Microsoft Office Word Viewer 2003 spikker

Kuva lõppkasutaja litsentsileping


Programmiga Microsoft Office Word Viewer 2003 saate avada nii Microsoft Office Word 2003 dokumente kui ka programmide Microsoft Word for Windows® ja Microsoft Word for Macintosh kõigi varasemate versioonidega loodud dokumente. Samuti saate avada järgmistes vormingutes faile: RTF-vorming (.rtf), veebilehevormingud (.htm, .html, .mht, .mhtml), XML (.xml), tekst (.txt), WordPerfect 5.x, WordPerfect 6.x (.doc, .wpd) ning Works 6.0 ja Works 7.0 (.wps). Word Viewer 2003 abil saate teavet vaadata, printida ja mõnda muusse programmi kopeerida. Küll aga ei võimalda Word Viewer 2003 avatud dokumente redigeerida, dokumente salvestada ega uusi dokumente luua.

Kui saadate Wordi dokumente inimestele, kellel pole Microsoft Wordi installitud, soovitab Microsoft programmi Word Viewer 2003 dokumentidega kaasa panna. Microsoft Word Viewer 2003 asendab Word Viewer 97 ja vanemaid Word Vieweri versioone.

Word Viewer 2003 spikker on saadaval ainult aktiivse veebiühenduse olemasolul. Selle lehe printimiseks klõpsake esmalt kõigi jaotiste laiendamiseks linki Kuva kõik (ülemises parempoolses nurgas) ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Märkus. : Word Viewer 2003 ei toeta Visual Basic for Applications (VBA) makrode käitamist.

Programmiga Word Viewer 2003 alustamine

Mis on programmis Word Viewer 2003 uut?

Word Viewer 2003 võimaldab kasutada järgmisi Microsoft Office Word 2003 funktsioone:

 • Teabeõiguste haldus (IRM).    Microsoft Office 2003 pakub uue funktsioonina teabeõiguste haldust (IRM – Information Rights Management), mis aitab vältida tundliku sisuga andmete sattumist inimeste kätte, kellele see teave pole mõeldud. Programmis Word Viewer 2003 saate IRM-iga kaitstud dokumente avada, kui teil on vastava dokumendi vaatamise õigus. Samuti saate õiguste piiramisega kaitstud dokumendi sisu printida või kopeerida, kui teile on antud printimis- või kopeerimisõigus, ning vaadata, millised õigused teil on.

 • Lugemisvaade.    Lugemisvaade on Microsoft Office Word 2003 funktsioon, mis muudab teksti lugemise võimalikult mugavaks. Programmis Word Viewer 2003 saate lugemisvaate aktiveerida menüü Vaade käsuga Lugemisvaade. Lugemisvaates kuvatavad leheküljed sobitatakse täpselt teie ekraaniga, seega pole lehekülgede arv ega paigutus võrreldav dokumendi printimisel saadavate lehekülgedega.

 • XML-failide tugi.     Word 2003 toetab laiendatav märgistuskeel (XML), seega saate dokumente ja neis sisalduvaid andmeid korraldada ning teha nendega toiminguid, milleks varem tuli kasutada väga keerulisi võtteid. Programmis Word Viewer 2003 saate XML-faile avada ja vaadata.

 • Digitaalallkirja kontroll.    Microsoft Office 2003 võimaldab faili digitaalallkiridigitaalsert, kasutades selleks Microsofti tehnoloogiat Authenticode®. Programmis Word Viewer 2003 saate digitaalselt allkirjastatud dokumente avada ning failide digitaalserte kontrollida. Sert tõendab, et dokument pärineb tõepoolest selle allkirjastanud kasutajalt, ning allkiri omakorda kinnitab, et dokumenti pole muudetud.

Word Viewer 2003 käivitamise kohandamine

Word Viewer 2003 käivitamisviisi muutmiseks saate lisada lüliteid Microsoft Windowsi® käsuga Käivita (menüü Start) avanevas aknas või luua Windowsi töölauale soovitud lülitit sisaldava otsetee.

failitee

Käivitage Word Viewer 2003 ja avage määratud fail. Näide: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" C:\Minudokument.doc

/z

Word Viewer 2003 saate käivitada ka dialoogiboksi Avamine kuvamata. Dialoogiboksi Avamine saate alati avada menüü Fail käsuga Ava. Näide: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" /z

Dokumendi avamine

Faili avamine

Faili avamiseks programmis Word Viewer 2003 tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Ava.

 2. Klõpsake ripploendiboksis Vt avatavat faili sisaldavat draivi, kausta või Interneti-asukohta.

 3. Otsige soovitud fail või seda faili sisaldav kaust kaustaloendis üles ja avage see.

 4. Klõpsake soovitud faili ja siis nuppu Ava.

  Märkus. : Faili sisu eelvaateks enne nupu Ava klõpsamist klõpsake menüü Vaated käsku Eelvaade.

tiplist

 • Kui soovite avada mõnda doc-, dot-, rtf-, html- või xml-vormingus faili programmiga Word Viewer 2003 kas Windowsi töölaualt või Windows Exploreri kaudu (Microsoft Windows® 2000 ja uuemad versioonid), paremklõpsake faili, valige käsk Ava programmiga (Open With) ja klõpsake siis käsku Microsoft Office Word Viewer.

 • Menüü Fail loendis kuvatakse neli viimati avatud faili. Faili kiireks avamiseks klõpsake soovitud faili nime.

Märkus. : 

 • Kui proovite avada faili, mille tüüpi ei toetata, avab Word Viewer 2003 selle faili lihttekstina (txt-vormingus). Kuvatakse dialoogiboks Failiteisendus ja saate valida suvandi Tekstikodeering.

 • Piiratud õigustega faili saate programmis Word Viewer 2003 avada ja vaadata ainult juhul, kui faili autor on teile andnud lugemis- või muutmisõiguse. Kui soovite vaadata, millised õigused teil piiratud õigustega faili puhul on, topeltklõpsake olekuriba ikooni Õigus.

Faili avamine redigeerimiseks

Kui soovite mõnda avatud faili muuta ja teil on Word arvutisse installitud, saate Word Viewer 2003 menüü Fail käsuga Ava fail redigeerimiseks avada faili Wordis.

Dokumendi vaatamine

Dokumendivaate valimine

 • Klõpsake menüü Vaade käsku Normaalvaade, Veebivaade, Küljendivaade, Lugemisvaade, Liigendusvaade või Täisekraan.

Märkus. : 

 • Programmis Word Viewer 2003 avatakse dokumendid (.doc, .dot, .rtf, .txt, .xml, .wpd, .wps) vaikimisi küljendivaade. Veebilehed (.htm, .html, .mht, .mhtml) avatakse vaikimisi veebivaade.

 • Täisekraanvaates osutage menüükäskude valimiseks kursoriga ekraani ülaservale, kuni kuvatakse menüüriba. Täisekraanvaate väljalülitamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks klõpsake tööriistaribaTäisekraan nuppu Sule täisekraanvaade või vajutage paoklahvi (ESC).

 • Kui soovite lugemisvaates korraga ekraanil näha kahte lehekülge või kuva, klõpsake menüü Vaade käsku Luba mitut lehekülge.

Dokumendi suurendamine või vähendamine

Dokumenti saate suumida, et vaadata dokumenti suuremalt või kuvada ekraanil korraga mitu vähendatud suurusega lehekülge.

 1. Klõpsake menüü Vaade käsku Suum.

 2. Valige jaotises Suumiprotsent sobiv säte või sisestage väljale Protsent mõni arv vahemikus 10–500.

Märkus. :  lugemisvaade ei saa dokumenti suumides suurendada ega vähendada.

Joonlaudade või olekuriba kuvamine või peitmine

 • Horisontaalse joonlaua kuvamiseks või peitmiseks klõpsake menüü Vaade käsku Joonlaud.

Vertikaalse joonlaua saate kuvada ainult küljendivaade.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Vaade.

 2. Tehke mõnda järgmistest:

  • Vertikaalse joonlaua kuvamiseks või peitmiseks valige või tühjendage ruut Vertikaalne joonlaud (ainult prindikuval) jaotises Küljendi- ja veebivaate suvandid.

  • Olekuriba kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage jaotises Kuva ruut Olekuriba.

Dokumendi atribuutide kuvamine

Dokumendi atribuute saate vaadata nii praegu avatud dokumendist kui ka dialoogiboksi Avamine faililoendist.

 • Dokumendi atribuutide vaatamiseks praegusest dokumendist klõpsake menüü Fail käsku Atribuudid.

Dokumendi atribuutide vaatamiseks dialoogiboksi Avamine kaudu tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine dokument, mille atribuute soovite vaadata.

 3. Tehke menüüs Vaated mõnda järgmistest:

  • ainult teatud atribuutide (nt faili mahu ja viimase muutmise kuupäeva) vaatamiseks klõpsake käsku Üksikasjad;

  • dokumendi kõigi atribuutide vaatamiseks klõpsake nuppu Atribuudid.

Dokumendis liikumine

Dokumendi kerimine

Dokumendi kerimiseks peate esmalt kuvama horisontaalse ja vertikaalse kerimisriba.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel vahekaarti Kuva.

 2. Märkige jaotises Kuva ruudud Horisontaalne kerimisriba ja Vertikaalne kerimisriba.

Et teha järgmist:

Toimige nii

Ühe rea võrra üles kerimine

Klõpsake üleskerimisnoolt.

Ühe rea võrra alla kerimine

Klõpsake allakerimisnoolt.

Ühe kuva võrra üles kerimine

Klõpsake kerimisboksi kohal.

Ühe kuva võrra alla kerimine

Klõpsake kerimisboksi all.

Kindlale leheküljele kerimine

Lohistage kerimisboksi.

Vasakule kerimine

Klõpsake vasakpoolset kerimisnoolt.

Paremale kerimine

Klõpsake parempoolset kerimisnoolt.

Üle veerise vasakule kerimine (normaalvaade)

Klõpsake tõstuklahvi (SHIFT) all hoides vasakpoolset kerimisnoolt.

Kindlale leheküljele, tabelile või muule üksusele liikumine

 1. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Mine.

 2. Klõpsake boksis Mineku sihtkoht soovitud üksuse tüüpi.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • kindlale üksusele liikumiseks tippige üksuse nimi või number väljale Sisestage [üksuse nimi või number] ja klõpsake siis nuppu Mine;

  • järgmisele või eelmisele sama tüüpi üksusele liikumiseks kustutage väljale Sisestage [üksuse nimi või number] sisestatud tekst ja klõpsake siis nuppu Järgmine või Eelmine.

Hüperlingi järgimine

Kui Wordi dokument sisaldab teistesse asukohtadesse (nt sama faili kohtadesse või võrgus või Internetis asuvatele failidele) viivaid hüperlinke, hoidke nendesse kohtadesse liikumiseks all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake hüperlingina tähistatud teksti või pilti. Interneti-kohta viiva lingi järgmiseks peab teil olema juurdepääs Internetile – selle saate modemi või Interneti-pääsu võimaldava võrguühenduse kaudu.

Dokumendi printimine

Dokumendi printimine

 • aktiivne dokument printimiseks klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

  Märkus. : Piiratud õigustega faili saate printida ainult juhul, kui teile on antud vastav õigus. Kui soovite vaadata, millised õigused teil piiratud õigustega faili puhul on, topeltklõpsake olekuriba ikooni Õigus.

Kindlate lehekülgede ja sektsioonide printimine

Terve dokumendi printimise asemel saate printida ka ainult kindlaid lehekülgi, ühe või mitu jaotis või mitut sektsiooni hõlmava leheküljevahemiku.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Klõpsake jaotises Leheküljevahemik raadionuppu Leheküljed.

 3. Tippige väljale Leheküljed juhised mõne järgmise valiku printimiseks.

  Mittesidusad leheküljed või leheküljevahemik

  Tippige komadega eraldatud leheküljenumbrid. Leheküljevahemiku määramiseks sisestage vahemiku esimese ja viimase lehekülje numbrid ja pange nende vahele sidekriips.

  Kui soovite näiteks printida leheküljed 2, 4, 5, 6 ja 8, siis tippige 2,4-6,8

  Sektsiooni kuuluv leheküljevahemik

  Tippige plehekülje number s sektsiooni number.

  Kui näiteks soovite printida lehekülgi 5–7 sektsioonis 3, tippige p5s3-p7s3

  Terve sektsioon

  Tippige ssektsiooni number.

  Näiteks tippige s3

  Mittesidusad sektsioonid

  Tippige komadega eraldatud sektsiooninumbrid.

  Näiteks tippige s3,s5

  Mitut sektsiooni hõlmav leheküljevahemik

  Tippige leheküljevahemik koos neid lehekülgi sisaldavate sektsioonide numbritega, eraldades vahemiku esimese ja viimase lehekülje omavahel sidekriipsuga.

  Näiteks tippige p2s2-p3s5

Märkus. : Soovi korral saate dokumendist printida ka vaid valitud osa. Tõstke prinditav osa dokumendis esile ning klõpsake esmalt menüü Fail käsku Prindi ja seejärel raadionuppu Valik.

Ainult paaris- või paaritute lehekülgede printimine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Klõpsake ripploendiboksis Prindi väärtust Paaritud leheküljed või Paarisleheküljed.

Pööratud järjestuses printimine

Programmis Word Viewer 2003 saate dokumendi printida ka pööratud järjestuses, alustades viimasest leheküljest.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Suvandid.

 3. Märkige jaotises Printimissuvandid ruut Prindi vastupidises järjestuses.

Märkus. : Ümbriku printimisel ärge seda suvandit valige.

Korraga mitme eksemplari printimine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Sisestage väljale Eksemplaride arv prinditavate eksemplaride arv.

Märkus. : Dokumendi täieliku eksemplari printimiseks enne järgmise eksemplari esimese lehekülje printimist märkige ruut Eksemplarhaaval. Kui eelistate esmalt printida kõigi eksemplaride esimese lehekülje ja seejärel kõik järgmiste lehekülgede eksemplarid, tühjendage ruut Eksemplarhaaval.

Printimise tõrkeotsing

Arvutist printimist juhivad peamiselt Microsoft Windowsis määratud sätted. Windowsi printimise tõrkeotsingu funktsiooni abil saate määratleda, kas Windowsis määratud printeri seadistus on õige.

Opsüsteemis Microsoft Windows® XP tehke järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Help and Support.

 2. Tippige väljale Search Windows Print Troubleshooter ja klõpsake siis otsingu alustamiseks noolt.

 3. Klõpsake boksis Suggested Topics linki List of troubleshooters.

 4. Klõpsake tõrkeotsingute loendis linki Printing.

 5. Järgige printimise tõrkeotsingu funktsiooni juhiseid.

Opsüsteemis Windows 2000 tehke järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Start ja siis käsku Help.

 2. Klõpsake vahekaarti Search.

 3. Tippige väljale Type in the word(s) to search for Windows Print Troubleshooter ja klõpsake siis nuppu List Topics.

 4. Klõpsake teemaloendis väärtust Troubleshooters ja seejärel nuppu Display.

 5. Klõpsake tõrkeotsingute loendis linki Print.

 6. Järgige printimise tõrkeotsingu funktsiooni juhiseid.

Dokumendiga töötamine

Teksti ja piltide valimine

Teksti ja pilte (sh üksusi, mis ei asu vahetult üksteise kõrval) saate valida hiire või klaviatuuri abil. Näiteks saate valida 1. leheküljel asuva lõigu ning 3. leheküljel asuva lause.

Mittesidusate üksuste valimine

 1. Valige esimene soovitud üksus (nt tabelilahter või lõik).

 2. Vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all.

 3. Valige juhtklahvi (CTRL) all hoides järgmised soovitud üksused.

Märkus. : Üksteisest eemal asuvate fotode valimisel saate korraga valida ainult sama tüüpi üksusi (nt kaks või rohkem tekstivalikut või kaks või rohkem ujuobjektpilti).

Teksti ja piltide valimine hiirega

Et valida:

Toimige nii

Suvaline tekstihulk

Lohistage kursor üle teksti.

Sõna

Topeltklõpsake soovitud sõna.

Tekstirida

Viige kursor rea algusse ja oodake, kuni see muutub nooleks. Seejärel klõpsake.

Lause

Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis lauses suvalist kohta.

Lõik

Viige kursor lõigu vasakusse serva ja oodake, kuni see muutub paremale osutavaks nooleks. Seejärel topeltklõpsake. Samuti võite lõigus suvalises kohas kiiresti kolm korda järjest klõpsata.

Mitu lõiku

Viige kursor lõikude vasakusse serva ja oodake, kuni see muutub paremale osutavaks nooleks. Seejärel klõpsake ja lohistage üles või alla.

Suur tekstiplokk

Klõpsake valiku algust, liikuge kerides valiku lõppu, vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all ning klõpsake.

Tabel

Klõpsake tabeli ülemist vasakpoolset nurka ja lohistage kursor alumisse parempoolsesse nurka.

Terve dokument

Viige kursor dokumendis suvalise teksti vasakusse serva ja oodake, kuni see muutub paremale osutavaks nooleks. Seejärel klõpsake kiiresti kolm korda järjest.

Teksti valimine klaviatuuri abil

Valige teksti tõstuklahvi (SHIFT) all hoides ja järjepunkti liigutavat klahvi vajutades.

Valiku laiendamine

Vajutage

Ühe märgi võrra paremale

SHIFT+paremnool

Ühe märgi võrra vasakule

SHIFT+vasaknool

Sõna lõppu

CTRL+SHIFT+paremnool

Sõna algusse

CTRL+SHIFT+vasaknool

Rea lõppu

SHIFT+END

Rea algusse

SHIFT+HOME

Ühe rea võrra alla

SHIFT+allanool

Ühe rea võrra üles

SHIFT+ülesnool

Dokumendi lõppu

CTRL+SHIFT+END

Dokumendi algusse

CTRL+SHIFT+HOME

Akna lõppu

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Terve dokumendi kaasamiseks

CTRL+A

Teksti ja piltide kopeerimine mõnda teise programmi

Märkus. : Piiratud õigustega failist saate sisu kopeerida ainult juhul, kui teile on antud vastav õigus. Kui soovite vaadata, millised õigused teil piiratud õigustega faili puhul on, topeltklõpsake olekuriba ikooni Õigus.

 1. Valige tekst või pildid, mida soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Kopeeri.

 3. Aktiveerige programm, kuhu soovite teabe kopeerida, ja kasutage siis selle programmi käsku Kleebi.

tip

Kui suvalise avatud Office'i programmi tööpaan on kuvatud Microsoft Office'i lõikelaud või kui suvand Kogu ilma Office'i lõikelauda kuvamata on sisse lülitatud, saate korraga kopeerida ka mitu üksust. Jätkake üksuste kopeerimist, kuni olete kõik soovitud üksused (kuni 24) kokku kogunud.

Teksti otsimine

 1. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Otsi.

 2. Sisestage väljale Otsitav tekst, mida soovite otsida.

 3. Valige muud soovitud suvandid.

  Kõigi mõne kindla sõna või fraasi esinemisjuhtude korraga valimiseks märkige ruut Otsi järgnevast ja tõsta kõik leiud esile. Et valida dokumendi osa, millest soovite otsida, klõpsake vastavat väärtust loendis Otsi järgnevast ja tõsta kõik leiud esile.

 4. Klõpsake nuppu Otsi järgmine või Otsi kõik.

Märkus. : Poolelioleva otsingu tühistamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Faili digitaalsertide läbivaatamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kuva allkiri.

 2. Kindla serdi üksikasjade vaatamiseks valige allkirjastaja nimi ja klõpsake siis nuppu Kuva sert.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Määratlemaks, kas digitaalserdi allikas on usaldusväärne või mitte, pöörake tähelepanu väljadele Välja antud kasutajale ja Väljaandja.

  • Määratlemaks, kas sert on kehtiv, vaadake teavet väljal Kehtiv alates.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×