Kokkuvõtlike andmete lugemise hõlbustamine ristpäringu abil

Kui soovite kokkuvõtlikke andmeid nende lugemise ja mõistmise hõlbustamiseks ümber struktureerida, on soovitatav kasutada ristpäringut.

Ristpäring arvutab summa, keskmise või mõne muu kokkuvõttefunktsioon ja seejärel rühmitab tulemid kahe väärtusekogumi järgi – ühe andmelehe servas ja teise ülaosas.

Märkus. : Ristpäringut ei saa kasutada veebibrauseris. Kui soovite käivitada ristpäringu veebiandmebaasis, peate esmalt avama selle andmebaasi Accessis.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Ristpäringu loomine

Vahemike või intervallide kasutamine päistes

Parameetri küsimine reapäiste piiritlemiseks

Tühiväärtuste asendamine nullidega

Ristpäringu näpunäiteid

Ülevaade

Ristpäring on üks valikupäring tüüpe. Kui käitate ristpäringut, kuvatakse tulemid andmelehel, mille struktuur erineb muud tüüpi andmelehtedest.

Ristpäringu struktuur muudab selle hõlpsamini loetavaks kui samu andmeid kuvava tavalise valikpäringu. Seda illustreerib järgmine joonis.

Samu andmeid kuvavad valikpäring ja ristpäring

1. Selles valikpäringus on kokkuvõtlikud andmed töötaja ja kategooria järgi vertikaalselt rühmitatud.

2. Ristpäringus saab kuvada samu andmeid, kuid andmed rühmitatakse nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, et andmeleht oleks kompaktsem ja seda oleks hõlpsam lugeda.

Ristpäringute loomine

Ristpäringu loomisel saate määrata, millised väljad sisaldavad reapäiseid, milline veerupäiseid ja milline kokkuvõetavaid andmeid. Veerupäiste ja summeeritavate väärtuste määramisel saate kasutada ainult ühte välja. Reapäiste määramisel saate kasutada kuni kolme välja.

Näpunäide. : Reapäiseid, veerupäiseid ja summeeritavaid väärtusi saab luua ka avaldise abil.

Ristpäringu skeem

1. Üks, kaks või kolm veergu sellel küljel sisaldavad reapäiseid. Reapäistena kasutatavate väljade nimed kuvatakse nende veergude ülemises reas.

2. Siin kuvatakse reapäised. Kui kasutate mitut reapäisevälja, võib ristpäringu andmelehe ridade arv kiiresti kasvada, kuna kuvatakse kõik reapäiste kombinatsioonid.

3. Selle külje veerud sisaldavad veerupäiseid ja kokkuvõtlikke väärtusi. Arvestage, et veerupäisevälja nime andmelehel ei kuvata.

4. Siin kuvatakse kokkuvõtlikud väärtused.

Ristpäringu loomise meetodid

Ristpäringuviisardi kasutamine.    Ristpäringuviisard on tavaliselt kiireim ja hõlpsaim viis ristpäringu loomiseks. See teeb suurema osa tööd teie eest ära, kuid on mõni võimalus, mida viisard ei paku.

Viisardil on järgmised eelised.

 • Seda on lihtne kasutada.    Viisardi kasutamiseks tuleb see käivitada ja seejärel vastata mõnele juhendatud küsimusele.

 • Selle abil saab kuupäevi automaatselt intervallideks rühmitada.    Kui kasutate välja, mis sisaldab veerupäistes kuupäeva/kellaaja andmeid, aitab viisard teil kuupäevi intervallideks (nt kuudeks või kvartaliteks) rühmitada.

  Näpunäide. : Kui soovite kasutada välja Kuupäev/kellaaeg väärtusi veerupäistena, kuid soovite ka rühmitada kuupäevi intervallideks (nt finantsaastaks või kaheaastaseks perioodiks), mida viisard ei paku, siis ärge looge oma päringut viisardi abil. Selle asemel looge ristpäring kujundusvaates ja intervallid avaldise abil.

 • Seda saab kasutada lähtepunktina.    Saate luua viisardi abil soovitud põhiristpäringu ja seejärel viimistleda päringu kujundust kujundusvaates.

Viisardi abil ei saa te aga teha järgmist:

 • kasutada kirje allikas mitut tabelit või päringut;

 • luua välju avaldis abil;

 • lisada parameeterpäring;

 • määrata veerupäistena kasutatavat fikseeritud väärtuste loendit.

  Märkus. : Viisardi viimase sammuna saate päringut kujundusvaates muuta. See võimaldab teil lisada päringu kujunduselemente, mida viisard ei toeta (nt täiendavaid kirjeallikaid).

Kujundusvaates töötamine.     Kujundusvaates saate oma päringu kujundust rohkem reguleerida. See toetab funktsioone, mis pole viisardis saadaval.

Ristpäringu loomine kujundusvaate abil on soovitatav järgmistel juhtudel.

 • Soovite suuremat kontrolli selle protsessi üle. Viisard teeb mõne otsuse teie eest ise.

 • Soovite kasutada kirjeallikana mitut tabelit või päringut.

 • Soovite lisada oma päringusse parameetriviipa.

 • Soovite kasutada oma päringus väljadena avaldisi.

 • Soovite määrata veerupäistena kasutatava fikseeritud väärtuste loendi.

 • Soovite proovida kujundusruudustik kasutamist.

Päringu kirjutamine SQL-i vaates.    Soovi korral saate kirjutada ristpäringu SQL-i vaates. SQL-i vaates ei saa siiski määrata parameetrite andmetüüpe. Kui soovite kasutada oma ristpäringus parameetrit, peate määrama parameetri andmetüübi, muutes oma päringut kujundusvaates.

Näpunäide. : Arvestage – ristpäringu loomine pole piiritletud ainult ühe meetodiga. Saate luua päringu viisardi abil ja seejärel kujundusvaates päringu kujundust muuta.

Lehe algusesse

Ristpäringu loomine

Ristpäringu loomine ristpäringuviisardi abil

Ristpäringu loomine kujundusvaates

Ristpäringu loomine SQL-i vaates

Ristpäringu loomine ristpäringuviisardi abil

Ristpäringuviisardi kasutamisel peate ristpäringu kirjeallikana kasutama ühte tabelit või päringut. Kui ühes tabelis pole kõiki ristpäringusse kaasatavaid andmeid, looge esmalt valikpäring, mis tagastab soovitud andmed. Valikpäringu loomise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Makrod ja kood nuppu Päringuviisard.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Uus päring väärtust Ristpäringuviisard ja seejärel nuppu OK.

  Käivitub ristpäringuviisard.

 3. Viisardi esimesel lehel valige tabel või päring, mille abil soovite ristpäringu luua.

 4. Järgmisel lehel valige väli, mis sisaldab reapäistena kasutatavaid väärtusi.

  Saate valida kuni kolm reapäiseallikana kasutatavat välja, kuid mida vähem reapäiseid te kasutate, seda hõlpsam on teie ristpäringu andmelehte lugeda.

  Märkus. : Kui valite reapäiste jaoks mitu välja, siis määratleb nende väljade valimise järjekord teie tulemite sortimise vaikejärjestuse.

 5. Järgmisel lehel valige väli, mis sisaldab veerupäistena kasutatavaid väärtusi.

  Üldiselt tuleks valida väli, mis sisaldab vähe väärtusi, et tulemeid oleks hõlpsam lugeda. Näiteks on soovitatav kasutada välja, millel on ainult mõni võimalik väärtus (nt sugu), mitte välja, mis võib sisaldada paljusid erinevaid väärtusi (nt vanus).

  Kui veerupäiste jaoks valitud välja andmetüüp on Kuupäev/kellaaeg, lisab viisard juhise, mille järgi saate määrata kuupäevade intervallideks rühmitamise viisi (nt kuud või kvartalid).

 6. Kui valite veerupäiste jaoks välja Kuupäev/kellaaeg, palutakse teil järgmisel viisardi lehel määrata kuupäevade rühmitamise intervalli. Saate määrata väärtuse Aasta, Kvartal, Kuu, Kuupäev või Kuupäev/kellaaeg. Kui te ei vali veerupäiste jaoks välja Kuupäev/kellaaeg, jätab viisard selle lehe vahele.

 7. Järgmisel lehel valige väli ja funktsioon, mille abil arvutada kokkuvõtlikud väärtused. Valitava välja välja andmetüüp määratleb, millised funktsioonid on saadaval.

 8. Reasummade kaasamiseks või välistamiseks märkige või tühjendage samal lehel ruut Jah, kaasa reasummad.

  Kui kaasate reasummad, siis on ristpäringul täiendav reapäis, mis kasutab sama välja ja funktsiooni nagu väljaväärtuski. Reasumma kaasamise korral lisatakse täiendav veerg, kus liidetakse ülejäänud veergude summad. Näiteks kui teie ristpäring arvutab keskmise eluea asukoha ja soo järgi (soo veerupäistega), arvutab lisaveerg mõlema soo keskmise eluea asukoha järgi.

  Märkus. : Reasummade arvutamisel kasutatava funktsiooni muutmiseks redigeerige ristpäringut kujundusvaates.

 9. Viisardi järgmisel lehel tippige oma päringu nimi ja seejärel määrake, kas soovite kuvada tulemid või muuta päringu kujundust.

Lehe algusesse

Ristpäringu loomine kujundusvaates

Ristpäringu loomisel kujundusvaates saate kasutada nii mitut kirjeallikat (tabelit või päringut) kui soovite. Kujunduse lihtsustamiseks looge esmalt valikpäring, mis tagastab kõik soovitud andmed, ja seejärel kasutage seda päringut oma ristpäringu ainsa kirjeallikana. Valikpäringu loomise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

Ristpäringu koostamisel kujundusvaates tuleb kujundusruudustiku ridade Kokku ja Ristpäring abil määrata, millistest väljaväärtustest saavad veerupäised, millistest reapäised ja milliseid välju soovite summeerida, milliste keskmist arvutada, milliseid loendada või muul viisil arvutada.

Kujundusvaates kuvatava ristpäringu osad

1. Nende ridade sätted määratlevad, kas väli on reapäis, veerupäis või kokkuvõtlik väärtus.

2. See säte kuvab välja väärtused reapäistena.

3. See säte kuvab välja väärtused veerupäistena.

4. Need sätted loovad kokkuvõtlikud väärtused.

Päringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Makrod ja kood nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine igat tabelit või päringut, mida soovite kasutada kirjeallikana.

  Kui kasutate mitut kirjeallikat, veenduge, et tabelite või päringute ühised väljad oleks relatsioonide ühendamine. Tabelite ja päringute ühendamise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Ristpäring.

 5. Topeltklõpsake päringu kujundusaknas igat välja, mida soovite kasutada reapäiste allikana. Reapäiste jaoks saate valida kuni kolm välja.

 6. Valige päringu kujundusruudustikus real Ristpäring iga reapäise välja puhul väärtus Reapäis.

  Rea Kriteeriumid tulemite piiramiseks saate sisestada sellele reale avaldise. Välja sortimisjärjestuse saate määrata rea Sordi abil.

 7. Topeltklõpsake päringu kujundusaknas välja, mida soovite kasutada veerupäiste allikana. Veerupäiste jaoks saate valida ainult ühe välja.

 8. Valige päringu kujundusruudustikus real Ristpäring veerupäise välja puhul väärtus Veerupäis.

  Veerupäise välja tulemite piiritlemiseks saate sisestada reale Kriteeriumid avaldise. Kriteeriumiavaldise kasutamine veerupäise väljal ei piira siiski ristpäringuga tagastatavate veergude arvu. See piirab hoopis andmeid sisaldavate veergude arvu. Oletame näiteks, et teil on veerupäise väli, millel on kolm võimalikku väärtust: punane, roheline ja sinine. Kui rakendate veerupäise väljale kriteeriumi ='sinine', kuvab ristpäring ikkagi punase ja rohelise veeru, kuid ainult sinine veerg sisaldab andmeid.

  Märkus. : Kui soovite piirata veerupäistena kuvatavate väärtuste arvu, saate päringu atribuudi Veerupäised abil määrata fikseeritud väärtuste loendi. Lisateavet leiate jaotisest Veerupäiste fikseeritud väärtuste määramine.

 9. Topeltklõpsake päringu kujundusaknas välja, mille abil soovite arvutada kokkuvõtlikud väärtused. Kokkuvõtlike väärtuste jaoks saate valida ainult ühe välja.

 10. Valige päringu kujundusruudustiku kokkuvõtlike väärtuste välja real Kokku kokkuvõttefunktsioon, mille abil neid väärtusi arvutada.

 11. Valige kokkuvõtlike väärtuste välja real Ristpäring väärtus Väärtus.

  Te ei saa määrata kokkuvõtlike väärtuste välja kriteeriume ega seda välja sortida.

 12. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Veerupäiste fikseeritud väärtuste määramine

Kui soovite määrata veerupäistena kasutatavad fikseeritud väärtused, saate seada päringu atribuudi Veerupäised.

 1. Avage ristpäring kujundusvaates.

 2. Kui atribuudilehte pole näha, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Veenduge, et atribuudilehe vahekaardi Üldist sätte Valiku tüüp väärtus on Päringu atribuudid. Kui see pole nii, klõpsake päringu kujundusruudustiku kohal tühja ala.

 4. Sisestage atribuudilehe vahekaardi Üldist atribuudi Veerupäised väärtusena nende komaga eraldatud väärtuste loend, mida soovite kasutada veerupäistena.

  Märkus. : Mõni märk (nt enamik kirjavahemärke) pole veerupäistes lubatud. Kui kasutate oma väärtusteloendis neid märke, asendab Access iga sellise märgi allkriipsuga (_).

Lehe algusesse

Ristpäringu loomine SQL-i vaates

Ristpäringu SQL-süntaks

Ristpäring avaldub SQL-is TRANSFORM-lausena. Sellel on järgmine süntaks:

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (väärtus1[, väärtus2[, ...]])]

TRANSFORM-lausel on järgmised osad.

Osa

Kirjeldus

aggfunction

SQL-i kokkuvõttefunktsioon, mis töötleb valitud andmeid.

selectstatement

SELECT-lause.

pivotfield

Väli või avaldis, mille abil soovite luua päringu tulemikomplekti veerupäised.

väärtus1, väärtus2

Fikseeritud väärtused, mille abil luuakse veerupäised.

SQL-i vaates pole ristpäringu kirjeallikatena kasutatavate tabelite või päringute arv piiratud. Saate siiski säilitada lihtsa kujunduse valikpäringu abil, mis tagastab kõik andmed, mida soovite oma ristpäringus kasutada. Seejärel kasutage seda valikpäringut kirjeallikana. Valikpäringu loomise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Makrod ja kood nuppu Päringu kujundus.

 2. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu SQL.

 4. Tippige või kleepige vahekaardile SQL-objekt järgmine SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. Tippige esimesele reale klausli TRANSFORM järele avaldis, mille abil soovite kokkuvõtlikke väärtusi arvutada (nt Sum([Summa])).

  Märkus. : Kui kasutate kirjeallikana mitut tabelit või päringut, kaasake tabeli või päringu nimi iga väljanime osana (nt Sum([Kulu].[Summa])).

 6. Tippige teisele reale klausli SELECT järele reapäistena kasutatavate väljade või väljaavaldiste loend. Eraldage loendiüksused komadega (nt [Eelarve].[Osakonna_ID], [Kulu].[Tüüp]).

 7. Tippige kolmandale reale klausli FROM järele kirjeallikatena kasutatavate tabelite või päringute loend (nt Eelarve, Kulu).

 8. Tippige neljandale reale klausli GROUP BY järele sama väljade loend, mida kasutasite 6. juhise klauslis SELECT.

 9. Tippige viiendale reale klausli PIVOT järele väljanimi või avaldis, mida soovite kasutada veerupäistes (nt PIVOT [Eelarve].[Aasta]).

Sortimisjärjestuse lisamine reapäise väljale

SQL-i vaates ristpäringule sortimisjärjestuse lisamiseks kasutage klauslit ORDER BY.

 1. Lisage klauslite GROUP BY ja PIVOT vahele rida.

 2. Tippige uuele reale tekst ORDER BY ja selle järele tühik.

 3. Tippige väljanimi või avaldis, mille alusel soovite sortida (nt ORDER BY [Kulu].[Kulu_klass])

  Klausel ORDER BY sordib väärtused vaikimisi kasvavas järjestuses. Kui soovite sortida kahanevas järjestuses, tippige väljanime või avaldise järele tekst DESC.

 4. Kui soovite sortida lisavälja või -avaldise alusel, tippige koma ja seejärel täiendav väljanimi või avaldis. Sortimine toimub selles järjestuses, kuidas väljad või avaldised on klauslis ORDER BY kuvatud.

Rea- või veerupäistena kasutatavate väärtuste piiritlemine

Järgmiste toimingute abil saate määrata veerupäistena kasutatavate väärtuste loendi ja lisada reapäiseväljadele kriteeriume. Nende toimingute eelduseks on, et teil peab SQL-i vaates olema avatud ristpäring.

Veerupäistena kasutatavate fikseeritud väärtuste määramine

 • Tippige klausli PIVOT järele tekst IN, selle järele omakorda veerupäistena kasutatavate komaga eraldatud (sulgudega ümbritsetud) väärtuste loend. Näites IN (2007, 2008, 2009, 2010) luuakse neli veerupäist: 2007, 2008, 2009, 2010.

Märkus. : Kui määrate fikseeritud väärtuse, mis ei vasta liigendatud välja väärtusele, muutub see fikseeritud väärtus tühja veeru päiseks.

Päringukriteeriumide lisamine reapäiste piiritlemiseks

 1. Lisage klausli FROM järele uus rida.

 2. Tippige tekst WHERE ja selle järele välja kriteerium.

  Kui soovite kasutada lisakriteeriume, saate klausli WHERE laiendamiseks kasutada tehtemärke AND ja OR. Samuti saate sulgude abil rühmitada kriteeriume loogilistesse kogumitesse.

Lehe algusesse

Vahemike või intervallide kasutamine päistes

Mõnikord on soovitatav kõigi välja väärtuste kasutamise asemel rea- või veerupäistes rühmitada välja väärtused vahemikesse ja seejärel kasutada rea- või veerupäistes neid vahemikke. Oletame näiteks, et kasutate veerupäistes välja Vanus. Selle asemel, et kasutada iga vanuse jaoks eraldi veergu, on soovitatav kasutada vanusevahemikke tähistavaid veerge.

Rea- või veerupäistes kasutatavate vahemike loomiseks saate avaldises kasutada funktsiooni IIf.

Näpunäide. : Kui soovite luua välja Kuupäev/kellaaeg alusel intervalle, on soovitatav kasutada ristpäringuviisardit. Selle viisardi abil saate rühmitada kuupäevi intervallidesse Aasta, Kvartal, Kuu, Kuupäev või Kuupäev/kellaaeg. Kui ükski neist intervallidest teile ei sobi, looge oma ristpäring kujundusvaates ja seejärel looge selles jaotises kirjeldatud tehnika abil soovitud intervallid.

Funktsiooni IIf tööpõhimõtted

Funktsioon IIf hindab avaldist ja seejärel tagastab ühe väärtuse, kui avaldis on tõene, ja teise väärtuse, kui avaldis on väär. Funktsiooni IIf lausete pesastamise teel saate luua võrdluste loogilise järjestuse. Seetõttu võite funktsiooni IIf kasutada arvväärtuste vahemikesse eraldamiseks.

Funktsiooni IIf süntaks

IIf(expr, truepart, falsepart)

Funktsiooni IIf süntaksil on järgmised argument.

Argument

Kirjeldus

expr

Nõutav. Avaldis, mida soovite hinnata.

truepart

Nõutav. Väärtus või avaldis, mis tagastatakse, kui expr on Tõene.

falsepart

Nõutav. Väärtus või avaldis, mis tagastatakse, kui expr on Väär.

Vahemike loomine avaldise abil

 1. Avage ristpäring kujundusvaates.

 2. Paremklõpsake päringu kujundusruudustiku real Väli tühja veergu ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Suum.

 3. Tippige väljale Suumpseudonüüm (SQL), selle järele koolon (:).

 4. Tippige tekst IIf().

 5. Tippige tekstile IIf järgneva sulu sisse võrdlusavaldis, mis määratleb väljaväärtuste esimese vahemiku.

  Oletame näiteks, et loote vahemikke välja Vanus jaoks ja soovite iga vahemiku ulatuseks 20 aastat. Esimese vahemiku võrdlusavaldis on [Vanus]<21.

 6. Tippige võrdlusavaldise järele koma ja seejärel jutumärkidesse vahemiku nimi. Teie sisestatud nimi on selle vahemiku väärtuste ristpäringu päis.

  Näiteks tippige avaldise [Vanus]<21 järele koma ja seejärel tekst "0–20 aastat".

 7. Tippige vahemiku nime järele (väljapoole jutumärke) koma ja seejärel tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Järgmise vahemiku loomiseks tippige tekst IIf() ja seejärel korrake 5., 6. ja 7. juhise toiminguid.

  • Viimase vahemiku puhul tippige ainult vahemiku nimi.

   Näiteks täielik pesastatud IIf-avaldis, mis eraldab välja Vanus 20 aasta pikkusteks vahemikeks, võiks välja näha järgmine (loetavuse parandamiseks on lisatud reapiirid):

   IIf([Vanus]<21,"0–20 aastat",
   IIf([Vanus]<41,"21–40 aastat",
   IIf([Vanus]<61,"41–60 aastat",
   IIf([Vanus]<81,"61–80 aastat", "80+ aastat"))))

   Märkus. : Avaldise hindamisel peatab Access hindamise niipea, kui mõni funktsiooni IIf lausetest hinnatakse tõeseks. Te ei pea määrama iga vahemiku alampiiri, kuna kõik väärtused, mis jäävad antud vahemiku alampiirist allapoole, oleks nagunii hinnatud tõesteks.

 8. Valige päringu kujundusruudustiku real Kokku väärtus Rühmitusalus.

 9. Määrake real Ristpäring, kas soovite kasutada vahemikke rea- või veerupäistena. Arvestage, et saate määrata üks kuni kolm reapäist ja ühe veerupäise.

Lehe algusesse

Parameetri küsimine reapäiste piiritlemiseks

Mõnikord on kasulik, kui ristpäring küsib käivitamisel sisendit. Oletame näiteks, et kasutate mitut reapäist, millest üks on Riik/regioon. Selle asemel, et kuvada alati iga riigi või regiooni andmed, võib seada päringu küsima nime ja seejärel kuvama andmed vastavalt kasutaja sisestatud teabele.

Parameetriviiba saate lisada mis tahes reapäiseväljale.

Märkus. : Samuti saate lisada parameetriviiba veerupäiseväljale, kuid see ei piiritle kuvatavaid veerge. Kuvatavate veergude piiritlemise kohta leiate lisateavet jaotisest Veerupäiste fikseeritud väärtuste määramine.

 1. Avage ristpäring kujundusvaates.

 2. Tippige selle reapäisevälja reale Kriteeriumid, mille puhul on vaja kasutajasisendit, nurksulgudes küsimuse tekst. Küsimuse tekst kuvatakse päringu käivitamisel viibana.

  Näiteks kui tipite reale Kriteeriumid teksti [Milline riik või regioon?], kuvatakse päringu käivitamisel dialoogiboks, mis sisaldab küsimust "Milline riik või regioon?", sisestusvälja ja nuppu OK.

  Näpunäide. : Kui soovite, et teie parameeter oleks paindlik, ühendage oma avaldis tehtemärgi Like abil metamärkidega. Näiteks kriteeriumi [Milline riik või regioon?] kasutamise asemel võite kasutada parameetrit Like [Milline riik või regioon?]&"*", et see vastaks suuremale hulgale võimalikele tulemitele. Tehtemärgi Like kasutamine ei muuda parameetriviiba ilmet.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Parameetrid.

 4. Sisestage dialoogiboksi Päringu parameetrid veergu Parameetrid sama parameetriviip, mida kasutasite real Kriteeriumid. Kaasake nurksulud, kuid ärge kaasake ühendatud metamärke ega tehtemärki Like.

 5. Valige veerust Andmetüüp parameetri andmetüüp. Andmetüüp peaks kattuma reapäise välja andmetüübiga.

Lehe algusesse

Tühiväärtuste asendamine nullidega

Kui väli, mille abil arvutate oma ristpäringu kokkuvõtlikke väärtusi, sisaldab tühiväärtusi, siis kõik kokkuvõttefunktsioonid ignoreerivad neid väärtusi. Mõne kokkuvõttefunktsiooni puhul võib see mõjutada tulemeid. Näiteks keskmise arvutamiseks tuleb liita kõik väärtused ja jagada tulem väärtuste arvuga. Kui väli sisaldab tühiväärtusi, siis neid väärtusi ei loeta väärtuste arvu osaks.

Mõnel juhul on soovitatav asendada kõik tühiväärtused nullidega, et need kaasataks kokkuvõtlikesse arvutustesse. Tühiväärtused saate nullidega asendada funktsiooni Nz abil.

Funktsiooni Nz süntaks

Nz(variant [, valueifnull ] )

Funktsiooni Nz süntaksil on järgmised argumendid.

Argument

Kirjeldus

variant

Nõutav. Muutuja andmetüüp Variant.

valueifnull

Valikuline (v.a juhul, kui seda kasutatakse päringus). Variant, mis pakub tagastatava väärtuse, kui argument variant on Null. See argument võimaldab tagastada mõne muu väärtuse peale nulli või nullpikkusega stringi.

Märkus. : Kui kasutate funktsiooni Nz päringu avaldises argumendita valueifnull, kuvatakse selle tulemusel tühiväärtusi sisaldavatel väljadel nullpikkusega string.

 1. Paremklõpsake kujundusvaates avatud päringu kujundusruudustikus välja Väärtus.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Suum.

 3. Ümbritsege väljal Suum väljanimi või avaldis sulgudega ja seejärel tippige sulgude ette tekst Nz.

 4. Tippige parema sulu sisse väärtus , 0.

  Näiteks kui kasutasite funktsiooni Nz väljal nimega Kaotsiläinud tunnid, et muuta tühiväärtused nullideks, näeb teie lõpetatud avaldis välja järgmine:

Nz([Kaotsiläinud tunnid], 0)

Lehe algusesse

Ristpäringu näpunäiteid

 • Ristpäring võiks olla võimalikult lihtne.    Kui reakombinatsioonide arv kasvab, võib ristpäringute lugemine muutuda raskeks. Ärge kasutage rohkem reapäiseid kui vaja.

 • Kaaluge ristpäringu koostamist etappidena.    Ärge piirduge ainult tabelite kasutamisega. Sageli on võimalik alustada kokkuvõttepäring koostamisest ja seejärel kasutada seda päringut ristpäringu kirjeallikana.

 • Valige veerupäise välja hoolikalt.    Ristpäringu andmelehti on seda hõlpsam lugeda, mida väiksem on veerupäiste arv. Kui olete otsustanud, milliseid välju soovite kasutada päistena, võiksite veerupäiste alusena kasutada välju, millel on vähim erinevaid väärtusi. Näiteks kui teie päring arvutab väärtuse vanuse ja soo järgi, on soovitatav kasutada veerupäiste alusena sugu, mitte vanust, kuna sool on tavaliselt vähem võimalikke väärtusi kui vanusel.

 • Kasutage klauslis WHERE alampäringut.    Ristpäringus saate kasutada klausli WHERE osana alampäringut.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×