Kokkuvõte Exceli andmete liitmise ja loendamise viisidest

Kokkuvõte Exceli andmete liitmise ja loendamise viisidest

Loendamine versus summeerimine
Summeerimine (väärtuste liitmine) on andmeanalüüsi keskne osa: ikka on vaja teha näiteks müügiandmete vahekokkuvõtteid või jooksvalt kokku liita iganädalasi laekumisi. Excelis on andmete summeerimiseks mitu võimalust.

Et aidata teil teha sobivaim valik, on käesolevas artiklis esitatud põhjalik kokkuvõte erinevatest meetoditest, tugiteabest sobivaima viisi kiireks valikuks ning linkidest põhjalikumate artiklite juurde.

Summeerimist ei tohiks segi ajada loendamisega. Andmelahtrite, -veergude ja -ridade loendamise kohta leiate lisateavet artiklist Andmelahtrite, -ridade ja -veergude loendamine.

Selle artikli teemad

Lihtne liitmine ja lahutamine

Saate arve liita ja lahutada lihtsa valemiga, nupu klõpsamisega või töölehe funktsiooniga.

Lahtri väärtuste liitmine lihtsa valemi abil

Kui vajate lihtsalt kiiret tulemust, saate Excelit kasutada minikalkulaatorina. Kasutage aritmeetilist tehtemärki + (plussmärk). Näiteks kui tipite lahtrisse valemi =5+10, kuvab Excel tulemuseks 15.

Lisateavet aritmeetiliste tehtemärkide kasutamise kohta valemis leiate artiklist Exceli kasutamine kalkulaatorina.

Lehe algusse

Lahtri väärtuste lahutamine lihtsa valemi abil

Kasutage aritmeetilist tehtemärki - (miinusmärk). Näiteks valem =12-9 kuvab tulemuseks 3.

Lisateavet aritmeetiliste tehtemärkide kasutamise kohta valemis leiate artiklist Exceli kasutamine kalkulaatorina.

Lehe algusse

Veeru või rea väärtuste liitmine nupu abil

Automaatsumma funktsiooni abil saate kiiresti liita veeru või rea vahemikus sisalduvaid arve. Klõpsake tühja lahtrit arvuveeru all või arvuveerust paremal ning klõpsake seejärel nuppu Automaatsumma. Excel valib kõige tõenäolisema andmevahemiku. Exceli valitud vahemiku aktsepteerimiseks klõpsake uuesti automaatsumma nuppu või valige ise vahemik ja klõpsake seejärel automaatsumma nuppu.

Automaatsumma funktsiooni kasutamine andmerea kiireks kokkuliitmiseks

Lisateavet automaatsumma funktsiooni kasutamise kohta leiate artiklist Exceli kasutamine kalkulaatorina.

Lehe algusse

Vahemiku väärtuste liitmine funktsiooni abil

Funktsioon SUM on abiks, kui soovite liita või lahutada eri vahemikes olevaid väärtusi või kombineerida arvväärtusi arvuvahemikega. Funktsiooni SUM abil saate liita kõik vasak- ja paremsulu vahel määratud argumendid. Argument võib olla vahemik, lahtriviide või positiivne või negatiivne arvväärtus.

Lihtsa valemi sisestamiseks tippige lahtrisse =SUM ja seejärel vasaksulg. Järgmiseks tippige üks või mitu arvu, lahtriviidet või lahtrivahemikku, mis on eraldatud komadega. Seejärel lisage paremsulg ning vajutage tulemuse kuvamiseks sisestusklahvi ENTER. Samuti võite hiire abil valida lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite summeerida.

1

2

3

A

Osalemine

4823

12335

Kui kasutame näitena eespool oleva tabeli andmeid, sisaldavad kõik järgmised valemid funktsiooni SUM ja annavad sama väärtuse (17158):

 • =SUM(4823;12335)

 • =SUM(A2;A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2;12335)

Järgmisel joonisel kujutatud valemis kasutatakse funktsiooni SUM selleks, et liita lahtri A2 väärtus ja 12335. Valemi all annab kohtspikker juhiseid funktsiooni SUM kasutamise kohta.

Funktsiooni SUM kasutamine lahtri ja väärtuse liitmiseks.

Märkmed : 

 • Excelis pole lahutamisfunktsiooni. Funktsiooni abil väärtuste lahutamiseks saab funktsiooniga SUM kasutada negatiivseid väärtusi. Näiteks liidab valem =SUM(30;A3;-15;-B6) kokku arvu 30 ja väärtuse lahtris A3, lahutab arvu 15 ja samuti lahutab väärtuse lahtris B6.

 • Funktsiooni SUM saab argumentidena lisada kuni 255 arvväärtuse või lahtri- või vahemikuviite suvalist kombinatsiooni.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon SUM.

Lehe algusse

Vahemiku väärtuste lahutamine funktsiooni abil

Funktsiooni SUM abil saate arve lahutada, kui sisestate need valemisse negatiivsete arvudena.

1

2

3

A

Osalemine

29072

12335

Kui kasutame näitena eespool oleva tabeli andmeid, sisaldavad kõik järgmised valemid funktsiooni SUM ja annavad sama väärtuse (16737):

 • =SUM(29072;-12335)

 • =SUM(A2;-A3)

 • =SUM(A2;-12335)

 • =SUM(A2;(-1*(A3)))

Lehe algusse

Andmete summeerimine rühmitamise ja liigendamise abil

Saate liigenduse või PivotTable-liigendtabeli aruande abil oma andmeid rühmitada ja koondada.

Veeru väärtuste liitmine liigenduse abil

Kui teie andmed on loendis ja te saate neid veeruväärtuste alusel loogiliselt rühmitada, saate andmete rühmitamiseks ja koondamiseks luua liigenduse. Liigenduse loomisega saate andmed koondada, lisades vahesummad ja kogusummad. Oletame, et teil on piirkondade ja kuude lõikes järgmised müügiandmed.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Piirkond

Kuu

Müük

Ida

Jaan

18 000 €

Ida

Veebr

23 000 €

Ida

Märts

19 000 €

Lääs

Jaan

17 000 €

Lääs

Veebr

27 000 €

Lääs

Märts

21 000 €

Järgmisel joonisel kujutatud liigendusel on näha vahesummad piirkondade kaupa ja kogusumma.

Liigendus koos vahe- ja kogusummaga

Kasutage liigenduse loomiseks ning vahesummade ja kogusumma arvutamiseks käsku Vahekokkuvõte (menüü Andmed, jaotis Liigendus).

Algsetes andmetes oli kolm andmerida idapiirkonna ja kolm andmerida läänepiirkonna kohta (read 2–7). Pange tähele, et vahekokkuvõtte toiminguga lisati idapiirkonna vahesumma 5. reale idapiirkonna andmete viimase rea ja läänepiirkonna andmete esimese rea vahele.

Kui klõpsate lahtrit A4 ja seejärel käsku Vahekokkuvõte, loob Excel liigenduse ja lisab read idapiirkonna vahesumma, läänepiirkonna vahesumma ja kogusumma jaoks ning täidab veeru Müük lahtrid nende summadega.

Lisateavet leiate järgmistest artiklitest:

Andmeloendi liigendamine töölehel

Vahekokkuvõtete lisamine töölehe andmeloendisse

Lehe algusse

Loendi või Exceli tabeli veeru väärtuste liitmine funktsiooni abil

Käsu Vahekokkuvõte paindlikuma alternatiivina saate peidetud ridu või veerge sisaldavates loendites või Exceli tabelites vahe- ja kogusummade arvutamiseks kasutada funktsiooni SUBTOTAL. Funktsioonis SUBTOTAL saate määrata argumendi, mis kas sisaldab või ei sisalda peidetud väärtusi.

Märkus. : Funktsiooniga SUBTOTAL saate määrata, kas peidetud read kaasatakse tulemustesse või mitte. Funktsioon eirab alati filtreeritud ridu.

Oletame näiteks, et soovite arvutada lahtrite C2–C7 andmete vahesummad ja kogusumma, kuid soovite ignoreerida ridade 3 ja 6 peidetud andmeid. Selleks saate kasutada järgmist funktsiooni:

= SUBTOTAL( 109;C2:C7)

Esimene argument (109) määrab, et soovite liita väärtused selles vahemikus ja ignoreerida peidetud väärtusi. Peidetud väärtuste kaasamiseks kasutage esimese argumendina arvu 9.

Täpsemat teavet leiate artiklitest funktsioon SUBTOTAL ja Exceli tabeli andmete summeerimine.

Lehe algusse

Andmete summeerimine ja nende vaatamine eri vaatenurkadest

Kui tööleht sisaldab sadu või isegi tuhandeid ridu sarnaseid andmeid, võib olla raske nende numbrite põhjal sisukaid järeldusi teha. Saate nendest andmetest koostada Excelis PivotTable-liigendtabeli aruande, mis näitab vahe- ja kogusummasid ning aitab andmeid koondada teie määratud kategooriate järgi.

PivotTable-liigendtabeli saate kiirelt luua, kui valite andmete vahemikus või Exceli tabelis lahtri ja klõpsate seejärel vahekaardil Lisa, jaotises Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel.

PivotTable-liigendtabeli võimalustest ülevaate saamiseks vaadake järgmist näidet, kus müügiandmed sisaldavad suurt hulka ridu (tegelikult on andmeridu 40, kuid graafikul on üksnes osa neist). Puudub kokkuvõte andmetest ja arvutatud pole vahesummasid ega kogusummat.

PivotTable-liigendtabeli aruandes kasutatud andmed

Samadel andmetel põhinevast PivotTable-liigendtabeli aruandest saate kiirelt ülevaate vahesummadest ja kogusummadest ning kompaktse kokkuvõtte.

Andmete kokkuvõte ja summa PivotTable-liigendtabeli aruandes

PivotTable-liigendtabelite loomine ja nendega töötamine vajab teatavat andmete ettevalmistust ja teatavate põhimõtete mõistmist.

Üksikasjalikku teavet, mis aitavad teil tööd alustada, leiate järgmistest artiklitest.

Väärtuste arvutamine PivotTable-aruandes

Vahekokkuvõtte- ja kokkuvõtteväljad PivotTable-aruandes

Lehe algusse

Andmete summeerimine ühe või mitme tingimuse põhjal

Töölehe funktsioonide abil saate rakendada tingimusi (ehk kriteeriume), et lisataks üksnes teie määratud tingimustele vastavad andmed.

Vahemiku väärtuste liitmine ühe tingimuse põhjal ühe funktsiooni või funktsioonide kombinatsiooni abil

Saate kasutada kas funktsiooni SUMIF või pesastada funktsiooni SUM funktsioonis IF.

Ühe kriteeriumi alusel arvude liitmiseks saate kasutada kas funktsiooni SUMIF või funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooni.

Näiteks valem =SUMIF (A2: A6; "> 20") liidab ainult need arvud vahemikus A2–A6, mis on suuremad kui 20.

Märkus. : Järgmine teave on veidi tehniline, kuid kindlasti lugemist väärt.

Kui funktsiooni SUMIF poleks olemas, saaksite siiski sama vastuse, kombineerides funktsioone IF ja SUM. Sellist funktsioonide kombineerimist nimetatakse ka pesastamiseks, sest ühte funktsiooni kasutatakse teise funktsiooni sees.

Funktsiooni SUMIF jäljendava valemi loomiseks saate sisestada valemi, mis käsitab andmevahemikku A2–A6 massiivina, mis tähendab, et vahemikku vaadeldakse ühe üksusena, mis sisaldab viit lahtrit.

Valem näeb välja selline: {=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))}. „Kõverad“ looksulud valemi ümber näitavad, et tegemist on massiivivalemiga. Massiivivalemi puhul tuleb toimida veidi teistmoodi. Looksulge ei tohi ise sisestada, vaid selle asemel tuleb vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ENTER  — seepeale ümbritseb Excel valemi =SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6)) looksulgudega. Kui tipite looksulud ise, ei loo te massiivivalemit.

Proovige seda!    

Kopeerige järgmise tabeli andmed töölehe lahtrisse A1. Pärast andmete kleepimist näete, et lahter A10 sisaldab tõrketeadet #VALUE!. See tähendab, et peate lahtri A10 teisendama massiivivalemiks. Selleks vajutage klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ENTER. Excel kuvab tulemuse (65) lahtris A8 ja A10.

Näidistöölehe kopeerimine

 • Looge tühi töövihik või tööleht.

 • Valige spikriteema näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 • Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 • Tulemuste ja tulemusi andvate valemite vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Kaal

18

29

36

11

16

Funktsiooni SUMIF abil

=SUMIF(A2:A6;">20")

Funktsioonide SUMIF ja IF abil

=SUM(IF(A2:A6>20;A2:A6))

Ka teabebaasi artikkel XL: funktsiooni SUM(IF()) kasutamine funktsiooni CountBlank() asemel pakub täiendavaid juhiseid funktsiooni SUMIF kasutamise kohta.

Lehe algusse

Veeru väärtuste liitmine funktsiooni abil ühe või mitme tingimuse põhjal

Funktsiooni DSUM abil saate liita loendi või andmebaasi kirjeväljal (veerus) olevad arvud, mis vastavad teie määratud tingimustele (ehk kriteeriumidele).

Võite funktsiooni DSUM kasutada ka siis, kui teil on veeruloend ja teile tundub pesastatud funktsiooni kasutamise asemel lihtsam määrata tingimused eraldi lahtrivahemikus.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon DSUM.

Lehe algusse

Vahemiku väärtuste liitmine mitme tingimuse põhjal viisardi abil (ainult rakenduseExcel 2007 jaoks)

Mitmel tingimusel põhinevate väärtuste liitmiseks saate kasutada tingimussumma viisardit (Valemid > Lahendused > Tingimussumma).

NB! : Tingimussumma viisard on saadaval ainult rakenduses Excel 2007 ja varasemates versioonides. Lisateavet leiate teemast Kuhu on kadunud tingimussumma viisardi lisandmoodul?.

Kui see käsk pole saadaval (ka jaotis Lahendused ei pruugi olla nähtaval), installige ja laadige analüüsi tööriistapaketi lisandmoodul.

Analüüsi tööriistapaketi laadimine

Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid ning seejärel kategooriat Lisandmoodulid.

 1. Valige loendis Halda väärtus Exceli lisandmoodulid ja klõpsake siis nuppu Mine.

 2. Märkige loendis Saadaolevad lisandmoodulid ruut Analüüsi tööriistapakett ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Kui viisard kuvatakse loendis Passiivsed rakenduste lisandmoodulid, valige viisard ja klõpsake selle aktiveerimiseks nuppu Mine.

 4. Vajadusel järgige installiprogrammi juhiseid.

Tingimussumma viisardi kasutamiseks valige andmevahemik ning klõpsake käsku Tingimussumma (menüü Valemid jaotis Lahendused). Viisardi lõpuleviimiseks järgige juhiseid 1–4. Järgmisel joonisel on kujutatud viisardi 2. juhis ühe tingimusega: Summeeritavad väärtused peavad olema suuremad kui 100.

Tingimussumma viisard: Juhis 2/4

Lehe algusse

Vahemiku väärtuste liitmine mitme tingimuse põhjal ühe funktsiooni või funktsioonide kombinatsiooni abil

Kasutage funktsiooni SUMIFS Sisestage vahemik, mida soovite summeerida, tingimusi sisaldav vahemik ja tingimuste vahemiku suhtes rakendatavad tingimused. Teise võimalusena saate pesastada funktsioonid SUM ja IF.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Funktsioon SUMIFS.

Täiendavate näpunäidete saamiseks lugege ka järgmisi teabebaasi artikleid:

Lehe algusse

Väärtuste ruutude ja massiivide summeerimine

Töölehefunktsioonide abil saate lisada väärtusi kahte või enamasse vastavuses olevasse veergu. Seda tüüpi toiminguga võib määrata lihtsalt kaalutud keskmise (vt järgmist näidet keskmise hinde määramise kohta) või teha keerukaid statistilisi või tehnilisi arvutusi.

Ühe või mitme massiivi vastavate korrutiste summeerimine

Kasutage funktsiooni SUMPRODUCT. Järgmisel joonisel on näidatud, kuidas saab arvutada üliõpilase keskmist hinnet, kasutades funktsiooni SUMPRODUCT ja jagades selle tulemuse ainepunktide arvuga.

Kahe massiivi vastavate väärtuste korrutamine

Valemi =SUMPRODUCT(A2:A6;B2:B6)/SUM(B2:B6) abil korrutatakse iga aine eest saadud hinne ainepunktide arvuga, summeeritakse need korrutised (61,3), jagatakse see summa ainepunktide koguarvuga (18) ja leitakse keskmine hinne (3,41). Seda tüüpi arvutusi nimetatakse ka kaalutud keskmiseks.

Funktsiooni SUMPRODUCT saate kasutada ka keerukamates matemaatikatehetes, kus on vaja korrutada mitu massiivi.

Samade dimensioonidega massiivide puhul on funktsiooni SUMPRODUCT lihtne kasutada, kuid kui vajate rohkem paindlikkust, saate massiivivalemis kasutada ka funktsiooni SUM.

Üksikasjalikumat teavet leiate artiklist Funktsioon SUMPRODUCT.

Kuna järgmist nelja funktsiooni kasutatakse harilikult üksnes keerukates statistilistes või matemaatilistes rakendustes, on siin esitatud nende kohta ainult lühikirjeldus. Lisateabe saamiseks klõpsake vastava teema avamiseks funktsiooni nime.

 • Funktsioon SUMSQ annab vastuseks vahemiku arvude või väärtuste ruutude summa. Näiteks valem SUMSQ(2;3) annab vastuseks 13.

 • Funktsioon SUMX2PY2 liidab kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summad.

 • Funktsioon SUMX2MY2 annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa.

 • Funktsioon SUMX2MY2 annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa.

Lehe algusse

Erijuhud (jooksev kogusumma, ühesed väärtused)

Saate kasutada töölehefunktsioone vahesummade arvutamiseks, mida automaatselt uuendatakse, kui lisate vahemikku või tabelisse uusi andmeid, või selleks, et liita ainult vahemiku või tabeli ühesed väärtused.

Jooksva kogusumma arvutamine funktsiooni abil

Kasutage funktsiooni SUM. Looge näiteks töölehel veerupäised Hoiused, Väljavõetud summad ja Saldo.

 1. Veeru Saldo esimesse lahtrisse sisestage algsaldo.

 2. Otse saldo all olevasse lahtrisse (praegusel juhul C3) sisestage valem, millega liidetakse deposiitide veeru sama rea väärtus ja lahutatakse väljavõetud summade veeru väärtus: (=SUM (C2; A3;-B3).

 3. Lohistage see valem allapoole kõigile lisatavatele ridadele. Järgmises näites lohistatakse see 4. reani.

  Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

  Näite kopeerimine

  • Looge tühi töövihik või tööleht.

  • Valige spikriteema näide.

   Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine

   Spikrinäite valimine

  • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  • Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

  • Tulemite ja tulemeid andvate valemite vaheldumisi kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Kuva valemid.

1

2

3

4

A

B

C

Hoiused

Väljavõetud summad

Saldo

500

1000

625

=SUM(C2;A3;-B3)

1000

740

=SUM(C3;A4;-B4)

Saate jooksva saldo nagu tšekiregistrigi abil jälgida, kuidas uute üksuste ja väärtuste sisestamisel lahtriüksuste väärtused suurenevad või vähenevad.

Lisateavet leiate artiklist Jooksevsaldo arvutamine.

Lehe algusse

Vahemiku üheste väärtuste liitmine liitvalemi abil

Sisestage veergu duplikaatväärtusi sisaldav väärtuste loend ja seejärel liitke ainult vahemikus sisalduvad ühesed väärtused, kasutades funktsioonide SUM, IF ja FREQUENCY kombinatsiooni.

Lehe algusse

Muude töölehtede või töövihikute väärtuste lisamine valemisse

Saate valemiga vastava viite lisamisega liita või lahutada ka muude töölehtede või töövihikute lahtrites või vahemikes sisalduvaid väärtusi. Muu töölehe või -vihiku lahtrile või vahemikule viitamiseks järgige selles tabelis esitatud juhiseid.

Et viidata järgmistele üksustele:

Sisestage

Näited

Lahter või vahemik sama töövihiku muul töölehel

Töölehe nimi, millele järgneb hüüumärk, millele järgneb lahtri või vahemiku viide.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

Lahter või vahemik mõnes muus parajasti avatud töövihikus

Töövihiku failinimi sulgudes ([]) ja töölehe nimi, millele järgneb hüüumärk, millele järgneb lahtri või vahemiku viide.

[MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7

Lahter või vahemik mõnes töövihikus, mis ei ole avatud

Töövihiku täistee ja failinimi sulgudes ([]) ja töölehe nimi, millele järgneb hüüumärk, millele järgneb lahtri või vahemiku viide. Kui täistee sisaldab tühikuid, lisage tee algusesse ja töölehe nime lõppu ülakomad (vt näidet).

['C:\My Documents\[MyWorkbook.xlsx]Sheet1'!A2:A5

Lehe algusse

Kuupäeva- ja kellaajaväärtuste summeerimine ja lahutamine

Kuupäeva ja kellaaja funktsioonide abil ja ka lihtsalt liitmise või lahutamisega saate arvutada kulunud aega, prognoosida projekti valmimise kuupäeva jms. Järgmises tabelis on näidatud mõned valemid, millega saab arvutada kulunud aega ja päevi. Pange tähele, et kui kuupäeva või kellaaja lahutamise tulemuseks on negatiivne väärtus, kuvab Excel valemit sisaldavas lahtris märgid ###.

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 • Looge tühi töövihik või tööleht.

 • Valige spikriteema näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine

  Spikrinäite valimine

 • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 • Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 • Tulemite ja tulemeid andvate valemite vaheldumisi kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Kuva valemid.

1

2

3

4

5

A

B

C

Algusaeg

Lõppaeg

Kulunud aeg valem

Kirjeldus (tulem)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

=B2-A2

Kuvatakse kulunud aeg tundides, minutites ja sekundites. Sel juhul kuvab Excel tulemuse (2:52:49 AM) AM-vormingus, kuna vahe on alla 12 tunni. Kui vahe oleks 12 tundi või üle selle, kuvaks Excel PM-vormingu.

Alguskuupäev

Lõppkuupäev

Kulunud päevade valem

Kirjeldus (tulem)

5/28/2008

6/03/2008

=B5-A5

Kulunud päevad kuvatakse arvuna (6).

Olge tähelepanelik, sest kuupäeva- ja kellaajaväärtustega töötamisel võite saada ootamatuid tulemusi.

Lehe algusse

Arvutuste kuvamine Exceli olekuribal

Exceli olekuriba kaudu saate kiire ülevaate töölehel valitud lahtrite summast (olekuriba on dokumendiakna allosas).

Kui valitud on üks või mitu lahtrit, kuvatakse teave nende lahtrite kohta Exceli olekuribal. Kui teie töölehel on valitud näiteks neli lahtrit ning need sisaldavad väärtusi 2, 3, tekstistring (näiteks „pilv”) ja 4, saab olekuribal korraga kuvada kõiki järgmiseid väärtusi: keskmine, hulk, arv, min, max ja summa. Nendest väärtustest mõne või nende kõikide kuvamiseks või peitmiseks paremklõpsake olekuriba. Need väärtused on kuvatud järgmises näites.

Arvutusi ja valitud lahtrite arvu kuvav olekuriba

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×