PowerPoint 2010 esitluse loomisel kasutatavad kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kiirklahvide kasutamine

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele ja tarkvara USA versioonile. Muude klahvipaigutuste klahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata. Sõltuvalt tarkvara keeleversioonist võivad täheklahve sisaldavad kiirklahvid siin esitatust erineda.

Kaks või enam klahvi, mida tuleb korraga vajutada, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Selle teema printimiseks vajutage esmalt tabeldusklahvi (TAB) suvandi Kuva kõik valimiseks. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Klahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine PowerPointi spikriakna Spikker ja abi sisukorda

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi)

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus. : Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6 (kuni fookus on väljal Tippige otsitavad sõnad), tabeldusklahv (TAB), allanool

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Spikriakna alade vahel liikumine (nt liikumine tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vahel

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool, allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool, paremnool

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine

ALT+TAB, TAB

Eelmise akna aktiveerimine

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Avatud esitluse leviedastus kaugpublikule PowerPointi veebirakenduse kaudu

CTRL+F5

Mõnelt muult programmiakna paanilt järgmisele tööpaan liikumine (päripäeva). Võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

Märkus. : Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, vajutage lindile liikumiseks muuteklahvi ALT ja seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise PowerPointi akna aktiveerimine mitme avatud PowerPointi akna puhul

CTRL+F6

Eelmise PowerPointi akna aktiveerimine

CTRL+SHIFT+F6

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või selle suuruse muutmine

Märkus. : Nende kiirklahvide kasutamiseks peab kursor asuma tekstiväljal.

Toiming

Klahvid

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondisuuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Rakenduses Microsoft Office PowerPoint liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Otsing ja asendus

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Otsing avamine

CTRL+F

Dialoogiboksi Asendamine avamine

CTRL+H

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Mõnelt programmiakna paanilt tööpaan liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

F6

Aktiivse tööpaani puhul vastavalt järgmise või eelmise suvandi valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine

CTRL+allanool

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

Allanool või ülesnool

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME-klahv, END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Valitud galerii loendis vastavalt algusesse või lõppu liikumine

HOME-klahv, END-klahv

Tööpaani sulgemine

CTRL+SPACEBAR, C

Lõikelaua avamine

ALT+H, F, O

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajutage rohkemate käskudega menüü kuvamiseks tööpaan olles klahve CTRL+tühikuklahv.

 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

Kui olete suuruse muutmisega lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.)

Allanool

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.)

Ülesnool

Valitud ripploendi avamine

Allanool, ALT+allanool

Suletud loendi puhul selle avamine ja loendis olevale suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esitäht

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel

Ülesnool

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

Suvandis allakriipsutatud täht

Dialoogiboksi nupule määratud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate sisestada või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule.

Vasaknool, paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine kursorist kirje alguseni

SHIFT+HOME

Teksti valimine kursorist kirje lõpuni

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Avamine avamine

ALT+F, O

Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine

ALT+F, A

Avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel liikumine

Nooleklahvid

Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel.

Tabeldusklahv (TAB)

Failitee rippmenüü avamine

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Lindil liikumine

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

  Kiirklahvid menüü Fail jaoks

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvispikris kuvatava tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi. Nt, kui menüü Avaleht on aktiivne, saate klahvikombinatsiooni ALT+H, F, S vajutamisega avada jaotise Font loendiboksi Suurus.

  Tegevuse katkestamiseks ja klahvispikrite peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Teine võimalus menüülindiga töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse liigutamine menüüde ja käskude vahel, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

Muuteklahv (ALT) või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindil vastavalt vasakpoolsele või parempoolsele menüüle

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool

Lindi peitmine või kuvamine

CTRL+F1

Valitud käsu kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • teie dokument

F6

Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi)

TAB, SHIFT+TAB

Lindi üksuste vahel liikumine vastavalt alla, üles, vasakule või paremale

Allanool, ülesnool, vasaknool, paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

Microsoft Office PowerPointi tavalised toimingud

Ühelt paanilt teisele liikumine

Toiming

Klahvid

Päripäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

F6

Vastupäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

SHIFT+F6

Paanil Slaidid ja liigendus vahekaartide Slaidid ja Liigendus vaheldumisi aktiveerimine (normaalvaates)

CTRL+SHIFT+TAB

Liigendusvaates töötamine

Toiming

Klahvid

Lõigu tõstmine.

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine.

ALT+SHIFT+paremnool

Valitud lõikude kõrgemale tõstmine.

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine.

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirjataseme 1 kuvamine

ALT+SHIFT+1

Pealkirja all oleva teksti laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Kujundi lisamine

 1. Vajutage nupu Kujundid valimiseks muuteklahvi ALT, vabastage see ning vajutage täheklahve N, S ja siis H.

 2. Kasutage nooleklahve kujundite kategooriates liikumiseks ja valige soovitud kujund.

 3. Valitud kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see, vajutage täheklahvi N ja siis klahvi X.

 2. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Objekti lisamine

 1. Vajutage nupu Objekt valimiseks muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja J.

 2. Kasutage objektide vahel liikumiseks nooleklahve

 3. Soovitud objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (ESC).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi kerimiseks vastavalt tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani.

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mida soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+G.

 • Rühmitamise tühistamiseks valige soovitud rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

Koordinaatvõrgu või juhikute kuvamine või peitmine

Toiming

Klahvid

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite tekstiga kujundi, saate lisaks kujundi atribuutidele kopeerida teksti välimuse ja laadi.

 2. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Klahvid

Parempoolse märgi valimine

SHIFT+paremnool

Vasakpoolse märgi valimine

SHIFT+vasaknool

Valimine sõna lõpuni

CTRL+SHIFT+paremnool

Valimine sõna alguseni

CTRL+SHIFT+vasaknool

Ülessuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses)

SHIFT+ülesnool

Allasuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses)

SHIFT+allanool

Objekti valimine (kui objekti sees olev tekst on valitud)

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (kui mõni muu objekt on juba valitud)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (ENTER)

Kõigi objektide valimine

CTRL+A (vahekaardil Slaidid)

Kõigi slaidide valimine

CTRL+A (slaidisortimisvaates)

Kogu teksti valimine

CTRL+A (vahekaardil Liigendus)

Teksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Toiming

Klahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Vasakpoolse sõna kustutamine.

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine.

Märkus. : Selle tegemiseks peab kursor olema sõnade vahel.

CTRL+DELETE

Valitud objekti või teksti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti või teksti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti või teksti kleepimine

CTRL+V

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Dialoogiboksi Teisiti kleepimine avamine

CTRL+ALT+V

Tekstis liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Liikumine eelmise toimingu Otsing kordamiseks

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja töötamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Lingitud või manusobjekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt, kuni Töölehe objekt on valitud, siis vajutage käsu Redigeeri valimiseks paremnoolt ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus. : Otseteemenüüs oleva käsu nimi sõltub manustatud või lingitud objekti tüübist. Nt manustatud Microsoft Office Exceli töölehe puhul on käsu nimi Töölehe objekt, aga manustatud Microsoft Office Visio joonistuse korral on käsu nimi Visio objekt.

Märkide ja lõikude vormindamine ning joondamine

Fondi või fondisuuruse muutmine

Märkus. : Nende kiirklahvide kasutamiseks tuleb kõigepealt valida tekst, mida soovite muuta.

Toiming

Klahvid

Fondi muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

CTRL+SHIFT+F

Fondi suurendamine.

CTRL+SHIFT+>

Fondi vähendamine.

CTRL+SHIFT+<

Märgivormingute rakendamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Font avamine märgivormingu muutmiseks

CTRL+T

Täheregistri muutmine lausealguse suurtähtedeks, väiketähtedeks või suurtähtedeks

SHIFT+F3

Paksu vormingu rakendamine.

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine.

CTRL+U

Kursiivvormingu rakendamine.

CTRL+I

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+VÕRDUSMÄRK

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

CTRL+SHIFT+plussmärk

Märkide käsitsivormingu (nt üla- ja alaindeks) eemaldamine

CTRL+tühikuklahv

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Tekstivormingute kopeerimine

Toiming

Klahvid

Vormingute kopeerimine.

CTRL+SHIFT+C

Vormingute kleepimine.

CTRL+SHIFT+V

Lõikude joondamine

Toiming

Klahvid

Lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Lõigu joondamine vasakule.

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Esitluse kuvamine

Esitluse kuvamisel slaidiseansivaates saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Slaidiseansi kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Esitluse käivitamine algusest.

F5

Käivitatakse järgmine animatsioon või liigutakse järgmisele slaidile.

N, sisestusklahv (ENTER), PAGE DOWN, paremnool, allanool või tühikuklahv

Käivitatakse eelmine animatsioon või liigutakse eelmisele slaidile.

P, PAGE UP, vasaknool, ülesnool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Viiakse vastava numbriga slaidile.

arv+sisestusklahv (ENTER)

Kuvatakse tühja musta slaidi või naaseb tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse.

B või punkt

Kuvatakse tühi valge ekraan või naastakse tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse.

W või koma

Peatatakse või taaskäivitatakse automaatne esitlus.

S

Lõpetatakse esitlus.

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Kustutatakse ekraanimarginaalid.

E

Kuvatakse järgmine peitslaid.

H

Harjutamise ajal seatakse uued ajastid.

T

Harjutamise ajal kasutatakse algseid ajasteid.

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumise lubamine.

M

Slaidi jutustuse ja ajastuse uuesti lindistamine

R

Esimesele slaidile naasmine

Hoidke paremat ja vasakut hiireklahvi kaks sekundit all

Hiirekursori kuvamine ja peitmine

A või =

Kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+P

Kursori muutmine nooleks

CTRL+A

Kursori muutmine kustutuskummiks

CTRL+E

Tindimärkmete kuvamine ja peitmine

CTRL+M

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursor ja navigeerimisnupp peidetakse 15 sekundi pärast.

CTRL+U

Dialoogiboksi Kõik slaidid kuvamine

CTRL+S

Arvuti tegumiriba kuvamine

CTRL+T

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Kursor viiakse slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile.

Tabeldusklahv (TAB)

Kursor viiakse slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile.

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingiga käitutatakse sarnaselt hiireklõpsuga.

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Meediumi otseteed esitluse ajal

Toiming

Klahvid

Meediumi taasesituse peatamine

ALT+Q

Esitamise ja seiskamise vaheldumisi aktiveerimine

ALT+P

Liikumine järgmisele järjehoidjale

ALT+END

Liikumine eelmisele järjehoidjale

ALT+HOME

Helitugevuse suurendamine

ALT + ülesnool

Helitugevuse vähendamine

ALT+Down

Edasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Tagasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE UP

Heli vaigistamine

ALT+U

Klahvi F1 vajutamisel esitluse ajal kuvatakse juhtelementide loend.

Veebiesitluste sirvimine

Järgmiste klahvide abil saate oma veebiesitlust vaadata brauseri Microsoft Internet Explorer 4.0 või uuema versiooniga.

Toiming

Klahvid

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel edasisuunas liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel tagasisuunas liikumine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine järgmisele slaidile

Tühikuklahv

Valikupaanifunktsiooni kasutamine

Kasutage valikupaanil järgmisi kiirklahve.

Valikupaani avamiseks vajutage klahve Alt, H, S, L, ja seejärel P.

Toiming

Klahv või klahvikombinatsioon

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Fookuse viimine valikupaanil vaheldumisi puuvaatele ja nuppudele Kuva kõik ja Peida kõik.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

Märkus. : Selle otsetee kasutamiseks peab fookus olema valikupaani puuvaates.

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Määrata kohandatud kiirklahvid menüü-üksused, salvestatud makrod ja Visual Basic for Applications (VBA) kood Office PowerPoint 2007, peate kasutama mõni muu lisandmoodul, nt otsetee Manager PowerPointi, mis on saadaval Officeone'i lisandmoodulid PowerPointi.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×