Meilisõnumikooste

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite saata korraga palju meilisõnumeid, mille sisu on peamiselt ühesugune, kuid millest igaüks sisaldab teatud kordumatut teavet, saate kasutada meilisõnumikoostet. Näiteks saate meilisõnumikooste abil luua isikupärastatud märkmeid või eri kliendisegmentidele mõeldud teavet sisaldavaid kohandatud meilisõnumeid. Meilisõnumikooste abil saate luua ka 100-le tähtsamale kliendile saadetavaid tooteteavitusi, mis sisaldavad ühesugust publikatsiooni teksti, kuid erinevaid klientide meiliaadresse.

Märkus. : Meilikoosteks peate kasutama rakendust Microsoft Office Outlook 2007 või Microsoft Outlook Expressi (versioon 5.0 või uuem).

Meilikoosteks saate kasutada tööpaani Meilisõnumikooste. Tööpaani Meilisõnumikooste avamiseks uues või olemasolevas publikatsioonis valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ning klõpsake käsku Meilisõnumikooste.

Selle artikli teemad

Looge või adressaatide loendi ühendamine

Publikatsiooni ettevalmistamine

Ühendatud publikatsiooni loomine

Kirjakooste tühistamine

Adressaatide loendi koostamine või sellega ühenduse loomine

Meilikoosteks peate avama uue või olemasoleva publikatsiooni ja ühendama selle andmeallikaga. Andmeallikas on fail, mis sisaldab lisatavat kordumatut teavet. Andmefail võib sisaldada nimede ja meiliaadresside loendit, tooteandmeid või pilte. Andmefail võib olla erinevas vormingus, sealhulgas:

 • Microsoft Office Outlooki kontaktiloend;

 • Microsoft Office Exceli töölehed;

 • Microsoft Office Wordi tabelid;

 • Microsoft Office Accessi andmebaasitabelid;

 • tekstifailid, kus veergude eraldamiseks on kasutatud tabeldusmärke, komasid, semikooloneid või muid eraldajaid ja ridade eraldamiseks tagasijooksu.

Publikatsiooniga saate ühendada olemasoleva loendi või andmeallikaga või luua uue adressaadiloendi. Kui soovite koostes kasutada ainult loendi teatud kirjeid, saate loendit kindla kriteeriumi alusel filtreerida. Kirjed saate sortida ka tähestikulisse järjestusse.

Märkus. : Kui soovite kirjakooste abil lisada publikatsiooni lehekülgedele pilte, peab andmeallikas sisaldama ühendatavate pildifailide nimesid või teesid. Ärge lisage andmeallikasse tegelikku pilti või kujundit.

Olemasoleva loendi kasutamine

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloendi loomine raadionuppu Kasuta olemasolevat loendit ja seejärel linki Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

  Vaikimisi talletatakse Microsoft Office Publisheris andmeallikad kasutas Minu andmeallikad. Vajadusel peate andmeallika otsima sirvides.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine soovitud andmeallikat.

 3. Klõpsake nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitud andmeallika tüübist võidakse kuvada muid dialoogibokse, kuhu peate sisestama küsitud teabe.

  Kui teie andmeallikaks on näiteks Microsoft Office Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid mitmel töölehel, peate valima soovitud teabega töölehe ja klõpsama seejärel nuppu OK.

  Kõik loendi kontaktid kuvatakse dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid , kus saate koostesse kaasatavate adressaatide loendit filtreerida ja sortida.

Adressaatide valimine Outlooki kontaktidest

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloendi loomine raadionuppu Vali Outlooki kontaktidest ja seejärel linki Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 2. Kui teil palutakse valida meiliprofiil, klõpsake soovitud profiili ja seejärel nuppu OK.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Kontaktide valimine soovitud kontaktiloendit ja seejärel nuppu OK.

  Kõik kaustas olevad kontaktid kuvatakse dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid, kus saate koostesse kaasatavate adressaatide loendit filtreerida ja sortida.

Uue loendi tippimine

Kui teil pole loendit, millega ühendus luua, saate koostada uue loendi.

 1. Klõpsake jaotises Adressaadiloendi loomine raadionuppu Tipin uue loendi ja seejärel linki Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 2. Lisage dialoogiboksis Uus aadressiloend vajalikud uued väljad või veerupäised.

  Kuidas?

  Klõpsake dialoogiboksis Uus aadressiloend nuppu Kohanda veerud ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Välja lisamiseks klõpsake lisatava välja nime ja seejärel nuppu Lisa.

  • Välja kustutamiseks klõpsake kustutatava välja nime ja seejärel nuppu Kustuta.

  • Välja ümbernimetamiseks klõpsake ümbernimetatava välja nime ja seejärel tippige dialoogiboksi Välja ümbernimetamine tekstiväljale Uus nimi välja uus nimi.

  • Välja loendis üles- või allapoole nihutamiseks klõpsake nihutatava välja nime ja klõpsake seejärel nuppu Nihuta üles või Nihuta alla, kuni väli on soovitud asukohas.

 3. Tippige vastavatele väljadele esimese kirje teave (sh adressaadi meiliaadress). Te ei pea täitma kõiki välju.

 4. Kui olete esimese kirje teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Uus kirje.

 5. Korrake toiminguid 3 ja 4, kuni olete kirjete sisestamise lõpetanud, ning klõpsake siis nuppu OK.

 6. Tippige dialoogiboksi Aadressiloendi salvestamine väljale Faili nimi aadressiloendi nimi ja valige kaust, kuhu soovite loendi salvestada.

  Vaikimisi salvestatakse Microsoft Office Publisheris aadressiloendid kausta Minu andmeallikad. Kõige mõistlikum ongi aadressiloend sinna salvestada, sest see on ühtlasi vaikekaust, kust Publisher andmeallikaid otsib.

  Kõik uue loendi kontaktid kuvatakse dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid, kus saate koostesse kaasatavate adressaatide loendit filtreerida ja sortida.

Adressaatide valimine

Dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid saate valida koostesse kaasatavad adressaadid. Märkige ruudud iga kaasatava adressaadi kõrval ja tühjendage ruudud nende adressaatide kõrval, kelle soovite välja jätta.

Märkige või tühjendage loendis kõik kirjed

 • Märkige või tühjendage pealkirjareal märkeruut.

Kui soovite koostes kasutada ainult mõnda kirjet, saate loendit kindla välja või kriteeriumi alusel filtreerida. Pärast loendi filtreerimist saate kirjed märkeruute kasutades kas kaasata või välja jätta.

Loendi kirjete filtreerimine

 1. Klõpsake filtreeritava üksuse veerupäise kõrval asuvat noolt.

 2. Klõpsake ühte järgmistest.

  • (Tühjad) – kuvatakse kõik kirjed, mille aadressiväljad on tühjad.

  • (Mittetühjad) – kuvatakse kõik kirjed, mille vastav väli sisaldab teavet.

  • (Täpsemalt) – avatakse dialoogiboks Filtreerimine ja sortimine, mille abil saate filtreerida mitme sortimiskriteeriumi alusel. Dialoogiboksi Filtreerimine ja sortimine avamiseks võite klõpsata ka dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid jaotises Piiritle adressaadiloendit käsku Filtreeri.

   Näpunäide. : Kui teie andmeallikas sisaldab mitut kirjet, mille mõnede väljade teave on ühesugune, ning kui veerus on kuni kümme kordumatut väärtust, saate filtreerida ka kindla teabe järgi. Kui loendis on näiteks mitu aadressi, mille riik/regioon on Austraalia, saate filtreerida väärtuse Austraalia järgi.

   Dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid kuvatakse ainult kriteeriumile vastavad kirjed. Kõigi kirjete uuesti kuvamiseks klõpsake nuppu (Kõik).

Kui soovite, et loendi kirjed kuvataks tähestikulises järjestuses, saate kirjed sortida.

Loendi kirjete sortimine

 • Klõpsake dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid selle üksuse veerupäist, mille järgi soovite sortida.

  Kui soovite näiteks loendi kuvada tähestikulises järjestuses perekonnanimede järgi, siis klõpsake veerupäist Perekonnanimi.

 • Mitme kriteeriumi alusel sortimiseks klõpsake dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid jaotises Adressaadiloendi piiritlemine nuppu Sordi. Valige dialoogiboksis Filtreerimine ja sortimine soovitud sortimiskriteeriumid.

Tööpaanile Meilisõnumikooste naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Publikatsiooni ettevalmistamine

Meilikooste puhul luuakse meilisõnum, mis sisaldab igal eksemplaril kasutatavat ühist teavet ja ühte või mitut kohatäidet, kuhu saate sisestada iga koostepublikatsiooni eksemplari kordumatu teabe. Pärast publikatsiooni loomist lisage tekst, mille soovite kuvada koostepublikatsiooni igal eksemplaril (nt tervitusväljend), ja kohatäited kordumatu teabe (nt adressaatide nimed) sisestamiseks.

Selleks lisage tekstiväli (kui te pole seda veel teinud), tippige tekst, mille soovite koostepublikatsiooni igal eksemplaril kuvada, ja lisage seejärel kohatäited kordumatu teabe jaoks.

Tekstivälja lisamine

 1. Klõpsake tööriistaribal objektidTekstivälja Nupu pilt .

 2. Viige kursor publikatsioonis tekstivälja ühe nurga soovitud asukohta ja lohistage diagonaalselt seni, kuni tekstiväli on soovitud suurusega.

Kõigil eksemplaridel kuvatava teksti sisestamine

 • Klõpsake tekstivälja ja tippige tekst, mille soovite kuvada kõigil koostepublikatsiooni eksemplaridel.

Publikatsioonile andmeväljade lisamine

 1. Klõpsake koostepublikatsioonis tekstivälja, kuhu soovite lisada andmeväli.

 2. Lisage mõni järgmistest.

  Aadressiväljad

  Lohistage tööpaani Meilisõnumikooste (Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Publikatsiooni ettevalmistamine loendiboksist lisatav väli selle jaoks loodud tekstiväljale.

  Märkus. : 

  • Võite klõpsata ka jaotises Veel üksusi käsku Aadressiväljad ja seejärel dialoogiboksis Aadressivälja lisamine iga lisatavat aadressielementi.

  • Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab aadressivälja loomiseks, peate dialoogiboksis Aadressivälja lisamine klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

  Isikupärastatud hüperlink

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste (Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel üksusi käsku Lisa isikupärastatud hüperlink.

  2. Tippige dialoogiboksi Isikupärastatud hüperlingi lisamine kuvatav tekst ja veebilehe aadress, millele soovite kliendid hüperlingi klõpsamise korral juhatada.

  3. Kui soovite kuvatavale tekstile lisada andmevälja, klõpsake tekstivälja, kuhu soovite andmevälja lisada, ja seejärel klõpsake parempoolses loendis lisatavat andmevälja.

   Märkus. : Andmevälja lisades saate määrata kuvatava aseteksti ja veebiaadressi iga tühja kirje jaoks, mis vastab sisestatud andmeväljale. Märkige vastavalt vajadusele ruudud Kasuta tühjade kirjete puhul aseteksti ja Kasuta tühjade kirjete puhul hüperlinki ja tippige seejärel asetekst või veebiaadress.

  Väli pilt

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste (Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel üksusi käsku Pildiväli.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Pildiväli lisatavate pildifailide nimede loendile vastavat välja.

  Tervitusväljend

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste (Publikatsiooni ettevalmistamine) jaotises Veel võimalusi käsku Tervitusväljend.

  2. Valige dialoogiboksis Tervitusväljendi lisamine tervitusväljendi vorming. Iga tervitusväljendivorming sisaldab tervitust, nimevormingut ja sellele järgnevat kirjavahemärki.

  3. Valige tekst, mille soovite kuvada juhul, kui Publisher ei suuda adressaadi nime tõlgendada (nt kui andmeallikas ei sisalda adressaadi ees- ega perekonnanime, vaid ainult ettevõtte nime).

   Märkus. : Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab tervitusväljendi loomiseks, peate dialoogiboksis Tervitusväljendi lisamine klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

Andmeväljade vormindamine

Soovi korral saate ühendatud andmete ilme muutmiseks rakendada andmeväljadele ja mis tahes muule lisatud tekstile (nt tervitusväljend Tere või pöördumine Lugupeetud...) erinevaid tekstivorminguid. Koosteandmete vormindamiseks peate vormindama koostepublikatsiooni andmevälju.

 1. Valige koostepublikatsioonis vormindatavat teavet sisaldav väli.

 2. Klõpsake menüü Vorming käsku Font ja valige soovitud suvandid.

Publikatsiooni andmeväljadel oleva adressaaditeabe eelvaate kuvamine

Nüüd saate vaadata, kuidas loodud publikatsioon koos ühendatud andmeväljadel oleva teabega välja näeb.

 1. Publikatsiooni eelvaate kuvamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Eelvaate kuvamiseks kirjed järjestuses, nagu need kuvatakse Ühendatud publikatsiooni, klõpsake navigeerimisnuppe jaotises adressaadi eelvaade on Meilisõnumikooste tööülesande paani Nupp Edasi Nupp Tagasi .

   Andmeväljad asustatakse andmeallika esimese kirje teabega. Publikatsioonis ei saa andmeallikakirjeid redigeerida, küll aga saate andmevälju vormindada, teisaldada või kustutada.

  • Andmeallika kindla kirje otsimiseks ja selle eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Otsi adressaat ja sisestage dialoogiboksi Kirje otsimine otsingukriteeriumid.

 2. Vajadusel muutke adressaadiloendit. Tehke ühte järgmistest.

  • Mõne kindla adressaadi koostest välistamiseks klõpsake nuppu Välista see adressaat.

  • Adressaadiloendi muutmiseks klõpsake nuppu Redigeeri adressaadiloendit ja tehke dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid soovitud muudatused.

 3. Pärast koostepublikatsiooni loomist ja kõigi koosteväljade lisamist klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega. Tippige väljale Faili nimi publikatsiooni nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

 4. Klõpsake linki Edasi: ühendatud publikatsioonide loomine.

Lehe algusse

Koostepublikatsiooni loomine

Tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Meilisõnumikooste väljundi valimine saate teha ühte järgmistest:

 • saata koostepublikatsiooni meilisõnumina;

 • kuvada koostepublikatsiooni eelvaate (vaadata enne saatmist publikatsiooni väljanägemist ja kõrvaldada võimalikud probleemid).

Koostepublikatsiooni eelvaate kuvamine

 1. Klõpsake käsku Meilisõnumi eelvaade.

 2. Kõigi meilisõnumite ilme vaatamiseks klõpsake nuppe Järgmine ja Eelmine.

  Märkus. : Kui kujunduse kontroll leiab meilikooste lõpuleviimist takistavaid probleeme, kuvatakse tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Meilisõnumi eelvaade vastav teave. Võimalike probleemide vaatamiseks ja lahendamiseks klõpsake käsku Kujunduse kontroll.

Lehe algusse

Koostepublikatsiooni saatmine

 1. Klõpsake käsku Saada meilisõnum.

 2. Valige dialoogiboksi Meilisõnumikooste välja Adressaat ripploendist adressaadiväli. Enamasti on meilikooste puhul sobivaim valik väli Meiliaadress.

 3. Tippige jaotisse Teema teemarida. Klõpsake jaotises Lisatavad üksused andmevälju, mille soovite teemareale lisada.

 4. Täiendavate suvandite (nt koopia või salakoopia adressaatide või sõnumi manuste) määramiseks klõpsake nuppu Suvandid.

 5. Klõpsake nuppu Saada.

  Avatakse dialoogiboks Meilikoostega loodud meilisõnumite saatmine, kus saate kontrollida adressaatide loendit, kellele meilisõnum saadeti ja kellele mitte, ning postituse kinnitada.

Lehe algusse

Kooste tühistamine

Soovi korral saate meilikooste igal ajal enne ühendatud meilisõnumite saatmist tühistada, katkestades koostepublikatsiooni ja andmeallika ühenduse.

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ning klõpsake käsku Loobu koostamisest.

 2. Kui küsitakse, kas soovite kooste tühistada, klõpsake nuppu Jah.

Publikatsiooni ja andmeallika ühendus katkestatakse.

Märkus. : Meilisõnumikooste tühistamisel teisendatakse mõned andmeväljad tekstiks, kuid aadressiplokid, aadressiväljad ja tervitusväljendid jäävad aktiivseteks andmeväljadeks.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×