Kiirklahvid rakenduses Excel 2007 Windowsi jaoks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis kirjeldatakse kiirklahve, funktsiooniklahvid ja mõnda muud levinumad kiirklahvid Excel 2007. See hõlmab otseteed, mille abil saate lindi.

Näpunäide. : Kui soovite teemat töö ajal kasutada, võite selle välja printida. Praeguse teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Märkus. : Kui mõnel tihti kasutataval toimingul ei ole kiirklahvi, saate selle ise makro lindistamise abil luua.

Selle artikli teemad

CTRL kombinatsioonis juhtklahviga kiirklahvid

Funktsiooniklahvid

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele vasakult paremale suunas.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele paremalt vasakule suunas.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+)

Toob peidust välja kõik valiku peidetud veerud.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga eksponentsiaalse arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM ajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-aruandes valib kogu PivotTable-aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab didaloogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmist, objektide kuvamist ja objektide kohatäidete kuvamist.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärke.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib praeguse ala. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A teist korda valib praeguse ala ja oma kokkuvõtteridade. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A kolmanda aja valib terve töölehe.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

CTRL + C muu klahvikombinatsiooni CTRL + C, millele järgneb lõikelaud kuvatakse.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Ava faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab dialoogiboksi Printimine.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Talletab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist ja kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimase käsu vastupidiseks muutmiseks või viimase tipitud kirje kustutamiseks.

CTRL+SHIFT+Z kasutab käsku Võta tagasi või Tee uuesti viimase automaatkorrektuuri tagasivõtmiseks või taastamiseks automaatkorrektuuri nutikate siltide kuvamise korral.

Lehe algusse

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Microsoft Office Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindi.

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Redigeerib aktiivse lahtri ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 kuvab akna Prindi eelvaade.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valem on valitud või vahemiku lahtriviide, F4 tsüklit absoluutne ja suhteline viited erinevate kombinatsioonide kaudu.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Liigub töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelementide vahel. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade käsk Halda seda akent, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 liigub töölehe, suumi juhtelementide, tööpaani ja lindi vahel.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirja kontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ning nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvi näpunäited sisse ja välja.

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nutika sildi menüü või sõnumi. Kui olemas on mitu nutikat silti, aktiveerib järgmise nutika sildi ja kuvab selle menüü või sõnumi.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Klahv

Kirjeldus

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

VASAKNOOL või paremnool valib lindil valitud menüü vasakule või paremale. Kui alammenüü on avatud või valitud, menüü ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine nende nooleklahve. Kui lindi menüü on valitud, liikuge need klahvid menüü nupud.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

ALLANOOL või ALT+ALLANOOL avab valitud ripploendi.

BACKSPACE

Kustutab valemiribal ühe märgi vasakult.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtri redigeerimisrežiimis kustutab klahv märgi järjepunktist vasakul.

DELETE

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtri redigeerimisrežiimis kustutab märgi järjepunktist paremal.

END

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna alumisse paremnurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib viimase menüükäsu.

CTRL + END viib töölehel madalaim kasutatud reale parempoolsema kasutatud veeru viimase lahtri. Kui kursor on valemiribal, klahvikombinatsiooni CTRL + END viiakse kursor teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

ENTER

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teostab dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK ).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

ESC

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanivaate, kui seda on rakendatud ja viib tagasi normaalvaatesse lindi ja olekuriba uuestikuvamiseks.

HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

SPACEBAR

Dialoogiboksis sooritab valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+SPACEBAR valib töölehel terve veeru.

SHIFT+SPACEBAR valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+SPACEBAR valib terve töölehe.

  • Kui tööleht sisaldab andmeid, klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + tühikuklahv valib praeguse ala. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + tühikuklahv teist korda valib praeguse ala ja oma kokkuvõtteridade. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + tühikuklahv kolmanda aja valib terve töölehe.

  • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+SPACEBAR kõik töölehe objektid.

ALT+SPACEBAR kuvab Microsoft Exceli aknasse menüü Juhtelement.

TAB

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Kas teil on konkreetse funktsiooniga seotud küsimus?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumis

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi kohta, kuidas saaksime parandada järgmise versiooni Excel? Kui jah, palun vaadake teemadest veebisaidil Exceli kasutaja heli

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Kiirklahvid rakenduses Excel 2016 for Windows

Kiirklahvid rakenduses Excel 2013 for Windows

Kiirklahvid rakenduses Excel 2010 Windowsi jaoks

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×