Paremalt vasakule kirjutatava keele funktsioonid

Microsoft Office toetab paremalt vasakule kirjutamise funktsioone teksti sisestamiseks, redigeerimiseks ja kuvamiseks keeltes, mis kasutavad paremalt vasakule kirjasüsteemi või kombineeritud süsteemi (paremalt vasakule ja vasakult paremale). Selles kontekstis tähendab "paremalt vasakule kirjutatav keel" igasugust kirjasüsteemi, mille korral teksti kirjutatakse paremalt vasakule ning selle mõiste alla kuuluvad nii kontekstipõhist kujundamist nõudvad keeled (nt araabia keel) kui ka need keeled, mis seda ei nõua. Vastavalt vajadusele saate paremalt vasakule kirjutatud teksti lugemiseks muuta nii kuva kui ka üksikuid faile, et nende sisu kuvataks paremalt vasakule.

Kui teie arvutisse pole installitud ühtegi Office'i paremalt vasakule kirjutatava keele versiooni, tuleb nende funktsioonide kasutamiseks installida mõni sobiv keelepakett. Samuti peab teil olema kasutusel mõni selline Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemi versioon, mis toetab paremalt vasakule kirjutamist (nt Windows Vista hoolduspaketi Service Pack 2 araabiakeelne versioon). Lisaks tuleb teil lubada soovitud paremalt vasakule kirjutatavale keelele vastav klahvipaigutus.  

Märkmed   

Selle artikli teemad

Paremalt vasakule kirjutatavate keeltega töötamise nõuded

Windows Vista või Windows 7

Windows XP

Kuvamiskeele valimine

Kuvamiskeele muutmine

Klaviatuurikeeled

Teksti sisestamine märgistiku ja ASCII märgikoodide abil

Paremalt vasakule kirjutatud teksti kuvamine

Teksti suund Accessis või Excelis

Paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine

Liittähtede ja diakriitikute valimine

Paremalt vasakule kirjutatud teksti salvestamine HTML-vormingus

Paremalt vasakule sortimine

Kooditabelid

Araabia

Heebrea

Paremalt vasakule kirjutatavate keeltega töötamise nõuded

Windows Vista või Windows 7

Kui kasutate opsüsteemi Windows Vista või Windows 7, ei saa te Microsoft Office'i paremalt vasakule kirjutamise funktsioone viivitamatult kasutusele võtta ega paremalt vasakule kirjutatud tekste õigesti kuvada. Esmalt tuleb teil lisada sisestuskeel ja lubada klahvipaigutus paremalt vasakule kirjutatava keele jaoks.

Windows XP

Kui kasutate opsüsteemi Windows XP, peate Office'is paremalt vasakule kirjutamise funktsioonide kasutamiseks või isegi paremalt vasakule kirjutatud tekstide õigeks kuvamiseks avama esmalt Windows XP juhtpaneeli ja installima Microsoft Windowsi keerukate kirjasüsteemide toe. Pärast keerukate kirjasüsteemide tarkvara installimist lisage soovitud klaviatuurikeel. Lisateavet leiate spikriteemadest Windows XP seadistamine mitme keele kasutamise jaoks ja Eri keelte klahvipaigutuste lubamine.

Lehe algusesse

Kuvamiskeele valimine

Sõltuvalt sellest, kuidas soovite oma arvutit kohandada, saate soovi korral valida kasutajaliidese (menüüde, dialoogibokside ja viisardite) jaoks ühe keele ning teksti tippida mõnes muus keeles. Kui soovite tippimisel kasutada mõnda paremalt vasakule kirjutatavat keelt ning kuvada samas keeles ka menüüd ja võrguspikri, võite Office'i jaoks määrata selle keele eelistuse. Lisateavet vt teemast Redigeerimis-, kuvamis- või spikrikeele eelistuste seadmine.

Office'i programmide mitmed paremalt vasakule kirjutamise funktsioonid kasutavad kuva kompositsiooni suund määratlemiseks ja teksti joondamiseks dialoogiboksides parajasti kasutatavat kuvamiskeelt. Kui määrate dialoogiboksis Office'i keele-eelistuste seadmine kuvamiskeeleks paremalt vasakule kirjasüsteemi kasutava keele, on menüüde, dialoogide ja viisardite paigutus paremalt vasakule, kuid Microsoft Windowsi sätted jäävad suunaga vasakult paremale. Microsoft Windowsi kuvamiskeele muutmise kohta leiate lisateavet teemast Kuvamiskeele muutmine.

Kui olete Office'is kuvamiskeeleks määranud araabia keele (kuid pole seda teinud Windowsis), kuvatakse järgmine kuva:

Araabiakeelne kasutajaliides

Ehkki menüüd kuvatakse paremalt vasakule, jääb tiitliriba inglise keelde ning nupud Sule, Minimeeri ja Maksimeeri parempoolsesse ülanurka sarnaselt vasakult paremale tekstisuunaga liidesega. Kui Windowsi kuva on seatud paremalt vasakule kirjutatavale keelele, siis tõlgitakse ka tiitliribal olev keel ning nupud Sule, Minimeeri ja Maksimeeri paigutatakse vasakpoolsesse ülanurka.

Kui töötate peamiselt vasakult paremale kirjutatava keelega, kuid teil on aeg-ajalt vaja sisestada teksti suunaga paremalt vasakule, võite enamikus Office'i programmides valida kuvamiskeeleks inglise (USA) keele ja tippida soovi korral teksti paremalt vasakule kirjutatavas keeles. Selleks Paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine ning lubage soovitud klahvipaigutus.

Kuvamiskeele muutmine

Soovi korral saate teksti suunda muuta ka otse mõnest Microsoft Office'i programmist. Selleks klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik lõigujoonduse nuppu Paremalt vasakule (see nupp kuvatakse üksnes juhul, kui teil on mõne paremalt vasakule kirjutatava keele tugi lubatud). Ka siis, kui olete oma kasutajaliidese jaoks määranud mõne paremalt vasakule kirjutatava keele, peate selles keeles teksti sisestamiseks olema lubanud sobiva klahvipaigutuse.

Kui teie kuvamiskeel on vaikimisi eesti keel, kuid soovite valida näiteks araabia keele, toimige järgmiselt.

 1. Avage Office'i fail (nt Wordi dokument).

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake nuppu Suvandid.

 4. Klõpsake nuppu Keel.

 5. Klõpsake dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine loendis Redigeerimiskeel araabia keelt ja seejärel klõpsake nuppu Vaikesäte.

     See muudab kõigi Microsoft Office'i programmide vaike-redigeerimiskeelt.

Lehe algusesse

Klaviatuurikeeled

Mõne kindla keele klahvipaigutusega tippimiseks tuleb teil esmalt installida vastava keele keelepakett ja seejärel lisada vastav klahvipaigutus. Pärast seda, kui olete lisanud soovitud keele klahvipaigutuse ja valinud keeleriba jaoks suvandi Tegumiribal dokitud, kuvatakse tegumiribal keelenäidik Keeleriba pilt, mis näitab praegu valitud klaviatuurikeelt. Araabia keele näidik on näiteks Araabia keele klaviatuuritähis. Keeleriba kohta leiate lisateavet teemast Keeleriba (ülevaade).

Märkus.   Keeleriba kuvatakse automaatselt, kui Microsoft Windowsis on dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeeled lisaks inglise keelele määratud vähemalt veel ühe keele klaviatuur.

 • Kui keelenäidik on tegumiribal kuvatud, klõpsake keeleriba kuvamiseks keelenäidikut ja seejärel käsku Kuva keeleriba.

 • Kui keeleriba on kuvatud, klõpsake keelenäidiku kuvamiseks tegumiribal keeleribal nuppu Minimeeri.

 • Mõne muu keele klaviatuuri valimiseks klõpsake praeguse keele nime (keeleribal) või keelenäidikut ja seejärel soovitud keele nime.

Keelekohase klaviatuuri ehk klahvipaigutuse lubamise kohta leiate teavet teemast Eri keelte klahvipaigutuste lubamine.

Teksti sisestamine märgistiku ja ASCII märgikoodide abil

Sõltuvalt sellest, milliseid keeli teil vaja läheb, saate teksti sisestada ka märgistiku või ASCII märgikoodide abil. ASCII märgikoodide kohta leiate teavet teemast Sümbolite ¢, £, ¥, ® ja muude klaviatuurilt puuduvate märkide sisestamine.

Kui soovite mõnes muus keeles sisestada ainult pisut teksti ega soovi selleks klahvipaigutust vahetada, võite teksti sisestamiseks kasutada Microsoft Windowsi tarvikute all leiduvat märgistikku. Võite valida märgi mõne paremalt vasakule või vasakult paremale kirjutatava keele fondilehelt, kopeerida selle lõikelauale ja lisada seejärel oma dokumenti. Lisateavet märgistiku kasutamise kohta leiate teemast Erimärkide kasutamine (märgistik).

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatud teksti kuvamine

Tekstisuund kirjeldab lugemisjärjestus, joondamist ja kuvaelementide üldpaigutust. Kui paremalt vasakule ja vasakult paremale kirjutatavat teksti kasutatakse koos samas lauses, lõigus või juhtelemendis, nimetatakse kombineeritud teksti kahesuunaliseks ehk segatekstiks.

Kui Office'i programm on vastavalt häälestatud ja paremalt vasakule kirjasuunas teksti kuvamine lubatud, siis kursori välimus muutub vastavalt selle, kas see viitab vasakult paremale sari (Vasakult paremale kursor ja Vasakult paremale kirjasuunale viitav kursor) või paremalt vasakule kirjasuunale (Paremalt vasakule kursor). Kursor võib liikuda kas vastavalt tuvastatud keele suunale (loogiline liikumine) või visuaalselt kõrvalasetsevale märgile (visuaalne liikumine).

Lehe algusesse

Teksti suund Accessis või Excelis

lahter või väli tekst võib olla vasakjoondatud, keskjoondatud või paremjoondatud. Mõnes programmis (nt Accessis ja Excelis) võib tekst olla ka kontekstipõhise tekstisuunaga.

Kontekstipõhise tekstisuuna korral joondatakse tekst ja arvud olenevalt esimesena sisestatud märgi keelest. Näiteks lahtri või välja tekst paremjoondatakse, kui esimesena sisestatakse paremalt vasakule kirjutatava keele märk, ning vasakjoondatakse, kui esimesena sisestatakse vasakult paremale kirjutatava keele märk. Kontekstipõhise tekstisuuna saate alistada ja kasutada üksikobjektide puhul vasak-, kesk- või paremjoondust. 

Paljud paremalt vasakule või kombineeritud paremalt vasakule ja vasakult paremale kirjutamisega programmid rakendavad kontekstireegleid, mis juhivad teksti suunda ja lugemisjärjestust. Väljad, loendid ja muud elemendid juhivad endas sisalduva teksti kontekstireegleid.

Lugemisjärjestuse ja teksti suuna kontekstireeglid on järgmised.

 • Kui esimene tugevad märgidon vasakult paremale, siis on ka lugemisjärjestus vasakult paremale ja tekst vasakjoondatud.

 • Kui esimene tugev märk on paremalt vasakule, siis on ka lugemisjärjestus paremalt vasakule ja tekst paremjoondatud.

 • Kui tipitakse ainult neutraalmärgid, siis ühtivad nii lugemisjärjestus kui ka suund lõigu suund (mis võib olla vasakult paremale või paremalt vasakule) seni, kuni tipitakse esimene tugev märk.

Iga kord, kui muudate esimese tugeva märgi keele vasakult paremale kirjutatavast keelest paremalt vasakule kirjutatavasse keelde või vastupidi, vahetuvad sellega vastavalt ka teksti suund ja joondus.

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatava teksti, täpploendite ja numberloendite seadmine

Kui lubatud on nii vasakult paremale kui ka paremalt vasakule kirjutatavad keeled, on lõigunupud Vasakult paremale ja Paremalt vasakule lindil lubatud enamikus Office'i programmides. Nende nuppude klõpsamisega saate teksti suunda teksti sisestamisel ja joondamisel vahetada.

Märkus.    Rakenduses Microsoft OneNote klõpsake nuppude Vasakult paremale ja Paremalt vasakule kuvamiseks välja Lõigu joondus noolenuppu.

Lehe algusesse

Liittähtede ja diakriitikute valimine

Tekstitöötlusprogrammis (nt Word ) saate valida, otsida ja asendada diakriitikud ja araabia tähti eraldi, olenemata sellest, kas need on liittähed või mitte. Iga liittähte ja diakriitikut hallatakse paremalt vasakule kirjutatava keele sõna eraldi ühikuna.

Järgmine näide annab ülevaate sellest, kuidas valida kolmemärgilise liitmärgiga araabiakeelset sõna (kui iga märk on valitud).

Sõna, milles on valitud üks liitmärk

Sõna, milles on valitud kaks liitmärki

Sõna, milles on valitud kolm liitmärki

Lehe algusesse

Paremalt vasakule kirjutatud teksti salvestamine HTML-vormingus

Faile saate veebis avaldamiseks salvestada HTML-vormingus nii suunaga paremalt vasakule kui ka vasakult paremale. Paremalt vasakule suunaga veebilehed tähistatakse HTML-failis standardse DIR-atribuudiga. Kui teie kasutatav veebibrauser tunneb DIR-atribuudi ära, kuvatakse leht suunaga paremalt vasakule. Kui teie veebibrauser ei tunne DIR-atribuuti ära, kuvatakse leht suunaga vasakult paremale.

Näpunäide.    Paremalt vasakule kirjutatavates keeltes veebilehtede kuvamiseks kasutage veebibrauserit, mis tunneb DIR-atribuudi ära (nt Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East või uuem versioon, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts või Microsoft Internet Explorer 5 või uuem versioon).

Lehe algusesse

Paremalt vasakule sortimine

Paremalt vasakule sortimist rakendatakse igal pool, kus võimalik (nt andmeloenditele tabeli-, kaardi- ja ikoonivaates, rühmaloenditele, kontaktiloenditele, kaustaloenditele ja aadressiloenditele).

Märkus.    Mõni serveripoolne vaade võib paremalt vasakule sortimisjärjestuses andmeid mitte sortida, kuna see järgib toetatud serveripoolseid sortimisjärjestusi.

Lehe algusesse

Kooditabelid

Microsoft Office'i programmid toetavad järgmisi araabia, heebrea ja segatekstide kasutajatele kättesaadavaid kooditabeleid.

Araabia

Iga koodileht on tähistatud kordumatu kooditabelinumbriga. Araabia keele kooditabeli (CP) number on 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, puštu, pärsia, uiguuri ja urdu keeled kasutavad araabia keelega samu kooditabeleid.

Heebrea

Iga koodileht on tähistatud kordumatu kooditabelinumbriga. Heebrea keele kooditabeli (CP) number on 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš kasutab heebrea keelega sama kooditabelit.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Office Shared 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt