Office 365 PowerShelli kasutajahalduse stsenaariumid

Siit leiate PowerShelli stsenaariumid, mis aitavad teil kiiresti failist kasutajakontosid lisada, litsentse määrata, levirühma liikmeid hallata ja paroole seada.

Mitme kasutaja importimise automatiseerimine

Kui teil on vaja Office 365 keskkonda importida palju kasutajaid, saate selle toimingu automatiseerida. Nii hoiate aega kokku! Suure hulga kasutajate importimiseks peate esmalt ette valmistama asjakohast kasutajateavet sisaldava CSV-faili. Kasutajakonto loomiseks on vaja vähemalt kuvatavat nime ja täiskasutajanime (UPN).

UPN on kasutaja nimi meiliaadressi kujul. Kasutaja nimele (ehk kasutajanimele) järgneb @-märk ja teie Office 365 tellimuse Interneti-domeeni nimi. UPN-i näide: belindan@contoso.com. Samuti võite sisestada mis tahes muu kirjutamist lubava kasutajakontoatribuudi andmed, näiteks asukoha, telefoninumbrid ja aadressid.

Peamiste kasutajakontoatribuutide (nt UPN ja kuvatav nimi) lisamiseks valmistage ette kahe järgmise veerupäisega CSV-fail:

 • UserPrincipalName,DisplayName (Täiskasutajanimi, Kuvatav nimi)

Seejärel lisage iga kasutajakonto CSV-failis omaette reale, tippides komaga eraldatult UPN-i ja kuvatava nime.

Märkus.: Kuna te ei määra iga uue konto jaoks parooli, genereerib Office 365 need automaatselt.

Salvestage CSV-fail kohta, millele pääsete alati juurde (nt C:\O365Haldus\UuedKasutajad.CSV). Oletegi valmis kasutajakontosid looma.

Alustamiseks peate Windows PowerShelli Windows Azure’i Active Directory mooduli kaudu looma ühenduse Office 365-ga. Juhised leiate artiklist Ühenduse loomine Office 365 PowerShelliga (inglise keeles).

Sisestage jutumärkide vahele tee ja failinimi, eemaldades juhendteksti ning märgid < ja >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Käivitage tulemuseks saadud käsud Windows PowerShelli Windows Azure’i Active Directory mooduli aknas.

Üksikasjalikuma teabega kasutajakontode loomiseks valmistage ette järgmiste veerupäistega CSV-fail ja sisestage teave nii paljude kasutajate ridadele kui vaja:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country (Täiskasutajanimi, Kuvatav nimi, Eesnimi, Perekonnanimi, Tiitel, Parool, Kasutuskoht, Kontor, Osakond, Mobiiltelefon, Postiaadress, Linn, Maakond, Sihtnumber, Riik)

Märkus.: Veerupäiste vahele ei tohi jätta tühikuid, kuna igale veerupäisele tuleb viidata käsu Import-Csv $_.-elemendiga. Ainult UserPrincipalName (Täiskasutajanimi) ja DisplayName (Kuvatav nimi) on kohustuslikud väljad. Tühiväärtused jäetakse vahele. UsageLocation (Kasutuskoht) on kasutaja piirkonna kahekohaline ISO-kood.

Salvestage CSV-fail kohta, millele pääsete alati juurde (nt C:\O365Haldus\UuedKasutajad.CSV). Oletegi valmis nüüd teavet kasutajakontodena importima.

Sisestage CSV-faili nimi ja seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Litsentside määramine Office 365 keskkonnas

Kasutajatele Office 365 keskkonnale täielike juurdepääsuõiguste andmiseks tuleb neile määrata Office 365 litsents. Selles stsenaariumis kirjeldatakse litsentside määramist kasutajakontodele.

Alustamiseks peate Windows PowerShelli Windows Azure’i Active Directory mooduli kaudu looma ühenduse Office 365-ga. Juhised leiate artiklist Ühenduse loomine Office 365 PowerShelliga (inglise keeles).

Kasutajale litsentsi määramiseks peate esmalt seadma selle kasutajakonto kasutuskoha (tema regiooni kahetähelise ISO-koodi põhjal). Kasutuskoht määrab ära riigi, kus teenust kasutama hakatakse, ja selle, millised litsentsitud funktsioonid on vastavas regioonis saadaval. Ameerika Ühendriike näiteks tähistab kood US ning Eestit kood EE. Järgmine näide kirjeldab kasutuskoha määramist kasutajakonto UPN-i põhjal:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Saadaolevate litsentside loendi, nende konto-SKU-de ja määramiseks veel vabade litsentside arvu kuvamiseks käivitage järgmine käsk:

Get-MsolAccountSku

Järgmiseks sisestage kasutajakonto litsentsi ja UPN-i teave ning käivitage tulemuseks saadud käsud Windows PowerShelli Windows Azure’i Active Directory mooduli aknas.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Litsentside määramine mitmele kasutajale

Eelmises stsenaariumis määrasite litsentsi ühele kasutajale. Litsentside määramiseks mitmele kasutajale on vaja veel mõnda lisatoimingut, ent kui teil on palju kasutajakontosid, on kulutatud aeg seda väärt.

Alustamiseks peate Windows PowerShelli Windows Azure’i Active Directory mooduli kaudu looma ühenduse Office 365-ga. Juhised leiate artiklist Ühenduse loomine Office 365 PowerShelliga (inglise keeles).

Saadaolevate litsentside loendi, nende konto-SKU-de ja määramiseks veel vabade litsentside arvu kuvamiseks käivitage esmalt järgmine käsk:

Get-MsolAccountSku

Litsentsimata kasutajate loendi kuvamiseks kasutage seda käsku:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Litsentsimata kasutajate loendi salvestamiseks CSV-failina, mille abil saate valida nende kasutajate kontod, kellele soovite litsentsi määrata, sisestage tee ja failinimi ning seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Käsuga Where (Koht) saate kuvada litsentsimata kasutajakontode loendi täpsemate kriteeriumide alusel (nt kõik litsentsimata kasutajakontod Eestis). Näide:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Kasutage neid käske kasutajakonto atribuudi ja selle nõutava väärtuse määramiseks ning konkreetse litsentsimata kasutajate komplekti kuvamiseks. Seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kasutajakonto atribuutide loendi saamiseks sisestage mis tahes kasutajakonto UPN ja seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Järgmises näites kuvatakse kõik litsentsimata kasutajad Londonis:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kui olete kasutajakontode komplekti kindlaks määranud, tuleb see igale kasutajakontole litsentsi määramiseks kombineerida cmdlet-käsuga Set-MsolUserLicense. Sisestage litsentsi, atribuudi nime ja selle väärtuse teave ning seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Järgmises näites määratakse Contoso Office 365 E5 litsents kõigile litsentsimata kasutajakontodele Londonis:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Levirühmadest adressaatide haldamine

Levirühmade abil saate meilisõnumite saatmiseks luua leviloendeid. Levirühmi saab kasutada meilirakendustes (nt Microsoft Outlook) selleks, et saata sama meilisõnum paljudele kasutajatele korraga. Selle stsenaariumi korral saate PowerShelli kasutada levirühma adressaatide haldamiseks.

Alustuseks peate looma ühenduse Exchange Online’iga. Teavet Exchange Online’iga ühenduse loomise kohta leiate teemast Ühenduse loomine Exchange Online PowerShelliga (inglise keeles). Microsoft Exchange Online Remote PowerShelli mooduli installimiseks ja MFA abil ühenduse loomiseks lugege artiklit Ühenduse loomine Exchange Online PowerShelliga mitmikautentimise abil (inglise keeles).

Adressaadi lisamiseks levirühma sisestage levirühma nimi ja kasutajakonto UPN ning käivitage tulemuseks saadud käsud.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Adressaadi eemaldamiseks levirühmast sisestage levirühma nimi ja kasutajakonto UPN ning käivitage tulemuseks saadud käsud.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Mitme kasutajakonto parooli seadmine

Selles stsenaariumis kirjeldatakse parooli seadmist kasutajakontode rühma jaoks. Oletagem näiteks, et teil on uus rühm vabatahtlikke, kes käivad kord nädalas abiks, või peate konverentsil kasutamiseks valmistama ette demotööjaamad.

Parooli hulgimuutmise võimalus on igati kasulik, kui soovite regulaarselt lähtestada paljude korduvkasutatavate kontode paroolid. Kui määrate näiteks kasutajarühma osakonna või muude kriteeriumide põhjal, saate paroolid nende kriteeriumide alusel hulgi lähtestada. Esmalt tuleb Office 365 kasutajakontode nimed eksportida CSV-faili.

Loendi eksportimiseks CSV-faili teatud kindla kasutajakontoatribuudi ja konkreetse väärtuse põhjal sisestage atribuudi nimi ja väärtus ning CSV-faili nimi ja seejärel käivitage tulemuseks saadud käsud.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Siin on näide kõigi osakonna Vabatahtlikud liikmete eksportimiseks faili nimega c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Enne paroolide lähtestamist vaadake CSV-failis sisalduvad nimed üle, veendumaks, et olete üles leidnud õiged kasutajad. Kui meil on olemas CSV-vormingus loend valideeritud kasutajate andmetega, on igale kasutajale uue parooli määramiseks kolm lihtsat võimalust.

 1. Mõelge välja uus parool ja määrake seesama parool kõigile CSV-failis loetletud kasutajatele.

  Sisestage uus parool ja CSV-faili nimi ning käivitage tulemuseks saadud käsud.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Määratlege uus parool käsitsi iga CSV-failis loetletud kasutaja jaoks.

  Selle variandi kasutamiseks peate CSV-faili muutma. Lisage veeru UserPrincipalName (Täiskasutajanimi) kõrvale uus veerg nimega Password (Parool) ja määrake siis kõigile loendis leiduvatele kasutajatele paroolid. Sisestage CSV-faili nimi ja käivitage tulemuseks saadud käsud.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Laske Office 365-l igale CSV-failis leiduva kasutajakonto jaoks automaatselt parool genereerida.

  Sisestage CSV-faili nimi ja käivitage tulemuseks saadud käsud.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Märkus.: Kõigi kolme variandi korral jõustatakse paroolimuudatus kohe, kui kasutaja logib oma kasutajakontole esmakordselt sisse. Selle nõude vältimiseks eemaldage käsust Set-MSolUserPassword klausel -ForceChangePassword $True.

Vt ka

PowerShell Office 365 administraatoritele

Office 365 PowerShelli stsenaariumid

Office 365 PowerShelli häälestamise stsenaariumid

Office 365 PowerShelli aruandlusstsenaariumid

Veel Office 365 PowerShelli funktsioonide stsenaariume

Office 365 PowerShell kogukonnaressursid

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×