Microsoft Office InfoPathi kiirklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles spikriteemas kirjeldatakse rakenduses Microsoft Office InfoPath 2007 kasutatavaid tavalisemate toimingute (nt vormimalli loomisel tehtavad toimingud) kiirklahve. Nende kiirklahvidega peetakse silmas USA klaviatuuri klahvipaigutust. Muude klahvipaigutuste klahvid ei pruugi USA klaviatuuri klahvidele vastata.

Kaks või enam korraga vajutatavat kiirklahvi on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Selle teema printimiseks vajutage esmalt käsu Kuva kõik valimiseks tabeldusklahvi (TAB). Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Selle artikli teemad

Vormimallide koostamine

Abi otsimine

Aknas spikker

Menüüd ja tööriistaribad tööpaanide abil

Dialoogibokside kasutamine

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Vormimallide kujundamine

Vormimallide arendamine

Toiming

Kiirklahvid

Uue vormimalli kujundamine

CTRL+SHIFT+D

Märkus. : Kui olete avanud dialoogiboksi Alustamine vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni valik Kujunda vormimall on valitud ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Dialoogiboksi Kujundusrežiimis avamine avamine

CTRL+O või CTRL+F12

Tööpaani Kujundustegumid kuvamine

ALT+N

Praeguse vormimalli eelvaate kuvamine

CTRL+SHIFT+B

Sõna või fraasi otsimine

CTRL+F

Sõna või fraasi asendamine

CTRL+H

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine

CTRL+C

Teksti või üksuse kleepimine

CTRL+V

Praeguse vormimalli printimine

CTRL+P

Valitud juhtelemendi atribuutide kuvamine

ALT+ENTER

Juhtelemendi lisamine

ALT+I, C

Eelmise juhtelemendi valimine

CTRL+< (märk Väiksem kui) või SHIFT+TAB

Järgmise juhtelemendi valimine

CTRL+> (märk Suurem kui) või TAB

Microsoft Script Editori (MSE) avamine

ALT+SHIFT+F11

Microsoft Office Developer Centeri veebisaidi avamine veebibrauseris

ALT+H, I

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Valimine lõigu alguseni

CTRL+SHIFT+ülesnool

Valimine lõigu lõpuni

CTRL+SHIFT+allanool

Teksti, pildi või välja valimine ühe rea võrra üles- või allapoole

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Euro tähise sisestamine

CTRL+ALT+E

Teksti vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Kogu vormingu eemaldamine

CTRL+tühikuklahv

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

ALT+SHIFT+K

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile normaallaadi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+N

Valitud tekstile pealkirja 1 laadi rakendamine või selle eemaldamine

ALT+CTRL+1

Valitud tekstile pealkirja 2 laadi rakendamine või selle eemaldamine

ALT+CTRL+2

Valitud tekstile pealkirja 3 laadi rakendamine või selle eemaldamine

ALT+CTRL+3

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+L

Lõigu taandamine vasakult

CTRL+M

Vasaku lõigutaande eemaldamine.

CTRL+SHIFT+M

Valitud lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Valitud lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Valitud lõigu keskjoondamine

CTRL+E

Valitud lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+KOMA

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+PUNKT

Tööpaani Font avamine

CTRL+D

Töötamine tabelitega

Toiming

Kiirklahvid

Korduva tabeli lisamine

ALT+I, G

Veeru laiuse muutmine vasaku serva poole ilma muude veergude laiust muutmata

Veeru serva lohistades hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all

Rea kõrguse muutmine servast üles- või allapoole ilma teiste ridade kõrgust muutmata

Märkus. : Ridade puhul, millel on miinimumkõrgus, muudab see kiirklahv rea kõrguse äärest ülevalpool. Rea miinimumkõrgus on määratletud mitme teguriga (nt kas rida sisaldab teksti või juhtelemente).

Rea serva lohistades hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all

Valitud ridade või veergude kõrguse või laiuse muutmine ühesuguseks

Rea või veeru serva lohistades hoidke klahvi ALT all

Tabelis eelmisele või järgmisele lahtrile liikumine

TAB või SHIFT+TAB
Klahvi TAB vajutamine lisab tabelisse uue rea, kui kursor asub selle vajutamisel viimase rea viimases lahtris

Tabeli lahtri valimine või selle valiku tühistamine

F2

Paranduste tegemine ja muudatuste salvestamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise õigekirja- või grammatikavea otsimine

Märkus. : Ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal peab olema märgitud (vajutage klahvikombinatsiooni ALT+T ja seejärel klahvi O)

ALT+F7

Praeguse vormimalli salvestamine või avaldamine

Märkus. : See kiirklahv avab dialoogiboksi, mille abil saate vormimalli salvestada või avaldada. Kui otsustate dialoogiboksi tulevikus peita, avab klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+F2 vajutamine dialoogiboksi Nimega salvestamine.

ALT+SHIFT+F2

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Praeguse vormimalli salvestamine

SHIFT+F12

Vormimalli eelvaate kuvamine enne printimist

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Eelvaate printimine avamine

ALT+F, V

Järgmisele lehele liikumine

ALT+paremnool

Eelmisele lehele liikumine

ALT+vasaknool

Vaate suurendamine vormimalli üksikasjade paremaks nägemiseks

ALT+VÕRDUSMÄRK

Vaate vähendamine vormimallist parema ülevaate saamiseks

ALT+SIDEKRIIPS

Lehe algusse

Spikri kasutamine

Spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Microsoft Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Klahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Avalehele InfoPath 2007 spikker ja õpetused naasmine

ALT+HOME

Järgmise üksuse valimine

TAB

Eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksuse vaiketoimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Jaotises Sirvi rakenduse programmi nimi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Jaotises Sirvi rakenduse programmi nimi spikrit laiendamine või ahendamine valitud üksuse.

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi)

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. See eeldab spikriakna aktiveerimist (selleks vajutage F1).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus. : Kui aktiivne spikriteema ei asu aktiivses aknas, vajutage klahvi F6 ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

F6, ALLANOOL

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad

F6, ALLANOOL (vajutage korduvalt)

Spikriakna alade seas liikumine (nt tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine)

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool või allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool või paremnool

Teema ülaosas asuva järgmise hüperlingi või käsu Kuva kõik või Peida kõik valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlinkide, käsu Kuva kõik või Peida kõik toimingute teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Praeguse spikriteema printimine

CTRL+P

Otsingu küsimuse tippimist

Otsinguküsimuse saate tippida pärast välja Tippige spikriküsimus valimist.

Kuidas

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) korduvalt, kuni kursor kuvatakse väljal Tippige spikriküsimus.

 3. Tippige oma küsimus.

 • Väljale Tippige spikriküsimus tipitud otsingutermini edastamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Menüüde, tööriistaribade ja tööpaanide kasutamine

Juurdepääs ja menüü ja tööriistaribadele kasutamine

Tööriistariba saab nihutada või selle suurust muuta alles pärast tööriistariba valimist.

Kuidas

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

 2. Tööriistariba valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB korduvalt.

 3. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.

 4. Käsu Teisalda või Suurus valimiseks vajutage vastavalt klahvi M või S.

Toiming

Kiirklahvid

Tööriistariba teisaldamine

CTRL+nooleklahvid

Tööriistariba lahtidokkimine

ALLANOOL (vajutage korduvalt)

Tööriistariba vertikaalne dokkimine ekraani vasakusse või paremasse serva

VASAKNOOL või PAREMNOOL (vajutage korduvalt)

Menüüriba valimine või avatud menüü ja alammenüü samaaegne sulgemine

ALT või F10

Menüüriba kuvamiseks tööriistariba või tööpaani valimine pärast klahvi F10 või ALT vajutamist. Avatud tööriistaribade, menüüribade ja tööpaani vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahve korduvalt.

CTRL+TAB või CTRL+SHIFT+TAB

Valitud tööriista- või menüüriba puhul tööriistaribal järgmise nupu või menüü valimine

TAB või PAREMNOOL

Valitud tööriista- või menüüriba puhul tööriistaribal eelmise nupu või menüü valimine

SHIFT+TAB või VASAKNOOL

Valitud menüü avamine või valitud nupu või käsu toimingu teostamine.

ENTER

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Tiitliriba kiirvalikumenüü kuvamine

ALT+TÜHIKUKLAHV

Avatud alammenüü puhul järgmise käsu valimine

ALLANOOL

Avatud alammenüü puhul eelmise käsu valimine

ÜLESNOOL

Vasakpoolse menüü valimine. Kui mõni alammenüü on avatud, siis põhimenüü ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine.

VASAKNOOL

Parempoolse menüü valimine. Kui mõni alammenüü on avatud, siis põhimenüü ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine.

PAREMNOOL

Menüüs või alammenüüs esimese käsu valimine

HOME

Menüüs või alammenüüs viimase käsu valimine

END

Avatud menüü sulgemine. Kui alammenüü on avatud, suletakse ainult alammenüü.

ESC

Valitud menüü avamine

SHIFT+ALLANOOL

Kui mõni kiirmenüü on avatud, siis kõigi käskude kuvamine

CTRL+ALLANOOL

Tööpaani ja aktiivse vormimalli vaheldumisi aktiveerimine

F6

Tööpaanil järgmise üksuse valimine

TAB

Tööpaanil eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Märkus. : Menüüribal suvalise menüükäsu valimiseks saate kasutada klaviatuuri. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT). Vajutage soovitud käsku sisaldava menüü-üksuse nimes vastava allakriipsutatud tähe klahvi.

Juurdepääs ja tööpaanide kasutamine

Tööpaaniga saate töötamist alustada pärast selle avamist ja valimist.

Kuidas

 1. Tööpaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F1.

 2. Menüüriba valimiseks vajutage klahvi F6.

 3. Menüü- või tööpaani suvandite kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.

 4. Käsu Teisalda või Suurus valimiseks vajutage vastavalt klahvi M või S.

Toiming

Kiirklahvid

Tööpaani Kujundustegumid kuvamine

ALT+N

Rakenduseakna mõnelt paanilt tööpaanile (päripäeva) liikumine. Võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda.

Märkus. : Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahviga (ALT) siirduda menüüribale ja seejärel klahvidega CTRL+tabeldusklahv (TAB) tööpaanile.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva).

SHIFT+F6

Tööpaani suuruse muutmine (pärast käsu Suurus valimist)

Nooleklahvid

Tööpaani teisaldamine (pärast käsu Teisalda valimist)

Nooleklahvid

Tööpaani avamine või praegu kuvatud tööpaani peitmine

CTRL+F1

Aktiivselt programmiaknalt tööpaanile liikumine (võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda)

F6

Aktiivse menüü või tööriistariba puhul tööpaanile liikumine. (Võib-olla peate klahvikombinatsiooni CTRL+tabeldusklahv vajutama mitu korda.)

CTRL+TAB

Tööpaani suvandite menüü avamine

CTRL+TÜHIKUKLAHV

Avatud menüü sulgemine või vormimallile naasmine

ESC

Aktiivse tööpaani korral tööpaanil järgmise suvandi valimine

TAB

Aktiivse tööpaani korral tööpaanil eelmise suvandi valimine

SHIFT+TAB

Valitud alammenüü käskude vahel ülespoole liikumine või suvandite rühma suvandite vaheldumisi aktiveerimine

ÜLESNOOL

Valitud alammenüü käskude vahel allapoole liikumine või suvandite rühma suvandite vaheldumisi aktiveerimine

ALLANOOL

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine

ENTER

Vormimallil kiirmenüü valimine või valitud tööpaani üksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü korral menüüs või alammenüüs esimese käsu valimine

HOME

Nähtava menüü või alammenüü korral menüüs või alammenüüs viimase käsu valimine

END

Valitud tööpaani loendi algusesse liikumine

CTRL+HOME

Valitud tööpaani loendi lõppu liikumine

CTRL+END

Lehe algusse

Dialoogibokside kasutamine

Juurdepääs ja dialoogiboksides suvandite valimise

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Kujundusrežiimis avamine avamine

CTRL+O või CTRL+F12

Avatud dialoogiboksilt vormimallile naasmine (ainult neis dialoogiboksides, mis seda funktsiooni toetavad)

ALT+F6

Järgmisele suvandile liikumine

TAB

Eelmisele suvandile liikumine

SHIFT+TAB

Järgmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+TAB

Eelmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+SHIFT+TAB

Järgmise kategooria aktiveerimine

Tabeldusklahv (TAB)

Märkus. : Pärast kategooria valimist kasutage soovitud kategooria nimeni jõudmiseks nooleklahve.

Eelmisele kategooriale lülitumine

SHIFT+TAB

Märkus. : Pärast kategooria valimist kasutage soovitud kategooria nimeni jõudmiseks nooleklahve.

Suvandite seas liikumine loendis või suvandirühmas

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu märkimine või tühjendamine

Tühikuklahv

Suletud loendi avamine ja selles mingile kindlale suvandile liikumine

Ripploendis oleva suvandi esimene täht

Suvandi valimine või ruudu märkimine või tühjendamine

ALT+ suvandi allakriipsutatud täht

Valitud ripploendi avamine

Allanool

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja seejärel dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Valitud käsu käivitamine.

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisse kausta liikumine

ALT+1

Valitud kaustast ühe taseme võrra ülevalpool paikneva kausta avamine

ALT+2

Valitud kausta või faili kustutamine

ALT+3

Avatud kaustas uue alamkausta loomine

ALT+4

Vaadete Pisipildid, Paanid, Ikoonid, Loend, Üksikasjad, Atribuudid ja Eelvaade vaheldumisi aktiveerimine

ALT+5

Valitud kausta või faili kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Loendi Vt või Salvestuskoht (Windows Vistas Aadressiriba) avamine

F4

Kausta- ja faililoendi värskendamine dialoogiboksis Avamine, Kujundusrežiimis avamine või Nimega salvestamine

F5

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on väli, kuhu saate kirje tippida või kleepida (nt oma kasutajanime või kaustatee)

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul oleva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal oleva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul oleva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal oleva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni.

SHIFT+END

Lehe algusse

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna suurendus- või vähenduseelse suuruse taastamine

CTRL+F5

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Mitme avatud akna korral eelmise akna aktiveerimine

CTRL+SHIFT+F6

Suurendamata akna Juhtmenüü käsu Teisalda täitmine. Akna nihutamiseks kasutage nooleklahve, lõpetamisel vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F7

Suurendamata akna Juhtmenüü käsu Suurus täitmine. Akna suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve, lõpetamisel vajutage paoklahvi (ESC)

CTRL+F8

Akna vähendamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud jube eelnevalt mastaabitud akna suurendamine või algse suuruse taastamine

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale.

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Tekstis liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Rea lõppu liikumine

END

Rea algusse liikumine

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×