Kiirklahvid Accessis

Kiirklahvide abil saate sageli kasutatavaid käske ja toiminguid kiiresti rakendada. Järgnevates alateemades on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval rakenduses Microsoft Access 2010. Kiirklahvide abil saate ka ilma hiirt kasutamata viia fookuse menüüle, käsule või juhtelemendile.

Üldised kiirklahvid

Accessi globaalsed kiirklahvid

Andmebaaside avamine

Toiming

Kiirklahvid

Uue andmebaasi avamine

CTRL+N

Olemasoleva andmebaasi avamine

CTRL+O

Rakendusest väljumine Access 2010

ALT+F4

Printimine ja salvestamine

Toiming

Kiirklahvid

Praeguse või valitud objekti printimine

CTRL+P

Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Printimine avamine

P või CTRL+P

Vaates Prindi eelvaade dialoogiboksi Lehe häälestus avamine

S

Prindi eelvaate või küljendi eelvaate tühistamine

C või ESC

Andmebaasiobjekti salvestamine

CTRL+S või SHIFT+F12

Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine

F12

Liitboksi või loendiboksi kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liitboksi avamine

F4 või ALT+allanool

otsinguväli loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine

F9

Ühe rea võrra allapoole liikumine

Allanool

Ühe lehe võrra allapoole liikumine

PAGE DOWN

Ühe rea võrra ülespoole liikumine

Ülesnool

Ühe lehe võrra ülespoole liikumine

PAGE UP

Liitboksist või loendiboksist väljumine

Tabeldusklahv (TAB)

Teksti ja andmete otsimine ja asendamine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Otsi avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates)

CTRL+F

Dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaardi Asenda avamine (ainult andmelehevaates ja vormivaates)

CTRL+H

Dialoogiboksis Otsing ja asendus määratud teksti järgmise esinemiskorra otsimine suletud dialoogiboksi korral (ainult andmelehevaates ja vormivaates)

SHIFT+F4

Kujundusvaates töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Andmelehe redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiim vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruandega töötades vajutage navigeerimisrežiimist lahkumiseks paoklahvi (ESC).

F2

Atribuudilehe aktiveerimine (nii Accessi andmebaasides kui ka Accessi projektides vormide ja aruannete kujundusvaates)

F4

Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine

F5

Akna ülemise ja alumise osa vaheldumisi aktiveerimine (päringute kujundusvaates ja aknas Täpsem filter/sortimine)

F6

Välja koordinaatvõrgu, väljaatribuutide, navigeerimispaani, teatud kiirklahvide (pääsuklahvide), suumi juhtelementide ja turberiba tsükliline läbimine (tabelite kujundusvaates)

F6

Dialoogiboksi Koosturi valimine avamine (vormide ja aruannete kujundusvaate aknas)

F7

Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine

F7

Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaatesse naasmine

SHIFT+F7 või ALT+F11

Vormi või aruande kujundusvaates juhtelementide redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale

CTRL+X

Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakusse nurka

CTRL+V

Valitud juhtelemendi teisaldamine paremale (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest)

Paremnool või CTRL+paremnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine vasakule (välja arvatud juhtelemendid, mis on osa paigutusest)

Vasaknool või CTRL+vasaknool

Valitud juhtelemendi teisaldamine üles

Ülesnool või CTRL+ülesnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine alla

Allanool või CTRL+allanool

Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine

SHIFT+allanool

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine

Märkus. : Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+paremnool

Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine

SHIFT+ülesnool

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine

Märkus. : Kui seda tehakse juhtelementidega, mis on osa paigutusest, muudetakse kogu paigutuse suurust

SHIFT+vasaknool

Toimingud akendega

Vaikimisi kuvatakse rakenduse Microsoft Access 2010 andmebaasid vahekaartidega dokumentidena. Akendena kuvatud dokumentide kasutamiseks Klõpsake menüüd Fail.ja klõpsake seejärel nuppu Suvandid Klõpsake dialoogiboksis Accessi suvandid nuppu Praegune andmebaas ja jaotises Dokumendiakna suvandid raadionuppu Kattuvad aknad.

Märkus. : Valitud suvandi jõustumiseks tuleb aktiivne andmebaas sulgeda ja uuesti avada.

Toiming

Kiirklahvid

Navigeerimispaani sisse- ja väljalülitamine

F11

Avatud akende tsükliline läbimine

CTRL+F6

Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine

Sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse maksimeerimata akna suuruse muutmise režiimi sisselülitamine (vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve)

CTRL+F8

Juhtmenüü kuvamine

ALT+tühikuklahv

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Aktiivse akna sulgemine

CTRL+W või CTRL+F4

Visual Basic Editori ja eelmise aktiivse akna vaheldumisi aktiveerimine

ALT+F11

Viisarditega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Viisardis juhtelementide vaheldumisi aktiveerimine

Tabeldusklahv (TAB)

Viisardi järgmisele lehele liikumine

ALT+N

Viisardi eelmisele lehele liikumine

ALT+B

Viisardi lõpuleviimine

ALT+F

Mitmesugust

Toiming

Kiirklahvid

Valitud hüperlingi täieliku aadressi kuvamine

F2

Õigekirjakontroll

F7

Väikestele sisestusaladele väljendite ja muu teksti mugavamaks sisestamiseks suumiboksi avamine

SHIFT+F2

Atribuudilehe kuvamine kujundusvaates

ALT+ENTER

Accessi või dialoogiboksi sulgemine

ALT+F4

Koosturi käivitamine

CTRL+F2

Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja Accessi projekti (.adp) funktsioonis vaadete vahel edasiliikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused järgmisse saadaolevasse vaatesse.

CTRL+paremnool või CRTL+koma (,)

Tabelites, päringutes, vormides, aruannetes, lehtedel, PivotTable-liigendtabelites, PivotChart-aruannetes, salvestatud protseduurides ja .adp-funktsioonis vaadete vahel tagasi liikumine. Kui saadaval on lisavaated, viivad järgmised klahvivajutused eelmisse vaatesse.

Märkus. : Klahvikombinatsioon CTRL+punkt (.) ei toimi kõikidel tingimustel ja kõigi objektidega.

CTRL+vasaknool või CRTL+punkt (.)

Navigeerimispaani kiirklahvid

Toiming

Kiirklahvid

Andmebaasis saate alati liikuda navigeerimispaani otsinguväljale.

ALT+CTRL+F

Objektiloendi redigeerimine ja selles liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud objekti ümbernimetamine

F2

Ühe rea võrra allapoole liikumine

Allanool

Ühe akna võrra allapoole liikumine

PAGE DOWN

Viimasele objektile liikumine

END-klahv

Ühe rea võrra ülespoole liikumine

Ülesnool

Ühe akna võrra ülespoole liikumine

PAGE UP

Esimesele objektile liikumine

HOME-klahv

Objektide avamine ja nende vahel liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud tabeli või päringu avamine andmelehevaates

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud vormi või aruande avamine

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud makro käivitamine

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tabeli, päringu, vormi, aruande, andmepääsulehe, makro või mooduli avamine kujundusvaates

CTRL+ENTER

Visual Basic Editoris vahetu akna kuvamine

CTRL+G

Menüüdega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Pääsuklahvide kuvamine

ALT või F10

Programmi ikooni menüü kuvamine (programmi tiitliribal)

ALT+tühikuklahv

Nähtavast menüüst või alammenüüst järgmise või eelmise käsu valimine

Allanool või ülesnool

Vasakul või paremal asuva menüü valimine; nähtava alammenüü korral pea- ja alammenüü vaheldumisi aktiveerimine

Vasaknool või paremnool

Menüüst või alammenüüst esimese või viimase käsu valimine

HOME- või END-klahv

Nähtava menüü ja alammenüü korraga sulgemine

Muuteklahv (ALT)

Nähtava menüü sulgemine; nähtava alammenüü korral ainult alammenüü sulgemine

Paoklahv (ESC)

Akendes ja dialoogiboksides töötamine

Programmiakna kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise programmi aktiveerimine

ALT+TAB

Eelmise programmi aktiveerimine

ALT+SHIFT+TAB

Windowsi menüü Start kuvamine

CTRL+ESC

Aktiivse andmebaasiakna sulgemine

CTRL+W

Järgmise andmebaasiakna aktiveerimine

CTRL+F6

Eelmise andmebaasiakna aktiveerimine

CTRL+SHIFT+F6

Kõikide akende minimeerimise korral valitud minimeeritud akna taastamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksi kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+SHIFT+TAB

Järgmisele suvandile või suvandirühmale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmisele suvandile või suvandirühmale liikumine

SHIFT+TAB

Valitud ripploendiboksis suvandilt suvandile liikumine või suvandite rühmas ühelt suvandilt teisele liikumine

Nooleklahvid

Valitud nupuga seostatud toimingu teostamine; ruudu märkimine või tühjendamine

Tühikuklahv

Ripploendiboksis suvandinime esimese tähe abil suvandile liikumine

Teie soovitud suvandi nime esimese tähe klahv (kui ripploendiboks on valitud)

Suvandinimes alla kriipsutatud tähe abil suvandi valimine või märkeruudu täitmine või tühjendamine

ALT+täheklahv

Valitud ripploendiboksi avamine

ALT+allanool

Valitud ripploendiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksis vaikenupuga seostatud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksi sulgemine

ALT+F4

Tekstivälja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Kirje algusse liikumine

HOME-klahv

Kirje lõppu liikumine

END-klahv

Ühe märgi võrra vasakule või paremale liikumine

Vasaknool või paremnool

Ühe sõna võrra vasakule või paremale liikumine

CTRL+vasaknool või CTRL+paremnool

Kirjeosa valimine järjepunktist kuni teksti alguseni

SHIFT+HOME

Kirjeosa valimine järjepunktist kuni teksti lõpuni

SHIFT+END

Valiku suuruse muutmine ühe märgi võrra vasakule

SHIFT+vasaknool

Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra paremale

SHIFT+paremnool

Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra paremale

CTRL+SHIFT+paremnool

Atribuudilehtedega töötamine

Vormi või aruande atribuudilehe kasutamine kujundusvaates

Toiming

Kiirklahvid

Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine

F4

Juhtelementide ripploendi valikute seas ühe üksuse kaupa liikumine

Allanool või ülesnool

Juhtelementide ripploendi valikute seas viie üksuse kaupa liikumine

PAGE DOWN või PAGE UP

Juhtelementide ripploendist atribuudilehe vahekaartidele liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui valitud on vahekaart, mitte atribuut

Vasaknool või paremnool

Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine, kui atribuut on juba valitud

Tabeldusklahv (TAB)

Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine, kui atribuut on valitud; või kõige ülemise üksuse korral vahekaardile liikumine

SHIFT+TAB

Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud

CTRL+TAB

Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud

CTRL+SHIFT+TAB

Tabeli ja päringu atribuudilehe kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Atribuudilehe kuvamise sisse- ja väljalülitamine

F4

Atribuudilehe vahekaartide seas liikumine, kui vahekaart on valitud, aga pole valitud ühtegi atribuuti

Vasaknool või paremnool

Atribuudilehe vahekaartidele liikumine, kui atribuut on valitud

CTRL+TAB

Vahekaardi esimesele atribuudile liikumine, kui ühtegi atribuuti pole valitud

Tabeldusklahv (TAB)

Vahekaardil ühe atribuudi võrra allapoole liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Vahekaardil ühe atribuudi võrra ülespoole liikumine; atribuutdiloendi alguses vahekaardi enese valimine

SHIFT+TAB

Vahekaartide seas edasiliikumine, kui atribuut on valitud

CTRL+TAB

Vahekaartide seas tagasiliikumine, kui atribuut on valitud

CTRL+SHIFT+TAB

Paaniga Väljaloend töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Paani Väljaloend sisse- ja väljalülitamine

ALT+F8

Valitud välja lisamine vormi või aruande üksikasjasektsiooni

Sisestusklahv (ENTER)

Paanil Väljaloend üles- või allaliikumine

Ülesnool või allanool

Paanil Väljaloend alumiselt paanilt ülemisele liikumine

SHIFT+TAB

Paanil Väljaloend ülemiselt paanilt alumisele liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise peidetud teksti, hüperlingi või teema ülaosas asuvate linkide Kuva kõik või Peida kõik valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi või Microsoft Office'i veebilehe artikli ülaosas asuva nupu Brauserivaade (Browser View) valimine

SHIFT+TAB

Valitud linkide Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikri teemale liikumine

ALT+vasaknool

Järgmisele spikri teemale liikumine

ALT+paremnool

Dialoogiboksi Printimine avamine

CTRL+P

Kuvatud spikriteemas väiksemas ulatuses alla- või üleskerimine.

Ülesnool ja allanool

Kuvatud spikriteemas suuremas ulatuses alla- või üleskerimine.

PAGE UP ja PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine; spikriaken peab olema aktiivne (klõpsake mõnda spikriakna üksust).

SHIFT+F10

Klahvid teksti ja andmetega töötamiseks

Teksti ja andmete valimine

Väljal teksti valimine

Toiming

Kiirklahvid

Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra paremale

SHIFT+paremnool

Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra paremale

CTRL+SHIFT+paremnool

Valiku ulatuse muutmine ühe märgi võrra vasakule

SHIFT+vasaknool

Valiku ulatuse muutmine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+SHIFT+vasaknool

Välja või kirje valimine

Märkus. : Valiku tühistamiseks kasutage vastupidist nooleklahvi.

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise välja valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Andmelehe redigeerimisre˛iimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiim vaheldumisi aktiveerimine. Vormi või aruande kasutamisel vajutage navigeerimisre˛iimist lahkumiseks paoklahvi (ESC).

F2

Praeguse kirje ja praeguse kirje esimese välja vaheldumisi valimine navigeerimisrežiimis

SHIFT+tühikuklahv

Valiku laiendamine eelmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud

SHIFT+ülesnool

Valiku laiendamine järgmisele kirjele, kui praegune kirje on valitud

SHIFT+allanool

Kõigi kirjete valimine

CTRL+A või CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Valiku laiendamine

Toiming

Kiirklahvid

Laiendusrežiimi sisselülitamine (andmelehevaates kuvatakse Laiendatud valik akna alumises paremas nurgas); klahvi F8 korduv vajutamine laiendab valiku sõnale, väljale, kirjele ja kõigile kirjetele

F8

Andmelehevaates valiku laiendamine samas reas külgnevatele väljadele

Vasaknool või paremnool

Andmelehevaates valiku laiendamine külgnevatele ridadele

Ülesnool või allanool

Eelmise laienduse tagasivõtmine

SHIFT+F8

Laiendusrežiimi tühistamine

Paoklahv (ESC)

Andmelehevaates veeru valimine ja teisaldamine

Toiming

Kiirklahvid

Praeguse veeru valimine või veeru valiku tühistamine ainult navigeerimisrežiim

CTRL+tühikuklahv

Praegusest valitud veerust paremal asuva veeru valimine

SHIFT+paremnool

Praegusest valitud veerust vasakul asuva veeru valimine

SHIFT+vasaknool

teisaldusrežiim sisselülitamine; seejärel vajutage valitud veeru või veergude paremale või vasakule teisaldamiseks parem-või vasaknooleklahve

CTRL+SHIFT+F8

Teksti ja andmete redigeerimine

Märkus. : Kui järjepunkt ei ole nähtav, vajutage selle kuvamiseks klahvi F2.

Väljal järjepunkti nihutamine

Toiming

Kiirklahvid

Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Järjepunkti nihutamine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Järjepunkti nihutamine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea lõppu

END-klahv

Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja lõppu

CTRL+END

Üherealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse; mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine rea algusse

HOME-klahv

Mitmerealistel väljadel järjepunkti nihutamine välja algusse

CTRL+HOME

Teksti kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Toiming

Kiirklahvid

Valiku kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Valiku lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale

CTRL+X

Lõikelaua sisu kleepimine järjepunkti asukohta

CTRL+V

Järjepunktist vasakul asuva valiku või märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Järjepunktist paremal asuva valiku või märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Kõigi järjepunktist paremal asuvate märkide kustutamine

CTRL+DELETE

Muudatuste tagasivõtmine

Toiming

Kiirklahvid

Tipitud teksti tagasivõtmine

CTRL+Z või ALT+tagasilükkeklahv

Praeguse välja või kirje muudatuste tagasivõtmine; kui muudetud on mõlemat, vajutage muudatuste tagasivõtmiseks paoklahvi (ESC) kaks korda, esimest korda praeguse välja ja teist korda praeguse kirje muudatuste tagasivõtmiseks

Paoklahv (ESC)

Andmete sisestamine andmelehevaates ja vormivaates

Toiming

Kiirklahvid

Tänase kuupäeva sisestamine

CTRL+semikoolon (;)

Praeguse kellaaja sisestamine

CTRL+SHIFT+koolon (:)

Välja vaikeväärtuse sisestamine

CTRL+ALT+tühikuklahv

Eelmise kirje sama välja väärtuse sisestamine

CTRL+ülakoma (')

Uue kirje lisamine

CTRL+plussmärk (+)

Andmelehel praeguse kirje kustutamine

CTRL+miinusmärk (-)

Praeguses kirjes tehtud muudatuste salvestamine

SHIFT+ENTER

Märkeruudu või suvandinupu väärtuste vaheldumisi aktiveerimine

Tühikuklahv

Uue rea sisestamine

CTRL+ENTER

Väljade värskendamine praeguste andmetega

Toiming

Kiirklahvid

Akna väljade väärtuste uuesti arvutamine

F9

Aluseks olevatest tabelitest korduspäringute tegemine; alamvormi korral eeldab see, et aluseks olevat tabelit kasutatakse ainult alamvormis

SHIFT+F9

otsinguväli loendiboksi või liitboksi sisu värskendamine

F9

Kirjete seas navigeerimise klahvid

Kujundusvaates navigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Redigeerimisrežiimi (kuvatud järjepunktiga) ja navigeerimisrežiimi vaheldumisi aktiveerimine

F2

Atribuudilehe sisse- ja väljalülitamine

F4

Vormi kujundusvaatest vormivaate aktiveerimine

F5

Akna alumise ja ülemise osa vaheldumisi aktiveerimine (makrode ja päringute kujundusvaates ning aknas Täpsem filter/sortimine); kasutage klahvi F6, kui tabeldusklahv (TAB) ei vii teid ekraani soovitud ossa.

F6

Kujunduspaani, atribuutide, navigeerimispaani, pääsuklahvide ja suumi juhtelementide tsükliline läbimine (tabelite, vormide ja aruannete kujundusvaates)

F6

Vormi või aruande atribuudilehel valitud atribuudist Visual Basic Editori avamine

F7

Vormis, aruandes või andmepääsulehel paani Väljaloend sisselülitamine. Kui paan Väljaloend on juba avatud, liigub fookus paanile Väljaloend.

ALT+F8

Visual Basic Editorist vormi või aruande kujundusvaate aktiveerimine, kui koodimoodul on avatud

SHIFT+F7

Vormi või aruande kujundusvaates juhtelemendi atribuudilehelt kujunduspinna aktiveerimine fookust muutmata

SHIFT+F7

Atribuudilehe kuvamine

ALT+ENTER

Valitud juhtelemendi kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Valitud juhtelemendi lõikamine ja selle kopeerimine lõikelauale

CTRL+X

Lõikelaua sisu kleepimine valitud sektsiooni ülemisse vasakusse nurka

CTRL+V

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra paremale

Paremnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra vasakule

Vasaknool

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra ülespoole

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

Ülesnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine lehe ruudustikku mööda ühe piksli võrra allapoole

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuva juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

Allanool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra paremale (sõltumata lehe ruudustikust)

CTRL+paremnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra vasakule (sõltumata lehe ruudustikust)

CTRL+vasaknool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra ülespoole (sõltumata lehe ruudustikust)

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle peal asuv juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige pealmine.

CTRL+ülesnool

Valitud juhtelemendi teisaldamine ühe piksli võrra allapoole (sõltumata lehe ruudustikust)

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vahetavad valitud juhtelement ja otse selle all asuva juhtelement asukohad, välja arvatud siis, kui valitud juhtelement on kõige alumine.

CTRL+allanool

Valitud juhtelemendi laiuse suurendamine ühe piksli võrra (paremale)

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, suurendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+paremnool

Valitud juhtelemendi laiuse vähendamine ühe piksli võrra (vasakule)

Märkus. : Kui juhtelemendid paiknevad üksteise peal, vähendab see kogu paigutuse laiust.

SHIFT+vasaknool

Valitud juhtelemendi kõrguse vähendamine ühe piksli võrra (alt)

SHIFT+ülesnool

Valitud juhtelemendi kõrguse suurendamine ühe piksli võrra (ülevalt)

SHIFT+allanool

Andmelehevaates navigeerimine

Kindlale kirjele liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirjenumbriväli; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

F5

Väljade ja kirjete seas liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmisele väljale liikumine

Tabeldus- või paremnooleklahv

Navigeerimisrežiimis praeguse kirje viimasele väljale liikumine

END-klahv

Eelmisele väljale liikumine

SHIFT+TAB või vasaknool

Navigeerimisrežiimis praeguse kirje esimesele väljale liikumine

HOME-klahv

Järgmise kirje praegusele väljale liikumine

Allanool

Navigeerimisrežiimis viimase kirje praegusele väljale liikumine

CTRL+allanool

Navigeerimisrežiimis viimase kirje viimasele väljale liikumine

CTRL+END

Eelmise kirje praegusele väljale liikumine

Ülesnool

Navigeerimisrežiimis esimese kirje praegusele väljale liikumine

CTRL+ülesnool

Navigeerimisrežiimis esimese kirje esimesele väljale liikumine

CTRL+HOME

Muule andmekuvale liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Ühe kuva võrra allapoole liikumine

PAGE DOWN

Ühe kuva võrra ülespoole liikumine

PAGE UP

Ühe kuva võrra paremale liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Ühe kuva võrra vasakule liikumine

CTRL+PAGE UP

Alamandmelehtedel navigeerimine

Kindlale kirjele liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Kirjenumbri väljale liikumiseks alamandmelehelt lahkumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

ALT+F5

Alamandmelehe laiendamine ja ahendamine

Toiming

Kiirklahvid

Kirje alamandmelehe laiendamiseks andmelehelt lahkumine

CTRL+SHIFT+allanool

Alamandmelehe ahendamine

CTRL+SHIFT+ülesnool

Liikumine andmelehelt alamandmelehele ja vastupidi

Toiming

Kiirklahvid

Andmelehe eelmise kirje viimaselt väljalt alamandmelehe sisestamine

Tabeldusklahv (TAB)

Andmelehe järgmise kirje esimeselt väljalt alamandmelehe sisestamine

SHIFT+TAB

Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe järgmise kirje esimesele väljale liikumine

CTRL+TAB

Alamandmelehelt lahkumine ja andmelehe eelmise kirje viimasele väljale liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Andmelehel alamandmelehe viimaselt väljalt järgmise välja sisestamine

Tabeldusklahv (TAB)

Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe järgmisele kirjele liikumine

Allanool

Andmelehel alamandmelehe vahelejätmine ja andmelehe eelmisele kirjele liikumine

Ülesnool

Märkus. : Alamandmelehe väljade ja kirjete seas saate liikuda samade kiirklahvidega, mida kasutatakse andmelehevaates.

Vormivaates navigeerimine

Kindlale kirjele liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Kirjenumbri väljale liikumine; seejärel tippige kirjenumber ja vajutage sisetusklahvi (ENTER)

F5

Väljade ja kirjete seas liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmisele väljale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmisele väljale liikumine

SHIFT+TAB

Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele

END-klahv

Navigeerimisrežiimis vormi viimasele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine viimasele kirjele

CTRL+END

Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine, jäädes praegusele kirjele

HOME-klahv

Navigeerimisrežiimis vormi esimesele juhtelemendile liikumine ja fookuse viimine esimesele kirjele

CTRL+HOME

Järgmise kirje praegusele väljale liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Eelmise kirje praegusele väljale liikumine

CTRL+PAGE UP

Mitmelehelistel vormidel liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Ühe lehe võrra allapoole liikumine; kirje lõpust järgmise kirje vastavale lehele liikumine

PAGE DOWN

Ühe lehe võrra ülespoole liikumine; kirje lõpust eelmise kirje vastavale lehele liikumine

PAGE UP

Liikumine põhivormilt alamvormile ja vastupidi

Toiming

Kiirklahvid

Põhivormi eelnevalt väljalt alamvormi sisestamine

Tabeldusklahv (TAB)

Põhivormi järgmiselt väljalt alamvormi sisestamine

SHIFT+TAB

Alamvormist väljumine ja põhivormi või järgmise kirje järgmisele väljale liikumine

CTRL+TAB

Alamvormist väljumine ja põhivormi või eelmise kirje eelmisele väljale liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Prindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

Dialoogiboks ja aknas tehtavad toimingud

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Printimine avamine prindivaates

CTRL+P (andmelehtedel, vormides ja aruannetes)

Dialoogiboksi Lehe häälestus avamine (ainult vormides ja aruannetes)

S

Lehe osa suurendamine või vähendamine

Z

Prindi eelvaate või küljendi eelvaate tühistamine

C või ESC

Erinevate lehtede vaatamine

Toiming

Kiirklahvid

Lehenumbri väljale liikumine; seejärel tippige lehenumber ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

ALT+F5

Järgmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud)

PAGE DOWN või allanool

Eelmise lehe vaatamine (kui suvand Mahuta aknasse on valitud)

PAGE UP või ülesnool

Prindi eelvaates ja küljendi eelvaates navigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Sammhaaval allakerimine

Allanool

Ühe täisekraani võrra allakerimine

PAGE DOWN

Lehe allserva liikumine

CTRL+allanool

Sammalhaaval üleskerimine

Ülesnool

Ühe täisekraani võrra üleskerimine

PAGE UP

Lehe ülaserva liikumine

CTRL+ülesnool

Sammhaaval paremale kerimine

Paremnool

Lehe paremasse serva liikumine

END-klahv

Lehe alumisse paremasse nurka liikumine

CTRL+END

Sammhaaval vasakule liikumine

Vasaknool

Lehe vasakusse serva liikumine

HOME-klahv

Lehe ülemisse vasakusse nurka liikumine

CTRL+HOME

Accessi projektis andmebaasidiagrammi aknas navigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Tabelilahtrist tabeli tiitliribale liikumine

Paoklahv (ESC)

Tabeli tiitliribalt viimasena redigeeritud lahtrisse liikumine

Sisestusklahv (ENTER)

Tabeli tiitliribalt tabeli tiitliribale liikumine või
tabelis lahtrist lahtrisse liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Tabelis loendi laiendamine

ALT + ALLANOOL

Ripploendi üksuste seas ülevalt alla liikumine

Allanool

Loendis eelmisele üksusele liikumine

Ülesnool

Loendis üksuse valimine ja järgmisse lahtrisse liikumine

Sisestusklahv (ENTER)

Märkeruudus sätte muutmine

Tühikuklahv

Rea esimesse lahtrisse või
praeguse lahtri algusse liikumine

HOME-klahv

Rea viimasesse lahtrisse või
praeguse lahtri lõppu liikumine

END-klahv

Tabelis järgmisele "lehele" või
diagrammi järgmisele "lehele" kerimine

PAGE DOWN

Tabelis eelmisele "lehele" või
diagrammi eelmisele "lehele" kerimine

PAGE UP

Accessi projektis päringukujundajas navigeerimine

Suvaline paan

Toiming

Kiirklahvid

Päringukujundaja paanide seas liikumine

F6, SHIFT+F6

Diagrammipaan

Toiming

Kiirklahvid

Tabelite, vaadete ja funktsioonide seas liikumine (ja võimaluse korral joonte liitmine)

TAB või SHIFT+TAB

Tabelis, vaates või funktsioonis veerult veerule liikumine

Nooleklahvid

Valitud andmeveeru valimine väljundi jaoks

Tühikuklahv või plussmärk

Valitud andmeveeru eemaldamine päringuväljundist

Tühikuklahv või miinusmärk

Valitud tabeli, vaate või funktsiooni või päringu liitmisjoone eemaldamine

Kustutusklahv (DELETE)

Märkus. : Kui on valitud mitu üksust, mõjutab TÜHIKUKLAHVI vajutamine kõiki valitud üksusi. Üksuste klõpsamise ajal klahvi SHIFT all hoides saate valida mitu üksust. Ühe üksuse valitud oleku saate sisse ja välja lülitada selle klõpsamise ajal juhtklahvi (CTRL) all hoides.

Koordinaatvõrgu paan

Toiming

Kiirklahvid

Lahtrite seas liikumine

Nooleklahvid või TAB või SHIFT+TAB

Praeguse veeru viimasele reale liikumine

CTRL+allanool

Praeguse veeru esimesele reale liikumine

CTRL+ülesnool

Ruudustiku nähtaval osal ülemisse vasakusse lahtrisse liikumine

CTRL+HOME

Alumisse paremasse lahtrisse liikumine

CTRL+END

Ripploendis liikumine

Ülesnool või allanool

Kogu koordinaatvõrgu veeru valimine

CTRL+tühikuklahv

Redigeerimisrežiimi ja lahtrivalikurežiimi vaheldumisi aktiveerimine

F2

Lahtris valitud teksti kopeerimine lõikelauale (redigeerimisrežiimis)

CTRL+C

Lahtris valitud teksti lõikamine ja selle paigutamine lõikelauale (redigeerimisrežiimis)

CTRL+X

Lõikelaualt teksti kleepimine (redigeerimisrežiimis)

CTRL+V

Lahtri redigeerimise ajal sisestus- ja ülekirjutusrežiimi vaheldumisi aktiveerimine

Lisamisklahv (INS)

Väljundiveerus märkeruudu sisse- ja väljalülitamineMärkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi.

Tühikuklahv

Lahtri valitud sisu kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Valitud andmeveergu sisaldava rea kustutamine päringust Märkus.    Kui on valitud mitu üksust, mõjutab selle klahvi vajutamine kõiki valitud üksusi.

Kustutusklahv (DELETE)

Koordinaatvõrgu valitud veerust kõigi väärtuste kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Olemasolevate ridade vahele rea sisestamine

Lisamisklahv (INS) (pärast koordinaatvõrgu rea valimist)

Veeru Või ... lisamine

Lisamisklahv (INS) (pärast mõne veeru Või ... valimist)

SQL-paan

Töötades SQL-paanil, saate kasutada standardseid Windowsi redigeerimisklahve (nt sõnalt sõnale liikumiseks klahvikombinatsioone CTRL+ nool) ja menüü Redigeeri käske Lõika, Kopeeri ja Kleebi.

Märkus. :  Teksti saate ainult sisestada; ülekirjutusrežiimi ei ole.

Töötamine PivotTable-liigendtabeli vaadetega

PivotTable-liigendtabeli vaade

PivotTable-liigendtabeli vaates elementide valimise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Valiku teisaldamine vasakult paremale ja seejärel alla

Tabeldusklahv (TAB)

Valiku teisaldamine ülevalt alla ja seejärel paremale

Sisestusklahv (ENTER)

Vasakul asuva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige vasakpoolsem, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB abil valida eelmise rea viimase lahtri.

SHIFT+TAB

Praeguse lahtri kohal paikneva lahtri valimine. Kui praegune lahter on kõige ülemine, saate klahvikombinatsiooni SHIFT+ENTER abil valida eelmise veeru viimase lahtri.

SHIFT+ENTER

Üksikasjalahtrite valimine rea-ala järgmise üksuse jaoks

CTRL+ENTER

Üksikasjalahtrite valimine rea-ala eelmise üksuse jaoks

SHIFT+CTRL+ENTER

Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas. Kui rea- või veeruväli on valitud, vajutage väljal olevate andmete esimesele üksusele liikumiseks allanoolt ja seejärel vajutage eelmisele või järgmisele üksusele või tagasi väljale liikumiseks nooleklahvi. Kui üksikasjaväli on valitud, vajutage üksikasja-ala esimesele lahtrile liikumiseks allanoolt või paremnoolt.

Nooleklahvid

Nooleklahvi suunas valiku laiendamine või vähendamine

SHIFT+nooleklahvid

Valiku teisaldamine nooleklahvi suunas viimasesse lahtrisse

CTRL+nooleklahvid

Valitud üksuse teisaldamine nooleklahvi suunas

SHIFT+ALT+nooleklahvid

Praeguse rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine

HOME-klahv

Praeguse rea kõige parempoolsema lahtri valimine

END-klahv

Esimese rea kõige vasakpoolsema lahtri valimine

CTRL+HOME

Viimase rea viimase lahtri valimine

CTRL+END

Valiku laiendamine esimese rea kõige vaskpoolsemale lahtrile

SHIFT+CTRL+HOME

Valiku laiendamine viimase rea viimasele lahtrile

SHIFT+CTRL+END

Praegu valitud andmeüksuse, kokkuvõtte või üksikasja jaoks välja valimine

CTRL+tühikuklahv

Praegu valitud lahtrit sisaldava rea valimine

SHIFT+tühikuklahv

Kogu PivotTable-liigendtabeli vaade valimine

CTRL+A

Järgmise kuva kuvamine

PAGE DOWN

Eelmise kuva kuvamine

PAGE UP

Valiku laiendamine ühe kuva võrra allapoole

SHIFT+PAGE DOWN

Valiku vähendamine ühe kuva võrra

SHIFT+PAGE UP

Järgmise kuva kuvamine paremal

ALT+PAGE DOWN

Eelmise kuva kuvamine vasakul

ALT+PAGE UP

Valiku laiendamine paremal asuvale lehele

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine vasakul asuvale lehele

SHIFT+ALT+PAGE UP

Käskude käivitamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Spikriteemade kuvamine

F1

PivotTable-liigendtabeli vaate valitud elemendi kiirmenüü kuvamine. Kiirmenüüde abil saate PivotTable-liigendtabeli vaates käske käivitada.

SHIFT+F10

Kiirmenüü käsu käivitamine

Allakriipsutatud täht

Kiirmenüü sulgemine ilma käsku käivitamata

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine

ALT+ENTER

Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine

ALT+F4

Poolelioleva värskendustoimingu tühistamine

Paoklahv (ESC)

PivotTable-liigendtabeli vaatest valitud andmete kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

PivotTable-liigendtabeli vaate sisu eksportimine rakendusse Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Andmete kuvamise, peitmise, filtreerimise ja sortimise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Üksuste kõrval paiknevate laiendusindikaatorite (tähised Väli Pluss ja Väljale miinus ) kuvamine ja peitmine

CTRL+8

Praegu valitud üksuse laiendamine

CTRL+plussmärk (numbriklaviatuuril)

Praegu valitud üksuse peitmine

CTRL+miinusmärk (numbriklaviatuuril)

Praegu valitud välja loendi avamine

ALT+allanool

Välja ripploendis liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu

Tabeldusklahv (TAB)

Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine

Nooleklahvid

Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine

Tühikuklahv

Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Välja ripploendi sulgemine tehtud muudatusi rakendamata

Paoklahv (ESC)

Automaatfiltri sisse- ja väljalülitamine

CTRL+T

Valitud välja või summa andmete sortimine tõusvas järjestuses (A – Y 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Valitud välja või summa andmete sortimine laskuvas järjestuses (Y – A 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Valitud liikme üles või vasakule teisaldamine

ALT+SHIFT+ülesnool või ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud liikme alla või paremale teisaldamine

ALT+SHIFT+allanool või ALT+SHIFT+paremnool

Väljade ja kokkuvõtete lisamise ning PivotTable-liigendtabeli vaate paigutuse muutmise klahvid

Paaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Paani Väljaloend kuvamine või, kui see on juba kuvatud, selle aktiveerimine

CTRL+L

Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine

Nooleklahvid

Eelmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse

SHIFT+ülesnool

Järgmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse

SHIFT+allanool

Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata

CTRL+ülesnool

Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata

CTRL+allanool

Üksuse valikust eemaldamine, kui fokusseeritud üksus on valikusse kaasatud, ja vastupidi

CTRL+tühikuklahv

Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle laiendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade kuvamiseks kokkuvõtete laiendamine.

Plussmärk (numbriklaviatuur)

Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle ahendamine. Saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks kokkuvõtete ahendamine.

Miinusmärk (numbriklaviatuur)

Paanil Väljaloend liikumine vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile

Tabeldusklahv (TAB)

Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks nuppu ENTER.

ALT+allanool

Paanil Väljaloend esile tõstetud välja lisamine PivotTable-liigendtabeli vaate alale, mis on kuvatud loendis Lisa

Sisestusklahv (ENTER)

Paani Väljaloend sulgemine

ALT+F4

Väljade ja kokkuvõtete lisamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Kokkuvõttefunktsiooni Sum (Summa) abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+S

Kokkuvõttefunktsiooni Loendus abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+C

Kokkuvõttefunktsiooni Miinimum abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+M

Kokkuvõttefunktsiooni Maksimum abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+X

Kokkuvõttefunktsiooni Keskmine abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+E

Kokkuvõttefunktsiooni Standardhälve abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+D

Kokkuvõttefunktsiooni Standardhälbe populatsioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+T

Kokkuvõttefunktsiooni Dispersioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+V

Kokkuvõttefunktsiooni Dispersiooni populatsioon abil PivotTable-liigendtabeli vaates valitud väljale uue kokkuvõttevälja lisamine

CTRL+SHIFT+R

PivotTable-liigendtabeli vaates valitud välja vahekokkuvõtete ja üldkokkuvõtete sisse- ja väljalülitamine

CTRL+SHIFT+B

Arvutatud üksikasjavälja lisamine

CTRL+F

Paigutuse muutmise klahvid

Märkus. : Järgmised neli kiirklahvikombinatsiooni ei tööta, kui vajutate klahve 1, 2 ,3 ,4 numbriklaviatuuril.

Toiming

Kiirklahvid

Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates rea-alale

CTRL+1

Move the selected field in the PivotTable view to the column area

CTRL+2

Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates filtrialale

CTRL+3

Valitud välja teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates üksikasja-alale

CTRL+4

Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates kõrgemale tasemele

CTRL+vasaknool

Valitud rea- või veeruala teisaldamine PivotTable-liigendtabeli vaates madalamale tasemele

CTRL+paremnool

PivotTable-liigendtabeli vaate elementide vormindamise klahvid

Järgmiste kiirklahvide kasutamiseks valige esmalt kokkuvõtteväljade jaoks üksikasjaväli või andmelahter.

Esimesed seitse kiirklahvi muudavad valitud välja numbrivormingut.

Toiming

Kiirklahvid

Üldise numbrivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjaväljal

CTRL+SHIFT+~ (tilde)

Kahe komakohaga ja sulgudes negatiivsete arvudega valuutavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+$

Ilma komakohtadeta protsendivormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+%

Kahe komakohaga eksponentarvu vormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+^

Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+#

Tunni, minuti ning tähistega EL ning PL kellaajavormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+@

Kahe komakohaga, tuhandike eraldaja ja negatiivsete väärtuste miinusmärgiga arvuvormingu rakendamine valitud kokkuvõtte- või üksikasjavälja väärtustele

CTRL+SHIFT+!

PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti paksuks tegemine

CTRL+B

PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti allakriipsutamine

CTRL+U

PivotTable-liigendtabeli vaate valitud välja teksti kursiivi panemine

CTRL+I

PivotChart-liigenddiagrammi vaade

Diagrammil üksuste valimise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Diagrammil järgmise üksuse valimine

Paremnool

Diagrammil eelmise üksuse valimine

Vasaknool

Järgmise üksuste rühma valimine

Allanool

Eelmise üksuste rühma valimine

Ülesnool

Atribuutide ja suvanditega töötamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine

ALT+ENTER

Dialoogiboksi Atribuudid kuvamine

ALT+F4

Aktiivse vahekaardi järgmise üksuse valimine, kui dialoogiboks Atribuudid on aktiivne

Tabeldusklahv (TAB)

Järgmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne

Paremnool

Eelmise vahekaardi valimine, kui vahekaart dialoogiboksis Atribuudid on aktiivne

Vasaknool

Loendi või paleti kuvamine, kui loendit või paletti sisaldav nupp on valitud

Allanool

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Kiirmenüü käsu käivitamine

Allakriipsutatud täht

Kiirmenüü sulgemine ilma käsku käivitamata

Paoklahv (ESC)

Väljadega töötamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Praegu valitud välja loendi avamine

ALT+allanool

Välja ripploendis vahelduvalt liikumine viimati valitud üksusele, nupule OK ja nupule Loobu

Tabeldusklahv (TAB)

Välja ripploendis järgmisele üksusele liikumine

Nooleklahvid

Välja ripploendis praeguse üksuse ruudu märkimine või tühjendamine

Tühikuklahv

Välja ripploendi sulgemine ja tehtud muudatuste rakendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Välja ripploendi sulgemine tehtud muudatusi rakendamata

Paoklahv (ESC)

Paaniga Väljaloend töötamise klahvid

Toiming

Kiirklahvid

Paani Väljaloend kuvamine või, kui see on juba kuvatud, selle aktiveerimine

CTRL+L

Paanil Väljaloend järgmisele üksusele liikumine

Nooleklahvid

Eelmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse

SHIFT+ülesnool

Järgmisele üksusele liikumine ja selle kaasamine valikusse

SHIFT+allanool

Eelmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata

CTRL+ülesnool

Järgmisele üksusele liikumine ilma seda valikusse kaasamata

CTRL+allanool

Kui üksus, millel on fookus, on valikus, selle valikust eemaldamine ja vastupidi

CTRL+tühikuklahv

Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu kuvamiseks selle üksuse laiendamine või saadaolevate kokkuvõteväljade kuvamiseks loendi laiendamine

Plussmärk (numbriklaviatuur)

Paanil Väljaloend praeguse üksuse sisu peitmiseks selle üksuse ahendamine või saadaolevate kokkuvõtteväljade peitmiseks loendi ahendamine.

Miinusmärk (numbriklaviatuur)

Paanil Väljaloend vahelduvalt viimati valitud üksusele, nupule Lisa ja nupu Lisa kõrval paiknevale loendile liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Paanil Väljaloend nupu Lisa kõrval paikneva ripploendi avamine. Loendis järgmisele üksusele liikumiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage üksuse valimiseks nuppu ENTER.

ALT+allanool

Paanil Väljaloend esiletõstetud välja lisamine loendis Lisa kuvatud kukutusalale

Sisestusklahv (ENTER)

Paani Väljaloend sulgemine

ALT+F4

Microsoft Office Fluenti lint

Office Fluenti lint

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt sellest, millist tähte vajutate, võidakse teile kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Näiteks kui aktiivne on menüü Välisandmed ja te vajutate tähte C, kuvatakse menüü Loo koos jaotises kuvatud klahvivihjetega.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

  Märkus. : Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Kiirklahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine rakenduse Programmi nimi avalehele

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi)

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus. : Kui kursor ei ole praegusel spikriteemal, vajutage klahvi F6 ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

F6, seejärel vajutage valikuloendi avamiseks klahvi ENTER

Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool, allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool, paremnool

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Programmiaknas teiselt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.

Märkus. : Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, proovige muuteklahvi ALT vajutades viia fookus menüüribale või Microsoft Office Fluenti lindile ja vajutage seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Suurus käivitamine (akna Juhtmenüü). Vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve ja kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

CTRL+F8

Akna kahandamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine programmiakna mõnelt muult paanilt tööpaanile. (Vajadusel vajutage klahvi F6 mitu korda.)

Märkus. : Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6

Aktiivse menüü või tööriistariba korral tööpaanile liikumine. (Vajadusel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+TAB mitu korda.)

CTRL+TAB

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

CTRL+allanool

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

Allanool või ülesnool

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü korral menüüs või alammenüüs esimese või viimase käsu valimine

HOME- või END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

PAGE UP või PAGE DOWN

Valitud galerii loendis algusesse või lõppu liikumine

CTRL+HOME või CTRL+END

Näpunäited

Tööriistaribade, menüüde ja tööpaanide suuruse muutmine ja nende teisaldamine

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

 2. Soovitud tööriistariba või tööpaani valimiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Tööriistariba suuruse muutmine

  1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Klõpsake käsku Suurus ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööriistariba suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

  Tööriistariba teisaldamine

  1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Klõpsake käsku Teisalda ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööriistariba paigutamiseks kasutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid. Tööriistariba lahtidokkimiseks vajutage mitu korda ALLANOOLT. Tööriistariba dokkimiseks vertikaalselt vasakule või paremale vajutage vastavalt vasak- või paremnooleklahvi, kui tööriistariba on tervenisti vasakul või paremal pool.

  Tööpaani suuruse muutmine

  1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

  Tööpaani teisaldamine

  1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Käsu Teisalda valimiseks kasutage allanooleklahvi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani paigutamiseks kasutage nooleklahve. Tööpaani teisaldamiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

 4. Kui teisaldamine või suuruse muutmine on valmis, vajutage paoklahvi (ESC).

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esimene märk

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule.

Vasaknool või paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti järjepunktist valimine kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti järjepunktist valimine kirje lõpuni.

SHIFT+END

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×