikasjade rida.

Lehe algusesse

Juhtelementide tutvustus

Juhtelemendid on objektid, mis kuvavad andmeid ja teostavad toiminguid ning mille abil saate kuvada ning töötada kasutajaliidest täiendava teabega (nt sildid ja pildid). Access toetab kolme tüüpi juhtelemente: seotud, sidumata ning arvutatud. Järgnevas loendis on kuvatud juhtelemendi tüüpide ning nende kasutamisvõimaluste kokkuvõte.

 • Seotud juhtelement –    juhtelement, mille andmeallikaks on tabeli või päringu väli. Seotud juhtelemente saate kasutada andmebaasiväljade väärtuste kuvamiseks. Väärtusteks võivad olla tekst, kuupäevad, arvud, Jah/ei-väärtused, pildid või graafikud. Tekstiväli on kõige kasutatavam seotud juhtelemendi tüüp (nt vormil asuv tekstiväli, kus kuvatakse töötaja perekonnanimi, saab oma andmed tabeli Töötajad väljalt Perekonnanimi).

 • Sidumata juhtelement –    juhtelement, millel puudub andmeallikas. Sidumata juhtelemente kasutatakse teabe, joonte, ristkülikute ja piltide kuvamiseks (nt aruande pealkirja kuvav silt on sidumata juhtelement).

 • Arvutatud juhtelement –    juhtelement, mille andmeallikaks on avaldis, mitte väli. Juhtelemendis kasutatava väärtuse määratlemiseks defineerige avaldis juhtelemendi andmeallikana. Avaldis on kombinatsioon tehtemärkidest (nt = ja +), juhtelemendi nimedest, välja nimedest, üksikväärtust tagastavatest funktsioonidest ning konstantide väärtustest (nt järgnev avaldis arvutab 25-protsendilise allahindlusega üksuse hinna, korrutades välja ÜhikuHind väärtuse konstantse väärtusega 0.75).

= [Unit Price] * .75

Avaldis võib kasutada andmeid, mis on pärit aruande põhitabeli- või päringu väljalt või aruande juhtelemendist.

Aruande loomisel on ilmselt kõige otstarbekam esmalt lisada ning korraldada kõik seotud juhtelemendid, seda eriti juhul, kui nad moodustavad enamiku aruande juhtelementidest. Seejärel saate aruande struktuuri lõpuleviimiseks menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid tööriistu kasutades lisada sidumata ja arvutatud juhtelemente.

Accessi lindi pilt

Juhtelemendi sidumiseks väljaga peate määrama välja, kust juhtelement saab oma andmed. Valitud väljaga seotud juhtelemendi saate luua, kui lohistate aruandele mõne paani Väljaloend välja. Paanil Väljaloend kuvatakse aruande aluseks oleva tabeli või päringu väljad. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolev väli. Nupu pilt

 • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Seotud juhtelemendi loomiseks topeltklõpsake välja või lohistage väli paanilt Väljaloend aruandele.

Teine võimalus juhtelemendi väljaga sidumiseks on tippida välja nimi juhtelemendi enda sisse või selle atribuudilehe väärtuse Juhtelemendi allikas väljale. Atribuudilehe abil määratakse sellised juhtelemendi omadused nagu nimi, andmeallikas ja vorming. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Paani Väljaloend kasutamine on parim viis seotud juhtelemendi loomiseks kahel põhjusel.

 • Seotud juhtelemendil on manustatud silt, mis kasutab välja nime (või põhitabelis või -päringus selle välja jaoks määratletud pealdise) vaikimisi oma pealdisena. Seetõttu ei pea pealdist ise tippima.

 • Seotud juhtelement pärib paljud samad sätted, mis põhitabeli või -päringu (nt atribuudid Vorming, Kümnendkohad ja Sisestusmask) väli. Seetõttu võite olla kindel, et need välja atribuudid jäävad samaks iga kord, kui loote selle väljaga seotud juhtelemendi.

Juba loodud sidumata juhtelemendi väljaga sidumiseks määrake juhtelemendi atribuut Juhtelemendi allikas selle välja nimeks.

Lehe algusesse

Aruandeviisardi abil uue rühmitatud aruande koostamine

Aruandeviisard esitab teile küsimusi ning loob aruande teie antud vastuste põhjal. Üks neist küsimustest pärib aruande rühmitamiseks kasutatavat välja (või välju). Pärast aruande loomist saate aruannet kohe kasutada või seda vastavalt vajadustele muuta. Enne aruandeviisardi kasutamist peate valima andmeallika.

Kirjeallika valimine

Aruanne koosneb tabelist või päringust pärit teabest ning aruande kujundusega talletatud teabest (nt sildid, pealdised ning graafikud). Aruande kirjeallikaks nimetatakse aruandele põhiandmeid pakkuvat tabelit või päringut. Enne aruande loomist peaksite kindlaks tegema kaasatava teabe. Valitavate väljade hulgas peavad olema väljad, mida soovite kasutada rühmitamisalusena või summeerida. Kui kõik kaasatavad väljad asuvad ühes tabelis, kasutage seda tabelit kirjeallikana. Kui väljad pärinevad mitmest tabelist, kasutage kirjeallikana päringut. Päring võib juba andmebaasis olla või peate aruande nõudmiste rahuldamiseks looma eraldi päringu.

Päringutest lisateabe saamiseks vaadake linke käesoleva artikli jaotises Vt ka.

Aruandeviisardi käivitamine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Aruanded nuppu Aruandeviisard. Nupu pilt

  Accessiga käivitatakse Aruandeviisard.

  Väljavalik aruandeviisardis

 2. Klõpsake ripploendit Tabelid/päringud ning valige tabel või päring, mis sisaldab aruandesse kaasatavaid välju.

 3. Väljade valimiseks topeltklõpsake neid loendis Saadaolevad väljad.

  Access teisaldab väljad loendisse Valitud väljad. Teine võimalus väljade teisaldamiseks on klõpsata loendite Saadaolevad väljad ning Valitud väljad vahel asuvaid nuppe ning lisada või eemaldada valitud väli või kõik väljad.

 4. Kui soovite teises tabelis või päringus asuvaid välju aruandesse kaasata, siis klõpsake veel kord ripploendit Tabelid/päringud, valige vastav tabel või päring ning jätkake väljade lisamist.

 5. Kui olete väljade lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

Aruandeviisardis kirjete rühmitamine

Rühmitamisega saate kirjeid rühmade järgi paigutada ning korraldada (nt alusel Piirkond või Müügiagent). Rühmade pesastamise abil saate hõlpsalt tuvastada rühmade omavahelisi seoseid ning kiiresti leida vajaliku teabe. Rühmitamise abil saate ka kokkuvõtvat teavet (nt kokkuvõtted ja protsendid) arvutada.

Mitme tabeli aruandesse kaasamisel uurib viisard tabelite vahel kehtivaid seoseid ning määrab teabe kuvamise.

 1. Klõpsake aruandeviisardi lehel, mis esitab küsimuse Kas soovite lisada rühmitamistasemeid?, ühte loendis kuvatud välja ning klõpsake nuppu Edasi.

 2. Rühmitamistasemete lisamiseks topeltklõpsake loendis suvalist väljanime nende aruandele lisamiseks.

  Rühmitamistaseme eemaldamiseks topeltklõpsake taset kuvataval lehel dialoogiboksi paremal küljel. Kasutage noolenuppe rühmitamistasemete lisamiseks ja eemaldamiseks ning reguleerige taseme prioriteetsust, klõpsates prioriteetsuse üles või alla nuppe. Access lisab rühmitamistaseme ning kuvab seda pesastatuna emarühmitamistasemes.

  Aruandeviisardis rühmitamistasemete lisamine

 3. Klõpsake dialoogiboksi Rühmitamisintervallid avamiseks käsku Rühmitamissuvandid.

  Rühmitamisintervallid aruandeviisardis

 4. Soovi korral võite valida iga rühmataseme välja jaoks rühmitamisintervalli.

  Rühmitamisintervall võimaldab kohandada kirjete rühmitamist. Eelmisel joonisel on kirjed rühmitatud väljal TarneKuupäev, mille andmetüüp on Kuupäev/kellaaeg. Aruandeviisard pakub väljatüübile vastavaid valikuid loendis Rühmitamisintervallid. Kuna väli TarneKuupäev on tüüpi Kuupäev/kellaaeg, saate kasutada rühmitamisalusena tegelikku väärtust (Tavaline), Aasta, Kvartal, Kuu, Nädal, Päev, Tund ja Minut. Kui väli oleks andmetüüpi Tekst, saaksite rühmitamisalusena tervet välja (Tavaline) või välja esimest viit märki kasutada. Arvulise andmetüübi korral saate rühmitamisalusena kasutada väärtust (Tavaline) või valitud sammudega vahemikku.

  Pärast rühmitamisintervalli valimist klõpsake nuppu OK.

 5. Klõpsake viisardi järgmisele lehele liikumiseks nuppu Edasi.

Kirjete sortimine ja kokkuvõtmine

Kirjeid saate tõusvas või laskuvas järjekorras sortida kuni nelja välja põhjal.

 1. Klõpsake esimest ripploendit ning valige sortimisalusena kasutatav väli.

  Tõusva või laskuva järjestuse valimiseks klõpsake nuppu loendist paremal (vaikesätteks on Tõusev järjestus). Sortimisalusena kasutatavate väljade lisamiseks klõpsake teist, kolmandat ning neljandat ripploendit.

  Sortimisjärjestus aruandeviisardis

 2. Arvuväljade kokkuvõtmiseks klõpsake nuppu Kokkuvõtte suvandid.

  Nupp Kokkuvõtte suvandid kuvatakse vaid juhul, kui aruande jaotises Üksikasjad on üks või mitu arvuvälja. Viisard kuvab saadaolevad arvuväljad.

  Aruandeviisardi Kokkuvõtte suvandid

 3. Märkige ruudud Sum, Avg, Min või Max vastavate arvutuste rühmajalusesse kaasamiseks.

  Saate kuvada üksikasju ning kokkuvõtet või ainult kokkuvõtet. Viimasel juhul kuvatakse küll iga väärtuse TarneKuupäev kokkuvõtet (nt kui märkisite ruudu Sum), kui tellimise üksikasju ei kuvata. Saate kuvada kokkuvõtete jaoks kõikide arvutuste protsenti.

 4. Klõpsake nuppu OK.

 5. Järgige aruandeviisardi järgmistel lehtedel antavaid juhiseid. Viisardi viimasel lehel saate aruande pealkirja redigeerida. Pealkiri kuvatakse aruande esimesel lehel ning Access kasutab pealkirja aruande salvestamisel dokumendi nimena. Pealkirja ja dokumendi nime saate hiljem redigeerida.

 6. Klõpsake nuppu Valmis. Access salvestab aruande automaatselt ning kuvab seda prindi eelvaates, mis näitab, millisena aruanne prinditakse.

Eelvaate paani allservas olevate navigeerimisnuppude abil saate aruande lehti järjestikku kuvada või aruande suvalisele lehele hüpata. Klõpsake mõnda navigeerimisnuppu või tippige lehe number, mida soovite kuvada, lehe numbri väljale ning vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Prindi eelvaates saate üksikasjade kuvamiseks aruannet suurendada või lehel andmete paigutuse kontrollimiseks aruannet vähendada. Asetage hiirekursor aruandele ning klõpsake korra. Suurendusefekti tagasi pööramiseks klõpsake veel kord. Lisaks saate kasutada suumi juhtelementi olekuribal.

Lehe algusesse

Aruande viimistlemine

Tõenäoliselt ei anna aruandeviisardiga aruande koostamine täpselt soovitud tulemust (nt soovite teksti lisada, veeru laiust reguleerida, logo lisada jne). Access pakub aruandesse muudatuste tegemiseks kahte vaadet: küljendivaade ning kujundusvaade. Käesolev jaotis käsitleb neid lühidalt.

Küljendivaate tutvustus

Küljendivaade on aruandesse muudatuste tegemiseks kõige hõlpsamini kasutatav vaade ning pakub enamiku aruande viimistlemiseks vajalikest tööriistadest. Saate reguleerida veeru laiust, veerge ümber korraldada, lisada või muuta rühmitamistasemeid ja kokkuvõtteid, paigutada aruande kujundusse uusi välju ning määrata aruande ning selle juhtelementide atribuute. Küljendivaate eeliseks on aruande vormingusse muudatuste tegemisel andmete samaaegne kuvamine; seega näete koheselt, kuidas tehtud muudatused mõjutavad andmete kuvamist.

Aruande küljendivaate avamiseks paremklõpsake aruannet navigeerimispaanil ning seejärel klõpsake käsku Küljendivaade Nupu pilt .

Aruande ja selle juhtelementide ning jaotiste atribuutide muutmiseks võite kasutada atribuudilehte. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Paani Väljaloend abil saate põhitabelist või -päringust oma aruande kujundusse välju lisada. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises Juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad. Nupu pilt

Kujundusvaate tutvustus

Kui teil ei õnnestu küljendivaates aruandesse vajalikku muudatust teha, proovige kujundusvaadet. Kujundusvaade kuvab aruande põhistruktuuri ning pakub rohkem kujundustööriistu ning võimalusi kui küljendivaade (nt laiem valik aruandele lisatavaid juhtelemente, saate juhtelementide joondust täpsemalt reguleerida ning võrreldes küljendivaatega rohkem atribuute seada).

Aruande kujundusvaate avamiseks paremklõpsake aruannet navigeerimispaanil ning seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

Lehe algusesse

Olemasolevale aruandele väljade või juhtelementide lisamine

Iga aruandel kuvatud väli, silt, joon või pilt on loodud mingit tüüpi juhtelemendiga. Aruandel kõige sageli kasutatavam juhtelement on tekstiväli. Seda kasutatakse tavaliselt aruande põhikirjeallika andmete kuvamiseks. Saate luua kirjeallika väljadega juba seotud tekstivälju, lisades väljad paanilt Väljaloend või lisades väljad aruandele kujundusvaates (kuid sel juhul peate väljad ise kirjeallika väljadega 'siduma'). Kujundusvaate eeliseks on võimalus peale seotud tekstiväljade lisada veel mitmeid teisi juhtelemendi tüüpe (nt ristkülikud, lehepiirid ning diagrammid). Käesolev jaotis kirjeldab mõlemat aruandele juhtelemendi lisamise meetodit.

Väljade lisamine olemasolevale aruandele

Soovitatav on aruandele väljade lisamiseks kasutada küljendivaadet, kuid selleks sobib ka kujundusvaade. Enne välja lisamist kontrollige, et paan Väljaloend oleks kuvatud. Paan Väljaloend sisaldab kõikide aruandele paigutamiseks saadaolevate väljade loendit. Paani Väljaloend kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Väljade lisamine paanilt Väljaloend

 • Üksiku välja lisamiseks lohistage väli paanilt Väljaloend aruande jaotisse, kus soovite seda kuvada.

 • Mitme välja korraga lisamiseks klõpsake esimest soovitud välja, vajutage juhtklahv (CTRL) alla ning siis klõpsake kõiki teisi soovitud välju. Seejärel lohistage valitud väljad aruandele.

Väljade kukutamisel loob Access iga välja jaoks seotud tekstivälja juhtelemendi ja paigutab automaatselt iga välja kõrvale sildi juhtelemendi.

Märkus. : 

 • Kui lisate välja, mis pärineb seostuvast tabelist, lisab Access vajaliku rühmitamistaseme teie eest.

 • Mõnest muust (mitteseostuvast) tabelist pärit välja lisamisel kuvab Access dialoogiboksi, kus saate määrata selle tabeli ja aruande olemasoleva andmeallika vahelise seose.

Andmebaasis juba määratud tabeliseoste kuvamiseks või uute seoste lisamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuva/peida nuppu Seosed. Nupu pilt

Lisateavet leiate artiklist Seose loomine, muutmine ja kustutamine.

Olemasolevale aruandele muude juhtelementide lisamine

Kui lisate välja paanilt Väljaloend aruandele, luuakse välja jaoks automaatselt seotud tekstiväli. Muude juhtelementide (nt sildid, jooned ja pildid) lisamiseks lülituge kujundusvaatesse ning kasutage menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid tööriistu.

Accessi lindi pilt

Tööriista nime määratlemine

 • Asetage hiirekursor tööriista kohale.

  Access kuvab tööriista nime.

Juhtelemendi loomine jaotise Juhtelemendid tööriistade abil

 • Klõpsake selle juhtelemendi tüübi tööriista, mida soovite lisada (nt märkeruudu loomiseks klõpsake nuppu Märkeruut Nupu pilt ).

 • Klõpsake aruande kujunduses kohta, kuhu soovite paigutada juhtelemendi vasaku ülanurga. Vaikesuurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake üks kord. Kohandatud suurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake ja seejärel lohistage soovitud suurusega juhtelemendi loomiseks aruande kujunduses hiirekursorit.

 • Kui te ei paiguta juhtelementi esimesel katsel õigesti, saate selle teisaldada järgmise toimingu abil.

  • Juhtelemendi valimiseks klõpsake seda.

  • Hoidke kursorit juhtelemendil, kuni kursor muutub neljapealiseks nooleks Teisalduskursor ning lohistage juhtelement soovitud asukohta.

Selle toiminguga luuakse sidumata juhtelement. Kui juhtelemendi tüüp lubab andmete kuvamist (nt tekstiväli või märkeruut), peate andmete kuvamiseks sisestama juhtelemendi atribuuti Juhtelemendi allikas vastava välja nime või avaldise.

Atribuudilehe kuvamine

 • Vajutage klahvi F4.

Märkus. : Kontrollige, et salvestate tehtud töö uue aruande koostamise lõpuleviimisel.

Lehe algusesse

Olemasolevas aruandes rühmitamise või sortimise lisamine või muutmine

Kui soovite olemasolevas aruandes sortimist või rühmitamist lisada või soovite aruande olemasolevat sortimist või rühmitamist muuta, aitab käesolev jaotis teil tööd alustada.

Küljendivaates rühmitamise, sortimise ning kokkuvõtete lisamine

Lihtsate sortimis-, rühmitamis- ja summeerimistoimingute teostamiseks paremklõpsake välju küljendivaates ning valige soovitud kiirmenüü toiming. Küljendivaate aktiveerimiseks paremklõpsake aruannet navigeerimispaanil ning klõpsake käsku Küljendivaade Nupu pilt .

Märkus. : Kuigi käesoleva jaotise juhised ei kasuta otseselt paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte, on soovitatav paan avada ning jälgida töö käigus sellel toimuvaid muudatusi. See aitab teil paremini mõista Accessi tööd ning õppides paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte rohkem kasutama, saate selle abil aruandele vajalikke kohandusi teha. Paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

Ühe välja alusel sortimine

 • Paremklõpsake sortimiseks kasutatava välja suvalist väärtust.

 • Klõpsake kiirmenüüs soovitud sortimissuvandit (nt tekstivälja tõusvas järjestuses sortimiseks klõpsake nuppu Sordi A-st Y-ni Nupu pilt ning arvuvälja laskuvas järjestuses sortimiseks klõpsake nuppu Sordi suurimast väikseimani Nupu pilt ).

Access teostab aruande sortimise teie poolt määratud viisil. Kui paan Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte on avatud, siis näete, et vastavale väljale on lisatud uus joon Sortimisalus.

Mitme välja alusel sortimine

Märkus. : Kui rakendate sortimist välja paremklõpsamisega küljendivaates, saate sortida vaid ühte välja korraga. Teisele väljale sortimise rakendamine eemaldab sortimise esimesel väljal. See erineb sortimise käitumisest vormides, kus mitme sortimisjärjestuse rakendamiseks tuleb paremklõpsata iga vajalikku välja ning seejärel valida soovitud sortimisjärjestus. Mitme sortimistaseme loomise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte abil rühmitamise, sortimise ja kokkuvõtete lisamine.

Välja alusel rühmitamine

 • Paremklõpsake rühmitamisalusena kasutatava välja suvalist väärtust.

 • Klõpsake kiirmenüüs käsku Rühmitamisalus Nupu pilt .

Access lisab rühmitamistaseme ning loob selle jaoks rühmapäise. Kui paan Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte on avatud, siis näete, et vastavale väljale on lisatud uus joon Rühmitamisalus.

Väljale kokkuvõtte lisamine

Selle suvandi abil saate arvutada summat, keskmist, loendit või muud välja kokkuvõtet. Üldkokkuvõte lisatakse aruande lõppu ning rühma kokkuvõtted lisatakse aruandel olevatesse rühmadesse.

 • Paremklõpsake kokkuvõtteks kasutatava välja suvalist väärtust.

 • Klõpsake käsku Kokku.

 • Klõpsake teostatavat toimingut: Summa, Keskmine, Loenda kirjed (kõikide kirjete loendamiseks), Loenda väärtused (vaid sellel väljal väärtust omavate kirjete loendamiseks), Maksimum, Miinimum, Standardhälve või Dispersioon.

Access lisab aruande jalusesse arvutatud tekstivälja juhtelemendi, mis loob üldkokkuvõtte. Kui aruandel on rühmitamistasemeid, lisab Access rühmajalused (kui juba pole lisatud) ning paigutab kokkuvõtte igasse jalusesse.

Märkus. : Teine võimalus kokkuvõtete lisamiseks on klõpsata summeerimiseks kasutatavat välja ning seejärel menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Kokku Nupu pilt .

Paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte abil rühmitamise, sortimise ja kokkuvõtete lisamine

Paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte töötamine annab teile vabamad käed aruandel rühmade, sortimisjärjestuste või kokkuvõttesuvandite lisamiseks või muutmiseks. Soovitame töötamiseks küljendivaadet, kuna näete koheselt, kuidas tehtud muudatused mõjutavad andmete kuvamist.

Paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte kuvamine

 • Küljendivaates:

  Klõpsake menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

 • Kujundusvaates:

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Rühmitamine ja kogusummad nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

Access kuvab paani Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte.

Paan Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte

Uue sortimis- või rühmitamistaseme lisamiseks klõpsake nuppu Lisa rühm või Lisa sortimine.

Paanile Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte lisatakse uus rida ning kuvatakse saadaolevate väljade loend.

Väljaloend paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte

Avaldise sisestamiseks klõpsake mõnda väljanime või väljaloendi all kuvatud käsku avaldis. Kui olete valinud välja või sisestanud avaldise, lisab Access aruandele rühmitamistaseme. Kui küljendivaade on aktiivne, kuvatakse koheselt rühmitamis- või sortimisjärjestus.

Märkmed : 

 • Kui mitmed sortimis- või rühmitamistasemed on juba eelnevalt määratud, peate võib-olla nuppude Lisa rühm ning Lisa sortimine nägemiseks paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte alla kerima.

 • Aruandes saate määrata kuni kümme rühmitamis- ja sortimistaset.

Rühmitamissuvandite muutmine

Igal sortimis- ja rühmitamistasemel on mitmeid määratavaid suvandeid, mida saate kasutada vajaliku tulemuse saavutamiseks.

Rühmitamissuvandid

 • Kõigi rühmitamis- või sortimistaseme suvandite kuvamiseks klõpsake muudetaval tasemel nuppu Veel.

  Rühmitamissuvandid (laiendatud)

 • Suvandite peitmiseks klõpsake nuppu Vähem.

Sortimisjärjestus –    sortimisjärjestuse muutmiseks klõpsake sortimisjärjestuse ripploendit ning seejärel vajalikku suvandit.

Rühma intervall –    säte määrab kirjete rühmitamise (nt kasutades rühmitamisalusena tekstivälja esimest märki, rühmitatakse kõik A-tähega algavad kirjed, kõik B-tähega algavad kirjed, jne). Kuupäevavälja saate rühmitada päeva, nädala, kuu, kvartali või kohandatud intervalli alusel.

Kokkuvõtted –    klõpsake seda suvandit kokkuvõtete lisamiseks. Saate mitme välja kokkuvõtted kokku liita või ühel väljal mitmeid kokkuvõtte tüüpe arvutada.

Hüpikaken Kokkuvõtted

 • Klõpsake rippnoolt Summeerimisalus ning valige summeeritav väli.

 • Klõpsake rippnoolt Tüüp ning valige teostatav arvutustüüp.

 • Aruande lõppu (aruande jalusesse) üldkokkuvõtte lisamiseks märkige ruut Kuva kokkuvõte.

 • Aruande jalusesse juhtelemendi lisamiseks, mis arvutab mitu protsenti iga rühma kokkuvõte üldkokkuvõttest moodustab, märkige ruut Kuva rühmade kokkuvõtted üldkokkuvõtte %-na.

 • Kokkuvõtte kuvamiskoha valimiseks märkige ruut Kuva rühmapäises või ruut Kuva rühmajaluses.

Kui olete välja suvandite valimise lõpetanud ning soovite mõnda teist välja summeerida, valige sobiv väli ripploendist Summeerimisalus ning korrake eelmisi juhiseid. Vastasel korral klõpsake hüpikakna Kokkuvõtted sulgemiseks väljaspool akna ala.

Pealkiri –    selle suvandi abil saab muuta summeeritava välja pealkirja. Pealkirja kuvatakse veerupäises ning seda kasutatakse päistes ja jalustes kokkuvõtteväljade sildistamiseks.

Pealkirja lisamiseks või muutmiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake reale tiitliga järgnevat sinist teksti.

  Kuvatakse dialoogiboks Suumimine.

 • Tippige uus pealkiri dialoogiboksi ning klõpsake nuppu OK.

Päisesektsiooniga või päisesektsioonita –    kasutage seda sätet igale rühmale eelneva päisesektsiooni lisamiseks või eemaldamiseks. Päisesektsiooni lisamisel nihutab Access iseseisvalt rühmitamisvälja päisesse. Sellise päisesektsiooni eemaldamisel, mis sisaldab peale rühmitamisvälja veel juhtelemente, küsib Access juhtelementide kustutamiseks kinnitust.

Jalusesektsiooniga või jalusesektsioonita –    kasutage seda sätet igale rühmale järgneva jalusesektsiooni lisamiseks või eemaldamiseks. Juhtelemente sisaldava jalusesektsiooni eemaldamisel pärib Access juhtelementide kustutamiseks kinnitust.

Hoia rühm koos –    sättega määratakse rühmade paigutus aruande printimisel. Soovitatav on rühmi võimalikult koos hoida, sest sel juhul ei pea te kogu rühma vaatamiseks tihti lehte keerama. Teisalt suureneb seeläbi aruande printimiseks vajalik paberimaht, kuna mitmete lehtede allservas on tühja ruumi.

 • Ära hoia rühma ühel lehel koos –    kasutage seda suvandit, kui te ei hooli, et lehepiirid rühma mitmeks tükiks jagavad (nt 30 üksusest koosneva rühma 10 üksust on ühe lehe allservas ning ülejäänud 20 üksust on järgmise lehe ülaservas).

 • Hoia kogu rühm ühel lehel koos –    suvand vähendab rühma tükkideks jagavaid lehepiire. Kui rühm on suurem kui lehel allesjäänud vaba ruum, jätab Access selle ruumi tühjaks ning alustab rühma järgmisel lehel. Suured rühmad võivad siiski üle mitme lehe ulatuda, kuid suvand püüab rühmasiseseid lehepiire võimaluse korral vältida.

 • Hoia päis ja esimene kirje ühel lehel koos –    rühmapäistega rühmade korral tagab suvand, et rühmapäist ei prindita üksikult lehe allserva. Kui Access leiab, et päisega samale lehele pole võimalik ühtegi andmerida printida, algab rühm järgmisel lehel.

Rühmitamis- ja sortimistasemete prioriteetsuse muutmine

Rühmitamis- või sortimistaseme prioriteetsuse muutmiseks klõpsake vastavat rida paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte ning seejärel reast paremal üles- või allanoolt.

Rühmitamis- ja sortimistasemete kustutamine

Rühmitamis- või sortimistaseme kustutamiseks klõpsake paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte kustutatavat rida ning vajutage kustutusklahvi (DELETE) või klõpsake reast paremal nuppu Kustuta. Rühmitamistaseme kustutamisel, kui rühmitamisväli oli rühmapäises või -jaluses, nihutab Access välja aruande jaotisse Üksikasjad. Kõik teised rühmapäises või -jaluses sisalduvad juhtelemendid kustutatakse.

Lehe algusesse

Kokkuvõtte aruande loomine (kirje üksikasjadeta)

Kui soovite kuvada vaid kokkuvõtteid (st ainult teavet päise- ja jaluseridades), klõpsake menüü Vorming (või kujundusvaates menüü Kujundus) jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Peida üksikasjad. Sellega peidetakse kirjed praegusest madalamal rühmitamistasemel, mille tulemusena antakse andmete kokkuvõttest kompaktsem esitlus. Kui kirjed on peidetud, ei kustutata peidetud jaotises juhtelemente. Klõpsake aruandes üksikasjade ridade taastamiseks uuesti nuppu Peida üksikasjad.

Päiste abita rühmitamisefekti loomine

Aruandes päiseid kasutamata saate saavutada rühmitamisefekti. Päiste eemaldamine muudab aruande kompaktsemaks, kuna päiseread ei kasuta enam nii palju vertikaalset ruumi.

Tavaliselt eemaldatakse selle käigus kõik rühmapäised, mis nihutab kõik rühmitamisväljad aruande üksikasjade jaotisse. Visuaalse rühmitamisefekti taastamiseks seadke kõigi rühmitamisväljade atribuudi Peida duplikaadid väärtuseks Jah.

Näide

Võtame näiteks tavalise rühmapäiseid kasutava rühmitatud aruande.

Rühmapäistega rühmitatud aruanne

Nagu näha, võtab iga ettevõtte nimi ning TellimuseID enda alla terve rea.

Selles näites redigeeritakse aruannet nii, et lõpptulemus vastaks järgmisele joonisele:

Eemaldatud rühmapäistega rühmitatud aruanne

 1. Aruande küljendivaate avamiseks paremklõpsake seda navigeerimispaanil ning klõpsake käsku Küljendivaade Nupu pilt .

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

  Märkus. :  Soovitatav on alustada madalatasemeliste rühmadega ning seejärel keerukamatega jätkata; vastasel korral võib aruanne teile liiga arusaamatu tunduda.

 3. Klõpsake loendis madalaimat rühmitamistaset ning seejärel nuppu Veel.

 4. Valige päisesektsiooni ripploendis väärtus päisesektsioonita.

  Päise eemaldamisel säilitab Access rühmitamisvälja tekstivälja, teisaldades selle jaotisse Üksikasjad. Kõik teised rühmapäise juhtelemendid võidakse kustutada. Kui selle toiminguga kaasneb juhtelementide kustutamine, annab Access sellekohase hoiatuse. Kui soovite rühmapäise juhtelemente alles hoida, peaksite need enne selle toimingu teostamist aruande mõnda teise jaotisse teisaldama. Juhtelementide teistesse jaotistesse teisaldamiseks peate aktiveerima kujundusvaate.

  Tulemusena saadud aruanne on kuvatud järgneval pildil. Võtke arvesse, et esimene TellimuseID on eraldi rea asemel esimese üksikasja kirjega samal real.

  Eemaldatud TellimuseID-päisega rühmitatud aruanne

  Kahjuks kordub TellimuseID igal üksikasja real ning muudab tellimuste arvu kindlakstegemise keeruliseks. Siin tuleb kasuks tekstivälja juhtelemendi atribuudi Peida duplikaadid seadmine. Atribuudi seadmiseks tehke järgmist.

  • Valige üks korduvatest väärtusest.

  • Kui atribuudileht pole hetkel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

  • Klõpsake atribuudilehe menüü Vorming ripploendit Peida duplikaadid ning seejärel väärtust Jah.

   Korduvad TellimuseID-d on peidetud ning näete tellimuste arvu ning toodete arvu tellimuse kohta.

   Peidetud korduvate TellimuseID-dega rühmitatud aruanne

 5. Selles näites kordame rühmitamistaseme Ettevõtte nimi jaoks sammu 4. Tulemus näeb välja nagu järgmisel joonisel.

  Eemaldatud rühmapäistega rühmitatud aruanne

  Väärtus Ettevõtte nimi on nüüd esimese üksikasja kirjega samal real ning atribuut Peida duplikaadid takistab väärtuse Ettevõtte nimi kordamist igal real. Mahuka aruande korral, mis kasutab mitmeid rühmitamistasemeid, võib see oluliselt säästa printimiseks kasutatavat paberit.

Lehe algusesse

Aruande salvestamine, printimine või saatmine

Pärast aruandekujunduse salvestamist võite aruannet piiramatu arv kordi kasutada. Aruande kujundus jääb samaks, aga iga kord, kui aruande prindite, on selles värskendatud andmed. Vajadusel saate aruande kujundust muuta või luua algaruandel põhineva uue sarnase aruande.

Aruande salvestamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S. Nupu pilt

  Teise võimalusena klõpsake kiirpääsuriba nuppu Salvesta Nupu pilt .

 2. Kui aruandel puudub nimi, tippige see väljale Aruande nimi ja klõpsake nuppu OK.

Aruandekujunduse salvestamine uue nimega

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta nimega. Nupu pilt

 2. Tippige dialoogiboksi Salvesta nimega väljale Aruande salvestuskoht soovitud nimi, valige välja Üksusena väärtus Aruanne ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Aruande printimine

Aruannet saate printida prindi eelvaates, küljendivaates, kujundusvaates, aruandevaates või navigeerimispaanil. Soovitatav on enne printimist lehesätteid (nt veerised ja lehe paigutus)kontrollida. Access salvestab lehesätted aruandega, seega peate neid määrama vaid korra. Vajadusel saate sätteid hiljem muuta.

Lehesätete muutmine

 1. Avage aruanne suvalises vaates.

 2. Klõpsake menüü Lehe häälestus jaotises Küljendus ühte järgmistest suvanditest.

  • Suurus Nupu pilt – saate valida mitme paberi suuruse vahel või sisestada kohandatud paberi suuruse.

  • Vertikaalpaigutus Nupu pilt – asetab lehe vertikaalseks.

  • Horisontaalpaigutus Nupu pilt – asetab lehe horisontaalseks.

  • Veerised Nupu pilt – saate valida mitme eelmääratletud veerise laiuse vahel või klõpsata nuppu Täpsemalt ning sisestada dialoogiboksi Lehe häälestus abil kohandatud veerise laiuse.

  • Kuva veerised – lülitab veeriste kuvamise sisse ja välja (vaid küljendivaates).

  • Veerud – kuvatakse dialoogiboks Lehe häälestus. Sisestage soovitud veergude arv, määrake sobiv veerulaius ning klõpsake nuppu OK.

  • Prindi ainult andmed – keelab kõikide aruandele asetatud siltide printimist. Prinditakse vaid juhtelemendid, mis on seotud põhitabeli- või päringu andmetega. Funktsioon on kasulik aruannete printimisel juba prinditud vormidele. Sel juhul saate siltide printimist keelata ning aruande tühjale lehele printimisel uuesti lubada.

Märkus. : Täpsemate lehesätete kasutamiseks klõpsake dialoogiboksi Lehekülje häälestus kuvamiseks jaotise Küljendus paremas alanurgas nuppu Lehekülje häälestus. Dialoogiboksi Lehekülje häälestus abil saate reguleerida kõiki menüüs Lehe häälestus saadaolevaid sätteid ning valida aruande printimiseks sobilik printer.

Aruande saatmine printerisse

 1. Avage aruanne suvalises vaates või valige see navigeerimispaanil.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Prindi. Nupp Prindi

 3. Sisestage dialoogiboksis Printimine sobivad suvandivalikud (nt printer, prindivahemik ning eksemplaride arv).

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Aruande saatmine meilisõnumina

Aruannet saate paberil printimise asemel kasutajatele meilisõnumina saata.

 1. Aruande valimiseks klõpsake seda navigeerimispaanil, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ja seejärel käsku E-post Nupu pilt .

 2. Klõpsake dialoogiboksis Objekti saatmine kasutatavat failivormingut.

  Objekti saatmine dialoogiboksina

 3. Lõpetage kõik järelejäänud dialoogiboksid.

 4. Meiliprogrammi avanemisel tippige meilisõnumi üksikasjad ning saatke sõnum.

Lehe algusesse

Kommentaarid

Kui teil on sortimis- või rühmitamisalusena otsinguvälja kasutav aruanne accdb-failis ning tahate seda aruannet importida mdb-faili ja seda Accessi varasema versiooniga avada, võib selle käigus tekkida tõrge.

Otsinguväljade sortimise ja rühmitamise sisemine meetod, mida kasutatakse accdb-failides, ei ühildu mdb-failidega. Kui loote sortimis- või rühmitamisalusena otsinguvälja kasutava aruande accdb-failis ning ekspordite selle mdb-faili (või kasutate andmebaasi mdb-failina salvestamiseks käsku Salvesta nimega), siis aruande avamisel Accessi varasemas versioonis selle laadimine ebaõnnestub.

Selleks, et mdb-faili imporditud aruannet saaks Accessi varasemas versioonis avada, tehke järgmist.

 1. Looge accdb-failis aruandest koopia.

 2. Avage aruande koopia küljendivaates.

 3. Kui paan Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte pole kuvatud:

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

 4. Kustutage reast paremal oleva nupu Kustuta klõpsamisega kõik read paanil Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte.

 5. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S. Nupu pilt

 6. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel käsku Sule andmebaas. Nupu pilt

 7. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava. Nupu pilt

 8. Sirvige mdb-failini, millesse soovite aruannet importida, ning klõpsake nuppu Ava.

 9. Importige aruande koopia mdb-faili.

  Kuidas?

  1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Access. Nupu pilt

  2. Klõpsake nuppu Sirvi.

  3. Sirvige aruannet sisaldava accdb-failini ning klõpsake nuppu Ava.

  4. Kuna te ei impordi hetkel tabeleid, siis ei pea te valima, kas soovite importida või linkida lähteandmeid. Jätkamiseks klõpsake nuppu OK.

  5. Klõpsake dialoogiboksis Objektide importimine vahekaarti Aruanded.

  6. Klõpsake imporditavat aruannet ning seejärel nuppu OK.

  7. Imporditoimingu õnnestumisel küsib Access, kas soovite impordijuhiseid salvestada. Juhiste salvestamiseks märkige ruut Salvesta imporditoimingud, sisestage vajalik teave ning klõpsake nuppu Salvesta importimine. Vastasel korral klõpsake nuppu Sule.

   Access impordib aruande ning kuvab seda navigeerimispaanil.

 10. Avage aruanne küljendivaates.

 11. Kui paan Väljaloend pole kuvatud:

  1. Klõpsake menüü Vorming jaotises Juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad. Nupu pilt

 12. Leidke paanil Seotud tabelites saadaolevad väljad seda välja sisaldav tabel, mida soovite oma aruandel kuvada. Väli sisaldab samu väärtusi, mida hetkel kuvab aruande otsinguväli.

 13. Lohistage väli aruandele.

  Nüüd on teil kaks sama teavet kuvavat veergu.

 14. Paremklõpsake äsjalisatud kuvavälja ning klõpsake soovitud sortimissuvandit.

 15. Kustutage kuvaväli, mille just lisasite ning sortisite.

 16. Kui paan Rühmitamine, sortimine ja kokkuvõte pole kuvatud:

  1. Klõpsake menüü Vorming jaotises Rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi. Nupu pilt

 17. Klõpsake nuppu Lisa rühm.

 18. Klõpsake hüpikaknas Väli/avaldis aruande otsinguvälja nime.

Aruanne on sorditud ja rühmitatud accdb-failiga sarnasel viisil. Salvestage ja sulgege aruanne.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×